PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Kobiety na rynku pracy 343Tabela 1. Średnie płace kobiet i mężczyzn w grupach zawodowych – stan nakoniec X.2001 roku.Grupy zawodówŚrednie płacemężczyznŚrednie płacekobietw zł. w %Udział kobietw płacy mężczyznOGÓŁEM 2 429,94 1 988,78 81,84Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy5 440,55 4 082,98 75,05i kierownicySpecjaliści 3 444,30 2 533,96 73,57Technicy i średni personel 2 728,51 2 000,89 73,33Pracownicy biurowi 2 009,72 1 977,88 98,42Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1 741,62 1 279,82 73,48Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1 518,17 1 300,87 85,69Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 2 031,88 1 271,69 62,59Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 2 043,95 1 660,41 81,24Pracownicy przy pracach prostych 1 443,44 1 220,77 84,57Źródło: Por. Zwiech, 2003: 141.–– segregacja zawodowa i feminizacja zawodów (segregacja horyzontalna),–– niewielka liczba kobiet na wysokich, najlepiej opłacanych stanowiskachkierowniczych (segregacja wertykalna),–– stereotypy odnośnie postrzegania i wartościowania kwalifikacji kobietjako mniej istotnych dla gospodarki niż kwalifikacje mężczyzn,–– niewielka ilość mechanizmów, które równoważyłyby negatywny wpływuprzedzeń i czynników kulturowych, promowały i kontrolowały przestrzeganieprawa w zakresie równouprawnienia kobiet na rynku pracy.Na poziomie mikroekonomicznych, jako przyczyny niższych płac kobiet wymienićnależy następujące zjawiska:–– umieszczanie kobiet na niższych pozycjach siatki płac,–– otrzymywanie niższych zarobków niż męscy poprzednicy na danym stanowisku,–– hamowanie awansów zarówno finansowych jak i w hierarchii stanowisk,–– niższe wycenianie pracy kobiet,–– niepełne i bardzo ogólne opisy stanowisk pracy, nie uwzględniające umiejętnościtakich jak: odpowiedzialność za innych, zręczność manualna, intuicja,komunikacja interpersonalna, dobre zarządzanie sobą (Lisowska,2004: 6-7).Pocieszającym może wydać się fakt, iż różnica między średnim wynagrodzeniemmężczyzn i kobiet w ostatnich latach zmniejsza się – w 1991 roku kobiety zarabiałyśrednio 77% tego, co mężczyźni, dziesięć lat później różnica zmalała o 5%.

More magazines by this user
Similar magazines