tekst mgr inż. arch. Dagmary Milczyńskiej - Hajdy - Lublin

lublin.eu

tekst mgr inż. arch. Dagmary Milczyńskiej - Hajdy - Lublin

niŜszego niŜ przeciętny poziomu ewentualnych, moŜliwych do poniesienianakładów, na realizacje celów ZPZ.PoniewaŜ nie zostały jak dotąd zebrane dane obrazujące sytuację ekonomicznąpodmiotów gospodarczych na tym obszarze, te wstępne wnioski dotyczącesytuacji społeczno-gospodarczej w śródmieście moŜna oprzeć wyłącznie naanalizie informacji powszechnie dostępnych i obserwacji w terenie.2.5. Interesariusze i struktura własnościInteresariusze (ang. stakeholders) – podmioty (osoby fizyczne, instytucje,grupy sformalizowane [np. stowarzyszenia] jak i niesformalizowane [activistas]oraz: przedsiębiorstwa, urzędy, uczelnie itd.),od których aktywności zaleŜy powodzenie w zarządzaniu dziedzictwemzdeponowanym w obszarze ZPZ, tj. od których, w róŜnym stopniu, zaleŜy:- odpowiednie (właściwe) wyznaczenie celów zintegrowanego zarządzaniadziedzictwem zdeponowanym w obszarze (miejscu),- osiągnięcie celów zintegrowanego zarządzania dziedzictwem (miejscem).W pierwszym etapie prac, inicjator ZPZ za interesariuszy tego planu uznał:Centrum KulturyArkady Sp. z o. o.Teatr NNTowarzystwo Muzyczne im. H. WieniawskiegoLubelski Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i SportuBazylika pw. św. Stanisława (O.O. Dominikanie)Archidiecezja Lubelska, Parafia katedralna pw. św. Jana Chrzciciela iśw. Jana EwangelistyKośc. św. Piotra Apostoła (O.O. Jezuici)Kośc. pw. Nawrócenia św. PawłaKośc. Pobrygidkowski Wniebowzięcia NMP ZwycięskiejKośc. św. Wojciecha (Dom Rekolekcyjny)Kośc. ewangelicko-augsburski św. TrójcyKośc. śś. Piotra i Pawła (O.O. Kapucyni)Katedra Prawosławna pw. Przemienienia PańskiegoPolska Komunikacja Samochodowa Wschód S.A.Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Oddział Terenowy wLublinieWidok na Starem Miasto od strony PodzamczaWojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.ŁopacińskiegoMuzeum LubelskieLubelska Spółdzielnia SpoŜywców „Społem”Strona 29 z 74

More magazines by this user
Similar magazines