VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ROP SEVEROZÁPAD

nuts2severozapad.cz
  • No tags were found...

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální radyRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadvyhlašujeVÝZVUk předkládání žádostí o dotacev rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 20131. Číslo výzvy:Číslo výzvy: 22. Program, prioritní osa, oblast podpory:Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013Prioritní osa:Oblast podpory:1 Regenerace a rozvoj měst1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst3. Cíle oblasti podpory:Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.Specifický cíl prioritní osy: Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektůvedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití.Globální cíl oblasti podpory: Podpora ekonomického a společenského rozvoje středních amalých měst.Regionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”2/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální radyOperační cíle oblasti podpory:Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucík jejich oživení a znovuvyužitíRegenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastrukturyZvýšení kvality života obyvatel středních a malých městZvýšení atraktivity středních a malých měst pro návštěvníky a investory4. Podporované aktivity:Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanskéinfrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek 1 , tj. stavebníobnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetněveřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity;Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně,včetně doplňkové infrastruktury;Výstavba zdravotnických zařízení;Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské,administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešenídekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) asouvisející dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regeneraceurčitého území;Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven,modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání– např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupněškol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastrukturypro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdennístacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace arekonstrukce zdravotnických zařízení);Výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volnýčas, komunitní život a veřejný sektor;Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotněpostižené;Související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěž,projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).1Historické a kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na základě zákona o státnípamátkové péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a pozdějších předpisů.Regionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”3/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální radyMíra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, vnávaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejnýchzpůsobilých výdajů projektů.Spolufinancování ČR bude zajištěno ze státního rozpočtu, krajů, obcí a nestátních neziskovýchorganizací. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. V případě, kdyprojekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, představují vlastnízdroje žadatele zároveň veřejné zdroje ČR.V případě projektů zakládajících veřejnou podporu bude postupováno v souladu s NařízenímKomise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátníregionální investiční podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro velké podnikynesmí přesáhnout 40 %, pro střední 50 % a pro malé 60 %.V určitých případech je také možné aplikovat nařízení (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88Smlouvy na podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku(tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku 200 000EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku poskytnuté podpory deminimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se nezapočítávajípodpory povolené na základě jiných výjimek).7. Křížové financování:V rámci výzvy č. 2 pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malýchměst není umožněno křížové financování.8. Doporučená struktura financováníDoporučená struktura financování je popsána v Prováděcím dokumentu ROP SZ v kapitole 11.4Struktura kofinancování projektů v rámci ROP SZ.9. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:• 25 miliónů Kč10. Alokace prostředků (podíl ERDF) pro výzvu:Alokace roku Částka v EUR Částka v Kč*2007 9 594 945 242 272 361Regionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”5/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální rady2008 10 066 908 254 189 4272009 10 540 933 266 158 5582010 11 037 125 278 687 407Celkem 41 239 911 1 041 307 753* přepočteno kurzem 1 EUR = 25,25 CZK11. Místo realizace projektů:• Region soudržnosti Severozápad12. Maximální délka realizace projektu:Datum zahájení projektu: po 1. 1. 2007Datum zahájení fyzické realizace projektu:nejdříve dnem registraceprojektu 3Datum ukončení fyzické realizace jednoetapového projektu: nejpozději 30. 6. 2010Datum ukončení jednoetapového projektu: nejpozději 30. 7. 2010Datum ukončení víceetapového projektu:do 30. 7. 2010 musí býtukončena etapa (etapy)zahrnujících min. 50 % celkovýchzpůsobilých výdajů. Fyzickárealizace zbývajících etapprojektu musí být ukončena do30. 6. 2011.Datum ukončení celého projektuje do 30. 7. 2011 (zbývající etapyprojektu).13. Způsobilé výdaje:Za způsobilé jsou považovány výdaje, které vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v denregistrace žádosti. Výdaje na projektovou dokumentaci (vč. výdajů na průzkum staveniště) a napřípravu dokumentace nezbytné pro podání žádosti (včetně povinných příloh) jsou způsobilé,pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny po 1. 1. 2007.Za způsobilé jsou v této oblasti podpory považovány zejména následující typy výdajů:3 Fyzická realizace projektu nepodléhajícího režimu veřejné podpory může být zahájena před datem registrace projektu,avšak výdaje vynaložené na fyzickou realizaci projektu před datem registrace projektu nebudou způsobilé.Regionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”6/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální radyHlavní způsobilé výdaje: nákup pozemků (do 10 % CZV), výkup budov určených k demolici ve výjimečných a řádně odůvodněných případech (do10 % CZV projektu), zabezpečení stavby (inženýrská činnost), odstranění stavby, stavební části stavby (povrchové terénní úpravy, hrubá stavba, střecha, vnitřní úpravy,vnější úpravy) včetně předem plánovaných vyvolaných nákladů, technické zařízení budov (vzduchotechnika, elektroinstalace atd.) a zařizovací předměty(zdravotechnika), technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže), rozvody datových (komunikačních) sítí (do 10 % CZV projektu), vybavení budov nezbytné k naplnění cílů projektu (např. nábytek) 4 nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, licence, know-how, aj.), DPH (za podmínky, že příjemce plnění nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).Ostatní způsobilé výdaje (do 10 % CZV, není-li uvedeno jinak):výdaje na dodržení pravidel publicity,projektová dokumentace (projektová dokumentace stavby, dokumentace pro územní řízenía vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro podání žádosti, EIA, studieproveditelnosti, Cost-Benefit analýza, podnikatelský plán),výdaje na finanční služby (poplatky za zřízení a za vedení zvláštního bankovního účtu a zatransakce spojené s realizací projektu),výdaje na audit a nezbytné posudky, je-li vyžadován ŘO,výdaje na výběrová řízení,výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby,mzdové výdaje – hrubé mzdy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektů včetněsociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem.Podrobněji jsou způsobilé výdaje definovány v příloze č. 1 Příručky pro příjemce.14. Termíny výzvy:Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 14. dubna 2008Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 20. června 2008, 12:00 hod.Žádosti doručené mimo stanovené období nebudou převzaty.4O tomto zařízení musí být účtováno jako o souboru movitých věcí.Regionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”7/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální rady15. Místo předkládání žádosti o dotaci:Žádost o dotaci bude předkládána osobně územně příslušnému Územnímu odboru realizaceprogramu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) podle následujících pravidel: žádosti k projektům, které budou realizovány na území Ústeckého kraje, se předkládají naOAP ÚORP v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patrobudovy PB Centra); žádosti k projektům, které budou realizovány na území Karlovarského kraje, se předkládajína OAP ÚORP v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, (budova Ckrajského úřadu); žádosti k projektům realizovaným na území obou krajů se předkládají na územněpříslušném OAP podle převažujícího místa realizace projektu.16. Kritéria pro poskytnutí dotace:Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty,které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokacena danou oblast podpory.Projekt musí splňovat kritéria přijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a dosáhnout minimálníhranice bodového hodnocení. Přesný popis hodnotících kritérií je uveden v příloze Příručky prožadatele.17. Další náležitosti žádosti o poskytnutí dotace:Žádost musí být podána na standardním formuláři, který žadatel vyplní pomocí internetovéaplikace BENEFIT7 (internetová adresa aplikace je www.eu-zadost.cz). Tištěná podobastandardního formuláře včetně všech povinných a nepovinných příloh a seznamu příloh jepředkládána žadatelem osobně ve třech vyhotoveních (tištěná žádost - 3x originál, přílohy aseznam příloh – 1x originál/ověřená kopie a 2x prostá kopie) v řádně zalepené obálce. Na obálcemusí být nalepen štítek vytištěný při tisku žádosti o dotaci.Žadatel se při přípravě a předložení žádosti o dotaci musí řídit základní dokumentací ROPSeverozápad (tj. zejména programový dokument, Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele,Příručka pro příjemce) a dalšími metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP Severozápad, platnýmike dni vyhlášení výzvy. Dokumentace je k dispozici na internetové adresewww.nuts2severozapad.czO další informace se žadatel případně může obrátit na pracovníky oddělení administrace projektů:Ústí nad Labem:Ing. Lucie Černá vedoucí oddělení 477 011 707 lucie.cerna@nuts2severozapad.czRegionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”8/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální radyBc. Petr Achs projektovýmanažerIng. Jan Eisner projektovýmanažerIng. Lenka Jelínková projektovámanažerkaJitka Štainerová projektovámanažerka477 011 732 petr.achs@nuts2severozapad.cz477 011 708 jan.eisner@nuts2severozapad.cz477 011 731 lenka.jelinkova@nuts2severozapad.cz477 011 706 jitka.stainerova@nuts2severozapad.czKarlovy Vary:Ing. Jiří Červinka vedoucí oddělení 353 502 341 jiri.cervinka@nuts2severozapad.czIng. Ondřej Hruška projektovýmanažerIng. Kamila Metzová projektovámanažerkaIng. Marie Míšková projektovámanažerkaIng. Lenka Modrovičová projektovámanažerka353 502 636 ondrej.hruska@nuts2severozapad.cz353 502 626 kamila.metzova@nuts2severozapad.cz353 502 631 marie.miskova@nuts2severozapad.cz353 502 634 lenka.modrovicova@nuts2severozapad.czRegionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”9/10


VÝZVASídlo:Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 477 011 700, fax: 477 011 750www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Varytel.: 353 502 624, fax:353 502 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadÚřad Regionální radyRegionální operační program regionu soudržnosti SeverozápadPodporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj„ Vize přestane být snem”10/10

More magazines by this user
Similar magazines