PÄÄSTEAMET Arendusosakonna projektide juhi AMETIJUHEND 1 ...

rescue.ee
  • No tags were found...

PÄÄSTEAMET Arendusosakonna projektide juhi AMETIJUHEND 1 ...

KINNITATUDPeadirektori09.03.2012käskkirjaga nr 104Lisa nr 1PÄÄSTEAMETArendusosakonna projektide juhiAMETIJUHEND1. Üldosa1.1 Ametikoha asukoht struktuuris: Arendusosakond1.2 Ametikoha nimetus: Projektide juht1.3 Teenistuskoha asukoht: Tallinn, Raua 21.4 Vahetu juht: Arendusosakonna juhataja1.5 Alluvad: Ei ole1.6 Asendaja: Osakonna juhataja1.7 Keda asendab: Osakonna juhataja1.8 Juhindub: Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevastametijuhendist2. Ametikoha eesmärkAmetikoha põhieesmärgiks on arendusprojektide korraldamine ja koordineerimine ningteenusepõhise juhtimise arendamine.3. Teenituskohustused ja soovitud tulemusTEENISTUSKOHUSTUSSOOVITUD TULEMUS3.1 Strateegiate ja arengukavade Päästeametil on selge strateegilise planeerimiseväljatöötamise korraldamine ja protsess, tasakaalus strateegia ja sellestkoordineeriminetulenevad sidustatud plaanid, mille täitmisestantakse regulaarselt aru ja tagasisidet.3.2. Tööplaanide koostamise protsessi Tööplaanide koostamise protsess onkoordineerimine.koordineeritult läbi viidud, tööplaanid onkinnitatud.3.3. Aruandluse protsessi koordineerimine. Aruandlus on neli korda aastas koordineeritultläbi viidud ja tagasiside antud.3.4. Teiste valdkondade/asutustearengukavades pääste rolli kaardistamine jahuvi esindatuse korraldamine.Päästeameti huvi teiste valdkondade/asutustearengukavades on esindatud ning on koondatudinfo teiste valdkondade panusest päästeülesannete täitmisse.3.5. Arendusvajaduste kaardistamine Päästeameti arendusvajadused on ajakohaselt jaorganisatsiooni vajadustest tulenevaltkaardistatud3.5. Arenduste planeerimine ja Vajalikud arendused on planeeritud ja nendekoordineerimineelluviimine tagatud koostöös asjaomasteosakondadega3.6. Teenusepõhise juhtimise arendamine Juhtimine on viidud teenuspõhiseks kõigil3.7. Teenusepõhise juhtimise rakendamisepõhimõtete ja formaatide väljatöötamine jaanalüüstasanditel ja kõigis valdkondadesTeenuste arendamise protsessid onkoordineeritult läbi viidud, asjakohasedformaadid on välja töötatud ja analüüsteostatud ning tagasiside antud.


3.8. Asutuse ja valdkondade riskidehindamine3.9. Peadirektori poolt antud käesolevastametijuhendist mittetulenevate ühekordseteteenistusülesannete täitmine.Asutuse ja valdkondade riskide hindamiseprotsess on koordineeritult läbi viidud, riskidon hinnatud ja tagasiside antud.Ühekordsed teenistusülesanded on korrektseltja õigeaegselt täidetud.4. Ametikoha täitjal on õigus:4.1 esindada Päästeametit käesolevas ametijuhendis määratletud ülesannete täitmisel vastavaltpeadirektorilt saadud volitustele;4.2 saada Päästemeti kõikidelt teenistujatelt teenistusülesannete täitmiseks vajalikkuinformatsiooni, selgitusi ja dokumente;4.3 saada teenistusalast täiendkoolitust vastavalt Päästemeti prioriteetidele ning kinnitatudkoolituskavale;4.4 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning tehnilist abi nendekasutamisel;4.5 keelduda ebaseaduslike korralduste ning ülesannete täitmisest;4.6 omada juurdepääsu tööks vajalikele elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;4.7 juhtida vahetu juhi tähelepanu ametijuhendijärgsete teenistusülesannete täitmise takistustele janende põhjustele.5. Ametikoha täitja vastutab:5.1 käesoleva ametijuhendiga ning teiste töökorralduslike regulatsioonidega pandudteenistuskohustuste ning Päästeameti juhtkonna poolt antud ühekordsete teenistusülesannetenõuetekohase, õiguspärase ja õigeaegse täitmise eest;5.2 valdkonda reguleerivate õigusaktide nõuetekohase täitmise eest;5.3 teenistusülesannete täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni kaitsmise jahoidmise eest;5.4 ametialastest üleastumistest või muudest õigusrikkumistest vahetu juhi viivitamatuinformeerimise eest;5.5 teenistusülesannete täitmiseks tema käsutusse antud vara heaperemeheliku kasutamise ningdokumentide korrasoleku ning nende tagastamise eest teenistussuhte lõppemisel5.6 töökorra, ohutustehnika- ja tuleohutusnõuete ning teistest teenistust reguleerivatesteeskirjadest ja juhenditest kinnipidamise eest.6. Ametikohal töötamiseks esitatavad nõuded:6.1 Haridus: kõrgharidus;6.2 Töökogemus: vähemalt viieaastane töökogemus päästevaldkonnas;6.3 Teadmised: asutuse tegevusvaldkonda ja oma töövaldkonda reguleerivateõigusaktide tundmine, juhtimis- ja planeerimisalased teadmised,päästeala valdkondade väga hea tundmine;6.4 Arvutioskus: ametikohale vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;6.5 Keeleoskus: eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning inglise keele või vene keeleoskus kesktasemel (B1);6.6 Isikuomadused: - väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalikehuvide elluviimisel, ning kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;- algatusvõime ja loovus;- võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras jaoskus oma tööaega optimaalselt planeerida;- kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkusvõtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimenäha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;


- pühendumus, orienteeritus meeskonnatööle ja koostöövalmidus;- intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ninganalüüsi- ja sünteesivõime, võime omada informatsioonikasutusvalmina ning reageerida kiiresti muutustele.6.7 Muu: B kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;7. Ametijuhendi muutmine7.1 Ametijuhend või selle muudatus jõustub selle kinnitamisel peadirektori poolt.7.2 Ametijuhend vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas, vajadusel viiakse sisse muudatused.7.3 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid võivajadus tööd asutuses ümber korraldada.7.4 Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk,põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus, teenistuja palk ega suurene oluliseltteenistuskohustuste maht;7.5 Ametijuhend koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb teenistujale, teist säilitataksepersonali ja asjaajamise osakonnas teenistuja isikutoimikus.Koostas: Viola Murd, 08.03.2012.a.Tutvunud: ............................................................(ees-ja perekonnanimi)______________________________(allkiri, kuupäev)

More magazines by this user
Similar magazines