PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

248Henryk Januszekpropaguje własne strategie odpowiedzialności społecznej biznesu, odpowiadającw ten sposób na rozmaite naciski społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.Działania tego typu prowadzą do tworzenia nowych form partnerstwa, polepszeniadotychczasowych interakcji z interesariuszami oraz zwiększają przewidywalnośćdziałań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Dlatego też, aspekty tecoraz częściej są zawierane w ocenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczejoraz wpływają na decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych.Przyjmuje się bowiem, że „stopień przestrzegania zasad społecznejodpowiedzialności świadczy o dobrym zarządzaniu wewnętrznym i zewnętrznym.Przyczynia się do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego wyznaczonego przez istnieniemechanizmów pozwalających przewidywać i zapobiegać kryzysom, któremogą wpłynąć na reputację i spowodować np. gwałtowne spadki cen akcji 4 .Według Business for Social Responsibility odpowiedzialny biznes to „kierowanieprzedsiębiorstwem w taki sposób, aby zaspokoić lub prześcignąć etyczne,prawne, komercyjne i publiczne oczekiwania społeczeństwa w stosunku do światabiznesu” 5 . Oznacza to, że w tym rozumieniu CSR sprostanie organizacji tylko wymaganiomprawnym nie jest równoznaczne z jej odpowiedzialnością społeczną.Różne instytucje i organizacje zajmujące się promowaniem idei odpowiedzialnościspołecznej firm wskazują, na stronach portalu przedsiębiorczych,że „odpowiedzialność społeczna biznesu to nowy światowy kierunek zmianw strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, który zobowiązuje firmy dozrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem ekologii, ekonomii i etyki” 6 .Warto więc w tym miejscu podkreślić, że odpowiedzialność społeczna biznesuchociaż niewątpliwie wiąże się z etyką biznesu, to nie są to pojęcia tożsame. Etykabiznesu określa postawę, sposób postępowania i podejście do przenikających sięzagadnień gospodarki, polityki, kultury czy edukacji.Odpowiedzialność biznesu jest natomiast długofalową i dobrowolnie podejmowanąstrategią rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającą jego własny interes przyjednoczesnym poszanowaniu potrzeb otoczenia zewnętrznego. Odpowiedzialnaprzedsiębiorczość to działanie firmy, które łączy cele firmy z celami jej otoczeniai prowadzi do uzyskania obopólnych korzyści 7 . Geneza idei odpowiedzialności społecznejbiznesu ma swoje źródła w wielu wytycznych zawartych w rozmaitych koncepcjachteoretycznych dotyczących prowadzenia biznesu, jak np. Globalne ZasadySullivana oraz wytycznych zawartych w różnego rodzaju dokumentach regulującychodpowiedzialny biznes przedsiębiorstw.4Zob. Komisja Europejska, Green Paper for Promoting a European Framework for CorporateSocial Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001, p. 84.5. Business for Social Responsibility jest organizacją pozarządową propagującą ideę CRSw przedsiębiorstwach, zob. www.fob.org.pl.6Zob. www.ipis.pl..7www.konkurencyjnafirma.pl/odpowiedzialna_firrna.htm, odsłona z dnia 30.04.2006.

More magazines by this user
Similar magazines