PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Wolontariat pracowniczy – zaangażowanie pracowników... 311że w ciągu ostatniego roku zaangażowało się w nieodpłatną pracę na rzecz organizacjipozarządowych, ruchów społecznych i religijnych. Procent ten nie odnosisię jednak do wolontariuszy niebędących członkami organizacji – ponad 90% Polakówzaangażowanych w woluntarystyczną pracę zadeklarowało też formalnąprzynależność do jakieś organizacji” (Gumkowska, Herbst, 2005: 19.Wzrasta również zapotrzebowanie na społeczne zaangażowanie biznesu, w tymwolontariat pracowniczy. W dużej mierze wiąże się ono ze metodami zarządzaniaprzedsiębiorstwem i prowadzenia działań biznesowych przenoszonymi na gruntpolski przez przedsiębiorstwa zachodnie. Z tego też powodu większą świadomośćznaczenia etycznego gospodarowania oraz korzyści płynących z działań społecznieużytecznych obserwujemy w przedsiębiorstwach dużych i średnich. Według badańprzeprowadzonych wiosną ubiegłego roku wśród śląskich firm 2 12,2% dużychprzedsiębiorstwi 9,2% średnich, obserwuje wpływ działań społecznie zaangażowanychna wzrost motywacji i identyfikacji pracowników z firmą. Kierujący przedsiębiorstwamidużymi najczęściej też (8,2% przedsiębiorstw) uważają, że wpływająone na wzmocnienie wizerunku firmy wewnątrz jego struktur. Co ciekawe, przedsiębiorcykierujący firmami średnimi (6,6%) i małymi (4,5%) częściej niż kierującydużymi przedsiębiorstwami (4,1%) wskazują, że zaangażowanie pracowników wdziałania społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na ich rozwójosobisty i zawodowy.Wolontariusze – pracownicy najczęściej angażują się na rzecz dzieci i osóbniepełnosprawnych, wspomagają organizacje charytatywne, fundacje i stowarzyszenia.Często ich działalność woluntarystyczna jest blisko związana z zakresemdziałalności przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwo usługowo-asenizacyjne Astwawłączyło się w akcję Sprzątania Świata. Firma zaangażowała się w wywóz śmiecii selektywną zbiórkę odpadów w ramach Dnia Ziemi i Dnia Ochrony Środowiska.Pracownicy przeprowadzili spotkania edukacyjne dla młodzieży oraz zorganizowalikonkurs zbiórki makulatury i kartridży do drukarek w szkołach, przedszkolach,firmach i urzędach województwa podlaskiego.Przedsiębiorstwa chętnie wybierają również formę pomocy najuboższym połączonąz możliwością przeprowadzenia szkoleń. Stowarzyszenia i firmy doradcze,wychodząc na przeciw takim potrzebom, coraz częściej opracowują specjalne programy.Jednym z nich jest program Architekci Nadziei stworzony przez Habitatfor Humanity. Stowarzyszenie po przeprowadzeniu gruntownej analizy możliwościi potrzeb klienta opracowuje indywidualny program, którego elementem jestteambuilding przeprowadzany w trakcie budowy lub remontu domów dla ubogichrodzin. W ramach programu w działaniach Habitatu udział biorą pracownicy m.in.Korporacji Whirlpool, Polbet B-Complex, Xelli, Leroy Marlin, Caparolu, CeramikiNowej Gali oraz Opel Polska i Banku Handlowego.2Badanie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenbergaprzeprowadzone na 214 przedsiębiorstwach regionu śląskiego.

More magazines by this user
Similar magazines