PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

162Przemysław Wechtaprodukcji poprzez wykorzystywanie nowych pomysłów czy – ogólnie mówiąc – nierozpoznanej dotąd technicznej możliwości produkcji nowego towaru lub wytwarzaniaznanego towaru za pomocą nowych metod, poprzez udostępnienie nowych źródełpodaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wytwarzanej produkcji, poprzezzmiany organizacyjne w przemyśle itd.” Ostatecznie za motto funkcjonalnych koncepcjiprzedsiębiorczości uznaje Schumpeter (1955: 894-7) definicję MauricaDobba, według której „przedsiębiorcy, to ci którzy podejmują kierownicze decyzjedotyczące życia gospodarczego”. W kategoriach socjologicznych funkcjaprzedsiębiorcy odnosi się do osobistego przywództwa gospodarczego.Co jednak najistotniejsze – w teorii Schumpetera – funkcja przedsiębiorcy niejest trwale przypisana do konkretnej klasy społecznej. Jest funkcją potencjalnie dostępnądla członków wszystkich klas społecznych (por. Wechta, 2003). W sensiesocjologicznym oznacza to w pierwszym rzędzie brak formalno-prawnych ograniczeń,takich jak wymóg posiadania wykształcenia, doświadczenia czy kwalifikacjizawodowych w podejmowaniu tej funkcji. Zasadniczą – choć nie jedyną - podstawąszans rynkowych związanych z funkcją przedsiębiorcy jest pomysł, wprowadzenieszeroko pojętej innowacji gospodarczej.Natomiast funkcja menedżerska w odróżnieniu od funkcji przedsiębiorcy, niejest funkcją potencjalnie dostępną wszystkim klasom funkcjonującym w gospodarce.Menedżerowie tworzą zbiorowość względnie zamkniętą. Dostęp do funkcjimenedżerskich jest regulowany w sposób formalno-prawny. Celom takim służychociażby wymóg posiadania przez menedżera odpowiedniego patentu wykształcenia,doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych. Istnieje równieżspołeczne zamknięcie dostępu do funkcji menedżerskich. Menedżerowie mogąbowiem tworzyć mniej lub bardziej ekskluzywne kręgi towarzyskie. Do zjawiskatego odnieść można Maxa Webera pojęcie komensalizmu czyli współbiesiadnictwa.Szanse rynkowe menedżerów opierają się na prawnej i społecznej, osobistej monopolizacjikwalifikacji.Funkcje kierownicze a stosunki własnościDla wykonywania funkcji przedsiębiorcy potrzebny jest kapitał, własny lub pożyczony.Schumpeter (1960: 109, 211) określa sposób funkcjonowania przedsiębiorcy jakonie związany z „przywilejem posiadania własności per se, lecz jedynie przywilej posiadaniawłasności, którą można dysponować tj. takiej, którą można zastosowaćalbo bezpośrednio celem zrealizowania nowej kombinacji albo też wymienić jąna niezbędne dobra i usługi”. Dla wykonywania funkcji przedsiębiorcy istotne

More magazines by this user
Similar magazines