PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Problem partycypacji pracowniczej w polskiej prywatyzacji 205połowy akcji. Natomiast w spółkach sprywatyzowanych miejsce w radzie nadzorczejpracownicy mogliby uzyskać pod warunkiem zachowania swojej 20% puli akcjipreferencyjnych przyznanych w ustawie z 1990 roku. Następująca jednak w praktycewyprzedaż akcji pracowniczych pociągała za sobą całkowitą utratę uprawnieńwłaścicielskich, a więc możliwości uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszyi uzyskiwania informacji na temat sytuacji firmy i planów restrukturyzacyjnychprzygotowanych przez zarząd. Z drugiej strony patrząc natomiast na tozagadnienie, w firmach gdzie znaczny wpływ na uchwały walnego zgromadzeniaakcjonariuszy zachowali pracownicy-udziałowcy zdarzały się decyzje na przykłado emisjach akcji, których część przeznaczona dla „insiderów” była uprzywilejowanapod względem ceny. Rozwiązanie ustawowe z 30 sierpnia 1996 roku nadałopracownikom prawo wyboru dwóch piątych składu rady nadzorczej spółki będącejwłasnością Skarbu Państwa z wyłączeniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,w których nie ustanowi się rady nadzorczej. W przypadku zbycia przez SkarbPaństwa ponad 50% akcji spółki pracownicy zachować mieli prawo wybieraniaw sposób tajny, powszechny i bezpośredni 2 członków w radach liczących do 6 osób,3 w radach 7-10 osobowych i 4 w radach liczących powyżej 11 członków. W spółkachskarbu państwa zatrudniających powyżej 500 osób pracownicy zyskali prawo wyborujednego członka zarządu (z wyłączeniem spółek, w których zarząd sprawowanyjest jednoosobowo). Sankcję ustawową uzyskał też zapis o zakazie łączenia zasiadaniaw radzie nadzorczej z pełnieniem funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.Dla krytykującego to rozwiązanie reprezentanta NSZZ „Solidarność” było to kolejnymdowodem, że ustawa ma służyć „poplecznikom aktualnie rządzącego układuwładzy” (Michalski, 1995).Przez okres transformacji ustrojowej przewijała się też koncepcja wprowadzeniainnego systemowego rozwiązania partycypacji niematerialnej poprzez powoływaniew przedsiębiorstwach instytucji rad zakładowych (Wratny, 1992). Koncepcja ta niezyskała ani uznania pracodawców jako próba narzucania instytucji „trwale antagonizującejstosunki” między pracodawcą a pracobiorcami (Budzisz, 1994) ani związkówzawodowych jako potencjalnego konkurenta przy zawieraniu układów zbiorowych.Ostatnią kwestią jest stworzona w ustawie prywatyzacyjnej technika prywatyzacjilikwidacyjnej polegającej na odpłatnym przejęciu mienia przedsiębiorstwaprzez spółkę założoną przez pracowników. Technika ta określona została jako leasing,gdyż po wywiązaniu się z warunków umowy między spółką a organem założycielskimmienie przejść miało na własność spółki. Droga leasingowa prywatyzacjiprzedsiębiorstw państwowych przeznaczona była dla przekształcania małych i średnichfirm będących w stanie sprostać finansowym wymaganiom umowy leasingoweji w założeniach miała być uzupełnieniem dla prywatyzacji kapitałowej i innych technikprywatyzacji likwidacyjnej. Jednak popularność tego rozwiązania prywatyzacyjnegowśród załóg przedsiębiorstw państwowych spowodowała, że zdominowało onoilościowy obraz prywatyzacji w Polsce. Zainteresowanie leasingiem i akces dużych

More magazines by this user
Similar magazines