PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

8Słowo wstępnepozostałe sfery życia społecznego. Autorzy prezentowanych w niniejszym tomie pracpodejmują rzeczową dyskusję na temat zapowiadanych tytułem zagadnień. Zagadnieńskądinąd na gruncie nauk społecznych klasycznych, będących przedmiotemzainteresowania i oryginalnej refleksji takich myślicieli – współtwórców nowoczesnychnauk społecznych, jak: Karol Marks, Emil Durkheim, Max Weber, VilfredoPareto, Georg Simmel czy – w nieco późniejszym okresie – Talcott Parsons i NeilSmelser. Dla wszystkich wymienionych klasyków szeroko rozumiana problematykapracy i organizacji nie tylko stanowiła punkt odniesienia, lecz także bardzo istotnyczynnik warunkujący działania społecznych indywiduów.Już sam tytuł niniejszego opracowania zapowiada wszakże podjęcie ważnychoraz mających w Polsce długą i bogatą tradycję zagadnień dotyczących miejscai roli organizacji w życiu społecznym. Niezależnie od ujęcia (prakseologicznego,socjologicznego, ekonomicznego) prowadzone w tym zakresie analizy zyskująszczególne oparcie w znakomitych, wnikliwych i znanych w całym świecie pionierskichstudiach Karola Adamieckiego, prakseologicznych pracach TadeuszaKotarbińskiego, Jana Zieleniewskiego, Tadeusza Pszczołowskiego, wreszcie w socjologicznychanalizach Kazimierza Doktora, Marii Hirszowicz, Jolanty Kulpińskiej,Aleksandra Matejki, Witolda Morawskiego, Adama Sarapaty. Dorobek to znaczący– obfitujący zarówno w oryginalne koncepcje teoretyczne, jak i nie mające do dziśprecedensu empiryczne studia nad organizacjami, zwłaszcza przedsiębiorstwamiprzemysłowymi. Teoretyczne z nimi powinowactwo jest w prezentowanym zbiorzeobecne – nie tylko za pośrednictwem cytowanych książek i artykułów, lecz takżepoprzez osobiste kontakty i dyskusje z ich autorami.Warto także podkreślić, iż oddawane do rąk Czytelników opracowanie, jest owocemwspólnego i interdyscyplinarnego wysiłku badaczy. Jesteśmy przekonani,że sprzyja to zróżnicowaniu perspektyw teoretycznych, które przyjmują poszczególniautorzy. Reprezentowane są bowiem zarówno ujęcia makrosocjologiczne,jak i mikrosocjologiczne, przy czym – na co należy zwrócić uwagę – perspektywyte przeplatają się i wzajemnie warunkują. Z całą pewnością praca, rynek, organizacjei procesy organizacyjne, jako fundamenty społecznych działań i ważne regulatoryżycia społecznego, ujmowane są przez autorów w sposób wielostronny.Wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że niniejsza monografia jest teoretycznieciekawą propozycją dla zawodowo podejmujących problematykę pracy,organizacji i zarządzania praktyków, a także studentów zapoznających się dopieroz tą tematyką i poszukujących inspiracji dla własnych rozważań.Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór

More magazines by this user
Similar magazines