PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego 381składająca się łącznie ze 100 pozycji testowych, poddana została ocenie sędziówkompetentnych. Po ocenie treściowej trafności poszczególnych pozycji wstępna wersjakwestionariusza skrócona została o 20 najsłabszych itemów. Spośród pytań odrzuconychaż 14 pochodziło z kwestionariusza LIPT, co wskazywać może na istnienieróżnic kulturowych. Pytania odrzucone na tym etapie badań dotyczyły przemocyfizycznej (2 pozycje: grożenie przemocą i jej stosowanie), molestowania seksualnego(2: propozycje, działania), sugerowania choroby psychicznej (2), dyskryminacji(3: ze względu na pochodzenie, narodowość, polityczne lub religijne przekonania, niepełnosprawność),przydzielania zadań (3: szkodliwe dla zdrowia, zbyt wiele, żadne)i 2 pytania poza wymienionymi kategoriami (parodiowanie i blokowanie komunikacji).Kwestionariusz zaopatrzono w instrukcję dla osób badanych oraz arkusz odpowiedzidołączony bezpośrednio do pytań. Wszystkie pytania kwestionariusza byłypytaniami zamkniętymi. Posłużono się 5-stopniową, porządkową skalą odpowiedzi,odzwierciedlającą częstotliwość zachowań (od nigdy, do bardzo często).Eksperymentalna wersja narzędzia użyta została do kolejnych badań eksploracyjnych.Na przełomie lat 2005/2006 przebadano próbę 367 osób pełnoletnich,pracujących, zatrudnionych w różnych organizacjach i branżach, na rozmaitych stanowiskach.Złożone analizy ilościowe i jakościowe (por. Durniat, Kulczycka, 2006)przeprowadzono w oparciu o porównania dokonywane na trzech wyodrębnionychz próby grupach: osoby zdiagnozowane przez stowarzyszenie antymobbingowe jakoofiary (N=23), osoby deklarujące się jako ofiary mobbingu (N=193) i grupa kontrolna,którą stanowiły osoby nie uważające się za ofiary mobbingu (N=149).Wynikiem tych analiz była propozycja znacznego skrócenia narzędzia, aż do31 pozycji skali IDM (zachowań mobbingowych), przy zachowaniu wszystkichpytań zawartych w skali ODC (odczuć ofiar). Nałożenie na wyniki tych prac kolejnychanaliz statystycznych, zwłaszcza wyników analizy czynnikowej, przeprowadzonejprzez autorkę artykułu, skłoniło badaczkę do podjęcia mniej drastycznejdecyzji. Ostatecznie zachowano 43 (a nie 31) najsilniejszych pozycji skali IDMoraz wszystkie pozycje skali ODC. Takie rozwiązanie minimalizuje błąd pominięcia,przez zwiększenie czułości (kosztem słabszej ścisłości) narzędzia. Przeprowadzonaanaliza czynnikowa potwierdziła, że w testowanej formie narzędzie jest zbioremdwóch odrębnych, wewnętrznie spójnych skal pomiarowych. Uzasadnionym statystyczniei treściowo okazał się podział każdej ze skal na trzy podskale (czynniki).W obrębie skali zachowań mobbingowych wyłoniono trzy podskale:1. Podskala zachowań otwarcie poniżających i ośmieszających osobę (z 23 itemówzachowano 17).2. Podskala zachowań izolujących pracownika, pomniejszających i zastraszających(z 23 itemów zachowano 19).3. Podskala zachowań utrudniających realizację zadań zawodowych (pozostawionowszystkie 7 itemów).

More magazines by this user
Similar magazines