PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

228Grażyna Bartkowiakpracowników banków z Francji wydają się być najtrudniejsze do realizacji przezpracodawców.Tabela 5. Poziom zadowolenia z pracy w zależności od wykształcenia osóbuczestniczących w badaniach (I etap)Polacy wyk.Francuzi wyk. Egipcjanie wyk.Poziomlic./magister.lic./magister.lic./magister.zadowoleniaN % N % N % N % N % N %17-20 pkt. 1 4,55 - - 16 45,71 10 58,82 2 7,14 - -13-16 pkt. 5 22,73 14 38,89 16 45,71 6 35,29 17 60,71 4 15,389-12 pkt. 12 54,54 15 41,67 3 8,56 1 5,89 7 25,00 13 50,005-8 pkt. 4 18,18 7 19,44 - - - - 2 7,15 9 34,62Suma 22 100,00 36 100,00 35 100,00 17 100,00 28 100,00 26 100,00Źródło: Opracowanie własneTabela 6. Poziom zadowolenia z pracy w zależności od wykształcenia osób uczestniczącychw badaniach (II etap)Polacy wyk.Francuzi wyk. Egipcjanie wyk.Poziomlic./magister.lic./magister.lic./magister.zadowoleniaN % N % N % N % N % N %17-20 pkt. - - 2 6,45 11 40,74 8 44,44 4 9,52 1 5,8813-16 pkt. 7 38,89 9 29,03 11 40,74 7 38,89 24 57,15 7 41,199-12 pkt. 7 38,89 12 38,71 4 14,81 1 55,56 10 23,81 2 11,775-8 pkt. 4 22,22 8 25,81 1 3,71 2 11,11 4 9,52 8 47,06Suma 18 100,00 31 100,00 35 100,00 18 100,00 42 100,00 17 100,00Źródło: Opracowanie własne.Uzyskane dane zarówno w I jak i II etapie badań wykazują, że podobnie jakw przypadku oceny systemów motywacji najwyższe oceny pod względem zadowoleniaz pracy otrzymali Egipcjanie, w dalszej kolejności Francuzi a następnie Polacy,niezależnie od poziomu wykształcenia. Polacy i Francuzi w przeciwieństwie doEgipskich kolegów bardziej krytycznie oceniają swój poziom zadowolenia z pracy,wskazując na niedostatki istniejącego systemu motywacji. Analizując jednakpoziom zadowolenia z pracy w zależności od uzyskanego stopnia: licencjata czy wykształceniamagisterskiego można zaobserwować rozbieżności zarówno wewnątrzbadanych grup jak i między poszczególnymi nacjami 6 . Polacy i Egipcjanie po6Zależność między poziomem zadowolenia z pracy u przedstawicieli poszczególnych,uczestniczących w badaniach krajów a ich poziomem wykształcenia, w trakcie obu etapów badańweryfikowano testem „t” Studenta przy „df” wynoszącym odpowiednio 57, 54, 51 i na poziomieistotności p>0,5; wynosi ona (Polacy, Francuzi i Egipcjanie) t = 1,97, t=2,11 oraz t=2,26 a następnieprzy df = 58,44,58, na tym samym poziomie istotności, t= 2,07, t=2,17 i t=2,11

More magazines by this user
Similar magazines