M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83Č.j.:Spis. Zn.:Vyřizuje:MUMN/4971/2012/bochSÚ/3901/2012/HBoIng. Helena Bočkovátelefon: 323666321Mnichovice : 1.10.2012VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAROZHODNUTÍVýroková část:Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne1.8.2012 podaliIng. Robert Jezdinský, nar. 17.11.1974, Jaromírova č.p. 483/35, 128 00 Praha,Petra Hubálková, nar. 23.8.1979, Školská č.p. 35, 564 01 Dlouhoňovice(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřenír o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b yzázemí k rodinnému domu – sklep a sklad zahradního nářadí(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1356/14 v katastrálním území Mnichovice u ŘíčanII. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádus t a v e b n í p o v o l e n ína stavbu:zázemí k rodinnému domu – sklep a sklad zahradního nářadí(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1356/14 v katastrálním území Mnichovice u Říčan.Popis stavby :Přízemní objekt s ŽB nosnou konstrukcí o půdorysných rozměrech 12,7 x 2,8 m a výšce 2,5 m umístěnýv jižní části svažitého pozemku. Objekt využívá svým umístěním svažitého terénu, do kterého je zeseverní strany zapuštěn. Navržená zelená střecha volně přechází do přilehlého svahu. Vstupy do objektujsou z jižní strany ze zpevněné plochy určené pro parkování. Do objektu bude přivedena přípojka vody,která bude napojena na stávající přípojku vedoucí k rodinnému domu.Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1356/14 a to ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkemp.č.1386/6, 6,1 m od hranice s pozemkem p.č.1356/15 a 7,5 m od hranice s pozemkem p.č. 1694/2 (ul.Jiráskova.


Č.j. MUMN/4971/2012/boch str. 2III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem C2 – KOORDINAČNÍ SITUACE, který obsahujevýkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěnímstavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedníchstaveb.IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radovan Vyšín(ČKAIT0004294); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebníhoúřadu.2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, včetně identifikačních údajů osoby,která bude provádět stavební dozor3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:a) závěrečnou, před ohlášením užívání stavby4. Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb uvedené v §160 zákonač.183/2006 Sb.(stavebního zákona). Stavebník je povinen dodržovat podmínky vyplývající z § 152§154 a stavbyvedoucí pak povinnost vyplývající z §153 stavebního zákona. Dle § 157 stavebníhozákona musí být veden stavební deník. Pokud by tyto povinnosti nebyly dodržovány, vystavuje sestavebník i provádějící firma možnosti postihu dle § 178 stavebního zákona.5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technickýchzařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebníchpracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a ochranu životního prostředí.6. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých stávajícíchpodzemních inženýrských sítí a vedení, které budou respektovány včetně jejich ochranných pásem abudou dodrženy podmínky jejich správců.7. S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb.8. Stavebník zajistí dle §119 SZ, aby byly před započetím užívání stavby provedeny avyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.9. Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí, zejména zatížení hlukem nesmípřekročit limity uvedené v příslušných předpisech.10. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.11. Po ukončení prací je stavebník povinen oznámit SÚ záměr s užíváním stavby nejméně 30 dnůpředem.Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:Ing. Robert Jezdinský, nar. 17.11.1974, Jaromírova č.p. 483/35, 128 00 PrahaPetra Hubálková, nar. 23.8.1979, Školská č.p. 35, 564 01 DlouhoňoviceOdůvodnění:Dne 1.8.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedenýmdnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebníhozákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčenýmorgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 25.9.2012, o jehož výsledkubyl sepsán protokol.Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádostz hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenýmiorgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnímzákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.


Č.j. MUMN/4971/2012/boch str. 3Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýmpožadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavkyna stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů vevýroku uvedených.Účastníci řízení - další dotčené osoby:Město Mnichovice, Martin Spanilý, JUDr. Jana Spanilá, Mgr. Pavel Šebek, Mgr. Eva Šebková,Milan Dytrych, MUDr. Radka DytrychováVypořádání s návrhy a námitkami účastníků:- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Poučení účastníků:Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřaduStředočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebnímúřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřenéprojektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotoveníověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště aponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby semohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmíbýt zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestližestavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.otisk úředního razítkaIng. Helena Bočková, v.r.Oprávněná úřední osoba, referent stavebního úřadu


Č.j. MUMN/4971/2012/boch str. 4Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Poplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši3000 Kč byl zaplacen dne 25.9.2012.Obdrží: účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a),b) stavebního zákona do vlastních rukou nadodejky, ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou, účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm.a),e) stavebního zákona do vlastních rukou na dodejkyúčastníci (dodejky)Ing. Robert Jezdinský, Jaromírova č.p. 483/35, Nusle, 128 00 Praha 28Petra Hubálková, Školská č.p. 35, Dlouhoňovice, 564 01 ŽamberkMěsto Mnichovice, Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 MnichoviceMartin Spanilý, Nerudova č.p. 869, 251 64 MnichoviceJUDr. Jana Spanilá, Nerudova č.p. 869, 251 64 MnichoviceMgr. Pavel Šebek, Pod Šibeničkami č.p. 754, 251 64 MnichoviceMgr. Eva Šebková, Pod Šibeničkami č.p. 754, 251 64 MnichoviceMilan Dytrych, Nad Nuslemi č.p. 678/19, Nusle, 140 00 Praha 4MUDr. Radka Dytrychová, Nad Nuslemi č.p. 678/19, Nusle, 140 00 Praha 4dotčené správní úřadyMěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwdHZS SK územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

More magazines by this user
Similar magazines