studija utjecaja na okoliš za trgovačko - zabavni kompleks - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

studija utjecaja na okoliš za trgovačko - zabavni kompleks - Zagreb.hr

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZATRGOVAČKO - ZABAVNI KOMPLEKS„ZAGREB MALL“FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESVEUČILIŠTE U ZAGREBURujan, 2008.


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEIZRAĐIVAČ STUDIJE:SVEUČILIŠTA U ZAGREBUNARUČITELJ:NOSITELJ ZAHVATA:OBJEKT:LOKACIJA:BROJ DOKUMENTA:FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE10000 Zagreb, Ivana Lučića 5IPRO INŽENJERING d.o.o.Trg Vladimira Mačeka 6ZagrebPROMISSIO d.o.oMiramarska 24,10000 Zagreb,MB: 1974190Trgovačko-zabavni kompleksZagreb – Mall“ZagrebA/2002-0908Voditelj izrade studije:prof. dr. sc. Ivan GalasoUstanova: Fakultet strojarstva i brodogradnjePodručje: 1, 5.1, 5.2,Koordinator izrade studije:dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, dipl. ing.Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnjePodručje: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4, 5Suradnici:Ime i prezime:dr.sc. Igor Balen, dipl.ingUstanova: Fakultet strojarstva i brodogradnjePodručje: 1., 5.1, 5.2Ime i prezime:Tea Žakula, dipl.ing.Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnjePodručje: Ustanova: Sonus d.o.o.Područje: 3.1, 4.1.8., 4.2.7., 5.1, 5.2.Ime i prezime:mr. sc. Zdenko Lanović d.i.p.Ustanova: Elipsa – S.Z. d.o.o.Područje: 3.6., 4.2.9.,4.3.10., 5.1.Ime i prezime:Irena BartokUstanova: Fakultet strojarstva i brodogradnjePodručje: tehnička obradaDekanprof. dr. sc. Izvor GrubišićSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


SADRŽAJ1. OPIS ZAHVATA.................................................................................................................11.1 Vodoopskrba .................................................................................................91.2 Odvodnja .....................................................................................................101.3 Elektroenergetski priključak i mjerenje..........................................................121.4 Sustav vatrodojave ......................................................................................121.5 Gromovodna instalacija i uzemljenje.............................................................121.6 Termotehničke instalacije.............................................................................131.7 Zaštita od požara .........................................................................................141.8 Zaštita od buke ............................................................................................152. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATA ............................................................................163. PODACI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU .....................................163.1 Podaci iz planova višeg reda........................................................................163.2 Opis postojećeg stanja okoliša .....................................................................163.3 Meteorološke i klimatološke značajke...........................................................163.4 Geološki, hidrogeološki i hidrološki podaci...................................................203.4.1 Hidrološki i hidrogeološki odnosi ..............................................................203.4.2 Geološke karakteristike............................................................................223.4.3 Seizmološki podaci ..................................................................................243.5 Infrastruktura ...............................................................................................263.6 Prometni podaci...........................................................................................293.6.1 Lokalna brojenja prometa.........................................................................343.6.2 Brojenja prometa na makrorazini ..............................................................353.6.3 Broj registriranih motornih vozila ..............................................................353.6.4 Pokazatelji Grada ....................................................................................363.6.5 Stupanj motorizacije.................................................................................373.6.6 Procjena Prometne studije Grada Zagreba ...............................................373.6.7 Prosječna i ukupna stopa rasta prometne potražnje ..................................383.7 Kulturne vrijednosti ......................................................................................383.8 Flora i fauna ................................................................................................413.9 Krajobraz.....................................................................................................413.10 Pedološke karakteristike prostora.................................................................413.11 Stanovništvo................................................................................................423.12 Buka............................................................................................................424. OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ......................................................................474.1 Metodologija procjene utjecaja .....................................................................47STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


4.2 Opis utjecaja zahvata na okoliš tijekom građenja ..........................................494.2.1 Utjecaj na stanovništvo ............................................................................494.2.2 Utjecaj na biljni i životinjski svijet..............................................................494.2.3 Utjecaj na tlo............................................................................................494.2.4 Utjecaj na vodu ........................................................................................504.2.5 Utjecaj na zrak.........................................................................................514.2.6 Utjecaj na kulturne vrijednosti ..................................................................514.2.7 Utjecaj na krajobraz .................................................................................514.2.8 Utjecaj od buke ........................................................................................514.2.9 Utjecaj na promet.....................................................................................524.3 Opis utjecaja zahvata na okoliš tijekom korištenja zahvata............................534.3.1 Utjecaj na stanovništvo ............................................................................534.3.2 Utjecaj na zrak.........................................................................................534.3.3 Utjecaj na biljni i životinjski svijet..............................................................534.3.4 Utjecaj na tlo............................................................................................544.3.5 Utjecaj na vode ........................................................................................544.3.6 Utjecaj na kulturne vrijednosti ..................................................................554.3.7 Utjecaj na krajobraz .................................................................................554.3.8 Utjecaj buke.............................................................................................554.3.9 Otpad ......................................................................................................634.3.10 Utjecaj na promet.................................................................................634.4 Opis potrebe za prirodnim resursima ............................................................724.5 Opis mogućih umanjenih prirodnih vrijednosti okoliša u odnosu na mogućekoristi za društvo i okoliš..........................................................................................735. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA STANJAOKOLŠA...................................................................................................................................765.1 Mjere zaštite okoliša i plan provedbe mjera ..................................................765.2 Program praćenja stanja okoliša i plan provedbe mjera zaštite okoliša..........815.3 Prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš...........................................816. SAŽETAK STUDIJE ........................................................................................................826.1 Opis zahvata................................................................................................826.2 Podaci i opis lokacije zahvata i podaci o okolišu ...........................................876.2.1 Meteorološke i klimatološke značajke .......................................................886.2.2 Geološki, hidrogeološki i hidrološki podaci...............................................886.2.3 Infrastruktura ...........................................................................................886.2.4 Prometni podaci.......................................................................................886.2.5 Kulturne i prirodne vrijednosti...................................................................90STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


6.2.6 Stanovništvo ............................................................................................906.2.7 Buka........................................................................................................906.3 Opis utjecaja zahvata na okoliš ....................................................................916.4 Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okolša .................946.4.1 Mjere zaštite okoliša i plan provedbe mjera ..............................................946.5 Program praćenja stanja okoliša i plan provedbe mjera zaštite okoliša..........996.6 Prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš...........................................997. POPIS LITERATURE.....................................................................................................1008. POPIS PROPISA ...........................................................................................................101STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


POPIS SLIKASLIKA 1. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:100000 ........................................3SLIKA 2. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:25000..........................................4SLIKA 3. Lokacija zahvata na ortofoto prikazu...........................................................5SLIKA 4. Lokacija zahvata – pogled s ugla Radničke i Koledovčine ..........................5SLIKA 5. Lokacija zahvata – pogled s ugla Koledovčine i Kanalske ulice ...................5SLIKA 6. Situacija ....................................................................................................6SLIKA 7. Mikrolokacija zahvata.................................................................................6SLIKA 8. Srednje mjesečne temperature i srednje godišnje temperaturezabilježenih na meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič. ...........................................17SLIKA 9. Srednje mjesečne količine oborina zabilježenih u desetgodišnjemrazdoblju na meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič. ...............................................18SLIKA 10. Srednje mjesečne količine oborina zabilježenih u desetgodišnjemrazdoblju na meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič. ...............................................18SLIKA 11. Globalno sunčevo zračenje zabilježeno u desetgodišnjem razdoblju nameteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič. ...................................................................19SLIKA 12. Srednje mjesečne jačine vjetra zabilježenih u desetgodišnjem razdobljuna mateorološkom opservatoriju Zagreb-Grič. ..............................................................19SLIKA 13. Godišnja ruža vjetrova za razdoblje od 1981. do 2000. god. premapodacima meteorološke postaje Zagreb-Maksimir ........................................................20SLIKA 14. Vodonosno i vodozaštitno područje grada Zagreba ...............................21SLIKA 15. Osnovna geološka karta Zagreb, 1:100000...........................................23SLIKA 16. Karta seizmike .....................................................................................24SLIKA 17. Karta epicentra potresa na širem zagrebačkom području ......................26SLIKA 18. Energetski sustav, pošta i telekomunikacija (izvadak iz GUP-a) ............28SLIKA 19. Prometna i komunalna infrastruktura ....................................................31SLIKA 20. Prometna zona utjecaja........................................................................33SLIKA 21. Grafički prikaz brojenja prometa – Radnička cesta sjeverno odKanalnskog puta, ožujak 2008. godine .........................................................................34SLIKA 22. Ukupan promet na Radničkoj cesti sjeverno od Kanalskog puta – satnoopterećenje, ožujak 2008. godine.................................................................................35SLIKA 23. Broj registriranih motornih vozila ..........................................................36SLIKA 24. Registrirana motorna vozila na području PU Zagrebačke ......................36SLIKA 25. Trend kretanja proračuna Grada Zagreba .............................................37SLIKA 26. Izvadak iz NEM ....................................................................................39SLIKA 27. Karta staništa.......................................................................................40SLIKA 28. Kretanje stanovništva grada Zagreba od 1953 do 2001.........................42SLIKA 29. Lokacija mjernih točki buke ..................................................................45STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


SLIKA 30. Simulacija prometnog rješenja..............................................................67SLIKA 31. Simulacija prometnog rješenja..............................................................68SLIKA 32. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:100000 ..................................83SLIKA 33. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:25000....................................84SLIKA 34. Lokacija zahvata na ortofoto prikazu.....................................................85SLIKA 35. Lokacija zahvata – pogled s ugla Radničke i Koledovčine ....................85SLIKA 36. Lokacija zahvata – pogled s ugla Koledovčine i Kanalske ulice .............85SLIKA 37. Situacija...............................................................................................86SLIKA 38. Mikrolokacija zahvata...........................................................................86STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


POPIS TABLICATABLICA 1. Prikaz površina za TZC Zagreb Mall .......................................................2TABLICA 2. Meteorološki podaci za 2004. i 2005. godinu ........................................17TABLICA 3. Broj registriranih vozila od 2000. – 2007. godine...................................35TABLICA 4. Prikaz izmjerenih razina buke:..............................................................43TABLICA 5. Izmjerene ekvivalentne razine buke uz lokaciju zahvata........................44TABLICA 6. Moguće numeričke vrijednosti i karakteristika utjecaja ..........................48TABLICA 7. Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije....................................59TABLICA 8. Izmjena vozila na pojedinim dijelovima parkirališta ...............................60TABLICA 9. Izmjena dostavnih vozila ......................................................................61TABLICA 10. Proračunate razine buke na referentnim točkama imisije...................62TABLICA 11. Očekivane razine buke kao posljedice rada diesel agregata ..............62TABLICA 12. Promet osobnih vozila za TZKZM ....................................................63TABLICA 13. Utjecaj TZKZM na prometnu mrežu - Radnička .................................64TABLICA 14. Utjecaj TZKZM na prometnu mrežu - Koledovčina.............................64TABLICA 15. Trend rasta prometne potražnje........................................................65TABLICA 16. Prikaz ukupnih godišnjih ušteda prema planiranom linearnom porastuprometa od 5% 71TABLICA 17. Prikaz troškova eksploatacijskog i investicijskog održavanjasemaforiziranih raskrižja ..............................................................................................72TABLICA 18. Sumarni prikaz mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i društvenezajednice 74TABLICA 19. Izmjerene ekvivalentne razine buke uz lokaciju zahvata ....................91TABLICA 20. Sumarni prikaz mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i društvenezajednice 93STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


POPIS PRILOGAPRILOG 1. Situacija krajobrazno rješenje i situacija namjene površine .....................2PRILOG 2. Situacija i poprečni presjeci....................................................................6PRILOG 3. Potvrda o usklađenosti zahvata s važećom prostorno planskomdokumentacijom ..........................................................................................................16PRILOG 4. Grafički prikaz rezultata modeliranja.....................................................63PRILOG 5. Prijedlog prometnog rješenja ................................................................66STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE1. OPIS ZAHVATAInvestitor planira izgradnju Trgovačko-zabavnog kompleksa „Zagreb Mall“ na područjuGrada Zagreba, na lokaciji Radnička cesta, Žitnjak. Građevinska parcela će se formiratiod dijelova k.č. 1604/2, 1604/6, 1604/7, 1604/8, 1604/9, k.o. Žitnjak.Građevina je višenamjenski kompleks koji se sastoji od trgovačkih, zabavnih, sportskih,ugostiteljskih i drugih sadržaja s potrebnim parkirališno - garažnim prostorima, te svimpratećim gospodarskim i tehničkim prostorima.Građevinska parcela, na kojoj se predviđa izgradnja Trgovačko-zabavnog kompleksa,formirati će se, od dijelova k.č.br. 1604/2, 1604/6, 1604/7, 1604/8, 1604/9, k.o. Žitnjak(ukupne površine 61.497,00m 2 ). Zemljište, koje sačinjavaju 5 postojećih katastarskihčestica, je trapeznog oblika i sa 3 strane je omeđeno javnim prometnicama (djelomično isa 4, jugoistočne, strane).Prijedlogom parcelacije formirat će se 3 nove parcele. Osim predmetne parceleTrgovačko-zabavnog kompleksa, formirat će se parcela nove javne prometnice (odvojakRadničke ceste) i još jedne građevinska parcela. Oblik i veličina predmetne građevinskeparcele biti će vidljivi u grafičkom prilogu (Prijedlog parcelacije), koji je sastavni dio ovogelaborata. Novoformirana parcela biti će također trapeznog oblika, površine 51.512,00m 2 .Teren parcele je ravan.Građevina je na terenu postavljena centralno, odmaknuta od svih međa parcele.Građevni pravci novopredviđene građevine udaljeni su više od 3,0m, od granicasusjednih parcela (min. polovica visine građevine).Površina parcele 51.512,00m 2 (100,00 %)Tlocrtna projekcija 24.844,58m 2 (48,23 %)Zelenilo 10.319,84m 2 (20,03 %)Parkirališta, prometnice, manipulativne površine 16.744,50m 2 ( 32,51%)Koeficijent izgrađenosti je kin = 48,23% (maks. kin = 50,00%).Površina zelenila je 20,03% (min. 20,00%).GBP građevine (bez podruma) 60.715,61m 2 (1,18)Koeficijent iskoristivosti je kin = 1,18 (maks. kin = 1,2).GBP površina prema GUP-u iznosi:podrum -2Po 38.594,44m 2podrum -1Po 27.904,68m 2prizemlje P 22.972,00m 2kat +1K 21.343,41m 2kat +2K 13.021,03m 2kat +3K 3.379,17m 2Ukupna GBP površina građevine iznosi 127.214,73m 2 .STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 1


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETABLICA 1.Prikaz površina za TZC Zagreb Mall(m2)POVRŠINA GRAĐEVINSKE PARCELE 51.150,00Uvjeti GUP-a grada Zagreba (zone K2, 2.10) (m2)Koeficijent iskoristivosti (kin = 1,2) 61.380,00Izgrađenost čestice (50%) 25.575,00Izgrađenost podrumske etaže (80%) 40.920,00IDEJNO RJEŠENJEGBP(m2)L-2 38.594,00L-1 27.724,000 23.393,00+1 21.251,00+2 13.331,00+3 3.381,00POVRŠINA nadzemno 61.356,00 1,1995POVRŠINA podzemno 66.318,00POVRŠINA SVEUKUPNO 127.674,00TLOCRTNA PROJEKCIJA 25.246,00 0,4936TLOCRTNA PROJEKCIJA (podrum) 38.594,00 0,7545BROJ LOKALAUvjeti GUP-a grada Zagreba(m2)Potrebno zelenilo = min. 20% parcele 10.230,00IDEJNO RJEŠENJE(m2)zelenilo 1 6.348,00zelenilo 2 1.787,00zelenilo 3 897,00zelenilo 4 240,00zelenilo 5 212,00zelenilo 6 371,00zelenilo 7 543,0010.398,00 0,2033PRILOG 1.Situacija krajobrazno rješenje i situacija namjene površineSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 2


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 1. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:100000STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 3


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 2. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:25000STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 4


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 3.Lokacija zahvata na ortofoto prikazuSLIKA 4.Lokacija zahvata – pogled s ugla Radničke i KoledovčineSLIKA 5.Lokacija zahvata – pogled s ugla Koledovčine i Kanalske uliceSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 5


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 6.SituacijaSLIKA 7.Mikrolokacija zahvataPRILOG 2.Situacija i poprečni presjeciSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 6


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEGrađevina je višenamjenski kompleks koji se sastoji od trgovačkih, ugostiteljskih,uslužnih i zabavnih sadržaja, te sadržaja za odmor i relaksaciju, s potrebnim parkirališno- garažnim prostorima i svim pratećim gospodarskim i tehničkim prostorima.Svi prethodno navedeni sadržaji organizirani su u 2 podzemne (-2Po) i 4 nadzemne(P,+3K) etaže.Prizemlje (P), prvi (+1K), te drugi (+2K) kat zauzima trgovačko-zabavni centar,organiziran oko galerije, koja se proteže kroz 3 nadzemne etaže, a u koju se ulazi krozglavni ulaz na jugozapadnom uglu i kroz sporedni ulaz na sjeverozapadnom. Na drugomkatu planirani su, uz trgovačke i uslužne, također i zabavni i ugostiteljski sadržaji.Prostor za odmor i relaksaciju, smješten je na etaži +3K i potpuno je izdvojena cjelina odsvih ostalih nadzemnih etaža.U prizemlju se planira još i niz gospodarskih ulaza, smještenih uglavnom najugoistočnom pročelju, za prijem robe i privremenu pohranu otpadaka. Na površinamaneprohodnih krovova smještena je većina tehničkih postrojenja. Većina tehničkihprostora (prostor za smještaj trafostanice i agregata) će, osim na krovu, biti smješten,također, na etaži prizemlja. Na trećem katu nalazi se jedinstveni prostor za rekreaciju,dok je Garaža riješena u 2 podzemne etaže s pristupnim rampama sa zapada i sjevera.U podzemnoj etaži -2 smješten je supermarket i veliki trgovački prostor, čija se visinaproteže i kroz nivo -1. Vertikalni promet kroz građevinu odvijat će se eskalatorima,dizalima, pokretnim rampama i stubištima.Razvedenim oblikovanjem volumena i pročelja, nastojalo se građevinu dimenzija cca.290,00 x 120,00m učiniti manjom nego što ona zapravo jest. Organizacija građevine okotroetažne unutarnje galerije, povezane s vanjskim prostorom preko 2 naglašena ulaza,vidljiva je i na oblikovanju. Čitava galerija pokrivena je ostakljenim krovom. Glavnioblikovni elementi građevine, veliko ’’Platno’’ izrađeno od metalne mreže(sjeverozapadno pročelje), vizualno naglašen volumen od stakla i čelika najgornje etaže,te zid pročelja obložen metalnim pločama različitih formata (jugozapad) stvarajuusklađenu kompoziciju razvedene cjeline. Treba također posebno naglasiti delikatnuupotrebu različitih boja i materijala (staklo, čelik, beton, Al-paneli različite obrade,metalna mreža i sl.) ploha pročelja. Ulazi su naglašeni "urezivanjem" osnovnogvolumena, a glavni ulaz smješten je na dijagonalno odsječenom zapadnom uglu(raskršće) i natkriven je sa vizualno dominantnim nadstrešnicom.Nosiva konstrukcija je koncipirana kao monolitna AB skeletna konstrukcija stupova iploča (međukatna konstrukcija) sa ojačanjima u obliku ''Vuta'' (''Gljiva''), te ukrutnih ABzidova. Temelji građevine će se izvesti kao temeljna ploča.Pročelja će biti obrađena kombinacijom prefabriciranih AB fasadnih panela, toplinske''Demit'' fasade, te ventilirane fasade, sa metalnim pločama različitih formata kaozavršnom oblogom. Vanjska zaštita od sunca i atmosferilija biti će izvedena u oblikužaluzina.Vodeći računa o urbanističkim karakteristikama lokacije i širem urbanom kontekstu,vanjski prostor riješen je na slijedeći način. Pješački ulazi u kompleks planirani su najugozapadu (glavni ulaz ) sa raskršća Radničke ceste i Koledovčine i na sjeverozapaduSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 7


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEuz vanjsko parkiralište. Pored glavnog ulaza formirat će se pristupni trg sa kvalitetnomurbanom opremom, te horikulturno uređenim zelenim površinama.Kolni pristup se planira sa 3 strane i to iz Ulice Koledovčina, Kanalski put, te iz javneprometnice na jugoistočnoj strani predmetne parcele (uz parcelu uredske zgrade).Na sjeverozapadoj i sjeveroistočnoj strani objekta projektirani su pristupi rampama upodzemnu garažu, dok se prostori za dopremu robe nalaze uz jugoistočnu internuprometnicu.Organizacija prometa za planiranu građevinu zasniva se na postojećoj, izgrađenojprometnoj mreži sa kolnim pristupima, predviđenim parkirališnim i garažnim prostorimadirektno s postojećih prometnica. Parkiranje vozila na parceli osigurano je unutarzajedničke podzemne garaže i zajedničkog vanjskog parkinga u skladu sa smjernicamaGeneralnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl.glasnik grada Zagreba 16/07), teIspravaka Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl.glasnik grada Zagreba02/08, 06/08).Iz toga proizlazi da je za predmetnu građevinu na 1000 m2 brutto razvijene površinepotrebno osigurati:trgovački prostori i uslugeugostiteljstvozabava i odmortehnički prostori, komunikacije(40 GPM /1000 x 42.389,00m 2 = 1695,56GPM)(50 GPM /1000 x 3.058,00m 2 = 152,90GPM)(20 GPM /1000 x 4.454,24m 2 = 89,08GPM)(8 GPM /1000 x 24.495,00m 2 = 195,96GPM)Ukupno iskazane parkirališne potrebe za sve planirane sadržaje u građevini iznose2.133,50 GPM. Ukupno je potrebno osigurati, t.j. 2.134 garažno - parkirnih mjesta (GPM).U sklopu same građevine predviđena je realizacija podzemne garaže, u dvije etaže,ukupnog kapaciteta 1826 GPM (892+934), sa min. 5% osiguranih mjesta za osobesmanjene pokretljivosti. Prilazi garažnim prostorima omogućeni su preko četiri rampe i todvije dvosmjerne širine 6,0m i dvije jednosmjerne, širine 3,2m. Dvosmjerna ulazna rampana jugozapadu biti će ulazno-izlazna, kao i dvosmjerna rampa na sjeveroistoku. Ulaznajednosmjerna rampa na sjeverozapadu (uz rub parcele) biti će izlazna, dok ćejednosmjerna rampa uz predmetnu građevinu biti ulazna. Ulaz u garažu će se osiguratisvjetlosnom signalizacijom, tako da se onemogući pristup ukoliko u garaži nemaslobodnih mjesta. Ostale parkirne potrebe biti će riješene u sklopu vanjskog parkingakapaciteta 310 parkirnih mjesta (PM). Na parceli je osigurano sveukupno 2136 garažnoparkirnamjesta (GPM).Javne prometnice sa svom komunalnom infrastrukturom nalaze se sa 3 strane(djelomično i sa 4, jugoistočne, strane) predmetne parcele. Pristup na parcelu je direktnosa 3 glavne pristupne prometnice.Objekt će se priključiti na gradsku komunalnu mrežu vodovoda, kanalizacije, toplovoda,elektrike i telefona, a sve prema uvjetima nadležnih komunalnih poduzeća.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 8


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEPredviđeni otpad prikupljati će se u 3 velike vanjske posude (''Kompaktora'') za otpadvolumena 20m 3 (vidljivo na grafičkom prikazu), a odvoziti će ga lokalno poduzeće kojegospodari otpadom i isti deponira na za to predviđenu i uređenu lokaciju.Pri projektiranju objekta i prilaznih putova pridržavalo se odrednica iz Pravilnika oosiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti(NN 151/05), te iz Izmjene i dopune Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevinaosobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 61/07). Na promatranom prostorunema barijera za nesmetano kretanje invalidnih osoba, odnosno one će se projektomukloniti, a sve visinske razlike, osim stepenicama, rješavati će se dizalima ili pristupnimrampama.1.1 VODOOPSKRBAOpskrba objekta sanitarno-hidrantskom vodom predviđena je iz Gradskog vodovoda -Zagreb.Instalacija vodovoda treba riješiti s priključkom na postojeći gradski vodovod uneposrednoj blizini. Sam priključak treba biti dimenzioniran na osnovu sanitarne ihidrantske potrošnje.Predviđaju se slijedeće količine:Q sanitQ hidr= 7,5 lit/sec= 7,5 lit/secProjektom je određena osnovna mreža, a sekundarni priključci će se odrediti nakon štose definiraju svi prostori veličinom i namjenom. Svaki pojedini korisnik će internuinstalaciju riješiti kao poseban projekt te za isti ishoditi potrebnu građevinsku dozvoluodnosno suglasnosti komunalnih organizacija.Neposredno nakon ulaza u objekt instalacije vodovoda izvest će se priključak nainstalaciju sprinkler sistema i to u nivou –2.Razvod hidrantske mreže se odnosi na instalaciju od priključka (vodomjera) do zadnjeghidranta u objektu.Hidrantska mreža će se izvesti od dvije nezavisne mreže i to: mreža hidrantskog razvodatzv. "visokog" dijela koja će se izvesti kao nezavisna instalacija u prizemlju, katu itehničkoj etaži, kao instalacija pod tlakom. Mreža u podzemnim etažama će se najednome mjestu spojiti na tlačnu mrežu, a izvest će se kao "suha" mreža bez vode,također kao zasebna mreža. U slučaju požara otvaranje odnosno punjenje mreže jeomogućeno preko elektromagnetskog automatskog ventila – zasuna koji će seautomatski otvoriti u svakome hidrantskom ormariću.Za svaki dio ( prizemlje, 1,2 i 3 kat) treba predvidjeti hidrante.Razvod sanitarne vode je potpuno nezavisna instalacija koja će osigurati dobavu vode zasve potrošače odnosno sanitarne uređaje.Dimenzioniranje sanitarne vode je određeno na osnovu poznatih potrošača (sanitarnihuređaja) i potrošnje u budućim lokalima za što se određuje pretpostavka namjene i brojaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 9


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJElokala. Predviđa se priprema tople vode električnim bojlerima. Za javne sanitarne čvorovepriprema tople vode će biti za svaki sanitarni čvor posebno (Bojler-spremnik ispodstropa).Nakon vodomjera ulazom instalacije u objekt iste će se podijeliti neposredno na ulazu uobjekt.Vodovod sanitarne vode objektaVodovod sanitarne vode supermarketaHidrantska voda visokog dijelaHidrantska voda niskog dijela (suha hidr. mreža)Dovod vode za sprinkler instalaciju (akumulacioni sprinkler) će biti riješen s spojem nahidrantsku mrežu. Predviđa se 100% akumulacija.Zatvaranje pojedinih djelova vodovodne mreže je omogućeno na više mjesta:Zatvaranje cijelokupne instalacije hidrantske, sanitarne ili sprinkler vode preko glavnogventila u vodomjernom oknuZatvaranje sanitarne vode predviđa se preko pojedinih vertikala te pojedinih sanitarnihčvorova i ogranaka kao i kod svakog priključka za lokal kao i kod svakog sanitarnoguređaja.Nakon montaže instalacije istu je potrebno ispitati na probni tlak i protoku, a prijepuštanja u pogon istu treba dezinficirati i isprati.1.2 ODVODNJAZbog veličine građevine predviđa se izvedba dva priključka na postojeći sustav javneodvodnje.Mjesta priključenja su određena na osnovu situacije postojećeg sustava javne odvodnje.Svi priključci će se izvesti prema uvjetima priključenjima Zagrebačkog holdinga d.o.o.Podružnica vodoopskrba i odvodnja. Tzv. visoki dio objekta će se odvoditi gravitacijskidok će se podzemne etaže prepumpavati u gravitacijski sustav odvodnje.Na karakterističnim mjestima u objektu na cjevovodima se predviđaju revizioni komadidok se na vanjskoj sustavu odvodnje predviđa izvedba više revizionih okana s kinetama.Reviziona okna će biti također plastična sa odgovarajućim silaznim otvorima ipoklopcima.Nakon izvedbe internog sustava odvodnje istu treba ispitati na vodonepropustnost ifunkcionalnost za što treba izdati potrebne ateste od strane ovlaštene pravne osobe.Ispitivanje vršiti u skladu sa propisima i uputstvima proizvođača.Sve cijevi trebaju biti odgovarajuće učvršćene odnosno osigurane od oštećenja.Interni sustav odvodnje objekta će riješen razdjelnim sustavom i to:STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 10


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESanitarne otpadne vodeZauljene otpadne vode od pranja garažaPotencijalno zauljene oborinske otpadne vodeČiste oborinske vodeUkupna količinaQ=22,0 l/secQ=80,0 l/secQ=10,0 l/secQ=400,0 l/sec512,0 l/secInterni sanitarni sustav odvodnje obuhvaća odvodnju svih sanitarnih čvorova i uređaja dospoja na vanjski interni mješoviti sustav odvodnje koji će se spojiti na javni sustavodvodnje bez prethodnog pročišćavanja. Sanitarni sustav odvodnje je nezavisnainstalacija, a osnovni horizontalni razvod će se voditi ispod stropa etaža do predviđenihvertikala. Kompletan sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda će se odzračivati na krovobjekta preko više odzračnih vertiakla ili preko automatskih odzračnih ventila. Svakisanitarni uređaj će imati svoj sifon. Podni slivnici će biti protočni ili sa zatvaračemzadaha. Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda će biti gravitacioni osim udijelu podzemnih etaža koja će se prepumpavati.Drugi dio sanitarnog sustava interne odvodnje obuhvaća otpadne vode iz restorana ikuhinje te će biti dio od dvije vertikale u objektu koje će se voditi do tipskog separatoramasti, nakon čega će se iste spojiti na interni sanitarni sustav odvodnje odnosno sustavjavne odvodnje. Interni sustav odvodnje će se voditi u minimalnom padu od 1 % avertikale će se odzračivati na krov objekta.Zauljena otpadna voda od pranja garaža nastaje na prometnim i parkirališnimpovršinama. Odvodnja s parkirališnih prostora u garaži je riješena potpuno nezavisno odostalih instalacija i sistemom više podnih slivnika i vertikala će se dovesti na najnižuetažu gdje će se spojiti na otvorenu linijsku rešektu (kanal). Sve linijske rešetke će se naviše mjesta spojiti na tipske separatore ulja i prepumpavati na nivo internog sustavaodvodnje oko objekta. Sve podne slivnike ugraditi će se prilikom betoniranja ploče,konstrukcije, dok će se linijska rešetka ugraditi naknadno kod izvedbe glazure.Separatori ulja kao i prepumpne stanice će raditi potpuno automatski. Ovaj sustav bitipotpuno nezavisna instalacija koja će se spojiti na separator ulja, a nakon toga na internisustav odvodnje objekta.Oborinski sustav odvodnje predviđa odvodnju s prometnih i parkirališnih prostora.Odvodnja se predviđa putem više slivnika i taložnika te linijskih rešetki. Ovaj sustavodvodnje je dimenzionirana na osnovu oborine od 140 lit/s/ha i pripadajuće slivne plohe.Sustav odvodnje čistih oborinskih voda obuhvaća odvodnju krovnih voda sistemomPLUVIA (podtlačni sistem) što je riješeno sistemom GEBERIT-PLUVIA i sastavni je dioovoga projekta. Ovaj sustav odvodnje potpuno je nezavisna instalacija koja će se najednome mjestu spojiti na akumulacioni bazen koji će služiti za akumulaciju oborinskihvoda za potrebe navodnjavanja. Predviđaju se dva rezervoara od po 500 m 3 a preljev ćese spojiti na sustav javne odvodnje. Akumulacija kao i sistem navodnjavanja će se riješitiizvedbenim projektom nakon što se odredi krajobrazni projekt s potrebnim elementima zanavodnjavanje.Odvodnja čistih oborinskih voda dimenzionirana je za očekivane oborine. Prema važećimpropisima, za odvodnju mogućih izvanrednih oborina ili za slučaj začepljenja uljevnihelemenata, odvodne instalacije i sustava javne odvodnje, potrebno je na krovovimapredvidjeti sigurnosne preljeve kako ne bi došlo do preopterećenja krovne konstrukcije uodnosu na statički proračun i/ili neželjenog prodora vode u objekt.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 11


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE1.3 ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJEZadovoljavanje potreba za električnom energijom centra predviđa se iz transformatorskestanice oznake NTS s predviđenom instaliranom snagom 6x2000kVA za potrebe centra:Uz trafostanicu predviđaju se agregatska postrojenja 2x800kVA.U skladu s elektroenergetskom suglasnošću, mjerenje električne energije biti će nasrednjenaponskoj strani u trafostanici i riješeno će biti u okviru zasebnog projektatransformatorske stanice.Za slučaj ispada javne elektrodistributivne mreže iz pogona, predviđaju se 2 dieselagregatskapostrojenja snage 800kVA smještena u posebnoj prostoriji uztransformatorsku stanicu.Ukupna vršna snaga na mrežnim i agregatskim sabirnicama biti će:Pv M+A = 9.800 kWZa tu snagu predviđena je transformatorska stanica snage 6x2000kVA u prizemljugrađevine.Ukupna predviđena vršna snaga na agregatskim sabirnicama:Pv A =1200 kWZa tu snagu predviđena su dva diesel-agregatska postrojenja svaki 800kVA.1.4 SUSTAV VATRODOJAVESvi prostori (osim sanitarnih čvorova i stubišta) građevine biti će nadzirani pomoćuautomatskih javljača požara. Uz automatske javljače biti će predviđeni i ručni javljači.Vatrodojavna centrala biti će smještena u prostoru nadzora na 2. katu. Sustavomvatrodojave nadzirati će se sprinkler sustav te davati nalog za uključenje alarmnih sirena,zatvaranje protupožarnih vrata, isključenje ventilacije, zatvaranje PP zaklopki, prelazdizala u požarni režim rada te deblokadu evakuacijskih vrata.1.5 GROMOVODNA INSTALACIJA I UZEMLJENJEZaštita od automatskog pražnjenja biti će predviđena postavljanjem gromobranskeinstalacije, koja će biti sastavljena od hvataljke na krovu, spusnih vodova te uzemljivač utemelju građevine. Sve veće metalne mase na krovu biti će spojene na krovnu hvataljku.Mjerni spojevi biti će uglavnom u uzemnim zdencima.Izjednačenje potencijala predvidjetiće se u cijeloj građevini povezivanjem met.masa na uzemljivač.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 12


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEU strojarnicama to će biti prsteni na koji će se spojiti met.mase opreme, a u sanitarnimčvorovima, izjednačenje potencijala, predvidjeti če se pomoću kutija za izjednačenjepotencijala.1.6 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE1. GaražaVentilacija garaže riješena je prisilnim putem s prirodnim dovodom vanjskog zraka iodsisom preko aksijalnih ventilatora. Za efikasnu odsisnu ventilaciju koja osigurava dakoncentracija CO-a u garaži ne bude iznad dozvoljene pod stropom garaže ugrađuju sepotisni ventilatori s mlaznicom (''jet fan'') koji usmjeravaju zrak od ulaza vanjskog zrakado zone odsisa putem ventilatora. Prirodni usis zraka u prostor garaže i ispuh putemventilatora vrši se kroz vertikalne betonske kanale izvedene u vanjski prostor na nivouokolnog terena. Dio podrumskog prostora u kojem je smješten hipermarket i prodajniprostor u potpunosti je odvojen od garaže i čini tehničku i funkcionalnu cjelinu sprodajnim prostorima u nadzemnim etažama2. LokaliKlimatizacija i ventilacija lokala vrši se na dva načina. Prvi dio čini klimatizaciju putemzračnih sistema (klima komore) s dovodom potrebne količine svježeg zraka u prostor. Zasvaki lokal predviđen je priključak dovoda i odvoda zraka s volumnim regulatoromprotoka (varijabilni ili konstantni). Predviđena količina zraka za svaki lokal definira seprema standardnim proračunima za ovakvu namjenu prostora ovisno o broju osoba ipotrebnoj količini svježeg zraka po osobi. Drugi dio čine toplinske crpke s kojima sedohlađuju ili dogrijavaju lokali. Toplinske crpke ugrađuju se u lokale prema zasebnimprojektima lokala ovisno o namjeni prostora i potrebnom kapacitetu. Projektom sepredviđa razvod tehnološke vode za pogon toplinskih crpki s priključkom za svaki lokal,te rashladni tornjevi smješteni na krovu zgrade.Svi lokali rješavaju se u ''roh-bau'' fazi s priključcima dovoda i odvoda zraka, tehnološkevode za toplinske crpke te zasebnih odvoda sanitarnih prostora ili sličnih prostora sintenzivnijim mirisima. Za ugostiteljske lokale dodatno se izvode posebni vertikalni kanaliza odvod zagađenog zraka iznad prostora za pripremu hrane. Instalacije unutar lokalaizvode se prema zasebnim projektima za svaki prostor posebno, ali u skladu spredviđenim kapacitetima i predviđenim instalacijama. Klima komore smještene su nakrovu, a vertikalni ventilacijski kanali vode se na najprihvatljivijim mjestima, uglavnom uzstubišta. Sve klima komore opremljene su rekuperatorima topline radi uštede energije stim da se za prostore s gastronomskim sadržajima predviđaju lamelni rekuperatori, a zaostale prostore rotacijski. Cjevovodi grijanja i hlađenja za klima komore vode se pokrovu, a ostali cjevovodi vode se unutar prostora.3. Mall (zajednički prostori)Grijanje, hlađenje i ventilacija mall-ova vrši se samo klima komorama smještenim nakrovu. Za te klima komore predviđeno je miješanje svježeg i optočnog zraka ovisno otraženim uvjetima u prostoru (ugrađeni osjetnici kvalitete zraka). Upuhivanje zraka uprostor mall-a može se vršiti na više načina (sapnice i strujne rešetke, anemostati) što ćese definirati glavnim projektom u skladu s projektom interijera.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 13


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEOdsis zraka iz mall-a vrši se većim dijelom u gornjim zonama (stakleni krov), a manjimdijelom unutar etaža. Tehničko rješenje odsisa također je uvjetovano projektom interijerai definirat će se glavnim projektom.4. Toplinsko postrojenjeZa grijanje prostora koristi se topla voda iz sistema ''HEP''-a, gradske vrelovodne mrežepoložene u zoni izgradnje centra. Toplovodni sistem je 80/60 0 C, s mogućnošću regulacijetople vode u krugu potrošača ovisno o vanjskoj temperaturi i potrebnom kapacitetu.Toplinska stanica HEP-a smjestit će se u energetskoj zoni objekta, u prizemlju, ili u etaži-1. Ukoliko će se toplinska stanica smjestit u podzemnoj etaži potrebno je osiguratipristup i tehničke uvjete prema zahtjevima distributera toplinske energije.5. Rashladno postrojenjeKao rashladni medij koristi se pothlađena voda pripremljena u rashladnim agregatimasmještenim na krovu (rashladni agregati su sa zrakom hlađenim kondenzatorima).Rashladni agregati grupirani su prema potrošačima (klima komore) tako da se dobijeoptimalan odnos u dužini priključaka cjevovoda i kapaciteta uređaja. Svaka grupa ima podva rashladna agregata. Cjevovodi grijanja i hlađenja za spoj na klima komore vode sepo krovu u adekvatnoj toplinskoj izolaciji i sa zaštitom od atmosferilija.6. OstaloZajednički prostori kao što su ulazi, sanitarni prostori, hodnici i evakuacijski putovi grijuse putem radijatorskog centralnog grijanja, odnosno zračnih zavjesa (ulazi). Svi sanitarniprostori imaju predviđenu zasebnu odsisnu ventilaciju s ispuhom na krov koja radikontinuirano, zajedno s cjelokupnim postrojenje. Za sve prostore koji to po tehničkimpotrebama ili posebnom zahtjevu trebaju, predviđena je odsisna ventilacija sa zasebnimventilatorima. Sve zasebne ventilacije imaju ispuh na krov.7. Rashladni tornjeviZa potrebe hipermarketa predviđena je zasebna plinska kotlovnica koja se u ovoj faziprojekta ne rješava. Za potrebe hlađenja tehnološke vode u krugu crpki predviđeni surashladni tornjevi smješteni na krovu. Tornjevi su otvorenog tipa s takovom tehničkomizvedbom koja onemogućava smrzavanje vode u zimskom periodu. Za dogrijavanjetehnološke vode predviđen je zasebni indirektni krug grijanja iz toplinske stanice (prekoizmjenjivača).Svi sistemi opremljeni su sklopovima automatike za automatski rad prema zadanimtehničkim parametrima uz kontrolu rada i upravljanja preko centralnog nadzornogsustava (CNUS).1.7 ZAŠTITA OD POŽARAS obzirom na građevinsku strukturu zgrade i namjenu prostora potrebno je obratitiposebnu pažnju na zaštitu od požara i primijeniti sve mjere propisane zakonom i važećimpravilnicima.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 14


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJENa svim prijelazima iz jedne požarne zone u drugu na ventilacione kanale ugrađuju seprotupožarne zaklopke s motornim pogonom i vatrootpornošću od 90 minuta. Upravljanjeradom svih požarnih zaklopki vrši se iz vatrodojavne centrale preko elektro ormara.Signalizacija statusa svih zaklopki vodi se na računalo CNUS-a tako da se u svakomtrenutku može pratiti stvarno stanje pozicije zaklopke. Na prolazima cijevi kroz dvijepožarne zone ugrađuju se protupožarne obujmice ili se primjenjuje brtvljenjeprotupožarnim kitom. Svi ventilacijski kanali toplinski su izolirani mineralnom vunom(klasa negorivosti A). Od aktivnih mjera zaštite od požara u sklopu termotehničkihinstalacija u strojarnicama postavljeni su mobilni aparati za gašenje (prah). U sklopudrugih projekata riješeni su ostali radovi zaštite kako u konstruktivnom smislu tako i usmislu gašenja požara (sprinkler, hidranti).1.8 ZAŠTITA OD BUKEZaštita od buke u konstruktivnom smislu (prolaz kroz zidove, strop, prozore ili vrata)rješava se u sklopu projekta arhitekture i građevinskog projekta. Buka kroz ventilacijskekanale uzrokovana bukom ventilatora smanjuje se ugradnjom prigušivača buke. Na klimakomorama ugrađuju se prigušivači buke tipske izvedbe na tlačnoj i usisnoj straniventilatora. Usis zraka za klima komore i ispuh na krov radi velike visine ugradnje izaštite prema okolini ne predstavljaju opasnost u smislu povećane buke. Krovniventilatori imaju nivo buke prema okolini i prema prostoru ispod dozvoljene granice.Izvedba ventilacijskih kanala s koljenima i promjenama smjera također bitno smanjujebuku. Rashladni agregati na krovu imaju veći nivo buke od dozvoljenog ali samo u zoniugradnje. Buka mjerena u točkama koje predstavljaju smetnju okolini su ispod dozvoljenegranice radi velike visine krova i udaljenosti od susjednih objekata.Instalacije suprojektirane tako da je moguće u eventualnim kritičnim točkama dogradnjom prigušivačaili zaštitnih panela, sanirati problem povećane buke ukoliko bi se pojavio.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 15


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE2. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATALokacija planiranog zahvata određena je važećom prostorno planskom dokumentacijom, aobzirom na namjenu za predmetnu lokaciju nisu razmatrana varijantna rješenja zahvata.3. PODACI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU3.1 PODACI IZ PLANOVA VIŠEG REDAPredmetno područje nije obuhvaćeno važećim provedbenim planom, tako da je idejno rješenjeizrađeno u skladu sa smjernicama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl.glasnikgrada Zagreba 16/07), te Ispravaka Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl.glasnikgrada Zagreba 02/08, 06/08).Predmetna čestica nalazi se:prema kartografskom prikazu "Korištenje i namjene prostora" u zoni koja je predviđena zaTrgovačke komplekse (oznaka K2),prema kartografskom prikazu "Urbana pravila" u zoni Uređenja, zaštite i obnove kompleksa jednenamjene.PRILOG 3. Potvrda o usklađenosti zahvata s važećom prostorno planskom dokumentacijom3.2 OPIS POSTOJEĆEG STANJA OKOLIŠALokacija zahvata na kojoj se predviđa izgradnja Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mallnalazi se u potpunosti urbaniziranom području na području gradske četvrti Žitnjak, a omeđena jesa jugozapadne stane odvojkom Radničke ceste (glavna gradska prometnica), sasjeverozapadne strane ulicom Koledovčina, sa sjeverne strane ulicom Kanalski put, te sa istočnestrane ulicom Kozari put 1. U neposrednom susjedstvu, jugoistočno od lokacije, nalaze se zgrade''Pan-papirne industrije'' – Tvornica papira Zagreb d.o.o. Lokacija je u potpunosti infrastrukturnoopremljena.3.3 METEOROLOŠKE I KLIMATOLOŠKE ZNAČAJKEKlasifikacija klime kakva se danas najčešće koristi je modificirana verzija klasifikacije koju jepostavio Vladimir Koppen oko 1990., a temelji se na kombinaciji prosječnih mjesečnih podatakatemperature zraka i oborina, i prirodne vegetacije područja. Pomoću tih parametara mogu se,pored šest osnovnih tipova klime, identificirati uži klimatski tipovi.Na području Zagreba uzimaju se meteorološki podaci na više mjesta, ali su za procjenumeteoroloških uvjeta na lokaciji Trgovačko zabavnog kompleksa Zagreb Mall najrelevantnijipodaci Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič i Sinoptičke meteorološke postaje Zagreb-Maksimir . Međusobne razlike izmjerenih važnijih meteoroloških podataka prikazane su u Tablici1.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 16


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETABLICA 2.MjernapostajaMeteorološki podaci za 2004. i 2005. godinuSrednje godišnje vrijednostiGodišnje vrijednostiTemperaturazrakao CTlakzrakahPaRelativnavlagazraka%KoličinaoborinammBroj danasa snježnimpokrivačem≥ 1cmBrojvedrihdanaBrojoblačnihdana2004. god.ZagrebGrič 12,0 997,5 73 992,9 16 28 151ZagrebMaksimir 11,2 1002,0 74 918,4 17 30 1432005. god.ZagrebGrič 11,7 997,9 71 988,1 52 38 131ZagrebMaksimir 10,7 1002,4 75 906,0 56 42 127U odnosu na izmjerene temperature na postaji Maksimir, na opservatoriju Grič su izmjerene višetemperature jer se zbog povišenog položaja mjerni instrumenti nalaze u visini dimnjaka Donjeggrada što povećava prosječne zimske temperature.Na Slici 8. dan je grafički prikaz srednjih mjesečnih i srednje godišnje temperature zadesetgodišnje razdoblje 1996.-2005. g., kao i srednja godišnja temperatura za tridesetgodišnjerazdoblje 1961.-1990. g.SLIKA 8.Srednje mjesečne temperature i srednje godišnje temperature zabilježenihna meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 17


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESrednja godišnja temperatura za desetgodišnje 1996.-2005. g viša je od srednje godišnjetemperature u tridesetgodišnjem razdoblju 1996.-1990. što ukazuje na tendenciju zatopljenjaklime.Prosječne količine oborina u desetgodišnjem razdoblju prikazane su na Slici 9.SLIKA 9. Srednje mjesečne količine oborina zabilježenih u desetgodišnjem razdobljuna meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič.Naredne slike prikazuju srednje vrijednosti naoblake, globalnog sunčevog zračenja, jačine i ruževjetrova.SLIKA 10. Srednje mjesečne količine oborina zabilježenih u desetgodišnjem razdobljuna meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 18


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 11. Globalno sunčevo zračenje zabilježeno u desetgodišnjem razdoblju nameteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič.SLIKA 12. Srednje mjesečne jačine vjetra zabilježenih u desetgodišnjem razdoblju namateorološkom opservatoriju Zagreb-Grič.Vjetrovi su najčešće slabi do umjereni, a prevladavaju vjetrovi sjeveroistočnog i jugozapadnogsmjera.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 19


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 13. Godišnja ruža vjetrova za razdoblje od 1981. do 2000. god. premapodacima meteorološke postaje Zagreb-MaksimirPrema Koppenovoj klasifikaciji područje Zagreba ima umjereno toplu vlažnu klimu s toplim,odnosno vrućim ljetima (oznaka Cfa), s izmjenama četiri godišnja doba koja su omogućena spovoljnim vremenskim rasporedom temperatura, oborina, insolacije i vjetrova.3.4 GEOLOŠKI, HIDROGEOLOŠKI I HIDROLOŠKI PODACI3.4.1 Hidrološki i hidrogeološki odnosiUnutar šireg područja Zagreba izdvojene su tri osnovne hidrogeološke jedinice koje su posljedicageomorfoloških i strukturno-tektonskih odnosa. Izdvajaju se hidrogeološka jedinica temeljnogorje, zona dubokih arteških bazena i kvartarni ravničarski vodonosni horizont.Podzemne vode u području predviđenom za zahvat kreću se kroz podzemlje sukladnohidrodinamskim zakonitostima medija u kojim se nalaze. S obzirom da su u ovom dijeludominantni šljunkovito-pjeskoviti vodonosnici, podzemne vode imaju slobodni vodni nivo. S drugestrane, nalaze se u neposrednoj blizini rijeke što znači, da je površinski tok Save u najužoj vezi snivoom podzemnih voda lokacije zahvata. Tome u prilog govore i podaci iz hidrogeološke karte,gdje je razvidno da nivo maksimalnih i nivo minimalnih voda opada od zapada i sjeverozapadaprema istoku i jugoistoku. Ovakav odnos sukladan je s glavnim pravcima nadohranjivanjapodzemnih rezervoara, odnosno pravcima kretanja podzemnih voda.Rijeka Sava udaljena je od lokacije cca 1000 m južno, zračne linije, a rukavac Savica 300 mjužno. Na sjevernoj strani šireg područja lokacije nalazi se potok Bliznec koji se planira zatvoritiprema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 20


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJELokacija zahvata smještena je u III. vodozaštitnoj zoni, dok na sjeveru graniči s II. Zonomsanitarne zaštite izvorišta Sašnjak i Žitnjak.SLIKA 14. Vodonosno i vodozaštitno područje grada ZagrebaNa lokaciji zahvata provedeni su geotehnički istražni radovi u 2008. godini. Temeljem analizerezultata mjerenja može se konstatirati da nivo podzemne vode za vrijeme izvođenjageotehničkih istražnih radova nije zabilježen viši od dubine bušenja 9,30 m od površine terena.Naknadnim mjerenjima zabilježen je nivo vode na 7.4 m od površine terena.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 21


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE3.4.2 Geološke karakteristikePodručje zahvata smješteno je u nizinskom dijelu Zagrebačke županije, u pojasu sjeverno odrijeke Save, južno od obronaka Medvednice. Ovaj pojas je na sjeveru ograničen potezompodručjem Donje dubrave, a s druge strane, na jugu Radničkom cestom, odnosno Savicom.Površinu terena pokrivaju kvartarne naslage, odnosno riječni nanosi pliocensko-kvartarne iholocenske starosti.Najstarije naslage predstavljaju klastiti pliocensko-kvartarne (PlQ) starosti (2,5- 1,5 milijunagodina) koji pokrivaju južne padine Medvednice. Na površini se pojavljuju samo uz rub nizinskogdijela, u manje-više lećastoj zoni od Podsuseda do centra grada. Dalje prema jugu pokrivene sumlađim naslagama. Plio-kvartarne naslage predstavljaju nesortinarni šljunci različite granulacije,od krupnozrnih s valuticama i decimetarskih dimenzija do centimetarskih i milimetarskih zrna.Najčešće su valutice karbonatnog porijekla ali su prisutne i valutice kvarca te drugih stijenavulkanogenog i matarmorfnog porijekla. Osim šljunaka prate se i pijesci te glinovito – prašinastefrakcije klastita s ulošcima glina. Finije frakcije sedimenata (pijesci i gline) redovito su uloženeunutar šljunaka u obliku manjih lećastih tijela ograničenih dimenzija (metarskih dodekametarskih). Sedimenti su mjestimično povezani tako da se unutar šljunaka nalaze, u oblikumanjih uložaka, pješčenjaci i konglomerati. Debljina cijelog paketa naslaga jako varira i kreće seod par metara, u obodnom dijelu Madvednice, do 150 metara u dubljem dijelu savske nizine.Na ovim naslagama naliježu sedimenti holocenske starosti (15-10 tisuća godina) odnosnoaluvijalni nanosi druge savska terase (a2). Nastali su usijecanjem rijeke Save u starijesedimente, i potom, taloženjem riječnih nanosa. Druga savska terasa pruža se od Podsusedaprema potoku Vrapčak u manje-više kontinuiranoj zoni, širokoj približno kilometar, paralalelnopodnožju Medvenice. Naslage su predstavljene izmjenom krupnozrnih šljunaka i pijesaka.Količina pijesaka u odnosu na šljunke postupno raste od sjeverozapada prema jugoistoku.Sukladno tomu pravcu u široj lokaciji predviđenog zahvata granulacija šljunaka i pijesaka opadaod zapada prema istoku. Veličina zrna varira od 3 do 5 centimetara, kod šljunaka, a u njimaprevladavaju karbonatne valutice pomješane s malim (10-20%) udjelom kvarcnih i eruptivnihvalutica. Ukupna debljina druge savske terase jako varira, a da bi prema jugu i današnjem tokuSave postupno rasla i dosegla preko 40 metara. Zastupljeni su šljunci, pijesci i podređeno gline.Ove naslage, petrografski i sedimentološki, u potpunosti odgovaraju sedimentima druge savsketerase. Bitna je razlika u tomu što su valutice šljunka krupnije od onih u drugoj terasi, a lećepijeska su rjeđe i tanje. Ukupna debljina naslaga prve savske terase kreće se između 10 i 25metara. Najmlađe naslage, najmanje zastupljene na površini, predstavljaju recentni aluvijalninanosi rijeke Save (a). To su naslage vezane neposredno uz recentno korito rijeke Save.Razvijene su u obliku krupnozrnih, centimetarskih do decimetarskih, valutica pomješanih srijetkim krupnozrnim pjescima. Njihova debljina jako varira i može doseći do deset metara, ali suuglavnom metarskih dimenzija.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 22


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 15. Osnovna geološka karta Zagreb, 1:100000STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 23


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE3.4.3 Seizmološki podaciHrvatska se nalazi u području velikog seizmičkog potencijala, na mediteransko-transazijskompojasu u kojem se oslobađa oko 15% energije svjetskih potresa. Najveći dio potencijala odnosise na priobalno područje, posebice južnu Dalmaciju, te sjeverozapadni dio u širem području okoZagreba.Podaci o potresima sežu do 361. g. kada je zabilježen razoran potres na otoku Pagu, te onaj iz1667. g. kojim je potpuno razoren Dubrovnik. Uz te potrese, na području Hrvatske se od 361. g.do 1996. g. dogodio 21 potres intenziteta IX po MCS ljestvici.Prvi zapis o potresu u Zagrebu potječe iz 1502. godine. U pisanim dokumentima postoje podaci io kasnijim razorim potresima: 1590., 1699., 1767. i 1837. godine. Razori potres magnitude 6,3stupnja po Richteru koji je pogodio Zagreb 9.11.1880. imao je epicentar u Medvednici, izmeđuKraljeva vrha, Zeline i Kašine. Od tada počinje znanstveni interes za praćenje seizmičkihdogađaja. Instrumentalna registracija potresa započela je 1908.g.SLIKA 16. Karta seizmikeSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 24


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETijekom dvadesetog stoljeća na zagrebačkom području zabilježen je po jedan potres magnitude6,1, 6,0 i 5,7, dva potresa s magnitudom 5,6, šest potresa s magnitudama 5,5-5,0, te petnaestpotresa u intervalu magnituda 4,9-4,5.Prema seizmičkim istraživanjima maksimalna vrijednost magnitude u sjeverozapadnom područjuHrvatske procijenjena je na 6,5 stupnjeva po Richteru.Efekti potresa na izgrađene objekte ne mogu se predvidjeti bez poznavanja tipa podloge (šljunak,pijesak, glina, te podzemne vode) na kojoj objekt leži, tj. bez postojanja seizmičkemikrorajonizacije terena. Za povratni period od 500 godina predviđa se potres od 8,5-9 o MCS zasjeveroistočni dio grada.Legenda:Zona Žumberačko-medvedničkog rasjeda, trase graničnih rasjeda zone na površini. 1 –zagrebački rasjed (1a-dionica Sv. Nedjelja-Podsused-Markuševac-Kašina-Zelina; 1b-dionicaJastrebarsko-Kerestinec-Ilica-Maksimir-D. Zelina); rasjed Kostanjevica-Brežice-Križevci (2a,btrasegraničnih rasjeda zone);Najvažniji rasjedi Medvednice. 2-rasjed Bistra-Laz (3); rasjed Stubica-Kašina (4); 3-ostali važnijirasjedi strukturnog sklopa; 4-reversne dionice rasjeda; 5 – dionica rasjeda bez sigurnodefiniranog karaktera; 6-zone rasjedaStrukture. 7-Medvednica (1), marija Gorica (2), Savski bazen (3), Stubički podbazen (4); 8-debljine neogenskih sedimenata; 9-osi maksimuma i minimuma gravimetrijskih Bouguerovihanomalija; 10 – zone većih gravimetrijskih gradijenata; Tektonska dinamika i najjači potres. 11 –regionalni stres; 12 – smjer pomaka dijelova struktura uz površinu: rasjed s izraženimhorizontalnim pomakom; 14 – seizmotektonski najaktivnija dionica Zagrebačkog rasjeda; 15 –epicentar potresa iz 1880. godine; 16 – trasa profila.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 25


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 17. Karta epicentra potresa na širem zagrebačkom području3.5 INFRASTRUKTURAPredmetna lokacija zahvata u potpunosti je infrastrukturno opremljena (slika 14, 18, 19).STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 26


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 27


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 18. Energetski sustav, pošta i telekomunikacija (izvadak iz GUP-a)STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 28


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE3.6 PROMETNI PODACIParcela Trgovačko-zabavnog kompleksa „Zagreb Mall“ (TZKZM) smještano je istočno uz ulicuKoledovčina, sjeverno od Radničke ceste i južno od Kanalskog puta.Radnička cesta je prema Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba kategorizirana kaogradska avenija. Do kraja 2009. godine (prije dovršetka izgradnje TZKZM) će biti izvedena upunom profilu (dva kolnika) pa se njezino građevinsko-geometrijsko rješenje promatra u punomprofilu.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 29


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 30


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 19. Prometna i komunalna infrastrukturaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 31


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEGrađevinski radovi na rekonstrukciji ulice Kanalski put, ulice kategorije gradske ulice premaGUP-u, su pri kraju i izvedeno stanje se može uklopiti u prijedlog priključenja TZKZM.Ulica Koledovčina ima, prema GUP-u, kategoriju gradske avenije. Danas je izgrađena s jednim(istočnim kolnikom) i tramvajskim tijelom sa zapadne strane, odnosno u sredini promatrajući cijelikoridor. Realni planovi ne predmnijevaju izgradnju ulice Koledovčina u punom profilu, odnosnonjezino spajanje u „gradski prsten“ s Vatikanskom ulicom u Novom Zagrebu u srednjeročnomrazdoblju. Projektna dokumentacija za Radničku cestu također ne predviđa izgradnju raskrižjaRadnička – Koledovčina kao raskrižja cesta izvedenih u punom profilu; predviđa Radničku upunom profilu i Koledovčinu u današnjem profilu.Zato se primarna prometna mreža promatra na sljedeći način:Radnička cesta (gradska avenija) u punom profilu sukladno projektnoj dokumentaciji; (Inženjerskiprojektni zavod d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 7, Idejno rješenje, 2008. godina,)ulica Koledovčina (gradska avenija) u postojećem profilu,ulica Kanalski put (gradska ulica) prema građevinsko-geometrijskom rješenju radova koji su prizavršetku.Prometne procese na Radničkoj cesti u zoni TZKZM determiniraju semaforizirana raskrižja:Radnička – Kanalski put (380 m sjevernije od Koledovčine),Radnička – Koledovčina,Radnička – pješački prijelaz PAN – SILA (350 m južnije od Koledovčine).To znači da je dolazak na raskrižje Radnička – Koledovčina određen dijagramom koordinacije;sinkronizacija predmnijeva dolazak na raskrižje najvećeg broja vozila na početku zelenog svjetla.U daljnjim analizama potrebno je uzeti u obzir ovaj pokazatelj.Na ulici Koledovčina, južnu točku predstavlja semaforizirano raskrižje Radnička – Koledovčina, asjeverno od TZKZM je raskrižje Koledovčina – Kanalski put. Sjeverno od raskrižja s Kanalskimputom nalazi se nekoliko raskrižja i priključaka; semaforizirano raskrižje s Elkom radi u statusutreptanja žutog svjetla, a ostali priključci su regulirani prometnom signalizacijom. Prva točka kojaznakovito utječe na promet ulicom Koledovčina je raskrižje Koledovčina – Grada Gospića –Servisna cesta (udaljeno 820 m od Kanalskog puta). Iako ovo raskrižje primarno determinira radsemafora na raskrižju Koledovčina – Grada Gospića – Servisna, brojne bočne smetnje utječu nagrupiranost vozila. To je razlog činjenici da se vozila sa sjevera na raskrižju Koledovčina –Kanalski put pojavljuju slučajno.Prometne procese na ulici Kanalski put određuje raskrižje na zapadu Radnička – Kanalski put(530 m zapadno od raskrižja s Koledovčinom), raskrižje s Koledovčinom i dalje prema istokuprometni proces uvjetuje naselje Kozari bok.Na slici je prikazana prometna zona utjecaja (PZU).STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 32


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 20. Prometna zona utjecajaPZU je određena koridorima:Radničke ceste,ulice Koledovčina iulicom Kanalski put,na kojima ključnu ulogu imaju postojeća semaforizirana raskrižja:Radnička – Koledovčina:dolazak iz zapada (sjeverozapada) determiniran radom semafora na raskrižju Radnička –Koledovčina (dobar stupanj sinkronizacije);dolazak iz istoka (jugoistoka) determiniran radom semafora na pješačkom prijelazu PAN - SILA(dobar stupanj sinkronizacije);dolazak iz pravca sjevera determiniran radom semafora na raskrižju Koledovčina – Kanalski put(dobar stupanj sinkronizacije); nakon izgradnje TZKZM bit će determiniran prometnim procesomna raskrižju Koledovčina – TZKZM;Koledovčina – Kanalski put:dolazak iz pravca zapada determiniran radom semafora na raskrižju Radnička – Kanalski put(prihvatljiv stupanj sinkronizacije);dolazak iz pravca istoka je danas slučajan, a nakon izgradnje TZKZM bit će determiniranprocesom na raskrižju Kanalski put – TZKZM;dolazak iz pravca juga determiniran radom semafora na raskrižju Radnićčka –Koledovčina(dobar stupanj sinkronizacije); nakon izgradnje TZKZM bit će determiniran prometnim procesomna raskrižju Koledovčina – TZKZM;dolazak iz pravca sjevera je slučajan;STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 33


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEOvaj opis pokazuje ključnu ulogu koridora Radničke ceste i ulice Koledovčina i dvasemaforizirana raskrižja na njima: Radnička – Koledovčina i (2) Koledovčina – Kanalski put.3.6.1 Lokalna brojenja prometaU ožujku 2008. godine (relevantno razdoblje) obavljena su brojenja prometa na Radničkoj cesti,na presjeku sjeverno od Kanalskog puta. Obavljeno je 24-satno brojenje prometa u petak po 15-minutnim intervalima.Brojenje prometa - Radnička cesta sjeverno od Kanalskogputa, ožujak 2008.700600500voz/15 min40030020010000:150:451:151:452:152:453:153:454:154:455:155:456:156:457:157:458:158:459:159:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:4522:1522:4523:1523:45VrijemePrema sjeveru Prema jugu UKUPNOSLIKA 21. Grafički prikaz brojenja prometa – Radnička cesta sjeverno od Kanalnskogputa, ožujak 2008. godineUkupno je prošlo 27.711 voz/dan; prema sjeveru 16.615 voz/dan, a prema jugu 11.096 voz/dan.Omjer je 60:40 u korist kretanja prema sjeveru. Ovaj omjer pokazuje pozitivan utjecaj čvoraKosnica na Zagrebačkoj obilaznici i Domovinskog mosta, kao i neprepoznavanje ovog koridora „sgradske strane“ zbog nedovršenosti punog koridora Radničke ceste.Kritičan je 15-ti sat (2.172 voz/h), a kritično razdoblje je 11:00 – 16:00 sati kada koridorom prolazipreko 2.000 voz/danZadnje sustavno brojenje prometa na Radničkoj cesti obavljeno je početkom 2001. godine, arazlika u prometnoj potražnji pokazuje relativan rast po prosječnoj stopi od 5 % godišnje.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 34


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEUkupan promet na Radničkoj cesti sjeverno od Kanalskog puta- satno opterećenje, ožujak 2008. -250020001500100050001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:00viz/hsatSLIKA 22. Ukupan promet na Radničkoj cesti sjeverno od Kanalskog puta – satnoopterećenje, ožujak 2008. godine3.6.2 Brojenja prometa na makroraziniTvrtka Hrvatske ceste d.o.o. obavlja kontinuirano brojenje prometa na hrvatskim cestama. Ublizini se ne nalazi niti jedno brojilo prometa relevantno za PZU. Čvor Kosnica je u funkciji odkraja 2006. godine, što je premalo vrijeme za statistički signifikantnu procjenu trenda. Zato se zabrojenja prometa na makrorazini ne može prihvatiti niti jedan vjerodostojan podatak.3.6.3 Broj registriranih motornih vozilaAnalizirajući dostupne statističke podatke o broju registriranih motornih vozila na području GradaZagreba i Zagrebačke županije (PU Zagrebačke), dolazi se do sljedećih podataka:TABLICA 3.Broj registriranih vozila od 2000. – 2007. godineGodina*Grad *ZG *PUZagreb prsten Zagrebačka2000 284308 96156 3804642001 302274 102655 4049292002 317090 107064 4241542003 336327 112985 4493122004 352447 118340 4707872005 367098 123176 4902742006 384512 129756 5142682007 535055* - registrirana vozila na dan 31. prosincaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 35


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEGrafički prikaz dokazuje da se radi o linearnoj stopi rasta prometa pri čemu je područje GradaZagreba dominatno u odnosu naZagrebački prsten“. Promet u Gradu Zagrebu čini 2/3 ukupnogprometa pod nadzorom PU Zagrebačke.Broj registriranih motornih vozila u Zagrebu od 2000. godine raste linearno po stopi 5,16 %godišnje, odnosno apsolutni rast je oko 16.600 vozila godišnje.Ekstenzivan rast Zagrebačkog prometa dokazuje i povijesni podatak o rastu broja vozila od 1945.do 2005. godine.Broj registriranih motornih vozila u Gradu Zagrebu400000350000y = 8202,7x 2 - 8771,2x - 462,86R 2 = 0,9352300000250000vozila2000001500001000005000001945 1955 1965 1975 1985 1995 2005GodinaSLIKA 23. Broj registriranih motornih vozilaRegistrirana vozila nas području PU Zagrebačka600000500000400000Broj vozila300000200000y = 16629x + 268348R 2 = 0,999210000002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007GodinaGrad Zagreb ZG prsten PU Zagrebačka Linear (Grad Zagreb)SLIKA 24. Registrirana motorna vozila na području PU Zagrebačke3.6.4 Pokazatelji GradaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 36


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEKao vjerodostojan podatak razvoja unutarnjih (i gospodarskih) aktivnosti Grada Zagreba uzima seveličina gradskog proračuna. Trend kretanja proračuna je sljedeći:Proračun Grada ZagrebaGodina milijardi kn2000 3,5602001 3,8302002 3,9762003 4,4882004 5,0012005 5,4892006 6,4382007 7,0682008 7,350milijardi kn8,0007,0006,0005,0004,0003,000Proračun Grada Zagrebay = 0,5133x + 2,6779R 2 = 0,96862,0001,0000,0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008SLIKA 25. Trend kretanja proračuna Grada ZagrebaProsječna stopa rasta u periodu 2000. 2008. je 9,5 %. U posljednje tri godine taj trend jeumjereniji i iznosi 6,9 %.Također je dostupan statistički podatak o vitalnom indeksu (broj živorođenih u odnosu na 100umrlih osoba). Taj trend od 2003. godine je negativan i kreće se na razini od 85,1 – 92,1, štoznači da je prirodni prirast živućeg stanovništva negativan.3.6.5 Stupanj motorizacijePrema popisu stanovništva Zagreb je 2001. godine imao 779.145 stanovnika, što je obzirom nabroj registriranih motornih vozila činio stupanj motorizacije: 2,58 stanovnika/vozilo.Stopa rasta registriranih motornih vozila od 5,16 %, rast gradskog proračuna po stopi 7 – 9 % inegativan prirodan prirast stanovništva definitivno potvrđuju rast stupnja motorizacije.U 2006. godini, uzimajući za broj stanovnika popis iz 2001. godine, stupanj motorizacije je 2,03stanovnika/vozilo.Rast stupnja motorizacije od 2001. do 2006. godine je prosječno 4,68 % godišnje.3.6.6 Procjena Prometne studije Grada ZagrebaPrometna studija Grada Zagreba, koju je 1998./1999. izradila engleska konzultantska kuća MVAConsultancy, predstavlja danas relevantan strateški dokument razvoja zagrebačkog prometa.Studija pretpostavlja prosječan porast prometa godišnje 2,5 – 3 %. Pretpostavka ove stopeSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 37


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEporasta zasniva se na paralelnom provođenju niza mjera kojima bi se destimuliralo korištenjeosobnih vozila.3.6.7 Prosječna i ukupna stopa rasta prometne potražnjeAnalizirajući prethodno obrađene podatke, može se zaključiti sljedeće:lokalna brojenja prometa pokazuju da ključna točka PZU, raskrižje Radnička – Koledovčina, uvršnom dnevnom opterećenju se nalazi u granicama oko 2.000 voz/h, pri čemu koridor Radničkeceste preuzima 65 % prometa,vršna opterećenja u radnom danu su u 15:00 sati, a subotom oko 14:00 sati,parcijalna (izolirana) brojenja prometa pokazuju prosječnu stopu rasta na Radničkoj cesti oko 5 %godišnje; to nije statistički signifikantan podatak,ne postoje dostupni makropokazatelji,broj registriranih motornih vozila u Zagrebu raste po stopi 5,16 %,gradski proračun raste po stopi 9,5 %, uz umjereniji trend posljednjih godina od 6,9 %; rastproračuna prati negativan prirodni prirast stanovništva (negativan indeks vitalnosti),stupanj motorizacije raste po stopi 4,68 %,Prometna studija grada Zagreba, kao relevantan strateški dokument, prognozira stopu rastaprometa 2,5 – 3,0 % godišnje,3.7 KULTURNE VRIJEDNOSTINa području planiranog zahvata ne postoje prirodne vrijednosti zaštićene temeljem Zakona ozaštiti prirode (NN, br. 70/05). Granice obuhvata planiranog zahvata niti jednim svojim dijelom neulaze u područje Nacionalne ekološke mreže Republike Hrvatske, kao niti ostale kulturnevrijednosti.Prema karti staništa lokacija zahvata smještena je na industrijskom i obrtničkom području (J22).STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 38


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 26. Izvadak iz NEMSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 39


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 27. Karta staništaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 40


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE3.8 FLORA I FAUNALokacija se nalazi u potpuno urbaniziranom području (industrijska i obrtnička zona). Trenutno jepovršina ograđena i potpuno zaravnjena, te prekrivena šljunkom. Tek mjestimično na površinuizbijaju biljne vrste.Sve takve površine ne mogu se interpretirati s fitocenološkog gledišta, jer se na njima ne razvijatakav biljni pokrov koji bi trajao duže od jedne godine, već se slijedeće godine razvija neštodrugo. Na takvim površinama pridolaze ruderalne biljne vrste (smetlištarke) koje pripadajunitrofilnoj vegetaciji ali pridolaze na staništima izvan agrosfere (neobrađivane površine) ikorovske biljne vrste koje se javljaju u području agrosfere (obrađivane površine). Staništaruderalnih biljaka općenito su bogata mineralnim hranjivima, napose kalijem i fosforom, ali inekim drugim solima. Takva staništa su djelomično ili potpuno pod antropogenim utjecajem(blizina naselja, putova, smetlišta, gradilišta i sl.).Većina ruderalnih i korovskih biljaka su kozmopoliti, dok endemskih i reliktnih vrsta uopće nema.Na predmetnoj lokaciji možemo naći divlju kupinu (Rubus caesius L.), obični pelin (Artemisiavulgaris L.), poljski osjak (Cirsium arvense (Scop) L.), obični kostriš (Senecio vulgaris L.), poljskimošnjak (Thlaspi arvense L.), veliki trputac (Plantago major L.) i mnoge druge.Životinjski svijet na lokaciji zastupaju različite vrste kukaca, miševa, štakora, uglavnom štetočina,a nema niti jedne zaštićene ili ugrožene vrste. Od ptičjih vrsta u prolazu se mogu vidjeti sivo-crnavrana (Corvus corone cornix L.), vrana gačac (Corvus frugilegus L.) i svraka maruša (Pica picaL.) koje tu mogu svratiti u potrazi za hranom.3.9 KRAJOBRAZPredmetna lokacija za izgradnju trgovačko-zabavnog centra Zagreb Mall nalazi se ujugoistočnom dijelu grada Zagreb, u pojasu sjeverno od rijeke Save, u gradskoj četvrti Žitnjak,lokacija je zapuštena neobrađena površina. Predmetno područje zahvata je ravan teren,prostorno definiran nižim stambenim objektima sa svoje istočne strane, dok je s južne stranedefiniran industrijskim objektima. Zbog dominacije plohe (zapuštene poljoprivredne površine),cijeli prostor je izrazito otvoren i vizualno izložen, posebno s Radničke ceste. Vizualna vrijednostcijeloga prostora je mala. Ona proizlazi iz njegove velike otvorenosti i izloženosti pogledima, temale kompleksnosti i strukturne jednoličnosti. Naime, zapuštanjem poljoprivredne proizvodnjeprostor je izgubio na svojoj kompleksnosti (različite kulture) i strukturnoj raščlanjenosti, koju jeuglavnom činila parcelacija oranica.3.10 PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE PROSTORALokacija zahvata je neobrađena zapuštena pošljunčena površina i nije definirana kaopoljoprivredno tlo. Vrijednost tla ove lokacije proteklim je aktivnostima izgubila svojupoljoprivrednu vrijednost.Temeljem provedenih istražnih radova na lokaciji zahvata može se utvrditi da je tlo je napredmetnoj lokaciji horizontalno uslojeno, generalno prevladava šljunak te se njime protežeproslojak gline CI debljine 70 –etak cm na dubini oko 7, 50 m, a tlo se može svrstati u tlo I.kategorije.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 41


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE3.11 STANOVNIŠTVOPrema popisu stanovništva iz 2001. godine grad Zagreb ima 779.145 stanovnika, i to 415.153žene i 363.992 muškarca. Šire gradsko područje okuplja više od milijun stanovnika. Prosječnastarost stanovnika je 39,7 godina. Najveće gradske četvrti su: Trešnjevka (više od 120 000stanovnika), Novi Zagreb (više od 110 000 stanovnika) i Dubrava (blizu 100 000 stanovnika). Popopisu stanovništva iz 1991. godine, naseljeno mjesto Zagreb imalo je 706,770 stanovnika.Ukoliko se razmatra mikrolokacija, najznačajniji udio stanovništva koje je smješteno u obiteljskimkućama nalazi se na 200-300 m istočno od lokacije zahvata i to naselje Kozari bok koje je diogradske četvrti Pešćenica-Žitnjak. U ovom naselju obitava 3.000 do 4.000 stanovnika. Nasjevernoj, zapadnoj i južnoj strani nalaze se industrijski objekti.Neposredno uz granicu istočne strane lokacije zahvata nalazi se cca 5 stambenih objekata.3.12 BUKASLIKA 28. Kretanje stanovništva grada Zagreba od 1953 do 2001Planirana lokacija gradnje smještena je unutar gospodarske zone koja se prostire na šire okolnopodručje južno i zapadno. Sa sjeverne strane, parcela graniči sa zonom infrastrukturnih sustava, saistočne strane sa zonama gospodarske namjene u sjevernom, mješovite - pretežito stambene namjeneu središnjem te mješovite - pretežito poslovne namjene u južnom dijelu.Dominantni izvori buke su promet gradskim prometnicama koje sa tri strane okružuju parcelu zahvata,Kanalski put sa sjeverne, Koledovčina sa zapadne i Radnička cesta sa jugozapadne strane te postojećigospodarski objekti smješteni na okolnim parcelama.Postojeće opterećenje okoliša bukom utvrđeno je mjerenjem buke tijekom dnevnog i noćnog razdobljana dvije mjerne točke u vanjskom prostoru na istočnoj granici zahvata te dodatno na zapadnoj granicistambenog dijela naselja Kozari Bok, o čemu je sastavljen izvještaj (N-08043 / kolovoz 2008., "Sonus"d.o.o.).STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 42


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEBuka je mjerena na dva mjerna mjesta u vanjskom prostoru, na istočnoj granici parcele, premaprostorima koje će trebati štititi od buke planiranog trgovačko-zabavnog centra:- T1: granica parcele stambenog objekta I Kozarski put 3;- T2: jugoistočni ugao parcele trgovačko-zabavnog centra.Dodatno mjerenje izvršeno je uz najbliže stambene objekte na sjeverozapadnoj granici gustonaseljenog dijela naselja (mjerna točka T3). Mjerne točke označene su na situaciji (Slika 30).Mjerna oprema je proizvod tvrtke "Bruel & Kjaer":- analizator zvuka tip 2260 Investigator, 2 kom;- precizni zvukomjer tip 2231;- kalibrator razine zvuka tip 4220.Oprema odgovara zahtjevima članka 5 "Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije zamjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave".Mjerene su slijedeće veličine:- L A,F,eq: A-vrednovana ekvivalentna razina buke (zakonom propisana mjerna veličina naosnovu koje se buka ocjenjuje).Uzimani su uzorci u trajanju od 1 sat.Mjerenje je izvršeno u razdoblju od 10,00 sati dne 07.08.08. do 10,00 sati dne 08.08.08.(na T1 i T2)odnosno od 11,00 sati dne 07.08.08. do 11,00 sati dne 08.08.08. na T3.Mjereno je po suhom vedrom vremenu bez vjetra. Mikrofoni su postavljeni na visini od 4 m iznad razinetla. Mjerne točke su označene na situaciji u prilogu (T1 - T3), a izmjerene ekvivalentne razine buke danesu u tabličnom prikazu u nastavku:TABLICA 4.Prikaz izmjerenih razina buke:Vrijeme LA,eq [dB(A)]mjerenja T1 T2 T310-11 53,7 57,4 -11-12 51,3 57,2 58,612-13 53,0 57,8 58,213-14 51,5 57,7 57,714-15 51,4 57,7 57,215-16 51,4 57,8 56,716-17 51,3 57,7 55,017-18 51,3 57,7 54,318-19 51,7 57,4 51,019-20 52,1 56,9 53,420-21 51,8 56,9 51,821-22 51,1 56,0 52,022-23 50,5 55,3 49,823-24 50,7 55,1 48,500-01 50,4 54,3 47,701-02 50,6 54,4 48,002-03 50,3 54,2 46,503-04 50,4 54,3 46,304-05 50,4 54,5 46,805-06 51,2 56,3 51,6STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 43


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE06-07 52,1 58,2 59,407-08 52,0 58,3 61,008-09 51,4 57,9 58,309-10 51,5 57,6 58,910-11 - - 61,6Izračunate ekvivalentne razine buke za dnevno i noćno razdoblje (L A,eq,dan ,L A,eq,noć ) iznose:TABLICA 5.Izmjerene ekvivalentne razine buke uz lokaciju zahvataMjerna točkaL A,eq [dB(A)]dannoćT1 - I Kanalski put 3 52 51T2 - jugoistočna granica zahvata 58 55T3 - rub stambenog dijela naselja 58 49STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 44


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 29. Lokacija mjernih točki bukeIzmjerene ekvivalentne razine buke su više od dopuštenih za noćno razdoblje na svim mjernimtočkama. Tijekom dnevnog razdoblja razine buke su više od dopuštene na mjernoj točci T3, niže oddopuštenih na točkama T1 i T2.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 45


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEDominantni izvori buke na lokaciji su promet gradskim prometnicama koje sa tri strane okružuju parceluzahvata te postojeći gospodarski objekti smješteni na industrijskom kompleksu istočnije od predmetneparcele.Ekvivalentne razine buke diktirane su bukom prometa dok se buka industrijskih postrojenja javlja kaotrajna zvučna podloga. Na mjernoj točci T3 kao dodatan izvor buke javljaju se radne aktivnosti vezaneza djelatnost okolnih gospodarskih objekata. Osim buke cestovnog prometa koja se javlja kaodominantan izvor buke, uočljiva je buka sa poslovnih kompleksa istočno od planiranog zahvata kojaposebno dolazi do izražaja tijekom noćnog razdoblja.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 46


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4. OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠUtjecaji planiranog zahvata Trgovačko zabavni centar Zagreb Mall na okoliš dijele se na utjecajetijekom građenja i tijekom korištenja zahvata.Prepoznavanjem mogućih značajnih utjecaja planiranog zahvata na okoliš predlažu se i mjerezaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša sa svrhom sprječavanja, ograničavanja iliublažavanja negativnih utjecaja na okoliš.4.1 METODOLOGIJA PROCJENE UTJECAJATemeljem provedenih analiza, utvrđenog stanja kvalitete okoliša područja utjecaja zahvataizgradnje Trgovačko zabavnog centra Zagreb Mall, te utvrđenih podataka o zatečenom stanjuokoliša, pedološkim, geološkim, hidrogeološkim, klimatološkim i meteorološkim karakteristikamapodručja, načinu gradnje objekta, sirovinama i ostalim tvarima koje se koriste na lokaciji, unastavku je dan pregled mogućih utjecaja na okoliš tijekom građenja i tijekom korištenja zahvata.Procjena je dana za normalne uvjete rada i za slučaj izvanrednih okolnosti, u slučaju akcidentauz procjenu rizika, kao i područje mogućeg utjecaja.Za vrednovanje mogućih utjecaja na pojedine komponente okoliša i prihvatljivost opterećenja naokoliš vrednovan je intenzitet utjecaja i duljina trajanja utjecaja.Skala vrednovanja procjene utjecaja na okolišintenzitet utjecaja0 nema utjecaja1 utjecaj je vrlo slabog intenziteta2 utjecaj je slabog intenziteta3 utjecaj je srednjeg intenziteta4 utjecaj je jakog intenziteta5 utjecaj je vrlo jakog intenzitetaduljina trajanja utjecaja0 ne događa se1 za vrijeme izgradnje zahvata2 samo u određeno vrijeme dana ili noći ili samo određeno godišnje doba3 u vremenskom periodu od 2-3 godine od početka rada4 u cijelom vremenskom periodu rada objekta5 u cijelom vremenskom periodu rada objekta i nakon prestanka radaobuhvat rasprostranjenosti utjecaja1 usko rasprostranjeni utjecaj samo na dijelu lokacije zahvata u krugu od 20-50 m ili unutar samelokacije2 utjecaj rasprostranjen u krugu od 50 - 200 m od lokacije zahvata3 utjecaj rasprostranjen u krugu od 200 - 500 m od lokacije zahvata4 utjecaj rasprostranjen u krugu od 500 do 1000 m od lokacije zahvata5 utjecaj rasprostranjen u krugu većem od 1000 m od lokacije zahvataSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 47


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEZa svaki segment okoliša određena je brojčana vrijednost utjecaja dobivenog umnoškomintenziteta utjecaja, duljine njegova trajanja i područja rasprostranjenosti utjecaja. Intervalimavrijednosti definirane su karakteristike utjecaja. Moguće numeričke vrijednosti karakteristikautjecaja kreću se od 0-125 (tablica 5).Propisana zakonska regulativa za vrednovanje utjecaja na okoliš, uzeta je u obzir u slučajevimagdje postoji. Konačna procjena utjecaja rezultat je analize parametara koji su limitirani zakonskimregulativama emisija u okoliš i stanja trenutnih emisija.U slučajevima gdje ne postoje zakonski okviri vrednovanja, stručna procjena je upotrijebljena zavrednovanje utjecaja.U nastavku su osim negativnih, opisani i pozitivni utjecaji, ali nisu uzeti u obzir pri razmatranjuukupnih utjecaja.TABLICA 6.Moguće numeričke vrijednosti i karakteristika utjecajaPredznakdjelovanjaNegativanNegativanNegativanNegativanVrijednostutjecajaKarakteristikautjecaja0-10 Nema utjecaja11-2930-50>51Pozitivan 0-125UtjecajzanemarivUtjecajprihvatljivUtjecajdopustivUtjecajpozitivanjejenijejeOpisNema dugotrajnih kvalitativnih i/ili kvantitativnihpromjena komponenata okolišaNije značajna količina i/ili kvalitativnih promjenakomponenata okolišaKoličina i/ili kvaliteta promjena komponenataokoliša unutar prihvatljivih vrijednosti s obziromna vrijedeće zakonske regulative. Promjeneokoliša su umjerene i prihvatljive.Količina i/ili kvaliteta promjena komponenataokoliša prelazi zakonski propisane vrijednosti.Količina i/ili kvaliteta promjene okoliša pozitivnoutječe na sastavnicu okolišaobuhvatduljina0 1 2 3 4 51 0 1 4 9 16 252 0 2 8 18 32 503 0 3 12 27 48 754 0 4 16 36 64 1005 0 5 20 45 80 1250 1 2 3 4 5intenzitetNakon provedbe vrednovanja utjecaja, svaki utjecaj je dodatno ocijenjen s obzirom na predznakdjelovanja – pozitivno ili negativno te na obzirom na način djelovanja – izravni, neizravni ilikumulativni utjecaj.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 48


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4.2 OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ TIJEKOM GRAĐENJA4.2.1 Utjecaj na stanovništvoUtjecaj na stanovništvo za vrijeme gradnje zahvata ima negativne karakteristike koje suprivremenog kratkotrajnog karaktera.Negativni utjecaji privremenog karaktera mogu se očekivati tijekom građenja zahvata i odnose sena povećanje razine buke koja će se javljati kao posljedica rada građevinskih strojeva i uređaja.Također, očekuje se utjecaj na promjene stanja u prometu koje nastaju pojačanom frekvencijomtransporta potrebnog materijala, kao i prašina koja će nastati u sušnom periodu. Utjecaj nastanovništvo je kumulativnog karaktera (sastoji se od utjecaja buke, prašine i povećanjaprometa), srednjeg je intenziteta, međutim kratko traje i nestaje nakon izgradnje zahvata, arasprostire se u krugu od 500 do 1000 m od lokacije zahvata.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja3 1 4 12 Negativan Kumulativan4.2.2 Utjecaj na biljni i životinjski svijetDobar dio površine na kojoj će se izvoditi zahvat koristit će se kao privremeni prostor zaodlaganje otpadnog građevnog materijala, glomaznog otpada i otpada te se ne može interpretiratis fitocenološkog gledišta, jer se na njima ne razvija takav biljni pokrov, koji bi trajao duže odjedne godine. Pravilnom organizacijom gradilišta ovi utjecaji svest će se na minimum. Nakonprestanka izgradnje zahvata, zaposjednuti okoliš će se sanirati i urediti hortikulturalno.Utjecaj na životinjski svijet se ne očekuje obzirom na to da je lokacija zahvata smještena upodručju industrijske zone.Prema nacionalnoj klasifikaciji staništa lokacija zahvata je industrijsko područje i nije obuhvaćenaNacionalnom ekološkom mrežom.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja0 1 0 0 / /4.2.3 Utjecaj na tloNačindjelovanjaObzirom da predmetna lokacija nije definirana kao poljoprivredno zemljište, nema niti utjecaja napoljoprivredno tlo.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 49


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEGubitak tla i vegetacije do kojega neminovno dolazi izgradnjom predmetnog zahvata može seocijeniti zanemarivim, s obzirom da vegetacija ovoga područja nema veću vrijednost (zapuštenepoljoprivredne površine), niti se radi o posebno vrijednom tlu.U fazi izgradnje vjerojatnost pojave štetnih utjecaja bitno se smanjuje pravilnom organizacijomgradilišta (prema posebnom projektu), pridržavanjem propisanih mjera i standarda tepermanentnom kontrolom odgovornih nadležnih službi.Tijekom gradnje prometnih i manipulativnih površina bez odgovarajućih nagiba i kanala zaodvodnju površinskih voda moguća je akumulacija površinskih voda na takvim površinama.Nepridržavanjem pravila i postupaka prilikom manipulacije gorivom, mazivom, bojama, otapalimai drugim kemikalijama koje se koriste u postupku građenja, moguća je njihova infiltracija upodzemlje, ispuštanje u javni sustav odvodnje. U slučaju nekontroliranih postupaka bili bi mogućimanji akcidenti prilikom pretakanja goriva, zamjene ulja i maziva ili transporta materijala i dr, a uekstremnim slučajevima nepažnje izbijanja požara koji bi ostao u granicama zone zahvata.U fazi izvođenja zemljanih radova, prije zatrpavanja, moguć je nekontrolirani unos različitih vrstaonečišćenja u tlo i posredno u podzemne vode. U fazi zatrpavanja moguća je ugradnja tlazagađenog raznim vrstama onečišćenja i ubacivanja otpadnog građevinskog materijala.Neispravno skupljanje i skladištenje otpadnog ambalažnog materijala može izazvati raznošenjeotpada vjetrom, a u slučaju nepažnje i požar.Ovi utjecaji usko su lokalizirani (do 200 m od lokacije zahvata) i dobrom organizacijom inadzorom gradilišta mogu se izbjeći.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja3 2 2 12 Negativan Kumulativan4.2.4 Utjecaj na voduNepridržavanjem pravila i postupaka prilikom manipulacije gorivom, mazivom, bojama, otapalimai drugim kemikalijama koje se koriste u postupku građenja, moguća je njihova infiltracija u tlo iindirektno u podzemne vode. Neodgovarajućim rješenjem odvodnje i odlaganja sanitarnih(fekalnih) voda s gradilišta, može se tijekom građenja ugroziti podzemne vode i zdravljezaposlenih ljudi, što će biti isključeno zbog dobre organizacije gradilišta i rješavanjem osnovnihsanitarno-tehničkih uvjeta za boravak ljudi na lokaciji izgradnje. Svi navedeni postupci bit ćesvedeni na minimum pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta, te se stoga procjenjuje da jeutjecaj izgradnje zahvata na vode zanemariv.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja2 1 2 4 Negativan NeizravanSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 50


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4.2.5 Utjecaj na zrakTijekom pripreme i izgradnje zahvata onečišćenja zraka dimom i lebdećim česticama i prašinomuslijed rada mehanizacije neminovna su pojava. Ove pojave spadaju u pojave privremenogkaraktera koji se javljaju u zoni prostora izgradnje (maksimalno 500 m od lokacije) i na pristupnimcestama. Nastalo stanje u prostoru, opterećenje emisijama, kratkotrajno je i bez daljnjih trajnihposljedica na okoliš.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačin djelovanja3 1 4 12 Negativan Izravan/neizravan4.2.6 Utjecaj na kulturne vrijednostiObzirom na to da na širem području lokacije zahvata nije utvrđeno postojanje kulturnih vrijednosti,tijekom pripreme i građenja ne očekuje se utjecaj na kulturne vrijednosti.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja0 1 0 0 / /Načindjelovanja4.2.7 Utjecaj na krajobrazTijekom izgradnje zahvata doći će do promjene krajobraza i vidljivih karakteristika prostora uzrokovanegrađevinskom mehanizacijom na lokaciji zahvata. Ovaj utjecaj je traje samo za vrijeme izgradnjezahvata i srednjeg je intenziteta.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja3 1 4 12 Negativan Izravan4.2.8 Utjecaj od bukeTijekom izgradnje trgovačko-zabavnog centra u okolišu će se javljati buka kao posljedica radagrađevinskih strojeva i uređaja, te teretnih vozila vezanih na rad gradilišta.Najviše dopuštene razine vanjske buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta su određenečlankom 17. "Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade iborave". Tijekom dnevnog razdoblja, dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). Urazdoblju od 08,00 do 18,00 sati dopušta se prekoračenje dopuštene razine buke za dodatnih 5STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 51


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEdB. Pri obavljanju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednostiiz tablice 1 "Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave".Iznimno je dopušteno prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB, u slučaju ako to zahtjevatehnološki proces u trajanju do najviše jednu noć odnosno dva dana tijekom razdoblja od 30dana. O iznimnom prekoračenju dopuštenih razina buke izvođač radova je obavezan pismenimputem obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati u građevinski dnevnik.Utjecaj koji se očekuje povećanjem razine buke i vibracije slabog je intenziteta, kratkotrajan je iprestaje završetkom izgradnje planiranog zahvata.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja3 1 3 9 Negativan Izravan4.2.9 Utjecaj na prometTijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do povećanja prometnog opterećenja u širempodručju zahvata, pogotovo transportnih i radnih vozila. Ovaj utjecaj kratkotrajnog je karaktera itraje do završetka izgradnje zahvata.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja3 1 4 12 Negativan IzravanSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 52


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4.3 OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA4.3.1 Utjecaj na stanovništvoIzgradnja predmetnog zahvata će doprinijeti integraciji zahvata u postojeće stambeno naselje iindustrijski okoliš. Ovim zahvatom unosi se niz novih sadržaja koje će imati pozitivan utjecaj narazvitak istočnog dijela grada Zagreb. Uz porast zapošljavanja, zadovoljavanja osnovnih iposebnih zahtjeva stanovništva, povećanje standarda, komforni način zadovoljavanja potrebakupaca, realizacija planiranog zahvata znači ostvarenje pozitivnih učinaka za sve sudionike uprocesu rada s daljnjim pozitivnim učincima na uže i šire područje zahvata, uz maksimalnouvažavanje zahtjeva zaštite okoliša.Svaki trgovački centar, obzirom na svoju djelatnost postavlja svjetleće reklame na vanjskapročelja objekta. Svjetleće reklame mogu ometati noćni odmor stanovništva koje je u područjuutjecaja.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja3 4 5 60 PozitivanNačindjelovanjaIzravan,neizravan4.3.2 Utjecaj na zrakU fazi korištenja na onečišćenje zraka mogu utjecati emisije ispušnih plinova vozila. Takođerdolazi do emisija čestica i plinova iz energetskog postrojenja i sustava ventilacije i hlađenja. Svistacionarni izvori emisija trebaju biti sukladno zakonskim zahtjevima kontrolirani. Pridržavanjemtehničko – tehnološke discipline, ispravno vođenim tehničko – tehnološkim postupcima na lokacijite dobro podešenim parametrima, kakvoća sagorijevanih plinova iz kotlovnice biti će u granicamazakonski dozvoljenih vrijednosti za stacionarne izvore emisija.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja3 4 2 24 NegativanNačindjelovanjaIzravan,neizravan4.3.3 Utjecaj na biljni i životinjski svijetTijekom korištenja zahvata formirat će se flora prema Projektu hortikulturalnog uređenja i njojpripadajuća fauna na koju predmetni zahvat neće utjecati. U odnosu na postojeće stanje doći ćedo poboljšanja stanja flore i faune.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 53


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEIntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja2 4 2 16 PozitivanNačindjelovanjaIzravan,neizravan4.3.4 Utjecaj na tloNepovoljni utjecaj na tlo koje nije obuhvaćeno parkiralištima, cestom i zahvatom tijekomkorištenja zahvata svodi se na korištenje prometnica, prilaznih cesta, parkirališta i sl. Obzirom naveliki broj vozila postoji mogućnost istjecanja fluida iz motora osobnih automobila, kamiona iservisnih vozila. Parkirališta i ostale prometne površine bit će betonske, izvedene s nagibom isustavom odvodnje oborinskih voda čime će moguća infiltracija štetnih tvari biti svedena naminimum. Stoga se smatra da je rizik nepovoljnih utjecaja na tlo tijekom korištenja zahvatazanemariv.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja1 4 3 12 NegativanNačindjelovanjaIzravan,neizravan4.3.5 Utjecaj na vodeNa lokaciji zahvata izvest će se dva priključka na postojeći sustav javne odvodnje.Interni sustav odvodnje objekta će riješen razdjelnim sustavom i to:Sanitarne otpadne vodeZauljene otpadne vode od pranja garažaPotencijalno zauljene oborinske otpadne vodeČiste oborinske vodeZa sanitarne otpadne vode predviđa se priključenje na mješoviti interni sustav odvodnje koji sespaja na sustav javne odvodnje bez prethodnog pročišćavanja.Za zauljene otpadne vode od pranja garaža predviđa se njihovo sakupljanje, obrada napjeskolovu i mastolovu, zatim ispuštanje u interni sustav odvodnje iz kojeg otpadna voda ide usustav javne odvodnje.Drugi dio sanitarnog sustava interne odvodnje obuhvaća otpadne vode iz restorana i kuhinje bitće dio dvije vertikale u objektu koje će se voditi do tipskog separatora masti, nakon čega će seiste spojiti na interni sanitarni sustav odvodnje odnosno sustav javne odvodnje.Odvodnja s parkirališnih prostora u garaži je riješena potpuno nezavisno od ostalih instalacija isistemom više podnih slivnika i vertikala će se dovesti na najnižu etažu gdje će se spojiti naotvorenu linijsku rešektu (kanal). Sve linijske rešetke će se na više mjesta spojiti na tipskeseparatore ulja i prepumpavati na nivo internog sustava odvodnje oko objekta. Ovaj sustav bitipotpuno nezavisna instalacija koja će se spojiti na separator ulja, a nakon toga na interni sustavodvodnje objekta.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 54


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESustav odvodnje čistih oborinskih voda obuhvaća odvodnju čistih oborinskih voda zasebnimsustavom koji se na jednome mjestu spaja na akumulacioni bazen koji će služiti za akumulacijuoborinskih voda za potrebe navodnjavanja. Predviđaju se dva rezervoara od po 500 m 3 a preljevće se spojiti na sustav javne odvodnje.Izvedbom planiranog sustava ne očekuje se veći utjecaj na onečišćenje tla i podzemnih voda u IIIZoni sanitarne zaštite izvorišta Sašnjak i Žitnjak.Spremnici goriva diesel agregata će imati dvostruke oplate i bit će smješteni u tankvane. Prijenjihovog korištenja ishodit će se za njih sva propisana dokumentacija.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja0 4 1 0 / /Načindjelovanja4.3.6 Utjecaj na kulturne vrijednostiObzirom na to da se lokacija nema evidentiranih zaštićenih vrijednosti ne očekuje se utjecaj naovu sastavnicu okoliša.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja0 4 0 0 / /Načindjelovanja4.3.7 Utjecaj na krajobrazNakon izgradnje Trgovačko zabavnog centra Zagreb Mall doći će do višestrukih, uglavnompozitivnih promjena u istočnom ulaznom dijelu grada Zagreba. To se u prvom redu odnosi napodizanje vizualnih, urbanih i gospodarskih vrijednosti ovoga dijela grada, kako arhitektonskourbanističko-krajobraznimuređenjem ovog prostora na nov, snažan i prepoznatljiv način, tako ikvalitetnijim zadovoljavanjem kulturnih i funkcionalnih zahtjeva stanovnika ovoga dijela grada, alii šire okolice. Realizacijom ovog zahvata, unaprijedit će se i razviti urbani identitet ovog dijelagrada te podignutikvaliteta urbanog života (kulturni i ostali javni sadržaji).IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja3 4 5 60 PozitivanNačindjelovanjaIzravan,neizravan4.3.8 Utjecaj bukeSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 55


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEPlanirana građevina je višenamjenski kompleks visine Po+Pr+3 u kojem se smještaju trgovački,ugostiteljski, zabavni, sportski i skladišni sadržaji sa pripadnim parkirališnim i tehničkimprostorima.Tijekom korištenja trgovačko-zabavnog centra, utjecaj buke na okoliš može se pojaviti kaoposljedica:- rada postrojenja i uređaja za ventilaciju, grijanje i hlađenje, besprekidno napajanje,transformatora, kompresora, pumpi i sl.;- bučnih djelatnosti / aktivnosti;- glasanja ljudi;- prometa osobnih i dostavnih vozila.U nastavku su detaljnije obrađene pojedine sadržajne cjeline planiranog centra sa potencijalnimdominantnim izvorima buke.4.3.8.1 Poslovni prostoriIdejnim rješenjem predviđa se izvođenje fasadnih stijena od- betonskih panela debljine 14+12+8 cm sa ispunom mineralnom vunom, indeksa zvučne izolacijeR w = 56 dB- blok opeke debljine 30 cm izolirane ETICS sustavom, indeksa zvučne izolacije R w ≥ 50 dB;- panela od profiliranog lima sa ispunom mineralnom vunom, debljine 5+14+5 cm, indeksazvučne izolacije R w ≥ 32 dB;- ostakljenje IZO-staklom indeksa zvučne izolacije R w = 35 dB ili više.Krov objekta će biti izveden kao "obrnuti" krov sa šljunkom kao završnim pokrovom, indeksazvučne izolacije R w ≥ 58 dB, osim krova trećeg kata koji se izvodi od limenih panela sa ispunomod mineralne vune, sastava kao i zidni paneli.Za sve poslovne prostore trgovačko-zabavnog centra predviđeno je isključivo dnevno radnovrijeme, od 08,00 do 22,00 sata tijekom radnih dana odnosno od 09,00 do 22,00 sata vikendom.4.3.8.2 Postrojenja / uređajiTrgovačko-zabavni centar će biti opremljen nizom postrojenja / uređaja za ventilaciju, grijanje ihlađenje, besprekidno napajanje, transformatora, pumpi i pripadnih instalacija, nužnih zafunkcioniranje centra odnosno obavljanje planiranih djelatnosti.Prema idejnom rješenju, dio tehničkih prostorija biti će smješten u podrumskoj etaži (-1), dio uprizemlju sa južne strane objekta dok će se dio strojarske opreme, postrojenja za ventilaciju iklimatizaciju, smjestiti u vanjskom prostoru na krovu zgrade.4.3.8.3 Ventilacija garažaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 56


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEZa provjetravanje garažnog prostora predviđen je sustav prisilne ventilacije. Zrak se dovodi krozčetiri vertikalna betonska kanala duž sjevernog i sjeverozapadnog zida, odvodi kroz četiri kanaladuž jugoistočnog zida garaže. Otvori usisnih i otsisnih kanala se izvode u razini okolnog terena.Poboljšano strujanje zraka u prostoru garaža ostvaruje se ugradnjom ventilatora s mlaznicom kao"Novenco" model AUO-380 koji se ugrađuju ispod stropa garaže, po 38 kom na svakoj etažigaraže (prema podacima proizvođača L w = 73 dB(A)) te odsisnih ventilatora opremljenihprigušivačima buke kao "Flaekt Woods" model 90JM/25/4-8/9/36 smještenih u prostoru garaženeposredno uz vertikalne odsisne kanale, uz svaki kanal po dva kom (prema podacimaproizvođača L w = 84 dB(A)). Prisilna ventilacija garažnog prostora biti će u radu tijekom radnogvremena trgovačko-zabavnog centra.4.3.8.4 Klimatizacija, ventilacija, hlađenjeDominantni izvori buke sustava za klimatizaciju, ventilaciju i hlađenje smještaju se u vanjskomprostoru na krovu drugog kata građevine:- klima komore kao "Proklima" tip KU 14-PV50P (prema podacima proizvođača razina zvučnesnage iznosi L w = 78 dB(A)), 20 kom;- rashladnici vode kao "York" tip YCIV-HE-LS-1120 (prema podacima proizvođača razina zvučnogtlaka na 10 m udaljenosti iznosi L p,10m = 64 dB(A) na višoj odnosno L p,10m = 61 dB(A) na nižojbrzini vrtnje), 6 kom;- rashladni tornjevi kao "Baltimor" tip VXT 750 (prema podacima proizvođača razina zvučnogtlaka na 15 m udaljenosti iznosi L p,15m = 48 dB(A)), 2 kom.Predviđeni razmještaj opreme na krovu građevine vidljiv je na nacrtu broj XY u prilogu.Za odsis prostora za pripremu hrane predviđeni su zasebni vertikalni kanali sa odsisnimventilatorima na krovu objekta, kao "Systemair" DUSI 500 (prema podacima proizvođača razinazvučnog tlaka na 4 m udaljenosti iznosi L p,4m = 47 dB(A)).Tijekom dnevnog razdoblja predviđeno je korištenje svih ventilacijskih i rashladnih jedinicamaksimalnim kapacitetom, dok je noću predviđen rad smanjenim kapacitetom.4.3.8.5 GrijanjeZa grijanje prostora će se koristiti topla voda iz gradske vrelovodne mreže. Toplinska stanica jesmještena u tehničkom bloku prizemne etaže. U toplinskoj stanici nema značajnijih izvora buke.Za potrebe proračuna pretpostavljena razina buke u prostoriji iznosi 70 dB(A).4.3.8.6 TransformatoriZa napajanje trgovačko-zabavnog centra električnom energijom predviđa se instalacija šesttransformatora snage po 2000 kVA. Transformatori se smještaju u transformatorskoj stanici utehničkom bloku prizemne etaže trgovačko-zabavnog centra.Proračunata zvučna snaga transformatora iznosi L w = 75 dB(A).Za dodatno provjetravanje trafostanica, na fasadnoj stijeni se predviđa ugradnja ventilatora kao"Systemair" RSI 70-40L1. Prema podacima proizvođača razina zvučnog tlaka na 3 m udaljenostiiznosi L p = 51 dB(A).STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 57


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4.3.8.7 Diesel-agregatiZa nužno napajanje električnom energijom u slučaju ispada javne elektrodistributivne mreže izpogona predviđena je instalacija dva diesel-agregata snage 800 kVA. Prema podacimapotencijalnog dobavljača, razina buke na 7 m udaljenosti iznosi 70 dB(A).Na fasadnoj stijeni se izvode ventilacijski otvori, 4 m 2 za dovod svježeg zraka te 6 m 2 za izlazzraka iz strojarnice.Za dodatno provjetravanje na fasadnoj stijeni strojarnice se predviđa ugradnja ventilatora kao"Systemair" KUK 315M sa ugrađenim prigušivačem buke. Prema podacima proizvođača razinazvučnog tlaka na 3 m udaljenosti iznosi L p = 35 dB(A).4.3.8.8 PrometTrgovačko-zabavni centar će imati tri kolna pristupa, sa ulice Koledovčina sa zapadne, Kanalskeulice sa sjeverne te Radničke ceste, preko novoplanirane javne prometnice sa južne strane. Svimkolnim pristupima koristiti će se osobna i dostavna vozila.Za parkiranje osobnih vozila predviđeno je ukupno 2163 parkirnih mjesta (PM) od čega dio upodzemnoj garaži, dio u vanjskom prostoru na parkiralištu u ravnini okolnog terena.Brzina kretanja vozila unutar parkirališta će biti ograničena na 30 km/h. Pretpostavljeno jeravnomjerno korištenje svih pripadnih parkirališta.Duž trgovačko-zabavnog centra je predviđeno četiri istovarne rampe za dostavu robe. Premaiskustvenim podacima investitora, tijekom razdoblja dostave očekivano je prosječno satnoopterećenje od 32 dostavna vozila od čega cca 30% teških vozila na sat, a sve istovarne rampeće se koristiti ravnomjerno.Obzirom da se za dostavna vozila koriste isti kolni prilazi kao i za osobna vozila, vrijeme dostaveteškim teretnim vozilima na dostavnoj rampi sa zapadne strane, kojoj se pristupa preko središnjeparkirališnog prostora, ograničiti će se na razdoblje izvan radnog vremena poslovnih prostoratrgovačko-zabavnog centra, od 06,00 do 08,00 radnim danom odnosno od 6,00 do 09,00 sativikendom.4.3.8.9 Referentne točke imisijeBukom trgovačko-zabavnog centra najugroženije će biti postojeće stambene kuće naselja KozariBok te neizgrađena građevinska područja smještena neposredno uz granicu zahvata sajugoistočne strane. Kao referentne točke imisije odabrane su iste one na kojima je izvršenomjerenje postojećih, rezidualnih razina buke.Visina referentnih točaka imisije iznosi 4 m iznad razine tla.Referentne točke imisije su prikazane na situaciji u prilogu.Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeniprostora i dane su u tablici 1 "Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojojljudi rade i borave":STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 58


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETABLICA 7.Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisijeZona Namjena prostoraNajviše dopuštene ocjenskerazine buke imisijeLR,A,eq [dB(A)]dannoć1 Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 402 Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 403 Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 454 Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 65 50stanovanjem5 Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija,skladišta, servisi)- Na granici građevne česticeunutar ove zone buka nesmije prelaziti 80 dB(A)- Na granici ove zone bukane smije prelaziti dopuštenerazine zone s kojom graničiČlanak 6 istoga Pravilnika dodatno određuje:"Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke jednaka ili viša od dopuštene razineprema Tablici 1, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, izgrađenih ili rekonstruiranihodnosno adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopuštene razinebuke iz Tablice 1, umanjene za 5 dB.Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici1, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih građevina sa pripadnim izvorima buke nesmije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB."Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i boravetrgovačko-zabavni centar se smješta unutar zone gospodarske namjene koja se proteže na šireokolno područje sjeverno, zapadno, južno te djelomice istočno od zahvata. Na granici građevnečestice unutar ove zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A).Prema istom Pravilniku, građevinska zemljišta duž istočnu granicu zahvata spadaju u zonu 3 -mješovita pretežito stambena zona (zona M1 prema prostornom planu), za koju najvišedopuštene razine buke iznose 55 dB(A) danju odnosno 45 dB(A) noću odnosno u zonu 4 -mješovita pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (zona M2 prema prostornom planu), zakoju najviše dopuštene razine buke iznose 65 dB(A) danju odnosno 50 dB(A) noću.Temeljem rezultata mjerenja postojećih razina rezidualne buke te odredaba članka 6 Pravilnikaodređene su najviše razine buke koje se na referentnim točkama imisije smiju javljati kaoposljedica rada predmetnog trgovačko-zabavnog centra:- 47 dB(A) danju odnosno 40 dB(A) noću na točci T1;- 65 dB(A) danju odnosno 45 dB(A) noću na točci T2;- 50 dB(A) danju odnosno 40 dB(A) noću na točci T3;- 80 dB(A) danju i noću duž granica zahvata prema susjednim česticama unutar gospodarskezone.Specifičan izvor buke je diesel-agregat namijenjen isključivo za napajanje u slučaju ispada javneelektrodistributivne mreže iz pogona. Na njega se mogu primijeniti odredbe članka 16 Pravilnika onajvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a koji se odnosi naSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 59


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEpovremene izvore buke. Dopuštene razine buke koje se u vanjskom prostoru u zonama 1 do 4(zone iz tablice 1 Pravilnika) javljaju kao posljedica rada povremenih izvora buke iznose 70 dB(A)danju odnosno 55 dB(A) noću.4.3.8.10 Proračun razina buke imisijeU nastavku su dani ulazni podaci korišteni u proračunu širenja buke u okoliš.Poslovni prostori- računske razine buke u poslovnim prostorima:- uredski prostori, trgovine: 65 dB(A)- ugostiteljski sadržaji tipa caffe-bar / restaurant: 75 dB(A)- rekreacija: 80 dB(A)- kuglana: 90 dB(A)Parkirališta- računske pretpostavke:- broj pokreta vozila u satu po parkirnom mjestu:- danju: 1,1- noću: nema prometa- ravnomjerno korištenje svih parkirališnih prostoraInterne prometniceTemeljem predviđenog broja izmjena vozila na pojedinim dijelovima parkirališta i broja dostavnihvozila izračunat je očekivani prosječan broj vozila koja će se kretati internim prometnicamakojima se prilazi parkiralištima i istovarnim rampama, odnosno odlazi sa njih. Broj vozila napojedinim dijelovima internih prometnica dani su u nastavku. Računska brzina kretanja vozilainternim prometnicama iznosi 30 km/h.TABLICA 8.Izmjena vozila na pojedinim dijelovima parkiralištaoznaka broj vozila / satdan noć1U1 346 -2I21 169 -2I22 169 -2U21 210 -2U22 210 -2U23 420 -3I 380 -3U 380 -STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 60


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEG1I 338 -G1U 338 -G2I 338 -G2U 338 -G3I 338 -G3U 338 -P1I 82 -P1U 82 -P2I 42 -P2U 42 -P3I 19 -P3U 19 -P4IU 16 -TABLICA 9.Izmjena dostavnih vozilaoznakabroj vozila / satukupnovozilaD12I 16 30D13U 16 30D1I 8 30D1U 8 30D2I 8 30D2IU 16 30D2U 8 30D3I 8 30D3IU 16 30D3U 8 30D4I 8 30D4U 8 30D4UI 16 30% teškihvozilaKada izađu sa parcele trgovačko-zabavnog centra, vozila će se kretati Radničkom cestom,ulicom Koledovčina te Kanalskim putem.Radnička cesta će u budućnosti imati dva kolnika bez skretanja sa južnog kolnika prematrgovačkom centru pa se vozila u odlasku i u dolasku koriste sjevernim trakom. Sa uliceKoledovčina omogućen je pristup vozilima iz oba smjera pa će se dio prometa kretati premasjeveru, dio prema jugu.Na sjeveroistočnom prilazu, sa Kanalskog puta, pretpostavljeno je da se veći dio osobnih te svateška dostavna vozila kreće sa zapada u dolasku odnosno prema zapadu u odlasku.Proračun širenja buke u okoliš izvršen je komercijalnim računalnim programom "Lima", metodomprema:- HRN ISO 9613-2 / 2000: Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom - Opća metodaproračuna - buka industrijskih izvora,- RLS 90: Richtlinien fuer den Laermschutz an Strassen - buka kamiona internimSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 61


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEprometnicama tvornice,- Parkplatzlaermstudie 4 (Bayerisches Landesamt fuer Umweltschutz) - buka parkirališta,te su njihovi utjecaji sumirani.Rezultati proračuna dani su u grafičkom prikazu u prilogu, odvojeno za dnevno i za noćnorazdoblje. Na karti su ucrtane krivulje jednakih razina zvučnog tlaka koje će se u okolišu javljatikao posljedica rada trgovačko-zabavnog centra.Proračunate razine buke na referentnim točkama imisije dane su u tablici u nastavku:TABLICA 10. Proračunate razine buke na referentnim točkama imisijeReferentna točka imisijeL A,eq [dB(A)]dannoćT1 - I Kanalski put 3 54 47T2 - jugoistočna granica zahvata 64 43T3 - rub stambenog dijela naselja 46 43Usporedbom proračunatih sa dopuštenim razinama buke, vidljivo je da su očekivane razine bukekoje će se kao posljedica djelovanja pretpostavljenih izvora buke trgovačko-zabavnog centrajavljati na referentnim točkama imisije više od dopuštenih na referentnoj točci T1 danju i noću tenoću na referentnoj točci T3. Razine buke će biti unutar dopuštenih granica na referentnoj točciT3 danju te na referentnoj točci T2 danju i noću.Dodatno su prikazane očekivane razine buke koje bi se u okolišu javljale kao posljedica radadiesel agregata:TABLICA 11. Očekivane razine buke kao posljedice rada diesel agregataReferentna točka imisijeL A,eq [dB(A)]dannoćT1 - I Kanalski put 3 68 68T2 - jugoistočna granica zahvata 46 46T3 - rub stambenog dijela naselja 40 40Iz rezultata je vidljivo da razina buke koja bi se javljala na referentnoj točci T1 prelazi dopuštenuvrijednost za noćno razdoblje.Kao dominantni izvori buke ističu se:- promet dostavnih vozila internom prometnicom duž istočnu granicu parcele,- ventilatori transformatorskih stanica,- rashladnici vode,- diesel-agregati.Najugroženije predmetnom bukom će biti stambene kuće ulice I. Kozarski put (naselje Kozari Bok),smještene neposredno uz istočnu granicu planiranog zahvata koja se poklapa sa granicomgospodarske zone sa zonom mješovite namjene. Primjenom predloženih mjera zaštite okoliša ovajutjecaj bit će u granicama zakonom propisanih vrijednosti.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 62


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEIntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja3 4 3 36 Negativan IzravanPRILOG 4.Grafički prikaz rezultata modeliranja4.3.9 OtpadTijekom rada trgovačkog centra nastajat će veće količine ambalažnog otpada. Predviđeno jepostavljanje kompaktora za ambalažni otpad (karton i papir), što će pridonijeti smanjenjunjegovoga volumena. Osim ambalažnog, nastajat će i komunalni otpad te otpad sličankomunalnom (restorani, priprema hrane, proizvodi kojima je istekao rok trajanja) te određenakoličina opasnog otpada od redovitog održavanja i rada instalacija objekta (kotlovnice, separatorai taložnika i sl.). Komunalni otpad sakupljat će komunalna tvrtka, ambalažni otpad i ostale vrsteodvojeno prikupljenog otpada predavat će se ovlaštenom sakupljaču na zbrinjavanje. Utjecajotpada na okoliš se ne očekuje.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaNačindjelovanja2 4 1 8 Negativan Izravan4.3.10 Utjecaj na promet4.3.10.1 Doprinos TZKZM prometnoj potražnjiVeličina, namjena i funkcije TZKZM zahtijevaju oko 2.200 parkirnih mjesta. Analognommetodologijom za ostale trgovačke centre na zagrebačkom području, slične veličine i namjene,generiran je promet osobnih vozila prema/od TZKZM.Raspoložive metodologije procjene prometne potražnje predmetnog područja su:usporedba raspoloživih lokalnih brojenja prometa,stupanj rasta motorizacije,socio-ekonomski pokazatelji,procjene rasta prometne potražnje iz drugih relevantnih istraživanja.Ciljna godina je 2020. godina.TABLICA 12. Promet osobnih vozila za TZKZMSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 63


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEU tjednuSubotaSat Dolazak Odlazak Ukupno Dolazak Odlazak Ukupno0-1 9 31 40 20 37 581-2 4 6 11 10 26 362-3 1 6 8 15 15 293-4 1 3 4 7 7 134-5 3 4 8 13 7 205-6 12 12 24 16 5 216-7 29 21 50 33 18 517-8 87 58 145 43 25 688-9 186 107 293 217 90 3079-10 342 194 536 308 188 49710-11 403 311 714 579 375 95411-12 424 398 822 722 591 131312-13 474 458 931 762 725 148613-14 468 485 952 827 766 159314-15 449 460 909 922 799 172115-16 433 466 900 854 913 176716-17 473 484 957 628 856 148417-18 515 510 1025 468 689 115618-19 502 497 999 321 460 78119-20 381 467 848 180 273 45420-21 175 297 472 111 135 24621-22 64 130 194 72 83 15522-23 72 107 179 51 70 12023-24 34 67 101 44 72 116Ukupno 5543 5578 11121 7224 7223 14447Klasično vršno opterećenje u radnom danu je u poslijepodnevnim satima, dok je vršni period uvrijeme vikenda subota u poslijepodnevnim satima.Položaj TZKZM predmnijeva da će dominantan dolazak biti preko koridora Radničke ceste (sasjevera i juga), dok će manji dio vozila koristiti Koledovčinu. Omjer Radnička : Koledovčina sepredviđa u omjeru 75 : 25.Lokalna brojenja prometa na koridoru Radničke ceste pokazuju da je tranzitni promet subotomprosječno 35 % manji. Utjecaj TZKZM na prometnu mrežu prikazan je u sljedećim tablicama:TABLICA 13. Utjecaj TZKZM na prometnu mrežu - RadničkaRadnička [voz/h] TZKZM [voz/h] Utjecaj %radni dan 1.300 750 58 %subota 850 1.300 153 %TABLICA 14. Utjecaj TZKZM na prometnu mrežu - KoledovčinaKoledovčina [voz/h] TZKZM [voz/h] Utjecaj %radni dan 750 250 33 %STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 64


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEsubota 500 400 80 %Prema podacima navedenim u poglavlju 3.7. određuje se interval prognoze prometne potražnje -godišnja stopa 5,0 %. Tablica trenda rasta prometne potražnje je sljedeća:TABLICA 15. Trend rasta prometne potražnjeRadni danSubotavršni sat 5% TZKZM Optereć. vršni sat 5% TZKZM Optereć.Godina [voz/h] [voz/h] smjer [voz/h] [voz/h] smjer2008 1.300 750 1.230 850 1.300 1.2902009 1.365 750 1.269 893 1.300 1.3162010 1.433 750 1.310 937 1.300 1.3422011 1.505 750 1.353 984 1.300 1.3702012 1.580 750 1.398 1.033 1.300 1.4002013 1.659 750 1.445 1.085 1.300 1.4312014 1.742 750 1.495 1.139 1.300 1.4632015 1.829 750 1.548 1.196 1.300 1.4982016 1.921 750 1.602 1.256 1.300 1.5342017 2.017 750 1.660 1.319 1.300 1.5712018 2.118 750 1.721 1.385 1.300 1.6112019 2.223 750 1.784 1.454 1.300 1.6522020 2.335 750 1.851 1.526 1.300 1.6962021 2.451 750 1.921 1.603 1.300 1.7422022 2.574 750 1.994 1.683 1.300 1.7902023 2.703 750 2.072 1.767 1.300 1.8402024 2.838 750 2.153 1.855 1.300 1.8932025 2.980 750 2.238 1.948 1.300 1.9492026 3.129 750 2.327 2.046 1.300 2.0072027 3.285 750 2.421 2.148 1.300 2.0692028 3.449 750 2.520 2.255 1.300 2.1332029 3.622 750 2.623 2.368 1.300 2.2012030 3.803 750 2.732 2.486 1.300 2.272Objašnjenje stupaca:vršni sat 5 %: promet na presjeku Radničke ceste uz rast po stopi 5 %TZKZM: doprinos TZKZMOpterećeniji smjer: opterećeniji smjer iznosi 60 % ukupnog prometa presjeka i doprinosa TZKZMTablica pokazuje u ciljnoj godini promet u jednom smjeru blizu 2.000 voz/h, što zahtijeva puniprofil Radničke ceste.4.3.10.2 Analiza prometnog rješenjaPotrebni zahvati u PZURekonstrukcija Radničke ceste započela je 2005. godine. U ovom trenutku izgrađena su dvakolnika od Slavonske avenije (sjeverno) do 200 m prije raskrižja s ulicom Koledovčina. ProcesSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 65


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEnastavka izgradnje planira se od kraja ove godine pa sve do željezničkog nadvožnjaka – oko1.300 m južnije od raskrižja s Koledovčinom. Time se Radnička cesta izgrađuje u punom profilu uPZU. Izgradnja tračničkog sustava na Radničkoj za sada nije u realnim kratkoročnim planovima.Ulica Koledovčina ne planira se proširivati – izgraditi u punom profilu. Ovaj materijal tretira ovajpravac u sadašnjem stanju s potrebnim prilagodbama izgradnja raskrižja za priključak TZKZM.Ulica Kanalski put se rekonstruira u ovom trenutku i elementi njezine rekonstrukcije uzeti su uobzir prilikom izrade ovom projekta.Potrebni zahvati glede priključenja TZKZM su sljedeći:izgradnja raskrižja Koledovčina – TZKZMizgradnja raskrižja Kanalski put – TZKZMizgradnja priključka na Radničku cestu u svrhu povezivanja istočnog dijela parcele,preprogramiranje semaforskog uređaja na raskrižju Radnička cesta – Koledovčina (primjenaprometne potražnje nakon početka rada TZKZM)preprogramiranje semaforskog uređaja na raskrižju Koledovčina – Kanalski put (primjenaprometne potražnje nakon početka rada TZKZM)povezivanje semaforiziranih raskrižja u sinkronizirani radPotrebno je analizirati potrebitost semaforizacije novoformiranih raskrižja Koledovčina – TZKZM iKanalski put – TZKZM.Simulacija stanja u 2020. godiniSimulacija prometnog procesa je napravljena programskim paketom PTV Visum 10.0. Navedeniprogramski paket u potpunosti podržava proceduru američkog priručnika Highway CapacityManual (HCM), koji se kao referentni (obavezni) model koristi u Republici Hrvatskoj. Nivelacijaprema hrvatskim posebnostima izvedena je u skladu s europskim (njemačkim) preporukamaHandbuch für die Bemmesung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) koje imaju prilagodneelemente u odnosu na HCM.Mjerodavno satno opterećenje je poslijepodnevni vršni sat radnog dana u 2020. godini, uvećanza vršnu prometnu potražnju TZKZMNa sljedećim stranicama prikaza prikazana su izlazna izvješća simulacije:prometna potražnja,stupanj zasićenja mrežeStupnjevi zasićenja mreže pokazuju da postoji dovoljna pričuva u propusnoj moći glede izgradnjenovih sadržaja u okolini TZKZM. Parcela južno od TZKZM previđena je za izgradnju poslovnognebodera koja zahtijeva kapacitet garaže od 400 PM. Iz analize mreže vidljivo je da postojidovoljna pričuva za dodatnu prometnu potražnju takove razine.Stupnjevi zasićenja pokazuju da su prometno-tehnološka rješenja (građevinsko-geometrijskielementi, strategija upravljanja) raskrižja dobro izabrana te da se njihovom semaforizacijom isinkronizacijomPRILOG 5.Prijedlog prometnog rješenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 66


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 30. Simulacija prometnog rješenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 67


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 31. Simulacija prometnog rješenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 68


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4.3.10.3 Utjecaj na prometni proces i okolišUtjecaj na infrastrukturuPozitivni utjecaji:zadržavanje dobre protočnosti koridora gradskih avenija, bez obzira na novi jaki generatorprometa,rješenje TZKZM ne utječe na prometne proces koridora Radničke ceste kao budućeg vrlo važnoglongitudinalnog pravca zagrebačkog područja (praktično od Velike Gorice nakon izgradnjedržavne ceste od čvora Kosnica do Velike Gorice).Negativni utjecaji:stvaranje novog raskrižja (otpora kretanju) na ulici Koledovčina,znakovito povećanje opterećenja primarne cestovne mreže u vršnim periodima rada TZKZM.Utjecaj na kvalitetu prometaPozitivni utjecaji:nove prometne površine omogućuju prostornu i vremensku distribuciju (jasnu i pravovremenu)prometne potražnje,blizina tračničkog i autobusnog podsustava javnog prometa kao kvalitetne alternativeindividualnom prometu.nova raskrižja zbog sinkronizacije doprinose smirivanju prometa kao važnog čimbenikasigurnosti.Negativni utjecaji:nova raskrižja na ulici Koledovčina i Kanalski put uvjetovat će određene otpore, bez obzira nakvalitetu sinkronizacije s ostalim (postojećim) raskrižjima.Utjecaj na ekološke pokazateljePozitivni utjecaju:nema povećanja stani-kreni vožnje na koridoru Radničke ceste,nema povećanja stani-kreni vožnje na koridoru ulice Koledovčina za vozila koja koriste ovajkoridor u tranzitu,nova raskrižja zbog sinkronizacije doprinose smirivanju prometa kao važnog čimbenika utjecajana buku i potrošnju goriva (emisiju ispušnih plinova).Negativni utjecaji:povećanje buke zbog povećane prometne potražnje,povećana potrošnja goriva u PZU zbog egzistencije novog jakog atraktora prometa.Pozitivni utjecajizadržavanje dobre protočnosti koridora gradskih avenijabez obzira na TZKZM kao jak generator prometa (preko 2.000 PM) utjecaj stani-kreni vožnje jeminimaliziran,nova raskrižja doprinose smirivanju prometa kao važnog čimbenika sigurnosti i ekološkihpokazatelja,planirani zahvati se obavljaju unutar definiranih koridora Generalnog urbanističkog plana GradaZagrebaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 69


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEIntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja3 5 5 75 pozitivanNačindjelovanjaNeizravan,kumulativanNegativni utjecajizauzimanje dodatnog prostora novim prometnim površinama,generiranje novog prometa zbog nagle (skokovite) prometne potražnje,snaga TZKZM kao jakog atraktora individualnog promet doprinijet će povećanju buke i ukupnepotrošnje goriva u PZU.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja3 2 3 18 NegativanNačindjelovanjaNeizravan,kumulativan4.3.10.4 Učinkovitost planiranih zahvataProcjena učinkovitosti zahtijeva određene kvantitativne poredbe. Simulacija prognozira dobrerezultate ukoliko se provedu planirani zahvati na prometnoj mreži.Ne provođenje planiranih infrastrukturnih zahvata dovela bi do sljedećeg:osnova prometnog rješenja (potrebni zahvati u PZU) su rekonstrukcija postojećih semaforiziranihraskrižja i njihovo preprogramiranje, semaforizacija novih raskrižja i njihovo povezivanje isinkronizirani rad s postojećim raskrižjima,loše upravljanje semaforiziranim raskrižjem zasniva se na dvije veličine:prostorna (nedostatan broj prometnih trakova)vremenska (neadakvatan plan izmjene signala prema prometnoj potražnji,što za raskrižja tipa i oblika koja se nalaze u PZU predmnijeva povećani rep čekanja od najmanjetri vozila po ciklusu na jednom raskrižju,neprovođenje potrebnih zahvata u PZU dovela bi do lošeg posluživanja minimalno 12 vozila uPZU,obzirom da se predmnijeva rad raskrižja s duljinom ciklusa C = 100 s – ima 36 ciklusa u satu,vršnih sati u danu ima 6, dana u tjednu s vršnim satima ima 6 (izuzima se nedelja), a tjedana ugodini ima 40 (izuzima se 12 tjedana za godišnje odmore i različite blagdane – produženevikende) dobiva se ukupan broj od:12 vozila × 36 ciklusa/h × 6 vršnih sati/dan × 6 dana/tjedan × 40 tjedan/godina = 622.080neposluženih vozila u jednoj godini u vršnim satima posjeta TZKZM.Budući da neposluženo vozilo u jednom ciklusu:produžuje svoje vrijeme čekanja prosječno za 50 s/vozpovećava potrošnju goriva zbog produženog vremena čekanja prosječno 1,9 l/voz-h,povećava potrošnju goriva zbog stani-kreni vožnje za 0,02 l/stop,na razini godine dana to znači:STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 70


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE622.080 voz × 50 s/voz = 31.104.000 s = 8.640 voz-h vremenskog gubitka; to je 51 radni mjesec,odnosno oko 45.000 EUR prosječne neto plaće u Zagrebu,8.640 × 1,9 l/voz-h = 16.416 l povećane potrošnje goriva zbog produženog vremena čekanja ili215.00 EUR produženog vremena čekanja,622.080 × 0,02 l/stop = 12.440 l povećane potrošnje goriva zbog povećanog broja zaustavljanja(stani-kreni vožnje) ili 16.000 EUR povećanog broja zaustavljanja,Ukupni gubitak u izgubljenom vremenu i povećanoj potrošnji goriva procjenjuje se na oko276.000 EUR u 2020. godini, ako se ne provedu planirani zahvati na mreži.Budući da se radi o linearnim modelima, ušteda će se od 2020. godine prema 2010. godinismanjivati za 5 % kako bi se dobila ukupna realna ušteda od 2010. godine (godina realneprovedbe planiranih zahvata i izgradnje TZKZM) do 2020. godine (ciljna godina).Sljedeća tablica pokazuje ukupne godišnje uštede prema planiranom linearnom porastu prometaod 5 %. U trećem stupcu je prikazan kumulativni zbroj, tj. tekuća ušteda u pojedinoj godini.Tablica pokazuje da se ukupna ušteda tijekom deset godina (od 2010. do 2020. godine) penje napreko 2,3 milijuna EUR.TABLICA 16. Prikaz ukupnih godišnjih ušteda prema planiranom linearnom porastu prometa od5%Godina Ušteda [EUR] Kumulativni zbroj2010 165.251 165.2512011 173.949 339.2002012 183.104 522.3042013 192.741 715.0452014 202.885 917.9312015 213.564 1.131.4942016 224.804 1.356.2982017 236.636 1.592.9332018 249.090 1.842.0232019 262.200 2.104.2232020 276.000 2.380.223Potrebni zahvati u PZU SE procjenjuju:izgradnja i semaforizacija raskrižja Koledovčina – TZKZM:izgradnja i semaforizacija raskrižja Kanalski put – TZKZM:izgradnja priključka na Radničku cestu:preprogramiranje semaforskih uređaja i sinkroniziranje:eksploatacijsko i investicijsko održavanje četiri semafora:TROŠKOVI SVEUKUPNO: 810.000 EUR350.000 EUR310.000 EUR100.000 EUR40.000 EUR10.000 EURBudući da osnovu rješenja čine semaforizirana raskrižja tijekom godina je primarno njihovoeksploatacijsko i investicijsko održavanje. jednostavan model troškova je prikazan u sljedećojtablici.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 71


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETABLICA 17. Prikaz troškova eksploatacijskog i investicijskog održavanja semaforiziranihraskrižjaGodina Troškovi zahvata [EUR] Kumulativni zbroj2010 810.000 810.0002011 10.000 820.0002012 10.000 830.0002013 10.000 840.0002014 10.000 850.0002015 10.000 860.000*2016 40.000 900.0002017 10.000 910.0002018 10.000 920.0002019 10.000 930.0002020 10.000 940.000* - prema normama EU nakon sedam godina se semaforski uređaj mijenja ili obavlja generalniservisUsporedba tablica ušteda i troškova daje sljedeće rezultate:u 2014. godini investicija se isplaćuje; pet godina od izgradnje,omjer trošak/korist (cost/benefit) u ciljnoj 2020. godini iznosi 0,39; odnosno omjer korist/trošakiznosi 2,53.Posljedica ovako brze isplativosti, tj. visokog omjera opravdanosti realizacije planiranih zahvata,leži u činjenici prognoze kvalitetnog rada semaforskih uređaja. Dva su osnovna argumenta nakojima počiva ova tvrdnja:u planu je izgradnja sustava za Automatsko upravljanje prometom (početak u 2009. godini, azavršetak 2013. godine),posljednjih godina se u Zagrebu ugrađuje kvalitetna i pouzdana semaforska oprema, koja upotpunosti ispunjava osnovne premise predloženog rješenja.4.4 OPIS POTREBE ZA PRIRODNIM RESURSIMATijekom korištenja zahvata koristit će se fosilna goriva za grijanje, za pomoćni diesel agregat i zapromet. Utjecaj korištenja fosilnih goriva na okoliš obuhvaćen je u utjecaju na zrak i tlo.IntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanja2 4 2 16 NegativanNačindjelovanjaNeizravan,kumulativanSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 72


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE4.5 OPIS MOGUĆIH UMANJENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI OKOLIŠA U ODNOSU NA MOGUĆEKORISTI ZA DRUŠTVO I OKOLIŠU okviru Studije ovaj zahvat se sagledava u segmentu mogućih učinaka na prostor i ljudeneposrednog i šireg okruženja, na promjenu njihovih već uobičajenih životnih obrazaca i napromjene zatečene gospodarske strukture i očekivanih načina promjene.Na isti način na koji su učinci nekog projekta na prirodni okoliš determinirani njegovim odlikama,stanjem, strukturom i načinom realizacije i rada, tako su mogući i vjerojatni njegovi učinci naodređene promjene postojeće društveno gospodarske strukture užeg i šireg područja planiranogzahvata.Društveno gospodarsko stanje i struktura na indirektan je način vezana za zahvat, a time postajei čimbenik okoliša. Kako pri određivanju umanjenja prirodnih vrijednosti okoliša postoje određenepoteškoće u vidu kvantifikacije umanjenja, u Studiji su pri analizi mogućih utjecaja zahvata napojedine sastavnice okoliša analizirani i pojedini društveni segmenti kao što je doprinos lokalnojzajednici, povećanje društvene svijesti i razvoj turizma.Rezultati analize mogućih utjecaja zahvata Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mall dani suu tablici 16. Analizirano je 9 utjecaja na sastavnice okoliša za vrijeme gradnje zahvata i 11mogućih utjecaja za vrijeme korištenja zahvata.Kumulativna skala mogućeg vrednovanja utjecaja kretala se od 0-125, pri čemu se negativnavrijednost utjecaja veća od 51 smatrala neprihvatljivom.Tijekom građenja zahvata javljaju se utjecaji na sastavnice okoliša i na društvenu zajednicu kojisu posljedica uobičajenih građevinskih aktivnosti, privremenog su karaktera i nestaju nakonprestanka građevinskih aktivnosti. Od analiziranih utjecaja, svi utjecaji ukazali su na to da nemadugotrajnih kvalitativnih i/ili kvantitativnih promjena komponenata okoliša ili da količina i/ilikvaliteta promjena komponenata okoliša nije značajna.Tijekom analize mogućih utjecaja na okoliš i užu i širu društvenu zajednicu utvrđeni su pozitivni inegativni utjecaji. Kao poznati utjecaji prepoznati su utjecaji na stanovništvo, biljni i životinjskisvijet i na jedan segment prometa. Od negativnih utjecaja, samo je jedan utjecaj prepoznat kaoprihvatljiv utjecaj i to je utjecaj buke na okoliš, dok se ostali analizirani utjecaj po svojojkarakteristici mogu svrstati u kategoriju nema utjecaja ili utjecaj je zanemariv.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 73


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETABLICA 18. Sumarni prikaz mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i društvene zajedniceIntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaMogući utjecaji zahvata na okoliš tijekom gradnjeUtjecajnastanovništvo3 1 4 12 NegativanUtjecaj na biljni iživotinjski svijet0 1 0 0 / /NačindjelovanjaKumulativanUtjecaj na tlo 3 2 2 12 NegativanKumulativanUtjecaj na vodu 2 1 2 4 Negativan NeizravanUtjecaj na zrak 3 1 4 12 NegativanIzravan/neizravanUtjecaj na kulturnopovijesnu baštinu0 1 0 0 / /Utjecaj na krajobraz 3 1 4 12 Negativan IzravanUtjecaj od buku 3 1 3 9 Negativan IzravanUtjecaj na promet 3 1 4 12 Negativan IzravanMogući utjecaj zahvata na okoliš tijekom korištenjaUtjecajnaIzravan,3 4 5 60 PozitivanstanovništvoneizravanUtjecaj na zrak 3 4 2 24 NegativanIzravan,Utjecaj na biljni iživotinjski svijet2 4 2 16 PozitivanUtjecaj na tlo 1 4 3 12 NegativanneizravanIzravan,neizravanIzravan,neizravanUtjecaj na površinskevode0 4 1 0 / /Utjecaj na kulturnopovijesnubaštinu0 4 0 0 / /Utjecaj od buke 3 4 3 36 Negativan IzravanOtpad 2 4 1 8 Negativan IzravanUtjecaj na promet 3 5 5 75 PozitivanUtjecaj na promet 3 2 3 18 NegativanOpis potrebe zaprirodnim resursima2 4 2 16 NegativanNeizravan,kumulativanNeizravan,kumulativanNeizravan,kumulativanSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 74


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEUkoliko se razmatraju pozitivne i negativne numeričke vrijednosti utjecaja može se reći da pozitivnevrijednosti ovog zahvata iznose 151, a negativne 139, tj. pozitivne vrijednosti mogu kompenzirati najvišipotencijalne utjecaje na okoliš.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 75


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLŠA5.1 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PLAN PROVEDBE MJERAMjera Nositelj mjere Vrijeme provedbeTlo1 Osigurati kontrolirani prijevoz viška iskopanog materijala na za to predviđeno i IzvođačTijekom izgradnjepripremljeno odlagalište2 Pri izvođenju zemljanih radova, humusni sloj posebno odlagati i naknadno ga koristiti za IzvođačTijekom izgradnjeuređenje zemljanih površina.3 Za sve manipulativne i radne površine predvidjeti sustav odvodnje Projektant Tijekom izrade projektaPromet4 Izraditi Projekt regulacije prometa tijekom građenja Izvođač Prije početka gradnje5 Izgraditi raskrižja Koledovčina – TZKZM Nositelj zahvata Tijekom izgradnje6 Izgraditi raskrižja Kanalski put – TZKZM Nositelj zahvata Tijekom izgradnje7 Izgraditi priključka na Radničku cestu u svrhu povezivanja istočnog dijela parcele. Nositelj zahvata Tijekom izgradnje8 Preprogramiranje semaforskog uređaja na raskrižju Radnička cesta – Koledovčina Nositelj zahvata Tijekom izgradnje(primjena prometne potražnje nakon početka rada TZKZM)9 Preprogramiranje semaforskog uređaja na raskrižju Koledovčina – Kanalski put Nositelj zahvata Tijekom izgradnje(primjena prometne potražnje nakon početka rada TZKZM)10 Povezivanje semaforiziranih raskrižja u sinkronizirani rad Nositelj zahvata Tijekom izgradnje11 Izgraditi sustav pješačkih i biciklističkih komunikacija kako je planirano projektnom Nositelj zahvata Tijekom izgradnjedokumentacijom za radničku cestu i ovim projektom12 Uputnom signalizacijom nedvosmisleno ukazivati na ciljeve putovanja Nositelj zahvata Tijekom izgradnje13 Dinamičkom signalizacijom upućivati vozače – goste TZKZM na „protočnije“ ulaze(područja/zone sa slobodnim parkiranjem)Nositelj zahvataTijekom izgradnjeSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 76


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE14 Dinamičkim uputnim sustavom u garaži TZKZM upućivati vozila na točke „veće Nositelj zahvata Tijekom izgradnjeprotočnosti“, odnosno na mjesta gdje će njihov izlazak manje opterećivati eksternuprometnu mrežu.15 Prometnom signalizacijom i administrativnim mjerama (rješenjima nadležnih gradskih Nositelj zahvata Tijekom izgradnjeslužbi) ograničiti kretanje teretnih vozila i propisati itinerere dostavnih vozila.16 Sustav rada semaforiziranih raskrižja treba raditi s funkcijom cilja kompozicije Nositelj zahvata Tijekom izgradnjeminimalnog vremena i repova čekanja.Vode17 Interni sustav odvodnje planiranog zahvata izvesti vodonepropusno. Atest o Projektant/Izvođač Tijekom izradevodonepropusnosti treba ishoditi od ovlaštene pravne osobe.projekta/tijekom gradnje18 Interni sustav odvodnje izvesti kao razdjelni sustav. Projektant Tijekom izradeprojekta/tijekom gradnje19 Interni sustav odvodnje priključiti na sustav javne odvodnje Nositelj zahvata Tijekom gradnje20 Čiste oborinske vode sakupljati u akumulacijske bazene i koristiti za navodnjavanje Nositelj zahvata Tijekom korištenjazelenih površina oko zahvata.21 Za sve manipulativne i radne površine predvidjeti sustav odvodnje. Projektant Tijekom izrade projekta22 Kod izgradnje podzemnih dijelova objekta, zabranjena je uporaba materijala, izolacijskih IzvođačTijekom gradnjepremaza i drugih kemikalija, koje bi polaganim otapanjem mogli otpustiti opasne tvari uvodonosnik.23 Sve prometne površine potrebno je obrubiti ivičnjacima i izvesti u padovima prema ProjektantTijekom izrade projektavodonepropusnim slivnicima za prikupljanje oborina.24 Zauljene i potencijalno zauljene otpadne vode sakupiti i prije njihova ispuštanja u sustav Nositelj zahvata Tijekom korištenjajavne odvodnje provesti kroz uređaj za pročišćavanje (separator masti i ulja).25 Sanitarne otpadne vode nastale od pripreme hrane iz ugostiteljskih objekata, prethodno Nositelj zahvata Tijekom korištenjapročistiti na separatoru ulja i masnoća prije njihova ispuštanja u interni sustav odvodnje..26 Sanitarne otpadne vode odvoditi s lokacije internim sustavom odvodnje do sustava javne Nositelj zahvata Tijekom korištenjaodvodnje.27 Interni sustav odvodnje kontrolirati i održavati. Nositelj zahvata Tijekom korištenjaOtpadSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 77


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE28 Otpad koji nastaje za vrijeme izgradnje objekta prikupljati na gradilištu na način da se neugrožava okoliš i sukcesivno odvoziti na odlagalište komunalnog otpada u skladu spostojećim propisima.Otpadna ulja i masti moraju se prikupljati i zbrinut u skladu s važećim propisima.29IzvođačIzvođačTijekom izgradnjeTijekom izgradnje30 Pretakališta goriva moraju biti izvedena na vodonepropusnoj podlozi s uzdignutim rubom IzvođačTijekom izgradnjei s odvodnjom prema taložniku i separatoru ulja i masti.31 Sav otpad nastao tijekom korištenja odvojeno sakupljati i predati ovlaštenom sakupljaču. Nositelj zahvata Tijekom korištenja32 Razvrstani otpad privremeno skladištiti u prostoru za privremeno skladištenje otpadasmješteno u zaseban prostor.KrajobrazNositelj zahvataTijekom korištenja33 Izraditi Projekt krajobraznog uređenja Projektant Tijekom projektiranja34 Ozeleniti okolni prostor TZKZM sukladno projektu krajobraznog uređenja Izvođač/Nositeljzahvata35 Nakon završene izgradnje pojedinih građevina izvoditelj mora očistiti gradilište te sve Izvođačpovršine dovesti u prijašnje stanje, odnosno prema projektu uređenja krajobraza.Kulturno povijesna baština36 U slučaju pojave eventualnih arheoloških nalaza tijekom zemljanih radova neophodno jeprekinuti radove i o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.ZrakIzvođačPrije početka korištenjaPrije početka korištenjaTijekom gradnje37 Nije dopušteno prekomjerno punjenje vozila zbog prosipanja, po potrebi vlažiti iskopani IzvođačTijekom gradnjematerijal prije izlaska vozila s gradilišta38 Redovito čistiti i dezinficirati kanale klimatizacijskog sustava. Nositelj zahvata Tijekom korištenjaBuka39 Najviša dopuštena razina buke na referentnoj točki T1 na granici zahvata prema zoni ProjektantTijekom projektiranjamješovite – pretežito stambene namjene: 47 dB(A) danju, odnosno 40 dB(A) noću40 Najviša dopuštena razina buke na referentnoj točki T2 na granici zahvata prema zonimješovite – pretežito poslovne namjene sa stanovanjem: 53 dB(A) danju, odnosno 45Projektant/NositeljzahvataTijekom projektiranja i tijekomgradnjedB(A) noću41 Najviša dopuštena razina buke na referentnoj točki T3 na rubu stambenog naselja Projektant/Nositelj Tijekom projektiranja i tijekomSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 78


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEsjeveroistočno od zahvata mora biti: 50 dB(A) danju, odnosno 40 dB(A) noću zahvata gradnje42 Najviša dopuštena razina buke od 80 dB(A) danju i noću duž granica zahvata (premasusjednim česticama unutar gospodarske zone)Projektant/Nositeljzahvata43 Zvučna snaga rashladnika vode ne smije biti veća od 86 dB(A) Projektant/Nositeljzahvata44 Zvučna snaga ventilatora transformatorskih stanica ne smije biti veća od 63 dB(A) Projektant/Nositelj(ograničenje zbog rada tijekom noćnog razdoblja)zahvata45 Duž interne prometnice uz istočnu granicu zahvata treba postaviti barijeru za zaštitu od Projektant/Nositeljbuke (u studiji računski uzet u obzir jednostranoapsorbirajući zid visine 3 m, duljine 70 zahvatam, postavljen na 2 m udaljenosti od vanjskog ruba prometnice kojim se ostvarujesmanjenje buke za 6 dB uz najugroženije stambene objekte).46 Akustički parametri ostalih postrojenja i uređaja te fasadnih elemenata građevine ne Projektant/Nositeljsmiju bitno odstupati u odnosu na korištene za potrebe izrade Studijezahvata47 Bučne radove obavljati tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, Izvođačkada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći48 Za kretanje teških vozila treba odabrati putove uk koje ima najmanje potencijalno Izvođačugroženih objekata i koji su već opterećeni bukom prometa.49 Za parkiranje teških vozila odabrati mjesta udaljena od potencijalno ugroženih objekata Izvođačte gasiti motore zaustavljenih vozila.Tijekom projektiranja i tijekomgradnjeTijekom projektiranja i tijekomgradnjeTijekom projektiranja i tijekomgradnjeTijekom projektiranja i tijekomgradnjeTijekom projektiranja i tijekomgradnjeTijekom gradnjeTijekom gradnjeTijekom gradnje50 Radno vrijeme poslovnih prostora mora biti kao što je navedeno u Studiji. Nositelj zahvata Tijekom korištenja51 Dostava robe mora se ograničiti na dnevno razdoblje Nositelj zahvata Tijekom korištenja52 Sve uređaje za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje čiji rad izvan radnog vremena nijenužan, noću treba isključivati.53 Snaga sustava za reprodukciju glazbe mora biti elektronički ograničena na način daekvivalentna razina buke u prostoru ugostiteljskog objekta pri reprodukciji glazbemaksimalnom glasnoćom ne prelazi 65 dB(A).Emisija buke bitno ovisi o stanju opreme. Zbog toga treba postrojenja / uređaje redovitokontrolirati i održavati kako u radu ne bi došlo do povećane emisije buke.54 Prilikom nabavke novih postrojenja / uređaja, kao jedan od bitnih parametara treba uzetiu obzir podatke o buci, te nabavljati malobučnu opremu u skladu sa zahtjevima DirektiveEZ za smanjenje emitirane zvučne snage.Nositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataTijekom korištenjaTijekom korištenjaTijekom korištenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 79


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE55 Po puštanju u rad, mjerenjem treba provjeriti utjecaj buke koja se javlja u okolišu kaoposljedica rada nove opreme.Nositelj zahvataTijekom korištenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 80


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE5.2 PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA I PLAN PROVEDBE MJERA ZAŠTITEOKOLIŠAOblik monitoringaDinamikaNositeljprovođenja1. Ispitivati kakvoću sanitarnih otpadnih voda prije SukladnoNositeljispusta u sustav javne odvodnje sukladno vodopravnoj zahvataVodopravnoj dozvoli.dozvoli2. Mjeriti emisije iz stacionarnog izvora. Prema propisima Nositeljzahvata3. Provesti mjerenje buke na kritičnim točkama Nakon početka Nositeljimisije u okolišu (T1, T2 i T3).rada, te pri zahvatasvakoj izmjenidijela postrojenjai/ili uređaja kojidovode dopovećanja buke5.3 PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠU ovoj Studiji opisan je zahvat izgradnje Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mall uZagrebu. Analizirani su podaci o lokaciji zahvata i podaci o okolišu zahvata uzuključivanje svih sastavnica okoliša i društvenog aspekta. Nakon analize, procijenjeni sumogući utjecaj zahvata na okoliš, provedeno je njihovo vrednovanje s više aspekata(intenzitet, duljina, rasprostranjenost, te predznak utjecaja). Nakon provedenogvrednovanja predložene su mjere zaštite i plan njihove provedbe te program i planpraćenja stanja okoliša.Temeljem cjelovite analize predlaže se slijedeće:Zahvat izgradnje i korištenja Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mall u Zagrebuprihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanjaokoliša.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 81


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE6. SAŽETAK STUDIJE6.1 OPIS ZAHVATAInvestitor planira izgradnju Trgovačko-zabavnog kompleksa „Zagreb Mall“ na područjuGrada Zagreba, na lokaciji Radnička cesta, Žitnjak. Građevinska parcela će se formiratiod dijelova k.č. 1604/2, 1604/6, 1604/7, 1604/8, 1604/9, k.o. Žitnjak.Građevina je višenamjenski kompleks koji se sastoji od trgovačkih, zabavnih, sportskih,ugostiteljskih sadržaja i drugih sadržaja s potrebnim parkirališno - garažnim prostorima,te svim pratećim gospodarskim i tehničkim prostorima.Građevinska parcela, na kojoj se predviđa izgradnja Trgovačko-zabavnog kompleksa,formirati će se, od dijelova k.č.br. 1604/2, 1604/6, 1604/7, 1604/8, 1604/9, k.o. Žitnjak(ukupne površine 61.497,00m 2 ). Zemljište, koje sačinjavaju 5 postojećih katastarskihčestica, je trapeznog oblika i sa 3 strane je omeđeno javnim prometnicama (djelomično isa 4, jugoistočne, strane).Prijedlogom parcelacije formirat će se 3 nove parcele. Osim predmetne parceleTrgovačko-zabavnog kompleksa, formirat će se parcela nove javne prometnice (odvojakRadničke ceste) i još jedne građevinska parcela. Oblik i veličina predmetne građevinskeparcele biti će vidljivi u grafičkom prilogu (Prijedlog parcelacije), koji je sastavni dio ovogelaborata. Novoformirana parcela biti će također trapeznog oblika, površine 51.512,00m 2 .Teren parcele je ravan.Građevina je na terenu postavljena centralno, odmaknuta od svih međa parcele.Građevni pravci novopredviđene građevine udaljeni su više od 3,0m, od granicasusjednih parcela (min. polovica visine građevine).Površina parcele 51.512,00m 2 (100,00 %)Tlocrtna projekcija 24.844,58m 2 (48,23 %)Zelenilo 10.319,84m 2 (20,03 %)Parkirališta, prometnice, manipulativne površine 16.744,50m 2 ( 32,51%)Koeficijent izgrađenosti je kin = 48,23% (maks. kin = 50,00%).Površina zelenila je 20,03% (min. 20,00%).GBP građevine (bez podruma) 60.715,61m 2 (1,18)Koeficijent iskoristivosti je kin = 1,18 (maks. kin = 1,2).GBP površina prema GUP-u iznosi:podrum -2Po 38.594,44m 2podrum -1Po 27.904,68m 2prizemlje P 22.972,00m 2kat +1K 21.343,41m 2kat +2K 13.021,03m 2kat +3K 3.379,17m 2Ukupna GBP površina građevine iznosi 127.214,73m 2 .STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 82


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 32. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:100000STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 83


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 33. Lokacija zahvata na geokodiranoj karti 1:25000STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 84


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 34. Lokacija zahvata na ortofoto prikazuSLIKA 35. Lokacija zahvata – pogled s ugla Radničke i KoledovčineSLIKA 36. Lokacija zahvata – pogled s ugla Koledovčine i Kanalske uliceSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 85


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESLIKA 37. SituacijaSLIKA 38. Mikrolokacija zahvataGrađevina je višenamjenski kompleks koji se sastoji od trgovačkih, ugostiteljskih,uslužnih i zabavnih sadržaja, te sadržaja za odmor i relaksaciju, s potrebnim parkirališno- garažnim prostorima i svim pratećim gospodarskim i tehničkim prostorima.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 86


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJESvi prethodno navedeni sadržaji organizirani su u 2 podzemne (-2Po) i 4 nadzemne(P,+3K) etaže.Prizemlje (P), prvi (+1K), te drugi (+2K) kat zauzima trgovačko-zabavni centar,organiziran oko galerije, koja se proteže kroz 3 nadzemne etaže, a u koju se ulazi krozglavni ulaz na jugozapadnom uglu i kroz sporedni ulaz na sjeverozapadnom. Na drugomkatu planirani su, uz trgovačke i uslužne, također i zabavni i ugostiteljski sadržaji.Prostor za odmor i relaksaciju, smješten je na etaži +3K i potpuno je izdvojena cjelina odsvih ostalih nadzemnih etaža.Opskrba objekta sanitarno-hidrantskom vodom predviđena je iz Gradskog vodovoda -Zagreb.Zbog veličine građevine predviđa se izvedba dva priključka na postojeći sustav javneodvodnje.Interni sustav odvodnje objekta će riješen razdjelnim sustavom i to:Sanitarne otpadne vodeZauljene otpadne vode od pranja garažaPotencijalno zauljene oborinske otpadne vodeČiste oborinske vodeUkupna količinaQ=22,0 l/secQ=80,0 l/secQ=10,0 l/secQ=400,0 l/sec512,0 l/secPredmetno područje nije obuhvaćeno važećim provedbenim planom, tako da je idejnorješenje izrađeno u skladu sa smjernicama Generalnog urbanističkog plana gradaZagreba (Sl.glasnik grada Zagreba 16/07), te Ispravaka Generalnog urbanističkog planagrada Zagreba (Sl.glasnik grada Zagreba 02/08, 06/08).Predmetna čestica nalazi se:prema kartografskom prikazu "Korištenje i namjene prostora" u zoni koja je predviđenaza Trgovačke komplekse (oznaka K2),prema kartografskom prikazu "Urbana pravila" u zoni Uređenja, zaštite i obnovekompleksa jedne namjene.Predmetna lokacija zahvata u potpunosti je infrastrukturno opremljena6.2 PODACI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠULokacija zahvata na kojoj se predviđa izgradnja Trgovačko-zabavnog kompleksa ZagrebMall nalazi se u potpunosti urbaniziranom području na području gradske četvrti Žitnjak, aomeđena je sa jugozapadne stane odvojkom Radničke ceste (glavna gradskaprometnica), sa sjeverozapadne strane ulicom Koledovčina, sa sjeverne strane ulicomKanalski put, te sa istočne strane ulicom Kozari put 1. U neposrednom susjedstvu,jugoistočno od lokacije, nalaze se zgrade ''Pan-papirne industrije'' – Tvornica papiraZagreb d.o.o. Lokacija je u potpunosti infrastrukturno opremljena.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 87


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE6.2.1 Meteorološke i klimatološke značajkePrema Koppenovoj klasifikaciji područje Zagreba ima umjereno toplu vlažnu klimu stoplim, odnosno vrućim ljetima (oznaka Cfa), s izmjenama četiri godišnja doba koja suomogućena s povoljnim vremenskim rasporedom temperatura, oborina, insolacije ivjetrova.6.2.2 Geološki, hidrogeološki i hidrološki podaciUnutar šireg područja Zagreba izdvojene su tri osnovne hidrogeološke jedinice koje suposljedica geomorfoloških i strukturno-tektonskih odnosa. Izdvajaju se hidrogeološkajedinica temeljno gorje, zona dubokih arteških bazena i kvartarni ravničarski vodonosnihorizont.Podzemne vode u području predviđenom za zahvat kreću se kroz podzemlje sukladnohidrodinamskim zakonitostima medija u kojim se nalaze. S obzirom da su u ovom dijeludominantni šljunkovito-pjeskoviti vodonosnici, podzemne vode imaju slobodni vodni nivo.S druge strane, nalaze se u neposrednoj blizini rijeke što znači, da je površinski tok Saveu najužoj vezi s nivoom podzemnih voda lokacije zahvata. Tome u prilog govore i podaciiz hidrogeološke karte, gdje je razvidno da nivo maksimalnih i nivo minimalnih vodaopada od zapada i sjeverozapada prema istoku i jugoistoku. Ovakav odnos sukladan je sglavnim pravcima nadohranjivanja podzemnih rezervoara, odnosno pravcima kretanjapodzemnih voda.Rijeka Sava udaljena je od lokacije cca 1000 m južno, zračne linije, a rukavac Savica300 m južno. Na sjevernoj strani šireg područja lokacije nalazi se potok Bliznec koji seplanira zatvoriti prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.Lokacija zahvata smještena je u III vodozaštitnoj zoni, dok na sjeveru graniči s IIvodozaštitnom zonom Sašnjak.Područje zahvata smješteno je u nizinskom dijelu Zagrebačke županije, u pojasusjeverno od rijeke Save, južno od obronaka Medvednice. Ovaj pojas je na sjeveruograničen potezom područjem Donje dubrave, a s druge strane, na jugu Radničkomcestom, odnosno Savicom. Površinu terena pokrivaju kvartarne naslage, odnosno riječninanosi pliocensko-kvartarne i holocenske starosti.Za povratni period od 500 godina predviđa se potres od 8,5-9 o MCS za sjeveroistočni diograda.6.2.3 InfrastrukturaPredmetna lokacija zahvata u potpunosti je infrastrukturno opremljena.6.2.4 Prometni podaciSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 88


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEParcela Trgovačko-zabavnog kompleksa „Zagreb Mall“ (TZKZM) smještano je istočno uzulicu Koledovčina, sjeverno od Radničke ceste i južno od Kanalskog puta.Radnička cesta je prema Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba kategoriziranakao gradska avenija. Do kraja 2009. godine (prije dovršetka izgradnje TZKZM) će bitiizvedena u punom profilu (dva kolnika) pa se njezino građevinsko-geometrijsko rješenjepromatra u punom profilu.Građevinski radovi na rekonstrukciji ulice Kanalski put, ulice kategorije gradske uliceprema GUP-u, su pri kraju i izvedeno stanje se može uklopiti u prijedlog priključenjaTZKZM.Ulica Koledovčina ima, prema GUP-u, kategoriju gradske avenije. Danas je izgrađena sjednim (istočnim kolnikom) i tramvajskim tijelom sa zapadne strane, odnosno u sredinipromatrajući cijeli koridor. Realni planovi ne predmnijevaju izgradnju ulice Koledovčina upunom profilu, odnosno njezino spajanje u „gradski prsten“ s Vatikanskom ulicom uNovom Zagrebu u srednjeročnom razdoblju. Projektna dokumentacija za Radničku cestutakođer ne predviđa izgradnju raskrižja Radnička – Koledovčina kao raskrižja cestaizvedenih u punom profilu; predviđa Radničku u punom profilu i Koledovčinu udanašnjem profilu.U ožujku 2008. godine (relevantno razdoblje) obavljena su brojenja prometa naRadničkoj cesti, na presjeku sjeverno od Kanalskog puta. Obavljeno je 24-satno brojenjeprometa u petak po 15-minutnim intervalima.Ukupno je prošlo 27.711 voz/dan; prema sjeveru 16.615 voz/dan, a prema jugu 11.096voz/dan. Omjer je 60:40 u korist kretanja prema sjeveru. Ovaj omjer pokazuje pozitivanutjecaj čvora Kosnica na Zagrebačkoj obilaznici i Domovinskog mosta, kao ineprepoznavanje ovog koridora „s gradske strane“ zbog nedovršenosti punog koridoraRadničke ceste.Kritičan je 15-ti sat (2.172 voz/h), a kritično razdoblje je 11:00 – 16:00 sati kadakoridorom prolazi preko 2.000 voz/danZadnje sustavno brojenje prometa na Radničkoj cesti obavljeno je početkom 2001.godine, a razlika u prometnoj potražnji pokazuje relativan rast po prosječnoj stopi od 5 %godišnje.Za prosječnu i ukupnu stopa rasta prometne potražnje, analizirajući prethodno obrađenepodatke, može se zaključiti sljedeće:lokalna brojenja prometa pokazuju da ključna točka PZU, raskrižje Radnička –Koledovčina, u vršnom dnevnom opterećenju se nalazi u granicama oko 2.000 voz/h, pričemu koridor Radničke ceste preuzima 65 % prometa,vršna opterećenja u radnom danu su u 15:00 sati, a subotom oko 14:00 sati,parcijalna (izolirana) brojenja prometa pokazuju prosječnu stopu rasta na Radničkoj cestioko 5 % godišnje; to nije statistički signifikantan podatak,ne postoje dostupni makropokazatelji,broj registriranih motornih vozila u Zagrebu raste po stopi 5,16 %,gradski proračun raste po stopi 9,5 %, uz umjereniji trend posljednjih godina od 6,9 %;rast proračuna prati negativan prirodni prirast stanovništva (negativan indeks vitalnosti),stupanj motorizacije raste po stopi 4,68 %,STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 89


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEPrometna studija grada Zagreba, kao relevantan strateški dokument, prognozira stopurasta prometa 2,5 – 3,0 % godišnje,6.2.5 Kulturne i prirodne vrijednostiNa području planiranog zahvata ne postoje prirodne vrijednosti zaštićene temeljemZakona o zaštiti prirode (NN, br. 70/05). Granice obuhvata planiranog zahvata niti jednimsvojim dijelom ne ulaze u područje Nacionalne ekološke mreže Republike Hrvatske.Prema karti staništa lokacija zahvata smještena je na industrijskom i obrtničkom području(J22).6.2.6 StanovništvoPrema popisu stanovništva iz 2001. godine grad Zagreb ima 779.145 stanovnika, i to415.153 žene i 363.992 muškarca. Šire gradsko područje okuplja više od milijunstanovnika. Prosječna starost stanovnika je 39,7 godina. Najveće gradske četvrti su:Trešnjevka (više od 120 000 stanovnika), Novi Zagreb (više od 110 000 stanovnika) iDubrava (blizu 100 000 stanovnika). Po popisu stanovništva iz 1991. godine, naseljenomjesto Zagreb imalo je 706,770 stanovnika. Ukoliko se razmatra mikrolokacija,najznačajniji udio stanovništva koje je smješteno u obiteljskim kućama nalazi se na 200-300 m istočno od lokacije zahvata i to naselje Kozari bok koje je dio gradske četvrtiPešćenica-Žitnjak. U ovom naselju obitava 3.000 do 4.000 stanovnika. Na sjevernoj,zapadnoj i južnoj strani nalaze se industrijski objekti.Neposredno uz granicu istočne strane lokacije zahvata nalazi se cca 5 stambenihobjekata.6.2.7 BukaPlanirana lokacija gradnje smještena je unutar gospodarske zone koja se prostire na šireokolno područje južno i zapadno. Sa sjeverne strane, parcela graniči sa zonom infrastrukturnihsustava, sa istočne strane sa zonama gospodarske namjene u sjevernom, mješovite - pretežitostambene namjene u središnjem te mješovite - pretežito poslovne namjene u južnom dijelu.Dominantni izvori buke su promet gradskim prometnicama koje sa tri strane okružuju parceluzahvata, Kanalski put sa sjeverne, Koledovčina sa zapadne i Radnička cesta sa jugozapadnestrane te postojeći gospodarski objekti smješteni na okolnim parcelama.Postojeće opterećenje okoliša bukom utvrđeno je mjerenjem buke tijekom dnevnog i noćnograzdoblja na dvije mjerne točke u vanjskom prostoru na istočnoj granici zahvata te dodatno nazapadnoj granici stambenog dijela naselja Kozari Bok, o čemu je sastavljen izvještaj (N-08043 /kolovoz 2008., "Sonus" d.o.o.).Buka je mjerena na dva mjerna mjesta u vanjskom prostoru, na istočnoj granici parcele, premaprostorima koje će trebati štititi od buke planiranog trgovačko-zabavnog centra:- T1: granica parcele stambenog objekta I Kozarski put 3;- T2: jugoistočni ugao parcele trgovačko-zabavnog centra.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 90


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEDodatno mjerenje izvršeno je uz najbliže stambene objekte na sjeverozapadnoj granici gustonaseljenog dijela naselja (mjerna točka T3).TABLICA 19. Izmjerene ekvivalentne razine buke uz lokaciju zahvataMjerna točkaL A,eq [dB(A)]dannoćT1 - I Kanalski put 3 52 51T2 - jugoistočna granica zahvata 58 55T3 - rub stambenog dijela naselja 58 49Izmjerene ekvivalentne razine buke su više od dopuštenih za noćno razdoblje na svim mjernimtočkama. Tijekom dnevnog razdoblja razine buke su više od dopuštene na mjernoj točci T3,niže od dopuštenih na točkama T1 i T2.Dominantni izvori buke na lokaciji su promet gradskim prometnicama koje sa tri strane okružujuparcelu zahvata te postojeći gospodarski objekti smješteni na industrijskom kompleksu istočnijeod predmetne parcele.Ekvivalentne razine buke diktirane su bukom prometa dok se buka industrijskih postrojenjajavlja kao trajna zvučna podloga. Na mjernoj točci T3 kao dodatan izvor buke javljaju se radneaktivnosti vezane za djelatnost okolnih gospodarskih objekata. Osim buke cestovnog prometakoja se javlja kao dominantan izvor buke, uočljiva je buka sa poslovnih kompleksa istočno odplaniranog zahvata koja posebno dolazi do izražaja tijekom noćnog razdoblja.6.3 OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠU okviru Studije ovaj zahvat se sagledava u segmentu mogućih učinaka na prostor i ljudeneposrednog i šireg okruženja, na promjenu njihovih već uobičajenih životnih obrazaca ina promjene zatečene gospodarske strukture i očekivanih načina promjene.Na isti način na koji su učinci nekog projekta na prirodni okoliš determinirani njegovimodlikama, stanjem, strukturom i načinom realizacije i rada, tako su mogući i vjerojatninjegovi učinci na određene promjene postojeće društveno gospodarske strukture užeg išireg područja planiranog zahvata.Društveno gospodarsko stanje i struktura na indirektan je način vezana za zahvat, a timepostaje i čimbenik okoliša. Kako pri određivanju umanjenja prirodnih vrijednosti okolišapostoje određene poteškoće u vidu kvantifikacije umanjenja, u Studiji su pri analizimogućih utjecaja zahvata na pojedine sastavnice okoliša analizirani i pojedini društvenisegmenti kao što je doprinos lokalnoj zajednici, povećanje društvene svijesti i razvojturizma.Rezultati analize mogućih utjecaja zahvata Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Malldani su u tablici 16. Analizirano je 9 utjecaja na sastavnice okoliša za vrijeme gradnjezahvata i 11 mogućih utjecaja za vrijeme korištenja zahvata.Kumulativna skala mogućeg vrednovanja utjecaja kretala se od 0-125, pri čemu senegativna vrijednost utjecaja veća od 51 smatrala neprihvatljivom.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 91


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETijekom građenja zahvata javljaju se utjecaji na sastavnice okoliša i na društvenuzajednicu koji su posljedica uobičajenih građevinskih aktivnosti, privremenog sukaraktera i nestaju nakon prestanka građevinskih aktivnosti. Od analiziranih utjecaja, sviutjecaji ukazali su na to da nema dugotrajnih kvalitativnih i/ili kvantitativnih promjenakomponenata okoliša ili da količina i/ili kvaliteta promjena komponenata okoliša nijeznačajna.Tijekom analize mogućih utjecaja na okoliš i užu i širu društvenu zajednicu utvrđeni supozitivni i negativni utjecaji. Kao poznati utjecaji prepoznati su utjecaji na stanovništvo,biljni i životinjski svijet i na jedan segment prometa. Od negativnih utjecaja, samo jejedan utjecaj prepoznat kao prihvatljiv utjecaj i to je utjecaj buke na okoliš, dok se ostalianalizirani utjecaj po svojoj karakteristici mogu svrstati u kategoriju nema utjecaja iliutjecaj je zanemariv.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 92


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJETABLICA 20. Sumarni prikaz mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i društvenezajedniceIntenzitetutjecajaDuljinatrajanjautjecajaObuhvatrasprostranjenostiutjecajaNumeričkavrijednostutjecajaPredznakdjelovanjaMogući utjecaji zahvata na okoliš tijekom gradnjeUtjecajnastanovništvo3 1 4 12 NegativanUtjecaj na biljni iživotinjski svijet0 1 0 0 / /NačindjelovanjaKumulativanUtjecaj na tlo 3 2 2 12 NegativanKumulativanUtjecaj na vodu 2 1 2 4 Negativan NeizravanUtjecaj na zrak 3 1 4 12 NegativanIzravan/neizravanUtjecaj na kulturnopovijesnu baštinu0 1 0 0 / /Utjecaj na krajobraz 3 1 4 12 Negativan IzravanUtjecaj od buku 3 1 3 9 Negativan IzravanUtjecaj na promet 3 1 4 12 Negativan IzravanMogući utjecaj zahvata na okoliš tijekom korištenjaUtjecajnaIzravan,3 4 5 60 PozitivanstanovništvoneizravanUtjecaj na zrak 3 4 2 24 NegativanIzravan,Utjecaj na biljni iživotinjski svijet2 4 2 16 PozitivanUtjecaj na tlo 1 4 3 12 NegativanneizravanIzravan,neizravanIzravan,neizravanUtjecaj na površinskevode0 4 1 0 / /Utjecaj na kulturnopovijesnubaštinu0 4 0 0 / /Utjecaj od buke 3 4 3 36 Negativan IzravanOtpad 2 4 1 8 Negativan IzravanUtjecaj na promet 3 5 5 75 PozitivanUtjecaj na promet 3 2 3 18 NegativanOpis potrebe zaprirodnim resursima2 4 2 16 NegativanNeizravan,kumulativanNeizravan,kumulativanNeizravan,kumulativanSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 93


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEUkoliko se razmatraju pozitivne i negativne numeričke vrijednosti utjecaja može se rećida pozitivne vrijednosti ovog zahvata iznose 151, a negativne 139, tj. pozitivnevrijednosti mogu kompenzirati najviši potencijalne utjecaje na okoliš.6.4 PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLŠA6.4.1 Mjere zaštite okoliša i plan provedbe mjeraMjera Nositelj mjere Vrijeme provedbeTlo1 Osigurati kontrolirani prijevoz viška IzvođačTijekom izgradnjeiskopanog materijala na za topredviđeno i pripremljeno odlagalište2 Pri izvođenju zemljanih radova, humusni IzvođačTijekom izgradnjesloj posebno odlagati i naknadno gakoristiti za uređenje zemljanih površina.3 Za sve manipulativne i radne površine Projektant Tijekom izradepredvidjeti sustav odvodnjeprojektaPromet4 Izraditi Projekt regulacije prometa Izvođač Prije početkatijekom građenjagradnje5 Izgraditi raskrižja Koledovčina – TZKZM Nositelj zahvata Tijekom izgradnje6 Izgraditi raskrižja Kanalski put – TZKZM Nositelj zahvata Tijekom izgradnje7 Izgraditi priključka na Radničku cestu usvrhu povezivanja istočnog dijelaparcele.8 Preprogramiranje semaforskog uređajana raskrižju Radnička cesta –Koledovčina (primjena prometnepotražnje nakon početka rada TZKZM)9 Preprogramiranje semaforskog uređajana raskrižju Koledovčina – Kanalski put(primjena prometne potražnje nakonpočetka rada TZKZM)10 Povezivanje semaforiziranih raskrižja usinkronizirani rad11 Izgraditi sustav pješačkih i biciklističkihkomunikacija kako je planiranoprojektnom dokumentacijom za radničkucestu i ovim projektom12 Uputnom signalizacijom nedvosmislenoukazivati na ciljeve putovanja13 Dinamičkom signalizacijom upućivativozače – goste TZKZM na „protočnije“ulaze (područja/zone sa slobodnimparkiranjem)Nositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 94


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE14 Dinamičkim uputnim sustavom u garažiTZKZM upućivati vozila na točke „većeprotočnosti“, odnosno na mjesta gdje ćenjihov izlazak manje opterećivatieksternu prometnu mrežu.15 Prometnom signalizacijom iadministrativnim mjerama (rješenjimanadležnih gradskih službi) ograničitikretanje teretnih vozila i propisatiitinerere dostavnih vozila.16 Sustav rada semaforiziranih raskrižjatreba raditi s funkcijom cilja kompozicijeminimalnog vremena i repova čekanja.Vode17 Interni sustav odvodnje planiranogzahvata izvesti vodonepropusno. Atest ovodonepropusnosti treba ishoditi odovlaštene pravne osobe.18 Interni sustav odvodnje izvesti kaorazdjelni sustav.19 Interni sustav odvodnje priključiti nasustav javne odvodnje20 Čiste oborinske vode sakupljati uakumulacijske bazene i koristiti zanavodnjavanje zelenih površina okozahvata.21 Za sve manipulativne i radne površinepredvidjeti sustav odvodnje.22 Kod izgradnje podzemnih dijelovaobjekta, zabranjena je uporabamaterijala, izolacijskih premaza i drugihkemikalija, koje bi polaganim otapanjemmogli otpustiti opasne tvari uvodonosnik.23 Sve prometne površine potrebno jeobrubiti ivičnjacima i izvesti u padovimaprema vodonepropusnim slivnicima zaprikupljanje oborina.24 Zauljene i potencijalno zauljene otpadnevode sakupiti i prije njihova ispuštanja usustav javne odvodnje provesti krozuređaj za pročišćavanje (separator mastii ulja).25 Sanitarne otpadne vode nastale odpripreme hrane iz ugostiteljskihobjekata, prethodno pročistiti naseparatoru ulja i masnoća prije njihovaispuštanja u interni sustav odvodnje. .Nositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeTijekom izgradnjeProjektant/Izvođač Tijekom izradeprojekta/tijekomgradnjeProjektant Tijekom izradeprojekta/tijekomgradnjeNositelj zahvata Tijekom gradnjeNositelj zahvataTijekom korištenjaProjektant Tijekom izradeprojektaIzvođačTijekom gradnjeProjektant Tijekom izradeprojektaNositelj zahvataNositelj zahvataTijekom korištenjaTijekom korištenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 95


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE26 Sanitarne otpadne vode odvoditi s Nositelj zahvata Tijekom korištenjalokacije internim sustavom odvodnje dosustava javne odvodnje.27 Interni sustav odvodnje kontrolirati i Nositelj zahvata Tijekom korištenjaodržavati.Otpad28 Otpad koji nastaje za vrijeme izgradnje IzvođačTijekom izgradnjeobjekta prikupljati na gradilištu na načinda se ne ugrožava okoliš i sukcesivnoodvoziti na odlagalište komunalnogotpada u skladu s postojećim propisima.29Otpadna ulja i masti moraju se prikupljati i zbrinut u skladu s važećim propisima.IzvođačTijekom izgradnje30 Pretakališta goriva moraju biti izvedena IzvođačTijekom izgradnjena vodonepropusnoj podlozi suzdignutim rubom i s odvodnjom premataložniku i separatoru ulja i masti.31 Sav otpad nastao tijekom korištenja Nositelj zahvata Tijekom korištenjaodvojeno sakupljati i predati ovlaštenomsakupljaču.32 Razvrstani otpad privremeno skladištiti u Nositelj zahvata Tijekom korištenjaprostoru za privremeno skladištenjeotpada smješteno u zaseban prostor.Krajobraz33 Izraditi Projekt krajobraznog uređenja Projektant Tijekomprojektiranja34 Ozeleniti okolni prostor TZKZM sukladno Izvođač/Nositelj Prije početkaprojektu krajobraznog uređenjazahvatakorištenja35 Nakon završene izgradnje pojedinih Izvođač Prije početkagrađevina izvoditelj mora očistitikorištenjagradilište te sve površine dovesti uprijašnje stanje, odnosno prema projektuuređenja krajobraza.Kulturno povijesna baština36 U slučaju pojave eventualnih arheoloških IzvođačTijekom gradnjenalaza tijekom zemljanih radovaneophodno je prekinuti radove i o tomeobavijestiti nadležni konzervatorski odjel.Zrak37 Nije dopušteno prekomjerno punjenjevozila zbog prosipanja, po potrebi vlažitiiskopani materijal prije izlaska vozila sgradilišta38 Redovito čistiti i dezinficirati kanaleklimatizacijskog sustava.Buka39 Najviša dopuštena razina buke nareferentnoj točki T1 na granici zahvataprema zoni mješovite – pretežitoIzvođačNositelj zahvataProjektantTijekom gradnjeTijekom korištenjaTijekomprojektiranjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 96


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEstambene namjene: 47 dB(A) danju,odnosno 40 dB(A) noću40 Najviša dopuštena razina buke nareferentnoj točki T2 na granici zahvataprema zoni mješovite – pretežitoposlovne namjene sa stanovanjem: 53dB(A) danju, odnosno 45 dB(A) noću41 Najviša dopuštena razina buke nareferentnoj točki T3 na rubu stambenognaselja sjeveroistočno od zahvata morabiti: 50 dB(A) danju, odnosno 40 dB(A)noću42 Najviša dopuštena razina buke od 80dB(A) danju i noću duž granica zahvata(prema susjednim česticama unutargospodarske zone)43 Zvučna snaga rashladnika vode ne smijebiti veća od 86 dB(A)44 Zvučna snaga ventilatoratransformatorskih stanica ne smije bitiveća od 63 dB(A) (ograničenje zbograda tijekom noćnog razdoblja)45 Duž interne prometnice uz istočnugranicu zahvata treba postaviti barijeruza zaštitu od buke (u studiji računskiuzet u obzir jednostranoapsorbirajući zidvisine 3 m, duljine 70 m, postavljen na 2m udaljenosti od vanjskog rubaprometnice kojim se ostvaruje smanjenjebuke za 6 dB uz najugroženije stambeneobjekte).46 Akustički parametri ostalih postrojenja iuređaja te fasadnih elemenata građevinene smiju bitno odstupati u odnosu nakorištene za potrebe izrade Studije47 Bučne radove obavljati tijekom dnevnograzdoblja, a samo u izuzetnimslučajevima, kada to zahtjevatehnologija, tijekom noći48 Za kretanje teških vozila treba odabratiputove uk koje ima najmanjepotencijalno ugroženih objekata i koji suveć opterećeni bukom prometa.49 Za parkiranje teških vozila odabratimjesta udaljena od potencijalnougroženih objekata te gasiti motorezaustavljenih vozila.50 Radno vrijeme poslovnih prostora morabiti kao što je navedeno u Studiji.Projektant/NositeljzahvataProjektant/NositeljzahvataProjektant/NositeljzahvataProjektant/NositeljzahvataProjektant/NositeljzahvataProjektant/NositeljzahvataProjektant/NositeljzahvataIzvođačIzvođačIzvođačNositelj zahvataTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekomprojektiranja itijekom gradnjeTijekom gradnjeTijekom gradnjeTijekom gradnjeTijekom korištenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 97


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE51 Dostava robe mora se ograničiti nadnevno razdoblje52 Sve uređaje za ventilaciju, klimatizaciju ihlađenje čiji rad izvan radnog vremenanije nužan, noću treba isključivati.53 Snaga sustava za reprodukciju glazbemora biti elektronički ograničena nanačin da ekvivalentna razina buke uprostoru ugostiteljskog objekta prireprodukciji glazbe maksimalnomglasnoćom ne prelazi 65 dB(A).Emisija buke bitno ovisi o stanju opreme.Zbog toga treba postrojenja / uređajeredovito kontrolirati i održavati kako uradu ne bi došlo do povećane emisijebuke.54 Prilikom nabavke novih postrojenja /uređaja, kao jedan od bitnih parametaratreba uzeti u obzir podatke o buci, tenabavljati malobučnu opremu u skladusa zahtjevima Direktive EZ za smanjenjeemitirane zvučne snage.55 Po puštanju u rad, mjerenjem trebaprovjeriti utjecaj buke koja se javlja uokolišu kao posljedica rada noveopreme.Nositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataNositelj zahvataTijekom korištenjaTijekom korištenjaTijekom korištenjaTijekom korištenjaTijekom korištenjaSTUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 98


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE6.5 PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA I PLAN PROVEDBE MJERA ZAŠTITEOKOLIŠAOblik monitoringaDinamikaNositeljprovođenja1. Ispitivati kakvoću sanitarnih otpadnih voda prije SukladnoNositeljispusta u sustav javne odvodnje sukladno vodopravnoj zahvataVodopravnoj dozvoli.dozvoli2. Mjeriti emisije iz stacionarnog izvora. Prema propisima Nositeljzahvata3. Provesti mjerenje buke na kritičnim točkama Nakon početka Nositeljimisije u okolišu (T1, T2 i T3).rada, te pri zahvatasvakoj izmjenidijela postrojenjai/ili uređaja kojidovode dopovećanja buke6.6 PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠU ovoj Studiji opisan je zahvat izgradnje Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mall uZagrebu. Analizirani su podaci o lokaciji zahvata i podaci o okolišu zahvata uzuključivanje svih sastavnica okoliša i društvenog aspekta. Nakon analize, procijenjeni sumogući utjecaj zahvata na okoliš, provedeno je njihovo vrednovanje s više aspekata(intenzitet, duljina, rasprostranjenost, te predznak utjecaja). Nakon provedenogvrednovanja predložene su mjere zaštite i plan njihove provedbe te program i planpraćenja stanja okoliša.Temeljem cjelovite analize predlaže se slijedeće:Zahvat izgradnje i korištenja Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mall u Zagrebuprihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanjaokoliša.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 99


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE7. POPIS LITERATURE1. Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl.glasnik grada Zagreba 16/07),te Ispravaka Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Sl.glasnik gradaZagreba 02/08, 06/08).2. Idejni projekt Trgovačko-zabavnog kompleksa Zagreb Mall, Kincl d.o.o., 2008.3. Prometna studija - Utjecaj eksternog prometa na okoliš Trgovačko-zabavnikompleks Zagreb Mall, Z. Lanović, 2008.4. Studija buke, Sonus d.o.o., 2008.5. HRN ISO 9613-2 / 2000: Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom - Općametoda proračuna;R6. LS-90 / 1990: Richtlinien fuer den Laermschutz an Strassen;7. Parkplatzlaermstudie, Bayerisches Landesamt fuer Umweltschutz, 1994;8. Izvještaj o mjerenju buke br. N-08043 / kolovoz 2008., "Sonus" d.o.o.9. D. Rumenjak: Metoda koristi i troškova (Cost-benefit) u procjeni utjecaja naokoliš, VII međunarodni simpozij gospodarenja otpadom Zagreb, 2002.10. S. Tišma, A. Pisarović, A. Farkaš: Metodološka primjenjivost cost-benefit analizeu ekonomskom vrednovanju prirodnih resursa, IMO Zagreb, 269-299.11. Izvješće o stanju okoliša Grada Zagreba, 2006.12. Darabuš, S., Jakelić, I.Z., 1996: Osnove lovstva. Hrvatski lovački savez. 1-428,Zagreb.13. Kovačević, J,: 1967: Korovi. Poljoprivredna enciklopedija, svezak I.Jugoslavenski leksikografski zavod, 672-678. Zagreb.14. Krnjeta, D.2003: Ptice Hrvatske-ornitološki priručnik. Meridijani. 1-253, Samobor.15. Šarić, T.1989: Atlas korova. Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavnasredstva, Sarajevo, str. 1-221.16. Geotehnički elaborat, Geoexpert d.o.o., Zagreb, 2008.STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 100


FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE8. POPIS PROPISA1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08)3. Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08)4. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)5. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)6. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak izstacionarnih izvora (NN 21/07)7. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08)8. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listomopasnog otpada (NN 50/05)9. Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99 i 12/01)10. Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05)11. Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnimtipovima te o mjerama za održavanje stanišnih tipova (NN 7/06)12. Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07)13. Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06)14. Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07)15. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnihstaništa (Bernska konvencija) (NN 06/00)16. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)17. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01)18. Zakon o šumama (NN 140/05)19. Pravilnik o uređivanju šuma (NN 111/06)20. Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)21. Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02)22. Odluka o zaštiti izvorišta (Sl. glasnik Grada Zagreba 9/07)23. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. glasnik 12/02)24. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03)25. Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03)26. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade iborave (NN 145/04)STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA TRGOVAČKO-ZABAVNI KOMPLEKS ZAGREB MALL 101

More magazines by this user
Similar magazines