tekst mgr inż. arch. Dagmary Milczyńskiej - Hajdy - Lublin

lublin.eu

tekst mgr inż. arch. Dagmary Milczyńskiej - Hajdy - Lublin

Tym niemniej przygotowanie planu zarządzania dziedzictwem kulturowym dlaobszaru lub obiektu, którego wartość i znaczenie kulturowe uzasadniasporządzenie wniosku o dokonanie wpisu na listę światowego dziedzictwakulturowego i przyrodniczego UNESCO jest obowiązkowe.Celem sporządzania ZPZ jest określenie zasad zarządzania, wynikających ze specyfikiobiektu (miejsca), jak równieŜ udokumentowanie uzgodnień w sprawie sposobuzapewnienia właściwej ochrony, konserwacji, wykorzystania i prezentacji obiektu –a konkretnie: „dziedzictwa kulturowego Lublina”, materialnego i zlokalizowanego w miejscu,które określono [delimitowano] wyŜej.Uzgodnienia, o których tu mowa, będą czynione pomiędzy interesariuszami ZPZ, i stanowiąjedną z istotnych, o ile nie najistotniejszą, część pracy nad ZPZ, która rozpocząć się moŜeod szerokiej dyskusja nad celami zarządzania, zaproponowanymi w tej, pierwszej roboczejwersji ZPZ.1.2. Proces przygotowania planu i jego strukturaPrace nad Zintegrowanym Planem Zarządzania rozpoczęły się w czerwcu2010r. i zostały podzielone na dwa etapy, w taki sposób by całość praczakończyć do kwietnia 2011r.Pierwszy etap prac polegał na opracowanie roboczej wersji planu – jako“draftu”, tj. materiału wyjściowego, do publicznej debaty nad róŜnymi(proponowanymi) celami i formami zarządzania dziedzictwem kulturowymmiasta. Prace nad tą wstępną, roboczą wersją zostały zakończone, a niniejszyroboczy tekst, “draft planu” stanowi zapis ich rezultatu.Przyjmując, Ŝe zarządzanie dziedzictwem to proces ciągły, polegający –międzyinnymi- na obserwacji i planowaniu zmian, analizowaniu sytuacji i określeniucelów, a następnie na konsekwentnym wprowadzaniu w Ŝycie wcześniejpodjętych decyzji i uwaŜnym śledzeniu zachodzących zmian, to jednym z celówprac w pierwszym etapie jest rozpoznanie i skoordynowanie potrzeb(wymagań) ochrony dziedzictwa kulturowego Lublina, z potrzebamii wymaganiami róŜnych uŜytkowników obiektu (miejsca) - przestrzeniokreślonej jako terytorium, na którym zdeponowane jest dziedzictwo (czyliobszarów miasta, których ten plan wprost dotyczy). W ten sposób, analizującróŜnorakie uwarunkowania, doprowadzono do sformułowania propozycji celówdługo i średniookresowych ZPZ, które są treścią części 5. tego planu,zatytułowanej Przyszłość dziedzictwa i cele zarządzania.Drugi etap prac nad ZPZ polegać będzie na publicznej, wieloaspektowejdyskusji. Materiałem wyjściowym dla dyskusji i uzgodnień jest ten roboczyZPZ, „draft 1 ” zintegrowanego planu zarządzania.Konsultacje i debaty prowadzone będą z zamiarem uzyskania w ich rezultacietakiego kształtu tego planu by, prócz warstwy diagnostyczno-analitycznej,przedstawienia ogólnych uwarunkowań i zasadniczych wymagań oczywistych zpunktu widzenia konserwacji i ochrony zabytków, ZPZ uzewnętrzniałuzgodnione pomiędzy partnerami z sektora publicznego i prywatnego:-cele zarządzania dziedzictwem kulturowym (długo i średniookresowe, wraz z pierwszym zestawem celów krótkookresowych)-sposób koordynowania działań, uzgadniania i uzewnętrzniania decyzji,nawiązywania partnerstw itp.-niezbędny zakres instrumentów wdraŜających plan zarządzania, w tymszczególnie uzgodnione podstawowe załoŜenia do regulacji poprzez prawomiejscowe (np. poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy itd.).ZPZ spełniać ma funkcję instrumentu zarządzania wobec dziedzictwakulturowego miasta Lublina, w delimitowanym obszarze. Prócz tego mawypełnić oczekiwania, które stawiane są wobec zintegrowanych planówzarządzania dziedzictwa objętego ochroną jako dziedzictwo światowe i ujętegona liście UNESCO albo predestynującego (poprzez odpowiedni wniosek) dowpisania na tę listę. Z tych oczekiwań wynika zawartość i struktura tego planu.ZPZ odnosi się do dziedzictwa kulturowego miasta w określonych wcześniejgranicach a równocześnie zawiera propozycję – wskazanie obszaru (miejsca),predestynowanego do objęcia opieką, jako dziedzictwa światowego. Dla tego1 Z ang. draft- zarys, szkic.Strona 4 z 74

More magazines by this user
Similar magazines