Demokratija i njene granice Aleksis de Tokvil i ... - komunikacija

komunikacija.org.rs
  • No tags were found...

Demokratija i njene granice Aleksis de Tokvil i ... - komunikacija

demokratskih ustanova – u tiraniji veæine. Tiranija veæine, prema Tokvilu,najveæi je nedostatak demokratskog ureðenja društva. U njegovomdelu ova pojava je donekle i zbirni naziv za skoro sve mane demokratijekoje dovode u pitanje moguænost slobode.U drugoj knjizi Demokratije u Americi Tokvil je izbegavao daimenuje pojavu, koju je prvobitno oznaèio kao tiraniju veæine. Ta pojavaje sasvim nova i nesvodljiva na pojave i odnose starog društvenogporetka. Stare reèi „despotizam“ i „tiranija“ neprikladne su da jeoznaèe. 13 Kloneæi se u drugoj knjizi Demokratije u Americi upotrebeizraza „tiranija veæine“, Tokvil je ispitivao oblike pojave o kojoj jereè. Preveden na reènik današnje društvene nauke Tokvilov pojamtiranije veæine obuhvata pojave masovnog društva, izdvojenost pojedincai propadanje zajednice, preovlaðivanje konformizma i osrednjosti,sveopštu racionalizaciju i birokratizaciju društvenog `ivota isvemoæ dr`ave.Tokvil je smatrao da je demokratija nezaustavljiva, ali ne i neukrotiva.Ljudi ne mogu da dr`e pod nadzorom napredovanje demokratijeali oni, ipak, mogu da kontrolišu i njene štetne i njene korisneposledice. Oni ne mogu da iskljuèe dejstvo prirodnih sila, ali mogu daga uèine korisnim. Štetne posledice demokratije, odnosno širenje jednakostibez slobode, mogu se obuzdati pomoæu više društvenih i politièkihsredstava. Ta su sredstva pre svega lokalna samouprava,društveno i politièko udru`ivanje, sloboda štampe, nezavisno sudstvo,poštovanje pravno propisanih postupaka i formi. Tako izlazi da iopasnosti po slobodu u demokratski ureðenim društvima, kao i sredstvada se ove opasnosti preduprede i otklanjanju, izviru iz samogtoga društva. Iz njega izviru i pretnje njemu samom i njegov spas. 14Savremena društva i pojedinci ne mogu se, dakle, odupreti te`njii kretanju u pravcu jednakosti uslova, odnosno demokratije. Jedinood njih zavisi, meðutim, da li æe se to putovanje završiti u ropstvu ilislobodi. 15 Time dodirujemo pitanje vrednosnih pretpostavki Tokviloveanalize demokratije. Nasuprot konzervativcima i reakcionarima131415Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, knj. II, str. 324.Volkmann-Schluck, Politièka filozofija, str. 124.Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, knj. II, str. 339.13

More magazines by this user
Similar magazines