Podzimní Zlín Magazín Zlínského kraje listopad ... - Okno do kraje

oknodokraje.cz
  • No tags were found...

Podzimní Zlín Magazín Zlínského kraje listopad ... - Okno do kraje

1009575255010095752550


InvesticeROZHOVORkraje - Magazín Zlínského krajeOkno doSilnice mezi Bílovicemi a Březolupy. Foto: Vojtěch CekotaVšechno nasvědčuje tomu, že rozpočetpříštího roku Zlínského krajese bude muset vyrovnat s propademv daňové výnosnosti o téměřdvacet procent. Ukazuje se tedy,že nebude dost financí na všechnyakce, které by vedení kraje určitěchtělo podpořit. Rozhodující ale je,že práce v investiční oblasti se nezastaví.Dokončených investic ve Zlínském kraji přibývá„Celkový letošní objem našich investic přesahujepůl miliardy korun. Zásluhu na tommají velké stavby, na které získáváme prostředkyz fondů Evropské unie,“ řekl BronislavMalý z Ředitelství silnic Zlínského kraje.Krajské silniceŘeditelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK)úspěšně dokončilo řadu investičních staveb.Několik staveb bude hotovo ještěve zbývající části roku. Další stavby s víceletourealizací budou dokončovány v roce2010. Plán investic se daří plnit podle původníchpředpokladů.„Ještě do konce roku zahájíme poslední dvěinvestice. Bude provedena demolice Horákovamlýna, který se nachází ve Zlíně v trasebudoucí přeložky silnice II/490 z Fryštákudo Zlína. Tato akce bude probíhat přeszimu a bude dokončena v prvním pololetíroku 2010. Poslední zahajovanou investicíletošního roku bude rekonstrukce silniceIII/49024 Ludkovice – Pradlisko,“ uvedla náměstkyněpro investiční výstavbu ŘSZK JitkaŠkrabalová.V letošním roce už ŘSZK dokončilo čtyři velkéstavby spolufinancované z fondů Evropskéunie v rámci Regionálního operačníhoprogramu regionu soudržnosti Střední Morava.Byla dokončena rekonstrukce mostu36733-1 v Kroměříži za 49,4 milionu korun,rekonstrukce mostu 49018-1 ve Zlíně na JižníchSvazích za 49,7 milionu korun a rekonstrukcesilnice III/49018 přes zlínské sídlištěJižní Svahy za 39,7 milionu korun. Motoristéuž mohou využívat také zrekonstruovanýprůtah Vlčnovem na silnici III/4957 za 34milionů korun.Ještě v tomto roce bude hotova stavba novéhomostu 43829-3 ve Zlíně-Malenovicíchza 43,8 milionu korun. Již nyní je nový mostprůjezdný. Blíží se dokončení rekonstrukcesilnic II/439, III/43911 a III/43917 v Kelči sesmluvní cenou 51 milionů korun a dokončenírekonstrukce silnice II/495 v průjezdnímúseku obce Pitín v hodnotě 28 milionůkorun. Od začátku října už je pro motoristyobousměrně průjezdná rekonstruovanásilnice II/497 mezi Březolupy a Bílovicemiza téměř 80 milionů korun. Do konce listopadubude hotova oprava objízdnýchtras využívaných při úplné uzavírce silniceII/497. Bude realizován průtah obcí Nedachlebicea navazující úsek silnice III/49714směrem na Částkov.Ze zahájených staveb bude v příštím rocepředána do provozu rekonstruovaná silniceII/150 Poličná – Valašské Meziříčí a rekonstruovanýsilniční tah II/492 Horní Lhota –Luhačovice včetně přestavby dvou mostů.Tyto stavby jsou spolufinancovány v rámciRegionálního operačního programu StředníMorava.U ostatních staveb, které jsou financoványz rozpočtu Zlínského kraje, již byly dokončenyrekonstrukce průjezdních úseků silniceIII/4972 v Biskupcích (3,2 milionu korun)a silnice II/428 v Morkovicích-Slížanechv hodnotě 23 milionů korun. Byl zrekonstruovánúsek silnice II/427 pod přestavěnýmželezničním mostem ve Starém Městě (3,7milionu korun).Do poloviny listopadu bude ukončena sanacesesuvu na silnici III/05734 v Semetíněa sanace sesuvu na silnici III/05741 v Senincena Vsetínsku. Letos bude hotova také přestavbapropustku v Hovězí na silnici II/487,stavba mostu 03565-1 v Jasenici na Valašskomeziříčsku,oprava silnice III/4893 v Trnavěa pro motoristy bude zprůjezdněnnový most 4874-2 v Huslenkách.Byla rovněž dokončena stavba úseků 4, 5a 6 projektu rekonstrukce silnice III/4867v Rožnově pod Radhoštěm (Tylovice - Há-Dětský domov na Lazech ve Zlíně. Foto: Ivo Hercíkstrana 6 Okno do kraje / listopad 2009


Ano návrhu strategie rozvoje krajeZástupci kraje s norskou delegací. Foto: Martina JanochováZlínský kraj – Na svém prvním zasedání pohlavních letních prázdninách se sešli 16. záříkrajští zastupitelé.Mezi důležité body jednání patřil návrh strategierozvoje Zlínského kraje pro období let2009 až 2020. Jde o nový rozvojový dokument,který dlouhodobě a koncepčně předpovídározvoj kraje. Na něj by měly navazovataktualizované programy rozvoje územníhoobvodu Zlínského kraje, které budou realizovatjiž konkrétní aktivity ve čtyřletých obdobích.Krajští zastupitelé s návrhem souhlasili,pro jeho schválení je však nezbytné ještě posouzenívlivů koncepce na životní prostředí avydání stanoviska ministerstva.Strategie je postavena na čtyřech vzájemněprovázaných prioritách: 1. konkurenceschopnáekonomika, 2. úspěšná společnost, 3. efektivníinfrastruktura a rozvoj venkova, 4. atraktivníregion. Cíle strategie rozvoje Zlínskéhokraje je nabídnout při respektování principůudržitelnosti scénář přibližování kraje průměrnéhospodářské úrovni Evropské unie.„Pokud se vývoj české ekonomiky a společnostibude i nadále odehrávat v předpokládanýchkonvergenčních intencích, je v siláchregionu Zlínského kraje v roce 2020 dosáhnoutprůměrné hodnoty EU,“ uvádí se v důvodovézprávě autorského týmu strategiePetra Zahradníka a Jana Jedličky. Autoři strategiepřitom nabádají k velké zodpovědnosti:„Nárůst bohatství vede k nekontrolovatelnémurozmachu spotřeby s negativními vlivy naekologické systémy. Vědomí vyčerpatelnostipřírodních zdrojů může vyvolat otázku, zdanaše schopnost tyto zdroje nahradit budedostatečná pro udržení určitých kvalitativníchvymožeností tohoto systému. Hospodářskýrůst nesmí být zaplacen nevratnýmiújmami na životním prostředí.“ Upozorňujírovněž na rozevírání ekonomických nůžek,které by mohlo mít za následek pokles solidaritys potřebnými, egoismus, nárůst kriminálníhochování. (vc)Open Days 2009Brusel – Týdne evropských měst a regionůOpen Days 2009, největší prezentační akcev oblasti evropské regionální politiky v Bruselu,se zúčastnili také zástupci Zlínského kraje.Vyvrcholením programu delegace byl podpisspolečného usnesení 14 partnerských regionůpro realizaci Baltsko-jaderského železničníhokoridoru, který má procházet díky úspěšnésnaze kanceláře Zastoupení Zlínského krajev Bruselu také Zlínským krajem a může přinéstvýrazný ekonomický stimul pro rozvoj dopravníinfrastruktury kraje. Dohodu za hejtmanstvípodepsal náměstek hejtmana pro dopravuJaroslav Drozd. Oficiálnímu aktu byli přítomnimístopředseda Evropské komise Antonio Tajani,předseda Výboru pro dopravu a cestovníruch Evropského parlamentu Brian Simpson,europoslankyně za Zlínský kraj a členka téhožvýboru Olga Sehnalová a další významní představiteléregionů a evropských institucí.Krajští představitelé měli na programu i setkánív kanceláři Zastoupení s VelvyslancemČR v Belgii Vladimírem Mϋllerem a norskoudelegací z kraje Hedmark či semináře na témainovace ve zdravotnictví.(mj)Pasy mají tisíce rodinZlínský kraj – Více než tři tisíce rodin si užve Zlínském kraji nechalo vystavit rodinnépasy. Jde o slevové karty, které mohou využívatrodiny s dětmi do 18 let věku. Použít je lzek získání výhod v mnoha zařízeních v Česku,na Slovensku a v Dolním Rakousku. Projektvyužívá vlastní sítě rodinných pasů a rovněžvěrnostního programu Sphere card. Ve Zlínskémkraji se rodinné pasy vydávají od podzimuloňského roku. „Se začátkem školního rokujsme připravili nový vzhled webových stránekprojektu www.rodinnepasy.cz. Jsou veselejší,přehlednější a na své si přijdou i děti. Ti, kteříještě rodinný pas nevlastní, najdou na těchtostránkách veškeré informace o projektu a mohouse zaregistrovat on-line,“ uvedl patronprojektu Rodinné pasy Zlínského kraje a náměstekhejtmana Jindřich Ondruš. (vc)▪▪Nový přístroj v Uherském HradištiUherské Hradiště – Špičkový diagnostickýpřístroj SPECT/CT Philips Predence uvedlado provozu Uherskohradišťská nemocnice.Novou moderní diagnostiku zavedla nemocnicejako první v kraji. Přístroj je umístěnv adaptovaných prostorách oddělení nukleárnímedicíny. „Nemocnice ho pořídila formouoperativního leasingu. Běžná prodejnícena přístroje této třídy se pohybuje kolem30 milionů korun,” uvedl ředitel Uherskohradišťskénemocnice Antonín Karásek.Primář oddělení nukleární medicíny VojtěchGrecman řekl, že přístroj je největším přínosempro lékaře z oblastí ortopedie, traumatologie,neurologie, onkologie, endokrinologie,kardiologie a radioterapie. Příklademjeho konkrétního použití může být napříkladdiagnostika nádorů, zánětů včetně rozpoznáníjejich povahy a mapování lymfatickýchuzlin při nádorovém onemocnění. Zařízenínalezne využití rovněž pro rychlou korekciradioterapie nebo pro dozimetrii při radionuklidovéterapii. „Nově pořízené zařízení jesymbiózou moderního počítačového tomografu(CT) a gama kamery (SPECT). Pomocísamostatné počítačové tomografie je možnézobrazit zejména anatomickou strukturu vyšetřovanétkáně. Samostatným vyšetřenímgama kamerou jsme dosud získali funkčnípohled na patofyziologické děje v těle pacientabez možnosti jejich přesné lokalizacenebo dalších anatomických podrobností.Kombinovaný přístroj dokáže nyní spojenímobou typů zobrazení poskytnout úplnouinformaci. Tvoří tak průlom na poli funkčníhoa molekulárního zobrazování,“ vysvětlilpřednosti zařízení Grecman.▪▪Volná pracovní místaZlínský kraj – Organizace Zlínského krajeaktuálně obsazují následující volná pracovnímísta:• Lékař zdravotnické záchranné služby – Zlín• Lékař oddělení neurologie – Zlín• Všeobecná zdravotní sestra – Vsetín• Atestovaní lékaři v různých medicínskýchoborech – Vsetín• Zdravotní laborant – Vsetín• Porodní asistentka na oddělení gynekologiea porodnictví – Vsetín• Učitel / učitelka informatiky – Rožnov podRadhoštěmPožadavky na tato i další aktuálně obsazovanápracovní místa, včetně termínů uzávěrek,jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.strana 8 Okno do kraje / listopad 2009


Ateliéry sázejí na televizní seriálZlín – Znamení koně – to je zatím pracovnínázev nového televizního seriálu, jehožnatáčení začalo v říjnu na Zlínsku a kterýby se měl dostat na obrazovky v roce 2011.V plánovaných třinácti dílech budou diváciuvedeni do prostředí dostihů a života mezikoňmi, který s sebou přináší jak vítězství, taki prohry.„Naším cílem bylo najít takové téma, kteréby bylo pro Zlínský kraj typické a opíralo seo novodobou tradici a současně garantovalourčitou výjimečnost, která by nám napomohlapři prosazování seriálu. Paralelním cílem jezačít plnit příslib, který jsme dali městu Zlín,Zlínskému kraji a Univerzitě Tomáše Bativ podobě vytvoření trvalé výrobní seriálovézákladny zde ve zlínských ateliérech s cílemposkytnout části absolventům naší Filmovéškoly a Fakulty multimediálních komunikacíUTB posty ve filmovém štábu,“ uvedl ředitelspolečnosti Filmové ateliéry Zlín ZdeněkSkaunic.Seriál vypráví příběh dvou rodin. Jedna sezabývá trénováním koní a má výsledky v dostizích,druhá se specializuje na chov anglickéhoplnokrevníka. Dobré umístění koníprvní rodiny na závodech je to, co u chovatelevzbuzuje žárlivost a zášť.Mezi hlavními natáčecími lokalitami jsounapříklad hřebčím v Napajedlích, Dostihovádráha ve Slušovicích, město Zlín, Luhačovice,Uherské Hradiště, Bílavsko. V zimníchměsících se filmaři přesunou do areálu zlínskýchateliérů na Kudlově, kde už vznikajístavby interiérů. Celé natáčení bude trvatdo července 2010.Šestihektarový areál ateliérů ve Zlíně na Kudlověse podle Zdeňka Skaunice v následujícíchněkolika letech hodně změní. Produkčníspolečnost Filmové ateliéry připravuje 19různých projektů, které v konečném důsledkuzmění celý prostor. Má se zde vybudovatnapříklad pěší zóna, inkubátor pro začínajícífilmaře, ubytovací kapacity zejména pro filmovéštáby nebo amfiteátr s venkovní produkcí.(vc)Z výstavy Abnormalizace. Foto: Jindřich ŠtreitkulturaPocta R. FirkušnémuNapajedla – Pocta Rudolfu Firkušnému – takse jmenuje třídenní svátek hudby, který mábýt vzpomínkou na vynikajícího, světověuznávaného klavíristu Rudolfa Firkušného(1912 – 1994). Tento slavný napajedelský rodák,mezi jehož učitele patřil Leoš Janáček ajehož přáteli byli Bohuslav Martinů či RafaelKubelík, po celém světě propagoval českouhudbu a vždy byl hrdý na svou vlast. V loňskémroce proběhl festival poprvé. „Srdečnězveme všechny, kdo mají v oblibě vážnouhudbu, ve dnech 13. a 14. listopadu na 17:00do napajedelské Koncertní síně R. Firkušného– Klášterní kaple,“ říká starostka NapajedelIrena Brabcová. První večer hosté vyslechnoukoncert v podání Janáčkova kvarteta a klavíristyJana Jiraského. Na sobotním koncertězazní v komponovaném pořadu ze záznamuhlas i hudba Rudolfa Firkušného. (red)AbnormalizaceKroměříž – Rozsáhlá výstava dnes již světověproslulého fotografa Jindřicha Štreita budeotevřena od 13. listopadu do konce února 2010v prostorách Muzea Kroměřížska na Velkémnáměstí v Kroměříži. Název výstavy Abnormalizacevymyslel spisovatel Ludvík Vaculík a charakterizujejednak dobu husákovské normalizacea jednak absurditu a abnormálnost toho,co mělo být normální za pomoci normalizace,a zatím to zavádělo do života šeď a kýčovitérituály. Na výstavě budou k vidění doposudnevystavované a nepublikované fotografiez let 1969 až 1989, které přibližují dobu – průvody,manifestace, schůze, všudypřítomnáhesla, život na vesnici i ve městě. „Výstava jejednak připomenutím a jednak mementem,jak se živořilo v kulisách normalizační doby,a je příspěvkem ke 20. výročí událostí v listopadu1989,“ uvedl ředitel Muzea KroměřížskaJiří Stránský. Výstava bude později instalovánarovněž v Uherském Hradišti.(red)▪▪Děcka z Kunovic dobyla senátní zahradyKunovice – Dětský folklorní soubor Děckaz Kunovic vystoupil na konci prázdnin v Prazev prostorách Valdštejnských zahrad, tedyna půdě Senátu Parlamentu ČR. Stalo se takna pozvání senátorky Hany Doupovcové. Kunovickédoprovázela cimbálová muzika PraménekZUŠ z Uherského Ostrohu. „Nadšenípo koncertu bylo obrovské. Snad pět set diváků,mezi nimi samozřejmě spousta cizinců,opakovaně vyvolávalo děti na scénu v SalaTereny, nechtěli děti pustit z jeviště, a tak jsmeněkolikrát přidávali,“ řekla dlouholetá vedoucísouboru, etnografka Romana Habartová.▪▪Strání bude hostit harmonikářeStrání – Umíte hrát na harmoniku nebo heligonku?A chcete si zahrát a zazpívat spolus dalšími hudebníky z celé republiky? Pak sbaltesvůj nástroj a přijeďte 21. listopadu do Stránína Uherskohradišťsku. Vyzývají k tomupořadatelé již šestého setkání harmonikářůa heligonkářů. Akce vyvrcholí po 18. hodiněv sále Dvorany společným muzicírovánímvšech zúčastněných. Pódium bude otevřenovšem, kteří mají chuť a odvahu předstoupitpřed publikum. Stačí se jen předem přihlásitna e-mailové adrese spokos@strani.cz,“ upřesnilaředitelka Centrály cestovního ruchu VýchodníMoravy Dana Daňová.▪▪Vsetín opraví kino VatraVsetín – Vsetínská radnice zahájila dlouho plánovanourekonstrukci kina Vatra. Náklady přesáhnou16 milionů korun, dotaci milion korunměsto získalo ze Státního fondu pro podporua rozvoj české kinematografie. Práce potrvajído poloviny prosince. Během opravy se kinodočká moderního interiéru, nové vzduchotechnikya elektroinstalace. Interiér se dočkámimo jiné nových akustických podhledů, obkladůstěn, koberců, ale i nových moderníchsedadel a na některých místech i dvojsedaček.Po opravách ale bude snížena kapacitasálu z 335 na přibližně 250 míst.▪▪Záchrana arboretaLešná – Hejtmanství zachraňuje arboretumv Lešné. Projekt pěstebních opatření pro arboretumLešná u Valašského Meziříčí schválilikrajští radní. V minulých letech docházelok opakovanému poškozování parku vydatnýmisněhovými přívaly, extrémními dešti,větrem a kůrovcovou kalamitou. Deště navíczpůsobily takové škody na chodnících, že parkje kvůli nim na některých místech uzavřen.Dendrologickým průzkumem bylo zjištěnopoškození dřevin na několika místech v takovémrozsahu, že kromě důkladného ošetřenínapadených stromů je nutná nová výsadba.Okno do kraje / listopad 2009 strana 11


tipy na výletV tomto čísle magazínu vám nabízíme čtyřitipy na výlet, zaměřené tentokrát na technicképamátky – elektrárnu, přehradu, mlýna soubor vinařských staveb.KroměřížKroměřížVodní elektrárna na Strži v Kroměříži patřilave své době k technicky nejvyspělejším zařízenímsvého druhu, a stala se proto vzorempro pozdější vodní elektrárny na našem území.Dnes má elektrárna statut kulturní památky.S její výstavbou bylo započato v roce1920, provoz pak elektrárna zahájila v roce1923. Instalovány byly dvě pokrokové Kaplanovyturbíny s oběžnými koly o úctyhodnémprůměru 22 metrů. Zařízení dokázaloročně vyrábět až pět milionů kilowatthodinelektrické energie. Elektrárna leží přibližněŠtípačtyři kilometry od centra města na řece Moravě.V současné době elektrárnu provozujesoukromá společnost. Areál je dostupnýz turistické trasy Kroměříž – Chropyně čiz cesty podél Moravy z Miňůvek.ŠtípaNejmenší dochovaný mlýn holandskéhotypu na našem území postavil v letech 1858až 1860 Kristián Kovář se svým synem Josefem.Provoz mlýna byl ukončen až v roce1941, dnes má statut kulturní památky.Mlýn je hodnotným dokladem lidového stavebnictvía jedinou dochovanou památkoutohoto druhu ve zlínském okrese. Budovamlýna má tvar válce o průměru šest metrůa celkové výšce přes osm metrů. Je postavenaz lomového kamene s třemi věnci, kteréjsou vyzděny z pálených cihel. Střechu tvoříjehlan krytý šindelem. Větrné kolo má průměrdeset metrů. Ve mlýně se do dnešníchdob dochovalo kompletní mlýnské složení.Větrný pohon poháněl kromě mlecího zařízeníi pilu umístěnou v přízemí. Výjimečnoukonstrukcí je otáčení střechy pomocí šnekovéhopřevodu, sloužícího k pohonu jednohoz koleček, na nichž je střecha uložena.Mlýn stojí jihovýchodně od obce, napravood silnice ze Štípy na Hvozdnou v lokalitězvané Na Větřáku.VlčnovVýznamnou památku dnes představujesoubor vinařských staveb ve Vlčnověna Uherskohradišťsku. To se odráží i v tom,že jde o jeden z mála areálů, který má statutvesnické památkové rezervace. Nejstaršípísemná zpráva o vlčnovských búdáchpochází z roku 1544 při udělování privilegiavlčnovským vinohradníkům majitelempanství Janem z Kunovic. Charakteristickédochované vinohradní búdy s dřevěnýmištíty pocházejí z počátku 19. století. V dnešnídobě se ve Vlčnově nachází kolem čtyřicetibúd, z nichž některé jsou již přestavěné,ale většina z nich slouží svému původnímuúčelu, to jest k výrobě a uložení vína. Častojsou také využívány k oddechu či posezení.Některé jsou upravovány a modernizovány.BystřičkaBystřičkaPřehrada Bystřička na Vsetínsku byla vybudovánav letech 1908 až 1912. Předpokládalo,že bude jednou z přehrad napájejícíchprojektovaný Dunajsko-oderský průplav.Výjimečná je i tím, že soubor objektů přehradníhodíla, tedy vlastní hráz, manipulačnívěž, kaskádový přepad, vyústění výpustíi dům hrázného, byly vystavěny podle jednotnéarchitektonické koncepce. Dnes jeproto přehrada zapsána na seznamu kulturníchpamátek. Gravitační přehradní hráz jevysoká od dna zhruba 27 metrů a její délkav koruně činí 170 metrů. Slouží pro snižovánípovodňových průtoků, akumulaci vody,výrobu elektrické energie, rekreaci, vodnísporty a rybářství.inzercestrana 12 Okno do kraje / listopad 2009


Co nabízí podnikatelský inkubátor:Podnikatelský inkubátor Kunovicebude, po rozsáhlé rekonstrukci areálu Panskýdvůr v centru města, pronajímat kancelářské prostorypro začínající podnikatele a inovační rmy,laboratoře, skladovací prostory, přednáškový sála prezentační prostory.• cenově výhodné nájemné• možnost rozvoje a expanze do dalších prostor• možnost využít adresy inkubátoru jako sídlo společnosti• dobrá adresa• zabezpečení společnýh prostor• vysokorychlostní internetové připojení,strukturovaná kabeláž• společné služby recepce (pošta, vzkazy, poskytování informací)• dotovaný pronájem školícího a prezentačního centra• snadnou dopravní dostupnost a možnost parkování• pomoc při organizování seminářů, školení, obchodních setkání apod.• konzultační a poradenské službyMáte zajímavý podnikatelský nápad?Rádi byste jej realizovali? Hledátepomoc a vhodné prostory pro startsvého podnikání?JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE.Zájemci mohou kontaktovatMgr. Janu Bánovskou, ředitelkuPodnikatelského inkubátoruKunovice – Panský dvůr, s.r.o.775 40 10 40www.pi.kunovice.eu


www.kr-zlinsky.czwww.vychodni-morava.czwww.oknodokraje.czDoporučujemeVzpomínání na revoluci17. listopadu, 19:00, ZlínVečer od 19:00 v Divadélku v klubuhttp://divadlo.zlin.czKvalitní služby k lientům- úroková sazba až 5,3 %, bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč- více než 7 700 klientů, přes 14 let kvalitních služeb klientům- nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 měsícůÚrokové sazby v % p.a., platné od 15. 7. 2009Výpovědní lhůtaVýše vkladu (v tisících Kč)(v měsících) 100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 00018 4,3 4,7 4,8 5,024 4,5 4,8 5,0 5,3V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích, tedy do výše 50 000 EUR.Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvonáměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.czpokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodinbezplatná infolinka800 678 678

More magazines by this user
Similar magazines