SYSTEMY STEROWANIA MASZYN - Topcon Positioning

topcon.positioning.eu
  • No tags were found...

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN - Topcon Positioning

Systemy dla koparek – 2D Laser · 3D GPSSYSTEMY DLA SPYCHAREK3DXi SystemGotowy do pracy w sieci – Gdy dostępna jest sieć punktówodniesienia GPS/GPS+GLONASS, odbiornik z maszynymoże odbierać poprawki korygujące z sieci ASG. W tensposób stacja bazowa jest eliminowana i jeszcze bardziejzwiększa się elastyczność systemu sterowania koparką.7


Systemy dla Spycharek – 2D Laser · 3D LPS · 3D GPS · 3D mmGPS · 3DMC 2Systemy sterowania pracą spycharekPaństwa spycharka pojawia się w procesie budowlanymtam gdzie istnieje konieczność rozprzestrzenienia dużejilości materiału, zazwyczaj na poziomie podłoża. W celuautomatyzacji spycharek Topcon oferuje zarówno rozwiązania2D jak i 3D. Dzięki tym systemom unikniecie Państwobłędów w zakresie wykopów oraz będziecie mieli kontrolęnad zużyciem materiałów, oszczędzając w ten sposób czasi pieniądze.Dzięki systemom sterowania Topcon do spycharki znaczniezwiększycie Państwo wydajność budowy. Szczególnie wprzypadku pracy spycharki, która wykonuje prace na tzw.„wymiar” – systemy te eliminują konieczność wykorzystaniarówniarek w kolejnej fazie, a co za tym idzie skracają czaspracy maszyn do robót ziemnych.Wszystkie systemy sterowania dla spycharek stanowią częśćsystemu modułowego, zaś wszystkie rozwiązania sterowaniaTopcon można rozbudowywać. Co więcej, cały sprzętzmechanizowany korzystający z systemów Topcon 3Dwyposażony jest w takie samo oprogramowanie.ZASTOSOWANIE 2D Laser 3D LPS 3D GPS+ 3D mmGPS 3DMC 2Infrastruktura Droga l l l l lKolej l l l l lLotnisko l l l l lBudowa Parking l l l l lSkładowisko Wysypisko l l l l lodpadów śmieciKształtowanie Pole l l l l lkrajobrazu golfoweSYSTEMY STEROWANIA LEMIESZEM2D Laser System3D LPS System3D GPS+ SystemSystem laserowy Topcon 2D dla spycharkistanowi olbrzymi skok w kontroli nachylenia.W przypadku korzystania z odbiornikówlaserowych, system kontroli opiera się na płaszczyźnielaserowej, odbieranej przez czujniki – kontrolowanajest wysokość i spadek w dwóch kierunkach jednocześnie.Panel sterujący wskazuje operatorowi pożądanenachylenie i wysokość oraz wysyła informacje korygującebezpośrednio do systemu hydraulicznegomaszyny.Kontrola Topcon 3D to podwójna konstelacjaGPS+GLONASS. W przypadku korzystaniaz jednego odbiornika składa się nań czujnikdokonujący pomiarów pochylenia lemiesza. To rozwiązanieidealne dla długich przejazdów i łagodnych zakrętów.Przy dwóch masztach i dwóch odbiornikach GPS+GLONASS czujnik pochylenia nie jest potrzebny. UzyskaciePaństwo kontrolę nad szybkimi przemieszczeniami doprzodu i do tyłu, a także nad krótkimi łukami.2D oferuje Państwu możliwość korzystaniaz odniesień do: aktualnej powierzchni, punktu,ostatniego wykopu, wstępnie zdefiniowanegonachylenia czy też lasera obrotowego.To tak proste jak uruchomienie lasera.8


Systemy dla Spycharek – 2D Laser · 3D LPS · 3D GPS · 3D mmGPS · 3DMC 2Zwiększenie prędkości spycharkinawet do 200% w stosunku doistniejących systemów 3D orazdo 400% w stosunku do maszyn bez systemów! 3DMC 2zapewnia odświeżanie pozycji 100 razy na sekundę. Czujnikinercyjny reaguje na przechylenie i obrót w 3 osiach,co zapewnia dokładniejszą kontrolę lemiesza w przypadkuwiększych prędkości przejazdu.SYSTEMY DLA RÓWNIAREK3D mmGPS SystemELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU DLA SPYCHAREK2D Laser 3D LPS 3D GPS+ 3D mmGPS 3DMC 2Pryzmat 360° Antena GPS+ Antena plus GPS+ Antena GPS+Radio Radio Radio RadioOdbiornik laserowy Jednostka sterująca MC-R3 Jednostka sterująca MC-R3 Jednostka sterująca MC-R3 Jednostka sterująca MC-R3Panel sterowania 2D Wyświetlacz kabinowy Wyświetlacz kabinowy Wyświetlacz kabinowy Wyświetlacz kabinowyWyłącznik trybu Wyłącznik trybu Wyłącznik trybu Wyłącznik trybu Wyłącznik trybuautomatycznego automatycznego automatycznego automatycznego automatycznegosterowania sterowania sterowania sterowania sterowaniaZawór hydrauliczny Zawór hydrauliczny Zawór hydrauliczny Zawór hydrauliczny Zawór hydraulicznySterowanie 3D mmGPS może być wykorzystywanetam gdzie niezbędna jest dokładnośćco do milimetra, za pomocą unikalnejkoncepcji Topcon, która łączy technologię laserową i GPS.Montując przekaźnik oraz czujnik Lazer Zone na spycharcepodwyższą Państwo dokładność wysokości GPS+GLONASSdo poziomu jednego milimetra oraz przeprowadzą Państwoniwelację terenu ze wszystkimi korzyściami płynącymiz elastyczności GPS+GLONASS i z dokładności tachimetru.Niwelator laserowy Czujnik pochylenia Czujnik pochylenia Czujnik pochylenia Czujnik inercyjny MC 2lemiesza lemiesza lemieszaTachimetr9


Systemy Sterowania dla Równiarek – 2D Laser · 2D Sonic · 3D LPS · 3D GPS · 3D mmGPSSterowanie 3D mmGPS stosowane jest tam,gdzie potrzebna jest dokładność co do milimetra.Instalując na maszynie przekaźniki czujnik Lazer Zone zwiększą Państwo precyzję wysokościGPS+GLONASS do poziomu lasera i przeprowadzą ostatniąfazę równania ze wszystkimi korzyściami płynącymi zelastyczności GPS+GLONASS oraz dokładności tachimetru.ROZŚCIEŁACZE I FREZARKII3D mmGPS SystemELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU DO RÓWNIAREK2D Sonic 2D Laser 3D LPS 3D GPS+ 3D mmGPSUltradźwiękowy Pryzmat 360° Antena GPS+ Antena plus GPS+czujnik wysokości SonicRadio Radio RadioCzujnik pochylenia ramy Czujnik pochylenia ramy Czujnik pochylenia ramy Czujnik pochylenia ramy Czujnik pochylenia ramyOdbiornik laserowy Jednostka sterująca MC-R3 GPS+ odbiornik mmGPS / GPS+ odbiornikPanel sterowania 2D Panel sterowania 2D Wyświetlacz kabinowy Wyświetlacz kabinowy Wyświetlacz kabinowyWyłącznik trybu Wyłącznik trybu Wyłącznik trybu Wyłącznik trybu Wyłącznik trybuautomatycznego automatycznego automatycznego automatycznego automatycznegosterowania sterowania sterowania sterowania sterowaniaZawór hydrauliczny Zawór hydrauliczny Zawór hydrauliczny Zawór hydrauliczny Zawór hydraulicznyCzujnik pochylenia Czujnik pochylenia Czujnik pochylenia Czujnik pochylenia Czujnik pochylenialemiesza lemiesza lemiesza lemiesza lemieszaCzujnik skrętu obrotnicy Czujnik skrętu obrotnicy Czujnik skrętu obrotnicy Czujnik skrętu obrotnicy Czujnik skrętu obrotnicyTachimetr11


Zarządzanie Budową3D Office to oprogramowanie przeznaczone do przygotowaniaprojektów 3D dla systemów sterowania. Oprogramowanieto umożliwia tworzenie, edytowanie, importowanie/eksportowanie,projektowanie, przygotowanie iwizualizację plików dla budowy. 3D Office pozwala dokonywaćmasowych obliczeń ilościowych między różnymi modelami3D. 3D Office zapewnia przepływ danych pomiędzyinżynierami w terenie, biurem i maszyną.Pocket 3D – Oprogramowanie do Zarządzania Pracami Niwelacyjnymi- Dzięki niemu jeden geodeta może dostarczyćinformacje dotyczące prac pomiarowych do wielu maszynna całym terenie budowy, nawet przesłać pliki z odbiornikaruchomego (Rover) do maszyny. Jeśli zdecydujecie się Państworozstawiać tyczki, zaoszczędzicie Państwo cenny czas ipieniądze wykonując tę pracę samodzielnie.Pocket 3D robi wytyczenia na każdym odcinku robót i dostarczawszelkich informacji pozycyjnych. Wraz z systememPocket 3D szybko możecie Państwo zweryfikować dane ilościowezanim ziemia zostanie usunięta, obliczyć ilość składowanychzapasów lub kontrolować postęp prac, aby trzymaćsię terminarza robót. Pocket 3D porównuje aktualnąpowierzchnię z projektem końcowym lub ostatnim plikiemw celu natychmiastowych obliczeń ilościowych.ZARZĄDZANIE BUDOWĄ3DMC – Oprogramowanie dla Maszyn – Główną zasadąsterowania maszyn 3D jest bezpośrednie załadowanieprojektu inżynierskiego do panelu sterowania w kabinieoperatora. Czujniki umieszczone na maszynie nieprzerwaniemierzą jej aktualną pozycję i porównują ją z danymi 3Dprojektu inżynierskiego. Różnica między nimi jest następnieautomatycznie korygowana przy pomocy automatycznegosterowania hydraulicznego lemiesza.3DMC oferuje najnowocześniejszą automatyzację na budowie,ponieważ równoważy pomiary geodezyjne i rzeczywistewykonanie. Pociąga to za sobą znaczne oszczędności,gdyż geodezyjne prace wytyczeniowe ograniczonesą do minimum, istnieje gwarancjamaksymalnej jakości - cały projektbudowy może być z łatwością zapisany napanelu sterowania maszyny, produktywnośćgwałtownie wzrasta, gdyż skomplikowaneprace mogą być teraz wykonywanez taką samą szybkością i łatwościąco prace nieskomplikowane.Oprogramowanie Topcon 3DMC zawiera takiefunkcje jak mapowanie, zaawansowanewspomaganie układu współrzędnych, graficzne rozróżnianiepowierzchni i wyrównań, różne widoki i ustawieniazgodnie z preferencjami operatora. A wszystko to zaprojektowanez myślą o operatorze.3DMC obejmuje wszystkie rodzaje maszyn budowlanychw jednym pakiecie oprogramowania. Koparki,ładowarki kołowe, spycharki, równiarki, rozściełaczeasfaltu i nawet ekipy geodezyjne - wszyscy pracująz tym samym, przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem,tworząc jednolity standard na całym tereniebudowy.15

More magazines by this user
Similar magazines