Cenník zariadení - Orange Slovensko, as

orange.sk

Cenník zariadení - Orange Slovensko, as

Konvertor G-25EToto zariadenie slúži na zmenu svetelného signálu, prepájaoptickú a metalickú linku. Zapájajú sa do nehoďalšie zariadenia,ktoré umožňujú využívanie jednotlivých služieb.Set-Top-BoxZariadenie, ktoré slúži na spracovanie digitálneho signálua umožňuje sledovanie FiberTV na bežných TV prijímačoch,a tiež poskytuje možnosť používať službu Video na požiadanie.V súčasnej ponuke máme pre vás Set-Top-Box Sagem IAD 81HD 7 a Set-Top-Box Sagem IAD 84 HD. Oba podporujú vysokéHD rozlíšenie.Sagem IAD 84 HDSagem IAD 81 HDCenník zariadeník službámBezdrôtový smerovač D-Link DI 524Umožňuje pripojenie na internet a zároveň má funkcie firewallu.Umožňuje bezdrôtové pripojenie niekoľkých počítačovalebo notebookov (WiFi).Rozhodli ste sa pre FiberNet, FiberTV, FiberTel?Nemusíte nikam chodiť, zavolajte na Linku Orange Doma 939:0908 939 939, a náš predajca príde všetko zariadiť až k vám.www.orangedoma.sk6Cenu druhého, prípadne tretieho Set-Top-Boxu, potrebného na využívanie doplnkovej služby Ďalšia FiberTV, je za predpokladu splnenia ratingových a iných podmienokstanovených subjektom poskytujúcim úver na zakúpenie druhého, resp. tretieho Set-Top-Boxu, možné uhradiť aj z úveru poskytovaného touto treťou osobou, pričomvýška akontácie je 0,03 € [0,90 Sk] (nepodlieha DPH), výška mesačnej splátky je 6,27 € [188,89 Sk] (nepodlieha DPH), počet splátok je 36 a RPMN (v prípade, že ideo spotrebiteľský úver) je 18,44 % (všetky tieto podmienky sa vzťahujú na úver na zakúpenie jedného Set-Top-Boxu). Splátky je účastník povinný uhrádzať poskytovateľoviúveru prostredníctvom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá je oprávnená splátky uvádzať vo faktúrach vystavovaných v súvislosti s poskytovaním jej služiebúčastníkovi. Podmienkou poskytnutia úveru je uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere (podľa zákona č. 258/2001 Z. z.) alebo zmluvy o úvere podľa Obchodnéhozákonníka s poskytovateľom úveru. Podmienkou poskytnutia úveru na zakúpenie druhého, prípadne ďalšieho Set-Top-Boxu, je skutočnosť, že kupujúci je účastníkomslužby FiberTV v rámci niektorého z účastníckych programov Štart, Klasik alebo Premium a skutočnosť, že už si zakúpil od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., aspoň jedenSet-Top-Box (za ktorý nezaplatil prostredníctvom úveru podľa týchto ustanovení), ktorý užíva v tej istej Odbernej jednotke, v ktorej chce užívať ďalší Set-Top-Box naužívanie doplnkovej služby Ďalšia FiberTV. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených podmienok. Poskytovateľom úverunie je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., a preto táto ani neručí za to, že poskytovateľ úveru poskytne úver na zakúpenie Set-Top-Boxu presne za tu uvádzanýchpodmienok.7Set-Top-Box Sagem IAD 81 HD je v ponuke do vypredania zásob.Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR. Kompletné informácie o službách Orange Doma, ich dostupnostia pokrytí získate na predajných miestach Orangeu, Linke Orange Doma 939 a na www.orange.sk/doma. Uvedená ponuka služieb FiberNet, FiberTVa FiberTel platí do 31. 1. 2010. Spoločnosť Orange Slovensko je oprávnená ponuku služieb predĺžiť. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava.


Akciové ceny zariadeníFiberTV samostatnezariadeniacena zariadení pri aktivovanípríslušnej kombinácie služieba účastnickych programovúčastnícky program, užívaním ktoréhoje podmienená akciová cena zariadeníAkciové ceny zariadení 1 platia v prípade podpísania zmluvy so záväzkomna 24 mesiacov na tieto kombinácie služieb.KonvertorSet-Top-Box256,48 € [7 997,85 Sk] FiberTV Štart alebo vyšší 3FiberNet a FiberTVzariadeniaKonvertorBezdrôtovýsmerovačSet-Top-Box 2FiberNet samostatnezariadeniacena zariadení pri aktivovanípríslušnej kombinácie služieba účastnickych programov0,03 € [0,90 Sk]cena zariadení pri aktivovanípríslušnej kombinácie služieba účastnickych programovkombinácie účastníckych programova služieb, užívaním ktorých jepodmienená akciová cena zariadeníFiberNet Promo alebo vyšší 3+FiberTV Štart alebo vyšší 3účastnícky program, užívaním ktoréhoje podmienená akciová cena zariadeníDokúpenie FiberTV k službe FiberNetSet-Top-Box0,03 € 4 [0,90 Sk]4V prípade, že je účastník v čase uzatvárania akciového dodatku viazaný iným akciovým dodatkom na užívanie služby FiberNet v tej istej Odbernej jednotke, je uvedenáakciová cena podmienená užívaním kombinácie účastníckych programov a služieb FiberNet Promo alebo vyšší 3 a FiberTV Štart alebo vyšší 3 . V prípade, že účastníknie je v čase uzatvárania akciového dodatku viazaný iným akciovým dodatkom na užívanie služby FiberNet v tej istej Odbernej jednotke, je uvedená akciová cenapodmienená užívaním kombinácie účastníckych programov služby FiberTV Štart alebo vyšší 3 .Druhý Set-Top-Box za akciovú cenuzariadeniacena zariadení pri aktivovanípríslušnej kombinácie služieba účastnickych programovúčastnícky program, užívaním ktoréhoje podmienená akciová cena zariadeníSet-Top-Box 2 33 € [994,16 Sk] FiberTV Klasik alebo vyšší 3KonvertorBezdrôtovýsmerovačKonvertorBezdrôtovýsmerovač33 € [994,16 Sk] FiberNet Promo alebo vyšší 30,03 € [0,90 Sk] FiberNet Štart alebo vyšší 3Vo všetkých ostatných prípadoch platia neakciové ceny zariadení.Neakciové ceny zariadenív prípade nepodpísaného dodatku k zmluve, ktoré nie sú podmienené uzavretím akciového dodatku.1Kúpa zariadení za akciové ceny je podmienená uzavretím akciového dodatku k Zmluve o pripojení na poskytovanie služieb Orange Doma, na základe ktorého sa účastník zaviažeužívať v príslušnej Odbernej jednotke dohodnutú štruktúru služieb Orange Doma po dohodnutú dobu. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená stanoviť štruktúruslužieb Orange Doma, dobu viazanosti, ako aj ďalšie podmienky, za ktorých poskytne účastníkom zariadenia za akciovú cenu (t. j. cenu s osobitnou zľavou). Spoločnosť OrangeSlovensko, a.s., nie je povinná predať účastníkovi iné kombinácie zariadení (resp. samostatné zariadenia) za akciové ceny, ako sú ich kombinácie uvedené v tomto cenníku(účastník je však oprávnený kúpiť si akúkoľvek kombináciu zariadení za neakciové ceny; spoločnosť Orange Slovensko, a.s., negarantuje funkčnosť ani kvalitatívny štandardjednotlivých služieb Orange Doma, pokiaľ účastník nebude používať ňou určené kombinácie zariadení na užívanie jednotlivých služieb Orange Doma).2Za akciovú cenu (t. j. cenu s osobitnou zľavou podmienenou podpisom akciového dodatku, na základe ktorého sa účastník zaväzuje užívať v príslušnej Odbernej jednotkedohodnutú štruktúru služieb Orange Doma po dohodnutú dobu) možno kúpiť v súvislosti s tou istou Odbernou jednotkou dva Set-Top-Boxy (ďalší Set-Top-Box možno kúpiť lenza neakciovú cenu). Akciová cena druhého Set-Top-Boxu je 0,03 € [0,90 Sk], pričom táto akciová cena je podmienená užívaním FiberTV Klasik s balíkom Viac TV. Pre kombináciuslužieb FiberNet Promo alebo vyšší 3 a FiberTV Klasik platí pre druhý Set-Top-Box akciová cena 33 € [994,16 Sk]. Pre účastnícky program Štart služby FiberTV a pri kúpe tretiehoSet-Top-Boxu platí neakciová cena zariadenia Set-Top-Box. V prípade, že zanikne akciový dodatok vzťahujúci sa ku konkrétnej Odbernej jednotke [s výnimkou jeho zániku nazáklade uzavretia nového dodatku, ktorého predmetom je kúpa jedného alebo dvoch Set-Top-Boxov (nie však iných zariadení) za cenu so zľavou], je účastník oprávnený kúpiťv súvislosti s touto Odbernou jednotkou za akciovú cenu na základe uzavretia nového akciového dodatku, v ktorom sa zaviaže užívať v predmetnej Odbernej jednotke dohodnutúštruktúru služieb Orange Doma po dohodnutú dobu, ďalšie dva Set-Top-Boxy za podmienok uvedených vyššie.3Vyšším účastníckym programom sa chápe v tomto prípade účastnícky program danej služby s vyšším mesačným poplatkom.KonvertorBezdrôtový smerovačSet-Top-BoxTelefón k FiberTeluHDMI kábel331,91 € [9 999,12 Sk]53,08 € [1 599,09 Sk]175,89 € [5 298,86 Sk]29,54 € [889,92 Sk]16,56 € [498,89 Sk]Na zakúpenie druhého, prípadne tretieho Set-Top-Boxu za neakciovú cenu, potrebného na využívanie doplnkovej služby Ďalšia FiberTV, je možné využiť aj úverpri akontácii 0,03 € [0,90 Sk] a 36 mesačných splátkach vo výške 6,27 € [188,89 Sk] (RPMN = 18,44 %)5.

More magazines by this user
Similar magazines