PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Bezpieczeństwo pracy w polskiej kopalni węgla kamiennego a kultura organizacyjna 93Badania te ze względu na różnice podejść i założeń nie dają możliwości porównaniaich wyników.Badania Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych GłównegoInstytutu GórnictwaZakład Badań Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa pytałrespondentów m.in. o (Motyka et al., 2005):• Hierarchię wartości autotelicznych.• Postawy wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa pracy.• Preferowane wzory zachowań (w tym przyczyny podejmowania zachowańryzykownych).• Klimat bezpieczeństwa.Na potrzeby badań kulturę bezpieczeństwa zdefiniowano jako zbiór indywidualnychi grupowych wartości, postaw, kompetencji i wzorów zachowań, któredeterminują styl i jakość zarządzania bezpieczeństwem oraz poziom bezpieczeństwazachowań pracowników. Przyjęto także założenia, iż:• w organizacji jaką jest kopalnia węgla kamiennego występują trzy różnekultury bezpieczeństwa (kierownictwa, dozoru oraz robotników),• na poziomie kolektywnym kultura bezpieczeństwa jest całkowicie wyuczana(jest kreowana i zmieniana przez organizację).Poziom bezpieczeństwa zachowań pracowników stanowi odzwierciedleniestanu ich kultury bezpieczeństwa.Jako mierniki poziomu bezpieczeństwa przyjęto:• pozycję zdrowia w wartościach autotelicznych,• pozycję bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy,• postawy wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa,• ryzykowność akceptowanych wzorów zachowań,• treści nieformalnych norm grupowych dotyczących zagrożeń i ryzyka.W świetle jednak wskazanego wyżej przypadku oraz badań (Korski, 2004)można wskazać, że przyjęcie a priori zdrowia jako najważniejszej wartości autoteliczneji niepodjęcie próby zbadania jak badani pojmują bezpieczeństwo,zagrożenia pozwoliłoby na podjęcie skutecznych działań w zakresie prewencjiwypadkowej. Metoda badania nie pozwala także ocenić w pełni przenikania sięlub obszarów wspólnych wymienionych trzech kultur bezpieczeństwa.

More magazines by this user
Similar magazines