Noviny Slezské univerzity - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Noviny Slezské univerzity - Slezská univerzita v Opavě

leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 3Zasloužené ocenění pro Libora PátéhoProf. Libor Pátý přebírá v roce 1996 pamětní list... Foto archiv ...a v roce 2011 Zlatou medaili Slezské univerzity v Opavě Foto ianShodou okolností právě na půdě Obchodně podnikatelskéfakulty (OPF) v Karviné se prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., prvnínáměstek ministra školství po 17. listopadu 1989, už podruhédočkal zaslouženého ocenění za nezpochybnitelný osobní přínosvzniku a prvním krůčkům Slezské univerzity (SU). Tedy v téKarviné, kam se jediný semestr před ukončením vysokoškolskéhostudia matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě UniverzityKarlovy na počátku padesátýchlet minulého století dostal k obávanýmpomocným technickýmpraporům (PTP) a kde absolvovalzákladní výcvik zahrnujícíi nástup do dolů.Na slavnostním shromážděník 5. výročí její existencemu 15. června 1996 rektorprof. RNDr. Martin Černohorský,CSc., předal v Karvinépamětní list. Vedle prof. Pátéhopřevzala toto ocenění dalšídesítka osobností, jejichž „činnostvykonaná pro počátkya založení vysokého školství veSlezsku“, jak bylo na pamětnímlistu uvedeno, byla tímto „s projevemdíků“ veřejně stvrzena.Oceněnými se stali prof. MU-Dr. Milan Adam, DrSc., prvníministr školství po 17. listopadu1989, prof. PhDr. Milan Jelínek,CSc., rektor Masarykovyuniverzity v letech 1990-92,prof. PhDr. Libor Míček, CSc.,prorektor Masarykovy univerzity,v období let 1990-91pověřený řízením jejích novýchfakult v Opavě a v Karviné,doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.,AD MEMORIAM PERPETVAMPRO PARTICIPATIONE PERSONALI EXTRAORDINARIA IN INSTITVENDOVNIVERSITATIS SILESIANAE, PRO PERSEQVENDO VITAE EIVS PROPRIAE VT PROCVRATORPRIMVS MINISTRI CVLTVS ERVDITIONISQVE, IVVENTVTIS ATHLETICAEQVEREI PUBLICAE BOHEMICAE ITEM PRO PARTICIPATIONEIN SVCVRSV ERVDITIONIS, QVONDAM PARVM PROGREDIENTE ATQVE CVRANTEDOMINVSLIBORIVS PÁTÝPROFESSOR, RERVM NATVRALIVM DOCTOR, SCIENTIARVM CANDIDATVSPROFESSOR EMERITVS PHYSICAE FACVLTATIS MATHEMATICAE PHYSICAEQVEVNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS,ANTE DIEM SEPTIMVM DECIMVM MENSIS NOVEMBRISANNO MILLESIMO NONGENTESIMO VNDENONAGESIMO PRAEPOSITVS CIRCVLIINDEPENDENTIVM ORDINVM INTELLEGENTIVMATQVE REPRAESENTATOR ACTIVITATVM SOCIENTATISMATHEMATICORVM PHYSICORVMQVE BOHEMOSLOVACORVM LONGI TEMPORISIN CONVENTV SOLLEMNI SENATVVM ACADEMICORVMET CONSILIORVM SCIENTIALIVM PER OCCASIONEM ANNIVERSARII VICESIMIVNIVERSITATIS SILESIANAENOMISMA AVREVMVNIVERSITATIS SILESIANAEOPAVIENSISOBTINVITQ. B. F. F. F. Q. S.DATVM CARVINIAE DIE VI o MENSIS DECEMBRIS ANNO MM o XI oRECTOR MAGNIFICVSDedikační list ke zlaté medaili pro prof. Libora Pátéhoprvní děkan OPF v Karviné, doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., prvníděkan Filozofické fakulty v Opavě, doc. RNDr. Zdeněk Stuchlík,CSc., do volby a jmenování prvního rektora pověřený řízenímSU, doc. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., první předsedaAkademického senátu SU, Ing. Alena Valicová, pověřená kvestorkaSU, a historicky poslední předsedové okresních národníchvýborů v Opavě a v Karviné Ing. Vasil Magliona a Ing. Jan Weber.Na slavnostním zasedáníakademických senátů a vědeckýchrad převzal 6. prosinceRepro archiv2011 prof. Pátý z rukou rektoraprof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.,Zlatou medaili SU. Byla mu udělenana návrh prof. RNDr. JaroslavaSmítala, DrSc., řediteleMatematického ústavu v Opavě,a po schválení ve Vědeckéradě SU. Zaplněným Velkýmsálem Obchodně podnikatelskéfakulty v Karviné zaznělo poténeochvějným hlasem oceněného„gratias ago“.Karviná tak zůstane třikrátzapsána v nejednou pohnutýchživotních osudech představiteleKruhu nezávislé inteligencea spoluzakladatele Občanskéhofóra v Činoherním klubuprof. RNDr. Libora Pátého,CSc. Naše univerzita si považujeza čest, že jeho vzpomínkyna kontakt s akademickým prostředímz let 1996 a 2011 budoujistě radostnější než ty, jež spojujes povolávacím rozkazem navojenskou službu z roku 1951,který jeho kroky do Karvinézavedl poprvé. Ivan Augustin


strana 4 Noviny Slezské univerzity leden 2012Poděkování oficiálním partnerům projektu20 let Slezské univerzity v Opavě (1991-2011)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 5Univerzita vykročila do dalšího dvacetiletíMěsíce, kdy aktivity akademické obceinspirovalo 20. výročí vzniku Slezské univerzity(SU) v Opavě minuly, nastoupilyopět dny „všední“, naplněné běžnými pracovnímipovinnostmi. Pro jejich plnění lzepřesto v nejednom případě čerpat z toho, coSU přinesl jubilejní rok.Od únorové mezinárodní konference„Perspektivy textové analýzy“ uspořádanéna Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědeckéfakulty za významné účastiněmeckých lingvistů z Julius-Maximilians-UniversitätWürzburg po prosincovounávštěvu prezidenta Václava Klause jejvyplnila dlouhá řada odborných, společenskýcha kulturních setkání, jimiž o sobě SUdávala víc než obvykle vědět. Slavnostnízahájení akademického roku 20111/2012přivedlo do Opavy premiéra RNDr. PetraNečase, ministra školství, mládeže a tělovýchovyMgr. Josefa Dobeše i reprezentaciČeské konference rektorů a Rady vysokýchškol. Toto zasedání zůstane v historii SUnavždy uchováno, protože navázalo napředchozí návštěvy představitelů našehopolitického, vědeckého a kulturního životav Opavě a v Karviné a navíc se stalokoncentrací přítomných osobností dosudnejvětší událostí v průběhu její existence.Navíc se konalo v době vrcholící přípravyreformy českého vysokého školství, jejížzavršení bude mít určující význam i prodalší budoucnost SU.Proč považujeme úspěšné připomenutídvacetiletí naší instituce za tolik důležité?Na tuto otázku jsem se nedávno pokusilodpovědět v rubrice Hyde Park pravidelnépřílohy Lidových novin věnované školstvía vzdělávání (zveřejněno 17. ledna).„Když před více než dvaceti lety, napočátku května 1991, navštívil VáclavHavel jen několik měsíců existující opavskouFilozofickou fakultu Masarykovyuniverzity, podpořil při setkání se studentya pedagogy myšlenku těch, kdo sezasadili o její vznik, a vyjádřil též naději,že někdejší sídlo slezské zemské správybrzy získá i samostatnou univerzitu.Nevím, zda byl dříve informován o tom, žeOpava o univerzitu usilovala už od druhépoloviny 19. století a několikrát, třeba podruhé světové válce či v období let 1968-69, jí byla nadosah, ale jeho slova se ukázalaprorockými. Zákonem České národnírady č. 314/1991 Sb. z 9. července 1991,který nabyl účinnosti 28. září téhož roku,vzniklo v naší zemi pět nových univerzit,z nichž Slezská, jediná, jež nenavazovalana žádného právního předchůdce, a téžjediná, jejíž sídlem nebylo město krajské,je v něm jmenována na prvním místě.Dnes má za sebou první dvě desetiletíexistence a vedle Opavy působí od počátkůtéž v Karviné a od roku 1999 i v Krnově.Z původních 477 studentů vzrostl jejichpočet na téměř devět tisíc, tři fakultya vysokoškolský ústav utvářející páteřstruktury univerzity připravily pro dalšístudium či praxi na 15 tisíc absolventů.Vedle bakalářského a magisterskéhostupně nabízí v devíti oborech studiumdoktorské, ve čtyřech oborech má oprávněník habilitačním řízením a ve třechk řízení ke jmenování profesorem. Dokonce loňského roku tu byly řešeny třiinstitucionální výzkumné záměry.Přes tyto a další dosažené výsledky jesi Slezská univerzita vědoma, že stále stojína počátku cesty. A hodnocení, jak se jídaří naplňovat cíl, který při svém vznikupřijala - být v regionu, k němuž se hlásíuž svým názvem, nositelkou vzdělanosti,pokroku, vědy a humanity -, si jistě vyžadujedelší čas. Ale už v této chvíli lze snadkonstatovat, že její příspěvek k celkovémuduchovnímu povznesení po řadu generacíopomíjeného českého Slezska je znatelný.Mladá univerzita stála u zrodu iniciativvedoucích v roce 1996 ke vzniku Diecézeostravsko-opavské i těch, které v roce2003 vyústily v ustavení Konferencerektorů slezských univerzit sdružujícíčtyři polské a dvě české vysokoškolskéinstituce. Jak dynamický rozvoj byl nacelém území historického Slezska v oblastivysokého školství v novodobé etapěčesko-polské vzájemnosti zaznamenán, asinejlépe dokládá fakt, že v této univerzitníkomunitě není nejmladší; vždyť Opolskáuniverzita počítá svou historii teprve odroku 1994.Pokud Slezská univerzita bude prokazovat,že veřejná vysoká škola může existovati mimo hlavní správní centra, a Opavajím už od druhé poloviny dvacátých letminulého století není, nepůjde v českémprostředí o fenomén nijak nevýznamný.Myslím, že si to dobře uvědomoval i VáclavHavel, když na jaře 1991 v Opavě v publikemdoslova nabitém Sněmovním sáleminoritského kláštera, kde kdysi zasedalihrdí a na prosazování vlastních nezávislýchpostojů zvyklí slezští stavové, prohlásil,že vznik menších univerzit v regionechpovažuje za velmi správný.“V lednu 2012 si můžeme říci, že jsmev průběhu loňského roku byli u toho.Naše univerzita si četných blahopřání ke20. narozeninám dosyta užila a s plnýmvědomím odpovědnosti za zajištění dalšíbudoucnosti vykročila do nového dvacetiletí.Nechť všechny její příští kroky provázíplné pracovní nasazení spojené s touhoustále se po všech stránkách zlepšovat,tvůrčí svěžest, kreativita, zájem veřejnostii přízeň osudu.Ivan Augustin


strana 6 Noviny Slezské univerzity leden 2012Václav Havel se „dotkl“ i naší univerzityNa opavské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v květnu 1991 s děkanemZdeňkem Stuchlíkem a primátorem Jiřím Staňkem Foto archivV prosinci 2011 zemřelého Václava Havla si v úctě stálepřipomíná i Slezská univerzita (SU) v Opavě. Je to zvláštězásluha dvou přímých kontaktů, které posledního československéhoa prvního prezidenta České republiky přivedly k bližšímupoznání akademické půdy rodícího se vysokého učení, jemužještě před samotným vznikem SU, hned v průběhu prvníhosemestru výuky na opavské a karvinské fakultě Masarykovyuniverzity projevil osobní sympatie.Ve funkci československého prezidenta navštívil VáclavHavel opavskou Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity3. května 1991 a spontánnímu setkání s jejími studenty a pedagogyve Sněmovním sále minoritského kláštera a poté i v budověděkanátu na Bezručově nám. 13 věnoval významnou částpracovního programu toho dne. Samozřejmě se nevyhnul aniotázce na poněkud zdlouhavý legislativní proces konstituovánínových univerzit. „Přeji Opavě, aby zde byla univerzita ustavenasamostatná, aby byla ustavena příslušným zákonem velmibrzy. Trend ke vzniku menších regionálních univerzit považujiza velmi správný,“ reagoval Václav Havel, když byl už dříveděkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ZdeňkemStuchlíkem v přítomnosti primátora města Jiřího Staňka detailněinformován o intenzivním úsilí iniciátorů myšlenky vzniku SUse sídlem v Opavě.Pomineme-li slavnostní akty jmenování rektorů univerzit,mezi nimiž byli i vrcholní činitelé SU, dostal se Václav Havel dotěsné blízkosti naší školy ještě dvakrát. Poprvé jako účastník vernisáževýstavy „Hořká léta – Evropa 1939-47 očima fotografů“,kterou v Praze v květnu 1995 k příležitosti 50. výročí ukončeníPři jmenování prvního rektora Slezské univerzity v Opavě pro druhéfunkční období na léta 1995-1998 na Pražském hradě Foto archiv2. světové války spolupořádal Institut tvůrčí fotografie (ITF)Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Jejími dalšími organizátorybyly Správa Pražského hradu, kde se premiéra úspěšné výstavykonala, Ministerstvo kultury ČR a Pražský dům fotografie. Vedlehlavy státu byli vernisáži výstavy přítomni četní představitelépolitického a kulturního života (ministr kultury Pavel Tigrid, prezidentůvporadce Karel Schwarzenberg, spisovatel Arnošt Lustigaj.). K výstavě byl vydán katalog, který jak úvodním textem, takbiografickými údaji o devíti zastoupených tvůrcích (Karel Hájek,Tibor Honty, Václav Chochola, Karel Ludwig, Jindřich Marco,Vilém Reichmann, Ladislav Sitenský, Svatopluk Sova, ZdeněkTmej) opatřil její kurátor, vedoucí ITF Vladimír Birgus.Podruhé, už jako občana Václava Havla, ho vřele vítaliorganizátoři první výstavy fotografií v prostorách foyeruPiazza-Palace Berlaymont v Bruselu 30. května 2006, mezinimiž nechyběl ani jeden ze dvou vystavujících, pedagog ITFJindřich Štreit. Tato událost se konala pod záštitou evropskéhokomisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitostiVladimíra Špidly. Po tiskové konferenci portugalskéhopředsedy Evropské komise José Manuela Durão Barrosaa Václava Havla oslovil někdejši prezident ČR rovněž účastníkyvernisáže výstavy. „Nevím, co víc by mě mohlo ještěpotkat poté, když jsem dostal možnost vystavovat v Evropskémparlamentu, před očima nejvyšší reprezentace kontinentu a zaúčasti člověka, který se tak zasloužil o svobodu a demokraciiv naší zemi,“ podělil se o své dojmy po vernisáži Jindřich Štreit.Ale jistě nejen díky těmto „dotekům“ na Václava Havla naSU nezapomeneme.Ivan AugustinJako účastník vernisáže výstavy „Hořká léta - Evropa 1939-47 očimafotografů“, kterou spolupořádal Institut tvůrčí fotografie Foto archivV rozhovoru s aktéry zahájení výstavy fotografií na půdě Evropského parlamentuv květnu 2006 (Jindřich Štreit druhý zprava) Foto archiv


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 7Václav Klaus o evropské integraci bez iluzíKapacita univerzitní auly mimořádnému zájmu o přednášku a setkání s prezidentemVáclavem Klausem ani zdaleka nestačila Foto Pavel KaniaVelmi početné publikum tvořené studenty i pedagogy přilákala7. prosince loňského roku do univerzitní auly Na Rybníčku v Opavěočekávaná prezentace knihy prof. Ing. Václava Klause, CSc., prezidentaČR, „Evropská integrace bez iluzí“, kterou nedávno s ilustracemiJiřího Slívy převzatými z týdeníku EURO vydala EuromediaGroup, k. s. - Knižní klub. Výklad vzácného hosta stručně uvedlrektor Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.,a pak se již pozornost všech posluchačů soustředila k problematice,k níž má hlava našeho státu stále mnohé co říci.Přestože se Václav Klaus dozvěděl, že v auditoriu nejsouekonomové, představil pět kapitol (Stručný náčrt historie; Dnešnímezistav a jeho inherentní nestabilita; Příliš optimistické chápáníekonomických přínosů teritoriální integrace; Mylné chápání pozitivdenacionalizace Evropy a její „komunitarizace“; Kde hledatvýchodiska?) svého dosud posledního knižního titulu v širokémzáběru a potvrdil své dobře známé kritické postoje k evropskéintegraci. „Nevěřím, že jsme osudově nebo svým geografickýmumístěním určeni být jen figurkami na evropské šachovnici. Jsemsi naopak jist, že máme právo a povinnost starat se s vlastní neopakovatelnouzkušeností o své vlastní zájmy,“ konstatoval pouzeněkolik hodin před pražským setkáním s Dimitrijem Medveděvem,prezidentem jedné ze světových velmocí. Poté se vyrovnal i s několikadotazy, na něž při hodinovém setkání zůstal jen krátký čas,mj. na téma, zda vůbec vidí na evropské integraci něco pozitivního.Nebylo žádným překvapením, že se fronta na jeho podpis při závěrečnéautogramiádě natáhla do pořádné délky.Následovalo krátké prezidentovo setkání s vedením SlezskéVýklad ke knize „Evropská integrace bez iluzí“ doplnil přednášející téžschématem procesu vzniku Evropského společenstvíFoto ianuniverzity (SU), při němž mu rektor prof. Rudolf Žáček předaltaké pamětní medaili. Ještě před opuštěním budovy rektorátu stačilVáclav Klaus cestou po schodišti reagovat na otázku posluchačůbakalářského studijního oboru Multimediální techniky, kteří z jehonávštěvy na univerzitě pořizovali dokument, jak Slezskou univerzituvnímá. „Myslím, že se dobře zařadila do rodiny našich vysokýchškol a oceňuji, že její rozvoj není provázen žádnými aférami,které by její prestiž snižovaly,“ reagoval prezident.Host z nejvzácnějších zavítal na půdu SU potřetí. S jejím prostředímse prvně seznámil už v roce 1993, kdy ho, tehdy ve funkcipředsedy vlády, při setkání se studenty a pedagogy v opavské univerzitníbudově na Bezručově náměstí 13 společně přivítali rektorprof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., a děkan Filozoficko-přírodovědeckéfakulty doc. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Druhánávštěva Václava Klause na akademické půdě naší univerzity sekonala v závěru března 2006. Na Obchodně podnikatelskou fakultuv Karviné prezident ČR přijel v doprovodu tehdejšího hejtmanaMoravskoslezského kraje Evžena Tošenovského a setkal se s rektoremprof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., a děkanem karvinskéfakulty doc. dr. Vojtěchem Malátkem, CSc. Za zcela mimořádnéhozájmu studentů reagoval v kapacitou největším sále, jímž Slezskáuniverzita disponuje, na dotazy týkající se kuponové privatizace,rozpadu Československa, institutu prezidentských milostí, ale i registrovanéhopartnerství. Vysvětlil také své postoje k Evropské uniia školnému na vysokých školách.Jeho prosincová přednáška v Opavě udělala symbolickou tečkuza akcemi konanými k připomenutí 20. výročí vzniku SU. (ian)Po ukončení přednášky a odpovědích Václava Klause na vznesené dotazynásledovala autogramiáda představené knihy Foto Pavel KaniaSetkání s představiteli Slezské univerzity v zasedací místnosti rektorátuopavskou návštěvu prezidenta Václava Klause zakončilo Foto ian


strana 8 Noviny Slezské univerzity leden 2012RAGtime 13: poprvé v živém vysílání na internetuBez nadsázky za přelomovýlze považovat 13. ročníkworkshopu relativistickýchastrofyziků RAGtime s podtitulemWorkshop on Black Holesand Neutron Stars, který Ústavfyziky Filozoficko-přírodovědeckéfakulty (FPF) Slezskéuniverzity uspořádal ve dnech14. - 16. září loňského rokuv prostorách výukového areáluna Hradecké ulici v Opavě. Naprogramu bylo totiž vedle tradičnějšíchnámětů také otevřenínové problematiky, zkoumáníoptických efektů kolem tzv.superspinarů. V neposlednířadě poslední ročník připravili žhavou technickou novinku:živé vysílání po internetu.Tradiční akce, na které se odroku 1999 setkávají odborníciz České republiky a různýchkoutů Evropy, si klade za cílprezentovat aktuální výsledky,kterých bylo v uplynulém rocev oblasti relativistické astrofyzikydosaženo. RAGtime s pořadovýmčíslem 13 se věnovaldvěma základním tématům.Vedle vlivu elektromagnetickýchinterakcí na procesyv silných gravitačních políchse hovořilo také o optickýchefektech projevujících se v extrémněsilných gravitačníchpolích. „Vedle standardníchmodelů černých děr respektiveneutronových nebo kvarkovýchhvězd workshop otevřelpoměrně novou problematikuZa fundamentální a klíčové označujezískání oprávnění konat habilitační řízenía řízení ke jmenování profesorem v oboruTeoretická fyzika a astrofyzika děkan Filozoficko-přírodovědeckéfakulty (FPF) Slezskéuniverzity v Opavě prof. RNDr. ZdeněkStuchlík, CSc. Akreditace pro obor, realizovanýna Ústavu fyziky, byla nedávnoMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) schválena na osm leta doručena na počátku listopadu loňskéhoroku. V rámci Slezské univerzity (SU) sejedná již o třetí odborné pracoviště, kterézískalo akreditaci tohoto typu.Oprávnění k habilitačnímu a profesorskémuřízení bylo schváleno na základěstanoviska Akreditační komise MŠMTze 12. - 14. září 2011 (s přihlédnutímk dlouhodobému záměru rozvoje FPF).Loňský 13. workshop RAGtime byl úspěšný, a to jak z hlediska odbornéhopřínosu v podobě otevřeních nových témat, tak z pohledu na jeho technickézabezpečení rozšířené o živé vysílání po internetu Foto Michal Ševčíkzkoumání optických efektůkolem superspinarů,“ prozradilhlavní organizátor akceprof. RNDr. Zdeněk Stuchlík,CSc. Dle jeho slov zkoumánítěchto atributů může např.u neutronových hvězd poznatchování elementárních částic,což by mohlo mít do budoucnavýznam pro otázky energetikya energetických zdrojů.Workshop také představiltechnickou novinku, a tovysílání v přímém přenosu. Po„Pro fakultu i univerzitu to znamenávelký přínos v rámci vzájemných relacíve vědecké komunitě, především na územíČeské republiky, ale samozřejmě i s mezinárodnímpřesahem. Získání habilitačníhoa profesorského řízení v této oblastivýrazně svědčí o kvalitě fakulty,“ vysvětlilprof. Stuchlík. Podle jeho slov ovšem nelzeopomenout význam akreditace ani prosamotný Ústav fyziky, který je garantemtohoto oboru, zejména v otázce efektivnějšíhozkvalitňování personálního obsazeníústavu. „Vynikající výsledky, kterých lidéz Ústavu fyziky dosahují, je třeba patřičněvyjádřit docentskými a profesorskými tituly.Předpokládá se, že habilitační a profesorskářízení budou využívána nejen pro našepracovníky, ale v mnoha případech proexterní kolegy, kteří s námi spolupracujíčervnové předpremiéře při akciŠkolička moderní astrofyzikybyl RAGtime první mezinárodníopavskou akcí, kteroubylo možné sledovat i onlinena internetu. „Podařilo se námdo organizace akce zapojit takéstudenty Ústavu fyziky, zejménapak z oboru Multimediálnítechniky, kteří mají na starostisíťové a technické zabezpečení,pořízení fotografií a videozáznamu.Nejenom v rámci výukyse učí pracovat též se zařízenímurčeným pro živé televizní vysílánía vysílání na internetu,“vysvětlil Mgr. Martin Petrásek,spoluorganizátor workshopu.Zajištění technické stránkycelé akce by mělo podpořitstudenty oboru Multimediálnítechniky ve směřování dooblasti popularizace vědy, kteráje v rámci České republikyneprávem opomíjená. Vedletoho letošní RAGtime poskytlstudentům prostor pro prezentacivýsledků vlastní práce.Kromě nejvýznamnějšího hostaprof. Johna Millera z Oxfordutak své příspěvky přednesliposluchači doktorského,magisterského, ale také mj. čerstváabsolventka bakalářskéhostudia na Ústavu fyziky.Videozáznam přednášek jemožné zhlédnout na serveruyoutube.com, fotogalerii nafacebooku Filozoficko-přírodovědeckéfakulty.Michal NovotnýÚstav fyziky dosáhl další význačné vědecké metyna společných projektech nebo se podílejípedagogické práci,“ doplnil děkan.Jak již bylo řečeno, Ústav fyziky jev pořadí třetím odborným pracovištěmna SU s tímto typem akreditace. Primátv tomto směru získal v roce 1995 tehdejšíÚstav matematiky a informatiky FPF proobor Matematika - Matematická analýza.Nositelem další akreditace se stal samostatnýMatematický ústav po svém vznikuv roce 1999, a to pro obor Matematika- Geometrie a globální analýza). Od roku2007 má FPF akreditaci habilitačníhořízení a řízení ke jmenování profesorempro obor Historie se zaměřením na českéa československé dějiny, jehož garantemse byl od počátku Ústav historie a muzeologie,dnes Ústav historických věd.Michal Novotný


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 9Ocenění dvou posluchačů doktorského studiaV chorvatském Šibenikuse ve dnech 21. - 24. září 2011konalo mezinárodní odbornésetkání s názvem „Global BusinessConference“. Na jednání,které se zabývalo aktuálnímiotázkami z oblasti ekonomiky,financí a účetnictví, managementua marketingu a následnoudiskusí k předneseným referátům,řada expertů z celéhosvěta. Slezskou univerzituv Opavě na konferenci s výraznýmúspěchem reprezentovaliMgr. Ing. Roman Šperkaa Ing. Marek Spišák, doktorandioboru Podniková ekonomika a management na Obchodně podnikatelskéfakultě v Karviné působící na její katedře informatiky.Jejich příspěvku „Agent-based simulation of Financial Market“se dostalo nejen značného ohlasu a uznání ze strany dalších přítomnýchznalců, ale rovněž dvou ocenění přímo od odbornéhogaranta konference, jímž byl Institut pro inovace z chorvatskémetropole Zagrebu. Citovaný příspěvek posluchačů doktorskéhostudia na OPF byl totiž vyhodnocen jako nejlepší jak v jednacísekci věnované problematice financí a účetnictví, tak také v rámcicelého prezentovaného programu. Jmenovaní si tedy z Šibenikuvedle dalších cenných odborných poznatků, zkušeností a kontaktůpřivezli i dvě osvědčení podepsaná ředitelkou uvedeného hostitelejednání Jelenou Krizmanić.Jak byste popsali organizaci a odbornou úroveň konference?Roman Šperka: Konferencia bola zorganizovaná profesionálnetímom ľudí, ktorí nám boli neustále k dispozícii. Pri príchode smedostali všetky materiály, ktoré boli potrebné k nášmu pobytu. Konferenciesa zúčastnilo viac než 70 odborníkov. Aj napriek tomu,že sa odborné sympózium konalo v Chorvátsku, pochádzal z tejtokrajiny iba jeden účastník. Najviac zastúpené krajiny boli USA,Thajsko, Rakúsko a Turecko. Veľmi zaujímavé príspevky mali ajkolegovia z Vietnamu, Kosovaa Maroka. Základným motívomstretnutia bola celosvetováhospodárska kríza z pohľaduekonomických disciplín a jejdopady na rôzne krajiny. Viedlasa diskusia ako ďalšej kríze predísťa ako riešiť stávajúcu situáciu.O odbornej úrovni svedčí ajto, že každý príspevok musel byťtématicky schválený na základeabstraktu a následne prebehlorecenzné riadenie. Pred začiatkomkonferencie bol zverejnenýprogram a ten sa dôsledne dodržiaval,ako aj dĺžka prezentáciea následná diskusia. My smevystupovali vo finančnej sekcii.Zaujímavé bolo, že obecenstvomalo náš článok naštudovanýa mali vopred pripravené otázky.K organizácii som nemal žiadnuvýhradu, ba naopak bol somveľmi spokojný.Marek Spišák: Organizacekonference byla na vysokéÚspěšná prezentace dvou karvinských doktorandů v Šibeniku Foto archivúrovni, není jí co vytknout. Jednotlivésekce byly zaměřeny narůzná témata z managementu,marketingu, financí či národohospodářství.Účastníci, mezikterými byli jak studenti doktorskéhostudia, tak i profesoři, přijeliopravdu z celého světa. Byloopravdu zajímavé poslechnoutsi názory lidí různých kultur naekonomické problémy dneška.Čemu jste se věnovali veVašem příspěvku?Marek Spišák: Implementovalijsme multiagentní systémprofesora Westernhoffa, kterýsimuluje matematický model finančního trhu dvou typů obchodníků– jedni pro své rozhodování používají technickou analýzua druzí fundamentální. Tento model jsme rozšířili o vliv transakčníchnákladů. Naším cílem bylo zkoumat vliv transakčních nákladůa potažmo Tobinovy daně (daň vztažená na každou finanční transakci)na stabilitu trhu.Jak vnímáte získaná ocenění?Roman Šperka: Získané ocenenia ma presvedčili hlavne v kontextek mojej dizertačnej práci o tom, že informatikmi používanékoncepcie a vedecké metódy (simulácia, algoritmizácia) v rámciskúmania ekonomických systémov sú v zahraničí uznávané a budiazáujem. Na ekonomických vedeckých sympóziách prevláda používanieekonometrických metód výskumu a som preto rád, že smesa s našim príspevkom nestratili. Takisto sme výrazným spôsobomzviditeľnili našu univerzitu, fakultu a katedru informatiky. Opavaa Karviná boli dovtedy u všetkých protagonistov neznáme. Nanašej katedre sa výskum v oblasti multiagentných systémov v ekonomikea managementu uskutočňuje už niekoľko rokov a dúfam, žetoto bude impulzom pre jeho pokračovanie.Marek Spišák: Především jde o uznání multiagentních simulacíjako nástroje zkoumání ekonomické vědy a další způsob využitíaplikované informatiky v ekonomii.Výzkum na tomto poli, kterýprovádíme pod vedením našehoškolitele Ing. Dominika Vymětala,DrSc., má smysl a stojí za tose mu věnovat.Co plánujete pro blízkoubudoucnost?Roman Šperka: Ďalšímcieľom výskumu je simuláciaobchodných a podnikovýchprocesov. Náš článok v Šibenikunadchol kolegov z USA, ktorínám ponúkli pomocnú ruku pripublikovaní v USA a takisto bysme sa mali zúčastniť konferenciev Severnej Amerike. Kedžeje výskum financovaný z SGSprojektu našej univerzity a tentorok končí, budeme sa uchádzaťo nový SGS projekt v roku budúcom.Dúfam, že sa nám podarího získať, nakoľko táto oblasťvýskumu v rámci ekonómie jeaktuálna, žiadaná a má úspech.Škoda nepokračovať. (dl, re)


strana 10 Noviny Slezské univerzity leden 2012Mezi Varšavou, Moskvou a KyjevemVýsledky výzkumu Fakulty veřejných politik mají mezinárodní ohlasProf. Mečislav Borák z Fakultyveřejných politik vedetým historiků Slezské univerzity(SU), který se zabývávýzkumem politických represívůči Čechům a československýmobčanům v bývalémSovětském svazu. S výsledkyvýzkumu seznamuje veřejnostv četných publikacích a dokumentárníchfilmech a přednášío nich i studentům oboru Středoevropskástudia. Představil jei v zahraničí, kde jimi reprezentovalnejen Slezskou univerzitu,ale i Českou republiku.Vloni na jaře jste přednášelv Senátu Polské republikyve Varšavě. Jak k tomu vlastnědošlo?Velvyslanec České republikyve Varšavě Jan Sechterviděl loni v Českém Těšíněvýstavu o obětech „katyňskéhozločinu“ původem z českýchzemí, na níž jsem se společněs Marianem Steffkem z KongresuPoláků v ČR autorskypodílel. Líbila se mu a rozhodlse, že s ní seznámí i Polsko.A vybral k tomu rovnou nejprestižnějšímísto – Senát Polskérepubliky. Ráno 25. květnajsem pak přednesl senátorůmhistorický výklad problematikya na vernisáži jsem doprovázelšéfa Senátu maršálka BogdanaBorusewicze. V Senátu a poslézei na Velvyslanectví ČRbyla představena i moje novámonografie s životopisy 500obětí „katyňského zločinu“původem z českých zemí, kterávyšla v polštině. Mimochodem,docela nedávno jsem zjistil, žek těm obětem patřil i generálpolské armády Rudolf Prich,rodák z Opavy. Odpolednepo vernisáži v Domě setkánís historií jsem měl další přednášku,tentokrát pro širšíveřejnost, a doprovodil jsemji svým posledním dokumentárnímfilmem o Katyni. Účastbyla nadmíru hojná a diskusenebraly konce. Myslím, že panvelvyslanec byl s naší akcídocela spokojen, stejně jakopan rektor Rudolf Žáček a panděkan Dušan Janák, kteří seslavnosti jako představiteléSlezské univerzity v Opavězúčastnili a navázali tam užitečnékontakty.K Vašemu vystoupenív Moskvě došlo také z iniciativydiplomatických kruhů?V podstatě ano, jel jsemtam přednášet na nákladyMinisterstva zahraničí, protožejsem zastupoval Českourepubliku na konferenci o historiipolitických represí v SSSR,kterou v květnu už podevátéuspořádalo Muzeum a společenskécentrum Andreje Sacharovav Moskvě. Sešla se tamvíce než stovka učitelů z celéRuské federace a Kazachstánu,kteří uspěli v konkursu pracína téma konference, a předávalisi své zkušenosti z výukynejnovějších dějin. Pozorněvyslechli i výklad o výsledcíchnašeho výzkumu obětí perzekuce,shlédli film o „katyňskémzločinu“ s ruským překladema pak mě doslova zavaliliotázkami. Seznámil jsem se tams badateli z Irkutska, Vladivostoku,Penzy a dalších regionů,v nichž se ještě chystám prozkoumatarchivy, a tak mi noví„Katyň – paměť polského národa.Osudy obětí z Těšínského Slezska“Výstavu organizovanou Velvyslanectvím ČR v PR u příležitosti70. výročí katyňského zločinu pod názvem „Katyň– paměť národa“ (osudy obětí v československém kontextu)připravil Marian Steffek z Dokumentačního centra KongresuPoláků v České republice. Výstavní materiály jsou rozšířenyo podklady historika Miečislava Boráka ze Slezského zemskéhomuzea v Opavě, který se dlouhá léta zabývá identifikacíkatyňských obětí.V roce 1943 nalezly jednotky Wehrmachtu u vesnice Katyňna západě Ruska masové hroby více než 4000 polských důstojníkůa Německo posléze oznámilo, že je povraždili Sověti.Toto prohlášení bylo považováno za hitlerovskou propagandu.Moskva z masakru obvinila nacisty. Teprve po téměř půl století,13. dubna 1990, přiznal tehdejší ruský prezident Michail Gorbačovpravdu o katyňské tragédii.Polští důstojníci padli do sovětského zajetí v rámci děleníPolska mezi nacistické Německo a Sovětský svaz v září 1939na základě paktu Molotov-Ribbentrop o neútočení. Poláci byliinternováni v ruském Kozelsku a Ostaškově a v ukrajinskémStarobělsku. V dubnu až květnu 1940 byli převezeni do táborůsovětské tajné policie NKVD, odkud byli deportováni na místahromadných poprav. Celkem bylo zastřeleno 15000 polskýchdůstojníků a asi 7000 dalších obětí, převážně lékařů, intelektuálůa policistů. Rozhodnutí týkající se jednoho z nejmasovějšíchzločinů druhé světové války z března 1940 podepsali sovětskývůdce Josef Stalin, šéf sovětské diplomacie Vjačeslav Molotova další členové tehdejšího moskevského vedení. Seznamyzajatců připravil Lavrentij Berija, tehdejší šéf ministerstvavnitra. Důvodem likvidace polských důstojníků prý byla Stalinovatouha po odplatě za porážku Rudé armády v roce 1920,kdy Poláci zabránili postupu bolševiků na východ, a Stalinovorozhodnutí zbavit polský národ jeho intelektuální elity.Dle výzkumu prof. Mečislava Boráka je evidováno na 500obětí z území Těšínského Slezska (Poláky zvaného Zaolzie– Záolží).Výstava se koná pod záštitou velvyslance České republikyv Polské republice J. E. Jana Sechtera.Tisková zpráva Českého centra ve Varšavě25. 5. 2011 12.00známí přijdou vhod. Konferencivždy doprovází vydání metodickýchtextů pro učitele, takže seteď vlastně o osudu českýchobětí dozví celé Rusko.Nedlouho poté jste se aledo Moskvy vrátil znovu.Pravidelně tam jezdímebádat do ústředních archivů,v nichž je pořád co objevovat.Jan Machonin z Českéhocentra o tom věděl a domluvilnám seminář v nově otevřenémMuzeu Gulagu. I tady bylsál skoro plný, přišli historiciz moskevské univerzity, dalšíodborníci a také zájemci z řadčeské menšiny v Rusku. Někteříuž česky moc neuměli, ale každýměl v rodině někoho postiženéhorepresemi a chtěl seo tom dozvědět nějaké podrobnosti.Odpověděl jsem na párkonkrétních dotazů a předneslpřednášku o širších souvislostechnašeho výzkumu. Dalšíčlen výzkumného týmu doc. DušanJanák si přichystal výklado vězních jáchymovských dolů,což dobře korespondovalo s výstavuo „atomovém Gulagu“na Čukotce, která v muzeuzrovna probíhala. Trochu jsemse bál, co místní řeknou na nášdokumentární film o popraváchČechů v SSSR v době „velkéhoteroru“ na konci 30. let, ale zbytečně,film se líbil a posluchačise rozcházeli až skoro v noci.A museli jsme všem slíbit, že vespolupráci s Muzeem Gulagubudeme pokračovat.O prázdninách jsem jel doRuska potřetí, tentokrát s Českoutelevizí natáčet nový dokumento zajímavých válečnýchudálostech, jež se odehrály vevýchodním Prusku, v dnešníKaliningradské oblasti a v okolíMazurských jezer v Polsku. Aleto by bylo na dlouhé povídání,které bude lepší odložit až nadobu, kdy už se film bude blížitk obrazovkám, tedy na jaro, cožuž ani zas tak dlouho není.Před několika dny jstepřijel z Ukrajiny. Jistě senepletu, když si myslím, žei tam Vás přilákaly archivy.Samozřejmě, zrovna tamkončím delší archivní výzkum


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 11Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (vlevo) v rozhovoru s maršálkem horníkomory polského parlamentu Bogdanem Borusewiczem Foto archiva kromě Kyjeva jsem se letossoustředil především naarchivy v Žitomiru. Chci totižblíže popsat události z konce30. let, kdy tam bylo zcela bezdůvodněpovražděno na dvacettisíc občanů včetně téměř tříset Čechů z města a okolníchvesnic. Na svátek svatéhoVáclava, kdy došlo v roce 1938k hromadné „popravě“ asiosmdesáti Čechů, jsem zaneslkytici na místo, kde dosud ležízakopáni na okraji města zažidovským hřbitovem, v naprostonedůstojných podmínkáchpod starým asfaltem, přes kterýprorůstá tráva a křoviny. Uždlouho jsem se snažil o nápravutohoto stavu, ale nedařilo se mito, místní nemají čas, penízeani zájem, a křeslo našehovelvyslance v Kyjevě bylo mocdlouho neobsazené. Nový panvelvyslanec Ivan Počuch měale ujistil, že se brzy domluvíse svým polským a německýmkolegou, protože společný tlakna místní úřady by možná mohlněco změnit k lepšímu, samozřejměi s příslibem podporypřípadného památníku.Zdá se tedy, že české diplomatickéorgány Váš výzkumv zemích bývalého Sovětskéhosvazu podporují a jeví o nějzájem.U nich ten výzkum vlastnězačal, když si koncem devadesátýchlet na ministerstvuzahraničí v Praze konečněuvědomili, že je v zájmu Českérepubliky znát i tuto dlouhoskrývanou část naší historie.Náš tým, tehdy ještě podhlavičkou Slezského ústavuv Opavě, získal v konkursuMinisterstva zahraničních věcíČR první grant k výzkumu českýchobětí politických represív bývalém SSSR. Bez pomocidiplomatických kruhů bychomvýzkum v politických a ekonomickýchpodmínkách dnešníhoRuska ani nemohli úspěšněrealizovat, hlavně v prvníchletech, kdy jsme teprve hledalikontakty a přístupy ke zdrojůminformací. Hodně námpomáhali pracovníci Odborupro východní Evropu na ministerstvui někdejší velvyslanecv Moskvě Jaroslav Bašta, kterýje profesí archeolog a historik,takže naší práci rozuměl a zajímalaho. Moc jsme uvítali, kdyžpo několika letech nastoupilnedávno do této funkce opěthumanitně vzdělaný člověk,etnograf a historik PhDr. PetrKolář. Na jaře nás přijal a bylovidět na první pohled, že setřeba v otázkách snadnějšíhopřístupu do ruských archivůvýtečně orientuje. Jeho úsilío výraznější pokroky v tomtosměru se zcela shoduje s naším,a tak se těšíme, že možná ještěspatříme i některé dokumenty,které nám v archivech nechtěliukázat. Výraznou podporu námale poskytují též velvyslanci veVaršavě a v Kyjevě. A jistě neníjen tak náhodou, že informaceo našich aktivitách se objevilyi na internetových stránkáchvšech tří citovaných ambasád.Vzpomínka na čsl. občany - obětikatyňského zločinuDne 25. května 2011 uspořádalo Velvyslanectví Českérepubliky ve Varšavě další akci ze série věnované československo-polským vztahům v období 2. světové války.Výzkum, který v posledním desetiletí realizoval prof. MečislavBorák ze Slezské univerzity v Opavě, přinesl výsledkyv podobě několika stovek obětí z řad československých občanůpolské národnosti především z Těšínska, ale i jiných případůnašich občanů z českých zemí, kteří byli nejprve zavlečeni doSSSR a jejich osud skončil s Poláky v Katyni, v Charkově nebov Mednoji.Výstavu dokumentující tento fenomén otevřel v prostoráchSenátu maršálek horní komory polského parlamentu BogdanBorusewicz. Připravilo ji Občanské sdružení katyňských rodinv České republice ve spolupráci s Kongresem Poláků v ČRa Slezským zemským muzeem v Opavě.Ve varšavském středisku Dům setkání s historií uspořádaloVelvyslanectví ČR po vernisáži výstavy projekci filmu režisérkyPetry Všelichové „Zločin jménem Katyň“ podle scénářeprof. Boráka a prezentaci polského vydání knihy prof. Boráka„Oběti katyňského zločinu z území bývalého Československa“(ISBN 978-80-86224-81-7), ke kterým se uskutečnila diskuses veřejností.Ráno před výstavou odsloužil památce československých.obětí mši ústřední biskup polských ozbrojených sil JozefGuzdek a účastnící položili věnec u hlavního pomníku katyňskýmobětem ve Varšavě.Tisková zpráva Velvyslanectví České republiky ve Varšavě6. 6. 2011 14.55Týká se Váš zájem o postsovětský„Východ“ i některýchdalších zemí?Skoro to vypadá, že program„východního partnerství“Evropy už aspoň zčástirealizujeme v praxi. V rámciřešení projektu bychom se aleměli podívat ještě aspoň doBěloruska a Moldávie, případněi do střední Asie. Panvelvyslanec v Bukurešti JiříŠitler mě už několikrát prosil,abychom začali zkoumat transferetnických Němců z oblastiDobrudži do střední Evropy,a chtěl by výzkum výrazně podpořit.Bohužel se mi nepodařilonajít v Opavě, ale ani v Praze,Brně či Olomouci nikoho, kdoby se do takového projektu chtělpustit, a sám mám těch záměrůaž přespříliš. Když se nedávnorozjely přípravy doktorskéhostudia oboru Moderní dějinystřední Evropy, zadal jsem tojako téma jedné z možnýchdisertací.Ke střední Evropě patříi Slovensko nebo Rakousko,máte nějaké kontakty i tam?S univerzitami a vědeckýmiústavy na Slovensku nás tradičněpojí svazky tak úzké, žeje skoro zbytečné o nich mluvit.Chystáme dokonce i společnýčesko-slovensko-polský studijníprogram. Ale máme i kontaktydiplomatické – přednášel jsemnedávno v Českém centruv Bratislavě, začátkem rokujsem dělal expertizu o slovenskýchobětech represí v SSSRpro potřebu Kanceláře prezidentaSlovenské republiky.Výzkumy směřující k Německua Rakousku má ve své kompetencidoc. Tomáš Staněka vede si v nich vynikajícímzpůsobem, jak o tom svědčíi zrovna vydávaný pětidílnýsoubor dokumentů o poválečnémvysídlování a perzekucíchvůči Němcům v českých zemích.Zdá se tedy, že předpokladypro vznik doktorského oborumoderních dějin střední či středovýchodníEvropy na fakultěrozhodně máme, a můžemepočítat i s pomocí kolegů historikůz vedlejší fakulty. Takže sipočkáme, zda to tak bude viděti akreditační komise.Přeji Vám v tom úspěcha děkuji za rozhovor. (re)


strana 12 Noviny Slezské univerzity leden 2012„Vaši studenti se neodváží přerušit výklad otázkou,“říká slavista z University of Kansas prof. dr. Marc L. GreenbergSlavista prof. dr. Marc L. Greenberg přednášel na opavském Ústavu bohemistikya knihovnictví během celého listopadu Foto Michal NovotnýSpolupráce s kolegy z Ústavu bohemistiky a knihovnictví(ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzityv Opavě, bohatý přednáškový blok devíti setkání se studentya spousta dalších odborných i společenských aktivit. Takový bylve stručnosti program listopadové návštěvy Marca L. Greenberga,vedoucího oddělení slavistiky na americké University of Kansas,která trvala takřka čtyři týdny.Významný slavista navštívil Opavu již podruhé, premiérověse tak stalo v červnu 2010, kdy tu přednášel na konferenci Dialektologiea geolingvistika v současné střední Evropě uspořádanéÚBK. Jeho vystoupení „A Balkanism in Central Europe? Realisvs. Irealis in subordinate clauses in Prekmurje Slovene“ bylo tehdyzařazeno do tematického bloku věnovaného obecným otázkámdialektologie, metodologie a mezioborovým vztahům. Jak profesorGreenberg přiznal, důvodů opakované návštěvy bylo více.„Samozřejmě důležitou roli hrál můj profesní zájem o jihoslovanskéjazyky a dialekty v čele se slovinštinou, jejich zkoumání mimojiné v kontextu češtiny, polštiny nebo i němčiny. V tomto pojetíjazyka a jazykového materiálu je taktéž důležitá komparace mezičeskými studenty a studenty v USA,“ vypočetl Marc L. Greenberg.Jeho zájem směřoval také na samotnou češtinu, které se věnuje jižtakřka tři desítky let.Nejen pro studenty prof. Greenberg přednášel prakticky celýlistopad. Vedle odborných témat (např. Language as a Determinantof Ethnicity in South-Eastern Europe, Slovinština v kontextuslovanských jazyků, Srbština a chorvatština v historickéma jazykovém kontextu, Prehistorický vztah mezi jihoslovanskýmia západoslovanskými jazyky) byly na programu třeba i prezentace,o které byl mimořádný zájem.Ať už se jednalo o otázku otevřenéhopřístupu Open Access:Why should faculty care? (tentovýklad byl mj. přednesen i veSpolečnosti Viléma Mathesia)nebo přednášku věnovanouškolskému systému ve Spojenýchstátech (Higher educationin the U.S.).„Opavští studenti jsou velmizdvořilí, možná až příliš. Jsouchytří, ale během výkladu simě netroufli přerušit jakoukolivMarc Leland Greenbergje vedoucím oddělení slavistiky na americké University ofKansas. K hlavním oblastem jeho zájmu patří rekonstrukcespolečné slovanské, indoevropské, dialektologie, jazyk a identita/ nacionalismus a západní jihoslovanské jazyky (slovinština,Bosnian, Croatian and Serbian - BCS).Je autorem mnoha odborných titulů, mj. kniha Historické hláskoslovíslovinského jazyka získala cenu Nejlepší kniha z oboruslovanské lingvistiky v roce 2002 v New Yorku (ocenění udělilaAmerická asociace učitelů slovanských a východoevropskýchjazyků AATSEEL).Zejména o přednášky věnované tématům otevřeného přístupu a školskéhosystému v USA byl mezi studenty mimořádný zájem Foto Michal Novotnýotázkou. Bylo pro mě pak velmi obtížné poznat, zda něčemu nerozumí,“vypozoroval prof. Greenberg hlavní rozdíl mezi studentyv České republice a USA, kde se studenti nerozpakují vstoupit dopřednášky se všetečným dotazem. To, že studenti k lidem s akademickýmtitulem mají automaticky velkou úctu a respekt, lze podleprof. Greenberga sledovat nejen v České republice, ale vůbecv celé oblasti střední Evropy. V USA je to podle jeho slov trochujinak. „Akademický titul ve Spojených státech tolik neznamená,pro pedagogy představuje spíše velkou výzvu, neboť respekt si mezistudenty musejí těžce vydobýt.“Když byl prof. Greenberg v Opavě poprvé, zaujala ho předevšímpo architektonické stránce. Na podrobnější prohlídku městaa jeho okolí byl ovšem čas až nyní. „Navštívili jsme nejen Brno,Ostravu, Havířov, ale také Svobodné Heřmanice, Velké Heraltice,Sádek a několik jiných vesnic během dialektologického výzkumus PhDr. Zbyňkem Holubem, Ph.D., měl jsem možnost poznat i KarlovuStudánku a Jeseníky. V minulosti jsem již byl v Praze nebov jižních Čechách. Česká města se mi velmi líbí, jsou diametrálněodlišná od těch amerických, třeba v oblasti architektury. Také jsemsi oblíbil městské parky. Ve Státech můžete obvykle do parku vyrazitna víkend, nicméně jen tak ho projít ve městě při cestě do prácenení obvyklé,“ řekl.Svou takřka měsíční misi hodnotil Marc L. Greenberg jakoúspěšnou, proto nepřekvapilo že na otázku další spolupráce s ÚBKodpověděl kladně. Vedle zájmu opavské bohemistiky o problematikuotevřeného přístupu k vědecké komunikaci (University ofKansas je jeho hlavním propagátorem) je dalším dokladem rozvíjenýchkontaktů spolupráce s Mgr. Ing. Romanem Sukačem, Ph.D.,na knize Historické hláskoslovíčeského jazyka, která vyšlav prestižní sérii Historical Phonologyof the Slavic Languagesnakladatelství Carla Winterav Heidelbergu.V letošním roce by spolupráceměla dále pokračovat,tentokrát na americké půdě, kamby měl v srpnu na studijní pobytzavítat dr. Sukač. V neposlednířadě je v plánu také zprostředkovánívýměnných pobytů mezistudenty. Michal Novotný


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 13Würzburg je pro opavské germanisty výhrouAč byl oficiální dokumento spolupráci mezi Julius-Maximilians-UniversitätWürzburg(JMUW) a Slezskou univerzitou(SU) v Opavě podepsán užna jaře 1997, za výchozí bodpro tyto řádky jsme záměrnězvolili rok 1999. V něm seoficiální delegace SU vedenáprorektorem doc. PhDr. JiřímUrbancem, CSc., zúčastnilapřipomínky 417. výročí založeníJMUW; v prostoráchNeubaukirche proměněnýchv polovině osmdesátých let 20.století na univerzitní aulu bylazahájena výstava diplomovýchprací posluchačů opavskéhoInstitutu tvůrčí fotografie a prezidentJMUW Prof. Dr. TheodorBerchem tu převzalZlatou medaili SU. Významtéto události je nesporný – stalse základním kamenem partnerství,které dnes rozvíjejípředevším germanisté z Ústavucizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty.Když prof. Berchem přivernisáži citované výstavypřipomněl též z titulu tehdejšíhovůdčího činitele Německéakademické výměnné služby(DAAD) počátky vzájemnýchkontaktů, o něž sezasadili prof. PhDr. ZdeněkMasařík, DrSc., a Prof. Dr. NorbertRichard Wolf, prezentovalsoučasně představu jejichdlouhodobého výhledu. A tuse germanistům z ÚCJ, jakz pohledu každodenní vědeckopedagogicképráce, takměřeno vrcholnými oficiálnímivýstupy (společné doktorskéstudium, udělení čestnéhodoktorátu SU prof. Wolfovi),daří naplňovat. Na iniciativuprof. Masaříka navázala Priv--Doz. PhDr. Iva Kratochvílová,Ph.D., nyní působící v Opavěi ve Würzburgu, a v posledníchletech její nástupkyně na postuvedoucí oddělení germanistikyÚCJ PhDr. Gabriela Rykalová,Ph.D., která na SU přišla právěv roce 1999.„Spolupráce s Institutempro německou filologii na univerzitěve Würzburgu se navícpřenesla z roviny pracovnía odborné též do roviny kolegiálnía lidské, byla navázánaNahoře prof. T. Berchem (vpravo) s doc. J. Urbancem v květnu 1999,dole dr. G. Rykalová s viceprezidentem Julius-Maximilians-UniversitätWürzburg prof. W. Riedelem v říjnu 2011Foto archivmnohá osobní přátelství,“potvrzuje dr. Rykalová a svérozhodnutí nastoupit po absolutoriuna Ostravské univerzitě(obor učitelství pro středníškoly v kombinaci němčina- čeština) na SU považujeza šťastné. „Práce v Opavěmě naplňuje,“ říká na adresutýmu, který vede. O jeho aktivitěostatně svědčí další textytohoto vydání univerzitníchnovin, z nichž je mj. dobřepatrno, jak se germanisté snažíotevírat i širší veřejnosti.„O této aktivitě by se dalomluvit hodně dlouho a věřím,že zůstane předmětem zájmuGabriela Rykalová s kolegyní Veronikou Kotůlkovou a s kolegou RomanemAdamczykem jako účastnice přednášky v univerzitní aule Foto iantěch, kdo se na naší fakultěa univerzitě starají o prezentacia medializaci. Vždyť na tématechvýměnných stipendijníchpobytů, externích germanistickýchseminářů pro učiteleněmeckého jazyka v Moravskoslezskémkraji, bilaterálníchprojektů, studijních stážív rámci programu Erasmus,letních kurzů DAAD, rozvojeNěmecké knihovny i trvalé podporyNadace Hermanna Niermannase sídlem v Düsseldorfuje stále možno objevovat něconového a i pro ty přímo do nichnezainteresované zcela jistězajímavého,“ konstatuje dr. Rykalováa z hlediska všech těchtoaktivit hodnotí loňský rok jakovelmi naplněný. „Považuji jeza mimořádně důležité v období,kdy zaznamenávámecitelný pokles zájmu o studiumněmčiny, který je v naší zemike škodě rozvoje vzájemnostis nejbližšími západními sousedyceloplošným jevem. Vyplývánejen z demografického vývoje,ale též ze stále sílící konkurencejiných jazyků, tedy dnes užzdaleka ne pouze angličtiny,“hodnotí i z postu členky předsednictvaSvazu germanistůČR, jehož čestným předsedouje prof. Masařík.„Univerzitě ve Würzburguvděčíme opravdu za přemnohéz toho, čeho jsme v Opavědosáhli,“ usuzuje a má tím namysli nadějně nasměrovanoua prestižní německou univerzitouvýznamně podpořenouodbornou profilaci pracovištěi mezinárodní charakter studia.„Z takto vytvořeného pevnéhozázemí těžíme týmově, alestejně tak i v osobnostním růstukaždého jednotlivce,“ dodáváa pokud jde o vlastní vědeckoupráci, zaměřenou na přípravuhabilitačního řízení, odkazujena příští setkání. „Vychází, jakv Opavě jinak, z korpusové lingvistiky,konkrétně z česko-německéhoa německo-českéhojazykového korpusu. V našemtýmu se zabýváme českými textya jejich německými překladya naopak a usilujeme o porovnáníjazykových jevů a jejichchování,“ naznačuje dr. Rykalovázávěrem. Ivan Augustin


strana 14 Noviny Slezské univerzity leden 2012Svou profesní dráhu zasvětila informaticeIng. Magdalena Chmelařová,Ph.D., je absolventkouElektrotechnické fakulty Vysokéškoly báňské (VŠB) v Ostravě,kterou ukončila v roce 1991.Informatika v teorii a praxi jiprovází na celé profesní dráze.Tu nastartovala v podnikovésféře na pozici analytik-matematik.Později se ale začalavěnovat středoškolskému pedagogickémupůsobení nejdříveve Vítkově a pak v Opavě, kdevyučovala předměty se zaměřenímna výpočetní techniku.Doktorské studium naEkonomické fakultě VŠB -Technické univerzity Ostravav oboru Manažerská informatikaukončila v roce 2004 obhajoboudisertační práce „Návrh metodickéhopostupu tvorby aplikacív distribuovaném prostředí“.Vědomosti a praktické aplikaceuplatnila jako vysokoškolskýpedagog od roku 1997 na opavskémÚstavu informatiky v předmětech Počítačové sítě, Technickévybavení počítačů a Distribuované počítačové sítě.Od 1. července 2008 přešla jako kmenový vyučující na Ústavveřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) a stala se jehopověřenou vedoucí. Ve stejném roce byla jmenována proděkankounově vzniklé Fakulty veřejných politik (FVP) pro zahraničnístyky a informace. V této funkci působí dodnes s tím, že oblast, zakterou zodpovídá, se rozšířila o rozvoj fakulty a ediční činnost. NaÚVSRP přednáší v předmětech Moderní informační a komunikačnítechnologie, Aplikace pro výzkum a marketing, Manažerskédovednosti a řízení lidských zdrojů a Strukturální fondy EU.Slezskou univerzitu (SU) v Opavě zastupuje v Radě vysokýchškol, kde je členkou pracovní komise pro informační technologieve vysokém školství. Dále vykonává funkci místopředsedkyněvýběrové komise zprostředkujícího subjektu Moravskoslezskéhokraje pro výběr projektů předložených v rámci globálního grantua členkou Rady Centra informačních technologií na Ostravskéuniverzitě v Ostravě. Na FVP úspěšně realizuje rozvojové projektyzaměřené na vybavení odborných učeben a přednáškových sálůmoderními informačními a komunikačními technologiemi nejenv Opavě, ale i v pobočkách v Táboře a Trutnově.Je členkou spolupracujících projektových týmů, např. jakořešitelka centralizovaných projektů realizovaných ve spoluprácis Masarykovou univerzitou v Brně. Je také členkou projektovéhotýmu ÚVSRP a spoluřešitelkou projektu Sociální realita v česko--polském příhraničí. Jako řešitelka získala a koordinuje projektESF, jehož hlavním výstupem je tvorba elektronických opor prostudenty, zprovoznění e-kurzů na výukovém portálu fakulty a v neposlednířadě zajišťuje zvyšování odborných a jazykových kompetencíakademických pracovníků a ostatních zaměstnanců.Ve vědecké práci se zaměřuje na problematiku managementua řízení v oblasti moderních informačních a komunikačníchtechnologií v rámci digitalizace Evropy. Pravidelně se účastnímezinárodních odborných konferencí, na nichž aktivně vystupuje,je autorkou odborných kapitol v kolektivních monografiích a publikuječlánky v recenzovaných odborných zahraničních časopisechnebo sbornících.Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., je proděkankou Fakulty veřejnýchpolitik od doby jejího vzniku na podzim 2008Foto archiv„Problematika informačnícha komunikačních technologiíje mi velice blízká“, přiznávádr. Chmelařová a své působenína FVP v této oblasti dále specifikuje.„Správu těchto technologiína fakultě zabezpečujetým odborníků. Pod metodickýmvedením rektorátního pracovištěCentra informačních technologiíjsme pro studenty a pracovníkyfakulty v Opavě, Trutnově a Tábořepropracovali služby vesměru ke zkvalitňování dostupnostiinformačních systémů,re-adresaci sítě a rozšiřovánífakultní nabídky uživatelskýchaplikací. Uživatelé fakultnísítě mají ve všech výukovýchprostorách k dispozici kvalitníakademickou bezdrátovou síť,nové webové rozhraní studijníhoinformačního systému STAG,které poskytuje nové funkce prokomunikaci a evaluaci. Problematikuoběhu dokumentů podleplatné legislativy vyřešila aplikace Spisová služba, pokračujerozvoj služeb k podpoře výuky a vzdělávání v oblasti eLearningu,videokonferenčních přenosů (ve spolupráci s Centrem informačníchtechnologií jsme vloni těmito technologiemi propojili přednáškovésály v Táboře a Trutnově se zasedací místnosti v Opavě,takže konzultace a výuka může být zahájena také touto formou),je spuštěna nová webová prezentace fakulty a ve všech výukovýchprostorách je k dispozici moderní technické vybavení. Ve speciálnípočítačové učebně máme interaktivní tabule s hlasovacích zařízením.Před námi je dokončení detailnější analýzy všech procesů ICTa propracování bezpečnostní politiky,“ říká dr. Chmelařová a zatrvalý úkol považuje i stálou modernizaci technického a programovéhovybavení v souladu s trendy, které vyžaduje praxe.Také resort zahraničních styků FVP má za dobu, kdy ho vede,co bilancovat. „Od vzniku fakulty jsme úspěšně navázali na programLLP/Erasmus, spolupracujeme s univerzitami v Polské a Slovenskérepublice, Německu, Slovinsku a Nizozemí, připravujemesmlouvy s Itálií a Řeckem. Rozvíjíme také zahraniční odborné stážestudentů. V akademickém roce 2010/2011 odjelo na přednáškovoupedagogickou mobilitu do zahraničí 63 pracovníků a na studijnípobyt 26 studentů. Další dvě studentky absolvovaly zahraničníodbornou praxi. Ústav ošetřovatelství realizoval intenzivní program„International Comparative Nursing,“ vypočítává dr. Chmelařovádosažená pozitiva, ale současně se nevyhýbá ani tomu, abypoukázala na rezervy. „Nedaří se nám zvýšit počet zahraničníchstudentů studujících náš individuální program v anglickém jazyce,v loňském roce u nás studovala jedna studentka z Itálie, dvě zeSlovenska a jeden student z Turecka. A to je málo,“ konstatujea zlepšit tento stav chce v prvé řadě zapojením českých studentůdo pomoci jejich přijíždějícím zahraničním kolegům. „Tato pomocby neměla postihnout jen studijní oblast, ale také jejich volnočasovéaktivity,“ potvrzuje dr. Chmelařová s vědomím, že zahraničnímobility představují jeden z ukazatelů kvality hodnocení vysokéškoly. „Připravujeme též přihlášku do sítě CEEPUS s cílem prohloubitodbornou spolupráci s univerzitami z Polska, Slovenska,Maďarska a hledáme rovněž partnery v Rumunsku nebo Bulharsku,“uzavírá dr. Chmelařová.Šárka Novotná


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 15Odešel Ing. Jiří Šťastný,zakladatel studia muzejní konzervace v OpavěDne 9. září loňského rokunás opustil Ing. Jiří Šťastný,člověk bytostně spjatýs akademickým životem našíškoly a jedna z výraznýchpostav výuky muzeologie naSlezské univerzitě v Opavě.Je na místě vzpomenout najeho dlouholeté působení naopavském vysokém učenía zároveň připomenout dvědesetiletí práce po boku dobréhokolegy a přítele.Ing. Jiří Šťastný (narozen30. března 1943) nastoupilna tehdejší opavskou Filozofickoufakultu Masarykovyuniverzity v listopadu1990. Absolvent Hutnickéfakulty Vysoké školy báňskév Ostravě (1967) přicházelz výrobně-technologickésféry, která mu dala cennéfundamenty pro další pedagogickéa odborné působení.V dosavadní praxi postupněpracoval jako laborant,vedoucí chemických laboratořía elektrochemickýchprovozů v různých průmyslovýchpodnicích. V roce 1987Ing. Jiří Štastný. Na dolním snímku jako předseda Akademického senátuFilozoficko-přírodovědecké fakulty blahopřeje v lednu 2004 prof. ZdeňkuStuchlíkovi ke zvolení kandidátem na děkanaFoto archivabsolvoval konzervátorskýkurz pro pracovníky muzeív Brně a získal oprávněník samostatné práci na profesionálníchkonzervátorskýchpracovištích. Navíc celoživotníneutuchající zájemo specifický historický oborvojenství mu dal do vínkuschopnosti scelování praktickýchi teoretických přístupůpři výuce a odborné práci.Díky organizačním schopnostemzastával ve škole vedoucífunkce, vedl zprvu katedru literární vědy, muzeologie a výtvarnéfotografie, od roku 1992 se stal vedoucím oddělenímuzeologie a zástupcem vedoucího Ústavu historie a muzeologiena opavské Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF).Naše škola se v té době nacházela ve stadiu budování.Ing. Jiří Šťastný se do tvůrčích procesů plně zapojil a díkyjeho úsilí byla zajištěna podstatná část výuky oboru muzeologie.Využil svých bohatých zkušeností a znalostí a postavilzáklady výuky muzejní konzervace, kterou sám zajišťoval,takže již prvním studentům oboru se dostávalo potřebnýchznalostí a dovedností.Nejen odborná část pedagogických procesů stála v popředíjeho snažení. Od počátků usiloval o potřebné praktickézázemí pro specifickou výuku, zprvu několik let adepti muzeologievykonávali potřebnoupraxi ve sklepních prostoráchprvní fakultní budovyna Bezručově náměstí. Povelkém úsilí a s Jiřího značnýmosobním nasazením bylyv roce 1995 vybudovány prvníodborné laboratoře muzejníkonzervace v podstatné částipřízemí nově adaptovanébudovy na Masarykovětřídě. Výraznou měrou se takzasadil o značný kvalitativníposun, který znamenal velkýpředěl jak ve výuce a odbornépráci, tak rovněž ve věhlasubudované školy. Moderněsestavenými a vybavenýmiprostory pro muzejní konzervacise v té době nemohlachlubit žádná naše univerzitaa ani dodnes u nás nejsousamozřejmostí.Jiřího Šťastného můžemesměle označit za zakladatelevýuky muzejní konzervace,ve které dokázal skloubitteoretické přístupy s praxí.K tomu je nutno připočístjeho trpělivost a individuálnípřístup ke studentům.Ti u něj vždy nalézali nejenpochopení, ale jeho dveře bylyvždy otevřeny k tolik potřebnýmkonzultacím, radáma pomoci. Desítky a desítkyabsolventů oboru muzeologieve své další odborné prácidodnes dokazují správnostcest, na které je Jiří Šťastnýuvedl. Své milované odbornévýuce se věnoval až do roku2007, kdy jej vážné zdravotníproblémy donutily školuopustit. Kromě odbornéa pedagogické činnosti se Ing. Jiří Šťastný aktivně účastnilživota celé akademické obce školy. Několik volebních obdobíbyl členem Akademického senátu FPF a tento volený orgán,podílející se na řízení a chodu školy, rovněž několik let vedljako jeho předseda. V tomto případě vynikl jeho smysl propovinnost spolu se značnou mírou odpovědnosti.Nelze slovy postihnout a popsat všechny zásluhy, kteréjsou pevně zapsány v naší paměti a v análech školy. Nesmímevšak vynechat ještě jednu podstatnou dimenzi Jiřího osobnosti.Loňského 9. září nás opustil výborný kolega a přítel,který zůstane trvale zapsán v našich srdcích. Na rozloučenous Ing. Jiřím Šťastným uveďme jeden výstižný verš Vergiliův:Famam extendere factis, hoc virtutis opus – Šířit slávu činy, taksi počíná mužnost.Petr Vojtal


strana 16 Noviny Slezské univerzity leden 2012Setkání fotografických škol v Ústí nad LabemZahájení výstavy z tvorby posluchačů fotografických oborů ze šesti vysokýchškol „Obraz, ve kterém žijeme“ v Galerii Emila Filly Foto archivPosluchači opavského Institutu tvůrčí fotografie Gabriel Fragner, AnnaGutová a jejich instalace I Love My FamilyFoto archivV roce 1989 bylo možno v celém Československu studovat fotografiina jediné vysoké škole – Akademii múzických umění v Praze. Na její filmovéa televizní fakultě vznikla v roce 1975 z iniciativy prof. Jána Šmokasamostatná katedra fotografie, ale už o 15 let dříve se tam první studentifotografie objevili na katedře kamery. Dnes má v českých zemích šestvysokých škol samostatné studijní programy v oboru fotografie. Od roku2003 se jejich pedagogové a studenti pravidelně setkávali a vyměňovalizkušenosti na některé z nich. Po setkáních v Opavě, Praze, Ústí nadLabem, Zlíně a Bratislavě (tamní VŠVU se jich také vždy zúčastňovala)však následovala několikaletá pauza, kterou až nyní v Ústí nad Labemukončila společná výstava šesti českých a jedné slovenské vysoké školys výukou fotografie a dvoudenní sympozium ve dnech 20. a 21. října 2011.Pořadatelé z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nadLabem připravili přehlídku studentských prací skutečně velkoryse. V rozsáhléGalerii Emily Filly a v celém podlaží Muzea města Ústí nad Labemdostalo 68 autorů možnost až do 2. prosince představit ukázky ze svýchprací fotografií, projekcí a intermediálních objektů.Školy - FAMU a VŠUP z Prahy, opavská Slezská univerzita, UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,Ostravská univerzita a VŠVU z Bratislavy - se neprezentují odděleně, alekurátorky Vendula Fremlová a Bohunka Koklesová práce jejich studentůrozčlenily pod souhrnným názvem Obraz, ve kterém žijeme do šestitematických částí. Snažily se přitom akcentovat znejistění tradičního řádusvěta, rodiny a hranic umění, hledání ztraceného času, zkoumání vztahučlověka a přírody, společenské dysfunkce, změny identity, význam banality.Na jedné straně se tak v gigantické přehlídce poněkud ztrácejí specifikajednotlivých škol a některé druhy fotografie, např. klasickou reportážči dokument na výstavě téměř nenajdeme, ale na druhé straně expoziceposkytuje možnost komparace různorodých přístupů k obdobným aktuálnímtématům. To, jak stylově i tematicky různorodá je současná studentskátvorba a jak výraznými změnami prošla v éře digitálních technologiía fúze různých uměleckých médií, ukázalo i sympozium, na němž sekaždá škola představila. Jasně patrná byla výrazná profilace škol: zatímconěkteré se věnují téměř výhradně jenom volné tvorbě, jiné vedle ní kladoudůraz i na důkladnou přípravu svých studentů pro různé typy fotografií,jimiž se mohou život v praxi, na některých školách studenty po celoudobu vede jenom jeden pedagog, na jiných se v průběhu studia setkávajís celou řadou vyučujících různých fotografických specializací, někde sena závěr studia k praktické diplomové práci odevzdává jenom krátká explikace,jinde teoretické práce o desítkách stran. Výrazná diferenciace školtak umožňuje každému adeptovi hlásit se na tu, jejíž zaměření mu nejvícevyhovuje. Studium na opavském Institutu tvůrčí fotografie (ITF) běhemdevadesátiminutové prezentace představila a dvoudenního sympoziase zúčastnila celá skupina pedagogů – Vladimír Birgus, Jindřich Štreit,Aleš Kuneš, Pavel Mára, Václav Podestát, Jan Pohribný, Jiří Siostrzonek,Tomáš Pospěch, Karel Poneš, Miroslav Myška a Petr Velkoborský. Navýstavu Obraz, ve kterém žijeme kurátorky vybraly práce studentek a studentůITF Lenky Bláhové, Marcina Grabowieckého, Anny Grzelewské,Anny Gutové, Gabriela Fragnera, Krzysztofa Kowalczyka, Jana Langera,Jana Mahra, Petra Omelky, Tomasze Rattera, Magdy Veselé, Artura AlanaUllmanna a Anety Wójcik. Žádná jiná škola nebyla zastoupena většímpočtem autorů.Zájem o perfektně připravené sympozium byl velký, přednáškový sálněkdy jen tak tak stačil pojmout všechny posluchače, z nichž mnozí našlimísto jenom na schodech. Vždyť nikde jinde nebylo možnost vidět tolikprací českých a slovenských studentů fotografie najednou. Škoda proto,že této možnosti využil jenom minimální počet galeristů, kurátorů fotografickýchsbírek a kritiků. Vladimír Birgus (Zdroj: DIGI Foto 11/2011)Fotografie studenta Institutu tvůrčí fotografie Jana Mahra byly instaloványv prostorách Muzea města Ústí nad LabemFoto archivZájem o prezentaci Institutu tvůrčí fotografie na sympoziu za účasti většinyjeho pedagogů byl větší než kapacita přednáškového sálu Foto archiv


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 17Konference připomněla patnáctiny diecézePapežská bula Jana Pavla II. Ad Christefidelium spirituali ze 30. května 1996, jíž byla zřízena nová Diecéze ostravsko-opavskáV čase, kdy si sama Slezská univerzita(SU) v Opavě připomínala 20. narozeniny,připravila pod záštitou primátorastatutárního města Opavy ve spoluprácis Biskupstvím ostravsko-opavským konferenci,motivovanou 15. výročím vznikunové diecéze na mapě české a moravskécírkevní provincie. Od roku 1996 je totižjejí součástí též Diecéze ostravsko-opavská.Její území bylo vyčleněno při založeníbiskupství papežskou bulou Jana Pavla II.Biskup Mons. František V. Lobkowicz Foto ianAd Christefidelium spirituali z 30. května1996. Myšlenku nové diecéze, jež se zrodilanedlouho po 17. listopadu 1989, SUprakticky od samých počátků významněpodporovala a po jejím vzniku s biskupstvímv nejednom případě spolupracovala.Sídelní biskup Diecéze ostravsko-opavskéMons. František Václav Lobkowicz bylv roce 2006 oceněn Stříbrnou medailí SU.Konference s názvem Církevní dějinySlezska v kontextu 15. výročí vniku Diecézeostravsko-opavské, jejíž účastníci sesešli ve středu 26. října loňského roku,nebyla na akademické půdě SU první svéhodruhu. Stala se v pořadí třetím podobnýmjednáním a stejně jako obě předchozí setěšila pozornosti nejen znalců slezskýchcírkevních dějin, ale též samotných českýchi polských církevních činitelů. Účastníkykonference přivítal a jednání zahájil rektorSU prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., úvodníslovo pronesl Mons. František V. Lobkowicz.Po zdravici primátora Z. Jiráskapřednesli ohlášené referáty prof. PhDr. FratišekX. Halas, CSc. (Pokusy o zřízenídruhé sufragánní diecéze na Moravě od18. do 20. století), Mons. František V. Lobkowicz(Pohled na současnost Diecéze ostravsko-opavské),biskup prof. dr hab. JanMarian Kopiec z Opolí (Církevní dějinySlezska v 18. století) a P. prof. dr hab.Józef Pater z Vratislavi (Generální vikariátv Českém Těšíně).Repro archivZ jednání zásluhou řešení výzkumnémuzáměru „Slezsko v dějinách českého státua střední Evropy“ na Ústavu historickýchvěd Filozoficko-přírodovědecké fakultySU vyjde publikace, jak tomu ostatně byloi v případě obou předcházejících konferencí.Ty se postupně zabývaly církevnímidějinami Slezska v období, kdy v Opavěsídlili papežští nunciové pro Polsko (1705-1709), a posléze probraly církevní dějinycelého 18. a 19. století.(ian)Biskup prof. Jan M. Kopiec z OpolíFoto ian


strana 18 Noviny Slezské univerzity leden 2012O finančním a bankovním sektoru mezinárodněVe dnech 12. a 13. října 2011proběhl 13. ročník InternationalConference on Finance and Banking,kterou již tradičně pořádalakatedra financí karvinskéObchodně podnikatelské fakulty(OPF) Slezské univerzity. Uskutečnilase v ostravském hoteluMercure. Každým rokem se tatokonference zaměřuje na konkrétnínový vývoj ve finančníma bankovním sektoru. Letošníročník nesl podtitul Lessonslearned from the fnancial crisis.Programový výbor obdrželtéměř 100 přihlášek. S ohledemna kvalitu přihlášených příspěvkůa kapacitu konferencebylo k prezentování vybráno64 příspěvků. Konference sitak udržela pověst respektovanémezinárodní vědecké akce.Hlavními řečníky již tradičněbývají významní odborníciv dané oblasti. Letos s prvnípřednáškou vystoupil PaoloManasse, profesor ekonomiena University of Bologna. Vesvém příspěvku se zaměřil nadluhovou krizi v Evropské unii.Zdůraznil zejména zdroje zranitelnostia porovnal situaci ve vybraných evropských zemích.Diskutoval také některé možnosti řešení krize.Druhým hlavním řečníkem byl Lubomír Lízal, člen bankovnírady České národní banky (ČNB) a docent ekonomie v Centru proekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI. Popsal přístupČNB k modelování finanční stability, a vysvětlil, jak je procesV prostorách karvinské Obchodně podnikatelskéfakulty (OPF) Slezské univerzityse 4. listopadu loňského roku konal čtvrtýročník mezinárodní vědecké konferencedoktorandů a mladých vědeckých pracovníků.Pozvání k němu přijali členovévědeckého výboru, např. z Ministerstvahospodářství Slovenské republiky.Cílem organizátorů jednání bylosetkání doktorandů a mladých vědeckýchpracovníků, výměna zkušeností a poznatků,prezentace výsledků vědecké a výzkumnépráce, výměna empirie i znalostí.Jednacím jazykem byly kromě češtiny anglickýa ruský jazyk. Sponzory akce se stalyAutoškola Ostrava, ArcelorMittal TubularProducts Karviná a.s., jimž tímto velmiděkujeme. Doprovodný program dal příležitostk návštěvě ArcelorMittal TubularProducts Karviná a.s., kde se uskutečnilaprohlídka výrobních činností.Plenární zasedání a účastníky konferencepřivítal vedoucí Ústavu doktorskýchNahoře z hlavního vystoupení doc. Lubomíra Lízala z České národní banky,dole společný snímek účastníků konference Foto Iveta Řepková a archivmodelování ovlivněn finančníkrizí a jaké jsou aktuální prognózyČNB.Na konferenci dále vystoupilovíce než 70 účastníků z 19zemí pěti kontinentů (Austrálie,Česká republika, Dánsko,Hong Kong, Itálie, Jihoafrickárepublika, Kanada, Maďarsko,Německo, Polsko, Rakousko,Rumunsko, Řecko, Slovensko,Srbsko, Sýrie, Španělsko,Turecko, USA). Vystoupeníobsahově pokrývala širokéspektrum témat z oblasti bankovnictví,pojišťovnictví, kapitálovýchtrhů, měnové politiky,devizových kurzů, firemníchfinancí, veřejných financí,měnové integrace, mezinárodníhofinančního systému čiteorie portfolia.Recenzované anglickypsané příspěvky účastníků jsouobsaženy ve sborníku, který jevydáván a distribuován na CDnebo je k dispozici na webovýchstránkách konference http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/. Nastejné adrese je možné nalézttaké prezentace obou hlavníchřečníků i fotografie z konference. Nejlepší vybrané příspěvkybudou vydány ve speciálním sborníku, který bude začleněn docitačního rejstříku Thomson Conference Proceedings CitationIndex, dostupného ve Web of Science.Následující 14. ročník konference bude katedra financí OPFpořádat za dva roky, v říjnu 2013.Pavla VodováJednali doktorandi a mladí vědečtí pracovnícistudií OPF prof. RNDr. Jaroslav Ramík,CSc. Po něm děkan OPF PhDr. BohumilFiala, Ph.D., popřál účastníkům úspěšnéa tvořivé jednání v sekcích, obohacenídosavadních vědomostí a zkušeností,prohloubení další vědecko-výzkumnéspolupráce, ale i získání nových kontaktů.Konferenci absolvovalo 65 domácích i zahraničníchúčastníků.Příspěvky byly prezentovány ve čtyřechsekcích, a to Marketing, management (bylarozdělena do dvou podsekcí), Regionálnídisparity a evropská integrace, Ekonomickáteorie a praktické politiky a Ostatní.Mezi garanty jednotlivých podsekcí figurovalinapř. prof. Ing. Vítězslav Balhar,CSc., doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.,či prof. J. Ramík. Vědecké a odborné příspěvkybyly recenzovány a z jednání budevydán sborník v elektronické podobě.V rámci sekcí byly předneseny příspěvkyzaměřené na otázky nových trendův marketingu, sociálního podnikání, personálníhomanagementu, strategie rozvoje aj.Řešena byla i problematika finanční krizea aspektů s ní spojených. Diskutovalo serovněž o mikroekonomických, ale i makroekonomickýchproblémech souvisejícíchs podnikáním. V diskusích se objevilyi některé problémy, které dnes řeší mladívědečtí pracovníci. Účastníci konferencedebatovali nejen o teoretických školácha směrech, ale i trendech, které se projevujív podnikatelské sféře. Mezinárodnívědecká konference umožnila setkání mladýchodborníků z různých oblastí působení,tedy vědecké i v podnikové sféry a zavdalapodnět k dalším odborným diskusím.Vědecký a organizační výbor vyslovujedík všem účastníkům konference za aktivníprezentace odborných a výzkumných statía bohatou diskusi. Vzhledem k ohlasůmúčastníků je již připravován další ročníkkonference doktorandů a mladých vědeckýchpracovníků, který se uskuteční 9. listopaduletošního roku. Pavlína Pellešová


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 19Vztah práva a podnikání diskusi potřebujeLoňský 5. ročník konference„Právo v podnikání ve vybranýchčlenských státech Evropskéunie“ (Obchodně podnikatelskáfakulta v Karviné, 10. - 11.listopadu 2011) uzavřel prvníetapu budování těchto odbornýchsetkání. Jejich iniciátorka,JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.,vedoucí katedry práva na karvinskéfakultě Slezské univerzity,může být spokojena. Konferencepopáté potvrdila užitečnost a potřebnostdiskuse na dané témapředevším mezi českými a slovenskýmiznalci. Ti do svýchřad navíc opět chtějí přivésttéž kolegy z Polska, kteří v posledních dvou letech absentovali.„Když se myšlenka těchto konferencí někdy v polovině minuléhodesetiletí rodila, podařilo se utvořit, jak se dnes ukazuje,nosný trojúhelník spoluorganizátorů, v němž se naše univerzitaocitla ve společnosti Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Prazea Ekonomické univerzity (EkU) v Bratislavě,“ připomíná dr. Sciskalováa partnery dále specifikuje. „Vedle Obchodně podnikatelskéfakulty (OPF) jde konkrétně o Fakultu mezinárodních vztahů VŠEa Obchodní fakultu EkU,“ říká a upřesňuje též adresu přizvanýchpolských účastníků. „Jejich působištěm je Akademia Ekonomicznaw Krakowie,“ konstatuje.Hlavní poslání konferencí je zřejmé. Hledají souvislosti právas ekonomií a chtějí především budoucím ekonomům napomáhatv orientaci v těch oblastechlegislativy, které se dotýkajípodnikání. „Jako dlouhodobýcíl jsme si stanovili vydání publikaceo rozdílech v legislativěve vybraných členských státechUnie. Mohla by se totiž státjakýmsi manuálem, užitečnýmzvláště těm, kdo své podnikáníprávě startují, případně honastartují v blízké budoucnosti,“objasňuje dr. Sciskalováobsah uvažovaného výstupu,jenž by prokázal přesah z dosudvymezeného prostoru konferencía akcentoval jejich snahupo úzkém sepětí s praxí.Vystoupení na zatím uskutečněnýchjednáních dokumentujíelektronické sborníky.Ten pátý zaznamená referáty,jejichž ústředním motivem sestala aktuální problematikarekodifikace soukromého právave výuce na ekonomickýchfakultách. „Už jsme si zvykli nato, že na zvolené téma je nahlíženoz pohledu řady právníchdisciplín. I tentokrát k němuměli co říci jak odborníci naprávo občanské a pracovní, taksamozřejmě také obchodní,“potvrzuje dr. Sciskalová trvalouVedoucí katedry práva karvinské fakulty JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.,mezi dalšími členy předsednictva konference Foto Dagmar LabudkováPrávní aspekty v podnikáníKatedra práva Obchodně podnikatelské fakulty (OPF)v Karviné - JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., a kol. - stojí zavýznamným edičním činem, kolektivní monografií, jejíž názevje použit pro titulek těchto řádků. A byť se ani tato publikacenevyhnula formálním nedostatkům (není v ní např. přiznánoautorství úvodního slova a jména autorů příspěvků nenajdetev obsahu), lze ji považovat za dobrý příspěvek k loňskému 10.výročí vzniku tohoto odborného pracoviště OPF. O správnímřízení a podnikání v titulu pojednává dr. Sciskalová, na PPP(Public Private Partnership) projekty řešené v ČR za partnerstvíveřejného a soukromého sektoru nahlíží očima některých změnplatných od podzimu 2010 doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.,z Ústavu práva Provozně ekonomické fakulty Mendelovyuniverzity v Brně. Právními vztahy v mezinárodním obchoděv systému českého práva se zabývá doc. JUDr. Zbyněk Švarc,Ph.D., z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomickév Praze a přidává i výčet pramenů jejich úprav. Podnikánía ochrana hospodářské soutěže jsou předmětem příspěvkudoc. Ing. Pavlíny Pellešové, Ph.D., z katedry ekonomie OPF,její kolegové z katedry informatiky Ing. Dominik Vymětal,DrSc., a Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., jsou zastoupeni tématemrealizace internetových obchodů a porovnávají právo s pohledeminformatiků. Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.,z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podáváhistorický exkurs do problematiky smluv o tichém společenstvía píše o vybraných otázkách jejich aktuální právní úpravy vesvětle judikatury a JUDr. Jaromír Richter z katedry práva OPFse vyjadřuje k ochraně majetkových zájmů podnikatelů jakozaměstnavatelů a k osobním právům zaměstnanců. (ian)snahu, aby konference poskytlydostatečný prostor pro diskuseo styčných bodech jednotlivýchprávních oborů odhalující širšísouvislosti probíraného tématu.Je proto logické, že se jednáníaktivně zúčastnili všichničlenové katedry práva karvinskéfakulty a vedle dr. Sciskalovéji absolvovali i Mgr. TomášGongol, Ph.D., JUDr. JaromírRichter a Mgr. Danuta Duda.Kromě nich ovšem nechyběliani pracovníci dalších odbornýchpracovišť OPF - katederfinancí, informatiky, účetnictvía v neposlední řadě Ústavu doktorskýchstudií. „Účast doktorandů mě vede k optimismu v tom, žekonference může v dohledné době přinést další pozitivní výsledek,jímž by byla volba tématu doktorské práce, které by postihovalovazbu ekonomie či ekonomiky a práva,“ netají dr. Sciskalová.Organizátoři konferencí si při jejím 5. ročníku shrnuli získanézkušenosti a do budoucna chtějí ještě více využít projevenéhozájmu z řad účastníků z dalších českých vysokých škol, adresněz Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci a Vysokéškoly Karlovy Vary, o.p.s. „Doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc.,z Bratislavy, který měl vloni hlavní vystoupení a stojí u našich jednáníod počátku, přišel s myšlenkou původní iniciativu ještě vícerozvinout. Stojíme před rozhodnutím, zda příští ročníky nekonatstřídavě v Karviné a na půdě Ekonomické univerzity. Od konferencí,jež by hostila Bratislava,si slibujeme silnější motivacivětšího počtu slovenskýchúčastníků z dalších univerzit,kteří by potom přijížděli i naOPF,“ prezentuje dr. Sciskalováperspektivu s poukazem navytvoření výraznějšího „konkurenčního“prostředí i pro českéreferující. „Navíc spolu s úsilímzískat znovu polskou účast vstupujemožná do hry i maďarskézastoupení. Ale to bych asi přílišpředjímala,“ zůstává dr. Sciskalovápři zemi.Skutečnost, že se konferencestaly jednou z významných aktivitkatedry práva, která si vlonipřipomenula desetiletí existence,však zastírat nemůže a aninechce. „Cítím, jak motivují, cožpovažuji za ten správný směr,“potvrzuje a za příklad nabízípublikační aktivity pracoviště,a to jak v podobě dotisku 2. přepracovanéhoa aktualizovanéhovydání studijní opory „Právo- vybrané kapitoly“ (2010),tak vloni Slezskou univerzitouvydanou kolektivní monografii„Právní aspekty v podnikání“,o níž na této stránce informujemesamostatně. (ian)


strana 20 Noviny Slezské univerzity leden 2012O proměnách rodiny více multidisciplinárněOd roku 2006 drží Ústavpedagogických a psychologickýchvěd (ÚPPV) Fakultyveřejných politik (FVP) Slezskéuniverzity tradici konferencío rodině. Naposledy vloni 20.října připravil ve spoluprácis Dětským centrem Čtyřlístekv Opavě celodenní jednání natéma „Proměny rodiny; multidisciplinárnípéče o dítě a rodinu“.To umožnilo diskusi z pohledupedagogiky, sociální pedagogiky,psychologie, školní psychologie,etiky, práva, sociálnípráce i zdravotnictví. V zaplněnéuniverzitní aule Na Rybníčkuse jí zúčastnili jak znalci z našichvysokých škol, předevšímpedagogové a psychologové, takučitelé ze základních a středníchškol, sociální pracovníci a v neposlednířadě posluchači bakalářského studijního oboru Sociálnípatologie a prevence, jehož je ÚPPV garantem.„K volbě podtitulu konference došlo právě s ohledem naumožnění multidisciplinárního přístupu k němu,“ říká iniciátorkajednání PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. Přestože, či právě proto, žedisciplín, které se zvolenou tematikou zabývají, stále přibývá, jakv průběhu svého vystoupení připomněl doc. PhDr. Juraj Kalnický,PhD., z ÚPPV, když jmenoval andragogiku a geragogiku, cíl sez tohoto hlediska podařilo naplnit. „Různorodost pohledů přesvědčilao potřebě se této problematice právě v širších kontextechvěnovat,“ hodnotí dr. Ondřejová. Jako přínosnou vidí též účastreferujících z Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci,Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a UniverzityKonštantína Filozofa v Nitře. Tuby chtěla udržet i do budoucnaa rozšířit ji dále o zapojeníkolegů z Ostravské univerzitya Univerzity Hradec Králové.„Samozřejmě bych byla nerada,kdyby to vyzněla tak, že nám jdepouze o ně, konference je odpočátku otevřená všem, a taksi myslím, že postupně přilákái větší počet účastníků ze Slovenska,“konstatuje.Pokud nahlíží na obsahpřednesených příspěvků,vyzvedává výklad místopředsedyOkresního soudu v OpavěMgr. Tomáše Kamradka „Psychologickáintervence v průběhusoudního řízení dle zákonao rodině“ a dále prezentaciIng. Aleny Opletalové, Ph.D.,z Pedagogické fakulty UniverzityPalackého v Olomouci„Aktuální pojetí problematikyekonomické a finanční gramotnostiu dětí“. „Vzbudily zaslouženýohlas. Zatímco s Okresnímsoudem v Opavě jsme už bližšíPředstavitel spolupořadatele konference, ředitel Dětského centra ČtyřlístekMgr. Petr Fabián mohl být spokojen. Jednání se vydařilo Foto ianK Evropskému roku dobrovolnictvíLoňský Evropský rok dobrovolnictví nezůstal bez odezvyani na Slezské univerzitě v Opavě. Ústav pedagogickýcha psychologických věd (ÚPPV) její Fakulty veřejných politikk němu 20. září 2011 uspořádal workshop „Dobrovolnictvíu nás a v nás“. K výměně zkušeností z práce v této oblastibyli přizváni zástupci subjektů působících na Opavsku. Šlonapř. o agilní občanské sdružení Elim Opava, křesťanskouspolečnost pro evangelizaci a diakonii, známou svou bohatounabídkou volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé,Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě, zařízení pro děti vyžadujícíokamžitou pomoc, či opavskou příspěvkovou organizaci Marianum,poskytovatele terénních, ambulantních a pobytovýchsociálních služeb dospělým osobám s mentálním nebo vícenásobnýmpostižením (zřizovatelem obou posledně jmenovanýchsubjektů s tradicí trvající mnoho desítek let je Moravskoslezskýkraj). Odborní pracovníci ÚPPV získali řadu cenných poznatkůo tom, jak dobrovolnictví v podmínkách jmenovaných zařízeníprobíhá, a sami jim nabídli aktuální informace o řešení evropskéhoprojektu „Sociálně patologické jevy v pregraduálnímvzdělávání“ (řešitelka Mgr. Marta Kolaříková), který do výukybakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevenceumožnil zavedení nových předmětů „Dobrovolnictví“ a „Dobrovolnickápraxe“. Organizátory workshopu potěšilo, že k jehoúčastníkům patřili také absolventi tohoto oboru. (ian)kontakty navázali, ve druhémpřípadě bych téma ekonomickéa finanční gramotnosti dětíráda zahrnula do výuky oboruSociální patologie a prevence,“potvrzuje dr. Ondřejová.Soudě podle reakcí auditoria,stojí za zmínku ještě třivystoupení. V úvodní částijednání se doc. PhDr. EmilKomárik, CSc., z UniverzityKonštantína Filozofa v Nitřevyjádřil k problematice civilizačníchohrožení současnérodiny a položil několik řečnickýchotázek k ožehavým tématům,k nimž se ovšem následnádiskuse nijak podstatně nerozvinula.Velmi příznivě, zejménaze strany přítomných sociálníchpracovnic, byla přijato téma„Kinderkacie a další fenoménysoučasné rodiny“, jež uvedl už citovaný doc. Kalnický z ÚPPV,a posléze přiblížení případové studie „Využití pedagogiky a psychologiepři předcházení selhání pěstounské péče“ dr. Ondřejovéa Mgr. Marty Kolaříkové, která též v pozici proděkanky celé jednáníza FVP zahájila. „Kdybych je měla shrnout, umožnilo získáníurčitého, byť zatím ještě ne úplného přehledu o tom, čemu jináodborná vysokoškolská pracoviště v dané oblasti věnují pozornost.Snad se nám bude postupně po krůčcích dařit, aby konferencevyústila ve společnou práci i na konkrétnějších výstupech,“ nastiňujedr. Ondřejová svou představu.Ve směru k formě konferenčního jednání samotného pakuvažuje o doplnění standardního plenárního zasedání o workshopzaměřený ke konkrétnějšímu problému, jehož řešení bybylo dobře využitelné v praxi.„Tuto myšlenku je ale potřebnéještě rozpracovat, předevšímvytipováním oněch aktuálníchproblémů a získáním odborníků,kteří by takové workshopy,určené pochopitelně pro užšískupinu účastníků, do detailůpřipravili,“ specifikuje.Velkou rezervu konferencík tematice proměn rodinypředstavuje absence sborníků.K dnešku byl totiž vydán pouzejediný v elektronické podobě.„Jsem si toho dobře vědomaa spolu s kolegy máme v úmyslututo značnou ztrátu dohnat, protožeto přirozeně souvisí i s motivacíúčastníků odjinud vystoupitprávě v Opavě. Ročníky jednáníz let 2008-2010 chceme shrnoutdo jediného tisku a posledníšestá konference by už měladostat svůj samostatný sborník,“předkládá dohodnutou rozvahudr. Ondřejová, ale ví, že naplnitji nebude při nevýrazné edičníaktivitě ÚPPV snadné. (ian)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 21Rozumíme si navzájem? Je dobře, že anoNa Slezské univerzitě (SU)v Opavě byl zásluhou Ústavubohemistiky a knihovnictví(ÚBK) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty v loňském roceza podpory Česko-polského fóraMinisterstva zahraničních věcířešen projekt s názvem „Rozumímesi navzájem? Možnostireflexe minulosti v současnostiv české a polské literatuře,jazyce a kultuře 20. století“. Jehozáměrem byla reflexe minulostiobou národů v současnosti,zejména otázka, jak je problematikareflektována v české a polskéliteratuře, jazyce a kultuře20. století. Partnerem projektu se stal Uniwersytet Opolski (UO).Role garantů projektu se ujali doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.,vedoucí Kabinetu literárněvědné komparatistiky ÚBK (hlavnířešitel), za polskou stranu pak prof. dr hab. Joanna Czaplińska,vedoucí katedry slavistiky Ústavu polské filologie UO.Zamýšleným i skutečným výstupem bylo vydání kolektivnímonografie s příspěvky českých a polských odborníků nazvanápodle projektu a obsahující příspěvky v češtině a v překladu dočeštiny. Při její oficiální prezentaci zařazené do programu akcík připomenutí 20. výročí vzniku SU proběhla o tématech jednotlivýchpříspěvků diskuse. U příležitosti vydání publikace se 30. listopadu2011 uskutečnil seminář, jehož se zúčastnili autoři, přizvaníhosté (mj. rektor SU prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., a proděkanFilozoficko-přírodovědecké fakulty pro vědu a zahraniční stykyMgr. Martin Čapský, Ph.D.) a zájemci z řad studentů a veřejnosti.Monografii tvoří tři tematické okruhy statí zúčastněnýchautorů. V prvním, nazvaném Filologie a areál, se dr GrażynaBalowska z katedry slavistiky Ústavu polské filologie UO zabýváčesko-polskými jazykovými vztahy z historického hlediska. Po nípodává doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., vedoucí ÚBK, výkladk proměnám textů a funkčních stylů s podtitulem „K možnostempoznávání a hodnocení současné komunikace“.Nejobsáhlejším je druhý oddíl monografie soustřeďující textyvěnované literární vědě a kritice.Doc. L. Martinek předkládátéma polské poezie uváděné dočeské literatury v překladech,jeho kolega z ÚBK Mgr. JakubChrobák, Ph.D., se zamýšlí nadrománem Rok na vsi bratří Mrštíkůz hlediska, jímž sleduje světÚčastníci oficiální prezentace kolektivní monografie českých a polskýchautorů na Ústavu bohemistiky a knihovnictvíFoto ianjako střet času lidského a časutradice. Prof. J. Czaplińska jezastoupena příspěvkem „Alternativnídějiny jako pokus o vyrovnánís národními traumaty.Reflexi české minulosti v historicképróze druhé poloviny20. století se věnuje dr AlexandraPająk z katedry slavistikyÚstavu polské filologie UO.Mgr Olga Czernikow (ZakładBohemistyki, Instytut FilologiiSłowiańskiej, UniwersytetWrocławski) pojednává ve stati„Mýtus Věčného nenávratu“o antinostalgii v románu MilanaKundery Nevědomost. Konečnědoc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., z ÚBK nabízí pohled na českoua polskou populární literaturu v minulosti a dnes.Třetí oddíl monografie prezentovaný jako Filmová vědapřináší text Mgr. Pavly Bergmannové, vedoucí oddělení kulturnídramaturgie ÚBK, „Vzájemné česko-polské vztahy v oblasti filmupo 2. světové válce (…a první česko-polský film Hraniční ulička/ Ulica Graniczna)“. Následuje ho příspěvek o českých tvůrcíchautorského animovaného filmu v recepci filmových režisérůa publika evropské a světové kultury, jehož autorkou je dr JoannaSpalińska-Mazur z katedry filmu, divadla a nových médií Ústavupolské filologie UO.Představená publikace, kterou lektorovali prof. dr hab. BogusławBakuła z Ústavu polské filologie Uniwersytetu Adama Mickiewiczaw Poznaniu a doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., z ÚBK, mápředpoklady stát se významným příspěvkem k vytvoření impaktukomparativních studií na ÚBK a jeho Kabinetu literárněvědnékomparatistiky. Stejně tak řešitelé projektu věří, že v ní publikovanépříspěvky povedou k posílení interkulturní komunikace.Vždyť už sama její prezentace přinesla širší reminiscence, třeba nalegendární rok počátků česko-polské vzájemnosti 965.Jak přímými participanty projektu, jimiž byli významní češtía polští odborníci, akademičtí pracovníci, tak i vedením SUa jeho Filozoficko-přírodovědecké fakulty formou zmíněnýchzástupců bylo doporučeno, abyse v rozvoji česko-polskýchaktivit v rámci slezských univerzitpokračovalo. Rektorprof. R. Žáček se vyslovil v tomsmyslu, že tyto aktivity budouze strany vedení SU vždy podporovány.Libor Martinek, re


strana 22 Noviny Slezské univerzity leden 2012Čtyři zastavení informatického léta 2011Robot na začátku. Takovýto byl v představáchmalíře Josefa Čapka v roce 1921. Kresbu použilave své prezentaci na konferenci Eurobot2011 Jana Horáková Repro archivPohled na mnohamilionovou Šanghaj z okna hotelového pokojeKonference Eurobot 2011 - Praha4. mezinárodní konference o vzdělávánív robotice Eurobot 2011 se konala ve dnech 15.- 17. června. Jejím dějištěm se stala Praha, konkrétnějihistorická budova hlavního organizátorakonference, Matematicko-fyzikální fakultyUniverzity Karlovy (UK), na Malostranskémnáměstí. Konferenci otevřela doc. Mgr. JanaHoráková, Ph.D., z Masarykovy univerzitypřednáškou o okolnostech zrodu, původu a takypůvodního významu slova robot. A ještě okolnostdnes často opomíjenou, že totiž „konstruktéry“skutečně prvních robotů nebyli z pohledu,který přiblížila, vědci a inženýři, nýbrž autor hry,režisér (Vojta Novák), herci, scénický výtvarník(Bedřich Feuerstein) a navrhovatel kostýmů(tím byl, kromě toho, že slovo robot navrhlmísto původně Karlem Čapkem zamýšlenéhoslova labor, Josef Čapek), pak kritici, divadelníteoretikové atd., tedy vesměs lidé z oblastikultury. Robot byl totiž původně koncept použitýk vykreslení určité společenské situace charakterizovanésnahou proměnit individuální lidskébytosti v universální pracovní nástroje a ažpozději se stal objektem zájmu vědy a cíleminženýrských snah. To vše odeznělo u příležitosti90. výročí premiéry Čapkovy hry R.U.R.v pražském Národním divadle v roce 1921.Další zvanou přednášku úvodního dne proslovildoc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., z Centrateoretických studií UK a Akademie věd ČR. Bylao aktuálním tématu singularity v umělé inteligenci.Podrobně analyzoval obsah o rok dřívepublikovaného zamyšlení Davida Chalmersena téma, jehož základním východiskem jejednoduchá úvaha: Stroj, který je inteligentnějšínež lidé, bude lepší, než jsou lidé i v oblastikonstrukci strojů. Jelikož sám je zkonstruovánlidmi, které ve svých výkonech předčil, budeschopen zkonstruovat stroj inteligentnější, nežje sám. Pokud postupně každý takovýto strojučiní to, čeho je schopen, můžeme očekávatvznik posloupnosti stále inteligentnějších strojů.Když však tuto úvahu vystavíme podrobnějšívýznamové analýze, ukáže se, že je málosrozumitelná. A právě na těžkosti s takovousémantickou analýzou přednáška poukazovala.Co totiž přesně znamená např. slovní spojení„být inteligentnější než člověk”? Na kteréhočlověka při ní myslíme? Na výjimečného génia?V jaké oblasti? Nebo na „průměr” populace? Cotedy znamená „inteligentnější stroj”? Nedospějetakovýto superinteligentní stroj časem k uvědoměnísi marnosti snahy konstruovat další, ještěinteligentnější stroje? Čím bude motivovánojeho úsilí? A tak dále.Referát, který jsme pro konferenci vypracovalispolu s doc. Ing. Petrem Čermákem,Ph.D., (ten ho také přednesl), jsme věnovalipodobnostem a rozdílům v programování úkolůpro „obyčejné“ počítače a pro počítače, jejichžúkolem je řídit činnost robotů. Řeč nebyla tedyo tom, jak konstruovat poměrně funkční experimentálnírobotické hardwary, což je často těžištěmrobotické výchovy především na technickyorientovaných vysokých školách. Šlo nám o toukázat, jakým způsobem se dají učit moderníprogramátorské techniky využitím standardníchrobotických systémů, které lze již hotové zakoupita pak je vybavovat programy. Podobně jakovybavujeme programy běžně koupené počítače.Jenomže programy pro roboty mají svá specifikaa my pokládáme za vhodné, aby se s nimia taky s tím, jak jim při tvorbě programů vyjítvstříc, naši studenti seznámili již ve škole. Snadse nám podařilo (první dojmy to naznačují) tímtonápadem někoho zaujmout…Foto Jozef KelemenKonference FSKD 2011 - ŠanghajKoncem července na nás čekala čínskáŠanghaj s 20 miliony obyvateli a s většímpočtem mrakodrapů, než jich napočítáte v celéEvropě. Jen co jsme v třicetipatrovém hotelunabízejícím veškeré evropské pohodlí v pokojive 23. patře rozbalili zavazadla a trochu siodpočinuli, šli jsme vyřídit registrační formality8. mezinárodní konference o fuzzy systémecha odhalování znalostí – FSKD (Fuzzy Systemsand Knowledge Discovery) 2011 pořádanéuniverzitou Donghua za podpory prestižnímezinárodní profesní organizace IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers). Meziúčastníky z přibližně 20 zemí byli i ti, na kterénejsme v Evropě na konferencích příliš zvyklí.Například z Malajsie, Makaa, Peru, Iránu,Alžírska, Jihoafrické republiky, Singapuru aj.,nehledě na početné a samozřejmé zastoupeníčínských kolegů. Bylo však poměrně očividnéi něco podstatnějšího: Rostoucí úroveň podporya následné zlepšování kvality výsledkůvýzkumu ne pouze v zemích, jakými jsouJaponsko, Čína a Indie, nýbrž i v Indonésii,Iránu, Singapuru, v Jižní Koreji nebo na NovémZélandu. Víme o nich v Evropě poměrně máloa tak je možná trochu podceňujeme! Se zvanoupřednáškou vystoupil třeba Loi Lei Lai, Ph.D.,z Aston University v Birminghamu. Mluvilo využití inteligentních počítačových mřížekpři optimalizaci distribuce elektrické energiev rozsáhlých energetických sítích. Chin-TengLin, Ph.D., z americké Perdue University jev současnosti ředitelem tchajwanského Centrapro výzkum mozku na Národní univerzitě ChiaoTung. Mluvil o využití výpočetní inteligence přizvýšení kvality interakce mezi mozkem a výpočetnítechnikou. Xinghuo Yu, jediný, kterýzískal Ph.D. ekvivalent na čínské univerzitě,působí v současnosti na Královském technologickéminstitutu v Melbourne v Austrálii. Svoupřednášku soustředil na uplatnění znalostníchsystémů při různých průmyslových aplikacích.Výsledky dosažené s doc. RNDr. AlicíKelemenovou, CSc., byly prezentovány v sekcivěnované fuzzy teorii (tedy teorii zpracováníneurčitosti, kterou je poznamenán každý lidskýpoznatek o skutečném, člověkem nevymyšle-


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 23ném světě) a algoritmům umožňujícím zpracovávatneurčité informace nebo znalosti. Ukázalijsme několik možností, jak do studia systémůgramatik co nejefektivněji vložit koncepty z oblastiteorie fuzzy množin a algoritmů.Konference ECAL 2011 - PařížÚčastníky evropské konference o umělémživotě (European Conference on Artificial Life)ECAL 2011 přivítala ve dnech 8. - 12. srpnaPaříž. Konference se konala v Cité InternationaleUniversitaire de Paris, což je komplexbudov postavených většinou ve stylu britskýchcollege. Program byl standardní. Nejvícemě zaujala zvaná přednáška fyziologa EricaF. Wieschause z Princetonské university,nositele Nobelovy ceny za rok 1995, o mechanicezměn prostorového uspořádání tvarůa nabývání funkcionality takto vznikajícíchorgánů v zárodku vinné mušky (Drosophila).V prvních třech hodinách po oplodnění vajíčkase v drosophilím embryu ustanovuje přesnývzor transformačních faktorů, díky nimž se pakrozčleňuje původní blastoderm (ten se tvořídělením původní zygoty) na skupiny buněkpředurčených k tomu, aby se z nich pozdějivyvinuly orgány a tkáně dospělého jedince. Tonení nic nového. Jak však účinkují tyto faktory,jak pracují s nimi spojené mechanismy, jež tutoprvou diferenciaci uskutečňují, to je otevřenáotázka, které se v současnosti tým přednášejícíhověnuje s cílem poznat ji do takové hloubky,aby byly výsledky biochemicky rekonstruovatelnéa použitelné při zabezpečování diferenciaceuměle vytvořených buněk někdy v nikolivvzdálené budoucnosti (odhaduji, že v průběhunadcházejících asi deseti let).Druhým zajímavým setkáním, které miECAL nabídl, byl rozhovor vedený ve dvou jazycíchs Louisem Becem, rozhovor dost kostrbatý,jelikož má hodně kostrbatá francouzština bylapřibližně na úrovni Becovy angličtiny). LouisBec je hvězdou současného mediálního uměnía pořadatelé ECAL ho pozvali na konferenci,uspořádali s ním besedu a připravili výstavuJedno z vystavovaných grafických děl LouiseBeca na konferenci ECAL 2011 Repro archivz jeho díla, kterou jsem spěchal si prohlédnoutještě v předstihu, fakticky v průběhujejí instalace. Zkušenost mě naučila, že je tonejvhodnější čas, protože oficiální vernisáž jeobvykle snobštější záležitost a s autorem děl,pokud je přítomný, se dá lépe pohovořit v klidumimo formální rámec zahajovacích rituálů. Jakjsem tedy v zákulisí (možná správně) pochopil,mistr Bec si vzal za svůj model výtvarného uměleckéhoztvárnění vědu. Podobně jako umělciminulých století, kteří si na kanape nainstalovalinahou krásku a pak ji malovali, jak ji který viděl,ovlivněn vlastní invencí, estetickým vybaveníma malířskou zručností. Louis Bec tvoří své dílonahlížeje na vědu, na evoluční biologii jakona svůj model. Tvoří její specifickou uměleckoupodobu s estetizovanou systematičností„skutečných“ vědců, ale i s vhodnou dávkoukonceptuálního (možná trochu karikujícího)náboje. Mluvili jsme krátce a kostrbatě i o situaciv Čechách. Má tu několik přátel a intenzivněspolupracoval i s Vilémem Flusserem, mezinárodněvýznamným teoretikem mediálníhoumění českého původu, a to až do jeho smrtiv roce 1991.Byl jsem členem mezinárodního programovéhovýboru konference ECAL a vedl jsemdiskusi v jeho sekci věnované řízení robotů. Jepotěšující, že se konference, snad nejstěžejnějšív oboru, mohl díky interní grantové podpořeSlezské univerzity zúčastnit i doktorand Ústavuinformatiky Filozoficko-přírodovědecké fakultyMichal Perdek. Sborník konference ECAL 2011vydalo jako elektronickou knihu vydavatelstvíThe MIT Press (http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=12760).Konference SISY 2011 - SuboticaSrbská Subotica znovu hostila již 9. mezinárodnísympozium o inteligentních systémechSISY (Symposium on Intelligent Systems) 2011.Zahajovací přednášky bývají v secesní budověstaré radnice. Snad nejvíce mě zaujala přednáškaPhilipa Chen Chun-Lunga z Makauskéuniverzity (University of Macao), který mluvilo nových počítačových metodách použitelnýchv oblasti steganografie, tedy nauky zkoumajícíkomunikaci pomocí ukrytých zpráv. Dnes tytometody účinně využívají současnou informatickoua telekomunikační techniku. V současnostise steganografie nejčastěji používá při internetovékomunikaci a zprávy se ukrývají do nevinněvypadajících turistických fotografií, do nahrávekpísní, do různých dokumentů apod. Vzhledemk objemu internetem přenášených zpráv jenesmírně těžké odhalit ty, které nesou ukrytouzprávu. Jak? O této otázce se nejčastěji mluvíz pozice těch, jejichž cílem je obsah utajovanékomunikace odhalit. Prof. Chen však mluvil dostpodrobně i o druhé straně mince – o metodách,jak obsah elektronické komunikace co nejrafinovanějiukrývat. O reálném světě, jenž si vytvořililidé proto, aby se jim v něm pohodlněji žilo, o interakcíchšikovných strojů, které si vytvářejí, abyse jim žilo ještě pohodlněji, a hlavně o problémech,jež takovéto soužití přináší, mluvil ve svéVýtvarná představa nanorobota manipulujícíhočervenou krvinkou uvnitř krevního řečiště. Obrázek,jímž svou prezentaci na konferenci SISY2011 zpestřil Marcelo Ang Repro archivpřednášce Marcelo H. Ang, Jr. ze Singapurskénárodní univerzity.Svým referátem jsem se na sympoziupokusil informovat kolegy o tom, jak využívámepři výuce některých programátorských technikúkoly motivované robotikou a jaký robotickýhardware k tomu používáme na Ústavu informatikyFilozoficko-přírodovědecké fakultySlezské univerzity. Obzvlášť mně potěšil právězájem asijských přednášejících, kteří chápourobotiku spíše jako elektrotechnickou disciplínus pomocným oborem programování počítačůa s uznáním se vyjádřili o opačné možnosti– učit programování s využitím robotických systémů,nikoliv obyčejných počítačů. Rozdíl mezitěmito stroji je totiž z jistého hlediska podstatný:Počítač nepracuje v reálném a dynamicky a nepředvídatelněse měnícím prostředí nepřetržitě.Je to stroj, kterému se dají vstupy, algoritmus(program) a pak se čeká na výsledek. Robotyjsou na tom z tohoto pohledu úplně jinak. Jejichsvět (podobně jako ten náš lidský) se mění i bezjejich přičinění, často se od nich žádá kontinuálnífungování v těžce předvídatelných podmínkách(podobně jako od nás) s dost nepřesněnaměřenými senzorickými údaji na vstupech,a musí se tudíž programovat tak, aby fungovalyi za takovýchto podmínek (podobně jako v nichfungujeme my, lidé). Dobrým příkladem bylykupříkladu roboty, které fungovaly na povrchuMarsu, ale pro studenty je přece jen užitečnějšíprogramovat prozatím roboty z naší robotickélaboratoře… Tematicky jsem se tedy vrátil k našemupražskému referátu s doc. Čermákem nakonferenci Eurobot 2011. Jozef KelemenPozn. redakce: Příspěvky na téma letníchaktivit odborných pracovníků opavského Ústavuinformatiky publikujeme v našich novináchpravidelně. S prvním z nich se čtenáři setkali jižv roce 1999. Od této tradice jsme proto nechtěliupustit ani tentokrát, přes dlouhý čas, kterýod loňského léta uplynul. Na obranu autora jepotřebné dodat, že ho redakci nabídl už koncemzáří, podzimní vydání našeho periodika všakbylo věnováno výhradně dvacetiletí univerzity.


strana 24 Noviny Slezské univerzity leden 2012Konference o sociální realitě v příhraničíV pátek 11. listopadu 2011uspořádal Ústav veřejné správya regionální politiky Fakultyveřejných politik Slezské univerzitys podporou Česko-polskéhofóra ve výukovém areáluna Hradecké ulici v Opavěmezinárodní konferenci „Analýzasociální reality v příhraničípo vstupu do Unie“. Konferencese konala pod záštitou rektoraSlezské univerzity v Opavěprof. PhDr. Rudolfa Žáčka,Dr., a stala se jednou z významnýchakcí konaných v rámcioslav 20. výročí založení našíuniverzity. Hlavním cílem konferencebyl popis aktuálníchotázek ekonomiky, sociálnípolitiky spolu s analýzou roleinformačních a komunikačních technologií v zemích Evropskéunie. Účastníkům konference šlo především o srovnání teoretickýchpoznatků s praktickými zkušenostmi.Úvodní projev patřil primátorovi statutárního města Opavyprof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc., který přivítal na půdě slezskémetropole účastníky z jiných univerzit a pracovišť, zejménahosty z Polské republiky, Slovenské republiky a Rakouska. DěkanFakulty veřejných politik doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., vesvém projevu zhodnotil dosavadní výzkumy sociální reality česko-polskéhopohraničí a předestřel jejich další perspektivy včetněmožnosti jejich rozšíření. Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., vesvém vystoupení představila východiska, vize, strukturu pokračujícíhoprojektu Česko-polského fóra „Analýzy sociální reality v česko-polskémpříhraničí po vstupu do Evropské unie“ v koncepcimezinárodního autorského týmu, obsah a podobu stejnojmennénově publikované monografie a efekty projektu pro pedagogickou,vědecko-výzkumnou oblast a pro oblast vztahů vysoké školys veřejností. Za polskou stranu se k projektu vyslovila dr ReginaGiermakowska. Úvodní část konference řídila vedoucí Ústavuveřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) doc. PhDr. AnnaVáclavíková, CSc., jednání sekcí moderoval a diskuzi řídilprof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.V sekci „Sociální aspekty soužití v příhraničí, příklady dobrépraxe v regionálním prostoru“ vystoupila doc. dr. Eva Saunders,Dr., z vídeňského institutu FORBA Forschungs- und BeratungsstelleArbeitswelt. Ve svém příspěvku Zaměstnán, a přesto nahranici chudoby se zabývala pojmem „prekarizace“ a jednotlivýmiformami tzv. prekérního zaměstnávání. Mgr. Iva Tichá z Přírodovědeckéfakulty Ostravské univerzity analyzovala v příspěvkuStárnutí populace - případová studie Ostrava tematiku stárnutív souvislostech demografických, infrastrukturních a sociálních.Příspěvek PhDr. Věry Juříčkové, Ph.D. (ÚVSRP) Kvalita životave stáří – naděje nebo obavy? byl zaměřen na aktuální trendyv možnostech zlepšování kvality života seniorů. Mgr. ĽubomíraŠoková (Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnejpráce) ve svém vystoupení Práca sociálneho pracovníkas rodinou v resocializačnom stredisku popsala význam a přínosrekonstrukce vztahů mezi závislým a jeho rodinou. O možnostizvýšení globální konkurenceschopnosti na základě kvalifikovanévýchovy k mezikulturní komunikaci hovořil ve svém vystoupenínazvaném Manažer expatriant jako most v globálním světěIng. Stanislav Pavlík, Ph.D., z Ústavu managementu a marketinguMoravské vysoké školy Olomouc. Bc. Petra Kocourková,Primátor statutárního města Opavy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., a děkanFakulty veřejných politik doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., uvádějí doživota publikaci vydanou v rámci projektu Česko-polského fóra Foto ianstudentka 2. ročníku oboruVeřejná správa a sociální politika,se ve svém příspěvku Postojmladých lidí k práci a posouzeníbudoucnosti věnovala pohleduobčanů Moravskoslezskéhokraje a Opolského vojvodstvíve věku 18 – 29 let. Mgr. JanaŽáčková (ÚVSRP) předneslapříspěvek vypracovaný spolus Mgr. Kristínou Traegerovou(Trnavská univerzita v Trnave,Fakulta zdravotníctva a sociálnejpráce) Komparace systémůsociálních služeb v České a Slovenskérepublice.Jednání sekce „Rodinav systému hodnot, aspektypráce, životní postoje populace“uvedl filozoficky zaměřený textDům a domov jako střed světa od PhDr. Jiřího Sedláčka z Ústavustředoevropských studií. Mgr. Vilém Sýkora z Ústavu cizíchjazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v referátu Cizí jazykjako prostředek mezikulturní komunikace analyzoval v souvislostis mezikulturní komunikací výuku cizích jazyků na našich školách.Rolí nevládních neziskových organizací jako klíčových subjektůobčanské společnosti při řešení problémů regionálního rozvoje sezabýval příspěvek Mgr. Jiřího Mašaty z ÚVSRP Organizovanáobčanská společnost v Moravskoslezském kraji.Ve 3. sekci „Role a využívání moderních informačních a komunikačníchtechnologií“ zazněl příspěvek Ing. Magdaleny Chmelařové,Ph.D. (ÚVSRP) zpracovaný spolu s doc. RNDr. FrantiškemKolibou, CSc., Strategické řízení v oblasti digitalizace Evropy,který analyzoval aspekty důležité pro strategické řízení prioritv oblasti zavádění digitálních sítí pro země Evropské unie. Prof. drhab. Ewa Ferenc-Szydełko (Uniwersytet Opolski, Wydział Prawai Administracji) se zabývala v příspěvku Nowe technologie komunikacjia polskie i czeskie prawo autorskie otázkami uplatňovánítiskového zákona v Polsku a v České republice. Ing. Anna Bednáříková(Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta)přednesla příspěvek zpracovaný spolu s doc. PhDr. Jiřinou Vaňkovou,CSc. (tamtéž) nazvaný Aplikácia informačných a komunikačnýchtechnológií vo vyučovacom procese postihnutých detí.Ing. Janka Majherová, PhD., z téže fakulty prezentovala referátDetská univerzita a ľudové tradície regiónu Liptov vytvořený vespolupráci s PaedDr. akad. mal. Martou Bošelovou. Stejnou univerzitua fakultu zastupovala také Ing. Hedviga Palásthy, PhD.,která přednesla téma Tvorba didaktických projektov na Pedagogickejfakulte Katolíckej univerzity.Ve 4. sekci „Příklady dobré praxe spolupráce v regionálnímprostoru“ Mgr. Adam Kožaný (ÚVSRP) zaujal tématem Publicitačesko-polských přeshraničních projektů na www stránkách.Diskuzi a četné dotazy vyvolalo téma Projekt Encyklopedia Śląskajako przykład dobrej praktyki współpracy w przestrzeni regionalnej,které prezentoval mgr Paweł Sadło (Państwowy InstytutNaukowy – Instytut Śląski w Opolu). Cílem vystoupení Ing. LucieKamrádové (ÚVSRP) na téma Česko-polská spolupráce obcí naúrovni spolků v prezentaci na konkrétním případu bylo popsat činnostspolků v rámci příhraniční spolupráce a představit společněvytvářené projekty.Po ukončení jednání odborných sekcí zhodnotila doc. A.Václavíková průběh konference a vyjádřila naději v další úspěšnépokračování projektu Česko-polského fóra. Jiří Sedláček


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 25Studenti Institutu vystavovali ve VilniusuZleva předsedkyně Společnosti česko-litevského přátelství Janina Balsienéa velvyslanec ČR v Litvě Radek Pech, vpravo Vladimír Birgus Foto archivPo sérii výstav k 20. výročí existence Institutu tvůrčí fotografie (ITF)Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Brně, Praze,Oxfordu, Kolíně nad Rýnem, Bratislavě, Ostravě nebo v Liberci zahájenéuž na jaře 2010 se studenti ITF v září a v říjnu 2011 prezentovali v litevskémhlavním městě Vilniusu, a to v Galerii Prospekto, nacházející se nanejrušnější ulici v centru města.Česká fotografie má v Litvě dobré jméno, k němuž v minulých dvoudekádách přispěla řada výstav studentů i pedagogů naší školy. Platí toovšem i naopak, protože jména jako Antanas Sutkus, Aleksandras Macijauskasči Romualdas Požerskis jsou i u nás synonymem silné, výmluvnéa nápaditě originální fotografické tvorby, pojednávající zejména o syrovém,nepřikrášleném životě Litevců od konce padesátých let minuléhostoletí do současnosti.Slavnostního zahájení výstavy Mladá česká fotografie z tvorby posluchačůITF se zúčastnil velvyslanec ČR v Litvě PhDr. Radek Pech, kterýpředevším ocenil přátelskou atmosféru i dobrou spolupráci se Slezskouuniverzitou v Opavě, podobně jakose Společností česko-litevskéhopřátelství, na vernisáži zastoupenépředsedkyní doc. Janinou Balsiene.K přítomným následně promluvilvedoucí ITF prof. PhDr. VladimírBirgus, ředitelka galerie ProspektoIeva Meilité-Svinkúniene a JonasStaselis, prezident Společnosti litevskýchuměleckých fotografů.Galerie Prospekto nepředstavujepro ITF neznámé prostředí.V uplynulých letech zde proběhlydvě studentské výstavy i expozicepedagogů prof. Vladimíra Birgusea prof. Jindřicha Štreita. Výstavak 20. výročí ITF i celé Slezské univerzitypředstavila rozličné trendya témata v tvorbě studentů. Reagovalana stále zvyšující se oblibupráce s digitálním médiem obrazu,na jeho postprodukční úpravuv počítači, ale nerezignovala ani natradiční metody tzv. přímé fotografie– zachycení potkaného děje.Tereza Vlčková se zde prezentovalamagicky podmanivými dvojportrétymalých děvčátek z jejíhodosud vrcholného souboru Twins,v nichž diváka fascinují výrazytváří, tajemnost prostředí i touhaPlakát úspěšné výstavy Mladá česká fotografieZahájení výstavy, kterou Institut tvůrčí fotografie reprezentoval celou Slezskouuniverzitu v Opavě, v Galerii Prospekto ve Vilniusu Foto archivpoodkrýt, kdo ze zobrazených patří ke skutečným dvojčatům a kdo bylvytvořen jako klon počítačovou manipulací. Vizuálně diváka vtáhnout dopříběhů, evokujících zašlé časy a také bizarnost konstruovaných příběhů,nejednou s erotickými podtexty, dokáže Barbora Prášilová. Jeden z návštěvníkůvernisáže vznesl dotaz na věk autorské dvojice dalších vystavujících,Barbory a Radima Žůrkových, když pohledem konfrontovaljejich soubor Zástupní, ukazující imaginární, v počítači vytvořené portrétyslavných celebrit, jakými jsou třeba Harrison Ford, Boris Becker neboClaudia Schiferová. Podobnost aranžovaných dvojníků se skutečnýmitvářemi známých osobností světa showbyznysu, filmu i sportu si totižstále, i v době manipulované digitální fotografie, uchovává původní étospřesného otisku reality a tedy zobrazení potkané pravdy, čemuž dotazovatelétěžko mohli uvěřit.K dalším výrazným dílům patřily introspektivní, klauzurní práce LenkyBláhové, nazvaná Uvnitř sebe hledám sebe. Jaroslav Kocián byl veVilniusu představen neotřelými barevnými portréty členů své rodiny.Mladá česká fotografie ITF dálepokračovala k intimním barevnýmsvětům cyklu „Fragile moments“Kristýny Erbenové. Subjektivnědokumentární soubory vystavovalaJana Hunterová (záběry z Izraelei dalších zemí) nebo Martin Wágner,už dlouho fotografující obyčejnýživot na ruském venkově. K jinýmtypům dokumentární fotografiepatřil cyklus snímků z krematoria702°C od Roberta Kisse či jemněironický soubor Chvíle šampiónů odSvatopluka Klesnila.Výstava měla značný diváckýi mediální ohlas, pořad o ní dosvého ranního vysílání připravili první program litevské televize.Širší představení plejádytvorby současných studentů ITFpokračovalo na mezinárodním fotografickémsympoziu v podmanivémprostředí městečka Nida, uprostředborových lesů a písečných dunKurské kosy, kde jednu z přednášekměl i prof. Birgus. Severskánálada místa se prolínala s názoryi fotografickými ukázkami přednášejících,spolu se zaplněným sálemposluchačů napříč všemi věkovýmiRepro archiv kategoriemi. Václav Podestát


strana 26 Noviny Slezské univerzity leden 2012Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxiOpavský Ústav ošetřovatelstvíFakulty veřejných politikSlezské univerzity pořádal 23.listopadu 2011 mezinárodníkonferenci s názvem Uplatněníabsolventů v ošetřovatelsképraxi. Konference se zúčastniliakademičtí pracovníci, pedagogovéi zástupci z ošetřovatelsképraxe z České republikya zahraničí. Hosté ze Slovenskérepubliky přispěli nejen teoretickýmipoznatky, ale také cennýmizkušenostmi, které získali jakozdravotníci v afrických zemích.Konference byla organizovánatýmem vedeným PhDr. JanouHaluzíkovou, Ph.D., a budezavršena vydáním sborníkupříspěvků.Dopolední program uvedlvšemi velmi vážený host,význačný lékař, etik a humanista,který osm let působilv chudých částech světa,prof. MUDr. Ladislav Šoltés,DrSc. Krátké proslovy předneslitaké zástupci univerzity a spolupracujícíchzdravotnickýchzařízení – Slezské nemocnicev Opavě a Městské nemocniceOstrava. Po zhodnocení pětiletéhistorie Ústavu ošetřovatelství byl zahájen hlavní odborný program.Účastníci mohli vyslechnout teoretické úvahy vztahující sek ošetřovatelské profesi i vzdělávání, a rovněž netradiční zkušenostiz práce slovenských sester v Súdánu. Doktorky Jakubekováa Liptáková se podělily o radosti i strasti svého několikaměsíčníhopůsobení v této zemi a upozornily na náročnost práce absolventekv takové lokalitě. Africké podmínky kladou vysoké nároky nalogistiku, trpělivost sester při vzdělávání místních zdravotníků,kulturní kompetence i znalost místních poměrů a specifickýchonemocnění, jako je malárie. Na příspěvek dr. Liptákové s názvem„Uplatnenie absolventov ošetrovateľstva v krajinách tretiehoTéhož dne jako konference, tedy 23.listopadu 2011, se na Ústavu ošetřovatelstvíFakulty veřejných politik Slezské univerzityv Opavě konal Den prevence určenýveřejnosti. Akce se uskutečnila v odbornýchučebnách Ústavu ošetřovatelství naDějištěm konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi byla v listopaduloňského roku univerzitní aula Na Rybníčku v Opavě Foto ianBezručově náměstí 14. Této již tradičníakce se zúčastnilo více než sto návštěvníků.Studentky 1. a 2. ročníku oboru Všeobecnásestra zájemcům nabízely možnost měřeníhladiny cukru v krvi (glykémie), tlakukrve, periferního okysličení (saturacekyslíkem) a výpočet body mass indexu(BMI). Návštěvníci mohli také po celý densledovat výukové filmy zaměřené např. naproblematiku inkontinence nebo ošetřovánínemocného s Alzheimerovou demencí.Pedagogové Ústavu ošetřovatelství zájemcůmpředvedli vybavení odborných učebena přiblížili způsob výuky budoucíchvšeobecných sester. Pro všechny zúčastněnébyly k dispozici bezplatné edukačnímateriály, které poskytovaly jak obecnásveta“ navázal neformálnímvstupem prof. Šoltés. Zdůrazniletické i praktické problémy spojenés působením absolventekv afrických podmínkách, v podmínkách,které se vyznačujínejen odlišným přírodním, alei kulturním klimatem. Upozornilna to, že samotné nadšení propráci v cizině nestačí a že plányna vycestování je potřeba dobřezvažovat a provázet důkladnoua všestrannou přípravou.Odpolední program bylvěnován vzdělávání v ošetřovatelství,ošetřovatelské praxia adaptačnímu procesu sestervstupujících do nového zaměstnání.Do diskuze se zapojilinejen přednášející, sestry, alei absolventi oboru Všeobecnásestra z Ústavu ošetřovatelství,kteří se podělili o své první zkušenosti.Prezentace účastníků pocelý den provázely vystavenépostery v předsálí univerzitníauly, které byly věnovány hodnoceníkvality života pacientůse schizofrenií (kvalita životaje důležitým prvkem kurikuloboru ošetřovatelství), motivacistudentů zdravotnických školk výkonu budoucí profese, hodnocení soustavného vzdělávánísester, motivačním a demotivačním činitelům v práci sester a dalšímtématům).Odborný program jednání konaného u příležitosti 20. výročívzniku univerzity a 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství takbudoucí sestry i zkušené profesionálky, lékaři a zástupci managementuzdravotnických zařízení doplnili o kombinovaný teoreticko--praktický vstup, který může vést k dalším úvahám o změnácha zlepšeních systému vzdělávání všeobecných zdravotních sesternejen v České republice.Roman Adamczyk, Zdeňka Římovská, Jana HaluzíkováDen prevence věnují všeobecné sestry veřejnostipreventivní doporučení, tak informace pronemocné s již konkrétní chorobou, např.diabetem. Tyto materiály byly získány odVšeobecné zdravotní pojišťovny a Státníhozdravotního ústavu.Jiřina Hosáková, Hana HeiderováPřed měřením hladiny cukru v krvi Foto ian Tlak krve je dobré znát Foto Michal Novotný


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 27„Srdce má své důvody, které rozum nechápe,“vyznává podle Pascala prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc.Jako zjevení se v rozhovorus externím pedagogem Ústavuošetřovatelství Fakulty veřejnýchpolitik Slezské univerzity (SU)v Opavě vynořily jeho životnízkušenost, znalost a moudrost.Posluchači oboru Všeobecnásestra určitě ani netuší, kdo jimto až ze slovenské metropole přijíždípředměty Filozofie a etikav ošetřovatelství, Ošetřovatelskápéče o novorozence a Klinickápropedeutika přednášet. A přestoz prof. MUDr. LadislavaŠoltése, DrSc. (1933), doktorahonoris causa Vysoké školyzdravotníctva a sociálnej prácesv. Alžbety v Bratislavě, mluvízkušenost a moudrost samy.„Když jsem se před časemdozvěděl, že se v Opavě rodíošetřovatelský obor, a byl požádáno pomoc, nemohl jsem přílišváhat. Vždyť podobně slovenštíkolegové v minulosti pomáhalipříbuzným oborům jak naJihočeské univerzitě v ČeskýchBudějovicích, tak na UniverzitěJ. E. Purkyně v Ústí nadLabem,“ reaguje prof. Šoltés naotázku, co ho vlastně na SU přivedlo.„Nevidím v tom nic velkéhonebo výjimečného, snahapomoci tomu, kdo to potřebuje,mě provází celý život. V daném případě pomoc potřebovala kolegyněDagmar Mastiliaková, dnes ji stejně tak potřebuje její nástupkyněve funkci Jana Haluzíková,“ rozkrývá svůj filozofický obzor,jímž odzbrojuje. „Myslím si, že k tomu není potřebné ještě něcovíc dodávat,“ říká s úsměvem, čímž potvrzuje, jak se dokáže nadnepodstatné záležitosti povznést.Rodák ze Spišské Nové Vsi, profesí dětský lékař, který začínalsvou praxi na Liptově a poznal v ní i Kysuce, byl od počátkuveden k mimořádně silnému sociálnímu cítění. „Při cestách pěškyza pacienty na hranicích Liptova a Oravy dostal člověk dost a dostpříležitostí o mnoha věcech přemýšlet. A pak, měl jsem skvěléhoučitele, vždyť jméno Kornel Chmelo neztrácí ani dnes na zvuku,“vzpomíná na nelehké počátky. Ty ho utvrdily též v přesvědčení,že kvalitní sestra je pro lékaře nenahraditelnou pomocnicí a žeošetřovatelství je potřeba chápat jako svébytnou disciplínu. „Tosi plně uvědomíte teprve v situacích, kdy jste zkrátka nucen sena sestru stoprocentně spolehnout, důvěřovat jejím znalostema dovednostem, počítat s jejím vysoce lidským přístupem k nemocnému,“konstatuje bez rozpaků a svá slova by mohl doložitpřipomenutím mnoha konkrétních situací nejen v přímém kontaktuse slovenským a českým pacientem, ale též s těmi, s nimiž se setkalpři svých afrických misích.Proto jakmile se naskytla vhodná situace, začal svou autoritouošetřovatelství jako samostatný obor na slovenských univerzitáchprosazovat. Jeho působení je spjato s řadou z nich (v letech 1997-2000 byl dokonce v pořadí druhým rektorem obnovené Trnavskéuniverzity v Trnavě) a za svou práci se dočkal nejednoho ocenění.Prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., při svém vystoupení na konferenciÚstavu ošetřovatelství a při diskusi v její přestávceFoto ianJejich sbírku, v níž nechybítřeba Cena Německé pediatrickéspolečnosti nebo zlatémedaile udělené Slovenskoulékařskou společností, UniverzitouKomenského v Bratislavěa Fakultou zdravotnictví a sociálnípráce Trnavské univerzityv Trnavě (tento název fakultazískala právě v době, kdy byl naTrnavské univerzitě rektorem),na počátku prosince loňskéhoroku rozšířila i pamětní medaileSU, kterou si ovšem zatímnemohl osobně převzít.„Povinností je opravdumnoho. Spolupracuji s mnichovskýmcentrem pro handicapovanéděti, závazky mám i jindea nemohu zastírat, že ani zdravínení vždy takové, aby mi umožnilonáročné cestování. Panurektorovi se omlouvám, že jsemna slavnostním zasedání v Karvinénemohl 6. prosince být.Pozvání přišlo narychlo a od 23.listopadu, kdy se v Opavě konalakonference Ústavu ošetřovatelství,uplynula pro mě příliškrátká doba na to, abych mohlcestu skoro stejným směremznovu absolvovat,“ vysvětlujeprof. Šoltés své zaneprázdnění.S počátkem blížícího se letníhosemestru se však snad na něj můžeme na Ústavu ošetřovatelstvía v jeho posluchárnách zase těšit.Pro svou životní cestu se rozhodl v kvintě poté, kdy přečetlČapkovu Bílou nemoc. Poslání lékaře ale nikdy nespojoval s obětí,pokaždé o něm hovoří jako o radosti. „Mít možnost léčit druhé,to je velký dar, protože zdaleka neznamená pouze předepisovatmedikamenty nebo procedury. Často totiž tím největším lékem bývápohlazení pacientovy duše,“ tvrdí a podobný postoj zastává i vevztahu k otázkám vzdělávání a výchovy sester. „Poznání by i proně mělo být prvotně založené na zvídavosti. Pak je požitkem. A v atmosféřesvobody, z níž se dnes těšíme, se navíc stává kreativitou,“dodává prof. Šoltés.Jak jinak jeho představení ukončit než slovy, která sám účastníkůmopavské konference „Uplatnění absolventů v ošetřovatelsképraxi“ tak přesvědčivě tlumočil. „Co platí zvláště pro ošetřovatelství,je poznání o jeho bezprostředním spojení s největší příležitostí,povinností, ale i odpovědností, která se může v životě naskytnout.Totiž o pomoci jinému, na tuto pomoc odkázanému člověku. Ošetřovatelstvíjako obor potřebuje vědomosti, manuální i komunikačníschopnosti a lásku k povolání, jež je posláním. Jestliže tyto nárokybudeme zvládat s odvahou, moudrostí a pokorou, budeme mociposkytovat nemocným nenahraditelné služby a současně budemebudovat svou sebedůvěru, svůj charakter a zejména vědomí užitečnostia smysluplnosti našeho života. Pak od svého povolání nemůžemežádat nic víc, zároveň ovšem nemůžeme být spokojení s ničímmenším než s tím, že je budeme vrchovatou měrou naplňovat,“prohlásil za souhlasu celého auditoria prof. Šoltés. (ian)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 29Nové předměty v nabídce Ústavu cizích jazykůNa Ústavu cizích jazyků(ÚCJ) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezskéuniverzity v Opavě proběhlv pondělí 7. listopadu loňskéhoroku třetí workshop k projektuInovace studijního programuAngličtiny a Němčiny řešenémuv rámci operačníhoprogramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost(OPVK 2.2.Vysokoškolské vzdělávání).Projekt, jehož řešením se zabývajípracovníci ÚCJ (hlavnímřešitelem je doc. PhDr. PavelKolář, CSc., vedoucí ÚCJ, dobařešení projektu 1. 10. 2010– 30. 9. 2013) ve spoluprácise dvěma partnery, překladatelskouagenturou Slůně - světjazyků, s. r. o., a společnostíArcelorMittal a. s., si kladeza cíl vytvořit 21 modulárníchkurzů s e-learningovými oporami,zaměřenými na odbornýpřeklad a jazyk v odbornékomunikaci. Realizace projektumá pomoci rozšířit nabídkupro studenty denního i kombinovanéhostudia angličtinya němčiny a přispět k dosaženívětšího souladu mezi trhempráce a nabídkou filologickýchoborů. První informaceo postupu jeho řešení přinesloloňské listopadové vydání bulletinuCentra řízení projektů.V současné etapě projektuprobíhá finální fáze přípravyvlastních kurzů a e-learningovýchstudijních opor. Nalistopadovém workshopuprezentoval řešitelský týmÚCJ za účasti expertních evaluátorůa zástupců partnerůinteraktivně koncipované výukovékurzy, které budou nověv nabídce studijních plánů odletního semestru akademickéhoroku 2011/2012. V moduluOdborný překlad z angličtinyse jedná o úvodní předmětyTeorie a metodika překladu,Typologie textu a jeho překladatelskáanalýza, Zázemípřekladatele a jeho nástroje,Překlad a odborná terminologiea kurz Překlad s pomocíspecializovaného software,zaměřený na používánímoderních překladatelskýchprogramů. Inovované kurzyv modulu Odborná komunikaceZ listopadového workshopu k projektu Inovace studijního programu Angličtinaa Němčina řešenému na Ústavu cizích jazyků Foto archivv němčině zahrnují Kulturnídějiny Německa, PrezentaciČeské republiky a jejích krajů,Prezentační techniky, Úvod doodborné terminologie a Tvorbutextů 1. Výuka bude probíhatv multimediální jazykovéučebně s kapacitou 15 studentskýchstanic a jedné lektorskéstanice vybavené speciálnímvýukovým softwarem, kterábyla připravena v první etapěprojektu. Současně budou v on--line režimu zpřístupněny interaktivnístudijní opory dostupnéi mimo prostory univerzity.Další inovované kurzybudou zařazeny do studijníchplánů německé a anglickéfilologie v zimním semestruakademického roku 2012/2013.V rámci anglické filologie sejedná o dva obecněji orientovanépředměty - Překladatelské,jazykové a typografickékorektury a Překlad jako loka-Pod touto hlavičkou vydává Centrum řízení projektů Slezskéuniverzity v Opavě v sekci dokumentů na svých www stránkáchod března 2010 elektronický bulletin, jehož posláním jeinformovat zejména o projektech řešených v rámci operačníchprogramů vyhlašovaných EU. Jeho dosavadních pět vydánípotvrdilo, že je o čem psát. Příspěvkům se v něm dostává plnýprostor a mohou být doprovozeny fotodokumentací a dalšímiobrazovými přílohami. I text zveřejněný na této stránce našichnovin by do nich patřil. Rozhodli jsme se ale tentokrát učinitvýjimku. Důvody? Prvním je ten, že bulletin už projekt pracovníkůÚstavu cizích jazyků prezentoval, druhým potřeba na možnostvyužití tohoto informačního zdroje znovu upozornit. (re)lizace - a čtyři specializovanékurzy zaměřené na konkrétnípřekladatelskou tematiku:Překlad z oblasti ekologie,biologie a chemie, Překladz ekonomické oblasti, Překladz oblasti strojírenství a metalurgiea Překlad z oblasti státnísprávy a EU. Modul Odbornákomunikace v němčině nabídnekurzy Lingvoreálie Švýcarska,Lichtenštejnska a Lucemburska,Kulturní dějiny Rakouska,Speciální odborná terminologiepro turismus a lázeňství,Úvod do odborného překladua Tvorba textů 2.Součástí obou inovovanýchmodulů bude také odbornápraxe, při které si studentiv partnerských organizacíchověří fungování profesionálníhopřekladatele resp. odbornéhoreferenta. Praktikanti seseznámí s běžnými činnostmi,rozdělením úkolů v rámcipracovního týmu, režimem napracovišti a nahlédnou i doekonomiky provozu. V rámcimodulu Odborný překladuz angličtiny půjde nejeno získání odborných, ale takésociálních dovedností. Studentitak získají takové praktickézkušenosti, jako jsou příjema analýza zakázky či komunikaces klientem. Partnerypři realizaci odborné praxepro tento modul jsou agenturaSlůně - svět jazyků a společnostArcelorMittal. Odborná praxepro modul Odborná komunikacev němčině je zaměřenana obor Lázeňství a turismusa probíhat bude ve spoluprácis Ústavem lázeňství, gastronomiea turismu Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezskéuniverzity v Opavě.Odborná praxe představujenový prvek, protože studentifilologie odbornou praxi dosudv rámci studia neabsolvovali.Praxe bude probíhat paralelněs výukou a měla by zajistitplynulý přechod od studia dopracovního prostředí bez nutnostizdlouhavého zaškolování.Konečným cílem je vybavenístudentů zlepšenými kompetencemipro uplatnění v konkurenčnímprostředí pracovníhotrhu.Marie Crhová


strana 30 Noviny Slezské univerzity leden 2012z univerzitního dění... z univerzitního dění...◘ Na Fakultě veřejných politik (FVP) v Opavědošlo k 1. listopadu 2011 k rozdělení dosavadníhoÚstavu veřejné správy a regionální politikyna Ústav středoevropských studií a Ústavveřejné správy a regionální politiky. Vzniknového ústavu byl součástí Dlouhodobéhozáměru FVP na léta 2011-2015 i jeho aktualizacena rok 2011. Změna byla připravena tak,aby byla zachována dostatečná kvalifikačnístruktura nově vzniklých ústavů, kvalita výuky,kterou budou nadále společně zajišťovat, jejichekonomická soběstačnost, a to při současnémzvýšení vědeckovýzkumného potenciálu a rozšířenímezinárodních kontaktů fakulty. (sek)◘ Nově vzniklý blog Komorního pěveckéhosboru Slezské univerzity informuje o veškerémaktuálním dění ve sboru a představuje některézvláště zajímavé skladby kmenového repertoáru.Nechce konkurovat oficiálním stránkámsboru, naopak, chce s nimi mírumilovně koexistovatjako jejich zábavnější alternativa nejen prostudenty. Jelikož sbor není neměnnou a uzavřenoukomunitou, rád uvítá ve svých řadách novéhlasové posily. Všechny další informace naleznetena blogu, který můžete navštívit na adresewww.slezska-univerzita-zpiva.blog.cz. Budemese těšit na čtenáře i nové členy.(LD)◘ Imatrikulace studentů prvních ročníků se naObchodně podnikatelské fakultě (OPF) v Karvinékonala 7. října. V akademickém roce 2011/2012 se do bakalářského studia zapsalo 1 451posluchačů v prezenční a v kombinované forměstudia. Do navazujícího magisterského studiase pak zapsalo 573 posluchačů prezenčnía kombinované formy studia. O den později sena OPF uskutečnily promoce absolventů bakalářskýcha navazujících magisterských studijníchprogramů akademického roku 2010/2011.Promováno bylo 195 absolventů bakalářskýchstudijních programů a 129 absolventů navazujícíchmagisterských studijních programů. (DL)◘ Vědecká rada Slezské univerzity (SU)v Opavě neschválila na svém zasedání 13.září 2011 výraznou většinou hlasů přítomnýchčlenů návrh na jmenování doc. RNDr. MartyŠtefánkové, Ph.D., z Matematického ústavu(MÚ) profesorkou. Návrh z pověření Vědeckérady MÚ, kde byl dříve schválen jednomyslně,předložil Vědecké radě SU prof. RNDr. JaroslavSmítal, DrSc., ředitel MÚ.(re)◘ Kniha ve 21. století je nosným tématemkonferencí, každoročně pořádaných Ústavembohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko--přírodovědecké fakulty. V pozici jeho partnerůvystupuje Svaz knihovníků a informačních pracovníkůMoravskoslezského a Olomouckéhokraje a podtitulem jednání, které 15. a 16. únoraproběhne ve výukovém areálu na Hradecké ul.v Opavě, se tentokrát stalo směrování k budoucnostiknihoven. K jejich vývojovým trendůmi vizím se vyjádří čeští a slovenští knihovníciv 19 přihlášených vystoupeních, jež organizátořizařadili do čtyř tematických bloků. (re)◘ Další tucet restaurací z celkově 60 hodnocenýchse od 1. září loňského roku pyšnícertifikátem Ocenění kvality služeb (předávánícertifikátů zástupci Ústavu lázeňství, gastronomiea turismu Filozoficko-přírodovědeckéfakulty na snímku nahoře). Ve druhé etapě projektuPerspektivy rozvoje podnikání v gastronomiia turismu v Moravskoslezském kraji (MSK)se hodnotitelé soustředili na Opavu. Pro potřebyhodnocení byl vytvořen bodový systém, kterýhodnotil profesní znalosti a vycházel ze zásadmarketingového mixu. Původní plán řešeníprojektu byl stanoven na období let 2010-2011,nicméně MSK bylo z umožněno jeho trváníprodloužit o rok. První ocenění kvality proběhlojiž v únoru 2011, kdy se hodnotitelé soustředilina oblasti Opavska, Krnovska, Hlučínska a Fulnecka.Hodnocení absolvovaly také restauracev Novém Jičíně, Odrách, Kopřivnici a veŠtramberku. Další část projektu bude věnovánahodnocení gastronomických zařízení na územíměsta Ostravy.(text a foto mno)◘ Oficiální profil Slezské univerzity v Opavě nasociální síti Facebook byl spuštěn na přelomuzáří a října loňského roku. Stránky lze najít pododkazem www.facebook.com/slu.cz. (mno)◘ Konference „Slavistika ve středoevropskémkontextu“ se na Katedře slavistiky a středoevropskýchstudií Historicko-filologické fakultyRuské státní humanitní univerzity v Moskvě 26.- 28. října 2011 zúčastnil doc. PhDr. Libor Martinek,Ph.D., z Ústavu bohemistiky a knihovnictvíFilozoficko-přírodovědecké fakulty (na snímkuz Českého centra v Moskvě vpravo) s výkladem„K problematice bilingvismu polských a českýchspisovatelů z Těšínska“. V Moskvě se stal zároveňhostem Českého centra, pro něž připravilpřednášku „Překlady Óndry Łysohorského docizích jazyků“ v rámci kulatého stolu ÓndraŁysohorský: „W řeku rozšiřył mě kraj rusky…“,jenž se konal 27. října.(LM)◘ Mensa ČR přichází na Slezskou univerzitudo Opavy s nabídkou testování IQ. Ti, kdo o němají zájem, mohou využít termín 7. březnav univerziitní aule Na rybníčku. Testování setu bude konat od 17 hodin. Účastníci vyplnívizuálně orientovaný test, nezávislý na jazykovýchči matematických znalostech. Organizátořigarantují absolutní diskrétnost výsledků, kterébudou každému jednotlivci zaslány na jeho poštovníadresu. Při splnění požadovaných kritériípřijde i nabídka ke členství v Mensa ČR. (re)◘ Promoce se na Filozoficko-přírodovědeckéfakultě (FPF) konaly 19. října. FPF k tomutodatu registrovala 472 nových absolventů.Vedle 342 nových bakalářů a 126 magistrů(absolventů magisterského a navazujícíhomagisterského studia) se s ní rozloučili též čtyřičerství absolventi doktorského studia. O dendříve proběhly na stejném místě, ve Sněmovnímsále minoritského kláštera v Opavě, imatrikulacenových studentů.(mno)◘ Dva odborní pracovníci Ústavu informatikyFilozoficko-přírodovědecké fakulty se v nedávnýchdnech zasloužili o významnou medializacevědeckých aktivit, které se na Slezskéuniverzitě v Opavě odbývají. Prof. RNDr. JozefKelemen, DrSc., poskytl zásadní rozhovork problematice umělého života slovenskémudeníku SME a jeho odpovědi byly zveřejněnytéž na nejnavštěvovanějším slovenském zpravodajskémportálu SME.sk, kde se záhy na časstaly nejčtenějším textem jeho sekce věnovanévědě. Vědecký profil mladšího kolegy prof. Kelemenadoc. Ing. Petra Sosíka, Dr., se pakv lednu objevil na titulní straně portálu Scholarpedia.Doc. Sosík tak v tomto směru získal mezičeskými vědci absolutní primát. Server Scholarpediaje respektovaným systémem volněpřístupných recenzovaných encyklopedií, kteréjsou vytvářeny vědeckými pracovníky a odborníkyz celého světa.(mno, re)◘ Já, ty, my je název výstavy posluchačůInstitutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty, která se od 17. ledna do 4.března koná v nedávno rekonstruovaných prostoráchopavského Domu umění. ITF ji připravilve spolupráci s Opavskou kulturní organizacíOKO a o její vznik se zasadili dva kurátoři z řadjeho známých pedagogů - prof. PhDr. VladimírBirgus, vedoucí tohoto univerzitního pracoviště,a doc. MgA. Aleš Kuneš.(re)◘ Sérii přednášek domácích i hostujícíchznalců uskutečnila na podzim 2011 opavskápobočka Literárněvědné společnosti Akademievěd ČR. V jejich rámci vystoupil doc. KarelKomárek (Univerzita Palackého v Olomouci) natéma Pojmenování literární postavy, dr. JakubChrobák hovořil o rané tvorbě Bohumila Hrabala,dr. Jan Heczko (oba Slezská univerzita v Opavě)se zabýval pojetím literatury v Derridovědekonstrukci. Všechna setkání byla přístupnájak studentům, tak zájemcům z řad veřejnostia těšila se posluchačskému zájmu. (LM)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana IČeský akademický rok byl zahájen v OpavěUvítání předsedy české vlády Petra NečaseFoto David BernardDlouho očekávaný nástup talárovaných hostůFoto David BernardAuditorium při zahájení slavnostního zasedáníFoto David BernardČást prostoru někdejšího kostela sv. VáclavaFoto David BernardČestné předsednictvo při závěrečném hymnu GaudeamusFoto ianPo Praze, Brnu, Ostravě a Plzni se Opava stala v pořadí teprvepátým českým univerzitním městem, v němž se konalo celostátnízahájení akademického roku. Vloni ho Česká konference rektorůsvěřila Slezské univerzitě (SU).Připravovaná reforma vysokého školství se jako červenánit táhla programem slavnostního zahájení akademického roku2011-2012 vysokých škol České republiky, které v celém objektuDomu umění 3. října hostila právě dvacetiletá Slezská univerzitav Opavě. O věcném záměru zákona o vysokých školách při oficiálnímzasedání v hlavní lodi někdejšího kostela sv. Václava naPekařské ulici postupně hovořili předseda vlády RNDr. Petr Nečas,ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš, předsedaČeské konference rektorů prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.,Po ukončení programu se diskutovalo v kuloárechFoto David Bernardi předseda její studentské komory Mgr. Miroslav Jašurek. Rektorprof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., prezentoval dosažený stupeň rozvojeSlezské univerzity, primátor města prof. PhDr. Zdeněk Jirásek,CSc., označil památné svatováclavské datum 28. září 1991za jeden z nejšťastnějších okamžiků v historii Opavy. V ní totižbude natrvalo spojeno s okamžikem nabytí účinnosti zákona Českénárodní rady o zřízení pěti nových univerzit, mezi nimiž je Slezskáuniverzita v Opavě jmenována na prvním místě.Rektory našich i zahraničních vysokých škol, pedagogy, studenty,pamětníky počátků univerzity v Opavě a v Karviné i představitelepartnerů, kteří k důstojnému vyznění připomínky dvacetiletíSU přispěli, na závěr pozdravil Komorní pěvecký sbor Slezskéuniverzity vedený Vladimírou Vašinkovou, oceněný na nedávnémfestivalu „Evropa a její písně“ v Barceloně zlatou medailí. (ian)


strana II Noviny Slezské univerzity leden 2012Projev předsedy České konference rektorůZ jednání předsednictva České konference rektorů s předsedou vládyPetrem Nečasem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy JosefemDobešem v refektáři opavského Domu umění Foto David BernardVážený pane předsedo vlády,vážený pane ministře, magnificence,spectabilis, honorabiles,kolegyně a kolegové, milí studenti,dámy a pánové!Je mi ctí i potěšením pozdravitvás jménem České konferencerektorů (ČKR) i jménemsvým a obrátit se na vás všechny,pro které je zahájení dalšíhoakademického roku okamžikem,který nelze opomenout, neboťjsou s ním spojeny nepřehlédnutelnévýzvy a nezastupitelnáočekávání. Tyto nepřenosnéambice, ukotvené v sektorumoderního vysokého školstvíjako svébytném průsečíku vzdělávacích,vědecko-výzkumnýcha v nejširším smyslu tvůrčíchaktivit, odrážejí nejen parametryaktuální vzdělávací a vědnípolitiky státu, ale významně formujíi podobu našeho osobníhoi globálního světa. A také našiadresnou odpovědnost za jehotvář, v níž se tak vlastně nutnězrcadlí i ta naše.A tak se každý rok, zhrubave stejnou dobu, ale vždy na jinéakademické půdě setkáváme,abychom si ve chvílích, kdyv aulách našich vysokých školprobíhají imatrikulace novýchposluchačů, nejen připomenuli, že navzdory minulému, téměřletnímu týdnu začíná zimní semestr nového akademického roku– ale také (chce se mi dokonce říci především) si uvědomili naši„spřízněnost volbou“, naši spjatost s klíčovými leitmotivy tohotoakademického roku a také naši odpovědnost za to, že je dokážemereflektovat a naplnit důstojným a smysluplným obsahem.Rozhodně se tu nechci pouštět do inventarizačního přehledukonkrétních kroků (a určitě nás jich nečeká málo), které budetřeba v následujících dvanácti měsících s maximální odpovědnostíi uvážlivostí učinit – od akcentu na vyhodnocování uplatnění absolventůa definování integrujících směrů výzkumné činnosti, přesrozvíjení systému vnitřního hodnocení kvality až po tolik žádoucíimplementaci principu diverzifikace, ovlivňující ve svých důsledcíchzásady financování vysokých škol na straně jedné a posilováníjejich specificky silných stránek na straně druhé. Hovořím-li o leitmotivech,mám tím na mysli ony bazální pilíře a nezpochybnitelnéhodnoty, které jdou napříč těmito dílčími kroky, formují základnírámec našeho společného diskurzu i východiska našeho usilování.Nemám tím, dámy a pánové, na mysli něco převratně nového(co tady ještě nebylo), ale naopak akcent na to, k čemu se neustálevracíme a mimoděk tím potvrzujeme, jak je to pro akademickoupůdu našich vysokých škol důležité, ozdravné a nepostradatelné.Zejména s přihlédnutím k tomu, co nás v tomto akademickém rocečeká, jsem přesvědčen, že jeho klíčovým leitmotivem musí býtzachování a ochrana akademické samosprávy vysokých škol a faktickénastolení zatím spíše opatrného přechodu od kvantitativníchkritérií ke kritériím kvality.Pravděpodobně se shodneme na tom, že asi nejvýznamnějšívýzvou nadcházejícího roku je příprava pokud možno co nejkvalitnějšíhonávrhu komplexnílegislativní úpravy ve vztahuk vysokému školství v Českérepublice. Pokud jde o věcnýzáměr nového zamýšlenéhozákona o vysokých školách (VZZVŠ) – a nechávám teď stranouotázku, zda by nám nejméněpodobně dobře neposloužilaspíše komplexní novela zákonastávajícího –, je povzbuzující,že jeho příprava probíhá vevelmi žádoucí a věřím že přínosnéotevřenosti k postojůmreprezentací vysokých škol,tak jak ji ztělesňuje společnápracovní skupina ČKR a Radyvysokých škol. Jisté obavy takvzbuzuje snad pouze hektickýharmonogram, v poslední doběnavíc dále akcelerovaný nikolivnezbytným spojením s harmonogramemdalší legislativníiniciativy, totiž věcného záměruzákona o finanční pomoci studentům(VZ ZFP). Jeho nemalézpoždění tak vytváří zbytečnýtlak na zatím nezpožděný vládníharmonogram VZ ZVŠ. Navíc– ve výrazném kontrastu k VZZVŠ – reprezentacím vysokýchškol dosud nebylo umožněno ses žádnou ucelenou verzí návrhuVZ ZFP seznámit.To, co nicméně pokládám za podstatné, je, aby výše uvedenéklíčové premisy ovlivňovaly i charakter a vyznění legislativníchformulací, které našemu dalšímu usilování vtisknou nejen novýřád, ale i jeho pevné ideové a koncepční ukotvení.Autonomie akademické obce jako svobodného společenstvíučenců a vyučovaných, nezávislých na vedení státu, má svojieuroatlantickou intelektuální tradici, protkanou obdobími, kdymusela být opětovně obhajována a znovu potvrzována. Tentoproces má svým způsobem neuvěřitelnou kontinuitu a je stejněrezistentní jako periodicky se opakující snahy učinit z akademicképůdy utilitární pole, redukující jeho poslání na účelovou produkciúzce zaměřených odborníků a idejí a degradující vysokou školupředevším na pragmaticky konfigurované učiliště, jehož kvalita jeměřena převážně krátkodobými výnosy a momentálními prvoplánověaplikačními efekty.Je třeba vzít na vědomí, že tyto tendence jsou čas od času i koloritemnaší doby – v žádném případě je ale není možné přehlížetči „unaveně“ akceptovat. Jestliže se polistopadové reformní úsilírazantně opřelo o obnovení akademické autonomie a samosprávy,není jediný důvod, proč by tomu tak (po dvacetileté zkušenostis jejím fungováním) nemělo být i při koncipování současnýchreformních kroků. A není třeba dál „testovat“ pozornost vysokýchškol, tak jak to ještě před několika dny činil pozměňovací návrhvládní novely zákona o rozpočtových pravidlech, který (jakkoliv současné chvíli již není aktuální) vyvolal okamžitou odmítavoureakci, jejímž smyslem byla především ochrana neredukovanéakademické samosprávy. Znepokojení, či snad spíše až zděšení, ježtento návrh – načtený v rozpočtovém výboru sněmovny – vyvolal,bylo sice naštěstí nakonec rozptýleno, nicméně zneklidňující pocit,


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana IIIže může být jindy a jinak opětoživeno, do jisté míry zůstává.Na druhé straně jistým příslibem,jehož faktické naplněníje třeba dál pečlivě sledovat,jsou ty pasáže Pracovníhonávrhu věcného záměru zákonao vysokých školách (a ostatnětéž Aktualizace dlouhodobéhozáměru MŠMT), které hovořío důsledném uplatnění a posilováníinstitucionální autonomievysokých škol, které je správněspojováno s jejich odpovědnostíza dosahované výsledky.Odpovědnost je pojem, kterýve veřejném (a jak ukázala světováfinanční krize, tak ostatněi v soukromém) sektoru prožívákrizi, a akademická sféraby měla mít ambici mu vracetreálný obsah a význam. Ten, jenpro úplnost, znamená mnohemvíc než jen absolutorium vestovkách formálních – a po faktickýchvýsledcích se nepídících– kontrol různých úřadů, jejichžpravomoc vůči vysokým školámse mimochodem v současnédobě též navrhuje zvýšit.Diskuse o vhodnosti (či spíše vitální potřebě) daleko razantnějiv sektoru vysokého školství akcentovat kvalitativní kritéria na úkorkvantitativních parametrů probíhá již dosti dlouhou dobu a pomalujiž začínala mít poněkud platonický charakter, neboť povýtcesetrvávala spíše v deklaratorní rovině, kterou se dobré úmyslyliší od dobrých činů. Zdá se, že tento akademický rok by mohlbýt jakýmsi „bodem zlomu“, bude-li současná dikce Aktualizacea Věcného záměru zákona naplněna konkrétním obsahem – a nebude-lizásadním způsobem ohrožena razantními (a dobré záměryv zárodku zničujícími) rozpočtovými škrty. Z tohoto hlediska jemeziroční pokles prostředků na vzdělávací činnost veřejných vysokýchškol ve výši více než miliardy – jak ho předpokládá vládnínávrh státního rozpočtu na další rok – alarmující, a to i při vědomívšech problémů, které veřejné finance v současné době mají a řeší.Veřejné vysoké školy jsou zřízeny pro realizaci veřejného zájmua jejich výrazné finanční podvázání by mělo být provázeno redefinicítohoto veřejného zájmu. VZ ZVŠ přitom není redefinicí, kteráby byla kompatibilní se snižující se finanční podporou.Skutečná kvalita nebývá nikdy laciná, což platí pro drtivouvětšinu produkovaných komodit, a nepřipadám si, že vulgarizujiproblematiku, když nevidím zásadní důvod, proč by tomu mělo býtjinak v případě vědy a vzdělávání. Po letech úsporných kroků jenavíc zřejmé, že je dávno pryč doba, kdy bylo možné ještě šetřit napřípadných, tzv. postradatelných „ornamentech“ – v současné doběkaždý škrt předpokládá redukci samotné podstaty.Akcelerace kvantitativních parametrů vedla v předchozímobdobí k razantní a již téměř problematicky kontrolovatelnémasifikaci vysokého školství (projevující se až nečekaně strmýmnárůstem počtu studentů). Korektorem tohoto, dlouhodobě neudržitelnéhovývoje musí být promyšlená diverzifikace vysokýchškol akcentující kvalitu, kde má svůj prostor jak jasně definovaný,klasický univerzitní sektor, orientovaný na špičkový výzkum(v jeho nikoli pouze aplikované, ale také – či dokonce především- základní formě, kde měřítkem kvality není jen bezprostředníefekt), mezinárodní spolupráci s těmi nejlepšími a kvalitní úroveňJ. M. prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda České konference rektorů,rektor Univerzity Karlovy v PrazeFoto ianzejména doktorského studia.Své místo tu ale nepochybněmají i vysoké školy generujícíbakalářské programy, naplňujícíaktuální poptávku po kvalitních,spíše profesně orientovanýchabsolventech.Je ovšem zapotřebí objektivněkonstatovat, že mnohépři prosazování kvalitativníchkritérií je právem očekávánood samotných vysokých škol.Jakkoli je možné kriticky (nikolivšak účelově) diskutovat o řaděkosmetických (či dokonce„genetických“) vad současnémetodiky hodnocení výsledkůvědecké práce, připravenévládní Radou pro výzkum,vývoj a inovace, je nutné akceptovattak zásadní a tak samozřejmoupremisu, že se ji téměřstydím připomenout. Totiž, ževědecký (tvůrčí) výkon musí býtfinancován pouze podle doložitelnýchvýsledků, zejména těch,které obstály v „peer review“hodnocení a vřazují tak jednotlivéautory do elitní komunityexpertů v dané oblasti. Jenobtížně bychom v této oblasti, jež souvisí i s propojováním vzdělávánía aktivní tvůrčí činnosti, hledali výmluvnější a validnějšíkvalitativní kritérium.Nezastupitelným a jedinečným protagonistou vysokoškolskéhoakademického občanství, jehož se výše uvedené více či méně,zprostředkovaně nebo bezprostředně dotýká, je student, kterýžije (a v temných dobách občas i nuceně živoří) s univerzitamia vysokými školami od jejich počátků. Postupně se propracovalod akademických vandrů (peregrinatio academia) až k současnýmmobilitám, od alchymistických křivulí až k těm, kteří se podíleli naprvní srážce protonů, simulaci velkého třesku a možná až k průlomovémuzměření vyšší rychlosti, než je einsteinovská rychlostsvětla v CERN. Akademická půda českých vysokých škol se každýrok otevírá novým studentům, z nichž mohou vyrůst (a z mnohýchnepochybně také vyrostou) špičkoví představitelé vědních oborů,kteří budou naše poznání posouvat dál a snad v dohledné době(a že by to již bylo zapotřebí) z jejich středu vyroste i nový českýnositel Nobelovy ceny.Posun od kvantity ke kvalitě by se měl projevit již při jejichvýběru a přijímání na vysoké školy, tak aby svoji šanci dostali ti,kteří jsou prokazatelně talentovaní, kreativní i kritičtí a nadšenězapálení pro svůj obor. Neříkám, že jsou to všichni, kteří se hlásína vysokou školu – ale neříkejte, že mezi nimi spousta právě takových,jejichž schopnosti je třeba rozpoznat, podchytit a rozvíjet,není.Bezesporu nás, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,v nadcházejícím akademickém roce čeká řada (dnes již vesměszřetelně definovaných) náročných úkolů, zásadních rozhodnutía tvůrčích výzev. Přál bych si, abychom úkoly se vztyčenouhlavou zvládli, k rozhodnutím našli odvahu, před novými výzvamineuhýbali – a k tomu všemu se ještě stihli včas připravit na prvnípřednášku.Jsem přesvědčen, že víme, co chceme. Tak to pojďme bezváhání a zbytečných průtahů odpracovat.Quod Bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque Eveniat!


strana IV Noviny Slezské univerzity leden 2012Vystoupení předsedy Rady vysokých školVážený pane premiére,vážený pane ministře, váženíhosté, kolegyně a kolegové,jsem rád, že mohu opětvystoupit na tomto fóru jménemRady vysokých škol. Po vystoupenípana rektora Hampla mámvšak nelehkou pozici. Vše podstatnéuž totiž řekl. Zkusím protobýt v některých věcech, o kterýchse zmínil spíše obecněji, trochukonkrétnější. Zahájení novéhoakademického roku je příležitostíjak k bilancování, tak k úvahámo dalším směrování českéhovysokého školství. Řada věcíse v této oblasti za uplynulý rokzměnila, v řadě věcí jsme však natom podobně jako před rokem.To se týká zejména jižzmíněného financování veřejnýchvysokých škol. V návrhurozpočtu na rok 2012 se opětprojevila nízká výchozí základnaz předchozího roku, do které nebyla započtena 1 mld. Kč, kterouveřejné vysoké školy získaly díky pozměňovacímu návrhu panapremiéra až při projednávání návrhu rozpočtu v parlamentu. Tav rozpočtu veřejných vysokých škol na jejich provoz tedy opětchybí. A stejně jako i před rokem Rada vysokých škol (RVŠ) stálepostrádá srovnání vývoje rozpočtů vysokých škol a regionálníhoškolství v delší časové řadě, o které již několikrát žádala ministraškolství, mládeže a tělovýchovy – poprvé v prosinci 2009, dáleusneseními sněmu v únoru a květnu 2011, a naposledy před desetidny usnesením předsednictva.Naopak k postupnému pokroku došlo při přípravě Zásad a pravidelfinancování veřejných vysokých škol na rok 2012 a další.Před rokem jednoznačně deklarovaný posun priorit od kvantityke kvalitě se daří přes řadu peripetií pomalu prosazovat a postupnědospět k rozumnému kompromisu. Na základě připomínekobou reprezentací došlo k zjednodušení předchozích variant přizachování motivačního efektu. Další postupné změny podporujícípřechod od kvantity ke kvalitě pro následující léta však zdalekanejsou dodiskutovány a čeká nás v tomto ohledu ještě hodně práce.Zároveň je však třeba připomenout, že zlepšení kvality absolventůpři trvajícím podfinancování veřejných vysokých škol není reálnéa je pouhou iluzí.Klíčovou roli pro další směrování českého vysokého školstvímá však bezesporu již několikrát zmíněná příprava návrhu věcnéhozáměru zákona o vysokých školách. RVŠ způsob jeho přípravyprobíhající ve smíšené pracovní skupině složené ze zástupcůMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, České konferencerektorů a Rady vysokých škol vítá. Vítáme i změnu filozofie,ke které došlo před prázdninami, kdy byl návrh věcného záměruvýznamně zestručněn a některé odstavce pojaty obecněji. O to vícevšak bude nutné věnovat pozornost přípravě paragrafového znění.V této souvislosti je RVŠ pozitivně vnímáno ujištění zástupcůMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, že na projednáváníparagrafového znění zákona o vysokých školách se bude opět podíletpracovní skupina zahrnující zástupce obou reprezentací.Bohužel události minulého měsíce tento optimismus poněkudztlumily. Poslední verze návrhu věcného záměru, která byla zveřejněnana www stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy9. září, nebyla totiž na rozdíl od verzí předcházejícíchProf. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol, při slavnostnímzahájení akademického roku 2011-12 v Opavě Foto David Bernards reprezentacemi vysokých školprojednána. Zásahy provedenév této verzi přitom výrazněvybočují z toho, co bylo sezástupci reprezentací v rámcipracovní skupiny diskutovánoa dohodnuto. Zjevně tak bylidelegovaní zástupci obou reprezentacív této fázi přípravy věcnéhozáměru zákona odsunuti navedlejší kolej. Jedná se přitomo změny zásadní. Z pohleduRVŠ se jedná především o snížení,popř. ztrátu garance minimálníhozastoupení studentův akademickém senátu a o konkretizaciřady odstavců týkajícíchse akreditačních orgánů bezzodpovězení zásadních otázekdiskutovaných v pracovní skupině.A právě toto vedlo (mimojiné) ke svolání mimořádnéhosněmu RVŠ před deseti dny.Mimořádný sněm RVŠ všakupozornil i na to, že řada koncepčních připomínek RVŠ zůstaladosud v rámci pracovní skupiny neprodiskutována.Přes evidentní snahu předložit věcný záměr zákona vládě conejdříve doufám, že i v těchto oblastech dojde k řešení spočívajícímna rozumném kompromisu. Věřím, že se podaří dosáhnouttoho, aby nový zákon podpořil růst úrovně našich vysokých škola nikoliv opak. I k tomu by však mohlo v případě prosazení některýchpartikulárních či krátkodobých zájmů při přípravě paragrafovanéhoznění dojít. Proto je naprosto nezbytné, aby právě tomutobyla v nadcházejícím akademickém roce věnována mimořádnápozornost obou vysokoškolských reprezentací.Samozřejmě i příprava dalšího zákona, tedy zákona o finančnípomoci studentům, nesmí zůstat stranou.Rektor Hampl se ve svém projevu zmínil i o projednávánínovely zákona o rozpočtových pravidlech, kde pozměňovacínávrh Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ParlamentuČR k vládnímu návrhu navrhoval podřídit prostředky poskytovanéveřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucímrežimu státní pokladny. Tato záležitost byla druhým bodem jednánímimořádného sněmu RVŠ, a to zejména proto, že tento pozměňovacínávrh byl v příkrém rozporu s platným zákonem o vysokýchškolách, zásadně by omezil samosprávu a autonomii veřejnýchvysokých škol a výrazně by zhoršil podmínky pro jejich činnosta hospodárnost. Jen díky kolegům z Karlovy univerzity na to byly,a to až na poslední chvíli, obě reprezentace upozorněny, aby potésvým jednoznačným postojem přispěly k nepřijetí tohoto pozměňovacíhonávrhu.Doufám, že se jednalo pouze o ojedinělý výstřelek, a ne o záměr.Přesto – a nebo právě proto – je třeba i v jiných případechpozorně sledovat, zda při rozhodování o klíčových otázkách týkajícíchse dalšího směřování českého vysokého školství nepřevažujízájmy politické nad zájmy odbornými. A to se týká nejen oblastivzdělávání, ale i oblasti vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti.Je toho opravdu hodně, co nás, vážení kolegové, v nadcházejícímakademickém roce čeká. A to vše samozřejmě vedle našehohlavního poslání – učit, vychovávat a bádat v tom nejširším slovasmyslu. Přesto věřím, že to – i když jako obvykle s nastavenímvečerů, sobot a nedělí – zvládneme tak, abychom si za rok mohliříci, že se alespoň něco podařilo. Děkuji vám za pozornost.


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 31Studenti v Radě vysokých škol pracují týmověMěl jsem po tři roky čest býtzástupcem Slezské univerzity(SU) v Opavě ve Studentskékomoře Rady vysokých škol(RVŠ), a proto je, domnívámse, zcela namístě bilancovánítohoto období.Studentská komora RVŠ jevrcholovou reprezentací studentůčeských veřejných i soukromýchvysokých škol. Jejívýznam je proto v době, kdyse v českém vysokém školstvíchystají možná nevratné změny,zásadní. Studentští zástupciv RVŠ se ovšem nezabývajípouze na první pohled zřejmouotázkou sociálního postavenístudentů, nýbrž vyjadřuje setaké k zásadním změnám v řízenívysokých škol.Studentská komora RVŠopakovaně vyjádřila znepokojenínad záměrem Ministerstvaškolství mládeže a tělovýchovyČR okleštit dramatickým způsobemakademické svobody.Zdůrazňovali jsme a zdůrazňujeme,že musí být v zájmuvšech studentů na českýchvysokých školách, aby bylozabráněno neuvážlivým a horkoujehlou šitým návrhůmministerstva učinit ze stávajícíchakademických orgánů jenjakési statické přihlížející, bezmožnosti cokoli významněovlivnit, bez možnosti cokolizvrátit. Zejména v této věcitrvale poukazujeme na veliceproblematickou úpravu té částivěcného záměru zákona o vysokýchškolách, která se dotýkázastoupení studentů v nověnastavené struktuře řízeníProtože k 15. říjnu 2011 končilofunkční období Akademického senátuFakulty veřejných politik (FVP), proběhlyna FVP ve dnech 5. a 6. října 2011 volbynového akademického senátu fakulty.Voleno bylo sedm zástupců do komoryakademických pracovníků a čtyři zástupcido studentské komory. Pro komoru akademickýchpracovníků bylo navrženo 11 kandidátůa z voleb vyšlo vítězně pět zástupcůÚstavu veřejné správy a regionální politiky(ÚVSRP), po jednom mandátu získalyÚstav pedagogických a psychologickýchvěd (ÚPPV) a Ústav ošetřovatelství (ÚO).Z osmi kandidátů pro studentskou komoruBc. Jakub Fidler, posluchač 2. ročníku navazujícího magisterského studiaoboru Středoevropská studia na Fakultě veřejných politik Foto archivškol. Důstojnou reprezentacistudentů v ní totiž věcný záměrvůbec nezaručuje.Další velkou agendou,které se Studentská komoraRVŠ věnuje, je problematikahandicapovaných studentů a jižvýše zmíněná otázka jejichsociálního postavení včetněotázky školného. Sám jsemv poslední třetině funkčníhoobdobí v komoře působil v Komisipro sociální a ekonomickézáležitosti, tedy komisi, která sevýše zmíněným dvěma bodůmvěnovala podrobněji.Samotná otázka reprezentaceuniverzity ve Studentskékomoře RVŠ byla poněkudnegativně ovlivněna skutečností,že univerzita do ní podobu dvou let nedelegovalanáhradníka, který má v rámcifungování komory významnépostavení, neboť ač je bezpráva aktivního hlasování, jebyli zvoleni dva studenti druhého ročníkunavazujícího magisterského studiaoboru Středoevropská studia (SES) a dvěstudentky oboru Všeobecná sestra (VS).Všichni nezvolení kandidáti v obou komoráchdosáhli takového počtu hlasů, že splnilipodmínku stát se náhradníky.O deset dnů později proběhlo ustavujícízasedání Akademického senátu FVP.V úvodní části jednání došlo k volbě předsedy,jímž se opětovně stal PhDr. Jiří Sedláčekz ÚVSRP, a k volbě místopředsedůresp. předsedů obou komor. Předsedkyníkomory akademických pracovníků se stalaPhDr. Věra Juříčková, Ph.D., z ÚVSRP.přesto obvykle plně zapojendo činnosti komory, např. jakogarant některého z jí zpracovávanýchdokumentů. Toho sibyl tentokrát Akademický senátSU plně vědom a náhradník,který byl studentskou komorounavržen, získal jednoznačnoupodporu. Za to si akademičtísenátoři zaslouží můj dík.Z důvodu časové vytíženostia faktu, že jsem převzalvedení Studentské komoryAkademického senátu Fakultyveřejných politik, jsem se jižneucházel o možnost pokračovatve Studentské komoře RVŠv žádné formální pozici. Studentskákomora Akademickéhosenátu SU proto do komorydelegovala dvě zcela novétváře. Osobně jsem po delšímzvažování přijal možnost zasahovatdo dění v komoře jakojejí externí člen.Jestliže bych měl zmínitnejvětší pozitivum ve fungováníStudentské komoryRVŠ, pak musím jednoznačněvyzdvihnout týmovou prácia kolegialitu. Dokážeme a dokázalijsme táhnout vždy zajeden provaz, bez ohledu nanaše osobní stanoviska. Naopakjisté vytříbení si zaslouží problematikakomunikace mezinámi a ministerstvem školství.Někdy mám pocit, že jím stálenejsme bráni tak, jak bychomsi jako významná reprezentacestudentů zasloužili. Rozhodněnás to ovšem nesmí nijakodradit. Úkolů, které dnes přednámi stojí, je víc než dost!Jakub FidlerNový Akademický senát Fakulty veřejných politikDramatická byla volba předsedy studentskékomory. Protože ani ve druhém kole volbynebyl předseda zvolen, došlo k vyhlášenínové volby, ve které pak uspěl Bc. JakubFidler, student 2. ročníku navazujícíhomagisterského studia SES.Dalšími členy Akademického senátuFVP jsou nyní za komoru akademickýchpracovníků doc. PhDr. Helena Kolibová,CSc., Ing. Soňa Harasimová, Mgr. PetrSlováček (všichni ÚVSRP), Mgr. HanaHeiderová (ÚO) a PhDr. Igor Hendrych(ÚPPV), za studentskou komoru Bc. JakubČmiel (SES), Monika Gvoždíková a BarboraHonová (obě VS).(sek)


strana 32 Noviny Slezské univerzity leden 2012Akademická obec v Karviné zvolila nový senátNa základě usnesení Akademickéhosenátu Obchodněpodnikatelské fakulty ze dne19. října 2011 byly 26. říjnavyhlášeny volby do komory akademickýchpracovníků a do studentskékomory. Pro účely volebbyla jmenována volební komiseve složení Mgr. Danuta Duda,předsedkyně, Bc. Filip Hanzel,místopředseda, a doc. Ing. EmanuelŠustek, CSc.Akademický senát je jakosamosprávný orgán Obchodněpodnikatelské fakulty volenjejí akademickou obcí tak, abyv něm byla zastoupena 13 členy,a to sedmi členy z řad akademickýchpracovníků a šesti z řadstudentů. Tím se akademickýsenát dělí na komoru akademickýchpracovníků a studentskoukomoru. Mezi jeho hlavní pravomocipatří právo navrhovatjmenování a odvolávat děkanaa schvalovat vnitřní předpisyfakulty. V senátu působí třikomise (pro legislativní a organizačnízáležitosti, dále pro hospodářské záležitosti a konečně prostudijní a sociální záležitosti).Kandidáty do senátu mohli navrhovat všichni členové akademickéobce fakulty v rámci své komory. Návrh musel být písemný,musel obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, jeho pracovnízařazení nebo studijní program a ročník. Dále musel návrh obsahovatsouhlas navrhovaného s kandidaturou opatřený jeho podpisem.Návrhy bylo možné podávat na podatelně OPF v období od 4. do15. listopadu 2011. Do komory akademických pracovníků bylonavrženo celkem 15 kandidátů, do studentské komory pouze pětkandidátů. Dne 16. listopadu 2011 proběhlo v aule fakulty představováníkandidátů, při němž jednotliví kandidáti představili svévolební programy.Samotné volby se uskutečnily ve dnech 22. až 24. listopadu2011. Voleb do komory akademických pracovníků se zúčastnilo 78akademických pracovníků ze 109 oprávněných voličů. Pro následujícívolební období byli do komory akademických pracovníkůzvoleni Ing. Josef Botlík, odborný asistent katedry informatikys 39 hlasy, RNDr. Zdeněk Franěk, odborný asistent a vedoucíústavu informačních technologií s 34 hlasy, Mgr. Petr Suchánek,Ph.D., odborný asistent katedry informatiky s 32 hlasy, Ing. TomášVerner, odborný asistent katedry ekonomie s 30 hlasy, Ing. WernerBernatík, Ph.D., odborný asistent katedry managementua podnikání s 26 hlasy, Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., odbornýasistent a zástupce vedoucí katedry práva s 26 hlasy, a Ing. IvanaKoštuříková, Ph.D., odborná asistentka a zástupkyně vedoucíkatedry účetnictví s 25 hlasy.Voleb do studentské komory se zúčastnilo 517 studentů ze4416 oprávněných voličů. Do studentské komory byli zvoleniMgr. Ing. Roman Šperka, posluchač 2. ročníku doktorskéhoDva nejvyšší představitelé Akademického senátu karvinské fakulty - vlevopředseda W. Bernatík, vpravo místopředseda Š. Hečko Foto ianstudia oboru Podniková ekonomikaa management se 183hlasy, Ing. Jana Šimáková,posluchačka 1. ročníku doktorskéhostudia oboru Podnikováekonomika a management se172 hlasy, Ing. Štefan Hečko,posluchač 4. ročníku doktorskéhostudia oboru Podnikováekonomika a management se153 hlasy, Ing. Radim Řihák,posluchač 3. ročníku doktorskéhostudia oboru Podnikováekonomika a management se104 hlasy, a konečně Bc. TomášKuděla, posluchač 2. ročníkunavazujícího magisterskéhostudia oboru Ekonomika podnikánív obchodě a službách se100 hlasy.Do studentské komory sebudou ještě konat doplňovacívolby, neboť počet členů do nínebyl naplněn, a to z důvodunavržení pouhých pěti kandidátů,což je pravděpodobnědáno nejen malým zájmem studentůo volby, ale o činnost akademickéhosenátu vůbec. Proto by určitě do budoucna bylo dobrédosáhnout toho, aby se tento zájem především ze strany studentůbakalářského a magisterského studia zvýšil.Ustavující zasedání Akademického senátu Obchodně podnikatelskéfakulty proběhlo 11. ledna letošního roku. Byl na němzvolen jeho předseda, místopředseda i tajemník, došlo k ustavenípracovních komisí. Na post předsedy kandidovali Ing. Werner Bernatík,Ph.D. a Ing. Josef Botlík. Ve druhém kole volby byl zvolenIng. W. Bernatík. Na post místopředsedy kandidovali Ing. ŠtefanHečko a Mgr. Ing. Roman Šperka. O vítězi voleb rozhodlo taktéždruhé kolo. Zvolen byl Ing. Š. Hečko. Na post tajemníka byl navrženMgr. Ing. R. Šperka, který návrh přijal a byl zvolen. Komisipro studijní a sociální záležitosti tvoří Ing. J. Botlík, Mgr. PetrSuchánek, Ph.D., Ing. Radim Řihák, Mgr. Ing. Roman Šperka,v komisi pro hospodářské záležitosti budou pracovat Ing. IvanaKošťuříková, Ph.D., Ing. Tomáš Verner, Bc. Tomáš Kuděla,Ing. Jana Šimáková a komise pro legislativní a organizační záležitostidostala složení RNDr. Zdeněk Franěk, Mgr. Tomáš Gongol,Ph.D. a Ing. Š. Hečko.Po volbách pokračovali senátoři v projednávání dalších bodůprogramu zasedání. Na pořadu byly materiály Aktualizace dlouhodobéhozáměru Obchodně podnikatelské fakulty na rok 2012,Podmínky pro vyplácení prospěchových stipendií studentůmObchodně podnikatelské fakulty za studijní výsledky v akademickémroce 2011/2012 a Podmínky přijímacího řízení do navazujícíchmagisterských studijních programů. Děkan Obchodněpodnikatelské fakulty PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., dále oznámilzáměr jmenovat do uvolněné funkce proděkana pro vědu a výzkum,kterou donedávna zastávala prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.,Mgr. Ing. Michala Tvrdoně, Ph.D. Danuta Duda, Štefan Hečko


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 33Konference Bez bariér, bez hranic podevátéZe druhého dne jednání konference Bez bariér, bez hranic, které se konalona půdě Obchodně podnikatelské fakultyFoto Helena ErtlováVe dnech 6. - 7. října se v Rehabilitačním sanatoriu LázníDarkov a na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) v Karvinéuskutečnila již 9. konference Bez bariér, bez hranic s mezinárodníúčastí. Akci organizuje občanské sdružení TRIANON Český Těšínve spolupráci s OPF a Lázněmi Darkov, a. s., a jsou do ní zainteresovánii další partneři z Polska a Slovenska. Obsahem jednání setentokrát stala problematika života rodin, které pečují o zdravotněpostiženou osobu, a problematika vícegenerační rodiny.Konferenci zahájila Anna Olszewska, generální konzulkaPolské republiky v Ostravě, která prezentovala cíle předsednictvíPolské republiky v Radě Evropské unie. Prvky přeshraniční spoluprácevyzvedl Mieczysław Szczurek, starosta města Cieszyn.Účastníky 9. konference na půdě Lázní Darkov přivítal JaroslavČánek, předseda představenstva, následně představitelé partnerůpilotního programu Bez bariér, bez hranic, a to Třineckýchželezáren (Ing. Miroslav Bednárz), Slezské univerzity v Opavě,Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (doc. Ing. Eva Sikorová,CSc.), ÚSP Hrabyně (MUDr. Mgr. Vladimír Plaček). Dálebyli přítomni představitelé kontaktních míst úřadů práce, představiteléměst a obcí, neziskových organizací, sociálních služeb,vzdělávacích institucí, zdravotně postižení sportovci, pedagogové,manažeři, zaměstnanci chráněných pracovišť, studenti a v neposlednířadě senioři - posluchači Univerzity třetího věku na OPF.Poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.,informoval o zdlouhavých přístupech orgánů a institucí Evropskéunie k sjednocování legislativy v oblasti sociální problematiky. Nasložitost a nedokonalost legislativního řešení sociálních podmínekosob se zdravotním postižením v době finanční krize a globalizacepoukázal rovněž poradce ministra práce, sociálních věcí a rodinySlovenské republiky Peter Bódy.Praktickou ukázkou možnéintegrace a pomoci v rodinnémkruhu byla prezentace rodinyMárových s mnoha originálnímiprvky, která je známá svýmiodvážnými cestovatelskými,edukačními a publikačními aktivitami.Se svým osmnáctiletýmsynem na vozíčku cestuje povšech světadílech a naplňujejeho sny. Dále byly v rámci konferenceprezentovány zajímavéintegrační projekty mezinárodníspolupráce v oblasti sportu,umění, vzdělávání, poradenstvía pracovní inkluze občanů sePři zahájení konference v Lázních Darkov vystoupil také poslanec Evropskéhoparlamentu Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Foto Karin ProkůpkováOsvědčení o absolvování cyklu přednášek převzala handicapovaná posluchačkaUniverzity třetího věku Irena Hufová Foto Karin Prokůpkovázdravotním postižením ze strany partnerů organizátorů konferencez Polska a Slovenska.Mgr. Janou Žáčkovou byla prezentována spolupráce Fakultyveřejných politik Slezské univerzity v Opavě se sociálním odboremmagistrátu statutárního města Opavy jako možného modelua inspirace jiných státních institucí. Předseda mezinárodní NadaceBez granic bez barier Maciej Przywecki z Poznaně seznámil účastníkykonference s aktivitami nadace a nabídl spolupráci ostatnímúčastníkům konference. V závěru prvního dne zasedali pracovnískupiny konference a mezinárodní vědecký výbor pod vedenímdoc. Ing. Evy Sikorové,CSc.Obsahem druhého dne jednání konference, které proběhlov prostorách OPF, bylo úvodní připomenutí 20. výročí založeníSlezské univerzity. Poté byl posouzen význam celoživotního vzdělávání,obsah a metody práce Středoevropské skupiny pro integraci,model 10. ročníku konference Bez bariér, bez hranic 2012a zcela nové produkty spolupráce Středoevropské skupiny prointegraci, na kterých se podílejí studenti vysokých škol. Projektyi zkušenosti z procesu integrace jsou obsahem sborníku konferenceISBN: 978-80-260-0397-7.Konání konference podpořili Skupina Třinecké Železárny- Moravia Steel, Lázně Darkov Karviná, Všeobecná zdravotnípojišťovna, město Český Těšín, statutární města Karviná a Havířov,ReSpol s.r.o. Hlavnice, J. Štěbrová Opava, Šafrán stavitel,s.r.o. Opava a OPF.Bezprostřední atmosféra konference a zcela zásadní problémy,které v pracovních tezích a závěrech představil mezinárodnívědecký výbor, se promítly nejen do úspěšného jednání, ale tradičněnastartovaly další vlnu mezinárodních kontaktů nejen mezijednotlivými partnery, ale i meziširokou odbornou i laickouveřejností.Závěrečná slova a prezentace20 let úspěchů Slezské univerzitya zejména OPF ve vztahuk problematice pomoci osobámse zdravotním postižením,umožnění studia handicapovanýmstudentům a posluchačůmvšech forem studia včetněposluchačů Univerzity třetíhověku se stala inspirací pro dalšípráci v této oblasti, jež je užnyní s ohlasem monitorovánai v zahraničí.Viliam Šuňal, Eva Sikorová


strana 34 Noviny Slezské univerzity leden 2012„Politická korektnost“ přináší často nekorektnostV pondělí 21. listopadu 2011se na půdě karvinské Obchodněpodnikatelské fakulty Slezskéuniverzity konala velmi poutavápřednáška prof. PaedDr.Vladimíra Patráše, CSc., s názvem„Tzv. politická korektnosť– jazykovo-komunikačnéčrty, prejavy a důsledky“.Prof. Patráš působí v současnédobě na Fakultě humanitníchvěd Univerzity Mateja Belav Banské Bystrici a zabývá seproblematikou komunikacea dále také jazykovědou, žurnalistikou,médii a literaturou.Toto široké profesní zaměřenímu umožnilo nazírat na zvolenétéma jednak v přímých souvislostech,jednak v pohledechpřinášejících doklady o jehomezioborových přesazích.Přednášky se zúčastnilinejen studenti, ale i několikodborných pracovníků z katedryspolečenských věd.V úvodu bylo objasněno téma,které kódovalo obsah celéhovystoupení. „Tzv. politickákorektnost“ je pouhým importovanýmfenoménem, který jezáležitostí reklam a nesprávnéterminologie. V médiích seobjevuje spousta zpráv, jež jsouKatedra cestovního ruchu patří mezinejmladší odborná pracoviště na karvinskéObchodně podnikatelské fakultě Slezskéuniverzity. Pokud jde o její studijnínabídku, nabízí studium dvou bakalářskýchstudijních oborů - oboru Ekonomikacestovního ruchu ve studijním programuEkonomika a management a oboru Hotelnictvíve studijním programu Gastronomie,hotelnictví a turismus, obou v prezenčníformě studia. Na tyto studijní obory se hlásíkaždoročně vysoký počet studentů a zájemo studium zatím není poznamenán vývojemdemografické křivky a pozvolnýmsnižováním počtu studentů na oborech.V současnosti zde studuje ve třech ročnícíchkolem 650 studentů. Velký podíl studentůtvoří absolventi středních hotelovýchškol a středních škol cestovního ruchu.Především obor Hotelnictví je atraktivníi pro studenty z blízkého zahraničí, zhrubačtvrtina studentů pochází ze Slovenska.Cestovní ruch je v současnosti progresivníobor, který se neustále vyvíjí a kladena pracovníky vysoké profesní nároky.Katedra cestovního ruchu se proto snažíVýklad prof. Vladimíra Patráše z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystricina karvinské fakultě posluchače zaujal Foto Dagmar Labudková„politicky nekorektní“. Příklademmůže být titulek uvedenýdeníkem Týden.cz „Izraelrozšiřuje ofenzivu v Gaze, 220mrtvých dětí“. Ten byl poslézestažen z internetových stráneka nahrazen titulkem „Izraelrozšiřuje ofenzivu. A zároveňjedná o příměří“.Reklama na bylinkovouKofolu, v současné době prezentovanána českých obrazovkách,je dalším příznačnýmpříkladem. Na Slovenskumusel být tento televizní spotstažen kvůli zákonu o reklamě.Slovákům se nelíbí, že je hlavnípointa postavena na sexu žákas učitelkou. Slovenská Radapro reklamu shledala tutoreklamu na základě dopisůslovenských občanů neetickou.Ale i u spousty dalšíchpodobných reklam si můžemepoložit otázku: „Jsou skutečněvhodné?“Prof. Patráš posléze aplikovalk již použitému termínu„politická korektnost“ uvozovky.„Politickou korektnost“můžeme podle jeho slov vnímatjako transportéra (nosiče) manipulování,protože „politickákorektnost“ řídí a ovlivňujekomunikaci prostřednictvímjazyka. Jazyk umožňuje užitíeufemismu či negace, protoje pro odhalení „politickékorektnosti“ podstatné naučitse správně rozumět pojmům,ovládat je a vhodně využívat.Po ukončení výkladuvyzval přednášející přítomnéauditorium k diskusi. Mnekonkrétně zaujal dotaz týkajícíse spisovnosti jazyka v médiích,pokud o ní vůbec můžemehovořit. K tomuto bodu bylazdůrazněna důležitá pravda,totiž ta, že jsme svědky procesu,v němž se láme vztahmezi ústností a písemnostířeči. Děje se tak prioritně prostřednictvímstále dynamičtějise rozvíjejícím elektronickýmmédiím.Jak jsem již předeslala,jednalo se o velmi zajímavouprezentaci, která vnímavéhoposluchače podnítila k zamyšlenínad užíváním jazyka, jakve vztahu k „politické korektnosti“,tak všeobecně.Nikola BrázováKvalitní příprava na praxi v cestovním ruchuspolupracovat s praxí a v co největší možnémíře využívat odborníky z praxe, kteří na nípravidelně přednášejí.Mezi nejvýznamnější přednáškovéakce loňského roku patřila přednáškaIng. Mojmíra Mikuly, vedoucího oddělenívýzkumu z vládní agentury CzechTourismz Prahy, který studenty informoval o činnostiagentury, o nových projektech a nabídljim zapojení do výzkumné činnostia účast v soutěži o nejlepší studentskoupráci. Jako každý rok k nám znovu přijelaIng. Marcela Šebestová, bývalá obchodnímanažerka ČSA v Ostravě, která studentyseznámila s leteckou dopravou a jejímvyužitím v cestovním ruchu. Studenti byliseznámeni s leteckým provozem, aktualitamia trendy v tomto druhu dopravy.S nabídkou odborné přednášky na témaYachting, rekreace a zážitek přišel takédoc. Ing. Pavel Nezval Ph.D., který svouzajímavou prezentací studenty velmi zaujala obohatil poutavým vyprávěním s vlastnízkušeností.V současnosti katedra spolupracujes firmou HP Tronic, největším zaměstnavatelemZlínského kraje, která provozujeve Velkých Karlovicích hotely Lanterna,Horal a Galík a v rámci společného projektuproběhly již tři společné workshopy.Několik studentů je zapojeno do projektuZvýšení obsazenosti hotelů resortuValachy a další spolupracují na realizaciakcí, pořádaných přímo v hotelech. Tatospolupráce přinese studentům odměnu zaúspěšné návrhy z projektu, možnost realizacepraxe v rámci předmětu Praktickédovednosti, možnost spolupodílet se nařešení konkrétních provozních problémůjednotlivých hotelů, možnost zpracovatsvou bakalářskou práci na zadané aktuálnítéma a pro ty nejlepší získat do budoucnamožnost zaměstnání.Katedra cestovního ruchu si uvědomujevýznam spjatosti s praxí a pokračujeve vytváření vztahů s dalšími podnikyz oboru, které studium kvalitativně zlepšía zatraktivní tak, aby platilo, že studovatobory katedry cestovního ruchu znamenádobře se připravit pro budoucí profesníživot jak znalostmi, tak praktickými dovednostmi.Klára Václavínková


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 35Ze semináře České společnosti ekonomickéV úterý 11. října 2011 proběhlna karvinské Obchodněpodnikatelské fakultě (OPF)Slezské univerzity seminářČeské společnosti ekonomickéna téma „Lessons fromthe European Debt Crisis“.O přednášku, kterou moderovaladr. Szarowská z katedryfinancí, byl velký zájem. Studentia vyučující zcela zaplniliaulu. Hlavním řečníkem bylprofesor ekonomie PaoloManasse působící v současnédobě na University of Bolognaa Universita Bocconi. Náš hostpůsobil také na dalších italskýchuniverzitách, na LondonSchool of Economics andPolitical Science, Universityof Paris, ve Světové bance,spolupracoval s Mezinárodnímměnovým fondem i s Evropskoukomisí.V úvodní části přednáškybylo poukázáno na paraleluzpůsobu šíření krize a světovýchepidemií, kdy oba problémyvznikají a prvotně sešíří mezi hlavními finančnímia obchodními centry. Dálebyly identifikovány hlavnípříčiny a zdroje ekonomickéTříletý projekt Ekonomika a management(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0427),který je spolufinancován operačním programemVzdělávání pro konkurenceschopnostz prostředků Evropského sociálníhofondu a státního rozpočtu ČR, se pomaluchýlí ke konci. Proto byl v září 2011katedrou účetnictví karvinské Obchodněpodnikatelské fakulty Slezské univerzityrealizován 2. ročník mezinárodní vědeckékonference „Aktuální trendy pro rozvojekonomiky a podnikání v EU“. Hlavnímitematickými okruhy konference, kteránavázala na předchozí ročník jednání, bylysoučasné hospodářské problémy zemí EUv kontextu harmonizačních postupů účetnía daňové politiky.Předposlední zářijový den byl v Petrovicíchu Karviné věnován další neméněvýznamné akci v rámci projektu. Jednalose o specializovaný seminář Audity v projektech.Byl určen nejen pro pracovníkySlezské univerzity v Opavě, a to průřezověpro všechny její součásti (z Opavy, Karvinéi Krnova). Pozvání přijali také pedagogičtípracovníci partnera projektu Obchodníakademie a Vyšší odborné školy sociálníProfesor ekonomie Paolo Manasse při vystoupení v programu říjnovéhokarvinského semináře České společnosti ekonomické Foto Ari Stenrooszranitelnosti zemí. Kroměvelikosti veřejného dluhu seklíčovým jeví struktura vlastníkůveřejného dluhu. Rizikováje zejména situace, kdy držiteliveřejného dluhu jsou nerezidenti.V této souvislosti je jistězajímavé, že v Irsku představujevelikost zahraničníhodluhu 94 proc. celkového dluhu,v Řecku 65 proc., naopak v Japonskuje to pouze šest procent.S rostoucím podílem privátníchvlastníků veřejného dluhu rostepodle prezentovaných propočtůvelikost rizikové přirážky.Dalším zdrojem ekonomickézranitelnosti zemí a potenciálnípříčinou krize je snížení konkurenceschopnostizemě. V Portugalsku,Řecku, Španělsku Irskui Itálii došlo v letech 2000-2007k výraznému propadu běžnéhoúčtu platební bilance.Prof. Manasse upozorniltaké na vzájemnou provázanostzemí EU. Zdůraznil, že„nákaza“ finanční krize bylaspojena především s domácímifaktory a kondicí jednotlivýchekonomik, významnýmaspektem je rovněž politickánestabilita.Závěr přednášky bylvěnován eurobondům a otázcereforem evropských institucí.Zdůrazněny byly obzvláštěpolitické aspekty potenciálníchzměn i koncepce Evropskéhofondu finanční stability EFSF.Klíčová role při řešení krizeby měla náležet Evropské centrálníbance, přičemž za velmivhodné potenciální opatřeníbylo označeno zvýšení inflačníhocíle.Závěrečná diskuse bylazaměřena hlavně na problematikueurobondů, možnosti společnéfiskální politiky Evropskéunie a způsoby, jak se vyhnoutnebo alespoň zmírnit dopadypřípadné další vlny krize.Irena SzarowskáProjekt Ekonomika a management ve fináleKonference (nahoře) a seminář (dole) patřilyk posledním aktivitám při řešení projektu Ekonomikaa management Foto Monika KováčováOstrava-Mariánské Hory. Školení se ujalaIng. Martina Chrámecká z auditorskéspolečnosti PricewaterhouseCoopers. Tatofirma je součástí tzv. Velké čtyřky, cožje označení pro čtyři největší poradenskéfirmy (PricewaterhouseCoopers, KPMG,Deloitte a Ernst & Young), jež mají dominantnípostavení na světovém trhu auditorskýcha poradenských služeb. Seminářbyl veden poutavým způsobem a provedlposluchače úskalími souvisejícími s účetnía finanční problematikou řízení projektu,upozornil na možné problémy a jejichnásledné správné proúčtování v návaznostina konečnou fázi projektu, kterou je realizaceprocesu auditu.Seminář byl směřován zejména s ohledemna požadavky operačního programuVzdělávání pro konkurenceschopnost,nicméně zazněly také informace o požadavcíchkladených na audity projektů i z jinýchdotačních programů EU. Seminář takpřispěl ke zvýšení informovanosti a získanézkušenosti budou rovněž využity ze stranyzúčastněných pedagogických i akademickýchpracovníků ve výuce a další odbornéčinnosti.Jana Janoušková


strana 36 Noviny Slezské univerzity leden 2012Tři úspěšní absolventi o studiu v KarvinéPři 20. výročí Slezské univerzityv Opavě jsme oslovili absolventy Obchodněpodnikatelské fakulty v Karviné. Požádalijsme je o zamyšlení na d tím, jim dalo studiumna OPF pro jejich dnešní praxi.Ing. Jan Juchelka, absolvent oboruEkonomika podnikání v obchodě a službách(1994/1995); dnes člen představenstvaKomerční banky, a. s., a náměstekgenerálního ředitele KB, a. s.Pro studium na tehdy nově zřízenéObchodně podnikatelské fakultě Slezskéuniverzity jsem se rozhodl v podstatě naposlední chvíli. A bylo to plně v kontextutehdejších revolučních událostí, jejichž 22.výročí jsme si nedávno připomenuli. Zanormálních okolností bych směřoval svékroky na Univerzitu Palackého, obor Matematika- Fyzika. Možná by se více hodiloříci za „normalizačních“ okolností. V šedédobě přezrálého socialismu jsem se těšil,jak budu učit matematiku a fyziku někde nagymnáziu. Výuka matematiky na středníchškolách byla tehdy na solidní úrovni. To jeznámka, že už to bylo dost dávno :-). Nicméně,osud mě vedl jiným směrem.Díky bohu nás doba obdařila převratnýmizměnami roku 1989, jež zasáhly domého života naprosto zásadním způsobema mé kroky nasměrovaly na OPF. Situacepro dnešní studenty naprosto nepředstavitelná:Byli jsme historicky prvními studentytéto fakulty, tudíž atmosféra byla víceméněrodinná. První roky navíc ještě doznívalarevoluční euforie, pamatuji si na živouatmosféru projednávání věcí v akademickémsenátu, debaty s profesory atd. Vím, žedoba, v níž jsem studoval OPF, byla téměřstejně důležitá jako látka, kterou jsme probíralina přednáškách a cvičeních.Většina studentů neměla ani ponětío principech fungování tržní ekonomiky,kapitálových trhů, významu pojmu marketingatd. Jestli se dnes hovoří o nízkéfinanční gramotnosti české populace, napočátku devadesátých let 20. století jsmebyli ještě na nižším vývojovém stupni. Kdyžjsem se nedávno ptal bývalého spolužáka,co ho vlastně vedlo k podání přihlášky naOPF, řekl jen, že ho zaujalo slovo marketing.Jak málo stačilo, že? Mimochodem,pracoval v poradenství při fúzích a akvizicícha dnes je v Private equity businessu.Naše nevědomost však byla příčinouneuvěřitelné „žízně“ tyto zákonitostipochopit, hltali jsme poučky a už už jsme jechtěli uvádět do praxe, protože jsme věděli,že ve firmách je management na stejnénebo nižší vědomostní úrovni, jakou mámemy. Samozřejmě, byl v tom kus mladickédrzosti, ale věřte, že i kus pravdy. Ne náhodouspousta studentů hledala a našla práciuž v průběhu studia.Ing. Jan JuchelkaIng. Bc. Martin KochIng. Daniel MorysFoto archivFoto archivFoto archivDnes kvituji s povděkem, že spoustavyučujících byla podobně „postižená“ jakomy studenti a namísto krmení teoretickýmipoučkami nás seznamovali s tím, jak tu čionu věc využít v praxi. Nedělali to všichni,samozřejmě, ale mnozí z nich přišli pracovatna fakultu právě z toho důvodu, žechtěli věci dělat nově, a to se poznalo.Zklamu asi ty z vás, kdo čekali výčetpředmětů a konkrétních témat, jež pomáhajípo absolutoriu na univerzitě v praxinejúčinněji. Sám to nevím. Myslím, žedaleko důležitější je atmosféra a entusiasmus,který do studia vkládají studentia jejich profesoři. Nám navíc pomohlaneopakovatelná revoluční atmosféra, jejížúčinky byly blahodárné a osvěžující.Nesmím zapomenout na další důležitýaspekt. Zdá se mi, že po letech, kdy se scházímse spolužáky, ta primární motivace jítstudovat fakultu nově otevřenou, neodzkoušenou,bez historie přitahovala zvláštní tiplidí. No řekněte, kolik studentů je na OPFdnes z Českých Velenic? Z Liberce? Byli to,a stále jsou, speciální lidé, ti mí spolužáci.Mnozí z nich žijí kvalitním životem, ať jižpracovním nebo osobním a rodinným.Doufám, že takoví studují v Karvinéi dnes, a já jim přeji, aby našli ve studiu,a všem, co ho obklopuje, zalíbení a vášeň,a stejně tak poté v pracovním či podnikatelskémživotě.Ing. Bc. Martin Koch, absolventoboru Ekonomika podnikání v obchoděa službách (1993/1994); dnes generálníředitel ČEZ Energetické služby, s.r.o.Bylo jaro 1990. Vše okolo nás seměnilo úžasným tempem. Dnes to bude znítjako fráze, ale tehdy jsme si užívali dřívenevídané svobody plnými doušky. Všichnijsme byli tak nějak aktivnější. Jako bychomse probudili z dlouhého bezvědomí. Z novina z televize najednou mluvili lidé jinak neždříve. Bez kliček, srozumitelnou řečí. Tehdymne chytla ekonomie, podnikání a tak.Když jsem v tisku objevil, že se v našemregionu připravuje vznik nové univerzity,jejíž součástí měla být i fakulta s ekonomickýmzaměřením, zbystřil jsem. Chodil jsemnormálně do práce a měl už vystudovanouelektrotechniku. Přemýšlel jsem, zda mámznovu zasednout do lavic a učit se. Nechtěljsem se vrhnout do nového světa jen taknaslepo. Mnoho jiných to sice zvládlo, alemyslím, že víc bylo těch, kteří prostě protoneuspěli. Jen se o nich nepíše. Není o čem.Bylo by to smutné čtení.Já jsem prostě jiná povaha. Připadalbych si jako kormidelník v mlze bez radarua navigace. Než se do něčeho pustím, chcimít všechny dostupné informace. I protojsem se tehdy přihlásil do úplně prvníhoročníku studia při zaměstnání na karvin-


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 37skou Obchodně podnikatelskou fakultuSlezské univerzity. Ne kvůli titulu, ale kvůlinovým vědomostem.Rozhodnutí jsem nikdy nelitoval. Nováškola mi dala řadu nových znalostí, kteréjsem později mnohokrát využil v nejrůznějšíchpozicích. A hlavně. Poznal jsemmnoho nových kamarádů, z nichž vznikloi pár přátel. Každý rok ve stejnou dobu sescházíme. Celá ta léta. Nejen bývalí spolužáci,ale i někteří učitelé. Světe div se, stálesi máme co říct. Zní to asi neuvěřitelně, alenaše přátelství je za těch 20 let mockrátprověřeno.Vzdělávat se je opravdu tvrdá prácea ještě ji vykonáváte zadarmo. Dokonce sidnes někdy musíme za kvalitní vzdělání připlatit.Ale dlouhodobě se to vyplácí, protoževzdělání není spotřební věc. Je to investice,která se vrátí v budoucnu, kdy všechno toStudium v doktorském studijnímprogramu Ekonomika a managementumožňuje Obchodně podnikatelskáfakulta (OPF) v Karvinéjiž několik let. Je příjemné, že nejenv době jeho vzniku, ale i v současnostio ně fakulta zaznamenává zestrany uchazečů zájem. Důvody,proč se lidé chtějí věnovat studiu,mohou být všeobecně velmi různorodé.Od toho se pak často odvíjíi motivace a od té pak (do jisté míry)i studijní výsledky.Bylo to někdy v dobách středoškolskýchstudií, kdy jsem si začínaluvědomovat, že v životě přicházejíklíčové momenty, v nichž musí lidéčinit zásadní rozhodnutí. Často semusíme rozhodovat sami a na základě nedokonalých informací a v podmínkáchčasového omezení. Jedním z takových rozhodnutí, které musíučinit každý z nás, je právě to, jak využít ve svém životě čas. To znamená,že je zapotřebí zamyslet se nad tím, čemu bychom se během svého životaměli věnovat. Tehdy jsem si uvědomoval, že pokud si mám vybrat budoucízaměření, měla by to být činnost, která má smysl. Takových činností jezcela jistě mnoho. Osobně jsem se chtěl vždy věnovat pedagogickéčinnosti, kde jsem si uvědomoval, že jde o činnost velmi smysluplnou,protože pedagog má možnost dělat lidi lepšími. (Že je to v dnešní doběopravdu zapotřebí, o tom, věřím, není nejmenších pochyb.) Není to vždysnadné, ale je jisté, že v jiných profesích je tato možnost omezena.Když jsem v roce 2002 poprvé nastoupil na OPF jako posluchač,studiu jsem se plně věnoval. Nevynechal jsem jedinou přednášku anijediný seminář a množství hodin, které jsem doma strávil nad čtením různýchpoznámek, skript a další literatury, ani nelze spočítat. Jsem vděčný,že jsem měl tuto možnost a že jsem se přesvědčil, že tvrdá práce nakonecpřináší ovoce. Zásluhy na tom mají i určité zásady a vzory, ke kterým jsembyl vychován. Všeobecně platné zásady by měl mít každý, protože kdyžmusíte v životě učinit nějaké rozhodnutí, mohou vám to usnadnit. Měloby platit, že je dobré být rozvážný, nikoliv lehkovážný, že k problémůmje třeba se postavit čelem a s nadhledem. Také platí, že není radosti bezbolesti, že je dobré být v maximální možné míře připravený a vyrovnanýa že nejen šat, ale především činy dělají člověka. Stejně dobré je si uvědomit,že na tomto světě není nikdo věčně, a tudíž bychom měli jednat tak,odříkání zúročíme. Dává nám totiž na trhupráce komparativní výhodu být moudřejšínež jiní. Ale není to bohužel automatickávstupenka mezi elitu. Řada „vzdělanců“se domnívá, že titul automaticky zajišťujepráci, bohatství. Kdo studoval jen kvůlititulu, neměl ani začínat.Ing. Daniel Morys, absolvent oboruMarketing a management (2000/2001);dnes ředitel úseku Správa a jednatel společnostiČEZ Energetické služby, s.r.o.Studium na OPF mě zcela jistě ovlivnilona celý život. Potkal jsem zde mnohozajímavých lidí, kteří pozitivně ovlivnilimou další kariéru. Za všechny bych rádjmenoval především doc. Vojtěcha Malátka,který mě naučil, že každý podnik stojía padá s lidmi, kteří pro něj pracují, jsoutedy jeho nejcennějším kapitálem a podletoho je třeba k nim přistupovat. A také tomožná byla i určitá frustrace z toho, ženestudujeme ekonomiku a management najiné tehdy známější fakultě, či fakt, že většinaz nás pocházela ze skromnějších regionů,která mě a mé vrstevníky motivovaladokázat něco víc. Chtěli jsme všichni prostědokázat, že naše fakulta a její studentinejsou o nic horší než ti pražští či brněnští.Řada mých spolužáků již od 3. ročníku pracovalav různých firmách, což nám studijníprogram fakulty umožňoval i při dennímstudiu, a to tehdy bylo poměrně revoluční.Měli jsme tak příležitost vyzkoušet si teoriiihned v praxi a naše znalosti se tak ihnedstávaly dovednostmi. S řadou spolužákůjsem v kontaktu a mám velkou radost, ževětšina z nich je velmi, velmi úspěšná.Faktem však zůstává, že za příležitostmimnoho z nich muselo jít dál než do Karvinéči do Ostravy.Absolvent doktorského studia pedagogemAbsolvent karvinské fakulty Ing. Filip Ježek, Ph.D.Foto archivabychom mohli být spokojeni samise sebou - nejen v současnosti, alei mnohem později.Po skončení navazujícíhostudia jsem se dostal do velmi těžkéhoobdobí. Dokonce bych si řekl,že to bylo doposud nejtěžší obdobív životě. Nikomu bych nic podobnéhonepřál. Na druhou stranu,když je člověk ve složité životnísituaci, nutí ho to více přemýšleta konat, čehož důsledkem můženabýt jisté moudrosti a zkušenosti.Plně si vědom toho, že to budepravděpodobně dlouhá a nesnadnácesta, odhodlal jsem se tehdypřihlásit na doktorské studium. Jakse nakonec ukázalo, nebyla to ažtak dlouhá cesta, neboť čas běží tak rychle, že z dnů jsou týdny, z týdnůměsíce a z měsíců roky. Člověk se ani nenaděje a z důležitých termínů sestávají termíny naléhavé. Věděl jsem, že dříve či později to všechno přijítmusí, takže jsem se snažil být připraven. Dle mého názoru je klíčová volbatématu, kterým se budete zabývat. Je to zase o rozhodování. Nejlepší je,když si prostě vyberete takové téma, ke kterému skutečně chcete něcoříci. Pak už stačí se jen řídit zásadami zmíněnými výše jak a mělo by všejít tak nějak „samo“! Dnes mohu s plnou odpovědností říci, že nelituji svýchrozhodnutí a ani toho, že jsem svůj čas věnoval studiu. To, co mne všakčiní ještě daleko více šťastným, je, že jsem nezklamal ty, na kterých mizáleželo, jakož i ty, kterým naopak záleželo na mně.Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku, kterou považuji za velmi,velmi důležitou. Domnívám se, že není nic lepšího, než když máte kolemsebe dobré lidi. Protože ať už v životě přijdou jakékoliv situace, vždypomáhají jeden druhému jen ti, kteří skutečně stojí na straně dobra.Proto jsem velmi rád za to, že se mohu účastnit pedagogického procesu,v němž, jak jsem zmínil, děláme lidi lepšími. Na druhou stranu je potřebazmínit, že proces zdokonalování nekončí v okamžiku, kdy dokončímestudium. Před každým z nás zcela jistě stojí řada dalších situací a výzev,jimž budeme čelit.Pokud to bude možné, bude mi ctí se i nadále věnovat nejen pedagogickéčinnosti, ale také vědecko-výzkumné práci, která k tomu neodmyslitelněpatří. Všem, kdo mne provázeli při studiu, a také všem, kteří mneprovázejí i nadále, bych nyní rád upřímně za vše poděkoval. Filip Ježek


strana 38 Noviny Slezské univerzity leden 2012Seminář znalostí pro praxi byl přínosnýmSeminář za pořadatele zahájil Mgr. Miroslav Langer Foto Michal NovotnýPrezentovat IT firmy z Moravskoslezského kraje z jiného úhlu,tedy z pohledu znalostí, které se v konkrétní firmě dají využít. Tobyl jeden ze základních cílů, které si stanovili organizátoři seminářeznalostí pro praxi, který se na Filozoficko-přírodovědeckéfakultě Slezské univerzity v Opavě uskutečnil vloni 26. září.„Dalším z úkolů bylo studenty motivovat ke studiu obecně,“řekla hlavní organizátorka akce RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.,z Ústavu informatiky. „V poslední době se totiž často setkávámes tím, že získání vysokoškolského titulu zastiňuje u mnohých touhuněčemu se naučit. Soudě ale podle prvních ohlasů, které máme, setento cíl alespoň dílčím způsobem podařilo splnit,“ doplnila.Seminář uspořádaný pod záštitou projektu Sociální síť informatikův regionech České republiky (SoSiReČR) se konal ve spoluprácise zástupci SoftwareAG, Tieto a ProIT, předních IT firem,a to nejen v rámci Moravskoslezského kraje.„Tentokrát jsme se zaměřili především na studenty prvníhoročníku oboru Informatika a výpočetní technika, vítáni byli alei další zájemci. Další seminář pro studenty bakalářského a navazujícíhomagisterského studia je v plánu již v příštím kalendářnímroce. Obdobnou akci chystáme na konci zimního semestru proposluchače doktorského studia a pedagogické pracovníky,“ uzavřelaLucie Ciencialová.(mno)Čtyři noví absolventi doktorského studia v OpavěDoktorské studium ukončily také Lucie Kučerová(vlevo) a Markéta Johnová.Foto ianFilozoficko-přírodovědecká fakulta mádalší čtyři absolventy doktorského studia.Dva z nich ukončili studijní program Historickévědy (obor Historie se zaměřenímna české a československé dějiny) a dvěabsolventky má studijní program Filologie(Korpusová lingvistika se zaměřením nakonkrétní jazykovou skupinu - angličtina).Již v červnu absolvoval studijní programHistorické vědy PhDr. Zdeněk Orlita,Ph.D., který obhájil práci s názvem Náboženskábratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorskémobdobí (1620-1740). V záříve stejném studijním programu práci Život,dílo a pozůstalost moravského historiografaFrantiška Bedy Dudíka (1815-1890)obhájil Mgr. Richard Mahel, Ph.D.Ve studijním programu Filologie absolvovalydvě ženy. Disertační práci Genderin Internet Relay Chat (Gender v jazycechatu) obhájila Mgr. Markéta Johnová,Ph.D., a práci Editing oral history interview(Editace orálně-historických interview)Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D. (mno)Modernizace vybavení učeben zkvalitňuje výukuPrvní prezentace patřila zástupcům firmy TietoTři desítky nových počítačů, dva nové servery nové plátnoa dataprojektor. Takové je od začátku akademického roku 2011/12 vybavení učeben B5 (Cisco Network Academy) a LEI (Laboratořexperimentální informatiky) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty (FPF) Slezské univerzityv Opavě na Bezručově nám. 13.Modernizace učeben byla financovánaz projektu Fondu rozvojevysokých škol.„Špičkové vybavení počítačovýchučeben je dnes chápánotakřka jako nutnost, napříkladbez kvalitního dataprojektorusi moderní výuku takřka nelzepředstavit. Proto jsme v minulémakademickém roce podali projektna Fond rozvoje vysokýchškol a uspěli jsme,“ prozradilMgr. Radim Habala, spoluřeši-Výbavení učebny LEI má špičkové parametrytel projektu 1728/2011 a vedoucí Centra výpočetní techniky FPF.K dispozici jsou nové počítače DELL Vostro V230 MT s čtyřjádrovýmiprocesory Intel® Core2 Quad s pamětí 4 GB RAM,které akcentují moderní trendy ve výuce počítačových sítí, případněVoIP technologie. Počítačeumožňují instalaci novéhooperačního systému Windows 7.Příprava učeben trvala několikdní, vedle instalace novýchpočítačů propojených rychlýmGigabit Ethernetem bylo třebai doinstalace aktivních prvkůsítě, switchů a revize strukturovanékabeláže. Učebna B5 sloužík výuce síťových technologií, jevybavena nejnovějšími typyswitchů a routerů, LEI sloužíFoto Michal NovotnýFoto Michal Novotnýk odborné výuce na Ústavuinformatiky. Michal Novotný


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 39Aby byla univerzita navenek lépe viditelnáV opavské a hlučínské mutaci Deníku začala v posledníchměsících loňského roku vycházet celostránková rubrika „Životv Opavě pohledem vysokoškoláků“, v níž už dostali prostor k vyjádřeník různým tématům také četní posluchači Filozoficko-přírodovědeckéfakulty, Fakulty veřejných politik i Matematickéhoústavu Slezské univerzity. Nad jejich názory, připomínkami a námětytýkajícími se nejen studia samotného, ale i celkového choduinstituce čítající na devět tisíc posluchačů, pedagogů a dalšíchzaměstnanců se zamýšlíme a snažíme se s nimi pracovat; na dokladtoho jsme vybrali jeden z nich, na nějž chceme současně reagovat.Expozice Slezské univerzity v Opavě na loňském ročníku veletrhu pomaturitníhoa celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně Foto archivZlepšila bych prezentaci školyŽiju v malé vesničce ve Zlínském kraji, studovala jsem na gymnáziuve Valašských Kloboukách a musím podotknout, že téměřpolovina studentů našeho gymnázia o Slezské univerzitě nikdyneslyšela. Já sama jsem se o této škole dozvěděla jenom shodounáhod. Myslím, že hlavním problémem je špatná nebo spíše téměřžádná prezentace školy. Je samozřejmé, že propagovat mladouuniverzitu je poněkud obtížnější než tu, která existuje staletí a mápatřičnou prestiž nejen u nás, ale i v zahraničí. Ale je přece škoda,když se o nových a zajímavých oborech na kvalitní univerzitěnemůže dozvědět širší veřejnost a nejenom studenti, kteří dopodrobnapátrají a náhodou se „dopídí“ k zdejší univerzitě. Kdybychměla možnost změny a stála na místě vedení, začala bych s lepšípropagací. Mám na mysli například větší stánek na veletrhu škol,lepší prezentace v tisku, poutavější webové stránky a předevšímzaměření této propagace nejen na Moravskoslezský kraj, ale i najiné oblasti České republiky.Lenka Důbravová, Horní Lideč,studentka 1. ročníku oboru Veřejná správa a regionální politikaK prezentaci může přispět každýDovolte, abych reagoval na Vaše řádky a předem se omluvil, žese mi nepodaří Vás počtem těch svých napodobit. Mohu Vás zatoujistit, že jako milovník „koncových“ míst naší země dobře známjak Horní Lideč, tak Valašské Klobouky, o nichž vím i to, že tamžije BcA. Tereza Vlčková, absolventka bakalářského a posluchačkamagisterského studia Tvůrčí fotografie a nyní již také pedagožkaInstitutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezskéuniverzity (SU), která naši instituci svou osobitou tvorbou jiždelší dobu v tom nejlepším slova smyslu zviditelňuje.Ale k meritu věci. Zastávám postoj, že mladý člověk blížícíse k maturitě a rozhodující se o životních krocích, které učinípo absolutoriu zkoušky z dospělosti, se o svou budoucnost musízajímat předně sám. V době, kdy má po ruce tolik informačníchzdrojů, může být pro něj snad jen problémem hledat ty seriózní.Tím nechci naznačit, že prezentační práce na SU nemá rezervy,ale to, co určitě naznačit chci, je potřeba samostatného iniciativníhopřístupu každého jednotlivce obecně. Věřte, že samostatnostI na ostravské výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák se o studijníchmožnostech v Opavě a v Karviné živě diskutovaloFoto archiva iniciativa se tomu, kdo se jim naučí, bude při vysokoškolskémstudiu hodit. Právě ve Vašem oboru a jeho příbuzné disciplíně(Středoevropská studia) o tom celou akademickou obec SU až doloňského léta přesvědčovali ti z Vašich kolegů, kteří se angažovalipro aktivity Studentského politologického fóra. Po jejich odchoduz univerzity k dalšímu studiu nebo do praxe už o tomto občanskémsdružení zase prakticky nic nevíme...Mám-li se vyjádřit k některým konkrétním skutečnostem, pakvězte, že SU v uplynulých letech pětinásobně rozšířila plochusvého výstavního stánku na veletrhu Gaudeamus v Brně, vlonipoprvé vystavovala i na témže veletrhu v Praze, každoročně zajíždídokonce na veletrh Akadémia do slovenské metropole a obesílávýstavu Učeň, středoškolák, vysokoškolák v Ostravě. Pokud jdeo Váš kraj, účastnila se v minulých letech jako jedna z málavýstavy Kariéra ve Vsetíně, kterou tam pořádal tamější úřad práce.Ve směru k prezentaci v tisku je to složitější, protože, jak jistě víte,tištěná a dnes už též elektronická média tzv. „skrytou“ reklamuodmítají, a tak je potřebné si ji zkrátka zaplatit. Přesto SU uzavírásmlouvy s některými deníky (Deník, Lidové noviny) právě za účelemprezentace, tedy nikoliv reklamy standardního charakteru inzerátů,ale textových a obrazových příspěvků zpracovávaných vlastnímisilami, případně za úzké spolupráce s kmenovými redaktory médií.Na vylepšení www stránek se u nás dlouhodobě intenzivně pracuje,institucionální rozvojový plán na rok 2012, který pamatuje i naoblast propagace a marketingu, dokonce umožnil angažovánínového pracovníka rektorátu, jenž se bude právě elektronickýmivýstupy prioritně zabývat.A ještě jedna poznámečka závěrem. Na postu vedoucíhopracovníka SU jistě být zatím nemůžete, nicméně v přenesenémslova smyslu se členkou či spíše pomocníkem vedení stát můžetedokonce hned. Stačí projevit onu v úvodu vzpomínanou iniciativu.Na SU vítáme ty, kdo budou přispívat do jejích novin (snad víte,že je máme), ty, kdo budou iniciovat vznik studentského periodika,pokud se jim to univerzitní bude zdát příliš oficiální, i ty, kdo třebavypomohou při podávání informací o možnostech studia při výšeuvedených veletrzích a těm, kdo se o tom, kde studovat, rozhodují,SU na základě vlastních zkušeností doporučí.Milá kolegyně, ve studiu Vám přeji mnoho úspěchů a snad sesetkáme i osobně. Třeba při rozhovoru o tom, jak prezentační prácina naší univerzitě dále zlepšovat.Ivan Augustin


strana 40 Noviny Slezské univerzity leden 2012Se sbormistryní o barcelonském zlatuKomorní pěvecký sbor Slezskéuniverzity se ve dnech 20. - 23. září2011 zúčastnil XIII. ročníku prestižníhosoutěžního festivalu FolksongChoir Festival „Europe and itsSongs“, který se konal v katalánskémetropoli Barceloně. Pod vedenímVladimíry Vašinkové na něm ve svékategorii získal zlatou medaili a přivezluniverzitě cenný dárek k 20.výročí jejího vzniku. Nabízíme rozhovorjednoho z účastníků úspěšnéhozájezdu se sbormistryní.Na úvod vzpomeňme rituálsboru, jenž se pokaždé koná předvýznamným výjezdem do zahraničía na který tedy došlo i 19. září…Jde o tradiční společné zpívání před odjezdem autobusu. Je to hezkýzvyk zazpívat Slezské univerzitě na rozloučenou. Před odjezdem začalomírně pršet, a proto mě hned napadlo, že zazpíváme „Prší, prší“.Nebyla přesto volba této skladby ze soutěžního repertoárutrošku součástí nácviku?Ano, měla jsem v plánu během dlouhé cesty využít každé povinnépřestávky řidičů k zopakování skladeb ze soutěžního repertoáru. Předkaždým pokračováním v cestě se náš sbor seskupil a než se naše krokyopět dotkly schodů autobusu, vždy zazněla jedna soutěžní píseň.Už krátce po odjezdu z Opavy nás v autobusu začali zpovídat dvastudenti oboru Multimediální techniky, kteří byli univerzitou vyslaní,aby zpracovali reprezentativní krátkometrážní dokument o účastisboru na soutěžním festivalu v Barceloně.Ano, začali se všech dotazovat, co si od zájezdu slibují, co si přejíatd. Na mě také přišla řada. Přála jsem si, ať nás na cestě nepotká niczlého, ale především za všeho nejvíc jsem si přála přivézt tu zlatoumedaili! Přiznávám, že jsem to říkala spíše z legrace a pro navozenílepší atmosféry. Samozřejmě jsem věděla, že sbor má velký potenciál,ale na druhou stranu jsem si byla vědoma, že úspěch závisí na mnohaokolnostech - na fyzickém a psychickém rozpoložení, což právě u našehosboru platí dvojnásob, na náklonnosti poroty, na štěstí, jak dobře se námpodaří skladby zazpívat, a také na aktuálním složení přítomných pěvců.I když jsem pořád mluvila o zlaté medaili, doufala jsem v zisk stříbra.Potřebovala jsem ale sbor povzbudit a všechny ujistit, že při troše štěstímůžou zlato vyzpívat.Většina členů sboru byla optimisticky naladěna, měli jsme zasebou množství náročných zkoušek a víkendové soustředění.Bohužel všechny moje naděje a téměř stoprocentní jistota v dosaženístříbra se začaly rozplývat po příjezdu na první úterní zkoušce… Nemělijsme k dispozici vhodnou zkušebnu, všichni byli hladoví a unavení.Podmínky ke zkoušení nebyly v hotelu příliš ideální. Na pokoji semohly uskutečňovat pouze dělené zkoušky……a ve velké místnosti u baru nebyl na zpěv klid, rušil doléhající hlukz recepce a k soustředěnosti nepřispělo ani srocování hostů před restaurací.Po večeři jsme dostali možnost zkoušet venku u bazénu, kde to, jakjsem později zjistila, nebylo o moc lepší. Zvědaví turisté posedávali na balkóněa já nepotřebovala dělat koncert, ale zkoušet. Sbor se nesoustředil,zpěv příliš neladil, někteří členové dokonce zapomínali texty, nebyli jsmeschopni bezchybně zazpívat ani jednu sloku. Měla jsem v plánu udělat kuspráce, ale nakonec jsem musela slevit. Sbor byl unaven po dlouhé cestěa navíc po odpoledni stráveném na pláži jsem měla vážné obavy o zdravíněkterých jeho členů, neboť se u nich projevila náhlá nemoc z úžehu. Jakjsem během noci zjistila, tato nemoc postihla i mě.Ve středu našemu stavu příliš nepomohlo dopolední obcházenípamátek na parném slunci.Přestože jsme se všichni poučili a každou chvíli se mazali krémy,Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity při soutěžním vystoupení na festivalu„Europe and its Songs“ v kostele Santa Maria del Pi Foto archivnaše spálená kůže by více uvítalastín a studené obklady než dalšídávku horkých slunečních paprsků.Památky ale byly tak úchvatné, žejsem brzy zapomněla na nějakébolístky a užívala si krásného dne.Antonio Gaudí na každémkroku, Sagrada Família, La CasaCalvet, Park Güell, kde jsmev sloupové síni našli nejen stín,ale také místo pro zopakovánískladeb našeho repertoáru a rovněžněkolik desítek posluchačů.Zkouška v sloupové síniParku Güell byla tím pravýmpovzbuzením. Zvuk se mezi sloupykrásně nesl, můj spokojený výrazzpěváky pobídnul k ještě lepšímu výkonu a hned po první skladbě jsmesklidili velký potlesk kolemjdoucích turistů. Proto jsme s radostí přezpívalivšechny soutěžní skladby a spojili tak příjemné s užitečným.K první - ještě nesoutěžní - konfrontaci s konkurenty došlo večer.Jak jsme obstáli?Večerní zahajovací koncert proběhl vcelku klidně. Věděla jsem, žeještě o moc nejde, proto mě nepřepadala nervozita a také sbor zpívaluvolněně. Podali jsme dobrý výkon, jen jsem se nemohla zbavit pocitu,že sbor špatně dýchá, což svědčilo buď o špatném nádechu - zpěváknevyužije celou kapacitu plic, dýchá jen povrchově, nadechne se pouzedo hrudníku a břicho už dechem nezaplní, nebo o špatném hospodařenís dechem - zpěvák neumí s dechem šetřit. Proto jsem byla nervóznía stále jsem přemýšlela, zda takový výkon bude stačit na dobré umístění.Na zahajovacím koncertě jsme měli možnost vidět naši konkurenci, kterábyla více než vynikající - zpěváci měli vypracované hlasy, perfektní techniku,vedli je zkušení sbormistři, nějaké nepřesnosti jsem u nich téměřnezaznamenala. Sbory téměř dokonalé, ale na můj vkus chladné, jakostroje bez srdce a bez citu. Dělala jsem si starosti o své sboristy, protožeje příští den čekal těžký úkol - obstát ve velké konkurenci a vydržetnáročný, téměř dvacetiminutový výkon, a to při naprosté soustředěnostia plném hlasovém nasazení.Tvůj dojem ze středečního vystoupení byl tedy rozpačitý?Nakonec jsem je velmi pozitivně ohodnotila až v hotelovém pokoji.Dokumentátor Kamil nabídnul, že mi přijde pustit záznam ze zahajovacíhokoncertu. Hodně mi pomohlo zhlédnout na nahrávce sbor jako celek,slyšet celkový zvuk z větší vzdálenosti, prožít skladbu „Ó lásko, lásko“jako nezávislý divák, cítit ze zpěvu ten klid a uvolněnost, krásu té propracovanéharmonie, vidět na zpěvácích ten prožitek při zpěvu vycházejícíhood srdce a v neposlední řadě vidět také sebe a vědět, na co si dát pozor.A pak přišel čtvrtek, den soutěže.Čtvrteční ráno bylo pro všechny velmi pozitivní, alespoň já jsem zesboru cítila, že všichni vstali z postele pravou nohou a jsou odhodlánibojovat. Velmi příjemná byla dopolední zkouška. Jednak už mírně pominulyúžehové stavy, první vystoupení v kostele Santa Maria del Pi jsmeměli za sebou a cítili jsme větší jistotu v tom, co nás čeká. Sbor na dopolednízkoušce zpíval s plným nasazením, odpočinutým a pevným hlasem,proto jsem dala zpěvákům najevo svou spokojenost a dokonce jsme připráci byli schopni i žertovat!Prozradím, že po obědě byl vyhlášen odpolední klid a také hlasovýklid, tedy doporučení, abychom se zdrželi hlasitých projevůvčetně pro hlas škodlivého šeptání. Před soutěžním vystoupenímnás ovšem čekala ještě jedna zkouška.Podvečerní zkouška v kostele byla přínosná, snažila jsem se plněsoustředit a nevšímat si toho, co se děje v kostele za mými zády, plněvyužít patnácti minut, které nám byly vyhrazeny, a více vnímat celkovýzvuk sboru. S celkovým nasazením a výkonem jsem byla spokojená, ale


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 41zaznamenala jsem ještě pár drobnýchnedostatků, které se týkalyspíše jednotlivců a které jsem s nimipo zkoušce o samotě vyřešila. Nenívždy jednoduché řešit individuálnínedostatky, každý pěvec je povahovějiný, jinak přijímá kritiku, někdoje za ni rád a bere ji jako poučení,někdo si ji bere osobně a může seurazit. Snažila jsem se najít správnáslova, aby se nic takového nestalo.K mému překvapení členové sborudokonce časem vyžadovali, abychjejich chyby opravovala ihneda jmenovitě!Jak jsi prožívala chvíle předsoutěží?Nekonečně dlouhé bylo promě čekání na naše vystoupení.Přestože měla soutěž začít už ve 20hodin, měli velké zpoždění. Soutěžslavnostně začala zahajovacímkoncertem místního sboru, z jehožvystoupení, přestože zpíval nádherně,jsem kvůli nervozitě nemělažádný požitek. Celou dobu se miv hlavě honily všelijaké scénářes naším sborem v hlavní roli, bylajsem napjatá, jak naše vystoupenídopadne. Snažila jsem se uklidnita soustředit, protože jsem věděla, že se moje nervozita snadno přenesena sbor. Byla to po úspěchu v polském Rybniku v roce 2010 teprve mojedruhá soutěž a doléhalo na mě vědomí velké zodpovědnosti dovést sbork vítězství a nezklamat všechny, kteří do nás vkládali naděje. Proto mipomohlo, když jsem pak na chvíli opustila vydýchaný kostel a šla se provětratven. Někteří členové sboru posedávali na náměstí před kostelem,trému zaháněli povídáním nebo zpěvem „našich sborových hitovek“.Ve 21.45 hodin přišel čas přesunout se k bočnímu vchodu.V zahradě, kde jsme měli čekat, byla příjemná intimní atmosféra,příšeří, božský klid, místo jako stvořené k relaxaci. Už ani nevím, kdo mivnuknul tu skvělou myšlenku, jen jsem zaslechla: „Ti Norové jsou úžasní,tiše se přesunuli do zkušebny, tam se rozdýchali a s klidem šli soutěžit.“To je zásadní věc, na kterou bych málem zapomněla, a která podle mězásadně ovlivnila náš výkon. Proto děkuji tomu neznámému člověku,který mi to sdělil a tím našemu sboru pomohl. Jakmile jsme se rozdýchali,najednou jsem cítila klid a koncentraci, pomohlo to nejen mně samotné,ale především zpěvákům, všem se zklidnil dech a zbavili jsme se nervozity.Po zopakování začátků všech skladeb jsem měla velkou radost z toho, jaknám to hezky zpívá, totéž cítil celý sbor, který povzbuzen mými slovy,vyzařoval sílu a odhodlání nastoupit a bojovat do posledního dechu.Jak jsi vnímala naše soutěžní vystoupení?Během soutěže jsem cítila mírné napětí kvůli času, snažila jsem semezi jednotlivými skladbami nemít velké prodlevy, aby nám mou vinounestrhli body za překročení požadovaného časového limitu. Všichni zpívalis takovou radostí a nasazením, až jsem se chvílemi divila, kde se to vevšech bere. Stáli přede mnou zpěváci plní života, s dokonalým hlasem,rytmem v těle, jiskřičkami v očích, úsměvem na rtech, u některých jsemdokonce měla obavy o jejich zdraví, protože do toho dávali všechno.Byl to strhující výkon. Nevěděla jsem, co se těch dvacet minut děje zamnou, až při závěrečném potlesku jsem měla možnost podívat se naporotu a k mému překvapení mě potěšily jejich široké úsměvy, kteréjednoznačně znamenaly sympatie. To pro mě byla ta největší odměna,byla jsem šťastná, že jsme porotu po náročném soutěžním dni našímzpěvem tak potěšili. Jako ve snu jsme plní dojmů vyběhli ven, smáli sea nevěděli, co si dřív sdělit, v mnohých očích se zaleskly slzy štěstí, mouVladimíra Vašinková je úspěšnou pokračovatelkou dlouholeté práce MgA.et MgA. Petra Škarohlída u univerzitního pěveckého tělesa Foto archivradost znásobila informace sboristů,že nám porotci při odchodu ukázalizvednutý palec, což je pocta, o jakése nám ani nesnilo! Radost to bylaobrovská, stěží se to dá popsat!Myslím, že k vysokému bodovémuzisku přispěla i celkovápestrost našeho soutěžníhoprogramu.Přestože byl omezen na lidovoutvorbu, předvedli jsme rozmanitéskladby různých charakterů, některébyly náročné na rytmus, na rozsah,jiné na dech, dynamiku, výraz a vedenífrází. Náročným programem sezvýšily požadavky kladené na sbor,neboť není jednoduché uvědomit sizměny mezi jednotlivými skladbamia dát každé to, co potřebuje. Sborse s tím vypořádal výborně.Pátek provázelo napětí předverdiktem mezinárodní poroty.Večer při vyhlašování jsem bylanetrpělivá, zda něco vyhrajeme.Bohužel jsem při vyhlašování špatněslyšela, kostel byl přeplněný, sedělajsem v předposlední lavici. Napínalajsem uši, jak jen jsem mohla, přestojsem nepochopila systém vyhlašování.Zmátlo mě, že už vyhlásilisbory, které soutěžily v naší kategorii, a o nás pořád nemluvili. Zřejmě tobyly sbory, které soutěžily ve více kategoriích. Na pódiu už dlouhou dobustáli ocenění sbormistři z Lotyšska, vyhlašovali stále další a další sborya mě pomalu přepadala úzkost, jestli na nás nezapomněli. Nechtělo semi věřit, že bychom po tom všem nezískali vůbec žádnou cenu. Říkalajsem si, že alespoň ten bronz bychom si zasloužili, ale nevěděla jsem, jakpřemýšlí porotci. Začínala jsem být nervózní a pak také trochu smutná,že nejspíš odjedeme s prázdnou. Byla to nekonečně dlouhá doba, nežzaznělo jméno našeho sboru. Jakmile jsem ho uslyšela, nečekala jsemna nic a ihned jsem pospíchala dopředu jako smyslů zbavená. V tu chvílijsem nevěděla, jakou cenu máme, ale byla jsem šťastná, že „něco máme“!Až v průběhu cesty dlouhou úzkou uličkou jsem zaslechla informaci o počtubodů a zlaté medaili. Nemohla jsem tomu uvěřit, rychlá chůze se téměřzměnila v poklus, šťastná a rozesmátá jsem běžela kostelem. Uvědomilajsem si to, až když mě začali dychtivě fotit místní fotografové. Až poté jsempřibrzdila a šla důstojně převzít gratulaci s medailí. Byl to úžasný pocit státjako nejmladší mezi samými zkušenými sbormistry a na krku mít zlatoumedaili, kterou nezískaly ani výborné sbory z Finska či Rakouska.O čem jsi po společné večeři mluvila s porotci na společenskémsetkání účastníků festivalu v přístavním restauraci El Tunel del Port?Měla jsem možnost s nimi podrobně probrat výsledky hodnocenínašeho sboru. Byli to zkušení umělci z Německa, Estonska, Itálie a Španělska,kteří se pravidelně účastní soutěží a hodnotí sbory z celého světa,proto jsem chtěla slyšet jejich kritiku, abych se z jejich rad mohla poučita na sboru v tomto směru pracovat. Přesto se zdráhali a snažili se vypíchnoutjen klady. Všichni např. ocenili symbiózu sboru a sbormistra, bezvýjimky se shodli na tom, že zpěváci pohotově reagují na moje gesta.Kdybys měla shrnout náš barcelonský úspěch do jediné věty, cobys řekla?Byli jste úžasní, skvělí, báječní! Ještě jednou díky všem za ten bravurnívýkon, zlaté umístění, spokojenou porotu, a v neposlední řadě zakrásný výlet a spoustu nezapomenutelných zážitků! Už vím, proč vás pandirigent Škarohlíd měl tolik rád, pracovat s vámi není práce, ale radost!Určitě nám shora držel palce.Děkuji za rozhovor na tak příjemné téma.Jiří Sedláček


strana 42 Noviny Slezské univerzity leden 2012Svému sudidlu se nikdy nezpronevěřilPřed 100 lety se v hornické kolonii ve Vítkovicích narodil Rudolf ZuberNa historika, archivářea vždy obětavého vlastivědného,kulturního a osvětového pracovníkaPhDr. Rudolfa Zubera sena Slezské univerzitě v Opavěvzpomíná především jako nazasvěceného znalce církevníchdějin. Jeho jméno bylo citovánopolskými účastníky prvníchdvou konferencí k církevnímdějinám Slezska (Polská papežskánunciatura v Opavě, květen2009; Církevní dějiny Slezska18. - 20. století; září 2010), jehostudii „Internace krakovskéhobiskupa Karla Skorkovskéhov Opavě v letech 1835-1851“zveřejněnou ve Slezském sborníkuv roce 1948 převzali vloniautoři do kolektivní monografievydané jako výstup ze druhéz citovaných konferencí v rámciřešení výzkumného záměruSlezsko v dějinách českého státua střední Evropy.Čas vyměřený pro pobytRudolfa Zubera na tomto světěa ohraničený daty 23. ledna1912 a 29. října 1995, kdyv Jeseníku zemřel, byl naplněnnamnoze pohnutými osudy. Na Historik PhDr. Rudolf Zuber v roce 1993konci roku 1993 mi o nich řekl, že „nejednou balancovaly meziživotem a smrtí, že o nich rozhodovaly těkavé okamžiky, že jejichkřivka byla tím nevyzpytatelnější, čím se zdálo, že by se již konečněpo všech peripetiích mohla narovnávat“.Po absolutoriu na reformním reálném gymnáziu v Přívozea Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě se rozhodl pro studiumhistorie v Olomouci, pokračoval v něm v Praze a archivnictví studovalv Brně. Působil na kroměřížském arcibiskupském gymnáziua poté v archivu a knihovně v Kroměříži. Přišla však padesátá létakterá i pro něj vystavila stop. V den svých jmenin, 17. dubna 1952,byl z archivu pro neochvějné katolické smýšlení vyhozen.Přesto se mu podařilo u profese archiváře zůstat. Azyl muposkytl zemědělský archiv v Javorníku ve Slezsku, jemuž jižzůstal věren po všechna další ekonomicky aktivní léta. Zde se taképoprvé dostal k vlastivědě, poznal tu svou životní družku, oženilse a měl s ní čtyři děti. V klidném prostředí, přestože neustále jakonespolehlivý a podezřelý sledován Státní bezpečností, se věnovalsvým vlastivědným koníčkům, publikoval a přednášel. Pomáhalomu v tom a vždy novou sílu dodávalo jeho pevné rodinné zázemí.V roce 1966 po deseti letech perné práce vydalo ostravské nakladatelstvíProfil v tehdy směšném nákladu 1500 ks knižně jeho práci„Jesenicko v období feudalismu do roku 1848“. Byla záhy beznadějněvyprodána a patří k základním vlastivědným pramenůmo regionu, z níž se dodnes vychází. Ocenění, jehož si nejvíce cenil,vyslechl z úst náhodného spolucestujícího ve vlaku, jímž od roku1966 po 11 let pravidelně dojížděl z Jeseníku, kam s rodinou přesídlil,do javornického archivu. Ten jej oslovil a ujistil, že ví, s kýmmá tu čest. Když se překvapený dr. Zuber uvolil k řeči, protožeželezničáře z Vápenné v modré uniformě nepoznával, dostalo semu zvláštní pocty. „Vaši vlastivědu chovám jako nejcennější knihuFoto Emanuel Křeneka nepůjčil bych ji ani nejlepšímupříteli.“Na vlastivědu navázaly dalšípráce. Matice slezská v Opavěvydala v roce 1972 „OsídleníJesenicka do počátku 15. století“,odborných statí publikovanýchčasopisecky přibývalo.Dr. Zuber se v nich obracel takéke kulturním dějinám Jesenicka.Z jeho pera vyšel např. „Nástinhudebního vývoje Jesenicka“,uveřejněný v tzv. slezskémčísle časopisu Opus musicumv roce 1971. Hlavní pozornostvšak soustředil k osobnostihouslisty, dirigenta a skladateleKarla Ditterse, který se zasloužilo mohutný hudební rozkvětjavornického sídla vratislavskéhobiskupa hraběte F. G.Schaffgotsche.Ale ani javornická životníkapitola R. Zubera se nakonecneobešla bez dramaticky vypjatéchvíle. Došlo k ní v roce 1977,kdy byl dr. Zuber pro svůj bezprostřednípřístup k řádovýmsestrám nařčen ze špionáže proVatikán. Vykonstruované obvinění,které se podařilo vyvrátit,postihlo i sestru Benediktinu, rodnou sestru spisovatele Jana Drdy,z přenášení informací církevního, a tedy státu nebezpečného charakteruz Polska k nám a odtud do Německa.Vrcholným Zuberovým dílem se staly obsáhlé Osudy moravskécírkve v 18. století (jejich první část postihující období 1695-1777 vyšla v roce 1987). Kompletního vydání této práce se všakuž autor nedočkal. Teprve když pracoval na jejich první části, plněsi uvědomil, jak velký úkol před sebe postavil. „Nevím, zda budevůbec v mých silách se s ním s nejlepším přesvědčením vyrovnat,takže se mě na nějaký termín ani neptejte. Své plány samozřejměmám - k pěti stovkám stránek druhé části by měly přibýt ještěalespoň další dvě stovky. Pak bych snad mohl být se svou pracíspokojen,“ uvedl dr. Zuber v závěru onoho roku roku 1993, kdyjsem ho v Jeseníku spolu s činohercem Slezského divadla v OpavěEmanuelem Křenkem navštívil (druhá část Osudů ale nakonecvyšla teprve v roce 2003).Splácel-li dr. Zuber svými „Osudy“ velký dluh, který v té doběnaše moderní historiografie na poli církevních dějin a dějin recepcenáboženských idejí měla, navyšoval tím současně jiný dluh. Totiždluh nás všech vůči němu. Vždyť až v roce 2001 se v Jeseníkudočkal snad jediného oficiálního uznání v podobě čestnéhoobčanství města. Sám po slávě samozřejmě nikdy netoužil, řídil sestriktně svým sudidlem ve smyslu morálního kritéria, které rumunskýhistorik a filozof náboženství Mircea Eliade nazýval „lacrum“(posvátno). „Je pro mě tím úplně nejdůležitějším v životě, je pro měpružinou, která dovede pokaždé přemoci nesvátečno (profanum),“tvrdil. Z tohoto kréda vždy vycházel a věděl, že i přítomnost jetřeba studovat pohroužením se do minulosti.Silou víry ve své vědecké i životní krédo nás dr. Zuber nepřestáváoslovovat.Ivan Augustin


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 43Zdeněk Kolářský se dočkal monografieTvůrce insignií rektora a medailí Slezskéuniverzity (SU) v Opavě akademickýsochař Zdeněk Kolářský se v závěruloňského roku, několik měsíců po svýchosmdesátinách, dočkal monografie. Vydalaji Univerzita Pardubice, jedna z několikanašich vysokých škol, o jejíž výtvarnousymboliku se Z. Kolářský zasadil. Úvodnítext do ní napsal prof. PhDr. Petr Vorel,CSc., děkan Fakulty filozofické UniverzityPardubice a pracovník jejího Ústavu historickýchvěd, rejstříky zpracoval Mgr. PetrHoráček (Univerzita Pardubice), fotografiepořídila Taťána Binková a další poskytlAvers a revers první medaile Z. Kolářského proSlezskou univerzitu z roku 1990 Repro archivAvers a revers medaile z roku 2001 vydané k 10.výročí vzniku Slezské univerzity Repro archivautorův archiv a grafický návrh publikacerealizoval Pavel Halamka z grafickéhostudia tiskárny TG TISK s.r.o., Lanškroun.Největší díl práce ovšem, jak je u nějostatně obvyklé, odvedl v podobě vytvořenícelkové obsahové koncepce a grafickéhonávrhu sám Z. Kolářský.Monografie nazvaná „Mezi orlema pannou“ a nesoucí podtitul „výběr z dílačeského sochaře a medailéra“ je na světěa díky porozumění pracovnic naší univerzitníknihovny bude k dispozici i v jejíchfondech. Vždyť v obsahu reprezentativnípublikace o více než 350 stranách je SUvýznamně zastoupena – jak rektorskýmžezlem, řetězem, pečetí (z ní vznikl znakSU) a kresebným návrhem pečetidla, takaversem a reversem medaile z roku 1990(později upravené v roce 2000 a dnes užívanéjako čestné medaile zlaté, stříbrnéa bronzové), aversem a reversem medailez roku 2001 (vydané k 10. výročí vznikuuniverzity) a aversem medaile z roku 2003(vydané k otevření rekonstruované budovyrektorátu a Matematického ústavu Na Rybníčkuv Opavě).Byl to prof. Libor Pátý, první náměstekministra školství, mládeže a tělovýchovy,v únoru 1990 ministrem prof. MilanemAdamem zmocněný k projednání předpokladůk založení naší univerzity s představiteliměsta Opavy a vysokoškolskýmipracovníky regionu sdruženými v přípravnémvýboru pro její vznik, jenž doporučil,aby se zadání navrhnout a vytvořit univerzitníinsignie ujal akad. sochař Z. Kolářský.K tomuto doporučení vedla prof. L. Pátéhozkušenost, kterou s vysokou ideovou i výtvarnoukvalitou Kolářského díla získal užna konci sedmdesátých let minulého století,kdy umělec vytvořil žezlo děkana Matematicko-fyzikálnífakulty Univerzity Karlovy.V duchu těchto předpokladů si tvůrce počínaltéž při spolupráci na vzniku rektorskýchinsignií Slezské univerzity.Na podzim 2001 byl Z. Kolářský zatuto spolupráci na vernisáži výstavy svéhodíla ve Slezském zemském muzea v Opavěoceněn „svou“ Zlatou medailí SU. (ian)Avers a revers medaile vydané v roce 2003 k otevřeníbudovy rektorátu v Opavě Repro archivAvers a revers medaile vytvořené pro statutárníměsto Opavu v roce 2004 Repro archiv


strana 44 Noviny Slezské univerzity leden 2012Příprava výstavy? Velký seminář muzeologů!Tyto řádky o výstavě PaměťSlezska nemohou být pozvánímk ní. V opavském Domě uměnís posledním dnem loňskéhoroku skončila. Přesto kdybynebyly napsány, zůstaly byNoviny Slezské univerzity těm,kdo se o ni zasadili, dlužníky.Nejen Slezskému zemskémumuzeu, pořadateli výstavy, aletéž svému vydavateli. „Jejípříprava se totiž stala velkýmseminářem muzeologů. Úspěšnýchabsolventů tohoto oboru,který na univerzitě patří k zakladatelským,stejně jako jehosoučasných posluchačů. Kdyžse všichni k práci na ní sešli,i na Ústavu historických vědjsme si znovu uvědomili, že tiprvní působí od Jeseníku poČeský Těšín a samozřejmě takéza hranicemi Slezska. A že proty druhé to bude dobrá škola,“říká autor výstavy Pavel Šopák,jehož pracovní tým čítal sedmdesítek lidí.V závěru roku 2010 získaloSlezské zemské muzeum (SZM)v rámci Programu aplikovanéhovýzkumu a vývoje národnía kulturní identity podporu projektu „Paměť – identita – region“.Projekt financuje Ministerstvo kultury ČR a řešitele zavazujek uspořádání šesti výstav a vydání šesti katalogů. Paměť Slezskajejich řadu zahájila. „Letos na ni naváže výstava Město, zámekkrajina, v následujícím roce chceme prezentovat Znamení vertikál.Jubilejní rok 2014, v němž uplyne 200 let od vzniku Gymnaziálníhomuzea v Opavě, inspiruje ke zpracování hned dvou témat. Budoujimi dějiny muzeí a dále též zeměpanská problematika. Sérii uzavřev posledním roce řešení projektu Neklidné století, vždyť to dvacátétakovým určitě bylo,“ představuje P. Šopák celý střednědobýzáměr a věří, že se všechny uvedené výstavní tituly dočkají stejnéhoohlasu jako Paměť Slezska.Supervizorem vzpomenutého projektu je Markéta Kouřilová,náměstkyně ředitele SZM pro společenské vědy. „Ano, jde o jednuz našich absolventek a v pětičlenném vedení muzea není sama.Totéž co o ní, platí rovněž na adresu ředitele Antonína Šimčíkaa jeho náměstka pro muzeologiiIvana Bergra,“ potvrzuje P. Šopák.Z dalších, na výstavě zainteresovaných,by nerad někohovyzvedával zvlášť. „Bylo by tona úkor jiných. Třeba jen dokatalogu výstavy přispělo 30autorů, kteří se podělili o zpracovánív nejednom případě značněobsažných hesel ke všem 540exponátům doplněných fotografiemi.Takže z katalogu se stalatučná kniha,“ komentuje rozsahk vydání zcela připraveného, lečdosud tiskárnou nerealizovanéhovýstupu. „Přesto jsme ho 15.Výstava Paměť Slezska se těšila návštěvnickému zájmuHovoří opavský historik umění a muzejník Pavel ŠopákFoto archiv SZMprosince v prostředí výstavydokázali v celistvé elektronicképodobě veřejně prezentovat,“dodává s tím, že citované setkánínávštěvníků výstavy s jejímiautory završilo řadu komentovanýchprohlídek. Těch se vedleP. Šopáka samotného chopili pojeho instruktáži nynější studentimuzeologie. Výstava se pocelou dobu konání stala centremopavského kulturního dění.Doprovodily ji přednášky JiříhoŠíla, Petra Kozáka a JaromíraOlšovského, stejně jako besedao nedávno vydané knize Průvodcearchitekturou Opavy.Výstavu Paměť Slezskaprovázela navíc dvě osobníŠopákova výročí. Připomnělamu, že spolupráci se SZM napřípravě výstav započal v roce1996, kdy se podílel na připomenutíodkazu německéhohistorika umění EdmundaWilhelma Brauna, fenomenálníosobnosti opavského muzejnictví.Dvojnásobná doba pakvloni uplynula od okamžiku,kdy poprvé navštívil výstavníbudovu SZM. „Pamatuji si toúplně přesně, bylo mi tehdy jedenáct a ten zážitek přirovnávámk dojmu o dva roky mladšímu, ze zahájení provozu Národníhodivadla, otevřeného po rekonstrukci a přístavbě Nové scény,“nemusí vůbec přemýšlet. Jeho životní spojení se SZM umocnilapříležitost stát se autorem ideové koncepce nové stálé expozicevýstavní budovy, jejíž otevření je po rekonstrukci připravováno napolovinu května. „Samozřejmě se jedná o společenskovědní částexpozice nazvanou Křídla myšlenek. Když jsem jako gymnazistanahlížel ze třídy do protilehlé muzejní budovy, těžko mě mohlo něcotakového napadnout,“ přemítá P. Šopák a hlavou mu už táhnoudalší výstavní projekty.Ještě naposledy se ale vrací k Paměti Slezska. „Samozřejměbylo mou výhodou, že členité prostory Domu umění poměrně dobřeznám. Poprvé jsem sem byl pozván k přípravě výstavy k 25. výročíjeho otevření. To bylo v roce 1999 a později přišly ještě další cennézkušenosti s ním, konkrétně u výstavy Slavné vily Moravskoslezskéhokraje, kterou se nám právědíky muzejním exponátům podařilozatraktivnit. Dost se mi teďvšechny tyto poznatky hodily,“připomíná závěrem a všeobecnýúspěch Paměti Slezska si v žádnémpřípadě nepřivlastňuje.Dobře ví, že výstava se stalavizitkou nejen pro muzeum, aletéž vysvědčením pro opavskoumuzeologii spjatou od prvopočátkůse Slezskou univerzitou.„A těch úspěšných muzeologů,kteří v Opavě studovali, je užFoto ianvlastně několik generací,“ loučíse P. Šopák.(ian)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 45Festival Na cestě... revolucí k dneškuOhlédnutí za 5. ročníkem festivalu studentského a amatérského divadlaJiž popáté se ve dnech9. - 12. listopadu 2011 konalv Opavě Festival Na cestě...,tentokrát s podtitulem „revolucík dnešku“. Akce pořádaná studenty3. ročníku oboru Kulturnídramaturgie se zaměřením nadivadlo vyučovaného na Ústavubohemistiky a knihovnictvíFilozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity (SU)se postupně stává pravidelnousoučástí kulturního dění města.Spolupořadateli tentokrát bylySU, Loutkové divadlo Střediskavolného času, Opavská kulturníorganizace OKO, Statutárníměsto Opava a Asociace studentůa přátel SU. Pořádání festivaluumožnila mj. finanční podpora z grantu Ministerstva kulturyČeské republiky.Jeho program se odehrával nejen tradičně v prostorách Loutkovéhodivadla, ale i v Obecním domě, v Café Evžen a v prostoráchuniverzity a pokračoval v dříve nastoleném trendu multižánrovosti.Kromě divadelních představeníse tak mohli diváci zúčastnitkoncertu kapely Way Out,komponovaného večera poezieBlanky Fišerové, Jana Hanouskaa Jany Cindlerové nebo vidětUniversum – Geraltova smrt, tedy prezentaci fotografií Petra Kolmanadoprovázenou poezií Davida Bátora a hudbou Jana Hanouska.V hlavním programu vystoupily divadelní soubory z celéČeské republiky. Již potřetí v historii festivalu vytvářel souborstudentů Kulturní dramaturgie Přeseděla jsem si nohu svůj projektinscenovaného čtení 3 jsou 3, který vznikl za podpory agenturyDilia. Tentokrát s hrami „Viktorova cesta“ (N. Bedos), „Kukačka“(J. C. Grumberg) a „Seconhand: NANO“ (A. Kološová a H. Magdoňová).Čtvrtou bonusovou hrou byl taneční projekt FBMI (E.Seveldová a M. Těminová). Tyto inscenace byly divákům nabídnutypostupně ve čtyřech festivalových dnech.První den předcházelo premiérovému uvedení hry Viktorovacesta souboru Přeseděla jsemsi nohu slavnostní zahájení zapřítomnosti zástupců vedení,pedagogů Slezské univerzityi sponzorů.Druhý festivalový den zahájilSoubor DUO podprůměrnýchCelý čtyřdenním programem provázela tato dvojice moderátorů. Jakosoučást oficiálního zahájení uvedly BOOM a Bombička dialog na témasoučasné nabídky studijních možností na Slezské univerzitě Foto archivZe závěrečného dějství festivalu Na cestě..., o něž se v Klubu ART opavskéhoObecního domu postaralo Divadlo DNO a Šagvoč uvedením představeníHOSPODIN aneb kdopak by se Boha BARFoto archivscifi-dramatem Ksichtbooktýkajícím se problému společenskýchsítí. Následovala druhápremiéra souboru Přesedělajsem si nohu - Kukačka. Komponovanývečer poezie v CaféEvžen přinesl v první části Večerv bílém, kterým nás provedlaBlanka Fišerová se svou sbírkouV bílém za doprovodu tónů JanaHanouska. Druhá část patřilaJaně Cindlerové a jejímu koncertnímuvystoupení. Druhý denukončil host festivalu, DivadloLíšeň, hrou Putin lyžuje, kteráse hrála ve vojenském stanu nazahradě Loutkového divadla.Soubor Centrální zádrhelzapočal den třetí třemi příběhyv inscenaci 3x Cami. Seconhand:NANO byla třetí premiérasouboru Přeseděla jsem si nohu.Tentokrát šlo o autorskou hrustudentek oboru Kulturní dramaturgie.Inspirovaly se hudboukapely Tatabojs a jejich Nanoalbem.Po představení zahrálve svém „domácím prostředí“divadelní soubor Loutkovéhodivadla Štěk bláznivou komediiOtylka. Večer se účastníci festivalupřesunuli do Music Clubu Jam na koncert kapely Way Out.Poslední festivalový den zahájil opavský soubor DivadloVysokozdvižného Soumara absurdním dramatem Hra. Po němnásledoval projekt Universum – Geraldova Smrt a koncert herečkyDivadla Petra Bezruče slečny Pavly Gajdošíkové. Poslední, čtvrtoupremiérou souboru Přesedělajsem si nohu byl taneční projektFBMI studentek oboru Kulturnídramaturgie ve spoluprácis ostravským Studiem pohybuELKO. Celý festival uzavřelodivadlo DNO a Šagvoč zábavným představením HOSPODIN anebkdopak by se Boha BAR odbývajícím za barem Klubu ART.Během festivalu probíhaly i workshopy, při nichž si účastníciprohlubovali své praktické znalosti. A to jak na workshopu dramatickévýchovy vedeném PhDr. Hanou Císovskou, Ph.D., tak naworkshopu scénografie vedeném Tomášem Volkmerem. Oba workshopysi pochvalovali nejen účastníci, ale i lektoři. Jako každoročněprobíhaly rozborové semináře, kde si členové zúčastněnýchdivadelních souborů vyměňují zkušenosti a poznatky o uvedenýchinscenacích. Semináře měla v režii MgA. Hana Galetková.Festival se těšil potěšitelnému ohlasu v regionálních i celostátníchtištěných a elektronických médiích. Český rozhlas v pořaduKoktejl odvysílal rozhovors dramaturgyní festivalu KlárouKvasničkovou, televize RTAo něm natočila krátký dokument.Informovaly o něm regionálnídeníky (např. Opavský a hlučínskýdeník) a v neposlednířadě mu byl věnován značnýprostor na sociální síti Facebooka na vlastních internetovýchstránkách festivalu. Navštíviloho přibližně 500 diváků, mezinimiž byli jak studenti, takdokonce senioři. V průběhu festivalovýchdnů vycházel zpravodaj,jehož redaktory se stalistudenti 2. ročníku oboru Kulturnídramaturgie se zaměřenímna divadlo. Eliška Seveldová


strana 46 Noviny Slezské univerzity leden 2012Výstava fotografií z cyklu Hledání souvislostíTři fotoobrazy z širšího cyklu Hledání souvislostí, milovníkům současnéčeské fotografie již velmi dobře známého. Všechny reflektují pocity tvůrcez návštěvy nepálské metropole Káthmándú Foto Zdeněk StuchlíkNedílnou součástí atmosféryslavnostního zahájeníakademického roku 2011/2012na vysokých školách Českérepubliky, které proběhlo 3.října v někdejším kostele sv.Václava v Opavě, byla takévýstava velkoformátovýchfotografií prof. RNDr. ZdeňkaStuchlíka, CSc., děkanaFilozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity (SU)v Opavě. Fotografie, jež autorřadí do volného cyklu s názvemHledání souvislostí, byly ovšemv Domě umění vystaveny pouzepo dobu několika dní.Prologem výstavy se stalavernisáž, která proběhla již 15.září v souvislosti s konánímmezinárodního workshopuastrofyziků RAGtime. V nověotevřeném gastrocentru vevýukovém areálu na Hradeckéulici v Opavě byl ale prezentovánpouhý zlomek celéhocyklu. Fotografie čekalo běhemposledních zářijových dní stěhováníprávě do Domu umění,kde byl prezentovaný materiálvýrazně rozšířen a doplněn.Není jistě bez zajímavosti, žepět z vystavených děl (IluminaceI / Chitwan, IluminaceII / Opava, obě z roku 2006,Ocelové město I, II / Karviná,obě z roku 2007, a Mezi světlema snem / Káthmándú z roku2008) bylo v reprodukcíchpoužito na pamětních listechSlezské univerzity v Opavěvydaných jak k uvedenémuzahájení akademického roku,tak ke slavnostnímu zasedáníakademických senátů a vědeckýchrad SU konanému 6.prosince na Obchodně podnikatelskéfakultě v Karviné.„Název Hledání souvislostídávám podstatné částiprezentovaných fotografií, tatovýstava do tohoto cyklu dozajistapatří. Snaží se reflektovatspoustu filozofických témat, aťsoučasných nebo nadčasových,zkoumat souvislosti s časema prostorem a jejich vnímání.Souvislosti se hledají také sesvětlem, barvou a tvarem, jaktyto atributy reflektují lidsképocity a konečně jaká je interakcemezi lidským duchema vnějším světem,“ nastínilautor fotografií. (mno)Komorní sbor spolupracuje se Slezským divadlemJe to již více než půl roku, co bylKomorní pěvecký sbor Slezské univerzity(KPSSU) prostřednictvím sbormistryněVladimíry Vašinkové osloven dirigentemJanem Snítilem, aby spolu se sborema orchestrem Slezského divadla v Opavěnastudoval při příležitosti 200. výročínarození Franze Liszta jeho rozsáhlé dílo– oratorium Christus.Jelikož celé oratorium trvá více než třihodiny a je skutečně náročné, rozhodl J.Snítil nastudovat pouze jeho první vánočníčást, aby nemusel dílo v dalších pasážíchdrasticky krátit a zachoval tím co nejvícejeho autenticitu. Ostatně, bylo to právěVánoční oratorium, které mělo ve své doběpremiéru jako první, a to v Římě v roce1867, tedy již rok po dokončení celého oratoria,jež bylo v plném rozsahu provedenoteprve v roce 1873 ve Výmaru.KPSSU tak dostal příležitost podílet sena interpretaci mimořádně krásného díla,kterou vnímal také jako obrovskou výzvu,neboť se vedle oratoria připravoval nasoutěž Europe and its Songs v Barceloně.Po zlatém příjezdu ze Španělska se začalplně věnovat oratoriu. Velký dík patří dirigentoviJ. Snítilovi, který si vzal na starostmužskou část sboru, a zásluhou dělenýchzkoušek se nastudování velmi urychlilo.Pak už nezbylo nic jiného, než začít zkoušets divadelním sborem a na samotnémkonci s orchestrem.Premiéra oratoria proběhla 6. listopadu2011 v někdejším opavském kostelesv. Václava pod záštitou primátora městaprof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a biskupaDiecéze ostravsko-opavské Mons.Františka Václava Lobkowicze. Ohlas bylvelmi příznivý – publikum odměnilo výkonaplausem vestoje. Poté 11. listopadu sereprízovalo ve farním kostele sv. Mikulášev Ludgeřovicích, kde bylo oceněno sborovévystoupení, neboť lidé po něm začali spontánnětleskat, přestože se tak běžně činí ažna konci. Následovalo provedení v kosteleNanebevzetí panny Marie v Bruntále(8. prosince) a v kostele sv. Bartolomějev Kravařích (9. prosince).Vedle toho uskutečnil KPSSU ještěněkolik samostatných adventních koncertů- nejprve vystoupil 29. listopadu v doprovodnémprogramu vánočních trhů v Opavě,poté 4. prosince ve farním kostele v Branticíchu Krnova a 7. prosince v Domě seniorůve Slavkově. Konečně 13. prosince se představilna tradičním „Zpívání na schodech“v budově Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity na Masarykověulici v Opavě.Lucie Deutsch


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 47Podzimní autorská čtení rakouských literátůVe spolupráci s Rakouskýmkulturním fórem v Praze a Rakouskouknihovnou v Opavěhostil Ústav cizích jazyků (ÚCJ)Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity v podzimníchměsících loňského rokuhned dva významné rakouskéautory. K prezentaci jejichtvorby před studenty je pozvalarakouská lektorka ÚCJ Mag.Angelika Enne. Setkání s niminavázala na již tradiční „šňůru“autorských čtení, v jejichž rámcipozvání na akademickou půduSlezské univerzity v minulostipřijali např. Gudrun Seidenauer, Reinhard Kaiser-Mühlecker aj.Friedrichu Achleitnerovi, který Opavu v doprovodu své chotinavštívil poprvé, by nikdo jeho věk nehádal. Narodil se v roce1930 a díky své vitalitě stále patří k nejvšestrannějším osobnostemrakouského kulturního života. Už jako student architektury sekoncem padesátých let 20. století zařadil vedle H. C. Artmanna,Konrada Bayera, Gerharda Rühma a Oswalda Wienera k výraznýmčlenům avantgardní WIENER GRUPPE. Působil jako profesor naAkademii der bildenden Künste und der Angewandten Kunst. JeTaké v tomto semestru zorganizovalooddělení germanistiky Ústavu cizíchjazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity Lange Nachtder kurzen Texte. Již tradičně se tato akcekoná dvakrát ročně a přitahuje stále víceaktivních účastníků i diváků. Stejně jakona jaře se Dlouhá noc konala v opavskémObecním domě a stala se tentokrát součástí13. ročníku celostátního festivalu „Denpoezie“.K tomu, aby představili své oblíbenéněmecky psané knihy předčítáním krátkýchúryvků, se studenti germanistikya vyučující ÚCJ sešli 9. listopadu. Přiopravdu dlouhém čtenářském maratonuzazněly např. texty Kurta Tucholského,Georga Büchnera, Ericha Frieda, IngeborgBachmann, Petra Handkeho či FriedrichaAchleitnera, nechybělo však ani divadelnípředstavení v podání Filipa Byrtuse,Nahoře studenti naslouchají vyznání Friedricha Achleitnera, dole protagonistalistopadového autorského čtení Michael Stavarič Foto ianRicharda Mazurka a Jakuba Volného. A běhemvečera se také zpívalo: Pavol Korčeka Iva Janáčová několikrát nadšené publikumroztleskali a zlatým hřebem večera sestalo s napětím očekávané „Opava WeekendBlues“ v podání Thomase Schneideraa Maxe Schneidera.Také tentokrát měli organizátoři večera,Dr. Thomas Schneider a Mag. Angelikaliterátem, básníkem a píše kritikyo architektuře.Dalo by se o něm říci, že jevelmistrem jazyka. A v Opavěto 13. října před studenty,pedagogy i dalšími účastníkysetkání z řad veřejnosti potvrdil.Friedrich Achleitner předčítal zesvé první prozaické sbírky „einschlafgeschichten“a také textyz knihy „der springende punkt“,které psal pro rakouský deníkDer Standard. Jeho kratičké příběhyplné absurdního humorua fantazie sklidily dlouhotrvajícípotlesk.Po návštěvě Olomouce a Ostravy zavítal do Opavy takéMichael Stavarič a 24. listopadu 2011 se tento mladý tvůrce(1972) českého původu stal hostem ÚCJ. Předčítal ze svéhorománu „Brenntage“, za nějž získal Wartholzovu cenu za literaturu.Dílo pojednává o dospívání v tajemném světě, kde panuje magickáatmosféra. Tu se autorovi, od sedmi let žijícímu ve Vídni, kam seodstěhoval z Brna, absolventovi studia češtiny a žurnalistiky, spisovateli,překladateli a editorovi, podařilo přenést i do posluchárnyv budově na Masarykově ulici.Gabriela RykalováDlouhá noc krátkých textů se protáhla až do ránaDlouhá noc krátkých textů popáté zaujala jakaktivní aktéry, tak četné publikum Foto archivEnne z ÚCJ, příležitost pozdravit vzácnéhosty. Na Dlouhou noc přijali pozvání kolegovéz ostravské germanistiky, kteří svýmvystoupením program velmi příjemněobohatili. Se svým oblíbeným historickýmtextem publikum seznámil dr. RomanSukač z Ústavu bohemistiky a knihovnictvía hostem nejvzácnějším se stal prof. MarcL. Greenberg, vedoucí oddělení slavistikyna americké University of Kansas, kterýv rámci stipendijního pobytu v Opavě naÚstavu bohemistiky a knihovnictví přednášel.Právě v den svých 50. narozeninpředčítal texty v jazyce Jiddisch a sklidilbouřlivý potlesk.Jak jsme již pětkrát měli možnostpoznat, přináší každá Dlouhá noc krátkýchtextů nezapomenutelná překvapení. Staňtese i vy její součástí a přijměte pozvání napříští Dlouhou noc, která se bude konat najaře 2012.Gabriela Rykalová


strana 48 Noviny Slezské univerzity leden 2012Historický klub se zaměřil na regionální dějinyKomentovaná vycházka centrem Opavy začalaještě za plného denního světla... Foto archivAni během zimního semestru akademickéhoroku 2011/2012 Opavská pobočkaSdružení historiků ČR (Historický klub1872) neustala ve své činnosti. Všechnyakce, které během podzimu 2011 připravila,byly tematicky spjaty s minulostíčeského Slezska.Především pro nové studenty 1. ročníkuhistorických oborů na Filozoficko--přírodovědecké fakultě Slezské univerzitybyla určena podvečerní komentovanávycházka centrem města Opavy. Jejímcílem bylo, aby se nově nastoupivší studentiblíže seznámili s městem, ve kterémbudou několik let pobývat, poznali četnostuměleckohistorických i architektonickýchpamátek v jeho centru a v neposlední řaděse dověděli, kde se nacházejí historickápracoviště, archivy a knihovny, jež mohoupři svém studiu využívat. Ve středu 19.října tak architektonickými památkami„bílého města“ provedla čtveřice studentů--členů pobočky Historického klubu 1872 ažnečekaně početnou skupinu svých novýchi stávajících kolegů z Ústavu historickýchvěd (ÚHV).Společným dílem pobočky, Maticeslezské a Opavské kulturní organizace(OKO) byla přednáška „Americké letectvonad Opavskem 1944“ s podtitulem„Příběh havárie amerického bombardérukousek od Opavy“. Díky atraktivitě tématua efektivní spolupráci s OKO se Sál purkmistrůopavského Obecního domu v úterý15. listopadu zcela zaplnil posluchačivšech věkových kategorií od studentůaž po válečné pamětníky. Od předsedyopavského odboru Matice slezské a znalcemoderních vojenských dějin Ing. JaromíraBreuera se dověděli mnohé nejen o 19 náletechamerické 15. letecké armády z Itálie nastrategické cíle v Horním Slezsku. Druháčást přednášky patřila vyprávění předsedyopavského Historického klubu MartinaSosny o osudech amerického bombardéruB-24 Liberator, jenž havaroval 22. srpna1944 na Opavsku mezi obcemi Jakubčovicea Raduň, a jeho desetičlenné posádky....a pokračovala i poté, kdy ho s nastupujícímvečerem začalo stále více ubývat Foto archivDo následné diskuze se po obou výkladechzapojila řada zájemců o vojenskou neboregionální historii.O týden později, v úterý 22. listopadu,navázala na tematiku vojenských dějin dalšíz přednášek absolventů oboru odborné historie.Ani doktorand ÚHV Filozoficko-přírodovědeckéfakulty v Opavě Mgr. VojtěchSzajkó neopustil prostor nynějšího českéhoSlezska, pouze se ve svém výkladu posunulo pár desítek let hlouběji do minulosti.V jedné z učeben na Masarykově ulici totižpřednášel na téma „Prusko-rakouská válka1866 a Rakouské Slezsko“. Přednášku sivyslechlo 20 mladých lidí, převážně studentů.Opavskou pobočku Sdružení historikůČR koncem kalendářního roku 2011 tvořilo28 členů, z nichž každý je nějakýmzpůsobem spjat se Slezskou univerzitou.Většinou se jedná o studenty bakalářských,magisterských nebo doktorských programůna zdejším ÚHV.Martin Sosna, Hana KomárkováWorkshop k digitalizaci pramenů a správě datNa Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity v Opavě proběhl 27. října 2011jednodenní workshop Digitalizace pramenů a správa dat v paměťovýchinstitucích, a to jako součást řešení univerzitního projektuSGS/5/2011 Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska.Workshop byl určen pro studenty navazujícího magisterskéhoa doktorského studia a pracovníky paměťových institucí. Programtvořily dvě části. První, teoretická část, proběhla v počítačovéučebně ÚHV a druhá, praktická, ve fotoateliéru Konzervátorskéhocentra ÚHV. Na workshop se přihlásila desítka zájemců(mj. z Univerzity Hradec Králové, Ostravské univerzity) včetnědvou polských studentů z těšínské pobočky Slezské univerzityv Katovicích. Další účastníky byli zaměstnanci Městského muzeaa galerie v Holešově, Muzea Hlučínska a Slezského zemskéhomuzea v Opavě.Po zahájení workshopu vedoucím ÚHV doc. PhDr. JiřímKnapíkem, Ph.D., který přítomným osvětlil činnost ústavu a jehoaktuální projekty, se moderování akce ujal Mgr. David Váhala.V krátké prezentaci přiblížil projekt Digitalizace pramenů k modernímdějinám Slezska. Na ni navázala hlavní přednáška o digitalizacivšech skupin pramenů a jejich zpřístupňování. Důraz bylpoložen zejména na plánování, metodiku a cíle digitalizace, nazpracování textu, obrazu, zvuku a filmu včetně datových a metadatovýchstandardů a také na zálohování a digitální prezentaci.Praktická část workshopu následovala po polední přestávce.Zaměřila se na problematiku průzkumu a identifikace pramennýchmateriálů, dále degradační procesy jednotlivých skupin pramenůa základní čistící a konzervační zásahy. Další část přiblížilaskenování pramenných předloh na profesionálním velkoformátovémskeneru (vyzkoušeny byly zejména pozitivy, diapozitivy,negativy, mikrofiše a mikrofilmy). Skenování textových předlohprobíhalo na profesionálním velkoformátovém knihovnickémskeneru. Snímání trojrozměrných předloh bylo zaměřeno jednakna problematiku RTG snímkování v historických vědách, jednakna pořizování evidenční a výzkumné fotodokumentace. Pořizovánífotodokumentace bylo prakticky demonstrováno nejen na fotografováníza přirozeného světla, ale i za použití umělých zdrojů světlaa zábleskových soustav. Díky omezení počtu účastníků akce mohlobýt zajištěno praktické vyzkoušení jednotlivých digitalizačníchtechnik všemi účastníky.Pozitivní ohlas účastníků workshopu potvrdil naplnění jehohlavního záměru. Nejde jen o předávání teoretických základů,ale hlavně o získávání praktických zkušeností s jednotlivýmitechnologiemi. Vítanou se stala i výměna zkušeností přítomnýchpracovníků paměťových institucí, kterou ocenili zejména přítomnístudenti.David Váhala


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 49Prezentace studijních možností také v KrnověMezi ostatní součásti Slezskéuniverzity (SU) v Opavě,které praxi dnů otevřených dveřírealizují už dlouhé roky, se vlonipřiřadilo též Vzdělávací centrumv Krnově. Nebyl to sice 16.listopadu ještě den otevřenýchdveří se vším všudy, šlo o prezentaciaktuálních možnostístudia na SU v akademickémroce 2012/2013, ale první zkušenostkrnovští pořadatelé v tomtosměru získali. Jednotlivé součástii pracoviště Public Relationsrektorátu SU jim v tomúčinně pomohly.V prostředí konferenčníhosálu, kde byla využita částprezentačních bannerů, jimiž SU disponuje pro potřeby tohotodruhu, se odehrála dvě setkání s pozvanými středoškoláky. Prvníabsolvovali studenti Gymnázia Krnov, Střední školy průmyslovéKrnov, Střední průmyslové školy Bruntál a Střední školy zemědělstvía služeb Město Albrechtice, druhé jejich generační druhové zeStřední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p. o.„Prvotní reakce na možnost zúčastnit se prezentace studijnínabídky naší univerzity přímo v Krnově byla sice jak na početúčastníků, tak na počet středních škol vyšší, ale někteří ohlášenínakonec svému příslibu nedostáli,“ zhodnotila projevený a skutečnýzájem vedoucí Vzdělávacího centra v Krnově Bc. GabrielaKomendová a ocenila přístup, s jakým se zástupci univerzitníchsoučástí úkolu představit své studijní obory a další možnostivyžití vysokoškoláků zhostili. „Na poslední chvíli nemohli přijetzástupci z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, a tak jsme topo domluvě s nimi vzali za ně,“ usmívá se Bc. Komendová.V letošním roce chce s přípravoupodobné prezentace začítještě dříve, a to tak, aby se jejítermín dal zapracovat do harmonogramuakcí jednotlivýchstředních škol mikroregionuKrnovska. „Samozřejmě sepokusíme ve větší míře a intenzivnějioslovit také střední školyv Bruntále, ve Vrbně pod Pradědema možná i v Jeseníku. Anitam nebude na škodu připomenoutexistenci Slezské univerzity,i když se Jesenicko před časemrozhodlo k lítosti pravověrnýchSlezanů připojit k Olomouckémukraji,“ říká Bc. Komendováa prezentace oborů chce napříštěvíce využít i k představení svého pracoviště. „Nabídka možnostíceloživotního vzdělávání je ostatně součástí prezentací na všechveletrzích a výstavách vzdělávání pomaturitního,“ uplatňuje zkušenostiz loňské návštěvy veletrhů Gaudeamus v Brně a Akadémiav Bratislavě.Prezentace Vzdělávacího centra v Krnově byla na nich vevýstavních stáncích SU zajištěna formou tištěných letáků, k jejichžpořízení přispěl rozvojový projekt „Posílení pozice SU namarketingovém trhu zkvalitněním jejích prezentací v tuzemskua v zahraničí“ řešitele Ing. Jaroslava Kanii, kvestora SU. Projektdále umožnil přípravu a zhotovení mobilních bannerů pro krnovskousoučást. „Za tuto pomoc opravdu moc děkujeme. Motivovalatéž oživení snah zlepšit prezentaci naší součásti ve formě jejího zviditelněníjak mnohem výraznějším označením hlavního objektu ZaDrahou, tak prezentační plochy při vjezdu do areálu Vzdělávacíhocentra,“ uzavřela Bc. Komendová.(ian)Studentský filmový půlmaraton k 17. listopaduV rámci akcí konaných k připomenutí20. výročí vzniku Slezské univerzityv Opavě připravil Ústav pedagogickýcha psychologických věd (ÚPPV) Fakultyveřejných politik i Studentský filmovýpůlmaraton, svým zaměřením speciálněvěnovaný dějinnému odkazu 17. listopadu,Dne boje za svobodu a demokracii.V posluchárně H3 výukového areálu naHradecké ulici v Opavě se 9. listopadu promítalysnímky z mezinárodního festivaludokumentárních filmů s tematikou lidskýchpráv Jeden svět. Jejich projekci umožnilaspolupráce ÚPPV s obecně prospěšnouspolečností Člověk v tísni a zastřešil ji projekt„Promítej i ty“.„Šest výmluvně vypovídajících dokumentůjsme přirozeně vybírali předevšíms ohledem na potřeby výuky bakalářskéhostudijního oboru Sociální patologiea prevence. Jak se ukázalo, byly pro nězajímavé,“ uvedla hlavní iniciátorka myšlenkyuspořádání festivalu PhDr. EditaOndřejová, Ph.D., s tím, že účast byla proorganizátory příjemným překvapením.Při zahajovací projekci dokonce kapacitaÚčastníci krnovské prezentace studijní nabídky Slezské univerzity pro příštíakademický rok si z ní odnesli také tištěné informační materiály Foto ianposluchárny zájmu studentů téměř nedostačovala.Na projekci titulů „Manželka zapadesát ovcí“, příběhu mladé dívky z Afghánistánuzotročené zásadami radikálníhoislámu, „Zemřít ukamenováním“,dokumentu o několika ženách, které uniklypotupnému trestu smrti, „Tři dary“ o česképomoci v Afghánistánu realizované společnostíČlověk v tísni, „Já, moje romskárodina a Woody Allen“, jenž zachytilminulost a současnost rodiny, která přišlado Itálie z Bosny a Hercegoviny, „Krevv mobilech“ na téma tíživé každodenníreality života v Demokratické republiceKongo a „Hlad“ o osudech lidí tří kontinentů,jejichž život limitují mezinárodnípoměry, bezprostředně navázaly krátké diskuses přítomnými pedagogy ÚPPV. „Studentůmse dostalo příležitosti přeneseněnahlédnout na jim neznámou problematiku,a to mnohdy velice otevřeným způsobem,“řekla dr. Ondřejová a potvrdila praktickyneomezené možnosti využitelnosti filmůtohoto zaměření pro výuku.Živý ohlas Studentského filmovéhopůlmaratonu podnítil na ÚPPV úvahyv tom směru, že by podobná akce nemělazůstat nadlouho ojedinělou. „Filmyopravdu zaujaly, a tak se zabývám myšlenkou,zda projekci dalších neopakovat třebav semestrálních cyklech, případně alespoňv cyklech akademických let,“ potvrdiladr. Ondřejová a vyzdvihla příznivou skutečnostsnadné dostupnosti snímků prostřednictvímobecně prospěšné společnostiČlověk v tísni.(ian)


strana 50 Noviny Slezské univerzity leden 2012Kariéra OPF informuje o možnostech uplatněníJe mi 19 let, bydlím v Ostravě a nyníprvním rokem studuji na Slezské univerzitěv Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě(OPF) v Karviné, obor Hotelnictví. Chtělabych vám blíže přiblížit program a svépocity z adaptačního kurzu Prvákoviny2011, který pořádala studentská organizaceAIESEC Karviná.Poprvé jsem zaslechla o Prvákovináchna zápise, kdy studenti z vyšších ročníkůa zároveň členové AIESEC rozdávaliletáčky s informacemi o tomto adaptačnímkurzu. Ihned mě tato příležitost nadchla,viděla jsem v ní možnost, jak navázatpřátelský vztah s ostatními studenty prvníhoročníku ještě před začátkem semestrua samozřejmě se dozvědět více o chodukarvinské fakulty, jelikož v tu chvíli jsembyla docela zmatená, jak to na ní funguje.Ještě ten den jsem se proto zaregistrovala.Mile mě překvapilo, že mi studenti vyššíchročníků odpověděli na všechny otázky.Prvákoviny 2011 byl třídenní adaptačníkurz určený pro studenty prvního ročníkuOPF a za celou jeho organizaci byli zodpovědnístudenti z mezinárodní studentskéorganizace AIESEC, která na této fakultěKariéru OPF provázely konzultace se zástupci firem a prezentace zaměřenéna možnosti uplatnění absolventů v nich Foto Jindřich Haluskasídlí. Cena kurzu byla pouhých 990 Kč.V ceně již byla zahrnuta doprava a ubytovánís plnou penzí.V pátek 16. září loňského roku sevšichni účastníci sešli před budovou OPFa společně se autobusem dopravili na místokonání adaptačního kurzu. Prvákoviny2011 nás zavedly do krásného prostředírekreačního střediska U Kateřiny s výhledemna Štramberskou Trúbu. Na programuprvního dne byly seznamovací a soutěžníhry, při kterých jsme navázali první osobnějšíkontakt s ostatními prváky a zažilispoustu legrace. Po těchto hrách na násčekal noční team building, který nás zavedlStudentská organizaceAIESEC pořádala ve středu9. listopadu loňského rokuna Obchodně podnikatelskéfakultě v Karviné setkánízástupců vybraných firem sestudenty „Kariéra OPF“.Zahájení akce se uskutečnilov malém sále fakulty. Jejíúčastníci tu byli seznámenis programem celého dne, absolvovaliprezentace každé z vystavujícíchspolečností a získalitaké informace v podobě konkrétníchnabídek na spolupráci.Následně měli možnost navštívitstánky vybraných firem vefoyer fakulty. Mohli pohovořits manažery a zástupci vybranýchfirem, navázat s nimi spolupráciv oblasti odborné praxe,získat informace o možnostechvypracování praktické částizávěrečných prací nebo se jenseznámit s aktuálním nabídkamiuplatnění se na trhu práce.Nechyběl ani stánek studentskéorganizace AIESEC, která prezentovalastudentům zahraničníodborné stáže s jazykovou konverzacís názvem „Speak!“.Pro zájemce byly podhlavičkou AIESEC UNI připravenytaké čtyři workshopyna atraktivní témata. Dvakrátse uskutečnil workshop společnostiWalmark, s.r.o. natéma „Umění prodat, marketingspolečnosti Walmark“.“Marketingoví manažeři tétofirmy vtáhli zúčastněné dotajů procesu vytváření reklamníhospotu. Studenti měli takémožnosti vypracovat návrh napropagování léčiv. Nejlepšínávrh byl odměněn reklamnímipředměty této společnosti. Třetíworkshop pořádala společnostMölnlycke Health Care, s.r.o.na téma „O čem mluvím, kdyžmluvím o Mölnlycke“. V průběhuworkshopu personalistététo firmy seznámili zúčastněnés pracovními nabídkami společnosti.Poslední workshopproběhl pod vedením majitelefirmy Golf Brothers, s.r.o. natéma „Jak na výběrové řízení.“Organizace AIESEC připravujev průběhu letního semestruakademického roku 2011/2012pro studenty OPF další workshopyna zajímavá témata.Více o nich se dozvíte nawww.facebook.com/aieseckarvina.Martin DeutschPrvákoviny pro začínající studenty se vydařilyÚčastníci Prvákovin absolvovali i řadu volnočasovýchaktivit v přírodě Foto Martin Deutschdo temného lesa, a my jsme zažívali tupravou stezku odvahy, kterou všichni dobřeznáme ze svého dětství.Druhý den kurzu byl plně nabitý informacemi,ale nechyběly zde také hry a zábava.Zájemci se mohli hned ráno seznámits činností fakulty apod. Členové studentskéorganizace AIESEC si pro nás připravilitaké užitečné typy a praktické informace,které se mohou studentům prvních ročníkůhodit. Rovněž jsme se dozvěděli, kde jemožno v Karviné trávit volný čas.Druhý den nebyl pouze informativní,ale také nás poctili svou návštěvou zahraničnístudenti, kteří na fakultě absolvujíprostřednictvím studentské organizaceAIESEC zahraniční stáž. Studenti Rodrigoa Paulina z Mexika a také Marina z Moldávienám vyprávěli o své rodné zemi.Naskytla se nám tak možnost oprášit znalostiangličtiny.Za tuhle akci chci poděkovat studentskéorganizaci AIESEC. Atmosféra bylaskvělá, počasí vyšlo a zároveň vzniklomnoho přátelských vztahů. Všem budoucímstudentům prvního ročníku adaptačníkurz vřele doporučuji. Daniela Sabolová


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 51Gastrocentrum umožní špičkovou kvalitu výukyÚčastníci zářijového slavnostního otevření nového gastrocentra na Hradeckéul. v Opavě mohli nahlédnout také do kuchyně Foto Michal ŠevčíkKoncepcí a vybavením je nové gastrocentrum, které bylov areálu na Hradecké ulici v Opavě slavnostně otevřeno 13. záříminulého roku, srovnatelné s moderními restauracemi a hotely.Vedle vynikajících podmínek pro výukové potřeby bakalářskéhostudijního oboru Lázeňství a turismus Filozoficko-přírodovědeckéfakulty (FPF) nabízí toto zařízení velké využití pro zaměstnanceuniverzity i širokou veřejnost.Za nejdůležitější aspekt fungování gastrocentra označujeMgr. Alexandr Burda, pedagog pověřený jeho řízením, předevšímzajištění kvalitního zázemí pro výuku a vzdělávání. „Existencevlastního zařízení je pro nás klíčová, jen těžko bychom si mohlive stávající kvalitě obdobné zařízení někde pronajmout, nemluvěo finanční stránce věci. Navíc se nabízí široké možnosti pro dalšívzdělávání studentů nebo zaměstnanců univerzity,“ vysvětlil.Přestože od otevření gastrocentra uplynulo sotva pár týdnů,podařilo se již realizovat celou řadů vzdělávacích kurzů, o které jemezi studenty mimořádný zájem. „Proběhl kurz barmanů, po němkurz baristů, v plánu je též kurz pro sommeliéry,“ vypočetl AlexandrBurda s tím, že možnosti školení a seminářů, pořádání rautůnebo banketů na nejvyšší úrovni jsou otevřené pro FPF a dalšíVýběr lokality, organizačně-technickézajištění nebo průvodcovská činnost. I tobyly úkoly, které čekaly na studenty 3.ročníku bakalářského oboru Lázeňství a turismus.V rámci předmětu Příprava a realizaceturistického produktu II. vyrazily 17.září minulého roku dvě pracovní skupinyna jih Evropy. Cílovou destinací byla oblastToskánska v Itálii. Samotné plánovánízapočalo již v květnu.Poté, co studenti zvládli tuzemskýzájezd do lázeňského trojúhelníku v Karlovarskémkraji, se pustili do nové práce.„Příprava zájezdu se dá rozdělit do několikadílčích oblastí. Vedle výběru cílovédestinace je třeba akci zajistit po technickéstránce: doprava, plán tras, ubytovánía další úkoly organizačního charakteru.Důležitou součástí je také průvodcovskáčinnost, kdy studenti dostávají na starostijednotlivé úseky na trase nebo přímo namístě, a v neposlední řadě také animačníprogram v průběhu cesty autobusem,“součásti univerzity. O možnostech a kvalitě svědčí i cateringovézajištění významných akcí, jako bylo zahájení akademického roku(společně s Hotelovou školou), konference Církevní dějiny Slezskav kontextu 15. výročí vzniku Diecéze ostravsko-opavské nebosetkání významných absolventů FPF.Nezpochybnitelný je také přínos pro širokou veřejnost a samotnouprezentaci Slezské univerzity. Jak vedoucí centra potvrdil, širšíveřejnost si vysoké školství v Opavě málokdy spojuje i s takovýmistudijními programy, jako je Gastronomie, hotelnictví a turismus.Kvalitně fungující gastrocentrum by mělo pomoci tuto skutečnostpostupně změnit.„Už se podařilo odstartovat programy zážitkové gastronomiespojené s degustací vín, při jejichž přípravě spolupracujeme i sešpičkovými kuchaři z ciziny. Vedle toho bychom pozornost soustředilina obor entomofagie, tedy konzumaci jedlých druhů hmyzu.Této oblasti se v České republice totiž skoro nikdo nevěnuje, ačkolivse jí předpovídá velká budoucnost,“ potvrdil Mgr. Burda s tím,že záměrem Ústavu Lázeňství, gastronomie a turismu je v tomtosměru navázat spolupráci např. s Nizozemskem, kde již je tentoobor akreditován k vysokoškolskému studiu. Michal NovotnýStudenti Lázeňství a turismu poznali ToskánskoStudenti Lázeňství a turismu navštívili v zářív rámci výuky Toskánsko Foto Eva VavrečkováK plné vybavenosti nového pracoviště pro praktickou výuku oboru Lázeňstvía turismus patří samozřejmě také barový pult Foto Michal Ševčíkvysvětlil Dušan Zvěřina, student 3. ročníkuLázeňství a turismu.První zastávkou bylo hlavní městoToskánska Florencie, obohacená o hudebníslavnost, následně se skupina ubytovalav nedalekém městečku Tavarnelle val diPesa. Dalším zážitkem se stala exkurzepo památkách Sieny. Nedílnou součástíprogramu byla degustace místních specialit.Studenti se v místní firmě seznámilis technologickým postupem výroby sýrů,ochutnali prvotřídní italské sýry a salámy,navštívili vinařství v oblasti Chianti, producentasvětoznámého vína Chianti Classico.Na den se výprava rozdělila, když jednačást jela do Pisy obdivovat mj. šikmou věža druhá skupina zamířila směrem k moři.Pomyslný vrchol si studenti symbolickyponechali na závěrečný den, který patřilnávštěvě spletitých uliček Benátek, metropoleBenátska. Exkurzi do historickéhocentra města symbolicky zakončila nočníprojížďka lodí. Michal Novotný


strana 52 Noviny Slezské univerzity leden 2012Revoluční: Další oslava svobody, ale co teď?17. listopad. V našich dějináchjeden z nejvýznamnějšíchdní v roce. Nejen studenti historieurčitě vědí, že tento denotřásl našimi životy, a to hneddvakrát v jednom století. Jaksi ho připomínají ti, kterých sebezprostředně týká? Jak prožilistudenti Slezské univerzity Denboje za svobodu a demokracii?Chtěli by žít v době před revolucía jak vidí své možnostidnes, ve „svobodné zemi“?Asociace studentů a přátelnaší univerzity pořádá každoročněv Opavě oslavu nedávno nabyté svobody a nám všem(i těm, kteří jsme události z doby před 22 lety nezažili na vlastníkůži) alespoň trochu přibližuje, jak velkým dnem se 17. listopad1989 stal. Tento rok tomu nebylo jinak. Vše odstartovala dnes jižtradiční Baterkiáda od Ptačího vrchu po Horní náměstí, kde se studentiposilnili prvním vánočním svařákem. Baterkiáda není starouzáležitostí, přesto už se stala oblíbenou doprovodnou akcí listopadovýchoslav, připomínkou průvodů i demonstrací studentským(trochu recesistickým) způsobem.Po pořádném promrznutí se účastníci akce nejen přesunulido učebny H3 na Hradecké ulici, ale i o 22 do minulosti pomocítelevizní obrazovky. Ta nám poodhalila zákulisí revolučních dní17. listopad si studenti připomněli akcí Revoluční Foto Martin KůsPo úspěšné předloňské premiéře sedruhého pokračování dočkala podzimníDrakiáda, stylové studentské zahájenínového akademického roku při vstupu dojeho zimního semestru, kterou pořádalaAsociace studentů a přátel Slezské univerzityv Opavě (ASPSU). U Stříbrného jezerav Opavě se 17. října vznášela v oblacíchzhruba desítka draků.(mno)pohledem tehdy ještě komunistickéČeskoslovenské televize.Zprávami i několika tehdejšímiautentickými dokumentárnímifilmy dokázala, že ne vše bylojen příjemné a idylické, jak simnozí dnes při pohledu na scénys cinkajícími klíči myslíme. Aletrochu té idyly nám přece jenzbylo, a to díky předrevolučnímtelevizním reklamám, na které senelze dívat jinak než s úsměvemna rtech.Následovalo vyhlášení nejlepšírevoluční masky, při kterémse sešla pěkně rozmanitá skupinka. Krásně zářivě žluté kladivo sesrpem, batikovaní hippies a kubánský vůdce Che Guevara. A protožeúčast nebyla velká a masek se sešlo jen pět, každá navíc originální,vítěz byl jasný. Vyhráli všichni přítomní. Nakonec vznikláspolečnost zamířila do Army, kde se už jen povídalo, debatovalo,smálo a oslavovalo... Opět se potvrdilo pravidlo, že co člověk, tojiný názor, ovšem na jednom jsme se všichni shodli. Žijeme vesvobodné zemi a neměnili bychom. A přestože je ona svoboda složitáa pro každého jinak definovatelná, je také velice křehká. Naširodiče ji vydobyli, ale co my děláme pro její udržení a rozvoj? Povíce než dvaceti letech se stále uklidňujeme myšlenkou, že zlo je zanámi. Ale je tomu skutečně tak?Petra MužíkováZimní semestr odstartovali studenti DrakiádouPivní maraton měl vloni jarní a podzimní částVe dvou dějstvích se v roce 2011 uskutečnil v Opavě studentskýPivní maraton, když k obligátnímu jarnímu termínu přibyl ještětermín podzimní. Na účastníky akce pořádané Asociací studentůa přátel Slezské univerzity (ASPSU) čekalo celkem zastávek.Na start v klubu Arma se postavilo 13 posádek, což znamenaloúbytek více než polovinystartujících, kteří tradiční pivníběh absolvovali na jaře. Náročnátrasa a nepřízeň počasí způsobily,že k vytouženému cíli v klubuJAM dorazilo pouze osm z nich.Jako zpestření náročného maratonskéhozápolení pořadatelépřichystali i dvě doplňkové disciplíny:pivní sprint (nejrychlejivypitý půllitr piva na čas) a takétzv. trojlok (vypití tří destilátů:vodka, zelená, rum).„O poslední ročníky pivníhomaratonu byl mimořádný zájem,proto jsme přistoupili na malýVyhlášení výsledků podzimního Pivního maratonuexperiment: udělat stejnou akci během roku dvakrát. Účast bylanižší než před půl rokem, svou negativní roli nejspíš sehrálo velmišpatné počasí, ale přesto hodnotíme akci jako úspěšnou,“ prozradilaMarika Sztefková, členka koordinačního výboru ASPSU.Pivní maraton je na opavských univerzitních součástech považovánza tradiční akci. Prvnínáročné pivní běhy s desetizastávkami se uskutečnily jižv devadesátých letech minuléhostoletí, po několikaleté odmlcepod organizační taktovkouASPSU vyrazili maratonci natrať na podzim roku 2002 (tehdypoprvé byla zavedena disciplínapivní sprint). V roce 2005 semaraton poprvé uskutečnil najaře, k tomuto roku se i vážejeden rekordní zápis: nejrychlejšípivní sprinter zvládl půllitru za neuvěřitelný čas 2,76Foto ASPSU sekundy.(mno)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 53Byla loňská Hlavnice A. C. Nora poslední?Obálka almanachu loňského ročníku soutěže mladých prozaiků HlavniceA. C. Nora vytvořená grafikem Svatoslavem Böhmem Repro archivTušil snad mladý maturantJosef Kaván, pozdější A. C. Nor,když slavil v Hlavnici konec studiína opavském gymnáziu a zároveňpsal svůj úspěšný román Bürkental,že se zde po letech naváže na jehoumělecký nástup celostátní literárnísoutěží pro mladé autory? Někdyi z malé jiskry může postupnězazářit velké světlo. Tak tomu bylo,když v polovině devadesátých letvznikla v Hlavnici z první veřejnévzpomínky na Norovo výročí chuťdělat něco jiného i dál, nejenoslavné akce nad dílem, jež už bylovytvořeno a smrtí autora uzavřeno.Je třeba podnítit a povzbudit novémladé lidi, kteří žijí a chtějí žít s literaturou,a proto vznikla soutěž HlavniceA. C. Nora, podporovaná Obcíspisovatelů a Ústavem bohemistikya knihovnictví Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity.Měl jsem tu čest být od prvníhoročníku předsedou soutěžní poroty.Vystřídalo se v ní mj. několik spisovatelůi pedagogů ze Slezskéa Ostravské univerzity; obětavíorganizátoři vyřídili stovky dopisůa mailů, sháněli peníze na oceněnívítězů a vydání sborníků vybranýchprací. Patří jim nesmírný dík a obdiv.A hodnocení trendů, myšlenkovýchsvětů a uměleckých stylů, jakse projevily u mladých začínajícíchautorů za celá léta soutěže? Zjednodušeně– v polovině devadesátýchlet celková ztráta orientace,krátce nato únik do světů až pohádkovýchnebo vymyšlené exotiky,ale postupně sílil návrat k pevnéstavbě příběhu a k jistému vymezovánívlastní pozice v reálnémsvětě (nemluvě o příklonu k sociálněspolečenské stránce života).Z hlediska slovního vyjádření šlovedle běžného způsobu psaní prózyleckdy též o experimentování, nebopříklon k umělecké reportážnosti,k humorkám či parodiím. V některýchročnících měla porota těžkýúkol, přišlo mnoho velmi kvalitníchprací, takže jak poměřovat s matematickoupřesností – v umění nelzeměřit a vážit jako ve fyzice!Loňský ročník soutěže však bylponěkud „vyprázdněný“ (počtemprací i celkovou úrovní próz) a vyvolalotázku, zda tato umělecká soutěžskončí. Nebo tradice teprve nabudena síle? Těžko předvídat. Ale zájemnašich mladých lidí o zušlechťujícíumění jakéhokoliv oboru, od písnípřes divadlo, výtvarnictví a hudbuaž ke vzácnému slovu próz a veršů,jistě nezanikne. Jiří UrbanecAlmanach s pouhopouhými dvěma prózamiTěch, kdo se stejně jako já zalekli okamžitěpoté, kdy dostali do rukou a prolistovali almanachz loňského ročníku soutěže mladých prozaikůHlavnice A. C. Nora, bylo možná víc. Nesnad proto, že by nebyl na úrovni, na niž jsmesi u něj jak po obsahové, tak formální stráncez minulých let zvykli. V tomto ohledu se munedá zhola nic vytknut, ba právě naopak, jehovydavatelé zasluhují další pochvalu. V pořadíuž šestnáctou. Přesně tolik ročníků má totižhlavnická soutěž k dnešku za sebou. Od roku1995 neposkytla mladým prozaikům možnostsoutěžního klání pouze v roce 2006.Rozpaky ovšem vzbudila jeho obsahováskladba. Vždyť Hlavnici A. C. Nora 2011v něm bylo možno věnovat pouze neceloupětinu rozsahu, kterou tvoří dvě zveřejněnéprózy Mgr. Ireny Šťastné (1978) z Dobroslavicna Hlučínsku, která za ně od odborné poroty(doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. – předseda,Mgr. Věra Frydrychová, Bc. Marek Chovanec,PhDr. Lydie Romanská, Miroslav Stoniš – členové)získala druhou a třetí cenu, když prvníudělena nebyla (soutěž je anonymní, porotcijména autorů neznají, a tak je verdikt ocenit dvěrůzné práce téže autorky vlastně důkazem slov,která výše uvádí předseda poroty).Zbývající obsah publikace připravenéa uspořádané Ing. Jiřím Pecháčkem, jednímze zakládajících členů Sdružení Hlavnice A. C.Nora, patří ohlédnutí za ročníky dřívějšími. Z nějse dozvídáme o rekordním počtu přihlášenýchO logo hlavnické soutěže se zasloužil opavskývýtvarník František Černý Repro archiv77 autorů v roce 1995 i o rekordním počtu 103zaslaných prací v roce 2001. Připomíná nejednojméno z řad úspěšných účastníků soutěže,kteří studovali na Slezské univerzitě v Opavě– příkladně vítězství Vladimíra Fekara v roce1996, třetí místo Jiřího J. K. Nebeského o rokpozději, stejné umístění Kateřiny Malenovskév roce 1999 nebo 2. místo Lindy Pačkové v roce2010. Oceňuje i další členy poroty, k nimž se naÚstavu bohemistiky a knihovnictví k doc. Urbancovipřiřadili doc. PhDr. Libor Martinek,Ph.D. (1998-2003), PhDr. Štěpán Vlašín, DrSc.(1995-1997) a PhDr. Lydie Romanská (od roku2004). Působivou galerii vytváří přehled obálekalmanachů jednotlivých ročníků soutěže, o něžse zprvu až do roku 2007 staral opavský výtvarníkFrantišek Černý, na nějž nyní navazuje SvatoslavBöhm, grafik žijící v Krnově. Soutěž všakmotivovala k tvůrčím aktivitám i další výtvarnéautory, např. účastníky sympozia „Hlavnice– inspirátorka umělců“ v roce 2004.Dočkáme se tedy almanachu také napříště?Bude mít tato cenná ediční aktivita další pokračování?O tom rozhodne výhradně zájem mladýchprozaiků a úroveň jejich textů. Tak si naně s nadějí, že ho tvůrci znovu ve větším počtua kvalitě projeví, počkejme. Ivan Augustin


strana 54 Noviny Slezské univerzity leden 2012Absolventi první opavské fakulty ji nosí v srdcíchSetkání pohříchu jen několika vybranýchabsolventů, které 3. listopaduloňského roku uspořádala Filozoficko-přírodovědeckáfakulta, potvrdilo, že Slezskáuniverzita se mnohými z nich, a to anizdaleka nejen těmi, kdo se ho zúčastnili,může pyšnit.V sále někdejší Obchodní a živnostenskékomory v Opavě na Nádražním okruhupozvané absolventy a jejich hostitele,Moderátorka a pěvkyně Martina Kociánovávystoupení absolventů zahájila Foto ianRok 2011 byl mimořádný z důvodu 20. výročí vzniku Slezskéuniverzity v Opavě a byl rovněž mimořádný na poli celoživotníhovzdělávání (CŽV), a to především ve vzdělávání seniorů prostřednictvímUniverzity třetího věku (UTV). Protože aktivity UTV mělyodezvu a byly medializovány v České republice, Polsku, na Slovensku,v Itálii, Turecku, Španělsku a v dalších zemích EU včetněsídla Evropského parlamentu v belgickém v Bruselu, stojí za to,aby zmínka o nich byla zveřejněna též v univerzitních novinách.Ráda bych tedy připomenula zvláště ty, které se odehrávaly napůdě Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné.V lednu se v Karviné poprvé v historii OPF uskutečnilo slavnostnípředávání osvědčení posluchačům Virtuální univerzitytřetího věku (VUTV), která je realizována ve spolupráci s Českouzemědělskou univerzitou a Univerzitou Karlovou v Praze. Konzultačnístředisko VUTV je totiž uváděno jako vzor i pro ostatníuniverzity a střediska a stalo se příkladem i pro ty, kdo vzděláváníseniorů organizují na Slovensku a v Polsku.Právě tam směřovaly dvě únorové aktivity OPF v podobě prezentacíUTV a zapojení osob se zdravotním handicapem do CŽV(Wisla, Bielsko-Biała), o nichž se mimo jiné mluvilo též v březnovémpořadu České televize „Dobré ráno s jedničkou“. V květnu seza naší účasti konalo mezinárodní setkání posluchačů CŽV a UTVv Praze, kde zaujala prezentace „Life Long Learning - The Universityof the Third Age on Silesian University, School of Businessand Administration in Karviná with Development Connection ofthe National, European and World Cooperation with Universitiesin Europe“.Samostatnou zmínku samozřejmě vyžaduje jak slavnostní předáváníosvědčení absolventům šestisemestrálního přednáškovéhocyklu a navazujícího čtyřsemestrálního přednáškového cyklu (obana téma Ekonomika a management) přímo v Karviné, tak stejnáakce pro posluchače VUTV konaná v Šumperku. Obě se v závěrukvětna odbyly v příjemné atmosféře; druhá navíc ve spojení s návštěvouMuzea výroby ručního papíru ve Velkých Losinách.Vzdělávání seniorů na OPF bylo předmětem vystoupeníautorky tohoto textu na mezinárodní konferenci pořádané v OpavěAsociací UTV na přelomu května a června a posléze v červencimezi nimiž nechyběl ani primátor městaprof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., někdejšíděkan fakulty a emeritní rektor Slezskéuniverzity v Opavě, přivítaly tóny varhana moderátor podvečera doc. PhDr. JiříUrbanec, CSc., z Ústavu bohemistikya knihovnictví, přední zakladatelská osobnostopavského vysokého školství. Slavnostníproslov k účastníkům v zastoupeníděkana prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka,CSc., pronesl proděkan pro vědu a zahraničnístyky Mgr. Martin Čapský, Ph.D.,na jehož vystoupení navázal předsedaAkademického senátu Filozoficko-přírodovědeckéfakulty PhDr. Petr Vojtal.A pak již mikrofon v sále patřilvýhradně devíti protagonistům odpoledníhoprogramu setkání – moderátorce a pěvkyniMartině Kociánové, muzeologoviAntonínu Šimčíkovi, archeoložce AleněNejedlé Hrbáčkové, novináři a mediálnímupracovníkovi Daliboru Balšínkovi,archiváři Pavlu Matlasovi, dramaturgyniBlance Fišerové, informatikovi MartinuDostálovi, anglistovi Karlu Kučerovia archeologu Jiřímu Juchelkovi.Po vystoupení smíšeného komorníhopěveckého sboru Církevní konzervatořeOpava pozval proděkan fakulty pro informacea rozvoj PhDr. Pavel Bakala, Ph.D.,účastníky setkání k jeho další společenskéčásti do prostor Gastrocentra ve výukovémareálu na Hradecké ulici.(ian)Svou práci představil i Pavel Matlas působící veStátním oblastním archivu v Třeboni Foto ianLoňská bilance Univerzity třetího věku v Karvinéobsahem semináře „Aktivní stárnutí“ připraveného EuropeanDevelopment Agency, Ltd. Praha. V jeho úvodu zazněl výklad„Mezinárodní spolupráce seniorů a univerzit třetího věku - příkladydobré praxe“. Zástupci OPF nechyběli na semináři k rozvojiVUTV (Churáňov 30. 8. - 1. 9.) ani na zářijové mezinárodní konferenciAEDUCA s podtitulem „Současná role vzdělávání dospělýchve společenských souvislostech“ na Univerzitě Palackéhov Olomouci.Specifickým fenoménem péče o CŽV, a tedy i o UTV, zůstávána OPF její projekce do dalších odborných výstupů. Známá jejak ve vztahu k ekologické problematice (program Ekologie bezhranic), tak v již zmiňované úzké vazbě na permanentní procesvšestranného zlepšování životních podmínek zdravotně handicapovanýchs akcentem na jejich vzdělanostní rozvoj (konference Bezbariér, bez hranic). Těmto aspektům širokospektrálního vzděláváníseniorů na OPF je v našich univerzitních novinách věnována trvalápozornost a projevovaný zájem o ně vzbuzuje u jejich čtenářůi mimo vlastní akademickou obec přirozený respekt.Nedávno zahájený rok 2012 byl po loňském Roku dobrovolnictvívyhlášen Rokem aktivního stárnutí. Už sama tato skutečnostpředstavuje dostatečný impuls pro další rozvoj aktivních přístupůke vzdělávání příslušníků dříve narozených generací. Na OPFjsme si toho dobře vědomi a dva letošní semestry chceme ve všechformách CŽV k propagaci aktivního stárnutí maximálně využít.Proto věříme v trvalou přízeň vedení fakulty, všech členů její akademickéobce, ostatních zaměstnanců a v neposlední řadě partnerů,bez nichž by jistě nemohlo být tak hojných pozitivních výsledkůdosahováno. Stala-li se zejména UTV v Karviné neoddělitelnousoučástí života jejích posluchačů, pak je toto konstatování provšechny zainteresované tou nejlepší odměnou, ale současně nemalýmzávazkem do budoucna.Eva SikorováNení jistě potřebné k řádkům uvedeným výše cokolivdodávat, přesto ještě jedna informace. Doc. Ing. Eva Sikorová,CSc., garant UTV na karvinské fakultě Slezské univerzity, bylaza svou práci v oblasti vzdělávání zdravotně handicapovanýchnominována za rok 2011 na Cenu Mosty, udělovanou Národníradou osob se zdravotním postižením České republiky. (re)


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 55Na prahu Evropského roku aktivního stárnutíPracoviště koordinátorkyceloživotního vzdělávání naSlezské univerzitě, součást rektorátníhooddělení pro studijnía sociální záležitosti, zahájiloletošní pracovní aktivity účastína setkání, pořádaném v PrazeAsociací univerzit třetího věkuk závěrečné prezentaci řešenícentralizovaného rozvojovéhoprojektu zaměřeného na vzděláváníseniorů, a na konferenci„Evropský rok aktivního stárnutí“,která se konala na půděSenátu Parlamentu ČR.„Účast na projektu ve společnostidvou desítek českýchvysokých škol znamenala pronás vloni nezanedbatelnoufinanční dotaci, a to v objemu619 tis. Kč,“ říká koordinátorkaceloživotního vzděláváníDagmar Kalivodová. „Tytoprostředky byly použity nafinancování kurzů a přednáškovýchcyklů v Opavě, v Karvinéi v Krnově,“ objasňuje využitízískané podpory. „Hodnocenířešení projektu se proto na půděhostitelské Matematicko-fyzikálnífakulty Univerzity Karlovy16. ledna zúčastnila také doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., garant Univerzitytřetího věku na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě,a Ing. Blanka Horáková, která na něm zastupovala krnovské Vzdělávacícentrum,“ dodává D. Kalivodová s tím, že připravená sedmiminutováprezentace za celou Slezskou univerzitu (SU) postihlavšechny díky projektu realizované vzdělávací formy a byla dalšímiúčastníky hodnocení přijata se zájmem.„Zástupce hlavního řešitele projektu, jímž je tradičně Asociaceuniverzit třetího věku, pak provedl celkový závěr,“ konstatuje koordinátorkaa na adresu osmileté bilance každoročně uplatňovanýchcentralizovaných rozvojových projektů věnovaných řešení citovanéproblematiky uvádí, že zainteresovaným vysokým školámpřinesly prostředky ve výši 120 milionů Kč. Tím současně naznačuje,že od letošního roku dojdev oblasti financování vzdělávánípro seniory na vysokých školáchke změnám. „Dosavadní praxirozvojových projektů nahradíinstitucionální rozvojové plány.V tom, který byl pro rok 2012zpracován na Slezské univerzitě,podpora vybraných forem vzdělávánív rámci Univerzity třetíhověku nechybí. Bude ji garantovatnaše nová prorektorkaPhDr. Radmila Dluhošová, kteráve funkci od podzimu nahradiladoc. Ing. Petra Sosíka, Dr.,“potvrzuje D. Kalivodová, výšipředpokládaných nákladů směrujek hodnotě 800 tis. Kč, aledobře ví, že na jejich schváleníObálka publikace vydané Asociací univerzit třetího věku, do jejíhož obsahupřispěli kapitolou o vzdělávání seniorů na Slezské univerzitě doc. Eva Sikorová,Bc. Gabriela Komendová a Dagmar Kalivodová Repro archivZleva doc. Eva Sikorová a Ilona Kunetková, za nimi Dagmar Kalivodováa Ing. Blanka Horáková v prostorách, v nichž zasedá Senát ParlamentuČR, na konferenci k Evropskému roku aktivního stárnutí Foto Petr Heroldsi bude muset ještě nějaký časpočkat.Už teď je ovšem jisté, žebudou velmi potřebné i s ohledemna letošní Evropský rokaktivního stárnutí, o němž sev širších souvislostech - a samozřejmětéž ve vztahu k jehopodpoře ze strany vysokýchškol - mluvilo 17. ledna nastejnojmenné konferenci v SenátuParlamentu ČR. Účast třiv úvodu jmenovaných zástupcůSU na ní přijela podpořitposluchačka Univerzity třetíhověku realizované na karvinskéfakultě Ilona Kunetková. „Jednáníkromě jiného konstatovalozcela zásadní skutečnost, žev roce 2020 bude žít v naší zemi25 procent obyvatel starších 60let. A tak Evropský rok aktivníhostárnutí přichází vlastně jako nazavolanou,“ přibližuje stěžejnímotiv konferenčních vystoupení,která vnímá jako výzvuk ještě intenzivnější práci s těm,kdo se stárnutí chtějí účinněbránit pěstováním vzdělávacíchaktivit. „Vedle jejich standardnínabídky, na niž si už v Opavě,v Karviné, v Krnově i ve Vrbně pod Pradědem senioři zvykli, sepřirozeně zamýšlíme i nad tím, co udělat k dalšímu ozvláštněníletošního vzdělávání. O nápady nouze není, rozhodnou však prioritněfinanční možnosti,“ usmívá se D. Kalivodová a víc zatímprozradit nechce. „Budeme-li ve směru k finančnímu zajištění jakoorganizátoři vzdělávání pro dříve narozené příjemně překvapeni,pak mohu garantovat, že budou příjemně překvapeni též naši senioři,“nechává naplno vyznít svůj diplomatický postoj.Přesto na závěr jedno ujištění nabízí. Letní semestr na SUnejnavštěvovanějšího cyklu přednášek Univerzity třetího věkuv Opavě začne na tradičním místě (aula v budově rektorátu NaRybníčku) a v tradičním čase (čtvrtky od 15.45 hodin) 1. března.Za jeho posluchači dvanáctkrát přijedou přednášející z karvinskéfakulty, konkrétně odborní asistentijejí katedry společenskýchvěd Mgr. Janusz Mika, Ph.D.,Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.,ThLic. Cezary Andrzej Mizia,Dr., a PhDr. Bohumil Fiala,Ph.D. Tématem je filozofiea po dvou výkladech z úvodudisciplíny a z jejích základníchpojmů obsáhnou přednášky jakhistorii filozofie, tak filozofickouantropologii a gnoseologii.„Posledně jmenovaného dr. Fialuti nejvěrnější posluchačiUniverzity třetího věku v Opavěuž dobře znají z cyklu věnovanéhoetice a teď se těší i nasetkání s jeho kolegy,“ uzavíráD. Kalivodová. (ian)


strana 56 Noviny Slezské univerzity leden 2012Vysokoškolský sportovní klub má co nabídnoutV nabídce aktivit Vysokoškolského sportovního klubu na Obchodně podnikatelskéfakultě v Karviné nechybí ani hokejbalFoto archivVysokoškolský sportovní klub (VSK) na Obchodně podnikatelskéfakultě (OPF) v Karviné zajišťuje již řadu let studentům sportovnívyžití, a to v průběhu celého akademického roku. Nejinaktomu bylo i v nedávném období. Pojďme se ohlédnout za nejzajímavějšímisportovními akcemi akademického roku 2010/2011.Již tradiční zahajovací akcí VSK je říjnové Zamykání Moravy,kde většinou přicházejí ke slovu neopreny a kulichy, ovšemnastupující podzim dodává již tak krásné přírodě neopakovatelnékouzlo. V roce 2010 na vodáky navíc svítilo sluníčko, takže řekuMoravu „uzamkli“ s úsměvem na rtech.Po dvouleté přestávce podařilo opět sestavit tým basketbalistů,kteří VSK reprezentovali v oblastním přeboru mužů. Byť sezónuzakončili ve spodní polovině tabulky, při domácích zápasech,hraných v tělocvičně Na Vyhlídce, si svými výkony získali přízeňmnoha fanoušků. Jádro týmu však vloni úspěšně ukončilo studium,takže s největší pravděpodobností čeká basketbalový tým VSKznovu minimálně roční přestávka.Další skupinou, která se během posledních dvou let dala dohromady,byla skvělá parta nadšenců pro všechny sporty s hokejkou.Pravidelně se setkávala při různých florbalových, hokejbalovýcha hokejových kláních. Od října do prosince 2010 se na ledě karvinskéhozimního stadionu tým setkával jednou týdně ve večerníchhodinách a poctivě se připravoval na vyvrcholení „sezóny“, kterýmbylo utkání proti výběru karvinského gymnázia. Zápas proběhlv přátelské atmosféře, ovšem kvalitou a některými výkony si nezadals utkáními extraligy. Výsledek nebyl důležitý, ale do statistikuveďme, že náš tým nakonec zvítězil jednoznačně 6:1.Utkání se hrálo jako součást Sportovních dnů OPF, které sekonají jak v zimním, tak v letním semestru. Sportovní dny, kteréBadmintonový turnaj patří k součástem Sportovních dnů, jimiž je karvinskáfakulta v rodině českého vysokoškolského sportu známá Foto archivjsou zaštítěny jak VSK, tak katedrou tělovýchovných a sportovníchaktivit, jsou mezi studenty velmi oblíbené a účast na jednotlivýchturnajích bývá vysoká. Mezi tradiční sporty patří volejbal, kopaná,florbal, basketbal, tenis, stolní tenis, bowling nebo badminton.Sezónně si pak studenti mohou vyzkoušet pétanque, beachvolleyball,hokej či hokejbal.Sportovních dnů zimního semestru 2010/2011 se zúčastnilotéměř 150 studentů. Nejlepší z nich byli oceněni při vyhlašovánívýsledků a závěrečné párty ve studentském klubu. V letnímsemestru byla účast o poznání menší, možná i proto, že termínsportovních dnů kolidoval s vítězným tažením našich hokejistůna mistrovství světa. Nicméně, například hokejbalového utkánívýběru OPF proti karvinským hokejbalistům se v dresu soupeřezúčastnil mimo jiné mistr světa z letošního šampionátu v BratislavěTomáš Wróbel. Součástí letních sportovních dnů bylo novětaké in-line bruslení na zimním stadionu, kde je přes léto položenaspeciální plocha na in-line hokej. První ročník akce se ze stranystudentů nesetkal s moc velkým ohlasem, což byla škoda, protožeti, kteří dorazili, si to náramně užili. Doufejme, že druhý ročník jižpozornosti neunikne a tato akce se stane třeba stejně populární jakosamotné sportovní dny.V akademickém roce 2011/2012 připravuje VSK několiknových akcí, věřme, že se budou líbit a řady členů VSK se budoupostupně rozrůstat. Absolventům, kteří žili sportem v minulýchletech s námi, blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia a přejemehodně štěstí v budoucím pracovním, studijním i osobnímživotě. Na ty ostatní, včetně nových studentů prvního ročníku,se budeme těšit při sportovních akcích VSK akademického roku2011/2012. Michal SeberaO dostatek vhodných sportovišť se město Karviná snaží pečovat, a proto setu vysokoškoláci mohou aktivně věnovat také tenisu Foto archivK těm sezonním sportům, jež si v posledních letech získávají mezi mladýmistále větší oblibu, lze bezesporu přiřadit plážový volejbal Foto archiv


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 57In-line bruslaři si svůj opavský svátek užiliPlné soustředění mladých in-line bruslařů na startu závodu dětské kategorie,v němž změřili své síly na tříkilometrové trati Foto David BernardV neděli 18. září 2011 sev Opavě uskutečnily tradičnízávody v in-line bruslení Slezskábrusle a bruslička. V rámciakcí konaných ke 20. výročívzniku Slezské univerzity (SU)je připravili členové Univerzitníhosportovního klubu podporovanídalšími pracovníky SU.Celý závodní den se stal takézávěrem seriálu závodu Chance-LifeInLine tour.Oproti předcházejícím ročníkůmdošlo k mnoha změnám.Především, byly spojeny dvazávody – Inline univerziáda,která v předešlých letechprobíhala v Opavě v květnu,a Slezská brusle a bruslička,která probíhala v září. Došlo i kezměně závodní trasy a přesunutímísta startu, na nějž se za celouneděli postavilo 302 závodníků.Kromě pěkného počasía příjemného zázemí bylo proúčastníky připraveno mnohozávodních kategorií. V dětskýchkategoriích se jely závody o pohárprimátora statutárního městaAbsolutní mistrovstvíčeských vysokých školv in-line brusleníVýsledky závodu na 21 km:Ženy1. Eva Šodková (1984, Západočeská univerzita v Plzni, 40:20.194), 2. Andrea Jirků (1989, Univerzita Palackého v Olomouci,41:28.949), 3. Adriana Plotzerová (1991, Mendelovauniverzita v Brně, 47:39.669), 4. Jana Štarková (1989, Veterinárnía farmaceutická univerzita Brno, 47:39.760).Muži1. Ondřej Suchý (1988, Univerzita Karlova v Praze, 36:00.481), 2. Richard Kudělásek (1987, Masarykova univerzita,36:00.966), 3. Matěj Pravda (1992, Vysoká škola ekonomickáv Praze, 36:01.800), 4. Matěj Krupka (1990, ČVUT, 36:02.193), 5. Lukáš Trnavský (1991, Vysoká škola báňská – Technickáuniverzita Ostrava, 36:03.065), 6. Filip Adlt (1990, Masarykovauniverzita, 36:09.921), 7. Vojtěch Slavík (1991, ČVUT,38:34.376), 8. Vojtěch Drastich (1990, Ostravská univerzita,41:22.263), 9. Rostislav Valový (1985, Vysoká škola báňská– Technická univerzita Ostrava, 42:58.139), 10. Marek Sonnenschein(1989, Vysoká škola báňská – Technická univerzitaOstrava, 49:39.773).Stupně vítězů závodu o pohár primátora statutárního města Opavy, kterýsám primátor Zdeněk Jirásek předával (vlevo) Foto David BernardOpavy v kategoriích díveka chlapců. Pro větší motivacidětí byla poprvé vyhlášena speciálníkategorie; oceněny bylyty děti, které v roce 2011 nestartovalyv žádném jiném závoděČeského poháru a dostaly takšanci vystoupit na stupně vítězůa získat pohár rektora SU.V kategoriích „dospěláků“byl poprvé zařazen závod na5 km. Následovala fitness 10,rodinné štafety a půlmaraton,jehož se zúčastnila také olympioničkaKateřina Novotná a doněhož bylo včleněno i Absolutnímistrovství českých vysokýchškol v in-line bruslení o pohárrektora SU. Tento šampionátbyl určen pro studenty jakékoliformy studia na české vysokéškole. Závod se jel pod patronacíČeské asociace univerzitníhosportu a v rámci udržitelnostiprojektu Silesia InLine Crossborder,tedy společného česko--polského programu osvěty,výuky a dalších aktivit v oblastiinline bruslení. Lucie JandováMatěj Krupka reprezentující České vysoké učení v Praze těsně před zahájenímzávodu na půlmaratonové distanciFoto David BernardÚčastníci Absolutního mistrovství českých vysokých v in-line bruslení majíza sebou chvíle startovního napětí a vyrážejí na trať Foto David Bernard


leden strana 2012 58 Noviny Slezské univerzity leden strana 2012 58O svobodném softwaru v počítačových sítíchPo dvou letech uskutečnil21. října 2011 Ústav informačníchtechnologií (ÚIT)karvinské Obchodně podnikatelskéfakulty (OPF) Slezskéuniverzity (SU) v Opavě dalšíkonferenci OpenSource řešenív sítích. V prostorách areáluOPF Na Vyhlídce v Karvinébyla znovu určena předevšímtěm, kdo patří k vyznavačůmširokých možností svobodnéhosoftwaru v počítačových sítích.Kromě připravovaných přednášekdostali účastníci jednání příležitostvidět praktické ukázkyněkterých řešení a vyzkoušet sikonfigurace služeb i softwaru.A pro ty z řad odborné i laickéveřejnosti, jimž účast znemožnilyjiné pracovní povinnosti,je určen elektronický sborníkpřednesených vystoupení.Program byl opravdunáročný, ale velmi zajímavý.Jako nejlepší příspěvek bylaúčastníky ohodnocena prezentaceDavida Seidla z Vysokéškoly báňské - Technické univerzityOstrava (VŠB-TUO)„Streamování televize z DVBzdrojů pomocí Open sourcenástrojů“. Vzhledem k tomu,že technologickým partnerembyl CESNET, zájmové sdruženíprávnických osob, přilákalaČást účastníků konference OpenSource řešení v sítích při vystoupení Ing. LukášeMacury z karvinského Ústavu informačních technologií Foto iankonference do Karviné opravdovéodborníky na bezpečnostv sítích a programování GPU(Graphic Processing Unit)karet. Stejně tak se objevilyhodnotné příspěvky od členůLIPTEL týmu, který fungujepři katedře telekomunikačnítechniky VŠB-TUO.Zpětná vazba z akce, jejíždosah vykazuje celostátní parametry,je pozitivní, a to jak zestrany přednášejících, tak odposluchačů. Tato skutečnostorganizátory z ÚIT těší, alesoučasně zavazuje k tomu, abyv jejím pořádání pokračoval.V programovém výboru konferencepracovali představiteléOPF (děkan PhDr. BohumilFiala, Ph.D., a proděkan prorozvoj a vnější vztahy Ing. DominikVymětal, DrSc.) i znalciz VŠB-TUO. Přípravný výborkonference pak utvořili odbornípracovníci ÚIT a zástupceCentra informačních technologiíSU. V neposlední řadě patříuznání a poděkování sponzorůmodborného jednání, bez nichž byjeho realizace nebyla vůbec myslitelná.Staly se jimi Averia, ICTSecurity, NETGuru, DataInter,InveaTech, Liberix, LinuxExpress,Cesnet, Lama a InsideSoftware.Lukáš MacuraDo vydání přispěli:Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, pedagog Ústavu ošetřovatelství FVP; Ivan Augustin, pracovníkoddělení pro vnější vztahy rektorátu SU; David Bernard, fotograf ve svobodném povolání;Prof. PhDr. Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie FPF; Prof. PhDr. MečislavBorák, CSc., pedagog Ústavu veřejné správy a regionální politiky FVP; Nikola Brázová,studentka OPF; Mgr. Marie Crhová, Ph.D., pedagožka Ústavu cizích jazyků FPF; Bc. LucieDeutsch, studentka FPF; Martin Deutsch, student OPF; Lenka Důbravová, studentka FVP;Mgr. Danuta Duda, pedagožka katedry práva OPF; Bc. Jakub Fidler, student FVP, předsedastudentské komory Akademického senátu FVP; Jindřich Haluska, student OPF; PhDr. JanaHaluzíková, Ph.D., vedoucí Ústavu ošetřovatelství FVP; Ing. Štefan Hečko, posluchačdoktorského studia na OPF, místopředseda Akademického senátu OPF; Mgr. Hana Heiderová,pedagožka Ústavu ošetřovatelství FVP; Ing. Petr Herold, pracovník České zemědělské univerzityv Praze; Mgr. Jiřina Hosáková, pedagožka Ústavu ošetřovatelství FVP; Bc. Jitka Hošťálková,studentka FPF; Mgr. Lucie Jandová, pracovnice oddělení vědy a zahraničních styků rektorátuSU; Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., vedoucí katedry účetnictví OPF; Ing. Filip Ježek,Ph.D., pedagog katedry ekonomie OPF; Ing. Jan Juchelka, absolvent OPF; Bc. Pavel Kania,člen Univerzitního sportovního klubu SU; Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., pedagog Ústavuinformatiky FPF; Ing. Bc. Martin Koch, absolvent OPF; Hana Komárková, studentka FPF;Ing. Monika Kováčová, pracovnice Centra informačních technologií SU; Tomáš Kramný,pracovník oddělení pro vnější vztahy SU; MgA. Emanuel Křenek, pedagog Ústavu bohemistikya knihovnictví FPF; Martin Kůs, student FPF; Ing. Dagmar Labudková, pracovnice oddělení prorozvoj a vnější vztahy OPF; Ing. Lukáš Macura, pracovník Ústavu informačních technologií OPF;Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF, vedoucíKabinetu literárněvědné komparatistiky; Ing. Daniel Morys, absolvent OPF; Petra Mužíková,studentka FPF; Mgr. Šárka Novotná, pracovnice oddělení pro zahraniční styky a informace FVP;Mgr. Jana Novosadová, pracovnice Akademické poradny SU; Mgr. Michal Novotný, pracovníkoddělení pro vnější vztahy rektorátu SU; Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., zástupce vedoucíhoÚstavu doktorských studií OPF; Mgr. Václav Podestát, pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF;PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., vedoucí oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků FPF;Ing. Iveta Řepková, posluchačka doktorského studia na OPF; PhDr. Zdeňka Římovská, pedagožkaÚstavu ošetřovatelství FVP; Daniela Sabolová, studentka OPF; Mgr. Michal Sebera, pedagogkatedry tělovýchovných a sportovních aktivit OPF; PhDr. Jiří Sedláček, pedagog Ústavu veřejnésprávy a regionální politiky FVP, předseda Akademického senátu FVP; Eliška Seveldová, studentkaFPF; Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., pedagožka katedry účetnictví OPF, garant Univerzity třetíhověku na OPF; Mgr. Martin Sosna, posluchač doktorského studia na FPF; Prof. RNDr. ZdeněkStuchlík, CSc, děkan FPF; Ing. Irena Szarowská, Ph.D., zástupkyně vedoucího katedryfinancí OPF; Michal Ševčík, student FPF; Viliam Šuňal, předseda občanského sdruženíTrianon v Českém Těšíně; Bc. Dorota Tylšová, studentka FPF; Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.,pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF; Mgr. Klára Václavínková, pedagožka katedrycestovního ruchu OPF; Mgr. David Váhala, pedagog Ústavu historických věd FPF; Ing. JanaVavrečková, Ph.D., vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu FPF; Ing. Pavla Vodová,Ph.D., pedagožka katedry financí OPF; PhDr. Petr Vojtal, pedagog Ústavu historických věd FPF.Druhé číslo 17. ročníku vyšlo 31. ledna 2012, uzávěrka 10. ledna 2012Vydává rektorát Slezské univerzity v OpavěAdresa redakce: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1746 01 Opava (tel. 553 684 625, 553 684 650)e-mail: noviny@slu.cz, http://www.slu.cz/Připravila redakční rada:Doc. RNDr. František Koliba, CSc., (předseda),Ivan Augustin, RNDr. Pavel Bakala, Ph.D., Hana Černínová,Bc. Jakub Čmiel, Vratislav Hruzík, Mgr. Jiří Jahn,Tomáš Kramný, Ing. Dagmar Labudková, Petra Mužíková,Mgr. Michal Novotný, Mgr. Šárka Novotná, PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.,PhDr. Jiří Sedláček, Vladislava Schmidová, Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.,Ing. Dominik Vymětal, DrSc., Barbora Wierzgońovášéfredaktor: Ivan Augustin; sazba a typografická úprava: Tomáš KramnýTisk: Tiskárna KLEINWÄCHTER, Frýdek-MístekNáklad: 2500 kusůPodávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p.,Odštěpným závodem Severní Morava, čj. 2596/97-P/1 ze dne 3. 7. 1997.NOVINY SLEZSKÉ UNIVERZITYjsou zapsány do evidence periodického tiskupod evidenčním číslem MK ČR E 10027.ISSN 1801-1071


leden 2012 Noviny Slezské univerzity strana 59Akademická poradna nabízí nové službyOd nového akademického roku nabízí Akademická poradna Slezské univerzity (SU) nové službypro uchazeče o studium, studenty a zaměstnance SU v Opavě a v Karviné.V Opavě jde o speciálně pedagogickou poradnu pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.Najdete ji v budově Fakulty veřejných politik, Bezručovo nám. 14.Pedagogický konzultant PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D., nabízí pomoc při řešenístudijních a osobních problémů, poskytování krizové intervence u náročných životních situacía pomoc studentům se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami.V Karviné v objektu Obchodně podnikatelské fakulty na Žižkově ul. 56 provádí Mgr. Jana Novosadováspeciálně pedagogické vyšetření dle testové diagnostické baterie(Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E., aj. Diagnostika specifických poruch učeníu adolescentů a dospělých osob. ISBN 978–80–86856–41–4).Diagnostický proces se skládá ze tří části. Vstupní představuje sběr anamnestických dat,druhou částí je psychologické vyšetření - diagnostika intelektových schopností, osobnost a stylů učenía třetí vyšetření dle diagnostické baterie.Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob obsahuje osm modulů:Vstupní modul, modul Čtení, modul Psaní, modul Fonematické povědomí,modul Zrakové percepce a koncentrace, modul Řečové funkce, modul Motorické funkcea modul Prostorové a pravo-levé vnímání.Služby poradny jsou poskytovány bezplatně a ve shodě s etickým kodexem.


strana 60 Noviny Slezské univerzity leden 2012Opava se na chvíli stala akademickým centremOpava, 3. října 2011: zahájení akademického roku 2011-2012 na českých vysokých školách. Vlevo nahoře setkání premiéra Petra Nečase (vlevo) a ministraškolství Josefa Dobeše (vpravo) s kvestorem hostitelské univerzity Jaroslavem Kaniou; vlevo uprostřed jednání předsednictva České konferencerektorů; vlevo dole Martin Černohorský, první rektor Slezské univerzity v Opavě; vpravo nahoře vystoupení jejího současného rektora Rudolfa Žáčka;vpravo uprostřed pohled do hlavní lodi někdejšího kostela sv. Václava; vpravo dole rektoři při projevu premiéra Petra Nečase Foto David Bernard

More magazines by this user
Similar magazines