PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

322Justyna Kliombka-Jarzynaalkoholu, niepełnosprawne i bezdomne. Prawdopodobny scenariusz stawania sięczłonkiem tej grupy społecznej mógłby wyglądać na przykład tak: ze względu naswoją skłonność do spożywania alkoholu człowiek utracił pracę i miał problemy zeznalezieniem kolejnej. Ubożejąc, tracąc wszystko co posiadał, w skrajnych przypadkachutracił też mieszkania. Aby radzić sobie jakoś z tą sytuację w dalszymciągu nadużywał alkoholu, prze co zdobycie pracy stawało się prawie niemożliwe.W wyniku ciągłego spożywania napojów alkoholowych doznał uszczerbku nazdrowiu na przykład przebył atak serca, udar, zachorował na marskość wątroby,doznał uszkodzenia narządu ruchu. Taki stan ich zdrowia jeszcze bardziej ograniczamożliwość znalezienie przez niego pracy. Stan taki może trwać wiele lat i bezspójnej i ukierunkowanej pomocy osób trzecich osoby, które wypadły poza nawiasspołeczeństwa mogą nigdy nie przekroczyć bariery wykluczenia społecznego.Od kilku miesięcy pracuję, jako koordynator projektu i doradca zawodowyz grupą 25 osób wykluczonych społecznie, które uczestnicząc w programie współfinansowanymprzez EFS w ramach działania 1.5. podnoszą swoje kwalifikacjezawodowe, umiejętności społeczne, interpersonalne, uczestniczą w życiu kulturalnymi planują założenie spółdzielni socjalnej. W grupie tej znajduje się trzynaściekobiet i dwunastu mężczyzn, wszyscy są długotrwale bezrobotni, 10 osób jestbezdomnymi zamieszkującymi w schroniskach, noclegowniach i opuszczonychdomach, dwie osoby mają obniżoną sprawność intelektualną, jedna jest chorapsychicznie, dwanaście osób jest uzależnionych od alkoholu. Najmłodsza uczestniczkaprojektu ma 26 lat wykształcenie podstawowe i brak kwalifikacji zawodowych.Przeciętny wiek pozostałych uczestników waha się pomiędzy 40 a 55rokiem życia. Są to osoby, których podstawowe potrzeby życiowe począwszyod biologicznych poprzez potrzebę bezpieczeństwa, przynależności są od lat deprywowane.Są głodni, chorzy i zaniedbani bo nie stać ich na kupowanie sobieżywności i artykułów chemicznych i leków, część z nich straciła dom reszta jestzagrożona eksmisją, nie wiedzą również czy, kiedy i w jakiej wysokości dostanąwsparcie ze strony pomocy społecznej. Nie planują, żyją z dnia na dzień. Czująsię również odrzuceni przez społeczeństwo.W oparciu o dotychczasowe doświadczenie powiedzieć mogę, że osoby wykluczonespołecznie są izolowane, przez innych ludzi i instytucje ale też same równieżdokonują samowykluczenia. Spowodowane jest to nie tylko pogarszającymisię warunkami materialnymi ale również pogarszaniem się ich kondycji psychicznej.Osoby wykluczone społecznie mają wyraźnie zaniżoną samoocenę, odczuwają ustawicznylęku i brak poczucia bezpieczeństwa, zarówno materialnego jak i fizycznego.Wielokrotnie doświadczają wyuczonej bezradności, co powoduje, ich zależnośćfizyczną i psychiczną od osób trzecich i instytucji. Ich więzi społeczne i rodzinnezostały zerwane lub w znacznym stopniu ograniczone, z różnych względów naprzykład dlatego, że ich bliscy zmarli, dlatego że są uzależnieni od alkoholu, niesą w stanie zapewnić materialnego bytu rodzinie, stracili dach nad głową, trafili

More magazines by this user
Similar magazines