CITY BREAK - Wayout

wayout.rs
  • No tags were found...

CITY BREAK - Wayout

CITY BREAKWayout d.o.o. , Takovska 36-38 | 11000 Beograd, Srbija | Call centar: +381 11 20 83774, +381 11 20 83 602, +381 11 20 83 604 | Avio služba: +381 11 20 83 794Poslovnica Novi Beograd | Bul. Mihajla Pupina 10 lokal 24 | 11000Beograd, Srbija | Telefon +381 11 3118 241 | +381 11 3119 681Licenca kategorije OTP, broj 390/2010 od 23. 2. 2010Program putovanja br. 1 | Važi od 7. 2. 2013 | www.wayout.rsBARSELONA 5 & 6 dana-avionomFebruar / Mart / April 2013 • Individualni polasci


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMGlavni grad najrazvijenije španske pokrajine Katalonije, poznat je po svojoj jedinstvenoj modernističkoj arhitekturi čijije tvorac bio jedan od najvećih savremenih arhitekata Antonio Gaudi, čija mnoga dela je UNESKO proglasio svetskombaštinom. Metropola modernizma omogućava posetiocu da pešice obilazi mesta od kultorno-istorijskog značaja, kaošto su ostaci rimske kulture, srednjovekovni grad i četrvrti katalonskog modernizma. Najpoznatije delo arhitekte i ujednonajposećeniji arhitektonski objekat u Španiji je katedrala Sagrada Familija (Sveta porodica), koja je ostala nezavršenaposle Gaudijeve smrti i još uvek se gradi. Jedno od najprivlačnijih mesta Barselone je šetalište Las Ramblas, koje se nalaziizmeđu Trga Katalonije i stare luke. Svakodnevno je prepuno posetilaca sve do kasnih noćnih sati. Novinarnice, prodavnicecveća, pijaca La Bokerija sa začinima, voćem i povrćem iz svih krajeva sveta, kafići i restorani - sve to možete naći na ovomšetalištu. Barselona je takodje i grad zabave, noćnog života, sa prelepim plažama i živopisnim kvartovima.Program putovanja1.danSastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, 1.5 sat pre poletanja aviona za Beč (OS 738) u 05.15h. Dolazak u Beč u 06.30h, nastavakputovanja za Barselonu u 10.30h (OS397) Dolazak u Barselonu u 12.50h, smeštaj u hotel, slobodno vreme, noćenje.2.-do poslednji danDoručak, slobodno vreme za individualne aktivnosti I razgledanja, noćenje.Poslednji danPoletanje aviona za Beč u 06.35h (OS396), dolazak u Beč u 09.05h, nastavak putovanja zaBeograd u 12.55h (OS773). Dolazak u Beograd u 14.05h. Kraj programa*Red letenja je podložan promeni.


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMOPIS HOTELAHotel RIALTO 3*, Ferran, 42, Sijutat Velja, Barselona www.hotel-rialto.comSmešten je odmah pored čuvenog šetališta Las Ramblas ,a nalazi se u istorijskoj zgradi u kojoj je rođen umetnik Joan Miro. Pijaca Bokerija ikatedrala u Barseloni su udaljene 400 metara. Stanica metroa Liceu je udaljena svega 300 metara, a do Trga Katalonija peške se stiže za 10 minuta.Hotel ima 207 soba i svaka poseduje kupatilo (tuš, fen za kosu),TV, klima uređaj. Hotel poseduje restoran za doručak, kafeteriju i turistički info desk.Hotel SANT AGUSTI 3*, Plaça Sant Agusti, 3, Sijutat Velja, Barselona www.hotelsantagustibarcelona.comHotel je smešten u renoviranom manastiru, na samo 150 metara od šetališta Las Ramblas. Katalonski trg je udaljen 700 metara od hotela.Poseduje restoran za doručak, lobi bar, turistički info desk. Sve sobe imaju kupatilo, satelitsku televiziju , mini-bar, sef, Wi-Fi - dodatno se naplaćuje.Hotel ADVANCE 4*, Sepúlveda, 180, Esample, Barselona www.hoteladvance.comHotel Advance se nalazi u centru Barselone, na manje od 10 minuta šetnje od Katalonskog trga i Las Ramblas, 200 metara od stanice metroa Universitati na 10 minuta šetnje od avenije Pasež de Grasija. Poseduje 63 sobe, koje sadrže : SAT TV, direktnu telefonsku liniju, mini bar,klima uredjaj, kupatilo,fen za kosu, klima uredjaj. Na raspolaganju su restoran za doručak, a’la card restoran, lobi bar, bezični internet, hemijsko čišćenje, turistički desk.Hotel ABBOT 4*, Avda. de Roma, 23 -Barselona www.hotelabbotbarcelona.comNalazi se u centru Barselone u Eixample kvartu, na 5 minuta šetnje od Španskog trga i 10 minuta od Las Ramblas ulice. U blizini hotela je i železničkastanica Sants (AVE), koja ima liniju do aerodroma. Raspolaže restoranom za doručak, kafeterijom, internet kutkom, bežičnim internetom a dostupnisu i: usluga pranja veša, hemijsko čišćenje, turistički desk. Sobe imaju satelitsku televiziju, klima uredjaj, minibar, kupatilo sa fenom za kosu, sef.Hotel MARIANO CUBI 4*, Mariano Cubi, 62-64, Sarija-San Đervazi, Barselona www.aparthotelmarianocubi.comApart-hotel je smešten na 200 metara od avenije Avinguda Diagonal, 15 minuta od ulice Paseo de Grasija. Stanica metroa Fontana jeudaljena oko 500 metara, dok je stanica FGC-a Grasija na samo 150 metara. Odavde možete stići do Katalonskog trga i ulice Ramblas.Gaudijeva La Pedrera je na oko 20 minuta šetnje. Hotel poseduje restoran za doručak, lobi bar, Wi-Fi pristup, hemijsko čišćenje, turističkidesk. Sobe imaju satelitsku televiziju, klima uredjaj, minibar, kupatilo sa fenom za kosu, sef, većina soba ima čajnu kuhinju.USLOVI PLAĆANJAPlaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursuUNICREDIT BANKE za efektivu na dan uplate.Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom,garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.NAČIN PLAĆANJA• uplata avansa od najmanje 50% od ukupne cene aranžmanaprilikom prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska• gotovinski, platnim karticama ili uplatom preko računa


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMNa osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl.glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 99/2011) direktorTA “WAYOUT“, d.o.o., Beograd, broj licence:OTP 390/2010 (u daljem tekstu: Organizator) dana01.06.2012.god. utvrduje sledećeOPŠTE USLOVE PUTOVANJAMolimo Vas da pre potpisivanja Ugovora/potvrdeo putovanju prethodno pročitate i proučite tekstOpštih uslova putovanja, jer Vašim potpisom potvrđujeteda su Vam isti uručeni u jednom primerku,da ste upoznati sa sadržinom istih i da ih u celostiprihvatate.Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deoUgovora/potvrde o putovanju (u daljem tekstu:Ugovor) između putnika i TA “WAYOUT” kao organizatorai obavezujuće su za obe ugovorne strane,osim odredbi definisanih pisanim ugovorom iliProgramom putovanja (u daljem tekstu: Program).1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik seza putovanje može prijaviti u sedištu Organizatora,ograncima Organizatora i agencijama sa kojimaima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje:Posrednik). Kada Posrednik u programu putovanjaOrganizatora i Ugovoru ne naznači svojstvo Posrednika,odgovara za izvršenje Programa putovanjakao organizator putovanja. Prijava postaje punovažnakada je potvrđena zaključenjem pisanogugovora. Ugovor može biti zaključen i na trajnomnosaču zapisa i u elektronskoj formi, uz obaveznuuplatu akontacije u visini od najmanje 50% od cenearanžmana. Ostatak ugovorene cene, ako drugačijenije ugovoreno, plaća se 10 dana pre početkaputovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvršiuplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazaou skladu sa tačkom 10. ovih Opštih uslova.Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje da muje uručen Program, koji uz ove Opšte uslove postajunjegov sastavni deo. Ugovor obavezuje Organizatorai ne može se menjati, osim ako ugovornestrane izričito ugovore drugačije ili akopromene nastanu usled više sile.Organizator je u obavezi da pre zaključenjaUgovora obavesti Putnika o svakoj promeni podatakaiz Programa u pismenoj formi ili trajnom nosačuzapisa (trajnom medijumu). Ukoliko je rezervacijaizvršena putem sredstava komunikacije nadaljinu, Organizator ima obavezu da Putnika naisti način na koji je rezervisao putovanje obavestio promeni podataka iz Programa, a Putnik imaobavezu da se u roku od 48 sati od prijema obaveštenjao promeni izjasni o da li ponudu prihvataili ne prihvata i otkaže rezervaciju.Jedan Putnik može zaključiti Ugovor za više lica,uz obavezu da Putnik potpisnik Ugovora u trenutkuzaključenja Ugovora dostavi Organizatoruna uvid pasoše ostalih Putnika, čime se, uz uplatucene aranžmana/akontacije i upisivanjem brojanjihovih pasoša u Ugovor smatra da su i ostali putnicisaglasni sa zaključenjem istog. Ovakav Ugovor,zajedno sa svim posledicama koje proizlaze(raskid Ugovora, otkaz putovanja, uplata akontacije,odnosno preostalog dela aranžmana i dr), važeza sve putnike navedene u Ugovoru, a naročitočinjenica da su upoznati sa Programom i ovimOpštim uslovima.2. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: Usvom poslovanju Organizator je dužan da postupau skladu sa pažnjom dobrog privrednika. ObavezeOrganizatora su: Da sa putnikom zaključiUgovor, da putniku uruči Program i ove Opšteuslove, i da ga informiše o ponudi mogućih vidovaputnog osiguranja - (u daljem tesktu: paket putnogosiguranja); da isplati srazmernu realnu razliku izmeđuugovorene cene i cene putovanja sniženesrazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenjuusluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodomblagovremenog i osnovanog prigovora putnika uskladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osimako su propusti u izvršenju Programa nastali: krivicomputnika ili se pripisuju trećem licu koje nijebilo ugovoreni neposredni pružalac usluga urealizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenihdogađaja na koje Organizator nemauticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primenidužne pažnje ili nekim drugim događajimakoje Organizator nije mogao predvideti i prevladati;da se saglasno dobrim poslovnim običajima uovoj oblasti stara o pravima i interesima putnika;da pre polaska na put dostavi putniku ime, adresui broj telefona lokalnog predstavnika, odnosnolokalne agencije partnera organizatora, odnosnonaziv, adresu i broj telefona Organizatora; ne odgovaraza usluge pružene putniku od strane drugihlica van Programa.


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMU slučaju da se rezervacija i prodaja turističkogaranžmana vrši na daljinu, Organizator je obavezanda sa putnikom zaključi Ugovor koji osim podatakaiz Programa sadrži i: posebne zahteve putnikasa kojima se organizator saglasio; adresa,postupak i rok za ulaganje pritužbi putnika, kao irok za rešavanje pritužbi, naziv i adresu organizatora,putnika i osiguravača; datum i mesto zaključenjaugovora i potpise ugovornih strana i uslovepod kojima putnik ima pravo da odustane od Ugovorai naziv i adresa zastupnika odnosno posrednika,ukoliko je preko njih zaključen Ugovor.3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: Da se prezaključenja Ugovora detaljno upozna sa uručenimProgramom i ovim Opštim uslovima, što svojimpotpisom na ugovoru potvrđuje u vidu posebneugovorne klauzule; da istakne i ugovori posebnezahteve koji nisu obuhvaćeni Programom, dase upozna o mogućnostima zaključenja ugovorao svim mogućim fakultativnim vidovima osiguranja;uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovimai na način predviđen Ugovorom, ovim Opštimuslovima i Programom; Organizatoru blagovremenodostavi tačne i kompletne podatke i dokumentapotrebna za organizovanje putovanja igarantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavajuuslove određene propisima naše, tranzitnei odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni,monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboruobezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja;Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocimausluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugihpropisa i ovih Opštih uslova. Oganizatoru naknadistvarne troškove prouzrokovane zamenomputnika i da solidarno snosi neplaćeni deo cenearanžmana odnosno Programa; Bez odlaganja nalicu mesta opravdani prigovor saopšti po praviluu pisanoj formi Organizatoru i neposrednom pružaocuusluga i da o tome sa njima sačini i potpišepotvrdu o istom; Pre zaključenja ugovora se informišepreko sajta Ministarstva spoljnih poslovaR. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi način o zemljamatzv. visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije24 sata ali ne ranije od 48 sati informišekod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnomvremenu povratka.Putnik ima pravo da odredi drugo lice da umestonjega putuje (uz uslov da to lice ispunjavauslove predviđene za određjeno putovanje).4. CENE TURISTIČKIH USLUGA OBUHVA-ĆENIH PROGRAMOM PUTOVANJA: Cene suiskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši seu zemlji u dinarima prema prodajnom kursu poslovnebanke organizatora na dan uplate, odnosnokursu navedenom u programu putovanja.Cene su formirane na osnovu poslovne politikeorganizatora i ne mogu biti predmet prigovora -reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (vanprograma putovanja) plaćaju se na licu mesta inopartneru organizatora putovanja.Cena Programa uključuje, kombinaciju najmanjedve ili više sledećih usluga prosečnog kvalitetauobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza,smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja,za koje je ugovorena jedinstvena cena kojuputnik plaća (dalje: standardne usluge), ako neštodrugo nije Programom predviđeno ili posebnougovoreno.Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugonije Programom predviđeno ili posebno ugovoreno,troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnogturističkog vodiča, predstavnika organizatora,turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenjaležaljki i suncobrana, pribavljanja viza,ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranjaputnika i prtljaga, usluga room service, korišćenjasobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih,telefonskih i dr. usluga, posebno sedišteu prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnojsobi, sobe sa posebnim karakteristikama(pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatniobroci i dr. (dalje: posebne usluge).Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popustaza decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebnodate u Programu su određeni od neposrednihpružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno(npr. za decu do dve godine starosti, relevantan jekalendarski datum kada dete navršava dve godineu odnosu na dan početka putovanja).Sve vrste usluga koje nisu predviđene Programomputnik mora posebno pisanim putem ugovoritisa Organizatorom. Posrednik nije ovlašćen dau ime Organizatora zaključuje ili prihvata posebneusluge koje nisu predviđene Programom,.


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMOrganizator ne može biti odgovoran putniku zafakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvršii naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalacusluga, a nisu bile predviđene Programom ipisanim putem ugovorene. Organizator odgovarasamo za opise usluga sadržanih u svojim Programimai ne odgovara za opise usluga u katalozima– publikacijama ili na web-sajtovima neposrednihpružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr., osim akoputnika nije izričito uputio na iste.Ukoliko Putnik zahteva posebnu uslugu tokomputovanja, van Programa, plaća je na licu mestapredstavniku strane agencije u valuti zemljeu kojoj se nalazi, a Organizator nije odgovoran zausluge koje pruži i naplati strana agencija, odnosnoneposredni pružalac usluga, za usluge kojenisu bile predviđene Programom niti obuhvaćeneUgovorom.Datum početka i završetka putovanja utvrđenProgramom ne podrazumeva celodnevni boravakputnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji.Vreme – čas polaska ili dolaska putnika i ulaskaputnika u smeštajni objekat uslovljen je proceduramana graničnim prelazima, stanju na putevima,dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskimuslovima ili višom silom koje mogu da utičuna vreme poletanja aviona i dr. na koje organizatorne može uticati, te zbog toga u navedenim slučajevimaOrganizator ne snosi odgovornost. Prvii poslednji dan iz Programa su predvidjeni zaputovanje i ne podrazumevaju boravak u hoteluili mestu opredeljenja - već samo označavaju kalendarskidan početka i završetka putovanja, takoda Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg,noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobuu kasnim večernjim časovima, napuštanja hotelau ranim jutarnjim časovima i slično.Za avio aranžmane ugovoreno vreme početkaputovanja je sastanak putnika na aerodromu kojije najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljenovreme poletanja od strane avio-kompanije.U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanjaaviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost,već se primenjuju nacionalni i međunarodnipropisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak– dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarterletova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjimčasovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početniili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Programu celosti izvršen.Avionske ili posebne prevozne karte važe samona njima naznačenim danima.Usmene i bilo koje druge vrste informacije, kojese razlikuju od onih koje su sadržane u Programuili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezujuOrganizatora.5. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NAOTKAZ: Organizator može zahtevati povećanjeugovorene cene najkasnije 15 dana pre početkaputovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlodo promene u kursu razmene valute ili do promeneu tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenimslučajevima. Za povećanje objavljene cenedo 10 % nije potrebna saglasnost putnika.Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinutiugovor bez obaveze naknade štete organizatoru,ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanogobaveštenja o povećanju cene, u kom slučajuima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru.Ako u naznačenom roku, putnik pisanimputem ne obavesti organizatora da odustaje odugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.Organizator ima pravo da objavljenim aranžmanimanaknadno smanji cenu, s tim što pomenutoumanjenje ne može odnosniti na već zaključeneUgovore.6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smeštajniobjekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstvai dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizacijidomicilne zemlje u vreme objavljivanjaPrograma, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama,pa ni u okviru iste destinacije. U Programuje navedena kategorizacija smeštajnih objekatau trenutku zaključenja Ugovora Organizatora iino partnera. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zaviseprevashodno od cene aranžmana, izabranedestinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnimpropisima i van nadzora i uticajasu Organizatora. Sve usluge navedene u Programupodrazumevaju standardne usluge (prosečnestandarde kvaliteta, uobičajene i specifične za


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOModređene destinacije i mesta), zbog čega je neophodnoda Putnik ugovori posebne usluge ukolikoih želi ili su mu neophodne.Opisi iz Programa se odnose isključivo na smeštajneobjekte sa pripadajućim sadržajima, a ne ina njihovo šire okruženje. Pojedini sadržaji u Programune moraju biti u funkciji imajući u vidu periodboravka i druge parametre (okolne objekte,konfiguraciju terena I sl).Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca,lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatoraili lokalnog predstavnika organizatora predviđeneProgramom ne podrazumeva njihovo celodnevnoi kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnupomoć putniku po unapred utvrđenimterminima periodičnog dežurstva objavljenihna oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcijei uputstva turističkog vodiča, turističkogpratioca ili predstavnika organizatora (posebno uvezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem,zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezujuputnika a nepridržavanje pomenutih instrukcijapredstavlja povredu ovih Opštih uslova i sveeventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosiputnik u celosti.7. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ: Rasporedsoba / apartmana u hotelu određuje recepcijaistog. Hoteli mogu biti sastavljeni od više istihili različitih smeštajnih objekata i jedinica. UkolikoPutnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnihodlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanusmeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanomu Programu, bez obzira na osobenosti putnika,lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinubuke, parkinga i dr. uslove. Ako 5 dana pre ugovorenogdana otpočinjanja turističkog putovanja Organizatorutvrdi da je prinuđen da izmeni pojedinebitne odredbe ugovora – vrstu, lokaciju, kategorijuili nivo udobnosti smeštaja dužan je da izmenebez odlaganja saopšti Putniku u pismenoj formi ilina trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu) kojije lako dostupan potrošaču. Putnik može u rokuod 2 dana od dana prijema obaveštenja o izmenamaUgovora da prihvati izmene ugovora ili da raskineugovor uz povraćaj uplaćene cene, o čemuje dužan da bez odlaganja obavesti organizatorana način na koji je izvršio rezervaciju.Nakon otpočinjanja turističkog putovanja ugovorenismeštaj može se bez saglasnosti Putnikazameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorijeu ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora,a smeštaj u objekte niže kategorije možese izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja razlikeu ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnogobjekta.Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanjapravila ponašanja u smeštajnom objektu anaročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenostii vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe,poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobeu određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Akodrugačije nije ugovoreno, smeštaj Putnika u objekatje najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenjausluge, a napuštanje objekta najkasnijedo 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge.Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog,odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenognapuštanja smeštajnog objekta, ni na cenuhotelske usluge, ni na cenu prevoza.Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetnesmeštajne jedinice (sobe, studiji,apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardnedvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćnaležaja, koji su po pravilu drvene ili metalnekonstrukcije na rasklapanje i koji mogu pogoršatikvalitet smeštaja, u skladu sa kategorizacijomi propisima domicilne zemlje.Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđenaza piće, ali se ista, bez obzira na njen eventualnidrugačiji sastav, miris i ukus ili eventualni salinitet,smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sveostale potrebe.Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnimobjektima različit je po destinacijama i objektima ine podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.Osim kod namere i grube neodgovornosti Organizatornema nikakvu odgovornost za predmete,koji se obično ne nose sa sobom. Zato se putnicimane preporučuje, da na putovanja nose sasobom vredne predmete a u suprotnom, putnikuse preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.Organizator ne odgovara putniku za štetu nastaluzbog njegovog nepoštovanja zakonskih pro-


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMpisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od straneprevoznika, hotelijera i drugih neposrednihpružalaca usluga.Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane,zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorijeobjekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzirada li je usluživanje po principu samopsluživanjeili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVEili ALL INCLUSIVE LIGHT i bilo koja druga uslugapodrazumeva usluge po internim hotelskim pravilimai ne mora biti identična ni u okviru iste kategorijena istoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nijenaznačeno u programu putovanja, podrazumevakontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapacitetau hotelima ispod 30%, hotel ima pravo daumesto usluge samoposluživanja servira uslugu ala carte – posluživanje.Usluge transfera i prevoza putnika podrazumevastandardni kvalitet po važećim propisima zemljegde se usluga realizuje i primenjuju se propisi,principi i pravila određenih od strane prevoznika(npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu nepodrazumeva numerisana sedišta, niti uključenobrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebnougovoreno itd.).Neusklađenost ličnih podataka datih organizatorusa podacima u pasošu putnika (imena putnikai dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje noveavionske karte, uz troškove ili čak proglašenjekarte neregularnom za šta posledice snosi putnik.Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartuod trenutka kada mu se uruči na aerodromu iliu agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikataavionske karte, kao ni bording karte. Putnik ucelosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestankatokom putovanja.Putnik ima obavezu primerenog ponašanja uprevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola,droge ili neprimerenog ponašanja – organizatorima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvupolicije udalji iz prevoznog sredstva a daljiprevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, aukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznogsredstva do hotela, primenjivaće se skala otkazaiz člana 10. U prevoznim sredstvima zabranjenoje pušenje, konzumiranje opojnih sredstava,alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjemslužbena lica u autobusu-vozače i vodiče,u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznogsredstva. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovogtrajanja određuje vodič - vozač. Vodič-vozačima pravo da, zbog neižbežnih okolnosti,promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazakalokalitata. Putnik ima obavezu da prihvatisvako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajnejedinice je obaveza putniika (prevoz će biti štoje moguće bliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljagaod parkinga do hotela u organizaciji hotela,organizator ne snosi odgovornost za nestanak ilioštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu,agencija ne odgovara. Dužnost putnika jeda vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima,i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu(agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencijaima pravo da za prevoz angažuje sve tipoveturističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđenepropisima o komforu autobusa (mini bus,autobus ili double decker) bez prethodnog informisanjaputnika o tipu autobusa. Za vreme vožnjeu autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukolikoto nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastaluštetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektunadoknadi na licu mesta.Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnimili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktnaodgovornost ovih prevoznika je određena uskladu sa propisima kojima se regulišu pomenutevrste saobraćaja.8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZA-KONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programuodnose se isključivo na državljane sa putnomispravom R. Srbije. Obaveza je Putnika sa stranomputnom ispravom da se upozna sa viznim,carinskim, zdravstvenim i dr. uslovima koji važe zaodredišnu ili tranzitnu zemlju kod nadležnog konzulata,kao i da sve potrebne dokumente obezbediblagovremeno i uredno. Putnik za putovanjeu inostranstvo mora imati važeću putnu ispravusa rokom važenja još najmanje 6 meseci od danazavršetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoruispravne i kompletne potrebne podatke i dokumentaza dobijanje vize, ukoliko istu pribavljaOrganizator. Službenik agencije organizatora, nitiposrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMputnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizatorposreduje u postupku podnošenja dokumentacijeisti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanjevize u roku i ne snosi nikakvu odgovornostza neispravnost putnog i drugih dokumenta ili akopogranične vlasti ili imigracione službe ne odobreulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukolikoputnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ilimu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremenoobezbediti nove i snositi sve eventualneštetne posledice po tom osnovu.Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezaneza njegovo zdravstveno stanje (specifična ishrana,karakteristike smeštaja i sl.). Za putovanjau zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvatajuobaveznu vakcinaciju ili nabavku određenihdokumenata, obaveza je putnika da obavipotrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrdeo tome i da u slučaju eventualnih posledicasam snosi odgovornost za štetu.Putnik je dužan striktno poštovati carinske, deviznei dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja ukojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavkaputovanja, odnosno boravka i svega drugog,sve posledice i troškove snosi sam putnik.Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbogpropusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenujuse odredbe tačke 10. ovih Opštih uslova.9. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRA-NE ORGANIZATORA: Organizator je dužan daPutnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programana način na koji je zaključen Ugovor, najkasnijeu roku od 5 dana pre početka putovanja, aPutnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenjao otkazu odgovoriti Organizatoru da li prihvataistu. Prihvat nove ponude može se izvršiti ikroz izvršenu uplatu ugovorene cene.U slučaju prihvata nove ponude, Putnik imapravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da jenova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosnoima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitnei nove ponude, ukolika je ponuda skupljaod prvobitno ugovorene.Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenuod strane Organizatora, Putnik ima pravo napovraćaj ukupno uplaćene cene.Organizator ima pravo otkazati putovanje u slučaju:nedovolnog broja prijavljenih putnika, poduslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije5 dana pre početka turističkog putovanja; prestankaugovora zbog nemogućnosti ispunjenjaugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovornestrane, a koje bi da su postojale u vremeobjavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoruda Program ne objavljuje i Ugovor nezaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćajuplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 danaod dana otkaza.Ukoliko u Programu nije posebno navedeno,da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenihputnika treba da bude: za putovanje autobusom30 putnika, za putovanje na redovnim aviolinijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnimavio linijama 15 putnika, za putovanjena posebno ugovorenim avio-čarter linijamaa vozovima ili hidrogliserima najmanje 80%popunjenosti kapaciteta.Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužanbez odlaganja na najpogodniji način obavestitiputnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja,kao i pravo promene maršute putovanjai neophodne izmene Programa ukoliko se promeneuslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudnosletanje, kvar prevoznog sredstva, gužvana granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekogod lokaliteta predviđenog za obilazak, promene uviznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarnenepogode ili druge vanredne i objektivneokolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ilibilo kakve druge naknade putniku. U navedenimslučajevima Organizator sam snosi eventualnedodatne troškove izmene programa putovanja.Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razlogaprekine, organizator ima pravo na naknaduza stvarno izvršene usluge.Organizator se oslobadja ispunjenja Ugovoraonda, ako Putnik u okviru grupnog putovanjaometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnogponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu.U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatorunadoknati pričinjenu eventualnu štetu.U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti kojese unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMpodvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednogstanja, eksplozija, zaraze, epidemije i drugebolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovii sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinutiUgovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarneodnosno učinjene troškove. Ukoliko Putnik uprkosobezbeđenoj evakuaciji ili naredbe nadležnihvlasti Republike Srbije, ipak želi da nastavi putovanje,u obavezi je da o tome sastavi i potpiše pisanuispravu da je obavešten da može biti vraćenu Srbiju, da je upoznat sa eventualnim posledicamaostanka i sa činjenicom da mu Organizatorputovanja možda neće moći omogućiti povratak unajkraćem roku u slučaju kasnije promene situacijeu zemlji putovanja,10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVA-NJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja,o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora.Datum pismenog otkaza Ugovora predstavljaosnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru,izražene procentualno u odnosu na ukupnucenu putovanja, ako Programom nije drugačijeodređeno i to:• 5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početkaputovanja (blagovremeni otkaz)• 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 danapre početka putovanja,• 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početkaputovanja ,• 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početkaputovanja,• 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početkaputovanja,• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,• 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početkaputovanja ili u toku putovanja.Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja,smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanjevize i sl., smatra se odustajanjem putnikaod putovanja.Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samostvarne, odnosno učinjene troškove, ukolikoje do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika,bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestreputnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika,bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestreputnika, usvojenika i usvojioca odnosno pozivaza vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogodezvanično proglašene. Za navedene slučajeve putnikje obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojimse ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranjapo osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrduizabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosnootpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove),odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnuvežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozimaza otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnihterorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemijei druge bolesti, elementarne nepogode, klimatskiuslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanjeod strane nadležnih državnih organa zemljeputovanja.Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenoglekara utvrđeno iznenadno i neočekivanooboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organskiporemećaj, koji nastane posle zaključenja ugovorao putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekogprethodnog zdravstvenog stanja, a takve jeprirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju)i onemogućava početak ugovorenogputovanja.Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao,obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvršisam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćajuplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, poodbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.U slučaju da je Putnik sa osiguravačem zaključioUgovor o osiguranju od otkaza putovanja, svojepravo ostvaruje direktno od strane osiguravača,pri čemu će se primeniti odredbe Opštih uslovaosiguranja osiguravača.Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraćaiznos plaćen Organizatoru za posredovanje udobijanju viza i iznos uplaćen na ime osiguranja.11. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težinekoju određuje avio prevoznik, je besplatan.Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenamaavio-prevoznika. Transport specijalnog prtljagaod aerodroma do hotela i nazad je isključivostvar samih turista. Preporučuje se da se zlato,vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamentinose isključivo u ručnom prtljagu.


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMKod prevoza autobusom putnik može poneti 2komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravona besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi briguo svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo,o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatogprevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat.Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvarujedirektno od prevoznika, pružaoca usluge smeštajaili osiguranja a prema važećim međunarodnim idomaćim propisima.Na svim aerodromima se primenjuju posebnabezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom,te preporučujemo za više informacija da se putnikinformiše na aerodromu Nikola Tesla u Beograduna telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aeroOsim kod namere i grube nepažnje Organizatornema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete,koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kadaje preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicimane preporučuje, da na putovanja nose sa sobomvredne predmete a u suprotnom, putniku sepreporučuje da iste preda uredno na čuvanje.Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenjaili nestanak prtljaga lokalnom predstavniku Organizatoraili ino-partneru. Ukoliko Putnik svojomkrivicom propusti da prijavi nedostatke, gubi pravona naknadu i dalja potraživanja vezana za učinjenipropust.12. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVA-NJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje.Organizator savetuje zaključenje osiguranjaza otkaz putovanja, osiguranje putneodgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranjeprotiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posredniknude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju.Ugovor o osiguranju se zaključuje samoizmeđu Putnika i osiguravajuće kompanije, komese eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba dapročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora oosiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deocene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanjuugovora o osiguranju. Potpisivanjem UgovoraPutnik potvrđuje da mu je informisan i upućenna obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paketputnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstvenoosiguranje, te se Putniku preporučuje daisto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pograničnevlasti ne dozvole dalje putovanje ili daPutnik mora sam platiti značajne troškove eventualnoglečenja.Prema Zakonu o turizmu organizator ima sledećegarancije putovanja:• polisu osiguranja potraživanja za slučaj insolventnostiOrganizatora putovanja broj 273438osiguravajuće kuće „WIENER STADTISCHE”,a.d.o., Beograd, Trešnjinog cveta 1, za troškovenužnog smeštaja, ishrane i povratka putnikasa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu.U slučaju nemogućnosti organizatorada izmiri troškove nužog smeštaja, ishrane i povratkaputnika u mesto polaska zbog nelikvidnsitiili stečaja organizatora, putnici zatečeni naputovanju treba na najbrži način da kontaktirajuosiguravača”, na tel. br. +381 11 220 98 63. Potrebnoje da putnik navede broj ugovora, mestoputovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika,adresu ili broj telefona preko kojih se možekontaktirati i• polisu osiguranja odgovornosti Organizatora putovanjaprema putniku broj 4 364 001 6 osiguravajućekuće „WIENER STADTISCHE”, a.d.o.,Beograd, Trešnjinog cveta 1, koju prouzrokujeneispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednimispunjenjem obaveze. Putnik svoja pravaza naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžnei izvršne sudske presude, odnosnoodluke arbitražnog suda YUTA ili drugog vansudskogrešenja potrošačkog spora, u skladu saovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNI-KA I REŠAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezanbez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopštiti lokalnom predstavniku organizatora,a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocuusluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili direktnoorganizatoru i sarađivati u dobroj nameri da seotklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđeno rešenjekoje odgovara ugovorenoj usluzi.Za prigovore, pomoć, hitne i druge slučajeveputnik nas može kontaktirati preko telefona broj+381 69 264 6433, odnosno faksa broj +381 112760 247, radnim danima od 09-21h po srednjeevropskomvremenu, subotom od 09-17 po srednjeevropskomvremenu ili preko e-maila: office@


ŠPANIJA BARSELONA AVIONOMzervacije na upit« putnik polaže na ime troškovarezervacije depozit koji ne može biti manji odEUR 50,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnomkursu poslovne banke Organizatora. Ukolikorezervacija bude prihvaćena od strane putnika,depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukolikorezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenomroku, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnikne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju,a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika,iznos depozita zadržava organizator u celosti.Organizator, osim zbog svoje grube nepažnjei nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalnai telesna oštećenja kod individualnih turističkihusluga po zahtevu putnika, za koje je on samoposrednik između putnika i neposrednih pružaocausluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza,ulaznice za sportske manifestacije, izlete,rent-a car i dr.).Ukoliko je rezervisano i kombinovano vise pojedinačnihusluga (npr. let i kružna tura), naknadaza storno se obracunava pojedinacno i na krajuse sabira.15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno,predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnikje saglasan da lične podatke organizator možekoristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja,pri čemu se ne mogu saopštavati adrese,mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnikadrugim licima, osim licima određenim posebnimpropisima.16. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizatormože programom putovanja ili posebnim opštimuslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnikau odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima(povodom održavanja sportskih, kongresnihi sličnih međunarodnih manifestacija i posebnimvidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremnisportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije usloveza putnika u pogledu rokova i visine naknade kododustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokovaplaćanja i sl.Ovi Opšti uslovi važe od 01.06.2012.godine,kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi utvrđenii objavljeni 24.06.2011. godine.Zdravko Majnik, direktor

More magazines by this user
Similar magazines