PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

26Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-WażyńskaPolscy menedżerowie, zdaniem Duńczyków, pomimo wdrażania wzorcówduńskich bliskich stylowi demokratycznemu, to i tak jednak nadal „są mniejwrażliwi na relacje międzyludzkie”. Stosunki międzyludzkie pomiędzy zwierzchnikiema podwładnym są mniej otwarte, a wśród polskich menedżerów ciągleistnieje jeszcze tendencja do alienowania się od grupy pracowniczej.Duńscy respondenci zaznaczają także, że polscy menedżerowie zbytnio kontrolująswoich podwładnych, ale jednak pod względem efektywności pracy nie ustępująmenedżerom duńskim, a nawet są bardziej ambitni i zorientowani na rozwój.Z kolei polscy pracownicy u duńskich menedżerów cenią otwartość, umiejętnośćplanowania, obiektywizm i duże umiejętności komunikacyjne. Typowyduński menedżer stara się być „raczej kolegą niż szefem”, a więc preferuje styldemokratyczny w zarządzaniu, co w wielu przypadkach bardzo ułatwia współpracępomiędzy szczeblami służbowymi.Zdaniem polskich respondentów jedynym minusem duńskiego stylu zarządzaniajest proces podejmowania decyzji. Obciążony jest on długotrwałymi dyskusjamii usilnym poszukiwaniem konsensusu, co przez polskich pracowników jestczęsto postrzegane jako mało efektywne i uniemożliwiające szybkie działanie.Wymiar unikania niepewności łączy się z niechęcią do odpowiedzialności,a co za tym idzie także do niepewności i ryzyka. Wyniki badań wskazały niewyższy stopień unikania niepewności przez polskich respondentów. Postrzegalibowiem oni w większym stopniu niż respondenci duńscy, istnienie reguł i koniecznośćich przestrzegania.Opinia duńskich respondentów jest jednoznaczna. Mówią oni, że Polacy zmienilibardzo swoje zachowania, stali się bardziej innowacyjni, a akceptowanie zmianprzychodzi im coraz łatwiej. Zauważają także jednak to, że wśród polskich menedżerównadal brakuje odwagi w podejmowaniu ryzyka i boją się oni popełnienia błędów.Cechy te, zatem łączą się ściśle z wysokim stopniem unikania niepewności. Wedługrespondentów z obu grup badanych zaletą polskich pracowników jest zaangażowaniew pracę. Jedni i drudzy wyrażają opinię, że polscy pracownicy w duńskiej firmiecharakteryzują się wysoką identyfikacją z zakładem pracy, poświęcają swój czas wolnyna rozwiązywanie problemów zawodowych, pomimo świadomości, że jest tow pewnej mierze uwarunkowane czynnikami ekonomicznymi pracowników.Pomimo opinii pozytywnych, część jednak respondentów (także polskich)doświadczyła obecnego, w duńskiej firmie położonej w Polsce, zjawiska nepotyzmu,nieuczciwości oraz problemów z utrzymaniem tajemnicy zawodowej.Generalnie, wyniki badań wskazują na istnienie wśród pracowników polskiegopochodzenia, wyższego niż duńskich pracowników poczucia niepewnościw pracy zawodowej.Innym wymiarem wg G. Hofstede, kultury narodowej i związanej z nią kulturyorganizacyjnej firmy jest wskaźnik męskości – kobiecości, inaczej maskulinizacji

More magazines by this user
Similar magazines