Opakování anatomie a fyziologie močového ústrojí

szsmb.cz
  • No tags were found...

Opakování anatomie a fyziologie močového ústrojí

Anatomie, fyziologie a vyšetřovacímetody močového ústrojí I.“Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie,státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje“říjen 2009Bc. Hrušková Jindřiška


Anatomie a fyziologiemočového ústrojí• slouží jako opakování učiva I. ročníku – předmět Somatologie


MOČOVÝ SYSTÉM= ledviny a vývodné cesty močovéLEDVINY (ren, nefros)• párový orgán, fazolovitého tvaru,velikost 12 x 6 x 3 cm• uloženy v tukovém obalu vbederní krajině• zásobují je renální tepny, což jsou přímévětve břišní aorty• mohutnými renálními žílami připojenyna dolní dutou žílu• filtrací krevní plazmy vylučujínadbytečnou vodu, soli a další odpadnílátky z organismu• denně vyloučí 1 – 1,5 l definitivní moči


Funkce ledvin :• zbavují krev odpadních látek bílkovinnéhometabolismu - močoviny (urey) a kreatininu• udržují stálé vnitřní prostředí - stáloukoncentraci minerálů (Na - sodíku, K - draslíku,Cl - chloridů, Ca - vápníku, P - fosforu)• udržují stálou kyselost vnitřního prostředí• udržují objem celkové vody v organismu• produkují důležité látky(renin, erytropoetin, calcitriol – aktivní vit. D)


Filtrace krevní plazmy


Stavba ledviny :• KŮRA LEDVINY – CORTEX• kryta pevným vazivovým pouzdrem• 5 – 7 mm pod povrchem ledviny, vybíhající mezipyramidy dřeně• obsahuje cca 1 milión mikroskopických funkčních,stavebních jednotek ledvin – nefronů• DŘEŇ – MEDULLA RENALIS• uspořádaná do 10 – 20 pyramid• na vrcholcích dřeňových výběžků se upínají ledvinnékalichy, kam ústí sběrací kanálky• ledvinné kalichy přecházejí do ledvinné pánvičky,z které vystupují močovody


Řez ledvinou


NEFRON – stavební a funkční jednotka ledvintvoří ho :• vas afferens – přívodná céva – stáčí se do složitéhoklubka – glomerulu – vývodná céva glomerulu – vasefferens• glomerulum – složité klubko kapilár, ve kterém seuskutečňuje filtrace krevní plazmy• Bowmanův váček – je do něho přefiltrována primárnímoč (cca 180l/24h), tvoří slepý začátek ledvinnýchkanálků, kam primární moč odtéká• systém ledvinných tubulů – proximální stočený kanálek,Henleova klička, distální stočený kanálek, sběrací kanálek– jejich hlavní funkcí je zpětná resorpce primární močido oběhu (99%) a tvorba moči definitivní (1%)


• Glomerulus +Bowmanův váček =ledvinné (Malpighické)tělísko = filtračníjednotka kůry ledvin,ve které se tvoříprimární moč.Malpighické tělísko


VÝVODNÉ CESTY MOČOVÉ• LEDVINOVÉ KALICHY – nálevkovitý tvar,upínají se na vrcholcích dřeňových pyramid, kdeústí sběrací kanálky• LEDVINOVÉ PÁNVIČKY – vznikajíspojením led. kalichů, dosáhne-li náplň 2 mldochází k peristaltickým stahům stěny tvořenéz hladké svaloviny, frekvence 1-5 stahů/min.• MOČOVODY (uretery) – trubice cca 30 cmdlouhé, probíhající retroperitoneálnímprostorem do pánve, kde šikmo prorážejí stěnumočového měchýře


VÝVODNÉ CESTY MOČOVÉ• MOČOVÝ MĚCHÝŘ (vesica urinaria) – dutý, svalovýorgán, měnící tvar podle náplně, u obou pohlaví uložen zasponou stydkou, plní se postupně, moč se zde hromadí předvyprázdněním, zpětnému přetékání moči do močovodů bránísvalovina stěny MM – obaluje koncové úseky ureterů a svýmstahem brání návratu moči• náplň MM :cca 150 ml – nucení na močení200 ml – vyklenutí MM nad sponu, možno palpačně vyšetřit350-400 ml – dochází k vyprázdnění – mikciobvykle nepřesahuje objem 500 mli za normálních podmínek může dosáhnout až 700 ml


Uložení močového měchýře u ženy


VÝVODNÉ CESTY MOČOVÉ• MOČOVÁ TRUBICE (uretra) – začíná ve dnu MM,část svaloviny dna MM přechází i na uretru a vytvářízde vnitřní svěrač močové trubice, vyprazdňování MMje reflexní děj, který řídí mozková kůra, centrum jeuloženo v bederní míše, zevní svěrač uretry je ovládánvůlí- odlišná u ženy a mužeženy : délka 3-4 cm, rovná, vyšší náchylnost na zánětymočových cestmuži : délka 18-22 cm, esovitě prohnutá, kroměodvodu moči slouží i jako pohlavní vývodní cesta, kteráodvádí sperma


Močový systém


• Děkuji za pozornost……


Použitá literatura, zdroje:• Dylevský, I., Trojan S. Somatologie (II), Praha, Avicenum, 1990,ISBN 80-201-0063-6• Vokurka M., Hugo J., Praktický slovník medicíny, Praha, Maxdorf, 2004,ISBN 80-7345-009-7• www.vladahadrava.xf.cz/pic/ledvina2.jpg• http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/5225_3916.html• http://www.biologie.amoskadan.cz/files/bi/Mocovy_system.pp

More magazines by this user
Similar magazines