(Microsoft PowerPoint - ioniza\350n\351 \236iarenie)

vusch.sk
  • No tags were found...

(Microsoft PowerPoint - ioniza\350n\351 \236iarenie)

Vplyvionizačnéhožiarenia na ľudskýorganizmus, ochrana pred žiarením m nakatetrizačnejsáleJ.EPERJEŠIOVIOVÁ


ÚvodRádiodiagnostika je odbor medicíny, ktorý sa vposledných troch desaťroročiach neuveriteľne rýchlotechnicky rozvíja.Orgányľudského tela sa na monitoroch zobrazujútakmer tak verne, ako ich vidí patológ g pri pitve.Takéto diagnostické metódy dovoľujujú presnejšie,rýchlejšie a detailnejšie ie odhaľovaovať chorobné procesy.


História RTG žiareniaObjaviteľ RTG žiarenia- lúčov"X" Wilhem Conrad Röntgensa narodil 27. marca 1845 v pruskom Lennepe .8. . novembra 1895 vytvoril a zaznamenalelektromagnetické vlnenie, , ktoré je dnes známe ako „lúčeX“ alebo röntgenové žiarenie.Zomrel 10. február 1923


História RTG žiareniaKostičky ruky paniRöntgenovej, , ktoré obletelisvetDňa10.12.1901- za tentoobjav prevzal vôbec prvúNobelovu cenu za fyziku


História RTG žiarenia Priekopníkom kom rádiolrdiológie na Slovensku bolDr.Vojtech Alexander, , rodák k z Kežmarku Dr. . Alexander používal tento prístroj nasnímkovanieživej i neživej prírody.rody. Veľmičasto vyšetroval aj svoju tehotnúmanželku. Výsledkom viacnásobnej expozícienenarodeného plodu bolo telesné i mentálnepoškodenie jeho neskôr narodeného dieťaťa.a. Vtedy ešte eneboli v plnom rozsahu známeškodlivé účinkyžiarenia na ľudský organizmus.


Vlastnosti RTG žiarenia Priamočiareiare šírenie Prenikanie hmotou Luminiscencia Fotochemický účinok Ionizačné účinky


Wilhelm Conrad Röntgen


Ochrana pred ionizujúcimžiarením Stavebno-technicktechnické riešenie enie stien,stropov a podláh


Ochranné pomôckyOchranné zástery musia chrániniť celý trup pracovníkaspredu a z bokov a musia siahať až po kolená.V prípade,pade, že e pracovníci ci môžu u byť pri práci ožiarenoiarenízdrojmi ionizujúcehožiarenia aj od chrbta, musia maťk dispozícii zástery, zktoré chránia aj chrbtovú časťtrupu.


Ochranné pomôckyChrániniče štítnej tnej žľazyOsobné ochranné prostriedky musia byť zhotovené zhladkého,ho,ohybného ho materiálu, ktorý sa dádľahkočistiť adezinfikovať.


Ochranné pomôcky Ochranné okuliare Ochranné rukavice


Osobné monitorovanie Osobné monitorovanie Meranie sa vykonáva va dozimetrom Osoby pracujúce ce so zdrojmi žiareniapoužívajvajú dozimetre tak, aby nebolitienené.


Osobné monitorovanie Dozimetre sa zasielajú na pravidelnevyhodnotenie, Pracovnícici majú povinnosť 1x ročneabsolvovať preventívnu vnu prehliadku.


Limity ožiareniaoLimity ožiarenia opracovníkov so zdrojmiionizujúcehožiarenia sú: sa) Efektívna dávka d20 mSv v kalendárnom rokub) Efektívna dávka d50 mSv v kalendárnom roku,pričom efektívna dávka dza posledných päťprokovnesmie prekročiť 100 mSv,c) Ekvivalentná dávka 150 mSv v očnej ošošovke ovke vkalendárnom rokud) Ekvivalentná dávka 500 mSv v koži i a vkončatinatinách v kalendárnom roku


Wilhelm Conrad Röntgen“Keby bol človek priesvitný akomedúza, ako ľahko by sme našlisídlo jeho choroby.”Toto želanie vyslovil jeden z mnohých, ktorírovnako ako on prechovávali vali tento sen –Wilhelm Conrad Röntgen.


Ďakujemza pozornosť

More magazines by this user
Similar magazines