PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Agnieszka KozakMenedżer nośnikiem wartości w organizacjiWprowadzenie„Kultura organizacji to podzielany przez jej członków schemat przekonań i oczekiwań,który w istotny sposób kształtuje zachowania poszczególnych jednosteki całych grup w ramach organizacji (Byars, 1987: 48). Organizacje mogą być postrzeganejako miniaturowe społeczeństwa o odrębnej strukturze (Bjorn, 2004).Warto zwrócić uwagę, że takie spojrzenie na kulturę organizacji implikuje spojrzeniena organizację w kategoriach przejawów życia społecznego i analizowaniejej z tego punktu widzenia.Kultura organizacyjna wyraża się w jej wartościach, aspiracjach i potrzebach.Hofstede (1984, 1991) w swojej teorii kulturowych konsekwencji zakłada, że każdyczłowiek ma pewien rodzaj poznawczego zaprogramowania, odznaczającegosię stałością w czasie i prowadzącego do podobnej klasy zachowań w podobnychsytuacjach. Im dokładniej poznamy rodzaj poznawczego zaprogramowania danejjednostki, tym łatwiej możemy przewidywać jej zachowanie. Do opisów tych programówpoznawczych Hofstede używa terminów: kultura i wartości. Kultura jestwięc społecznym zaprogramowaniem umysłu, odróżniającym członków jednej organizacjiod drugiej. Każda kultura ma swój własny system wartości.Wspólne wartości funkcjonują jak swego rodzaju nieformalny system kontroli,który informuje ludzi, czego się od nich oczekuje. Silne wartości mogą pozytywniewpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez zaangażowanie zatrudnionychpracowników i wskazywanie, na co należy zwrócić szczególną uwagę zarównow procesie rekrutacji pracowników, jak i na poziomie zarządzania ich rozwojem.Istotą kultury organizacji jest więc to, by była ona nośnikiem jasnych oczekiwańi przekonań kształtujących zachowania jednostki w ramach organizacji. Sfera wartościw organizacji jest obszarem wypracowywanym przez osoby w niej uczestniczące,nieustannie podlegającym dynamicznym zmianom, nie pozostającym bez wpływu najednostkę. Jasny i czytelny system wartości w organizacji warunkuje dokonywanie

More magazines by this user
Similar magazines