PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

252Henryk JanuszekGlobalne Zasady Sullivana nie dotyczyły wyłącznie miejsca, w którym zostałyspisane, lecz jak sama nazwa wskazuje z zamierzenia miały stanowić globalnezasady działań przedsiębiorstw. Pastor, jak sam twierdzi, chciał zachęcićprzedsiębiorstwa działające we wszystkich państwach na świecie do postępowaniaodpowiedzialnego społecznie.Pastor Sullivana złożył oświadczenie, pod którym powinno się podpisać każdeprzedsiębiorstwo i tym samym respektować zasady w nim zawarte. Oświadczeniezostało spisane przez Pastora w języku angielskim, przetłumaczone zaś na językpolski przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu propagowane jest w licznych publikacjachpod hasłem: „Więcej niż zysk”. „Oświadczenie” głosi:Jako firma przestrzegająca Globalnych Zasad Sullivana będziemy, postępować zgodniez literą prawa, a jako odpowiedzialny członek społeczeństwa będziemy stosowaćponiższe Zasady z uczciwością przynależną sektorowi przedsiębiorstw. Będziemyprzygotowywać i wdrażać odpowiednią politykę firmową, procedury oraz strukturyszkoleniowe, a także reguły sprawozdawczości wewnętrznej, aby zapewnić przestrzeganieowych Zasad na wszystkich poziomach zatrudnienia. Jesteśmy przekonani,że dzięki stosowaniu Zasad osiągniemy wyższy poziom tolerancji i zrozumienia wśródposzczególnych narodowości, promując tym samym kulturę pokoju.W związku z powyższym zobowiązujemy się:Wyrażać wsparcie dla powszechnych praw człowieka, a szczególnie praw naszychpracowników, społeczności, w których jesteśmy obecni i partnerów, z którymiwspółpracujemy.Prowadzić politykę równych szans dla pracowników na wszystkich poziomachzatrudnienia w firmie, bez względu na kolor skóry, przynależność rasową, płeć, wiek,przynależność etniczną bądź wyznanie oraz prowadzić działalność bez stosowanianiedopuszczalnych form traktowania pracowników, takich jak wykorzystywaniedziecięcej siły roboczej, kary cielesne, molestowanie kobiet, praca niewolniczai inne formy naruszania praw człowieka.Szanować prawo pracowników do dobrowolnego zrzeszania się.Zapewnić pracownikom wynagrodzenie umożliwiające zaspokojenie przynajmniejpodstawowych potrzeb, oraz zagwarantować im możliwość podnoszeniakwalifikacji i umiejętności w celu poprawy szans społecznych i ekonomicznych.Stworzyć bezpieczne i zdrowe warunki pracy, chronić zdrowie ludzkie i środowiskooraz wspierać zrównoważony rozwój.Wspierać zasady uczciwej konkurencji, przestrzegać praw własności intelektualneji innych praw autorskich i wystrzegać się oferowania przekazywania i przyjmowaniałapówek.Współpracować z rządami i społecznościami krajów, w których prowadzimydziałalność w celu poprawy jakości życia w tychże społecznościach w sferze edukacji,kultury oraz dobrobytu ekonomiczno-społecznego przez zapewnienie szkolenia

More magazines by this user
Similar magazines