PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

192Jagoda Jeziorw fakcie, że 84,8% właścicieli firm nie zamierzało zmieniać miejsca zatrudnienia,wskazując przede wszystkim na konstruktywne przyczyny dążeń stabilizacyjnych,np. wykonywana praca jest dobra i satysfakcjonująca. O ważności pracy świadczyteż powszechność stwierdzeń, że nie zrezygnowano by z jej wykonywania nawetw warunkach pełnego zabezpieczenia materialnego (64,3%). Ponadto, sfera ta jestpostrzegana w kategoriach skutecznej normy społecznej – w opinii badanych nawetw polskiej rzeczywistości warto być pracowitym, bo prowadzi to do osiąganiawielu korzyści (71,5%). Stopień zadowolenia z pracy nie łączy się z formalnymikwalifikacjami przedsiębiorców, np. z wykształceniem, czy doświadczeniemw pracy, ale wykazuje związek z obecną sytuacją zawodową. Logika tej dość oczywistejprawidłowości posiada jednak charakterystyczne właściwości. U podstawogólnie korzystnego nastawienia znajdują się przede wszystkim orientacje – przedsiębiorczai na wartość pracy (tabela 2). Jednak nasilenie tych orientacji, podobniejak profesjonalnej i samorealizacyjnej, wzrasta wraz z poziomem wykształceniabadanych. Kategoria wykształcenia łączy się z systemem wartości, a zatem mamydo czynienia ze zbiorem wzajemnie warunkujących się cech (tabela 3).W przypadku drugiego wymiaru sukcesu, oceny kondycji ekonomicznej prowadzonejfirmy, opinie przedsiębiorców są bardziej umiarkowane – 28,5% badanychuznało jej stan jako dobry, 51,3% – średni, a 20,2% – słaby. Do podstawowychwłaściwości sprzyjających odnoszeniu powodzenia ekonomicznego należy młodszywiek właścicieli, wyższy poziom wykształcenia, wysoka samoocena kompetencjizawodowych (przedsiębiorczych), prowadzenie relatywnie większych podmiotów(zatrudniających powyżej 5 pracowników), zajmujących się działalnością usługową,głównie w zakresie doradztwa finansowego, prawnego, świadczeń medycznych.Tak rozumiany sukces również wiąże się orientacjami na wartości – ujemniez pesymizmem rynkowym i orientacją materialną, natomiast sprzyja mu orientacjaprzedsiębiorcza, merytokratyczna i na wartość pracy.Warto przyjrzeć się orientacjom najsilniej powiązanym z sukcesem ekonomicznym(tabela 4). Dominującymi składnikami orientacji merytokratycznej okazały siętrzy cechy: pracowitość (wskazywana jako cecha ważna w życiu, posiadająca takżeduży zakres wpływu na sukces firmy i uniknięcie zagrożenia bezrobociem), wartośćrynkowa kwalifikacji zawodowych i samodzielność działania, aktywność (jako cechaprzedsiębiorcy i sposób skutecznego funkcjonowania pracobiorców). Jednak te środkidziałania uzyskały korzystną ocenę respondentów niemal wyłącznie w odniesieniudo systemu zatrudnienia i alokacji na rynku pracy, natomiast wyraźnie ograniczanoich poziom sprawstwa w zakresie osiągania celów materialnych. W wielu wypowiedziachuwidacznia się charakterystyczna linia podziałów, która po jednej stronie lokujepracobiorców, pracodawców i oczywiście samych przedsiębiorców, a po drugiejsystem polityczny i gospodarczy państwa oraz jego instytucje. Pozwala to przypuszczać,że proces merytokratyzacji porządku społecznego został uznany za niepełny,co może w przyszłości rzutować na rozwój małej przedsiębiorczości. Analitycy już

More magazines by this user
Similar magazines