INFO br.04 - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

INFO br.04 - Zagreb.hr

ispu – plan razvojaDemografska istraživanja: MigracijeZagrebPlan – sporazum o razvoju Grada ZagrebaStrategija regionalnog razvoja Republike HrvatskeInfo punkt Civitas Elaninfo izdaje gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj grada, kolovoz 2009. broj 4. issn 1847 – 3768


Impressum / SadržajPoštovani sugrađani,izdavačGrad Zagreb, Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Gradaa Republike Austrije 1810 000 Zagrebt 01/6101-840f 01/6101-881e strategija@zagreb.hrza izdavačaJadranka Veselić Bruvo, PročelnicaurednicaIrena Matkovićpomoćnik uredniceMatija Vugernaklada500 primjerakatisakTiskara ZelinasuradniciNada Antić, Iva Bedenko, Višnja Bedenko,Vladimir Beštak, Karolina Bui, Vojna Celio Cega,Stjepan Kelčec-Suhovec, Valerija KelemenPepeonik, Željka Pavlović, Neda Rački,Iva Razumović, Darko Šiško, Sonja Žic Šipušićlekturaprof. Mirjana Štivičićkoncept i oblikovanjeRobert Čanak, Zoran Đukić, Jan PavlovićtipografijaNikola Đurek, TyponinefotografijeStudio hrg, njirić+arhitekti02041012131417171920prostorne informacije i istraživanjaPlan razvoja Informacijskog sustava prostornoguređenja za 2009.Migracijeregionalna i međunarodna suradnjaZagrebPlan – sporazum o razvoju Grada ZagrebaStrategija regionalnog razvojaRepublike HrvatskeInfo punkt Civitas ElanSuradnja s Kraljevinom NizozemskomobavijestiProfesor Hrvoje Njirić održaopredavanje u UreduGoethe Institut: Ekspedicija Medvednica– klima i kultura11. međunarodna konferencijao infrastrukturama prostornih podatakaOdluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskihupravnih tijelaljetni dvobroj koji je pred vama donosi nastavakprikaza rada Odjela za demografiju, s podacima ointenzitetu dnevnih, unutarnjih i vanjskih migracijau Grad Zagreb te o međuzavisnosti demografskogi gospodarskog razvoja.Informacijski sustav prostornog uređenja ide dalje– predstavljamo Plan razvoja sustava za 2009. i planiraneaktivnosti sa svrhom realizacije upravljanjaprostornim podacima za potrebe trajnog praćenjastanja u prostoru, planiranja i zaštite prostora.U suradnji s drugim gradskim uredima, zavodimai službama, pripremljen je popis 40 projekata kojeje Grad Zagreb prijavio na natječaj Ministarstvaregionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstvaza prijavu projekata za potrebe formiranjabaze podataka za korištenje strukturnih instrumenatakohezijske politike eu-a.Predstavljamo i daljnje aktivnosti na projektuCivitas i pozivamo vas da detaljnije informacijepotražite na Info-punktu projekta, smještenomu posebno uređenom vagonu staroga tramvajaispred Tehničkog muzeja, otvorenje kojega će bitiu tijeku Tjedna mobilnosti (16. – 22. rujna 2009.).Za sve koji su zamijetili neobičnu konstrukciju uCesarčevoj ulici, kod Bakačeve, donosimo tekst opredavanju profesora Hrvoja Njirića koje je održaou našem uredu te o njegovu izložbenom Paviljonu44. Zagrebačkog salona.Nastavljamo i praksu predstavljanja odjela i uovom broju predstavljamo Odjel za strategijskoplaniranje.1Srdačan pozdrav,Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh.,Pročelnica


prostorne informacije i istraživanjaPlan razvojaInformacijskog sustavaprostornog uređenja za2009. 01prostorne informacijei istraživanjaPlan razvoja Informacijskog sustava prostornoguređenja Grada Zagreba za 2009. sadrži planiraneaktivnosti sa svrhom realizacije upravljanja podacimao prostoru za potrebe trajnog praćenja stanjau prostoru, planiranja i zaštite prostora.Plan razvoja sastoji se od tri osnovne komponente– višenamjenskih prostornih podataka, prostorneanalitike i infrastrukture prostornih podataka.Nabava višenamjenskih prostornih podatakapodrazumijeva prijedlog za pribavljanje geodetsko-kartografskihpodataka i proizvoda koji suod interesa za većinu subjekata djelokrug kojih jevezan uz prostor Grada.Digitalni ortofoto predstavlja osnovnu kartografskupodlogu za sve geoinformacijske sustavekojim se osigurava ažuran i informativan pregledstvarnog stanja prostora. Zadnji ortofoto kojimGrad raspolaže datira iz 2007., što ne zadovoljavapostojeće potrebe za ažurnim prostornim podacima.Predloženo mjerilo i rezolucija usklađeni sus potrebama provedbenoga urbanističkog planiranja,katastra nekrenina i katastra vodova.Digitalni trodimenzionalni model Grada, uključujućidigitalni model reljefa i digitalni model zgrada,suvremeni je proizvod fotogrametrije i geodezijekoji ima višestruku namjenu. Najveća mu je primjenau planiranju visokih objekata, interpolacijau postojeće gradsko tkivo i općenito urbanističkoplaniranje. Osim primjene u urbanizmu, 3d modelmože se primjenjivati u zaštiti spomenika, modeliranjurazličitih prirodnih i ljudskih utjecaja (npr.buke), različitim projektiranjima, upravljanjuhazardima, upravljanju nekretninama, turističkojpromidžbi, navigaciji, oglašavanju i dr. Predlaže senabava sukladno potrebama, odnosno za područjaspecifičnih urbanističkih karakteristika.prikaz 012/3


Prostorna analitika predstavlja razvojnu komponentuInformacijskog sustava prostornog uređenja.Planom se predlaže izrada pilot- projekta primjeneprostornih podataka u postupku planiranjai zaštiti prostora na određenom pilot- području.Teme koje bi trebalo obraditi u pilot- projekturezultat su analize sadašnjih nedostataka u informacijskojinfrastrukturi Grada – stvarno korištenjeprostora, georeferencirani statistički podaci, planirananamjena prostora i komunalni vodovi. Pilotprojektbi trebao rezultirati ocjenom mogućnostiizrade novih prostornih baza podataka te ocjenomnjihove uporabne vrijednosti.Infrastruktura podataka o prostoru relativno jenov pojam koji obuhvaća pretežno organizacijsku,pravnu i ekonomsku stranu upravljanja prostornimpodacima i informacijama. Cilj je omogućitibolju koordinaciju između korisnika i vlasnikapodataka u cilju sinergijskog djelovanja informacijai znanja za potrebe donošenja odluka o zahvatimau prostoru. Ustrojavanje infrastrukture prostornihpodataka potiče se nacionalnom i europskomregulativnom (inspire Directive 2007/2/ec). Planom razvoja za 2009. predviđa se analizapostojećeg stanja infrastrukture prostornih podatakana razini Grada Zagreba. (d.š.).prostorne informacije i istraživanjaMigracije02, 03,04Migracije su najkompleksnija komponenta razvojastanovništva, posebno velikih gradova, jer uznatno većoj mjeri od prirodnog prirasta utječuna porast stanovništva. Preseljenja stanovništvaprema tipu i obilježjima mogu biti dnevna, unutarnjai vanjska.a) dnevne migracijePosebno je značenje dnevnih migracija u velikegradove, tako i u Zagreb, iz područja gradske okolicei regije, kojima okolno stanovništvo dnevnodolazi u grad, prvenstveno radi rada i školovanja ivraća se u mjesta svog stanovanja.Tako je prilikom popisa 2001. u naselje Zagreb izostalih naselja Grada Zagreba i županija SredišnjeHrvatske svakodnevno dolazilo 99. 928 osoba, odčega su 75% činili zaposlenici dok su ostalo bilistudenti i učenici. Ovi dnevni migranti najvećim suudjelom iz gradova i općina Zagrebačke županije,zatim iz perifernih naselja Grada Zagreba, slijedeoni iz Krapinsko-zagorske županije, te u manjimdijelom iz drugih županijaBedenica BedenicaStoga se među zaposlenima u Zagrebu ističe zonanajvećih dnevnih migranata iz obližnjih zagrebačkihnaselja te Stupnika, Svete Nedjelje, Zaprešića iBistre sa više od 50% te zona dnevnog migriranjaiz sljedeće prostorne zone s više od 30% međuzaposlenicima (prikaz 02). Ova slika dnevnihmigracija gotovo se gotovo u cjelosti preklapa saprometnom kartom najgušćih prometnica okograda. Nasuprot tome, izlazne dnevne migracije iznaselja Zagreb čine svega 5% ili oko 14.500 osoba,što aktivnih, što učenika i studenata.PresekaLukaPreseka Preseka Sveti IvanLuka LukaSveti IvanDubravicaSveti IvanZelinaJakovljeDubravicaZelinaRakovecDubravicaJakovljeZelinaJakovlje PušćaRakovec RakovecGradecPušća Pušća Marija GoricaBistraMarija GoricaGradec GradecMarija GoricaBistra BistraIstočna naseljaBrdovecIstočna naseljaVrbovecIstočna naseljaGrada ZagrebaBrdovecZaprešićVrbovecFarkaševacBrdovecGrada ZagrebaVrbovecFarkaševacZaprešićGrada ZagrebaZaprešićDubravaDubravaZagrebDubravaBrckovljaniZagreb Sv. Nedjelja ZagrebBrckovljaniSv. NedjeljaSamoborBrckovljani Dugo SeloSamobor Sv. NedjeljaSamoborDugo Selo Dugo SeloKloštar IvanićKloštar Rugvica IvanićŽumberakStupnikKloštar IvanićRugvica RugvicaŽumberak ŽumberakStupnik StupnikJužna naseljaJužna Južna naselja naselja Grada ZagrebaVelika GoricaOrleIvanić -GradKrašić Jastrebarsko Grada Grada Zagreba ZagrebaVelika Velika Gorica GoricaOrleIvanić -GradKrašić Krašić JastrebarskoOrleIvanić -GradJastrebarskoKlinča SeloKrižKlinča Klinča Selo SeloKriž Križ< 10Bedenica10,1 – 30,130,1 – 50> 504/5FarPisarovina PisarovinaPisarovinaKravarsko KravarskoKravarskoprikaz 02 | postotni udio dnevnihmigranata iz okolice u zagreb odukupno zaposlenih, 2001.Pokupsko PokupskoPokupsko0 25kmžupanijska granicagranica općine | grada


prikaz 03 | doseljeni na područje gradazagreba i zagrebačke županije premažupanijskom podrijetlu, 2001.c) vanjske migracijeNeto saldo vanjske (prekogranične) migracije uposljednjem međupopisnom razdoblju je negativan,što znači da je broj odseljenih u inozemstvoveći nego broj doseljenih iz inozemstva, prvenstvenoradi utjecaja rata. To je utjecalo na manjiukupni neto migracijski saldo u Zagrebu, tako da jereducirani fertilni kontigent iz devedesetih godinakroz vanjske migracije, u poslijeratnom razdobljusa svoje strane utjecao na manji broj rođenih odnosnoprirodnu depopulaciju, unatoč nekim lokalnopoduzetim pronatalitetnim mjerama.Posljednjih godina Grad Zagreb bilježi veći brojdoseljenih nego odseljenih kroz vanjske migracije,što znači pozitivan saldo migracije s inozemstvomod 1950, a ukupne također pozitivan saldo od oko1900 prosječno godišnje.d) međuzavisnost migracija i razinerazvijenostiU istraživanjima se potvrđuje međuzavisnostdemografskog i gospodarskog razvoja što senajevidentnije pokazuje istaknutom razinomostvarenog BDP/ stanovniku u Gradu Zagrebu uodnosu na druge županije, nižom stopom nezaposlenoastite povoljnijim pokazateljima životnogstandarda stanovništva, što su u pozitivnoj korelacijis doseljavanjem na ovo područje.Prema posljednjim raspoloživim podacima narang ljestvici razvijenosti županija po osnovnimgospodarskim pokazateljima i dalje je na najvišojrazini Grad Zagreb sa 17.818 $ bdp / stanovniku,u odnosu na republički prosjek od 9.663 $.Također se zapaža poboljšanje položaja susjedneZagrebačke županije na županijskoj rang ljestvicirazvijenosti, uvelike zahvaljujući blizini Zagreba idislokaciji zagrebačke prerađivačke industrije.Indikatori životnog standarda po županijama (zakoje ovdje nema prostora za izlaganje) takođerpokazuju visoku korelaciju s demografskim razvitkomi razinom gospodarskog razvoja.Stoga se radi doprinosa razvojnoj ravnoteži ukazujena potrebu utvrđivanja razvojne strategije ikroz to plansko vođenje politike uravnoteženijegregionalnog razvoja, kako u okviru gradske, takoi šire regije, Sjeverozapadne Hrvatske, u kojojZagreb ima istaknutu ulogu i značenje. (n.a.)6/7b) unutarnje migracijeUnutarnje migracije ili doseljavanje iz drugihpodručja Hrvatske u protekom razdoblju predstavljajunajznačajniji faktor porasta gradskog stanovništvaZagreba, premda se u novije vrijeme udiodoseljenog stanovništva u Zagrebu smanjuje, ajačaju drugi oblici i pravci pokretljivosti.Prema posljednjem popisu naselje Zagreb je 2001.imalo 49,2% ukupno doseljenog stanovništva,dok je taj udjel veći u Sesvetama (68,8%) i nekimgradskim naseljima zagrebačke okolice. To značida se udio doseljenika u centralno gradsko naseljesmanjuje, budući da je 1948. godine iznosio čak70%. Sljedeći prikaz pokazuje broj i udio doseljenihu unutarnjim migracijama prema županijskompodrijetlu.Među doseljenima u Zagreb najviše je stanovništvaporijeklom iz Krapinsko – zagorske županije(njih oko 30.000 ili 12,4%), što čini gotovopetinu stanovništva ove županije. doseljenici izZagrebačke županije su na drugom mjestu sa 11% ili26.000 doseljeničkog kontingenta. Slijede Sisačkomoslavačkažupanija i Splitsko-dalmatinska sa oko7%, zatim Ličko-senjska, Karlovačka, Bjelovarskobilogorskate druge. Interesantno je da je doseljenikaiz Ličko – senjske županije u Zagrebu oko14.000 ili 1,8% zagrebačkog stanovništva, ali točini više od četvrtine (26,4%) stanovništva županijeporijekla.U Gradu Zagrebu je među doseljenima više od trećine(34,4%) ili 135.500 osoba rođenih u inozemstvuod čega pretežito u BiH.Razlozi novijeg doseljavanja na zagrebačkopodručje su različiti: ratni, ekonomski, obiteljski,osobni, politički i drugi. Uz značenje Zagreba,pojačano doseljavanje u okolicu pospješile su nižecijene zemljišta i stanova, relativna dobra prometnapovezanost i drugo.$20 00018 00016 00014 00012 00010 0008 0006 0004 0002 0000grad zagrebistarskaprimorsko-goranskakoprivničko-križevačkadubrovačko-neretvanskaličko-senjskavaraždinskasisačko-moslavačkameđimurskakarlovačkasplitsko-dalmatinskaosječko-baranjskabjelovarsko-bilogorskazadarskavirovitičko-podravskašibensko-kninskazagrebačkakrapinsko-zagorskapožeško-slavonskavukovarsko-srijemskabrodsko-posavskaprikaz 04 | rang županija prema bruto domaćem proizvodu po stanovniku, 2006.


egionalna imeđunarodna suradnja


egionalna i međunarodna suradnjaZagrebPlan –sporazum o razvojuGrada Zagreba 05U pripremama za nove izazove koji proizlaze izodluka Europske Zajednice i s njima usklađenihnacionalnih propisa kojima se regulira regionalnirazvoj, pažnja europskih urbanista i planera svese više prebacuje s regulatornog uređenja na strateško(razvojno) planiranje. Strateško planiranjemože se promatrati i kao skup koncepata, procedurai alata usmjerenih ostvarivanju razvojnevizije, a, prije svega, iskorištavanju prilika uravnoteženimi održivim intervencijama prostornoguređenja.Županijska razvojna strategija Grada Zagreba(ZagrebPlan) planski je dokument kojim će seprikaz 05damir ljutić,predsjednik Društvaarhitekata Zagrebaodrediti vizija i ciljevi razvoja Grada Zagreba, okvirza djelovanje i operativni plan za njihovo ostvarenje,a sve uz uvažavanje nacionalne razvojnepolitike te ciljeva i prioriteta utvrđenih na razinistatističke regije (nuts 2 regija – sjeverozapadnaHrvatska). Ovakvo ‘ugrađivanje’ u širi kontekst irazmatranje Grada Zagreba kao dijela širih mrežai međusektorskih odnosa važno je zbog politikeregionalne i nacionalne teritorijalne kohezije kojase ostvaruje teritorijalnom kvalitetom (usporediviživotni standardi i pristup uslugama i informacijama),teritorijalnom učinkovitošću i teritorijalnimidentitetom.Radi sudjelovanja u izradi i praćenju provedbeZagrebPlana ustrojit će se partnersko vijeće GradaZagreba u radu kojega će sudjelovati predstavnicigradske i državne uprave, gospodarskih subjekata,znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacijacivilnog društva, a kojemu će stručnu i administrativnupodršku u radu pružati Gradski ured zastrategijsko planiranje i razvoj Grada, u suradnji sRazvojnom agencijom Grada Zagreba. Ustrojstvopartnerskog vijeća nameće se kao prioritet uZagreb je grad koji po svojoj definiciji teži napretku, teži preuzimanju odgovornostiza vlastiti razvoj, boljitak svojih građana i zemlje koju predstavlja.Svi mi koji živimo i radimo u ovom gradu predodređeni smo da uspijemo usvojim nakanama. Ostvarivanje ciljeva pretpostavlja dugoročno planiranje,planiranje koje će kroz razvojnu strategiju sustavno okupljati najkvalitetnijeinstitucije, grupe i pojedince u ostvarivanju zajedničkog cilja. Zagrebće preko strategije dobiti odgovore na ključna pitanja o prostoru iz kojih ćeproizaći i odgovori bliži svakodnevnom životu svih nas koji živimo i radimou ovom gradu. Samo sveobuhvatnim promišljanjem trenutka u kojem senalazimo možemo donositi dugoročne odluke koje će uključivati teme poputkomunalne infrastrukture, gradskog prometa, turizma, razvoja gospodarstva,ali i reurbanizacije industrije, stvaranja ‘inkubatora’ znanja, kulturei tehnologije.Razvojna strategija je, u konačnici, nužan uvjet za definiranje grada kao branda. U tom sam smislu iznimnozadovoljan što je upravo iz Grada, u ovom iznimno kompleksnom i zahtjevnom vremenu, pokrenutaširoka inicijativa koja vodi stvaranju sveobuhvatne razvojne strategije. Time je Grad Zagreb pokazaosposobnost da se uhvati u koštac s najzahtjevnijim urbanim procesima, da napravi korak preko milenijskegranice i hrabro kroči u malu zajednicu europskih metropola koje su na istome putu.Društvo arhitekata Zagreba (daz) daje potpunu podršku ovom projektu te želi konstruktivno, kritičnoi afirmativno, u novoformiranom radnom tijelu za urbanizam, obnovljenoj Sekciji za urbanizam, ali iaktivnom ulogom svojih članova, sudjelovati u svim stručnim aspektima rada na razvojnoj strategiji.Predviđena predavanja i rasprave predviđene za ovu jesen vidimo kao početak proaktivnoga, kontinuiranogprocesa iz kojega će se dobiveni odgovori i rješenja uključiti u prostorno- plansku dokumentaciju.planiranom redoslijedu aktivnosti, jer uloga vijećane smije biti odobravanje izvješća i planova koje susastavili stručnjaci, već njegovi članovi moraju bitiintenzivno uključeni u svim fazama rada.Prvi korak u izradi ZagrebPlana je prikupljanjepodataka i analiza stanja u svim sektorimaživota i analiza dosadašnjih planova i strateškihprojekata.Posebno važan i obavezan dio u ranoj fazi radnogprocesa, u kojem će glavnu ulogu imati upravo partnerskovijeće, predstavlja swot-analiza. swotanalizaomogućuje raspravu svih uključenih sudionikakako bi se došlo do zajedničkog mišljenja osnagama, slabostima, prilikama i opasnostima uodnosu na dostupne podatke.swot-analiza može započeti po sektorima, amapiranje različitih slojeva i njihova superpozicijaomogućit će razumijevanje međuutjecaja izmeđusektora i njihove zahtjeve u odnosu na prostor.Jedan od pristupa koji se preporuča koristiti u definiranjuvizije i posebnih ciljeva razvoja je pristupscenariju. Scenariji se mogu razlikovati po težinikoja se pridaje određenom cilju, a koja odražavarasprave održane tijekom swot-analize. Kvalitetnamaja hranilović,konzultanica zaregionalni razvojpriprema scenarija rezultira otvorenim raspravamas obzirom na to da oni pokazuju različitemogućnosti kombiniranja interesa na integriraninačin. U pripremi mogućih scenarija razvoja odneizmjerne će važnosti biti suradnja sa strukovnimudrugama u organizaciji radionica i raspravai provedba javnog natječaja za viziju prostornogarazvoja Grada Zagreba.Posebno treba naglasiti da se u izradi ZagrebPlanaGradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada postavlja u ulogu moderatora rasprave kojipribavlja ili izrađuje stručne i analitičke podloge,predlaže scenarije te o njima potiče otvorenuraspravu unutar partnerskog vijeća, ali i javnosti,kako bi ZagrebPlan bio rezultat provedenihrasprava i radionica, neka vrsta sporazuma o daljnjemrazvoju.Ustrojstvo partnerskog vijeća i prikupljanjepodataka najvažniji su zadaci za nadolazećujesen, a u sklopu aktivnosti planira se, u suradnjis Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstvai vodnog gospodarstva i Društvom arhitekataZagreba, prezentacija iskustava u izradi razvojnihstrategija usporedivih europskih metropola. (i.m.)Praksa partnerskih konzultacija ne samo u hrvatskim regijama nego i udrugim zemljama s uspješnom regionalnom razvojom politikom pokazalaje da postojanje dobrofunkcionirajućega partnerskog vijeća dovodi do većeučinkovitosti u izradi strateških dokumenata i programa, odabira kvalitetnijihrazvojnih projekata, daje veću legitimnost i transparentnost donošenjustrateških odluka, te osigurava osjećaj ‘vlasništva’ nad programom štodovodi i do veće predanosti provedbi.Uključivanje tako širokog kruga sudionika u proces izrade Zagreb plana teinterdisciplinarnost u raspravama svakako će povećati prilike za pronalaženjeinovativnih rješenja za problematiku razvitka Grada Zagreba. Zagrebplan tada postaje strateški dokument zaista utemeljen na konsenzusu svihzainteresiranih strana.Početak ovih vrlo pozitivnih procesa ne samo u vidu ustrojavanja partnerskogvijeća Grada Zagreba nego i kretanje u konkretnu izradu integriranoga razvojnog plana GradaZagreba pozdravili su sudionici i akteri Grada,ali i županije unutar sjeverozapadne Hrvatske, regije kojojGrad Zagreb i pripada te je neizbježan partner u planiranju razvoja čitave regije (a i države).Zagreb plan je iznimno važan dokument i u svjetlu pristupanja Europskoj Uniji jer će Gradu omogućitida strateške projekte kandidira za (su)financiranje preko strukturnih fondova i Kohezijskog fonda eu-a.Kohezijska politika eu-a, kako je poznato, potpuno se zasniva na principima participativnoga, strateškog,višegodišnjeg planiranja te stoga Zagreb plan otvara put Gradu Zagrebu u punopravno sudjelovanje utoj politici i omogućuje učinkovito korištenje raspoloživih fondova eu-a.10/11


egionalna i međunarodna suradnjaStrategija regionalnograzvoja RepublikeHrvatske06Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva ivodnoga gospodarstva ponovno je raspisalo natječajza prijavu projekata za potrebe formiranja bazepodataka za korištenje strukturnih instrumenatakohezijske politike eu-a. U ovom su krugu prijavljivaniprojekti vrijednosti do deset milijuna eura.U skladu s prijedlogom prioriteta za Strategijurazvoja nuts 2 regije sjeverozapadna HrvatskaGrad Zagreb je prijavio 40 projekata:01 Tunel osjeta Zagreb (revitalizacijapostojećeg tunela Grič)02 Obnova fasada u povijesnoj jezgri03 Muzej za umjetnost i obrt (dogradnjai rekonstrukcija postojećeg objekta)04 Dom za starije osobe Markuševec05 Branimirova ulica, od Zavrtnicedo Heinzelove ulice06 Samoborska cesta, od Oranicado Zagrebačke ceste07 Šarengradska ulica, od Zagrebačke avenijedo Ulice grada Vukovara08 Dom zdravlja Zagreb Zapad – gradnjanovog objekta uz postojeći Špansko II09 Gradnja ustanove za palijativnuskrb i hospicij10 Dom zdravlja Zagreb-istok – dogradnjana objektu Kosa11 Dom zdravlja Zagreb-istok – gradnjazamjenskog objekta na lokaciji Sesvete12 Dom zdravlja Zagreb-istok –zgradnjazamjenskog objekta na lokaciji Žitnjak13 Centar za veterane Domovinskograta Grada Zagreba14 Gradnja III. odjela Psihijatrijske bolnice‘Sveti Ivan’ Zagreb15 Gradnja VI. odjela Psihijatrijske bolnice‘Sveti Ivan’ Zagreb161718192021222324252627282930Dogradnja i opremanje Dječje bolniceSrebrnjakDom zdravlja Zagreb-zapad, Podsused,nadogradnja kataUređivanje Službe za mikrobiologiju Zavodaza javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’Sportska polivalentna dvorana Špansko,gradnja objekta i uređivanje trgaSportski centar Grana – Klaka – gradnjanovog objektaDječji vrtić Vrbani II – gradnjanovog objektaDječji vrtić Vrbani III – gradnjanovog objektaDječji vrtić Borovje – gradnja novog objektaDječji vrtić Zvončić – gradnja zamjenskogobjektaOsnovna škola Stjepana Bencekovića –gradnja sportske dvoraneOsnovna škola Pavleka Miškine – dogradnjaškole i gradnja sportske dvoraneOsnovna škola Horvati – gradnjanovog objektaOsnovna škola Čulinec – gradnja novogobjekta sa sportskom dvoranomOsnovna škola Ante Kovačića – gradnjasportske dvoraneOsnovna škola Granešina – gradnjasportske dvoraneprikaz 06središnja i istočna (panonska) hrvatskasjeverozapadna hrvatskajadranska hrvatska31323334353637383940prikaz 07Osnovna škola Ksaver Šandor Gjalski –dogradnja i gradnja sportske dvoraneOsnovna škola Vrbani III – gradnjanovog objektaOsnovna škola Ivanja Reka – gradnjanovog objektaOsnovna škola Rudeš – dogradnjapostojećeg objektaOsnovna škola Dragutina Domjanića –gradnja dvoraneOsnovna škola Remete – gradnjazamjenskog objektaOsnovna škola Antuna Mihanovića –dogradnja objektaOsnovna škola Tina Ujevića – gradnjanove sportske dvoraneOsnovna škola Jabukovac – gradnjasportske dvoraneGradnja regionalne infrastrukture digitalnihprostornih podatakaOva je prijava preliminarni postupak radi evidencijepotencijalnih projekata koji bi mogli konkurirati zasredstva iz eu-fondova kad Hrvatska postane članicomEuropske Unije. S obzirom na opsežnost idetaljnost dokumentacije koju je potrebno priložitiuz aplikaciju za sredstva eu-a, s pripremom jepotrebno početi znatno prije formalnog prijemaHrvatske u eu. (s.k.s.)regionalna i međunarodna suradnjaInfo punkt Civitas Elan 07Tijekom Tjedna mobilnosti (16. – 22. rujna 2009.)u Zagrebu će se održati niz događanja glavni ciljkojih je upoznavanje građana s načinima kakomobilnost u gradu može biti održiva. Gradski uredza strategijsko planiranje i razvoj Grada, u okvirueuropske inicijative za održivu mobilnost Civitas,organizirat će informacijski punkt na kojem će građanimabiti predstavljen zagrebački dio projektaCivitas Elan, a u kojemu, osim Zagreba, sudjelujuBrno, Gent, Ljubljana i Porto.Tramvajska kola tip 101, koja su gotovo 40 godinaprevozila građane Zagreba, zaustavit će se ispredTehničkog muzeja, a u njima će građani moćidoznati sve o alternativnim gorivima, javnom prijevozui njegovoj integraciji s drugim načinima prijevozaputnika, o strategijama upravljanja potražnjom,o sigurnoj i pouzdanoj infrastrukturi, onovim uslugama na području mobilnosti kako bise građane poticalo na način života koji je manjeovisan o automobilu. Građani će također moćidoznati podatke o urbanoj teretnoj logistici, onovim konceptima za distribuciju robe, te o inovativnimsustavima za upravljanje gradskim prometom.(v.b.)12/13


egionalna i međunarodna suradnjaSuradnja s KraljevinomNizozemskom08Gradski ured za strategijsko paniranje i razvojGrada bio je pozvan na oproštajni koktel upovodu odlaska gospodina Oscara Meuffelsa (naslici), savjetnika za poljoprivredu, prirodu i kvalitetuhrane u Ambasadi Kraljevine Nizozemskeu Zagrebu. Gospodin Meuffels i njegova službapratili su realizaciju projekta Biološka raznolikostZagreba – Projekt uključivanja zajednice uprocjenu biološke raznolikosti koji su zajedničkifinancirali pin/bbi-Matra, Vlada Nizozemskei Grad Zagreb, kooridinirali ecnc (EuropeanCouncil for Nature Conservation www.ecnc.org),iclei (Local Governemnts for Sustainability, www.iclei.org), a proveli Grad Zagreb, Botanički zavodpmf-a, Hrvatski prirodoslovni muzej i Hrvatskoornitološko društvo. Bila je to prigoda da se s gospođomNienke Trooster, veleposlanicom KraljevineNizozemske (na slici) i njenim suradnicima razgovarai o mogućnostima buduće suradnje, osobito uokviru izrade Zagreb plana, ali i drugih planiranihprojekata kao što je, npr., ‘Shared Space’ – europskiprojekt koji teži razvoju novih koncepata i metodau planiranju javnih prostora i ulica, idejni začetnikkojega je bio ugledni nizozemski prometni inženjeri inovator Hans Monderman. (v.k.p.)prikaz 08


obavijestiobavijestiProfesor Hrvoje Njirić održaopredavanje u Uredu 09U skladu s vizijom stalnog dijaloga sa strukom, u Gradskom uredu za strategijskoplaniranje i razvoj Grada posjetio nas je renomirani arhitekt, redoviti profesorGrađevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu i gostujući profesor Visoke tehničkeškole za arhitekturu (etsam) u Madridu.Profesor Njirić je tom prigodom održao izuzetno zanimljivo predavanje i predstavioneke svoje studije, projekte i promišljanja vezana uz urbanistički razvoj GradaZagreba. Posebno se osvrnuo na ulogu arhitekta u promišljanju grada, koja bitrebala nadilaziti isključivo estetski aspekt i ‘urbanizam parcele’ i posebnu pažnjuposvećivati programu. Osim kvalitete projekata, poseban dojam su ostavile skicearhitekta koje ilustriraju probleme, programe i koncepte koji prethode samomidejnom rješenju.Tvrtka Njirić + arhitekti izradila je projekt izložbenog paviljona 44. Zagrebačkogasalona, čija je realizacija u tijeku na livadi do Bakačeve ulice, podno zagrebačkekatedrale.Paviljon visine 12 metara, s 8 metara u promjeru, bit će napravljen od jednostavnihi svakodnevnih materijala, a u tromjesečnom trajanju izložbe predstavljatiće kako kulturni fenomen namijenjen posjetu svih Zagrepčana, tako i turističkuatrakciju. (j.v.b.)prikaz 0916/17obavijestiGoethe Institut: 10Ekspedicija Medvednica – klima i kulturaGoethe institut je, na početku srpnja, u sklopu svojih redovitih aktivnosti, organiziraoakciju i savjetovanje ‘Ekspedicija Medvednica – klima i kulutra’ kojima jeobilježio početak višegodišnjeg programa usmjerenog pitanju klimatskih promjenai razmjerima socijalnih, kulturnih i ekonomskih posljedica.Zahvaljujući lijepom vremenu mogla se realizirati zamisao organizatora da seizlaganja odvijaju na otvorenom. Izlagalo se i raspravljalo o nekoliko blok-tema:‘Zagreb u podnožju Medvednice – civilno društvo i njegova uloga u javnoj diskusijio zaštiti okoliša’, ‘Zagreb u podnožju Medvednice – održivi razvoj premaarhitekturi’, ‘Klimatske promjene i njihove posljedice na društvo i gospodarstvou Hrvatskoj – strategije prilagodbe i svladavanja’, ‘KlimaKultura – uzajamno djelovanjeizmeđu klime i društva’, ‘Uzroci i posljedice promjene klime – mogućnost


obavijesti11. međunarodna konferencija oinfrastrukturama prostornih podatakaprikaz 10interdisciplinarnog pristupa’, ‘Promjena klime i kultura sudioništva – javnost ,diskusija i sudjelovanje’. U ime Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvojGrada sudjelovale su Mirela Grabundžija i Valerija Kelemen-Pepeonik izlaganjem ublok-temi Sociološko kulturološko značenje Medvednice za stanovnike Zagreba,strategije i mehanizmi očuvanja parka prirode. Bila je to prigoda i za predstavljanjeGoethe institutu i sudionicima skupa aktivnosti Ureda za strategijsko planiranjei razvoj Grada te najavu razgovora o budućoj suradnji između Instituta i Ureda,za što postoji obostrano zanimanje i potreba.Uz gotovo tridesetak sudionika iz institucija Grada Zagreba, Hrvatske i međunarodnih,gost je bio i dr.sc. Franz Mauelshagen, povjesničar i koordinator istraživačkogprograma KlimaKultur na Institutu za kulturološke znanosti u Essenu.(v.k.p.)U Rotterdamu, u Nizozemskoj, od 15. do 19. lipnja, održana je Međunarodna konferencijagsdi 11 Spatial Data Infrastructure Convergence: Building sdi Bridgesto Address Global Challenges. Ovo je bila 11. po redu međunarodna konferencijapod okriljem gsdi (Global Spatial Dana Infrastructure) organizacije. Ovogodišnjakonferencija objedinila je tri sadržaja:11. međunarodna konferencija gsdi organizacije,3. inspire konferencija,Nacionalna konferencija o rezultatima uspostave nacionalne infrastruktureprostornih podataka u Nizozemskoj.Konferencija je sadržavala vrlo opsežan program sa više od 30 radionica, 70 paralelnihsesija i 80 poster prezentacija. Konferenciji je prisustvovalo više od 1200sudionika iz 77 zemalja. Tema konferencije – gradnja sdi-mostova kao odgovor naglobalne izazove imala je cilj okupiti svjetske stručnjake s područja infrastruktureprostornih podataka s namjerom razmjene znanja, iskustava i prakse u uspostavii poboljšanju distribucije i razmjene prostornih podataka i različitih servisa povezanihs njima.Infrastruktura prostornih podataka obuhvaća područja kao što su skupovi prostornihpodataka, njihov standardizirani opis – metapodatke, podatkovne servise iusluge, mrežne i informatičke servise i tehnologije, ugovore o razmjeni, pristupui upotrebi prostornih podataka i informacija, mehanizme usklađivanja i nadzora,postupke i procedure. Cilj uspostave infrastruktura prostornih podataka na lokalnoj,regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini je stvaranje podrške uformuliranju i provedbi razvojih politika izravno ili neizravno vezanih uz prostori okoliš te podrške razvoju gospodarstva i znanosti vezanih uz prostor.Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada nositelj je aktivnosti vezanihuz uspostavljenje lokalne infrastrukture prostornih podataka na razini GradaZagreba. Sudjelovanje na gsdi 11. konferenciji omogućilo je povezivanje našegureda s vodećim stručnjacima s područja upravljanja prostornim podacima i informacijamate upoznavanje s najnovijim stručnim dostignućima na tom području.Predstavnik Ureda na Konferenciji bio je Darko Šiško, načelnik Odjela za prostorneinformacije i instraživanja. (d.š.)18/19


obavijestiOdluka o ustrojstvu i djelokrugugradskih upravnih tijelaOdlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnikGrada Zagreba 16/09), u članku 9. određeni su poslovi koje obavlja Gradski uredza strategijsko planiranje i razvoj Grada:predlaganje strategijskih odluka o razvoju Gradapredlaganje programa korištenja prostora u vezi sa strategijskimprojektima Gradapredlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima uHrvatskoj, stranim partnerima i privatnim investitorima, zastupajućisustavno javni interes Gradapredlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno saSveučilištem u Zagrebu, u vezi s koncepcijom razvoja Gradapredlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovomprogramiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskimzemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora,vođenje registra podataka o prostoru na području Gradaposlovi statistike i demografijedrugi poslovi koji su mu stavljeni u nadležnost.Predstavljamoodjel za strategijsko planiranjeOdjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnosena predlaganje strategijskih odluka o razvojuGrada u skladu s ciljevima održivog razvoja, prirodnim,kulturnim i drugim vrijednostima i identitetomGrada, uzimajući u obzir ciljeve razvojašire regije i Republike Hrvatske.Među djelatnostima odjela je izrada programakorištenja i zaštite prostora, definiranje utjecajnihpodručja i obuhvata gradskih projekata i predlaganjepartnerskih projekata.Posebna pažnja odjela u ovom je trenutku usmjerenana pripremne aktivnosti za izradu Zagrebplana.Načelnica odjela: Irena Matković, dipl. ing. arh.Poslove Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada što se odnose napostupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i vođenja evidencijeo postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja preuzeoje Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalneposlove i promet. (i.m.)Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj gradaa Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e strategija@zagreb.hrt 01 / 610-1840f 01 / 610-1881


grad zagrebgradski uredza strategijskoplaniranje irazvoj grada

More magazines by this user
Similar magazines