PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

264Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepańskinierówności społecznych” (Zabłocki, 2002: 8). Równolegle rozwijała się idea społeczeństwaobywatelskiego, którego częścią miał być nacisk obywatelski na tylesilny i skuteczny, by przedsiębiorstwa nie podejmowały działań sprzecznychz interesem społeczności lokalnych. Jednocześnie przedsiębiorstwa same zaczęłydostosowywać się do coraz wyraźniejszego nurtu samoregulacji biznesu, którydotyczył przede wszystkim ograniczenia korupcji i oszustw, wzrostu przejrzystościi pojawienia się tzw. dobrych praktyk. Był to element, który zaczął decydowaćo pozycji konkurencyjnej. Już nie ilość produktów na rynku, ani nawet ich jakość,ale właśnie czysty biznes, jasne zasady stosowane w praktyce wobec pracowników,klientów i kontrahentów oraz udział w ważnych wydarzeniach społeczności lokalnych,zaczęły decydować o potędze nawet największych koncernów. Do tych trzechważnych źródeł idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS – CorporateSocial Responsibility) należałoby dodać jeszcze jedno – nowa filozofia działaniaMNC`s (Multinational Corporations) i TNC (Transnational Corporations), którena fali globalizacji zaczęły zwracać większą uwagę na interesy społeczności lokalnych,w których lokowany był kapitał.Unia Europejska nie narzucając żadnych ostatecznych ustaleń przedstawia swojestanowisko w kwestii odpowiedzialności przedsiębiorstw w dokumencie Green Paperon Corporate Social Responsibility wydanym w 2001 roku oraz w późniejszymWhite Paper on Social Responsibility, które uznały społeczną odpowiedzialność biznesuza jeden z istotnych elementów w polityce gospodarczej UE i źródło konkurencyjnościeuropejskiej gospodarki 1 . Główne cele skupiały się na kilku obszarach:• w sferze edukacji najważniejsza miała być wymiana doświadczeń i dobrychpraktyk,• w sferze rozwoju instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu promowanemają być wysokie standardy zarządzania np. poprzez tworzenie kodeksówetycznych,• uruchomiono Europejskie Forum Interesariuszy,• włączono model CSR do wszystkich polityk UE.W podejściu unijnym wyraźnie widać nawiązywanie do idei społeczeństwa obywatelskiego.Nacisk wyraźnie kładziony jest na potrzebę większej aktywnościprzedsiębiorstw na polu społeczności lokalnej. Konkretne zaproponowane rozwiązaniadowodzą, że „mimo hałaśliwych zachowań prześmiewców i cyników– nie są one jedynie szykiem (czego obawiał się Peter F. Drucker), ale stają sięelementem gospodarki dobrego obywatelstwa. (...) Takim ideałem jest – kształtującysię pod wpływem istniejących, korygowanych i tworzonych standardóweuropejskich i światowych – ideał działalności gospodarczej odwołującej się doodpowiedzialności oraz aksjologicznego kontekstu i etycznego wymiaru biznesu”(Gasparski, Lewicka-Strzałecka, Rok, Szulczewski, 2003: 78).1Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący odpowiedzialności społecznej biznesu: Wkładbiznesu w zrównoważony rozwój, COM (2002) 347 z dnia 2.07.2002 roku.

More magazines by this user
Similar magazines