PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

36Sylwester M. Kaniadziałanie firmy, ale firma nie ma możliwości oddziaływania na tę część otoczenia(Obłój, 2007: 208). Tradycyjnie w ramach makrootoczenia analizuje się czynnikio charakterze polityczno – prawnym, społecznym, demograficznym, ogólnoekonomicznym,techniczno – technologicznym i przyrodniczo – geograficznym.Mikrootoczenie jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa łatwiejsze do zidentyfikowania,jako że w jego ramach znajdują się podmioty, z którymi firma wchodziw bardziej bezpośrednie interakcje. Mowa tu o powiązaniach o charakterze kooperacyjnymi konkurencyjnym, jakie przedsiębiorstwo nawiązuje ze swoimi konkurentami,dostawcami czy odbiorcami (Gierszewska, Romanowska, 2003: 35). Niektórzyautorzy zaliczają do tego grona także społeczność lokalną (Żurawik, Żurawik, 1996:65). Cechą charakterystyczną mikrootoczenia jest to, że ma ono wpływ na firmęi jednocześnie firma może także na nie oddziaływać: zmieniać i kształtować (Obłój,2007: 208).Dokonując oceny sytuacji w otoczeniu firmy zawsze należy pamiętać o specyficekonkretnej branży. Zdarza się bowiem tak, że czynnik postrzegany przezpodmioty z jednej branży jako nie podlegające ich wpływowi, z punktu widzeniainnego sektora jest raczej czynnikiem bliższym. Takie różnice można obserwowaćw odniesieniu do niektórych czynników polityczno – prawnych. Generalniejest to sfera zaliczana do otoczenia dalszego, jako że pojedynczy podmiot nie jestw stanie wpłynąć na kształt regulacji prawnych stanowionych przez ustawodawcę.Wystarczy jednak przyjrzeć się np. branży górniczej by zauważyć, że silnelobby reprezentujące interesy konkretnej grupy przedsiębiorstw jest w stanie wymusićna stanowiących prawo korzystne dla siebie rozwiązania prawne. To oczywiścietylko jeden z przykładów, ale uświadamia on konieczność analizowania zjawiskw otoczeniu zawsze w określonym kontekście.Otoczenie w jakimś sensie determinuje funkcjonowanie organizacji, a w szczególnościw znaczącym stopniu wpływa na wykreowanie strategii ekonomicznejfirmy i konsekwencji z tego wypływających. Mam tutaj na myśli realizowanie sięorganizacji poprzez pełnienie różnych funkcji, a w szczególności funkcji personalnej,w której kształtowanie niemały udział ma kultura organizacyjna.W tym miejscu należy zadać pytanie, które dotyczy czynników kształtującychsytuację sektora okrętowego w Polsce. Odpowiadając na tak zadane pytanie, zwróconouwagę na specyfikę tego przemysłu, którą najlepiej oddają dwie jego cechy:–– strategiczny charakter dla gospodarki kraju / regionu,–– globalny zasięg.Mówiąc o znaczeniu strategicznym warto wskazać na kilka jego przyczyn.Jedną z nich są uwarunkowania historyczne. Wiele państw w Europie i na świecieto kraje z dostępem do morza, które od wieków prowadziły szeroko rozumianągospodarkę morską. Eksploatacja mórz, jako źródeł pożywienia i drogi transportuwymagało posiadania łodzi i statków. To zapotrzebowanie pobudzało rozwójszkutnictwa, które w późniejszym czasie rozwinęło się w dzisiejszy przemysł budowy

More magazines by this user
Similar magazines