ilustracija - Design Studio Bregar

design.studio.bregar.hr

ilustracija - Design Studio Bregar

tihomir bregarilustracija


ilustracijaADAM I EVAzraËni kist-akrilikilustracija za oglas1994.ilustrator:TIHOMIR BREGARkreativni i artdirektor:KRE©IMIR PURGARdizajn oglasa:ÆELJKA TIHOMIROVIΔza BBDO iDAMIR ©IMUNIΔ-OPEN STUDIOagencija:BBDO ZAGREBklijent:ACS ZAGREB/APPLECOMPUTER Inc.NAJNAGRA–IVANIJI OGLAS!• Na TreÊem skupu hrvatskih propagandista u Opatiji 1995.godine agencija BBDO Zagreb dobila je Srebrno zvono za oglas• Na neformalnom skupu appleovih zastupnika 1995. godine,oglas je proglaπen najboljim europskim oglasom korporacijeApple Computers Inc.• Na meappleunarodnom propagandistiËkom festivalu NoveEurope Zlatni bubanj u Portoroæu 1995. godine oglas je uπaou najuæi izbor za dodjelu odliËja u svojoj kategoriji• SD marketing Slobodne Dalmacije s najviπe nominacija ukategoiji oglasa u boji 1995. godine oglasu dodjeljuje odliËjeMonolit


ilustracijaBABU©KEakrilicima oslikane udrvu tokarenefigurice1996.ilustrator:TIHOMIR BREGARfotografija:NIKOLA TA»EVSKIautor ideje, kreativnii art direktor:SLAVEN FISCHERagencija:BBDO ZAGREBklijent:ACS ZAGREB/APPLECOMPUTER Inc.• Na »etvrtom skupu hrvatskih propagandista u Opatiji 1996. godine agencija BBDO Zagreb dobila je Zlatno zvono za oglase


ilustracijaÆURNOilustracije za broπurei kalendareA-(akrilici i drvenebojice)1999.B-(zraËni kist-akrilici)2003.ilustrator:TIHOMIR BREGARkreativni direktori:KRE©IMIR PURGARi VELJKO ÆVANagencija:BBDO ZAGREBklijent:AMERICANEXPRESS/PRIVREDNABANKA ZAGREBkreditne kartice/banka, Zagreb


ilustracija• Na TreÊem skupu hrvatskih propagandista uOpatiji 1995. godine agencija BBDO Zagreb dobila jeZlatno zvono za seriju vinskih oglasa za Badel 1862IN VINO VERITASilustracije za vinskeoglase1993. - 1994.ilustracije;Ivan Dolacnaslov:RASKO© KOJA PAMTIANTI»KA VREMENAcrteæ u tuπu,fotokopije u negativui kolaæautor:TIHOMIR BREGARsuautor (crteæ likova):GORAN BA©IΔBolnaslov:ISKUSTVO KOJIM SUOBOJANE STAREPRE©Ecrteæ u tuπu, kolorkopija i akvarel(tuπ u boji)autor (crteæ):GORAN BA©IΔsuautor (akvarel):TIHOMIR BREGARDingaËzraËni kist-akrilicinaslov:VRIJEDNOSTI KOJE SUOSVOJILE NOVI SVIJETautor:TIHOMIR BREGARkreativni direktor:SLAVEN FISCHERart direktor:KRE©IMIR PURGARdizajn oglasa:DAMIR ©IMUNIΔ-OPEN STUDIOagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,Zagreb


ilustracija©UNKICA S LUKOMilustracija za badelovureviju(crteæ rapidografom,fotokopija,akvarel/tuπ u boji)1995.ilustrator:TIHOMIR BREGARart direktor:KRE©IMIR PURGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,Zagreb


ilustracijaKARIBItrodimenzionalnailustracijaza badelovu revijui oglase(karton, piljevina,πkoljka, Ëepovi odboca, celofan, vata,æica, kolaæ...)1994.suautori:TIHOMIR BREGARi GORAN BA©IΔfotograf:NIKOLA TA»EVSKIart direktor:KRE©IMIR PURGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BACARDIROOM/BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,Zagreb


ilustracijaVIRTUALNA SMRTtrodimenzionalnailustracija za priËuSMRT NA INTERNETUautoraBORIVOJARADAKOVIΔA(plexi staklo, gaza,karton, æica,samoljepiva tapeta,airbrush na plexsiju...)1997.autor:TIHOMIR BREGARfotografija:DARKO BAVOLJAKklijent:6. broj ËasopisaPLAYBOY-HRVATSKOIZDANJE, Zagreburednik:VLADIMIR TOMIΔLOKOMOTIVAtrodimenzionalnailustracija(aluminijski lim, æice,ËavliÊi, alkice zakljuËeve, opruge odkemijskih olovaka,drvene letvice, panelploËa, kolaæ, pastele,vata...)1995.autor:TIHOMIR BREGARfotografija:SA©A ΔETKOVIΔ


ilustracijaOPERACIJAzraËni kist-akrilici1997.naslov priËe:TAJ VJE»NI PREDMETÆELJAautor teksta:IVAN KU©ANKAFKAzraËni kist-akrilici1998.naslov priËe:KRZNO I BODEÆU PoËast Franzu Kafkiautor teksta:ZVONIMIR BERKOVIΔKAVANAzraËni kist-akrilici1997.naslov priËe:MU©KARCI SU SVINJEautor teksta:PREDRAG RAOSHLADOVINAkombinirane klasiËneslikarske tehnike,gvaæ-akrilici i tuπevi uboji1997.naslov priËe:DOÆIVJETI STOTUautor teksta:NEBOJ©A TARABAilustracije za raznepriËeilustrator:TIHOMIR BREGARklijent:Ëasopisa PLAYBOY-HRVATSKO IZDANJE,Zagreburednik:VLADIMIR TOMIΔ


ilustracijaMARS I VENERAilustracija zanaslovnicu knjige utehnici zraËnog kistaakrilici1995.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov knjige:MU©KARCI SU SMARSA, ÆENE SU SVENEREautor knjige:Dr. JOHN GRAYurednik:NEVEN ANTI»EVIΔprijevod:DAMIR BILI»IΔdizajn koricatipografskorjeπenje ipriprema:BAKALnakladnik:ALGORITAMnakladniËka kuÊa,Zagreb


ilustracijaMACHU PICCHUilustracija zanaslovnicu knjige utehnici zraËnog kistaakrilici1995.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov knjige:CELESTINSKOPRORO»ANSTVOautor knjige:JAMES RENDFIELDurednik:NEVEN ANTI»EVIΔprijevod:GORAN PAVELIΔdizajn koricatipografskorjeπenje ipriprema:BAKALnakladnik:ALGORITAMnakladniËka kuÊa,Zagreb


ilustracijaZONEtrodimenzionalnailustracija/instalacija(karton, stiropor,razne boje...) iilustracije izraappleeneraËunalom zanaslovnice serijeknjiga1998. - 2004.ilustrator:TIHOMIR BREGARfotografija instalacije:SA©A ΔETKOVIΔnaslovi knjiga:ÆIVOT U ZONI,BEZ STARENJA U ZONI,HRVATSKA KUHARICAU ZONI,ZAPOSLENI U ZONIi OMEGA RX U ZONIautori knjiga:Dr. BARRY SEARSi Dr. VANJA GRBACGREDELJurednik:NEVEN ANTI»EVIΔprijevodi:ANKICA ZEC,DAMIR BILI»IΔ iNINA CERKOVNIKOVdizajn koricatipografskorjeπenje ipriprema:ALGORITAMnakladnik:ALGORITAMnakladniËka kuÊa,Zagreb


ilustracija»UDAilustracija zanaslovnicu knjige utehnici zraËnog kistaakrilici2004.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov knjige:MARS I VENERA »INE»UDAautor knjige:Dr. JOHN GRAYurednik:NEVEN ANTI»EVIΔprijevod:ANKICA ZECdizajn koricatipografskorjeπenje ipriprema:ALGORITAMnakladnik:ALGORITAMnakladniËka kuÊa,ZagrebFLOSARIilustracija zaumjetniËke susrete(koloniju) u tehnicizraËnog kista-akrilici(realizirano zapozivnice irazglednice)2000.ilustrator:TIHOMIR BREGARkorisnik:KREART-LIKOVNOGLASBENO SRE»ANJE,Loka pri Zidanemmostu, Slovenija


ilustracijaPROMETALAzraËni kist-akrilikilustracija za jumboplakat/bill-board1997.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov:NA ZEMLJI VODI IZRAKUdizajn plakata:KAPRI PROMkreativni i artdirektori:KRE©IMIR PURGARi VELJKO ÆVANagencija:KAPRI PROM, Zagrebza MEDIA LOOKZagrebklijent:FUCHS-MOTORNAULJA I INDUSTRIJSKAMAZIVA,njemaËka/hrvatskaispostava, Zagreb


ilustracijaGOSPODARSTVOzraËni kist-akrilikilustracija1991.ilustrator:TIHOMIR BREGARBUNTOVNIKcrteæ rapidografom1991.ilustrator:TIHOMIR BREGARRAKETEzraËni kist-akrilikilustracija1999.ilustrator:TIHOMIR BREGARprema zadanimelementimakorisnikovogmarketinga, odnosnoALENA ILIΔAkorisnik:COMPUTECH,usluge raËunalnogumreæavanja,programiranja iraËunalna oprema,ZagrebZAVARIVANJEkompjutorskiizraappleenailustracija/vinjeta zabroπuru2006.ilustrator:TIHOMIR BREGARklijent:DALEKOVOD d.d.inæenjering,proizvodnja i izgradnjau elektriËnoj industriji,Zagreb


ilustracijaSV. OBITELJkompjutorskailustracija za boæiÊnuËestitku2004.ilustrator:TIHOMIR BREGARLJUBOMORNA RUÆAakvarelna ilustracija zaambalaæu(tuπevi u boji)2005.ilustrator:TIHOMIR BREGARdizajn ambalaæe:JASMINA VRLJIΔ-JA DIZAJNkorisnik:CHROMOS-AGROkemijska industrija,ZagrebBOBIkompjutorskailustracija2004.ilustrator:TIHOMIR BREGAR


ilustracijaNOVALJAkompjutorskizemljovid za katalogapartmanskog naseljaTORETA u izgradnji1997.autor:TIHOMIR BREGARklijent:URBI INGgraappleevinska tvrtka,Zagreb45 PARALELAzraËni kist-akrilikilustracija/zemljovidza promo broπure ovinima1994.autor:TIHOMIR BREGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,ZagrebRUÆA VJETROVAakvarelnailustracija/zemljovidza promo broπure ovinima1994.autor:TIHOMIR BREGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,Zagreb


ilustracijaORUÆNICIakrilik ilustracije zapovijesni tekst uËasopisu2002.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov teksta:POVIJEST VOJNEPOLICIJEautor teksta:KRUNOSLAV MIKULANklijent:88. broj ËasopisaHRVATSKI VOJNIKnakladnik:RH MORH


ilustracijaKADROVIakvarelni crteæi zarazne knjige snimanja(story-board) za raznespotove i razliËitereklamne agencije199....autor:TIHOMIR BREGAR


ilustracija©UMICAkadar iz crtanog filma»UDESNA ©UMA1985.autor scenografije:TIHOMIR BREGARscenograf:BRANKO VARADINasistent scenografije:TIHOMIR BREGARautor likova i reæiser:MILAN BLAÆEKOVIΔscenarist:SUN»ANA ©KRINJARIΔprodukcija:CROATIA FILM, Zagrebi FANTASY FORESTFILM Inc., New YorkU NOΔIkadar iz crtanog filmaKAKO NAPRAVITICRTANI FILM1989.autor scenografije:TIHOMIR BREGARscenografija:TIHOMIR BREGARautor likova, animacijai reæija:ZLATKO PAVLINIΔscenarij:ZLATKO GRGIΔprodukcija:ZAGREB FILM, ZagrebLUKAkadar iz crtanofilmskeserijeBARBA LUKA, epizodaNASUKANI KIT1989.autor scenografije:TIHOMIR BREGARscenografija:TIHOMIR BREGARautor likova, animacijai reæija:RADIVOJGVOZDANOVIΔscenarij:RADIVOJGVOZDANOVIΔprodukcija:ZAGREB FILM, Zagreb

More magazines by this user
Similar magazines