PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

278Małgorzata Adamska-Chudzińskaw ich codziennej pracy. Samodzielność na stanowisku pracy dotyczy głównie tychpracowników, którzy posiadają stosowne możliwości i doświadczenia oraz predyspozycjedo autonomicznego rozwiązywania sytuacji zawodowych. Zapewnienie immożliwości formułowania, uzgadniania i modyfikowania zadań organizacyjnychlub przynajmniej określania metod czy sposobów ich realizowania silnie angażujew podejmowane działania. Poczucie wpływu na otoczenie zawodowe, jakie dajeautonomia, determinuje stan identyfikacji z celami organizacji, a ponadto wyzwalaspecyficzną siłę do kreowania i realizowania rozwiązań korzystnie służących interesomorganizacji. Zachowania prospołeczne obejmujące podmiotowe traktowaniepracowników są więc przejawem liczenia się z ich prawami i oczekiwaniami, troskio zaspokojenie ich potrzeb, często nie tylko egzystencjonalnych oraz warunkiemoptymalizowania uzyskiwanych wyników. Rezultatem zaangażowania społecznegoorganizacji w tym obszarze jest zadowolenie pracowników i ich pełne zaangażowaniew maksymalizowanie efektów pracy.Wskazane obszary dotyczą kwestii wzajemnie się warunkujących i dopełniających,co sugeruje, że zachowania prospołeczne podejmowane przez organizacjepowinny mieć charakter wielowymiarowy. Ponadto, ich delikatna i skomplikowananatura wymaga systematycznego i długotrwałego wdrażania. Z pewnością też podaneprzykłady nie wyczerpują możliwych propozycji. Być może, stanowią jednak,zasadne wskazania dla rozwiązywania problemów organizacyjnych w propspołecznysposób budujący i utrwalający sprawne funkcjonowanie 1 .Reasumując, zaangażowanie społeczne organizacji nie może ograniczać sięjedynie do płaszczyzny promowania idei i prowadzenia teoretycznych rozważań.Niezbędne jest także podejmowanie konkretnych działań prospołecznych wkomponowanychw strategie funkcjonowania organizacji. Ich powodzenie uzależnione jestjednak od uznania zasadności idei odpowiedzialności społecznej i ukształtowaniapostaw gotowości do działań zaangażowanych społecznie. Płaszczyzna ta stanowiwarunek niezbędny, ale niewystarczający takich działań. Faktycznym ich przejawemjest dopiero realizacja złożonych wewnętrznie zachowań prospołecznych.LiteraturaIngarden R., 2006, Książeczka o człowieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie.Węgrzecka M., 1996, Powodzenie ekonomiczne – cel czy instrument rozwoju jednostki,w: A. Węgrzecki (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków:Oficyna Cracovia.1Założenia zawarte w przedstawionych obszarach działań prospołecznych weryfikowane sąw badaniach realizowanych przez autorkę referatu.

More magazines by this user
Similar magazines