PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

174Mariola Łagunaa zidentyfikowanie tych właściwości pozwala odróżnić tych, którzy preferują założeniewłasnej firmy ponad inną działalność. Podejście to jest bliskie neoklasycznymteoriom ekonomicznym (Shook, Priem, McGee, 2003: 379-399).Przedstawione tu badania podłużne dotyczyły czterech przekonań: samooceny,przekonania o własnej skuteczności, nadziei na osiągnięcie celu oraz optymizmu.Można przypuszczać, że będą one sprzyjały podejmowaniu aktywnych działań i ryzykazwiązanego z samodzielną działalnością gospodarczą. Mogą być więc wyższeu osób, które założą własną firmę niż u managerów działających w istniejących jużorganizacjach. Można się także spodziewać, że przedsiębiorcy oraz managerowiebędą do siebie bardziej podobni niż ci, którzy nie zakładają własnej firmy.Metoda badań. Osoby badane i sposóbprzeprowadzenia badańPrzedstawione tu badania stanowią część większego projektu badawczego (por.Łaguna, 2006c). Porównanie obejmuje managerów średniego szczebla oraz osoby,które same założyły własną firmę, badane przed oraz po rozpoczęciu działalności.W pierwszym etapie tej części badań uczestniczyło 254 osoby bezrobotne,które zgłosiły się na szkolenie dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej.Wiek badanych wahał się od 18 do 55 lat (M = 29,3; SD = 9,76). Średni czaspozostawania bez pracy wynosił 23,6 miesiąca. Pierwszy etap badań prowadzonybył w okresie od maja do września 2004 r. Osoby badane wypełniały kwestionariuszew 16-20 osobowych grupach, pierwszego dnia, w którym rozpoczynało sięszkolenie. Udział w badaniu był dobrowolny, 48 osób odmówiło uczestnictwa.W drugim etapie badań, po roku, wysłane zostały zapytania do wszystkichurzędów gminy, właściwych dla miejsca zamieszkania osób badanych, z prośbąo informację czy wskazane osoby zarejestrowały działalność gospodarczą. Na 43wysłane zapytania wróciło 39 odpowiedzi (90,69%). Oprócz tego do wszystkichosób, które uczestniczyły w pierwszym etapie badań i jednocześnie wyraziłyzgodę na udział w drugiej ich części wysłana została krótka ankieta, w którejzaznaczali jakie działania podjęli w ciągu roku od zakończenia szkolenia orazpowtórnie wypełniali cztery skale przekonań na temat Ja. Odesłało je 163 osoby,czyli 64,17% uczestników pierwszego etapu badań, 3 listy wróciły z adnotacją„adresat wyprowadził się”.Jako grupa porównawcza przebadanych zostało 39 menedżerów. Były toosoby, które zajmują stanowiska kierownicze w małych i średnich firmach działającychna tym samym terenie, na którym zamieszkiwali przedsiębiorcy. Aby

More magazines by this user
Similar magazines