1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 ...

wup.katowice.pl
  • No tags were found...

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 ...

Program Operacyjny Kapitał LudzkiPoddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2013Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach naleŜy kierować bezpośrednio do BeneficjentówAktualizacja:2.08. 2013Tytuł projektuEURO-TECH czylidołącz donajlepszychNowoczesnenarzędziainformatyczne -szkoleniaweekendoweBeneficjentPark Naukowo-Technologiczny„TECHNOPARKGLIWICE”Evatronix SADane kontaktowew zakresieszczegółowychinformacjio projekcietel. 32 335 85 21,www.dolaczdonajlepszych.pl43-300 Bielsko-Biała, ul. Przybyły 2,tel. 33 499 59 33,Kryteria udziałuw projekcieOsoby zamieszkałe i pracujące w woj.śląskim (z wyłączeniem prowadzącychdziałalność gospodarczą)Projekt skierowany do informatyków,administratorów, programistów aplikacjibaz danych, pracowników pełniącychnieformalnie funkcje informatyków czyadministratorówFormy wsparcia w projekcieSzkolenia w 4 modułach:1) z zakresu technologii cięciastrumieniem wodno-ściernym,2) z zakresu programowania obsługiobrabiarki sterowanej numeryczniew obróbce skrawaniem,3) z zakresu projektowaniaCAD/CAM,4) z zakresu projektowania wInventorzeSzkolenia: CRM Instalacja, CRMAplikacja, SQL Narzędzia, SQLServer, Windows Server,zakończone certyfikatemZakres iokresrealizacjiprojektuwoj. śląskie01/10.2011-30.09.2013woj. śląskie01.10.2011-30.09.2013PlanowanyterminnaboruuczestnikówNabór ciągłyDo 30czerwca2013Umiejętnościtechniczne 50+TERRASzkolenia iDoradztwoPrzemysławOmieczyńskiElŜbieta Dawidek,tel.(081) 536-56-50e-mail.:biuro@terraszkolenia.plfax.(081) 536-56-51adres:Wojciechowska 7M,Grupą docelową jest 80 osób (48 kobiet i32 męŜczyzn) dorosłych osóbpracujących (w tym osoby zatrudnione napodstawie umowy cywilno-prawnej)powyŜej 50r.Ŝ.(z wyłączeniem osóbfizycznych prowadzących działalnośćgospodarcza), które z własnej inicjatywyPoradnictwo zawodowe dla 80uczestników projektu,Szkolenie AUTOCAD dla 40uczestników projektu,powiaty:bielski,cieszyński,Ŝywiecki,m. BielskoBiałatury naboru:7-8. 2013;11-12. 20131


Ratujesz boumiesz! KursyKwalifikowanejPierwszej Pomocydla straŜaków OSPwojewództwaśląskiegoSzkolenia iwarsztaty dlapracowników wwieku 50+Jurajskie kadryratowniczeCała naprzód zWOPR – szkoleniadla słuŜbratowniczychwojewództwaśląskiegoVIMED RafałKaczmarekInternationalHouse IntegraSp. z o.o.w KatowicachCentrumInicjatywLokalnych wZawierciuWojewódzkieWodneOchotniczePogotowieRatunkowe wKatowicach20-704 Lublin są zainteresowane podwyŜszeniemkwalifikacji i umiejętności(poza godzinamii miejscem pracy), pracujące lubzamieszkujące na obszarze podregionubielskiego województwa śląskiego wrozumieniu przepisów KodeksuCywilnego40-525 Katowice, ul.Kościuszki 191,tel: 519-140-339,vimed1@vp.plBiuro ObsługiSłuchacza – 32 25999 97,Kierownik projektu –32 205 38 54jkr.cil.org.pl32 67 020 14Biuro projektu:Al. Korfantego 66/640-161 Katowicetel. 32 2536 158www.slaskiewopr.pl576 straŜaków (kobiet i męŜczyzn) OSP zwojewództwa śląskiego chcącychpodnieść kwalifikacje w zakresieKwalifikowanej Pierwszej Pomocy56 osób pracujących, w wieku powyŜej 50roku Ŝycia, mieszkających lubpracujących na terenie woj. śląskiego(z wyłączeniem osób prowadzącychwłasną działalność gospodarczą)- członek OSP,- osoby posiadające zatrudnienie- wiek 18-64 lata;- posiadający waŜne badania lekarskieoraz ubezpieczenie120 osób zamieszkujących i/lubpracujących na terenie woj. śląskiegopowyŜej 18 roku Ŝycia, z wyłączeniemosób fizycznych prowadzących dział.gospodarczą , członkowie słuŜbratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, słuŜbmundurowych, Ratownictwa Medycznego,GOPR oraz TOPR legitymujący sięumową o pracę/umową cywilnoprawnąObsługa obrabiarek sterowanychnumerycznie CNC dla 40uczestników projektu,Szkolenie elastyczny pracownik(1 NA 1) dla 80 uczestników projektuPrzygotowanie z zakresuratownictwaSzkolenia z języka angielskiego,indywidualne konsultacje językoweWarsztaty rozwoju zawodowego:- komunikacja interpersonalna iasertywność,- zarządzanie emocjami i stresem,- zarządzanie czasem i organizacjapracy,- coaching (1 na 1)- kurs straŜacki podstawowy- kurs pierwszej pomocy- kurs pilarza- kurs prawa jazdy kategorii C- kurs ratowników technicznych- kurs obsługi motopompy- szkolenie „Ratownictwo na wodachszybko płynących i powodziowychWSiP” (obowiązkowo);- szkolenie na patent sternikamotorowodnego (fakultatywnie);- szkolenie „Ratownictwo z uŜyciemskutera wodnego” (fakultatywnie);- szkolenie „Ratownictwo wodne zwoj. śląskie01/07/2012-30/09/2013woj. śląskieI ETAP –IX.12 –VII.13II ETAP –IX.13 –VII.14Pow.zawierciański01.10.2012-30.09.2013woj. śląskieod01.03.2013do30.11.214od lipca2013II ETAP -wrzesień2013Nabór ciągłyNabór ciągłyod29.03.20132


oraz zatrudnieniem/przynaleŜnością dosłuŜb ratowniczych.uŜyciem łodzi ratowniczej RIB”,Dla 50% uczestników z najlepszymiwynikami egz. ratowniczychszkolenie „Kierowca prawa jazdy C”W pogoni zaŜywiołem –szkolenia dlaczłonków straŜypoŜarnych i WOPRwojewództwaśląskiegoWojewódzkieWodneOchotniczePogotowieRatunkowe wKatowicachBiuro projektu:40-161 KatowiceAl. Korfantego 66/6tel. 32 2536 158www.slaskiewopr.pl120 osób zamieszkujących i/lubpracujących na terenie woj. śląskiegopowyŜej 18 roku Ŝycia, z wyłączeniemosób fizycznych prowadzących dział.gospodarczej, członkowie przynaleŜącydo WOPR, i OSP woj. śląskiegolegitymujący się umową o pracę/umowącywilnoprawną orazzatrudnieniem/przynaleŜnością doWOPR/OSP- szkolenie „Ratownictwo na wodachszybko płynących i powodziowychWSiP”;- szkolenie na patent sternikamotorowodnego (fakultatywnie);- szkolenie „Ratownictwo na ciekachi akwenach z zastosowaniem techniklinowych”(fakultatywnie);- szkolenie „Kwalifikowana PierwszaPomoc”,- szkolenie „Kierowca prawa jazdykat. C”woj. śląskieod01.03.2013do30.11.214Nabór ciągłyod29.03.2013Szkoła kompetencjiICTBusinessSolutions97-400Bełchatówul. 9 Maja 26Biuro Projektu44-330 JastrzębieZdrójul. Armii Krajowej 25Marta Karłowska –specjalista ds.szkoleńtel. 505 242 500pełnoletnie osoby zatrudnione,zameldowane lub pracujące na tereniewoj. śląskiego (z wyłączeniem osóbsamozatrudnionych), które z własnejinicjatywy chcą nabyć lub rozwinąćumiejętności ICT (w tym IT i WEB)1. Badanie potrzeb szkoleniowych.2. Szkolenia wprowadzające:- Ms Word i programy tekstowe.- Ms Excel i arkusze kalkulacyjne.- Narzędzia internetowe- Ms PowerPoint.3. Szkolenia kierunkowe:- ICT – kompetencje menedŜerskie.- WEBMASTER – grafika iprogramowaniewoj. śląskie;Okresrealizacjiprojektu:01.09.2012–31.10.2013Rekrutacjado kaŜdejedycjiszkoleńoddzielnie.Kolejnynabór:początekczerwca2013Azymut zawodytechniczne.Szkolenia dlaspawaczy ioperatorów wózkówwidłowychZakładDoskonaleniaKadr – KOMAGsp. z o.o.Biuro Projektu44-101 Gliwice,ul. ŁuŜycka 16azymut@zdkkomag.pltel. 32 237-48-20156 osób pracujących z woj. śląskiegozatrudnionych na podstawie umowy opracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani:kobiety (min. 7%), osoby zwykształceniem max. pomaturalnym,pracownicy branŜy przemysłowej izagroŜeni utratą pracy (praca w okresiewypowiedzenia umowy o pracę)spawacz metodą MIG/MAG poziompodstawowy,spawacz metodą MIG/MAG poziomponadpodstawowy,spawacz metodą TIG poziompodstawowy,spawacz metodą TIG poziomponadpodstawowy,operator wózków widłowychwoj. śląskie01.09.2012–31.08.2014Nabór ciągły3


- kursyC,C+E,KW:KIEROWCA –zawód zawszepotrzebnyZainwestuj wwiedzęEKSPERTMaciej MrozekMiędzynarodoweCentrumDoskonaleniaKadr Sp. z o.o.Marcin Kociniewskitel. 668 519 990kierowca@ekspertszkolenia.plBiuro projektu:ul. Krakowska 943-600 JaworznoAgnieszkaKolaszyńska(58) 305 41 32projekt skierowany jest do pełnoletnichosób pracujących, zamieszkujących naterenie województwa śląskiego, owykształceniu nie wyŜszym niŜ średnie- z udziału w projekcie wyłączone sąosoby prowadzące działalnośćgospodarcząZatrudnieniKursy:- C, C+E, KWP (w pakiecie) dlaposiadaczy kat. B,- ADR (podstawowy) dla posiadaczykat.C,- zajęcia odbywają się pozamiejscem i godzinami pracy- szkolenia zawodowe w zakresienegocjacji, obsługi klienta ikonstruowania oferty handlowej,- szkolenie z j. angielskiego lubniemieckiego,- szkolenie z obsługi komputera,- coaching,woj. śląskie,kursy wtrzechrejonach:Katowicach,CzęstochowieiBielsku-Białej11.2012-04.2014woj. śląskie1.11.2012-31.12.20131.rejonkatowicki ibielski -rekrutacjazamknięta3. rejonczęstochowskirekrutacjado końcasierpnia2013- kursyADR:1.rejonkatowicki –rekrutacjazamknięta2.rejonbielski –rekrutacjado końcalipca3.rejonczęstochowski –rekrutacjado końcaroku 2013Kolejnyetap:07-08.2013- poradnictwo zawodowe.4


Technologie wzawodach dlaCiebieKompetencje ITosób 50+InŜynier zprzyszłością.Szkolenia Autodeskdla pracującychZakładDoskonaleniaZawodowego wKatowicachGórnośląskaAgencja RozwojuRegionalnegoS.ACAD ConsultAndrzej Kuś43-100 Tychy,ul. Sienkiewicza15Biuro projektuZDZ Katowice,ul. Krasińskiego 2,40-592 Katowice,tel. 32 603 77 24,e.mail:m.jakubowski@zdz.katowice.ploraz we wszystkichjednostkachkształcenia ZDZKatowice na tereniewoj. śląskiego.Osoba do kontaktu:Rafał Węgliński;tel: (032) 728 59 58;fax: (032) 728 58 03;e-mail: r.weglinski@@garr.plJanina Kuźma ,tel. 32 733 65 55,fax. 32 219 02 17,janinak@cadconsult.com.pl,www.cadakademia.pl/efs-wiek powyŜej 18 lat- wykształcenie co najmniej podstawowe(w przypadku kursu CNC i tokarza)- ukończenie zasadniczej lub średniejszkoły zawodowej (kursy spawania)- posiadanie kwalifikacji i aktualnychuprawnień z zakresu modułu Ianalogicznych kursu (kursy spawaniamoduł II)- zatrudnienie na podstawie umowy opracę, powołania, wyboru, mianowania,spółdz. , w mikro-, małych, średnich,duŜych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych)- zamieszkanie lub zatrudnienie w woj.śląskim- zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywyGrupę docelową stanowić będą wyłączniepracujące w oparciu o umowę o pracę,zlecenie i dzieło osoby po 50 r.Ŝ.,pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniuKC) na obszarze woj. śląskiego,zgłaszające z własnej inicjatywy chęćnabycia, uzupełnienia lub podwyŜszeniakwalifikacji zawodowych w zakresie IT pogodzinach pracy. 100 osób otrzymawsparcie (w tym co najmniej 60K ).Uczestnikami projektu będą 204 osoby:- pracujące w sektorze MŚP (powyŜej 18roku Ŝycia z wyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą)zatrudnione na podstawie umowy opracę, umowy zlecenia lub umowy odzieło, zamieszkałych i/lub pracującychna terenie województwa śląskiego- posiadające wykształcenie wyŜszetechniczne lub będące studentem min.4roku studiów technicznych o statusie1.Spawanie acetylenowo-tlenowe2.Spawanie metodą TIG3.Spawanie łukowe w osłonie gazuaktywnego MAG (CO2) lub wosłonie gazu obojętnego MIG(Argon)4.Tokarz/frezer5.Obsługa obrabiarek sterowanychnumerycznieSzkolenia grupowe,Indywidualne szkoleniaPoradnictwo zawodoweSzkolenia grupowe z zakresu:Word - 2 ed;Excel podst. – 1 ed;Excel zaawans. – 2 ed;Pakiet MS Office – 2 ed;Access – 2 ed;CorelDraw – 1 ed.;Zajęcia w Katowicach, dwa razy wtygodniu, w godz. 16.30-19.45Bezpłatne szkolenia komputerowe:Inventor, Revit, AutoCAD Civil;Szkolenia obejmują:- indywidualne konsultacje zespecjalistą w zawodzie- egzamin wewnętrzny dlawszystkich uczestników orazegzamin zewnętrzny AUTODESKdla wyróŜniających się najlepszymiwynikami.woj. śląskie01.10.2012–30.09.2014woj.śląskie.01.12.2012-31.05/2014woj. śląskie01.10.2012-31.07.2014Na kaŜdykursoddzielnie –terminy nastroniewww.zdz.katowice.plRekrutacja:od 12.2012do 01.2014Nabórciągły(rekrutacjaprzez stronęinternetową)5


osoby pracującej,- które uzyskają pozytywną ocenę z testukompetencyjnego z podstaw obsługikomputera oraz znajomości programuAutoCAD’a lub przedstawią dokumentukończenia autoryzowanego szkoleniaAutoCAD poświadczający wymaganekwalifikacje.Formy wsparcia:WyŜsze kwalifikacjezawodowe atutempracownikaAkademia dobrejenergii„Leute Zentrum”ŁukaszWójcikowskiInstytutDoradztwasp. z o.o.40-035 Katowice,ul. Dąbrowskiego 22lok. 511,e-mail:katowice@leutezentrum.com,tel. 795-522-685Natalia Miklis,tel.785 041 118,os. pracujące z terenu woj. śląskiego(powyŜej 18 roku Ŝycia oraz zwyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą) .W kursie „Komputer dla kaŜdego” mogąwziąć udział pracujące osoby 45+ lub os.niepełnosprawne zamieszkałe na tereniewoj. śląskiego.Szczególnie preferowane są:-osoby 50+,-osoby niepełnosprawne,-kobiety.100% uczestników powyŜej 50 roku Ŝycia,zatrudnionych w branŜy budowlanej(sekcja F,D,L) na umowę o dzieło, umowęzlecenie i umowę o pracę- kurs „Komputer dla kaŜdego” dlaos. pracujących 45+ i os.niepełnosprawnych (podstawytechnik informatycznych ikomunikacyjnych, uŜytkowaniekomputerów, przetwarzanie tekstów,arkusze kalkulacyjne, bazy danych,grafika menadŜerska iprezentacyjna, przeglądanie stroninternetowych i komunikacja );-kurs „Grafika komputerowa beztajemnic” dla osób pracujących pow.18 roku Ŝycia,( Photoshop,Illustrator, Flash).MoŜliwość przystąpienia przez 5najlepszych os. do zewnętrznegoegzaminu umoŜliwiającegozdobycie certyfikatu z programuPhotoshop.Szkolenia branŜowewoj. śląskie,okresrealizacji:1.10.2012-30.08.2014woj. śląskie,01.10.2012-30.09.2013Nabór trwaw sposóbciągły od02.11.2012Nabór do31.08.2013Technologieprzyszłości –zawody przyszłościZakładDoskonaleniaZawodowegow KatowicachBiuro projektu:ZDZ Katowice,ul. Krasińskiego 2,40-592 Katowicetel. 32 603 77 12e.mail:info@zdz.katowice.pl- osoby pracujące lub mieszkające (wrozumieniu Kodeksu Cywilnego) naobszarze woj. śląskiego- przedsiębiorstwo musi posiadaćprzynajmniej jednostkę organizacyjną naobszarze woj. śląskiego, naleŜy doKurs: „Programowanie i obsługaobrabiarek sterowanychnumerycznie CNC”Kurs: „Projektowanie dwuwymiarowei trójwymiarowe z wykorzystaniemprogramu AutoCAD”woj. śląskie,01.01-31.122013Nabórciągły6


oraz we wszystkichjednostkachkształcenia ZDZKatowice na tereniewoj. śląskiego.sektora MMŚP oraz działa w obszarzetechnologicznym „Przemysł maszynowy,samochodowy, lotniczy i górniczy”– PKD:C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74Operator wózkawidłowego i obsługimagazynu –wsparcieszkoleniowepracowników woj.śląskiegoSpółkaSzkoleniowaSp. z o.o.projekty@szkolenia.katowce.pl32 225 7094,32 225 66 07- przedsiębiorstwo nie skorzystałodotychczas ze wsparcia w ramachPoddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKLProjekt przeznaczony jest dla 120pracowników powyŜej 18 r.Ŝzamieszkujących i/lub pracujących naterenie woj. śląskiego- 16 edycji szkolenia kierowcówwózków widłowych z napędemsilnikowym z bezpieczną wymianąbutli gazowych- 4 edycje szkolenia kierowcówwózków widłowych z napędemsilnikowym z bezpieczną wymianąbutli gazowych wraz z obsługąmagazynuwoj. śląskie,okresrealizacjistyczeń2013- 31październik2014Nabór ciągły- Podstawy PR i strategiikomunikacyjnych- Zarządzanie wizerunkiem firmy- Funkcjonowanie mediówPR w dojrzałymwydaniuŚwieŜa BazyliaSp. z o.o.http://www.prdladojrzalych.plrekrutacja@swiezabazylia.pltel 606 371 850osoby pracujące, które ukończyły 50 rokŜycia i zamieszkują na terenie woj.śląskiego oraz są zainteresowanepodniesieniem kwalifikacji z zakresupodstaw public relations- Kreowanie i prowadzenie relacji zmediami- Organizacja eventów- Wykorzystanie massmediów wkomunikacji przez firmę- Autoprezentacja i sztuka wystąpieńpublicznych- Wykorzystanie PR w komunikacjiwewnętrznej- Zarządzanie sytuacją kryzysowąjako element PRwoj. śląskieOkresrealizacjiprojektu:01.10.2012–30.06.2014Nabór ciągłydo 2014- Metody promowania usług iproduktów CSRNa Ratunek!CentrumDoradztwaGospodarczegoSp. z o.o.Biuro projektu:ul. Francuska 35-37,pok.415,40-027 Katowice,Osoby dorosłe, zatrudnione napodstawie mianowania lub powołaniaw zawodzie straŜaka na tereniewojewództwa śląskiego i mieszkające w- Operator Ŝurawia samojezdnego-Stermotorzysta-Operator pił mechanicznych-GPS oraz podstawy topografii01.10.2012–31.03.2014Nabór ciągły7


Weź kurs nacoaching wsprzedaŜy –CustomerCentricSelling® CertifiedCoachPRAXIS s.c.DorotaBienicewicz-Krasek GrzegorzDomagałaul. Grabowa 2,40-172 Katowicetel. kom.665 155 770,tel.32 750 53 50info@projektnaratunek.plwww.projektnaratunek.plDorota Grabaladgr@praxis.com.pltel: 32 721 60 70fax: 32 721 60 73woj. śląskim- osoby zameldowane lub pracujące naterenie woj. śląskiego,- zatrudnione na podstawie umowy opracę-minimum 3-letnie doświadczeniezawodowe- zatrudnienie związane ze sprzedaŜą,marketingiem, zarządzaniem sprzedaŜą)oraz rozwojem pracowników (trener,coach, mentor),-Rozmowa z osoba w silnympobudzeniu-Specjalistyczny język angielski-Doskonalenie jazdy alarmowejpojazdem uprzywilejowanym-Nurkowanie w suchych skafandrach-Obsługa Ŝurawia przeładunkowegotypu HDS-Prawo jazdy kat. C-Prawo jazdy kat. C+E-Prawo jazdy kat. Dszkolenia z następujących modułów:- wprowadzenie do coachingu- narzędzia coacha- ustalanie oczekiwań- diagnoza stanu początkowego- zadania coachingowe- wykorzystanie platformy Web Exoraz Go To Meeting do prowadzeniazdalnych sesji coachingowych orazpodstawy systemów CRM/SFA wpracy coacha i managera sprzedaŜy- indywidualne sesje coachingowe,- 2 edycje szkolenia z metodykisprzedaŜy doradczo-eksperckiejCCS® - dla uczestników, którzywcześniej nie uczestniczyli w tymszkoleniuwoj. śląskie,Okresrealizacji:01.10.2012-31.01.2014Projektzakładaudział 36uczestnikówszkoleniabędąprowadzonew trzechturachNabór 2miesiąceprzed kaŜdąturąTura II:13.04.2013-07.07.2013Tura III:28.09.2013-12.01.2014.WciąŜ młodzi iaktywniSpawanie od A doZEuroprofesSp. z o.o.00-732Warszawaul. Czerska 14,AT GROUP S.A.Paulina Świeca+48 22 112 40 35Biuro Projektu:ul. Chopina 1044-100 Gliwice120 osób chętnych do udziału w projekciespełniających (łącznie) następującekryteria:1. wiek 50+2. zamieszkanie (zgodnie z KC) lubzatrudnienie (zgodnie z KP- opróczosób samozatrudnionych) wwojewództwie śląskimProjekt kierowany jest do pełnoletnichosób pracujących posiadającychpodstawowe uprawnienia spawalniczeTIG 141 moduł I oraz aktualne badania• Kursy języka angielskiego• Szkolenia z zakresu podstawobsługi komputera (MS Word,MS Excel, korzystanie zInternetu)• Szkolenia „Jak odnaleźć się narynku pracy”• Coaching indywidualnyKurs spawania TIG 141 moduł IIzakończony egz. państwowym.Kurs spawania TIG 141 moduł IIIwoj. śląskie,01.01.2013–30.06.2014woj. śląskie,01.09.2012–Od 01.2013do03.2014 r.Nabór ciągły8


(32) 302 96 85ul. Staszica 242-503 Będzin(32) 729 55 45lekarskie, zamieszkujących lubpracujących w województwie śląskim (zwyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą).zakończony egz. państwowym.Kurs spawania rur ze stali grupy 5(stal kotłowa) kończący się egz.nadzorowanym przez TUVSzkolenia z zakresu zarządzaniaplacówką medyczną w tym:31.08.2014Zarządzanie wopiece zdrowotnejALESWojciech RorotBiuro projektuul. Pułaskiego 7,42-400 Zawiercie,tel/fax 32/6702073Projekt skierowany jest do grupy 160pracujących osób dorosłych (128K / 32M)zamieszkałych w woj. śląskim,zatrudnionych na podstawie stosunkupracy lub umowy cywilnoprawnej w publ.ZOZ.Preferowane osoby spełniające kryteria:1) wysokości wynagrodzenia (poniŜej3000 zł brutto miesięcznie);2) poziomu wykształcenia (co najwyŜejśrednie lub policealne);3) kolejności zgłoszeń.- Prawo handlowe- Rachunkowość zarządcza- --- Zarządzanie jakością i akredytacjajednostek ochrony zdrowia- Zarządzanie zasobami ludzkimi- Przygotowanie oferty dla NFZ- Bezpieczeństwo zakładu pracy,informacja niejawna, ochrona danychosobowych- Społeczne, medyczne orazfinansowe aspekty transplantologii wplacówkach medycznych.Szkolenia IT i E-learning:- Arkusze kalkulacyjne- Grafika menedŜerska iprezentacyjna- Przetwarzanie i edycja tekstów- UŜytkowanie komputerów- Podstawy technik komputerowych- Bezwzrokowe pisanie naklawiaturze.woj.śląskie,1-09-2012- 31-08-2013 r.Nabór ciągłySzkolenia szansąna rozwójAgencjaRozwojuRegionalnego wCzęstochowieS.A.Biuro projektu:Agencja RozwojuRegionalnego wCzęstochowie S.A42-200Częstochowa,Aleja NMP 24 lok. 8,I p.,tel. 601 429 988,80 osób (45 kobiet i 35 męŜczyzn)pracujących (m.in. umowa o pracę,cywilno-prawna) dorosłych (powyŜej 18-tego roku Ŝycia), zamieszkujących lubpracujących na terenie województwaśląskiego,z wyłączeniem osób prowadzącychdziałalność gospodarczą.1) Samodzielna obsługa iprogramowanie obrabiarek CNC• operator obrabiarek CNC• programista obrabiarek CNCszkolenie podstawowe• programista obrabiarek CNCszkolenie zaawansowane2) Tworzenie i programowanie BazDanychwoj.śląskie,w okresie1.10.2012 -31.07.2014CNC:I edycja:II edycja:09-10.2013III edycja 10-11.2013BazyDanych:9


Śląska AkademiaSukcesuCentrumSzkoleń iInnowacjiGrzegorzMiszczakRadawczykDrugi 2121-030 Motycz034 360 56 88 wew.23,szansanarozwoj@arr.czestochowa.plwww.szkoleniaszansanarozwoj.edu.plCentrum Szkoleń iInnowacjiOddział wKatowicach:ul. Sokolska 65(pokój A),40-087 Katowice,tel./fax: 32 204 0258; tel.: 512 058 626,e-mail:academia-sukcesu@csi.info.pl,www.akademiasukcesu.euKryteria dodatkowe: zatrudnienie w mikro,małym, średnim lub duŜymprzedsiębiorstwie. Projektodawca będzietakŜe kierował się wskaźnikamidotyczącymi zakładanej liczby osób zwykształceniem wyŜszym i średnim.Osoby zatrudnione, pracujące lubzamieszkujące w województwieśląskim, które są zainteresowanenabyciem, uzupełnieniem lubpodwyŜszaniem kwalifikacji pozagodzinami pracy.Ponadto priorytetowo do projektubędą przyjmowane kobiety, osoby zwykształceniem co najwyŜej średnimoraz osoby pracujące w działachzwiązanych z zakresemproponowanych szkoleń• administrator baz danych• programista baz danych3) Język angielski z elementamijęzyka technicznego• język angielski dlapoczątkujących• język angielski dlaśredniozaawansowanychWarsztat interpersonalny dodatkowodla kaŜdego1.Specjalista ds. finansowoksięgowych,2.Specjalista ds. kadrowo-płacowych,3.Grafika komputerowa ,4.ECDL WebStarter ,5.Obliczenia arkuszowe i bazydanych (120 h)Woj.śląskie.Okresrealizacjiprojektu: od1 11. 2012r. do 31X.2014 rI edycja: 02-03.2013,II edycja: 01-02.2014J. angielski:I edycja:II edycja:11-12.2013Rekrutacjaobejmie 5edycji:III EDYCJA:09.2013 –10.2013IV EDYCJA:11.2013 –12.2013V EDYCJA:05.2014 –06.2014ProfesjonalnaksięgowośćŚląska AkademiaRozwojuKompetencjiStrategicznychCentrumSzkoleniowo-Doradcze iRozwojuZawodowego,we współpracyz: AgencjąSzkoleniową APGriniarSuprema LexCentrumSzkolenia Kadr iSamorządóws.c.tel. 66 77 99 122csdirz@csdirz.plCentrala:(12) 431 00 85,(12) 292 67 41,fax: (12) 432 65 10,e-mail:biuro@slaskaakademia-efs.plOsoby 50+, zajmujące się zawodowoksięgowością/rachunkowością –mieszkające lub pracujące na tereniewoj. śląskiegopracownicy mikro, małych i średnichprzedsiębiorstwprowadzącychdziałalność na terenie woj. śląskiegozatrudnieni na podstawie umowy o pracęlub umowy cywilnoprawnej zamieszkującyobszar woj. śląskiego w rozumieniuprzepisów KC, zatrudnieni1. Szkolenia z kompetencji twardych2. Szkolenia IT3. Szkolenia z umiejętności miękkich4. Indywidualnego coachinguposzkoleniowego- Nowoczesny MenadŜer/Nowoczesna MenadŜerka- Metody i techniki zarządzaniastrategicznegowoj. śląskieTerminrealizacji:01.02.2013- 31.07.2014Woj.śląskie03.12.2012–30.09.2014Od marca2013Do końcawrześnia201310


Akademia kunsztudekarskiego wwojewództwieśląskimPodkarpackaAkademiaPrzedsiębiorczościKatarzynaPodraza35-001 RzeszówAl. J Piłsudskiego40/15,tel. 17 857 71 00,fax 17 857 71 00,w.21,e-mail:pap@pap.rzeszow.plw przedsiębiorstwie prowadzącymdziałalność (PKD) w obszarzetechnologicznym kluczowym dla rozwojugospodarki regionu tj. wskazanymw Programie Rozwoju TechnologiiWojewództwa Śląskiego na lata 2010 –2020Przedsiębiorcy i ich pracownicy (108osób) zatrudnieni na podstawie umowy opracę z mikro, małych i średnichprzedsiębiorstw branŜy budowlanej (PKDsekcja F) posiadających jednostkęorganizacyjną na obszarze woj. śląskiego,które nie korzystały ze wsparcia w ramachkonkursów ogłoszonych dla Podziałania8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011przez WUP Katowice- Nowoczesna rachunkowość- Kadry i płace- Audytor/Audytorka SystemuZarządzania Jakością„Dekarz z montaŜem kolektorówsłonecznych” zakończoneegzaminem zewnętrznym przedKomisją Egzaminacyjną IzbyRzemieślniczejWoj.śląskieokresrealizacjiprojektu:01.06.201r.–28.02.201r.Ciągły odczerwca2013 r.dogrudnia 2013r.Akademiae-controllinguFDJ CENTERPiotr Przewrockibiuro@actios.pltel.535 120 575Kadra zarządzająca mikro-, małych iśrednich przedsiębiorstw i ich pracownicyz działów finansowych, controllingu iksięgowości. (60 kobiet, 30 męŜczyzn,wymagane wykształcenie wyŜsze).Pracownicy muszą być delegowani naszkolenie przez swoich pracodawców .Z wsparcia będą mogli skorzystaćwyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicyz przedsiębiorstw niekorzystających zewsparcia w ramach konkursówogłoszonych dla 8.1.1 i 8.1.2 PO KL wlatach 2007-2011 przez WUP wKatowicach i prowadzący działalność wobszarze technologicznym wskazanym wProgramie Rozwoju TechnologiiWojewództwa Śląskiego na lata 2010 –2020, które nie przekroczyły limitupomocy de minimis ustalonego wRozporządzeniu MRRProjekt zakłada realizację 6 edycjiszkoleń w formule blended learningTematyka:- Rachunkowość i sprawozdawczośćfinansowa- Rachunek kosztów- Analiza efektywności organizacji- Systemy informatycznewspomagające zarządzanie- Sprawozdawczość decyzyjna- Pomiar osiągnięć w organizacji- BudŜetowanie operacyjne- BudŜetowanie kapitałowe- Strategiczna rachunkowośćzarządcza- Rachunkowość zarządcza icontrolling proj.woj.śląskie,1/01/13 –30/06/14Od1/02/2013 –rekrutacjaciągła ocharakterzeotwartym11


zaawansowane dlainŜynierówwojewództwaśląskiegoŚląskie! – w stronęSłońcaZwiększ swojąkonkurencyjność!CentrumPrzedsiębiorczości SA,ul. Kopalniana6,43-225 WolaPULSSystemyOrganizacjiBiuro Projektu:ul Leśna 1a,47-400 Racibórz032 211 81 80k.rozmus@cpsa.com.pln.lukasek@cpsa.com.plkonkurencyjność@puls-szkolenia.pl519 309 657firmy na terenie woj. śląskiego3. prowadzenie dział. gosp. w branŜyzwiązanej z przemysłem maszynowym,lotniczym, samochodowym lub górniczymw jednym z obszarów technologicznychwskazanych w Programie RozwojuTechnologii Województwa Śląskiego nalata 2010 – 2020,4. posiadanie we wpisie do działalnościgospodarczej lub KRS jednego znumerów Polskiej Klasyfikacji Działalności(PKD): C.26-C.30 oraz M.74,5. niekorzystanie ze wsparcia w ramachkonkursów 8.1.1 i 8.1.2 PO KLogłoszonych w latach 2007-2011 przezWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,6. pozytywna weryfikacja informacji omoŜliwości udzielenia pomocy de minimis7. oddelegowanie do projektupracowników zatrudnionych na podstawieumowy o pracę na stanowiskukonstruktor/technolog/specjalista ds.produkcji lub pokrewnym lub udziałwłasny jako właściciela firmy wewszystkich formach wsparcia40 mikro- oraz 5 małych przedsiębiorstwposiadających jednostkę organizacyjną naterenie woj. śląskiego-ich pracownicy w rozumieniu art.2 ust zdnia 26 czerwca 1974r.-właściciele pełniący funkcje kierownicze,- wspólnicypracujący lub zamieszkujący (wrozumieniu KC) na terenie woj. śląskiego.Wsparcie zostanie skierowane głównie doprzedsiębiorstw realizujących usługi wzakresie instalacji hydraulicznych ielektrycznychMikro, małe i średnie przedsiębiorstwaposiadające jednostki organizacyjne naV.5 - do wyboru jedno ze szkoleń:Sheetmetal Design (tworzenia blach,praca w trybie płaskim iprzestrzennym) lub StructuralAnalysis (analiza przemieszczeńoraz napręŜeń) lub RiversEngineering (przetwarzanie punktów,operacja na siatce, tworzenie skanówi krzywych, modelowanie)3. doradztwo indywidualne zespecjalistą - praktykiem CATIA V.5,4. opracowania indywidualnieprojektu produktu związanego zdziałalnością przedsiębiorstwaz wykorzystaniem oprogramowaniaCATIA V.5 przy wsparciu doradcySzkolenia:1.Teoria systemów grzewczych ielektrycznych opartych naodnawialnych źródłach energii2.Praktyka systemów grzewczych ielektrycznych opartych naodnawialnych źródłach energii1.Szkolenie-„Podnieś swoją świadomośćwoj. śląskieOkresrealizacji1.04.2013 -31.03.201401.01.2013–30.04.2014stycznia2013 r. do 31października2013 r.Od1.04.2013III tura:czerwieclipiec2013 r.13


Szkoleńsp. z o.o.obszarze województwa śląskiego zbranŜy technologie informacyjne itelekomunikacyjne (PKD J.61, J.62 i J.63)które nie były objęte wsparciem w ramachkonkursów ogłoszonych dla Poddziałania8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-20011przez WUP w Katowicachi ich pracownicy pracujący lub zamieszkalina terenie województwa śląskiego.ekologiczną”2. Szkolenia zawodowe (jedno dowyboru:)- przetwarzanie danych- oprogramowania- telekomunikacja przewodowa3. Szkolenia językowe (językangielski) zakończone certyfikatemTOEIC.IV tura:październiklistopad2013r.Szkolenia językowedla MMŚPSzkolenia icertyfikacja ITPlanowaniestrategiczne –szansą na sukcesśląskich MŚPJKL ConsultingJacekLubojańskiul. Tetmajera28/3,40-680KatowiceCentrumEdukacjiZawodowejCARGOSp. z o.o.Business Center1 Anna KępkaBiuro projektu:44-200 Rybnikul. Powstańców Śl.34Tel 32 427 20 77e-mail:biuro@mmsp.axonrybnik.plwww.mmsp.axonrybnik.plKierownik projektu-503 341 971,projektit@cargo.edu.pl,www.projektit.cargo.edu.pl,biuro projektu:ul. Krakowska 9,43-600 Jaworznotel. 32/253 72 85,781 50 70Projekt skierowany do sektora MMŚP i ichpracowników prowadzących działalność wobszarach technologicznych kluczowychdla gospodarki regionu tj. wskazanych wProgramie Rozwoju Technologii Woj.Śląskiego na lata 2010-2020,posiadających jednostkę organizacyjną wwoj. śląskim delegowanych do Projektuprzez pracodawcę.Połowa miejsc przeznaczona jest dlaosób pow. 50 roku ŜyciaOsoby zatrudnione na podstawie umowyo pracę lub kontraktu skierowane przezmikro lub małe przedsiębiorstwa z branŜyIT (PKD 62.01Z) mające swoją siedzibę wwoj. śląskim. Wymagany wkład własnyprzedsiębiorstwa w wys. 20% kosztówszkoleniamałe i średnie przedsiębiorstwaposiadające siedzibę/ jednostkęorganizacyjną w woj. śląskim, które niekorzystały wcześniej ze wsparcia wramach konkursów 8.1.1 oraz 8.1.2 POKL(ogłoszonych przez WUP Katowice wlatach 2007-2012). Z udziału wykluczenisą uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzyotrzymali wsparcie pomostowe.Projekt umoŜliwia bezpłatnepodwyŜszenie, uzupełnienie lubzdobycie nowych kwalifikacjizawodowych w zakresie znajomościjęzyka niemieckiego lub angielskiegopotwierdzonych certyfikatem WiDaFlub TOEIC.- Szkolenie przygotowujące docertyfikacji IPMA poziom C lub Dwraz z egzaminem- Szkolenie Metodyki zwinne AgileScrum wraz z egzaminem PSM-1Doradztwo dla małych i średnichprzedsiębiorstw:Przeprowadzenie audytustrategicznego;Doradztwo w zakresie budowy misjiw modelu Ashridge;Doradztwo w zakr. wyznaczaniacelów strategicznych w metodzieBSCPrezentacja wyników i konsultacje nt.woj. śląskieod01.01.2012do28.02.2014od01.01.2013do31.12.201301.03.2013–31.10.2014Nabór ciągłyNabór ciągłyI kwartał2013 –I kwartał201414


wdroŜenia rekomendacji dot.Planowania rozwoju i realizacjacelów strategicznychAudytorenergetyczny –nowe kwalifikacjedla pracownikówbranŜy budowlanejw województwieśląskimBusiness Center1 Anna Kępkatel. 32/253 72 85,781 50 70,www.audytor.bc1.pl,audytor@bc1.plOsoby samozatrudnione oraz pracodawcyi pracownicy śląskich mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw działający wbranŜy budowlanej, które nie korzystaływcześniej ze wsparcia w ramachkonkursów 8.1.1 oraz 8.1.2 POKL(ogłoszonych przez WUP Katowice wlatach 2007-2012).W szkoleniach i doradztwie moŜe wziąćudział 240 pracowników i właścicieli (24kobiety, 216 męŜczyzn) zatrudnionych w200 mikro, małych i średnichprzedsiębiorstwach.W projekcie przewidziano udział 50%osób w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia.Szkolenia, doradztwoTematyka szkolenia:uŜytkowanie energii energetycznej ioszczędność energii,doradztwo energetyczne,ochrona cieplna budynków ,kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe,wentylacja i klimatyzacja ,pompy ciepła i odnawialne źródłaenergii ,systemy ciepłownicze i wewn. inst.grzewcze,oszczędne uŜytkowanie wody,oszczędność energii elektr.,kierowanie gospodarką energetycznąi pomiar energii ,ocena ekonomiczna efektywnościinwest. termomodernizacyjnych ,metody pomiarów i badań,technika termografii,finansowanie przedsięwzięćtermografii,audyting energetyczny budynkówmieszkalnych i uŜytecznościpublicznej.oszczędność energii na tle celówinwestora,ocena kondycji finansowej inwestora.01.02.2013–31.03.2014od I kwartał2013do I kwartał2014Mocna kadra,mocna firmaCentrumSzkolenioweMasterlangMarek Leśniakwww.mocnakadraslask.eubiuro@mocnakadraslask.eutel. 660 460 272Warunki dla przedsiębiorstw:1) mikro, małe lub średnieprzedsiębiorstwo,2) posiada jednostkę organizacyjną naterenie woj. śląskiego,3) nie korzystało ze wsparcia w ramachkonkursów ogłoszonych dla poddziałań8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez WUP w Katowicach,szkolenia:1) Autodesk AutoCAD – minimum 4grupy szkoleniowe,2) Autodesk Inventor,3) Autodesk 3ds Max,4) Autodesk Revit Architecture,5) Autodesk Robot StructuralAnalisys Professional,od 01stycznia2013 rokudo 31grudnia2013 rokuRekrutacjajestprowadzonaw sposóbciągły od 01stycznia2013 roku15


4) prowadzi działalność w obszarachtechnologicznych kluczowych dlaregionu wskazanych w PRT (ProgramRozwoju Technologii WojewództwaŚląskiego na lata 2010-2020)Uczestnik:1) jest pracownikiem przedsiębiorstwabiorącego udział w Projekciepracuje lub zamieszkuje na terenie woj.śląskiego (w rozumieniu KC)6) Autodesk Revit Structure.Green Production –ocenaoddziaływaniainwestycji naśrodowiskoPotrafimyefektywniezarządzać –zastrzykkwalifikacji,kompetencji ikreatywności dlapracownikówśląskich firmTEB Edukacjasp. z o.o.CentrumSzkoleniowo-Edukacyjne"PRYM"Kierownik projektu:Mariola Murzyńska-Boduch,tel. (32) 231 50 47,Biuro projektu: TEBEdukacjasp. z o.o.Oddział w Gliwicach,ul. Akademicka 5,44-100 GliwiceCentrumSzkoleniowo-Edukacyjne „PRYM”,ul. Dąbrowskiego 2240-032 Katowice,pokój 407,tel. (032) 359 7987,fax (032) 733 36 16e-mail:pez@cseprym.pl1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwaoraz ich pracownicy z terenu woj.śląskiego,2. Działalność firmy w obszarachkluczowych dla rozwoju gospodarkiregionu (PKD sekcja C, w tym. C.21 iC.32.50 – technologie medyczne, C.22,C.23 i C.24, od C.26 do C.30 –przemysł lotniczy, górniczy,samochodowy, oraz cała sekcja Cnanotechnologie i nanomateriały)Brak wcześniejszego udziału w projektachz Poddziałań 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL wlatach 2007-2011 realizowanych przezBeneficjentów WUP w KatowicachProjekt skierowany jest do 168pracowników (84K, 84M) którzy pracująlub zamieszkują na obszarze woj.śląskiego z sektora mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw, prowadzącychdziałalność w obszarachtechnologicznych kluczowych dla rozwojugospodarki regionu, wskazanych w„Programie Rozwoju Technologii Woj.Śląskiego na lata 2010 – 2020” coweryfikowane będzie na etapie rekrutacjiuczestniczek/ów projektu.Zrekrutowani pracownicy wywodzić będąsię równieŜ z firm, które nie byłydotychczas objęte wsparciem w ramach1. Ekologia a produkcja – załoŜeniaoceny oddziaływania naśrodowisko2. Podstawy prawne ocenyoddziaływania na środowisko iobowiązki pracodawców3. Techniczne uwarunkowaniaoceny oddziaływania naśrodowisko4. Warsztat sporządzania ocenyoddziaływania na środowisko5. E-learning: Warsztatsporządzania ocenyoddziaływania na środowiskoBlok szkoleniowy:1. Warsztaty rozwoju osobistego- Negocjacje w biznesie- Zarządzanie czasem iorganizacja czasu pracy- Komunikacja interpersonalna,asertywność- Autoprezentacja (10h).2. Warsztaty Lean Manufacturing.- Podstawowe techniki inarzędzia stosowane w LM- 5S- Kaizen3. Angielski/niemiecki w biznesie,ZałoŜono trzy poziomyOd01.01.2013do31.12.2013Okresrealizacjiprojektu:od 01lutego 2013do 31stycznia2014Nabór ciągłyRekrutacja- dla II edycjiszkoleń:od lipca 2013do sierpnia201316


konkursów ogłoszonych dla Poddziałania8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011przez WUP w Katowicach.zaawansowania oraz egzaminyzakończone certyfikatem TOEIClub TELCAkademia branŜyelektronicznejNowoczesnyPersonelCRM dla ŚląskaKrajowa IzbaGospodarczaElektroniki iTelekomunikacjiOkręgowa IzbaPrzemysłowo-Handlowa wTychachCombidataPoland Sp. zo.o.Biuro projektu:ul.Roździeńskiego188a,40-203 Katowice,tel. 32 661 48 38,kom.515 120 274,www.akademiaelektroniki.plKatarzyna ZawiślakOkręgowa IzbaPrzemysłowo-Handlowaw Tychachul. G. Roweckiego42, 43-100 Tychy(32) 327-72-77k.zawislak@izba.tychy.plwww.personel.izba.tychy.plInfolinia:801 30 30 30Grupę docelową projektu stanowi 120mikroprzedsiębiorstw prowadzącychdziałalność w branŜy elektronicznej,posiadających jednostkę organizacyjną wwoj. śląskim oraz 240 pracowników ww.firm (którzy zamieszkują lub pracują wwoj. śląskim)Projekt skierowany jest do 120pracujących mieszkańców Śląska, w tym:- pracowników mikro, małych i średnichprzedsiębiorstw zatrudnionych napodstawie umowy o pracę lub umowycywilno–prawnej- osób samozatrudnionych wykonującychjednocześnie pracę na podstawie umowyo pracę lub umowy cywilno–prawnej wmikro, małych lub średnichprzedsiębiorstwach (wsparcie oferowanew ramach Projektu nie jest związane zzakresem prowadzonej działalności).Małe i średnie przedsiębiorstwa:• prowadzące działalność w co najmniejjednym z obszarówtechnologicznych: technologiemedyczne (ochrona zdrowia), tech.informacyjne i telekomunikacyjne,produkcja i przetwarzanie materiałów,przemysł maszynowy, samochodowy,lotniczy i górniczy (Szkolenia informatyczne:- zarządzanie sprzedaŜą w sektorzeelektroniki,- negocjacje i kontrakty handlowew branŜy elektronicznej,- pozycja konkurencyjnaprzedsiębiorstwa na rynkuelektronicznym,- zmiany w przepisach celnopodatkowych,- ecodesign – eliminacja substancjiniebezpiecznych ze sprzętuelektronicznegomoduły szkoleniowe:- szkolenie z języka obcego (dowyboru: angielski, niemiecki, włoski,francuski) zakończonemiędzynarodowym egzaminempotwierdzającym znajomość językana róŜnych poziomachzaawansowania – 80 h;- kurs komputerowy – 24 h;- szkolenie z zakresu równości szans– 6 h;- wyjazdowe weekendowe warsztatymotywacyjno-interpersonalne - 16 h• Tradycyjne szkolenia stacjonarne• Warsztaty w postaci sesjizdalnych z mentorem• E-learning z zakresu zarządzaniarelacjami z klientem (wsparciedziałań marketingowych,sprzedaŜy i obsługiwoj. śląskie01.01.2013r.31.12.2013r.01.01.2013r. –31.12.2014r.styczeń2013 r. –marzec2014 r.Nabór ciągły..III edycja:listopad2013r.IV edycja:marzec 2014r.marzec 2013r. – styczeń2014 r.17


• które do dnia zgłoszenia udziału wprojekcie nie korzystały ze wsparcia wramach konkursów ogłoszonych dlaPoddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL wlatach 2007-2011 przez WUP wKatowicach.i ich pracownicy:• os. fiz., które pracują lub zamieszkująna terenie woj. śląskiego w rozumieniuKC, posiadają podstawowąumiejętność obsługi przeglądarkiinternetowej niezbędną do obsługisystemów online i wykonują pracę nastanowiskach związanych z relacjamizewnętrznymi firmy;posprzedaŜowej) zwykorzystaniem systemu MSDynamics CRM 2011 Online iusług Cloud Computing (naprzykładzie MS Office 365), zzakresu umiejętnościpersonalnych, z zakresu technikinformatycznych.inne podmioty posiadające jednostkęorganizacyjną na obszarze woj. śląskiego.Małe i średnie przedsiębiorstwa:Śląski HandlowiecCombidataPoland Sp.z o.o.Infolinia:801 30 30 30• prowadzące działalność w co najmniejjednym z obszarówtechnologicznych: technologiemedyczne (ochrona zdrowia), tech.informacyjne i telekomunikacyjne,produkcja i przetwarzanie materiałów,przemysł maszynowy, samochodowy,lotniczy i górniczy (• które do dnia zgłoszenia udziału wprojekcie nie korzystały ze wsparcia wramach konkursów ogłoszonych dlaPoddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL wlatach 2007-2011 przez WUP wKatowicach.i ich pracownicy:ŚcieŜka szkoleniowa obejmująca:♦ kompetencje miękkie 16h,♦ ICT 24h,♦ angielski 28h.• Szkol. e-leraningowe z zakresuumiejętności personalnych.• Szkol. e-learningowe z zakresutechnik informatycznych.styczeń2013 r. –kwiecień2014 r.marzec 2013r. – styczeń2014 r.• os. fiz., które pracują lub zamieszkująna terenie woj. śląskiego w rozumieniuKC, posiadają podstawowąumiejętność obsługi przeglądarki18


internetowej niezbędną do obsługisystemów online i wykonują pracę nastanowiskach związanych z relacjamizewnętrznymi firmy;Z angielskim napodbój Europy! –j. angielski wśrodowisku pracydla mikroprzedsiębiorstwiich pracownikówNowy zawód-lepszystart! SzkoleniaCNC dlapracowników woj.śląskiegoBezpieczna pracana wysokości wwoj. śląskim"OXFORD"K. Moulds,K. Mouldsul. Zwycięstwa34/4,44-100 GliwiceAB..Z.CENTRUMAccensp z o.o.ul. DyliŜansowa1603-136Warszawawww.oxfordschool.pl/projekty_pokl/mikroBiuro Projektu:Filia "OXFORD"s.c.ul. Jana Pawła II 15,III p., pokój 37,kom. 798 335 093,e-mail:mikro@oxfordschool.pl(32) 2621452;abzcentrum@interia.plAcceno/Śląskul. Dojazd 6,42-400 Zawiercie,tel. 502 188 084,e-mail:slask@accen.plinne podmioty posiadające jednostkęorganizacyjną na obszarze woj. śląskiego- mikroprzedsiębiorcy (w tymsamozatrudnieni) posiadający jedn. org.w woj. śląskim,- pracownicy mikroprzedsiębiorstwposiadających jedn. org. w woj. śląskim,Projekt skierowany jest do osóbpracujących i/lub zamieszkałych w woj.śląskim,Kolejne kryteria:-wynik testu wiedzy m.in. znajomość rys.technicznego (min.50% poprawnychodpowiedzi),-zgoda na przetwarzanie danychosobowych,-kolejność zgłoszeń.Kryteria udziału:umowa o pracędziałalność gospodarcza- kurs języka angielskiego wśrodowisku pracy- zajęcia uzupełniające i konsultacje- konwersacje (grupowe) z nativespeakerem- egzamin BULATS na zakończeniekursu1.) Szkolenia zawodowe CNC,(tokarki lub frezarki CNC)2.) Szkolenia motywacyjneSzkolenia z dostępu linowego,budowlanego i pierwszej pomocyDofinansowanie 80% kwoty doszkoleńwoj. śląskie(zajęcia wGliwicach)I edycja -rok 2013II edycja -rok 201401.03.2013-31.01.2015Od 02.2013do 06.2013Nabór do IIedycji - odwrześnia2013Nabór ciągłymarzec2013-wrzesień2013MIKROprzedsiębiorstwa –MEGAkwalifikacjeFundacjaInicjatywSpołecznychBiuro projektu:Częstochowa,ul. Mączna 1,Projekt skierowany jest do 30mikroprzedsiębiorców posiadaj. jednostkęorganizacyjną na obszarze woj. śląskiego,1. Szkolenie AutoCad2. Szkolenie Oracle PL/SQL3. Szkolenie interpersonalnewoj. śląskie01.02.2013X-XI 201319


Śląska AkademiaZarządzaniaProjektamiCzas dlamikroprzedsiębiorców!Wykwalifikowanimikroprzedsiębior--„Barwy Ziemi”BrainstormSebastianMatyniakZakładDoskonaleniaZawodowegow KatowicachVisionConsultingtel. kom.502 740 711strona:www.mikroprzedsiebiorstwamegakwalifikacje.strefa.plMarceli MatyniakBrainstormSebastian Matyniakmmatyniak@brainstorm.biz.pl32 202 31 38ZDZ Katowice,ul. Krasińskiego 2,40-592 Katowice,tel. 32 603 77 35,32 603 77 94,e.mail:a.markiewka@zdz.katowice.ploraz we wszystkichjednostkachkształcenia ZDZKatowice na tereniewoj. śląskiego31-152 Kraków,ul. Pędzichów 6,prowadzących działalność w obszarzetechnologii informacyjnych itelekomunikacyjnych (kryt. strateg.) orazich pracowników, tj. 60 osób (30K i 30M)pracujących lub zamieszkujących naobszarze woj. śląskiego.Pracownicy są delegowani na szkoleniaprzez swoich pracodawców.- mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy zobszaru woj. śląskiego,- osoby zatrudnione na stanowiskachkierowników projektów lub innychczłonków zespołu projektowego,- z branŜ wysokich technologii:• technologie medyczne (ochronyzdrowia)• technologie dla ochronyśrodowiska• technologie informacyjne itelekomunikacyjne• produkcja i przetwarzanie• przemysł maszynowy,- firmy, które nie przekroczyły progupomocy de minimis,- mikroprzedsiębiorcy oraz ich pracownicy- uczestnicy projektu muszą pracować lubmieszkać w rozumieniu KodeksuCywilnego na obszarze województwaśląskiego;- przedsiębiorstwo musi posiadaćprzynajmniej jednostkę organizacyjną naobszarze woj. śląskiego;- firma musi spełniać kryteriamikroprzedsiębiorstwa.1.mikroprzesiębiorstwa działające wbranŜy technologicznej „technologie4. Materiały szkoleniowe5. CateringSzkolenia z zarządzania projektamidla mikroprzedsiębiorstw:1.Dobór kadry do projektu2.Zarządzanie zespołemprojektowym3.Cele projektu i planowanie projektu4.Harmonogramowanie w projekcie5.Wyznaczanie ścieŜki krytycznej6.Szacowanie ryzyka w projekcie7.Zarządzanie czasem, zadaniami izasobami w projekcie1) Kurs oraz doradztwo w zakresie„Skuteczne zarządzaniemikroprzedsiębiorstwem”2) Kurs oraz doradztwo w zakresie„Marketing i pozyskiwanie klientów”3) Kurs oraz doradztwo w zakresie„Efektywne zarządzanie finansamifirmy”1.Komercjalizacja produktówbiotechnologicznych (projektowanie31.03.2014woj. śląskieczastrwaniaprojektu:1.04.2013-31.01.2014.woj. śląskie01.03.2013–31.12.2013Nabory wokresie 1-5miesiąctrwaniaprojektuNa kaŜdykursoddzielnie –terminy nastroniewww.zdz.katowice.plwoj. śląskie Do końcawrześnia20


cy szansą dlaregionuMetodyskutecznegozarządzaniapłynnościąfinansowąsp. z o.o. tel.519 556 973,e-mail;biuro@mikroprzedsiebiorcy-szansa.plPI Investmentsp. z o.o.ul. Krasickiego24/1430-503 Krakówstrona www:http://mikroprzedsiebiorcy-szansa.pl,biuro projektu:ul. Towarowa 242-274 KonopiskaAngelika Świętalskatel: +48 605 110 715,e-mail:biuro@szkoleniafinanse.plmedyczne” (sekcja C.21, C.32.50, M.72wg PKD 2007) posiadające jednostkęorganizacyjną na terenie woj.śląskiego,2.pracownicyww. przedsiębiorstwpracujący lub zamieszkujący na tereniewoj. śląskiegoProjekt skierowany jest domikroprzedsiębiorstw- posiadających jedn. organ na tereniewoj. śląskiego- nie posiadających wyspecjalizowanychdziałów finansowych- nie wyłączonych z otrzymywaniapomocy de minimis na szkolenia idoradztwooraz do pracowników tychprzedsiębiorstw, zajmujących sięzarządzaniem finansami w firmie,uczących się, pracujących, zamieszkałychna terenie woj. śląskiegoprzebiegu procesu komercjalizacji,analiza finansowa procesu,zarządzanie strategiczne, myślenieanalityczne, komunikowanie się,kreatywność, budowanie zespołu),2.pozyskiwanie funduszy nainnowacje:- finansowanie innowacji za pomocąkredytów, leasingu, funduszypoŜyczkowych, poręczeńkredytowych, funduszy venturecapital, funduszy PARP,- fundusze europejskie na innowacje(przegląd moŜliwości finansowania,planowanie projektu,procedury aplikacyjne, realizacjaprojektu, rozliczanie projektu)Projekt obejmuje szkoleniedotyczące metod skutecznegozarządzania płynnością finansowąprzedsiębiorstwa. Szkolenie składasię z czterech modułów:1. Bankowe i finansowe instrumentyzarządzania płynnością finansową.2. Zabezpieczenie płatności.3. Wskaźniki płynności finansowej.4. BieŜąca kontrola płynnościfinansowej.Dodatkowo indywidualne konsultacjez doradcą.1.01.2013-31.10.2013woj. śląskieod1.03.2013do31.01.2014.2013 r.Nabory:1.03.2013 –15.01.2014Akademia e-przedsiębiorstwYeslogo sp. zo.o.Biuro projektuUl. Sokolska 80/440-087 KatowiceTel. 535 12 0575,730 820 555biuro@actios.plwww.yeslogo.pl1. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwMŚP i ich pracownicy wykonującezadania z zakresu marketingu i PR2. Przedsiębiorstwa z województwaśląskiego3. Nie przekroczony limit pomocy deminimisSzkolenia tradycyjne i e-learningoweI. Z zakresu nowoczesnegozarządzania firmą zwykorzystaniem narzędziinformatycznych:II. Z zakresu PR i tworzenia CI(corporate identity) z uŜyciem01.03.2013-30.09.2014Nabór ciągły21


Prowadzenie przez firmę działalności wobszarach kluczowych dla rozwoju woj.śląskiegonarzędzi informatycznychIII. Z zakresu strategii obecnościfirmy w internecie;CSR: społecznaodpowiedzialnośćw zarządzaniuFundacjaRAZEMagnieszka@fundacjarazem.org.pl694 711 467pracownicy mikro, małych i średnichprzedsiębiorstwach z woj. śląskiego wwieku 50+Zakres szkolenia:• Społeczna odpowiedzialnośćbiznesu: teoria gier i jej wpływ naŜycie przedsiębiorstw, kulturaorganizacji, budowanie misji iwizji firmy• Etyczny HR: budowanie systemuw oparciu o kompetencje,prowadzenie rozmówoceniających i coachingowych,elastyczne formy zatrudnienia,outplacement.• Etyczny PR: budowaniekampanii reklamowych zposzanowaniem wartości klienta,transparentność i rzetelnośćinformacji, relacje z konkurencją.• Etyczne zarządzanie finansami:systemy wynagradzania, pomocpubliczna,• Wpływ działalności organizacji naotoczenie pozaspołeczne:ochrona środowiska i krajobrazu.• Budowanie strategii społecznejodpowiedzialnościprzedsiębiorstw, tworzeniekodeksów etycznych, procedurywdraŜania, norma ISO26000.marzec –grudzień2013marzec –październik2013Otwarteoprogramowaniew biznesieEuropejskaGrupa DoradczaSpółka z o. oBiuro Projektuw Katowicachul. Mickiewicza 29,49-923 Katowice(Bud. A, IV piętro, p.11),tel. 32 / 207 21 66fax. 32 / 207 21 65Kryteria rekrutacyjne:- zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwieposiadającym jednostkę organizacyjną naterenie województwa śląskiego,- zatrudnienie w przedsiębiorstwiedziałającym w sekcji J klasyfikacji PKD,- zatrudnienie na podstawie umowy opracę,Szkolenia w ramach projektu• Certified Linux Administrator11 Bootcamp (7021)• SUSE Linux EnterpriseServer 11 Administration(3103)• Introduction to PostgreSQLAdministration + Advancedwoj. śląskieOkresrealizacjiprojektu01.02.2013-Nabór ciągłyod 03/201322


Marketinginternetowyw śląskich mikroprzedsiębiorstwachEuropejskaGrupa DoradczaSpółka z o. orekrutacja@oprogramowaniewbiznesie.eubiuro@oprogramowaniewbiznesie.euBiuro Projektuw Katowicach,ul. Mickiewicza 29,49-923 Katowice(Bud. A, IV piętro, p.11),tel. 32 / 207 21 67,fax. 32 / 207 21 65,rekrutacja@slaskiemarketing.eubiuro@slaskiemarketing.eu- zajmowanie stanowiska pracyzwiązanego z zarządzaniem infrastrukturąIT przedsiębiorstwa,- delegowanie przez pracodawcę.W ramach projektu wsparciem zostanieobjętych 120 mikroprzedsiębiorstw oraz240 ich pracowników (w tym min. 24kobiety). Preferowane będą osobyniepełnosprawne.Kryteria rekrutacyjne- zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwieposiadającym jednostkę organizacyjną naterenie województwa śląskiego,- zatrudnienie w przedsiębiorstwiedziałającym w jednej z następującychsekcji klasyfikacji PKD: B, C, D, E, F, H, J.- zatrudnienie na podstawie umowy opracę,- zajmowanie stanowiska pracyzwiązanego z marketingiem, sprzedaŜątowarów lub/i usług, zarządzaniemsprzedaŜą,- zajmowanie lub teŜ przygotowanie dozajęcia jednego z następującychstanowisk pracy: specjalisty IT, specjalistyds. marketingu, grafika, webmastera,projektanta stron sieci Web itp. ,- delegowanie przez pracodawcę.PostgreSQLAdministrationSpecialist• Red Hat SystemAdministration II zegzaminem RHCSA (RH135)• Red Hat SystemAdministration III zegzaminem RHCE (RH255)Szkolenia w ramach projektu• PHP I + PHP Trening• Zend Framework• Specjalista Web Design• Site Development Associate• Internet Business Associate• Wprowadzenie domarketingu internetowego• Pozycjonowanie serwisówsprzedaŜowych• Serwisy aukcyjne,zastosowanie komercyjne• Sklepy internetoweDoradztwo w ramach projektu28.02.2014woj.śląskieOkresrealizacjiprojektu01.04.2013-31.03.2014Nabór ciągłyod 05/2013Budowa sukcesu –budownictwoekologiczne naŚląskuLEOSDATABASEMARKETINGAgnieszkaSkrzypczykAgnieszkaSkrzypczyk,e-mail:leos@leos.plW ramach projektu wsparciem zostanieobjętych 300 mikroprzedsiębiorstw oraz408 ich pracowników (w tym 123 kobiety).Preferowane będą osobyniepełnosprawne.kadra zarządzająca bądź pracownicymikro, małych i średnich przedsiębiorstw zbranŜy budowlanej z obszaruwojewództwa śląskiegoobejmujące zagadnienia związane zwdraŜaniem nowych rozwiązańorganizacyjno-technicznych zzakresu marketingu internetowego.Szkolenia z dziedziny systemówgrzewczych i elektrycznych, opartychna odnawialnych źródłach energii,zaopatrzenia w wodę, oczyszczaniaścieków, oszczędzania energii,przetwarzania odpadów w branŜybudowlanejwoj.śląskie,1.03.2013-31.01.2014nabór ciągły23


Lepsze kwalifikacjez angielskim –szkolenia dla osób50+SJO LanguageAcademyDorotaTaranczewskaPiotrTaranczewskiS.Ctel. 32 209 93 29,tel. 692 49 66 73,e-mail:biuro@languageacademy.plwww.languageacademy.plProjekt skierowany do 18 kobiet i 12męŜczyzn w wieku 50+ pracujących i/lubzamieszkujących na terenie woj.śląskiego.- trening umiejętności uczenia się izapamiętywania (4h)- kurs języka angielskiego, zajęciagrupowe i indywidualne- podręcznik i materiały dla słuchacza- dostęp do platformy e-learningowej- okresrealizacjiprojektuo4.2013-03.2014Nabór: odpołowykwietnia2013MEGA kwalifikacjedla MIKRO firmPro Doctore –projekt wspierającyrozwój kadrmedycznych wwojewództwieśląskimEko-efektywnesystemy grzewczew budownictwieAT GROUP S.A.w partnerstwiez Ingressio S.C.Śląska IzbaLekarskaInstytutDoradztwaSp. z o.42-503 Będzin,Ingressio S.C.ul. Staszica 2,tel.: 32 729 55 4540-126 Katowice,ul.GraŜyńskiego49A,tel..032/6044 225,fax. 32/60 44 257,tel. kom.694659061,www.izbalekarska.org.pl/prodoctore, e-mail:prodoctore2@izba-lekarska.org.plLeszek Kazimierski695 625 055Projekt skierowany jest do pełnoletnichosób fizycznych (2 K, 100M)zatrudnionych wmikroprzedsiębiorstwach,zamieszkujących lub pracujących w woj.śląskim, posiadających podstawoweuprawnienia spawalnicze w metodzieMAG 135 oraz aktualne badanialekarskie.Lekarz, lekarz dentysta zamieszkały i/lubzatrudniony na terenie województwaśląskiego100% mikroprzedsiębiorstw branŜybudowlanej+ 100% podmiotówprowadzących własną działalność wobszarze technologicznym 3.2.1(PKD2007: sekcja F.41, F.42,F43)Kurs spawania MAG 135 czylispawanie czołowe blach na 8 grupiemateriałowejKurs specjalizacyjny „Zdrowiepubliczne”Materiały szkoleniowe, całodobowewyŜywienieSzkolenie, egzaminwoj.śląskie01.03.2013-31.12.2014woj. śląskie01.04.2013-31.03.2015(trzy zjazdyw cykluweekendowym)01.03.2013-31.01.2014Rekrutacjaciągła od04.2013 r.Od 1kwietnianabór ciągłydo11.01.2014śywiołom stop!Gmina ŚwinnaUrząd Gminyw Świnnej,ul. Wspólna 13,34-331 Świnna,- członek OSP na terenie powiatuŜywieckiego- osoba zatrudniona- Kurs koparko-ładowarki,- Prawo jazdy kat. C,- Prawo jazdy kat. C+E,- Obsługa Ŝurawia przewoźnegopow.Ŝywiecki1.04.2013r.do31.03.2014r24


Grafika z językiemangielskim w mikroprzedsiębiorstwachUniwersalnypracownik –szkolenia IT z j.angielskimWyŜsza SzkołaTechnologiiInformatycznychw Katowicach,ul. Mickiewicza29,40-085KatowiceDemo AdamFałda, KrzysztofGracaSpółka Jawnaul. Mickiewicza29,40-085Katowicetel. 33 8638-023biuro projektu:ul. Mickiewicza 29,40-085 Katowicetel. 32 2073098;32 2073090,www.grafikazangielskim.plrekrutacja@grafikazangielskim.plbiuro projektu:ul. Mickiewicza 29,40-085 Katowicetel. 32 2073098, 322073100rekrutacja@uniwersalnypracownik.plwww.uniwersalnypracownik.plUczestnikiem projektu moŜe byćpracownik lub właściciel mikrofirmy,pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, wtym partner prowadzący regularnądziałalność w przedsiębiorstwie iczerpiący z niej korzyści finansowe, któraw dniu podpisania dokumentów spełnianastępujące kryteria:- ma siedzibę/oddział/ filię na tereniewojewództwa śląskiego,- nie przekroczyła dopuszczalnegopułapu pomocy de minimis – 200 000EUR w okresie trzech kolejnych latpodatkowych przed momentemprzystąpienia do projektu,- nie pozostaje pod zarządemkomisarycznym, nie znajduje się w tokulikwidacji, postępowania upadłościowego,naprawczego.Uczestnikiem projektu moŜe byćwyłącznie pracownik lub właścicielmikrofirmy, pełniący funkcję kierownicze,wspólnik, w tym partner prowadzącyregularną działalność w przedsiębiorstwiei czerpiący z niej korzyści finansowe,która w dniu podpisania dokumentówspełnia następujące kryteria:- ma siedzibę/oddział/ filię na tereniewojewództwa śląskiego,- nie przekroczyła dopuszczalnego pułapupomocy de mini mis – 200 000 EUR wokresie trzech kolejnych lat podatkowychHDS,- obsługa pił spalinowych,- obsługa podestów ruchomychprzejezdnych /zwyŜek/,- kwalifikowana pierwsza pomoc,- szkolenie straŜaków ratowników IstopniaCelem projektu jest dopasowaniekwalifikacji min. 54 osób (w tym 32kobiet) pracujących w min. 45mikroprzedsiębiorstwach z woj.śląskiego, poprzez certyfikowanykurs z języka angielskiego(TOEIC)oraz specjalistyczne szkolenia zgrafiki komputerowej AdobeIllustrator, Adobe PhotoShop,CorelDraw, 3 DS MAX, Adobe Flashcertyfikowany kurs z językaangielskiego (TOEIC) orazspecjalistyczne szkoleniainformatyczne (Grafika w MS Office,CorelDraw, Adobe PhotoShop,Adobe Flash,3DSMax).1.03.2013do31.08.2014r.Wo j.śląskiewoj. śląskieNabór 1 do27.08.201311.04.2013 –31.05.201325


Kursprogramowania idiagnostykisterowników PLCMikroprzedsiębiorstwaICTwsparciemśląskiego biznesuTeleopticssp. z o. oTopassp. z o.o.BIURO PROJEKTU40-154 Katowice,Al. W. Korfantego141,tel. 0 32 201 01 99,w. 25, 30, 36Daniel SokołowskiPełnomocnikZarząduTOPAS SP. Z O.O.,ul. Domaniewska47/10,02-672 Warszawa,tel. i fax:(022) 460 89 62przed momentem przystąpienia doprojektu- nie pozostaje pod zarządemkomisarycznym, nie znajduje się w tokulikwidacji, postępowania upadłościowego,naprawczego.Projekt skierowany jest do osób po 50roku Ŝycia:-zamieszkujących lub pracujących naterenie województwa śląskiego w branŜyprzemysłowej lub pokrewnej,-wykonujących pracę na podstawieumowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,-nie prowadzących działalnościgospodarczej,- które z własnej inicjatywy chcą podjąćszkolenie w celu aktualizacji wiedzy bądźjej zdobycia.Projekt otwarty, dlasamozatrudnionych/mikro przedsiębiorstwz sektora ICT (prowadzenie działalności wobszarze technologie informacyjne itelekomunikacyjne PKD 62.0 i/lub 63.1i/lub 63.9) mających siedzibę lubjednostkę organizacyjną na terenie woj.śląskiego, które oddelegująsamozatrudnionych/pracowników,zatrudnionych na umowę o pracę,pracujących i/lub zamieszkujących naterenie woj. śląskiego. Szkoleniakierowane są do pracowników –administratorów IT (bez względu na wiek iwykształcenie, mających jednakniezbędne kompetencje bazowe wzakresie zarządzania środowiskiem-wsparcie doradczo- szkolenioweUczestnikom szkolenia, którzy mająutrudniony dojazd z miejscazamieszkania na miejsce szkolenia,zostanie zapewnionezakwaterowanie.Ogólne i specjalistyczne szkoleniadla kadr zarządzających ipracowników04.2013-11.2013woj. śląskiew okresie01.03.2013-31.07.2014Do 8.11.201301.03.2013–31.06.201426


informatycznym), którzy nie posiadającertyfikatu kompetencji zawodowychSzkolenia komputerowe w 3-echmodułach (do wyboru):Z komputerem naTY – nowoczesnypracownik po 50-tceRegionalna IzbaPrzemysłowo-Handlowaw Gliwicach ,ul. Zwycięstwa36,44-100 Gliwicew partnerstwiez GrupąGumułka –EuroedukacjaSp. z o.o.Biuro projektu:ul. Zwycięstwa 36,44-100 Gliwice,godziny pracy:pn-pt: 7:30-15:30,osoba do kontaktu:Kamila Jaśkowiaktel.: 32/238 96 40,biuro@nowoczesny50plus.plwww.nowoczesny50plus.pl-osoby, które ukończyły 50 lat;- zamieszkujące i/lub zatrudnione naterenie województwa śląskiego,wykonujące pracę na podstawie umowy opracę, spółdzielczej umowy o pracę,mianowania, powołania, wyboru (zwyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą);- chcące z własnej inicjatywy uczestniczyćw szkoleniach po godzinach pracy.Moduł 1:Nowoczesne narzędzia IT dlapracowników administracyjnobiurowych(praca z Microsoft Office,zasoby Internetu, Windows Live –aplikacje w „chmurze obliczeniowej”,aplikacje mobilne, zarządzaniekontaktami B2A – oprogramowanieCRM)Moduł 2:Nowoczesne narzędzia IT w dzialekadry-płace (oprogramowanie:Symfonia kadry-płace, Płatnik,aplikacja e-Deklaracje, MicrosoftExcel 2007)Moduł 3:Nowoczesne narzędzia IT w dzialefinanse-księgowość(oprogramowanie Symfonia finanse -księgowość, Microsoft Excel 2007,zarządzanie kontaktami B2A –oprogramowanie CRM, zastosowaniepodpisu elektronicznego)woj. śląskienabórw trybieciągłym. dowrześnia2014 r.Znajdź partnerabiznesowego –odkryj nowe rynkizbytuRudzkiInkubatorPrzedsiębior--czości41-703 Ruda Śląska,ul. Karola Goduli 36,Aleksandra KaraśProjekt skierowany jest do 60 właścicieli ipracowników mikroprzedsiębiorstw zterenu woj. śląskiegoDodatkowo:indywidualne spotkania z trenerem „1na 1”3 cykle szkoleniowe z zakresu:− analiza branŜ i konkurencji napodstawie wywiadukonkurencyjnego;woj. śląskie01.01.2013-Nabór ciągły27


Nowy Horyzont dlaMikroprzedsiębiorstwz woj. śląskiegosp. z o.o.Taktyk sp. z o.o.a.karas@inkubatorrudzki.pltel. (032) 342 22 30wew. 111,www.nowerynkizbytu.pl44-100 Gliwiceul. Konarskiego 18c;tel. 692 157 879adres email:efs@taktyk.euosoba do kontaktów:Wiącek Katarzyna60 mikroprzedsiębiorstw prowadzącychdziałalność na terenie woj. śląskiego(posiadające tu siedzibę, oddział, filię) iich 60 (33 K i 27 M)pracownicy/pracownice wykonujący(e)pracę w ramach struktur przedsiębiorstwaznajdujących się w woj. śląskim,pracujących jako specjaliści/konsultancids. pozyskiwania funduszy UEKryteria obligatoryjne: przynaleŜność dogrupy docelowej ,brak wykluczeniadot.pomocy de minimis, znajomość językana poziomie min.A2.− techniki sprzedaŜy i metodpozyskiwania klientów ;− marketing w Internecie orazspołeczność internetowa WEB2.0, skuteczna reklama;− efektywne negocjacje;− praktyczne aspekty prowadzeniahandlu zagranicznego− Business English;− kreatywne myślenie i innowacja;− Networking.Cykl szkoleń1) Poszukiwanie i aplikowanie doźródeł finansowania w ramachprojektów ramowych2) Prowadzenie i rozliczanieprojektów w ramach programówramowych3) Kurs języka angielskiego31.01.201401/08/2013-31.01.201519/08/2013-30/09/2013Kryteria punktowane: pracodawcazwiązany z branŜą badawczo-rozwojową,minimum 2 letnie doświadczeniezawodowe w obszarze funduszy UE .28

More magazines by this user
Similar magazines