pobrania - Koło Naukowe Menadżer Produkcji AGH

zarz.agh.edu.pl
  • No tags were found...

pobrania - Koło Naukowe Menadżer Produkcji AGH

Koło Naukowe „MenadŜer Produkcji”Wydział Zarządzania AGH30-067 Kraków ul. Gramatyka 10e-mail: mp@zarz.agh.edu.pl http://www.mp.zarz.agh.edu.plStatut Koła Naukowego MenadŜer Produkcjidziałającego przy Wydziale Zarządzania AGHI. Postanowienia ogólne1. Koło Naukowe „MenadŜer Produkcji”, zwane dalej „MP”, jest jednostkąStudenckiego Ruchu Naukowego.2. Koło Naukowe „MP” działa przy Wydziale Zarządzania pod merytorycznąopieką Akademii Górniczo-Hutniczej.3. Głównym celem Koła Naukowego „MP” jest rozbudzanie zainteresowań pracąnaukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską wśrodowisku studenckim.4. Cele wymienione w pkt. 3, będą realizowane poprzez:a) prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania i inŜynierii produkcjib) sesje Naukowec) seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi Gośćmid) obozy studenckiee) warsztaty naukoweII. Powstanie Koła Naukowego „MP”1. Koło Naukowe „MP” powołują członkowie załoŜyciele stanowiący grupęinicjatywną.2. Podstawą do rozpoczęcia działalności przez Koło Naukowe „MP” jest:a) deklaracja udziału w pracach Koła przynajmniej 6 studentówb) zaakceptowana przez Wydział kandydatura opiekuna naukowegoIII. Członkowie Koła Naukowego „MP” – prawa i obowiązki1. Członkiem Koła Naukowego „MP” moŜe być kaŜdy student WydziałuZarządzania AGH, wykazujący zainteresowania naukowe, osiągający pozytywnewyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów KN „MP” oraz aktywniewspółpracujący z pozostałymi członkami Koła, uznający statut KN „MP”.2. Studentów przyjmuje w poczet członków Koła, Zarząd na pisemny wniosekzłoŜony przez studenta.3. Członkowie Koła Naukowego „MP” mają prawo:a) aktywnie reprezentować Kołob) wybierać i być wybieranym do władz KN „MP”c) zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacjed) oceniać działalność Zarządu i jego członkówe) korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w róŜnych formachruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualneprogramy studiowania, warsztaty naukowe)www.mp.zarz.agh.edu.pl


f) realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem4. Członkowie Koła Naukowego „MP” mają obowiązek:a) wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauceb) stosować się do postanowień statutu i Władz KN „MP”5. Członkostwo ustaje przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu KołaNaukowego „MP” zatwierdzonej przez Walne Zebranie członków, przezwystąpienie Studenta z Koła lub z chwilą wygaśnięcia uprawnień studenckich.IV. Władze Koła Naukowego „MP”1. NajwyŜszą władzą Koła Naukowego „MP” jest Walne Zgromadzenie członków.2. Członkowie ZałoŜyciele mają prawo wykonywania podwójnej liczby głosów.3. Walne Zgromadzenie zwołuje raz w roku, jednak nie później niŜ do 30listopada,Zarząd Koła Naukowego z inicjatywy własnej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie:ZWZCz). W razie potrzeby zwoływane jest przez Zarząd Nadzwyczajne WalneZgromadzenie Członków (NWZCz) z inicjatywy własnej lub na imienny, pisemnywniosek co najmniej dwóch trzecich członków Koła.4. Zarząd Koła Naukowego „MP” zobowiązany jest ogłosić termin, miejsce iporządekZwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej dwa tygodnie wcześniej,z powiadomieniem Opiekuna Koła.5. W przypadku złoŜenia wniosku o zwołanie NWZCz, Zgromadzenie zostajezwołane, z zachowaniem pkt.4, w ciągu najpóźniej trzech dni kalendarzowych podacie złoŜenia wniosku.6. Walne Zgromadzenie:a) przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu i udziela absolutoriumustępującemu Zarządowib) określa kierunki dalszej działalności Koła (w tym plan działalności na kolejnyrok pracy Kołac) decyduje o strukturze Koła i Zarządud) uchwala zmiany Statutu Kołae) powołuje lub likwiduje Sekcje Koła7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z zach. pkt.IV.2.8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są waŜne, jeśli uczestniczy w nim conajmniej 50% ogólnej ilości członków Koła.9. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru spośród siebie Zarządu Koła, któregokadencja trwa jeden rok kalendarzowy, liczony od daty wyboru.10. Skład Zarządu Koła regulują postanowienia Statutu Koła.11. Zarząd lub Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani podczas kadencjiprzez WalneZgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów (z zach.pkt.IV.2).12. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Koła, odpowiedzialny za całokształtpracy Koła.www.mp.zarz.agh.edu.pl


13. Zarząd Koła odpowiedzialny jest za prowadzenie stosownej dokumentacji i zawszelkie inne materiały lub urządzenia posiadane, bądź uŜytkowane przez Koło.14. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów.V. Regulamin wyboru Zarządu Koła Naukowego „MP”1. Zarząd Koła składa się z 3-5 osób, przy czym jeśli w kole działają osoby zróŜnych lat studiów to kaŜdy rok powinien mieć swojego przedstawiciela.Przedstawicieli wybierają członkowie Koła z danego roku. Pozostała częśćzarządu jest wybierana w ogólnym głosowaniu członków Koła (patrz pkt.IV.2).2. Kandydatów do Zarządu proponują członkowie Koła.3. Wybory są tajne.4. Kandydat moŜe wycofać się z wyborów bez podania przyczyn.5. Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.6. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu Koła przydzielając jego członkomstosowne obowiązki.VI. Forma wyborów1. Wybory przeprowadza ustępujący Zarząd Koła.2. Najpierw wybierani są delegaci poszczególnych lat studiów.3. Następnie dokonuje się wyboru pozostałych członków Zarządu Koła, w liczbiezaleŜnej od wymaganego składu liczebnego Zarządu oraz ilości wybranych wgpkt.2, reprezentantów lat, w ten sposób, Ŝe o wyborze decyduje kolejność wg.ilości uzyskanych głosów, jednak nie mniejsza niŜ 20% liczby waŜnie oddanychgłosów.4. Z przeprowadzonych wyborów naleŜy sporządzić protokół.VII. Zarząd Koła Naukowego „MP”1. Podejmuje decyzje w sprawie bieŜącej działalności koła. W przypadku brakuporozumienia pomiędzy członkami Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne WalneZgromadzenie Członków, z zachowaniem postanowień pkt.IV.3, IV.4.2. Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni, Urzędów oraz Instytucji.3. Wykonuje plan pracy Koła przyjęty podczas WZCz.4. Opracowuje i wykonuje budŜet Koła.5. Zatwierdza składy delegacji na seminaria, sesje naukowe i inneprzedsięwzięcia o których mowa w pkt.I.4.www.mp.zarz.agh.edu.pl


VIII. Opiekun Naukowy Koła1. Opiekuna Naukowego mianuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanegoDziekan Wydziału Zarządzania, z uwzględnieniem pkt.XI.2.2.Opiekun naukowy Koła jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziałuza działalność merytoryczną Koła Naukowego.3. Opiekunem Naukowym Koła moŜe być pracownik naukowo-dydaktycznyWydziału Zarządzania AGH.4.Dziekan Wydziału Zarządzania moŜe odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionejfunkcji na jego pisemny wniosek.IX. Fundusze Koła Naukowego1. Fundusze Koła naukowego stanowią środki przekazane przez AGH.X. Sekcje Koła Naukowego1. Zarząd Koła Naukowego wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Koła(Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego) o powołanie lub zlikwidowanie Sekcji.2. Powołanie Sekcji jest skuteczne po kontrasygnacie Opiekuna Koła.XI. Postanowienia końcowe1. Kadencja pierwszego Zarządu Koła (wybranego podczas ZgromadzeniaZałoŜycielskiego) upływa 25.10.20062. Pierwszym Opiekunem Naukowym Koła zostaje prof. dr inŜ. Wiktor Kubińskiwww.mp.zarz.agh.edu.pl

More magazines by this user
Similar magazines