PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

232Elżbieta Kowalczykwiedzę, swoje walory osobowościowe zmierzając do osiągnięcia wytyczonego celu.Celem tym może być zapewnienie sobie i swoim bliskim utrzymania, ale także odczuciesatysfakcji, doznanie spełnienia, zaspokojenie potrzeb społecznych, uznania,szacunku, możliwość wywierania wpływu i władzy itp. (Armstrong, 2001: 165).Praca służy, więc wielu celom, a dla większości ludzi jest ona czynnikiembudującym tożsamość jednostki. Dzięki niej można czuć się społecznie użytecznym,być w nurcie życia społecznego, zapewnić sobie i rodzinie pożądany poziomżycia. Praca jest, więc wartością przez sam fakt jej posiadania, dodatkowotakże jest przedmiotem wymiany pomiędzy jednostką a organizacją.Rozpatrują pojęcie pracy należy zwrócić uwagą na fakt, iż cel pracy możemieć wieloraki charakter, a mianowicie moralny, intelektualny lub materialny.Ponadto jest ona, chociażby w wymiarze subiektywnym, użyteczna. Kolejnąkwestią jest wolność pracy, istniejąca nawet w skrajnych sytuacjach przymusu.Posiada też wymiar działania, pozwalający przekroczyć bariery techniczne czymaterialne. Wielu autorów podkreśla podmiotowy charakter pracy, gdzie człowiekpostrzegany jest jako twórca czynności, dzięki której dąży do zaspokojenia odczuwanychpotrzeb. Ponadto wskazuje się na takie cechy pracy jak: świadomość,ciągłość, twórczość, naturalna konieczność, więzotwórczość, samorealizacja, wymiarwychowawczy, ekonomiczność, wymiar socjalno-bytowy, polityczny (Jezior,2005: 25-27).Warto, więc zauważyć, iż praca jest dla człowieka wartością, o którą zabiega,której podporządkowuje swoje wybory, która wpływa w znaczący sposób najakość jego życia. Wartość oznacza natomiast ogólną, abstrakcyjną zasadę, którawyznacza wzorce zachowań w danej kulturze bądź społeczeństwie, a równocześnieczłonkowie owego społeczeństwa wysoko ją cenią. Powstałe wartości społecznetworzą rdzeń, wokół którego dokonuje się integracja celów indywidualnychi społecznych. Ich przykładami mogą być wykształcenie, przyjaźń, wolność, praca(Rebber, 2000: 810).Omawiając pojęcie wartości i jego systemów należy zwrócić uwagę, iż w rozważaniachteoretyków można dokonać ich podziału na:• wartości autoteliczne i instrumentalne (czyli wartości-cele i wartości--środki),• wartości realizowane i uświadamiane,• wartości konkretne i abstrakcyjne.Podziały te są jednak arbitralne a kryteria pozwalające je rozróżnić są niejasne,zaś tworzone kategorie – nierozłączne. Nadto wartości autoteliczne i instrumentalnesą często układem dynamicznym i zmiennym, powodującym przekształcanie sięjednych w drugie (Jałowiecki, 1982: 113-114). Te pierwsze są pożądanymi stanamidocelowymi, natomiast drugie są pożądanymi sposobami zachowań (Jezior,2005: 40).

More magazines by this user
Similar magazines