PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Odpowiedzialność społeczna biznesu 249Geneza idei odpowiedzialności społecznej biznesuŹródeł idei odpowiedzialności społecznej biznesu należy niewątpliwie szukać w takichdokumentach, jak:a) Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;b) Globalne Zasady Sullivana;c) Zasady prowadzenia działalności gospodarczej z CAUX;d) Europejskie regulacje dotyczące odpowiedzialnego biznesu, w szczególności:− Strategia Lizbońska,− Zielona Księga Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CRS),− Biała Księga (CRS).Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zostały spisanew 1976 roku przez kraje członkowskie OECD. Sformułowanie tych zasad miało nacelu wprowadzenie reguł dla przedsiębiorstw wielonarodowych tak, aby stosowały siędo polityki państwa, w którym działają. Wprowadzenie wytycznych miało zachęcićprzedsiębiorstwa międzynarodowe do minimalizowania negatywnych skutków ichdziałalności i przyczyniać się do pozytywnego wpływu na gospodarkę, środowiskonaturalne oraz postęp społeczny w danym kraju. Wytyczne opracowane przez OECDzostały zawarte w dziesięciu rozdziałach i dotyczyły następujących aspektów:Rozdział I zawierał ogólne pojęcie i podstawowe zasady – podkreślał, że stosowaniewytycznych jest dobrowolne. Zwracał także uwagę, że wdrożenie zasad mapozytywny wpływ zarówno na otocznie przedsiębiorstwa jak i jego wnętrze.Rozdział II ukazywał politykę ogólną i zbiór wskazówek dotyczących zabezpieczeniapodstawowych praw człowieka, wdrażania zasad rozwoju zrównoważonegoi szczególnej dbałości o interesariuszy przedsiębiorstwa. Zawierał także wezwanieprzedsiębiorstw, do wzięcia pełnej odpowiedzialności za stosowaną politykę w państwie,w którym firma prowadzi działalność.Rozdział III podkreślał jawność informacji – przedsiębiorstwa powinny ujawniaćdane dotyczące swojej działalności oraz struktury własności, a także przygotowywaćogólnodostępne raporty dotyczące prowadzonej polityki społeczneji prośrodowiskowej.Rozdział IV omawiał zatrudnienie i stosunki pracy – rozdział szeroko opisywałprawidłowe zachowania przedsiębiorstw dotyczące stosunków na liniipracodawca – pracownik. Według wytycznych przedsiębiorstwa powinny m.in.:„nie dyskryminować pracowników – ani na etapie zatrudniania ich, ani w pracy zewzględu na odmienny kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, kraj pochodzeniaczy też pochodzenie społeczne. Powinny respektować prawo zatrudnianych dobycia reprezentowanym przez związki zawodowe i innych bona fide przedstawicieli,oraz do podejmowania konstruktywnych negocjacji zarówno indywidualnie, jaki za pośrednictwem stowarzyszeń pracodawców, z przedstawicielami pracowników

More magazines by this user
Similar magazines