PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Justyna Kliombka-JarzynaSpółdzielnia socjalna jako forma przeciwdziałaniawykluczeniu społecznemuPrzyczyny i efekty wykluczenia społecznegoWspółczesny rynek pracy w Polsce zmienia się bardzo szybko, można zauważyćpowstawanie nowych miejsc pracy zwłaszcza w sektorze wytwórczym i usługach,a także zwalnianie się miejsc pracy w wyniku emigracji zarobkowej dokrajów Unii Europejskiej, jednak wciąż charakteryzuje się on niską aktywnościązawodową, najwyższym bezrobociem i najniższym wskaźnikiem zatrudnieniaw Unii Europejskiej.Osoby bezrobotne stanowią około 14% populacji.Blisko 85% z nich to osoby długotrwale bezrobotne. W tej grupie znajdują sięgłównie osoby słabo wykształcone, znaczny odsetek stanowią kobiety. Osobydługotrwale bezrobotne nie pobierają zasiłków, korzystają głównie ze wsparciapomocy społecznej. Żyją one w ubóstwie. Nie są one w stanie zapewnić sobiei swoim rodzinom poziomu życia pozwalającego na zaspokajanie podstawowychpotrzeb, żyją w głodzie a coraz częściej również bez dach nad głową. Osobydługotrwale bezrobotne stanowią jedna z grup określanych mianem wykluczeniaspołecznego. W myśl definicji wynikającej z ustawy o zatrudnieniu socjalnym(Dz.U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1143), wykluczenie społeczne to sytuacja, w którejosoby ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniemzaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacjipowodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwow życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Osoby wykluczone społeczniei zagrożone wykluczeniem to osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy),bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innychśrodków odurzających, chore psychicznie, osoby opuszczające więzienie, któremają trudności z reintegracją społeczną, uchodźcy. Aby zostać zaliczonym dogrupy osób wykluczonych społecznie wystarczy spełniać przynajmniej jednoz wymienionych kryteriów. Jednak w praktyce okazuje się, że osoby wykluczonespołecznie na przykład równocześnie są długotrwale bezrobotne, uzależnione od

More magazines by this user
Similar magazines