PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Między filantropią a funkcjonalną kooperacją... 265Definiowanie CSR odbywa się z różnych perspektyw i punktów widzenia.Koncepcja ta może być rozpatrywana w aspekcie:• ściśle socjologicznym – mając na myśli relacje międzyludzkie,• w aspekcie środowiskowym – mając na uwadze sprawy ekologii,• w aspekcie organizacyjnym – skupiając się na zarządzaniu.Inny jest także sposób definiowania CSR w zależności od obszaru kulturowegoi geograficznego. International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR)z Wielkiej Brytanii podkreśla, że korporacje azjatyckie stosują inne rozumieniemodelu CSR, a jeszcze inne korporacje europejskie czy amerykańskie (Worthington,Ram, Jones, 2003). W Europie odpowiedzialność biznesu wiąże się z zaangażowaniemprzedsiębiorstwa nie tylko w pomoc finansową – jak to ma miejsce w przypadkufirm amerykańskich, które uznają to za swoistego rodzaju filantropię – ale takżeoznacza ona każdy rodzaj aktywności mogący poprawić życie mieszkańców.Analizując model społecznej odpowiedzialności biznesu trzeba mieć świadomość,że może on występować na wielu poziomach:• wymiar działań dotyczących kwestii społecznych i/lub ekologicznych,środowiskowych,• wymiar działań uświadamianych lub nieuświadamianych – w pierwszymprzypadku menagerowie i przedsiębiorcy mają wiedzę na temat CSR,w praktyce jednak także i Ci, którzy takiej wiedzy nie posiadają mogąsprawnie działać w obszarze CSR,• wymiar wewnętrzny i zewnętrzny CSR – pierwszy dotyczy zarządzaniazasobami ludzkimi, programów etycznych dla pracowników, bezpieczeństwai higieny pracy, zarządzania korporacyjnego i zasad nadzoru korporacyjnego,wymiar zewnętrzny CSR odnosi się do społeczności lokalnej.Wymiar zewnętrzny CSR może się przejawiać poprzez najrozmaitsze działania takiejak przekazywanie społeczności (community giving), zaangażowanie pracowników(employee involvement) przedsiębiorczość i kształtowanie umiejętnościznalezienia się na rynku pracy (entrepreneurship and employability). Wśród działańtypu community gving możemy wyróżnić tradycyjną filantropię, peryferyjne zaangażowanie,strategiczne sponsorowanie oraz strategiczne zaangażowanie, które jestnajbardziej zaawansowanym i rozległym sposobem brania odpowiedzialności zaspołeczność lokalną (Moeller, Eldar, 2003: 24).Przedstawione powyżej zasadnicze elementy koncepcji CSR stanowią kompendiumbardziej szczegółowych analiz przeprowadzanych w coraz bardziej dostępnejliteraturze tego przedmiotu. Coraz powszechniejsze są obecnie równieżbadania empiryczne w tym temacie.

More magazines by this user
Similar magazines