WWS 5-2006 - Witkowo

witkowo.pl
  • No tags were found...

WWS 5-2006 - Witkowo

Õ¿a¼§ ¼¦·»/ °±„©·6½±²§ ¾§m ·²²»³«¦¿¹¿¼²·»²·« 6¦§µ±©»³«ò з»®©­¦»¹±¼²·¿ ¦¿¿µ½»²¬±©¿´·„³§ ­m±©± °·­¿²»ô±®¹¿²·¦«g½ ­¦µ±´²§ µ±²µ«®­ ±®¬±¹®¿º·½¦²§œÓ·­¬®¦ Ñ®¬±¹®¿º·· îððêŒò Ö»¹± ´¿«®»¿¬¿³·¦±­¬¿´·æ Ó¿®¦»²¿ Õ³·»½·µ ¦ µ´ò ×××» ø׳·»­½»÷ô Ó¿¬»«­¦ ο¼»½µ· ¦ µ´ò ×××¹ ø×׳·»­½»÷ô ß´»µ­¿²¼®¿ ͵®¦§°­µ¿ ó ¦ µ´ò ×××»ø××× ³·»­½»÷òÕ±´»²§ ¼¦·»/ °±„©·6½·´·„³§ ­m±©«³-©·±²»³«ô °®¦»°®±©¿¼¦¿g½ µ±²µ«®­µ®¿­±³-©½¦§ óœÌ«®²·» Æm±¬±«­¬§½¸ŒòÒ¿©§a­¦» ³·»­½¿ ¦¿6´·æ Ö¿¹±¼¿Ñ©½¦¿®¦¿µ ¦ µ´ò ×××¼ ø× ³·»­½»÷ô צ¿¾»´¿Õ±¾·»´­µ¿ ¦ µ´ò ×××¾ ø×× ³·»­½»÷ ±®¿¦ Õ¿®±´Ù®±½¸¿´­µ· ¦ µ´ò ×××»ø××× ³·»­½»÷òÉ °®±¹®¿³·» ̧¹±¼²·¿ Õ«´¬«®§ Ö6¦§µ¿¦²¿´¿¦m± ­·6 ¬¿µa» °®¦»¼­¬¿©·»²·» °±¼¬§¬«m»³ ó œÑ½¦§¦²¿ ó °±´­¦½¦§¦²¿ŒîœÌ§¼¦·»/ Õ«´¬«®§ Ö6¦§µ¿ б´­µ·»¹± © Ù·³²¿¦«³ ·³ò ß¼¿³¿ Þ±®§­¿ © É·¬µ±©·»ŒÎ±µ îððê ±¹m±­¦±²§ ¦±­¬¿m °®¦»¦ Í»²¿¬ ÎРαµ·»³ Ö6¦§µ¿ б´­µ·»¹±ò Ò¿«½¦§½·»´»6¦§µ¿ °±´­µ·»¹± °®¿½«g½§ © ¹·³²¿¦«³ ©§­¦´· ©·6½ ¦ ·²·½¿¬§©g ¦±®¹¿²·¦±©¿²·¿© ¼²·¿½¸ îð óîì ××× îððê ®ò ̧¹±¼²·¿ Õ«´¬«®§ Ö6¦§µ¿ б´­µ·»¹±ò Ý»´»³ ¬»¹±°®¦»¼­·6©¦·6½·¿ ¾§m± «©®¿a´·©·»²·» «½¦²·-© ²¿ µ«´¬«®6 ­m±©¿ ±®¿¦ ¦¿°±¾·»¹¿²·»©«´¹¿®§¦¿½· 6¦§µ¿òÒ¿ ×È Æ¿¦¼ °®¦§¾§´· ¼±­¬±²· ¹±„½·» ·°®¦§¿½·»´» ©­°-m°®¿½«g½§ ¦» ­¬®¿a¿µ¿³·ó±½¸±¬²·µ¿³· ²¿ ½±¼¦·»/òÆ¿¦¼ °®±©¿¼¦·m ¼¸ Ó¿®·¿² }«µ±©­µ·òЮ¦»¾·»¹¿m ±² © ²¿­¬®±« °±©¿¹·ô µ¬-®»¼±¼¿©¿m ©§­¬®- ­¿´· ±®¿¦ ©§­¬6° œÙ®«°§Ð±³§­m±©»¹± ο¼±³·®¿þ ÆÍÐ ©Ó·»´a§²·» °±¼ µ·»®«²µ·»³ Ó·½¸¿m¿Þ±½¸»/­µ·»¹±ò б©±m¿²» µ±³·­» ¼¦·¿m¿m§ø°®¦§¹±¬±©¿²» °±¼ µ·»®«²µ·»³ ³¹® ß²²§q«®¿©­µ·» · ³¹® Ö±´¿²¬§ ݸ§¾§÷ òÓm±¼¦·»a²¿­¦»¹± ¹·³²¿¦«³ ³·¿m¿ ³±a´·©±„:¦¿°±¦²¿²·¿ ­·6 ¦ ²·»µ¬-®§³· ¦¿°·­¿³·Ë­¬¿©§ ± ѽ¸®±²·» Ö6¦§µ¿ б´­µ·»¹± ¦¼²ò é È ïççç®ò Ю¦§°±³²·»´·„³§ ®-©²·»a«½¦²·±³ô a» ͬ¿¬«¬ ͦµ±m§ ¦¿©·»®¿ ½»²²»©­µ¿¦-©µ· ¼±¬§½¦g½» µ«´¬«®§ ­m±©¿ ·¦¿½¸±©¿²·¿ò É ¸«³±®§­¬§½¦²§ ­°±­-¾œÞ®§¹¿¼¿ ß²¬§©«´¹¿®§­¬§½¦²¿Œ · œÛµ·°¿×²¬»®©»²½§²¿Œ °®-¾±©¿m§ œ±½¦§„½·:Œ²·»µ¬-®§½¸ ¹·³²¿¦¿´·­¬-© ¦²·»­¬±­±©²§½¸ ²¿´»½·¿m±„½· 6¦§µ±©§½¸òÆ©·»/½¦»²·»³ ¬»¹± °®¦»¼­¬¿©·»²·¿ ¾§m±©®6½¦»²·» °®¦»¼­¬¿©·½·»´±©· µ¿a¼» µ´¿­§œÑ®¬±¹®¿º·½¦²»¹± Ò·»¦¾6¼²·µ¿Ù·³²¿¦¿´·­¬§Œò Ì»² ­¬©±®¦±²§ ¦ ·²·½¿¬§©§°±´±²·­¬-© ²¿­¦» ­¦µ±m§ ·²¼»µ­ ¬®«¼²§½¸©§®¿¦-© ¦ °±­¦½¦»¹-´²§½¸ ¼¦·»¼¦·²©·»¼¦§ ¾6¼¦·» ±¼¬g¼ ­¬¿²±©·m ­¬¿m§°±¼½¦¿­ ±¾®¿¼ ¾¿®¼¦± ­°®¿©²·» ·®¦»½¦±©±ò Í°®¿©±¦¼¿²·» ¦ ¼¦·¿m¿´²±„½·¦m±a§m¿ ¾§m¿ °®»¦»­ ¼¸ Ö±´¿²¬¿ Þ¿®¿/­µ¿òÞ§m ¬± ë󴻬²· ±µ®»­ ·²¬»²­§©²§½¸ ¼¦·¿m¿/²·» ¬§´µ± ¦ ¦¿µ®»­« ±°»®¿½§²»¹± ó ¿µ½»¹¿„²·½¦»ô ­¦µ±´»²·¿ô ¦¿©±¼§ô :©·½¦»²·¿ô°±¦§­µ·©¿²·¿ ²·»¦¾6¼²»¹± ­°®¦6¬«ô ¿´»®»¿´·¦±©¿²·¿ ¦¿¼¿/ © ¦¿µ®»­·»°®±°¿¹¿²¼§ô °®¿½§ ¦ ³m±¼¦·»ag ó ¬«®²·»»»´»³»²¬ ©§°±­¿a»²·¿ µ¿a¼» ­¿´·´»µ½§²»òÉ ¬§³ ¼²·« °±¼½¦¿­ ©­°-´²»¹± ­°±¬µ¿²·¿© ¸¿´· ­¦µ±m§ Þ«®³·­¬®¦ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿É·¬µ±©± Õ®¦§­¦¬±º ͦµ«¼´¿®»µ ©®6½¦§m²¿´»°­¦§³ «½¦²·±³ ­¬§°»²¼·¿ò Ѭ± ´·­¬¿©·»¼¦§ °±a¿®²·½¦»ô µ±²µ«®­§ô ¦¿©±¼§ô«°±©­¦»½¸²·¿²·« µ«´¬«®§ °±°®¦»¦°·±­»²µ6 ­¬®¿a¿½µgô ±¾½¸±¼§ ¼²·¿­¬®¿a¿µ¿ô º»­¬§²§ ·¬°òô©­°-m°®¿½¿ ¦»­¦µ±m¿³·ô ÔÑÕô ØÜÕ ±®¿¦ ¦¿µm¿¼¿³·°®¿½§ò ܸ Ö±´¿²¬¿ Þ¿®¿/­µ¿ ²¿ µ±²·»½­°®¿©±¦¼¿²·¿ ©§®¿¦·m¿ ­©±g©¼¦·6½¦²±„: ¦¿ ©­°-m°®¿½6 · ¦¿¦¿¿²¹¿a±©¿²·» © ­¬®«µ¬«®6 ±½¸®±²§°®¦»½·©°±a¿®±©» · ©­°·»®¿²·» © ±µ®»­·»µ¿¼»²½·òЮ¦§¾§´· ¹±„½·»æ б­»m ²¿ Í»³ ÎÐô»¼²±½¦»„²·» °®¦»¼­¬¿©·½·»´ ©m¿¼¦Æ©·g¦µ±©§½¸ ÑÍÐ ­¦½¦»¾´¿ ¹m-©²»¹± ·©±»©-¼¦µ·»¹± ¼¸ Ì¿¼»«­¦Ì±³¿­¦»©­µ·ô ¼§®»µ¬±® Þ·«®¿ Æ¿®¦g¼«É±»©-¼¦µ·»¹± ¼¸ ß²¼®¦» Ö¿²µ±©­µ·ôÉ·½»­¬¿®±­¬¿ Ù²·» ²·»/­µ· Ì»´»­º±®Ù±„½·²·¿µô Õ±³»²¼¿²¬ б©·¿¬±©§ ÐÍÐ ©Ù²·» ²·» É¿´¼»³¿® Ö¿²«­¦ô ®¿¼²§°±©·¿¬±©§ Ö¿² ο­¿m¿ô Þ«®³·­¬®¦Ì®¦»³»­¦²¿ Ó¿®»µ Ù±¬±©¿m¿ô É-¬Ò·»½¸¿²±©¿ Û«¹»²·«­¦ Æ¿³·¿®ô°®¦»©±¼²·½¦g½§ ο¼§ Ó·»­µ·» ©É·¬µ±©·» Þ±¹«­m¿© Ó±m±¼»½µ· ­µm¿¼¿´·°±¼¦·6µ±©¿²·¿ ¦¿ ¾»¦·²¬»®»­±©²g °®¿½6°±¼²±­¦g½g °±¦·±³ ¾»¦°·»½¦»/­¬©¿°±a¿®±©»¹± © „®±¼±©·­µ« ©·¬µ±©­µ·³±®¿¦ ²·»­·»²·» °±³±½§ ¼®«¹·»³«½¦m±©·»µ±©· ©­¦6¼¦·» ¬¿³ô ¹¼¦·» ½¸±¼¦· ±»¹± ¼±¾®±ô ¦¼®±©·»ô ¼±¾§¬»µòÒ¿ °®»¦»­¿ Æ¿®¦g¼« Ѽ¼¦·¿m« Ó·»­µ±ó²¿´»°­¦§½¸ «½¦²·-© Ù·³²¿¦«³ ·³òß¼¿³¿ Þ±®§­¿æͦ§³±² Ó¿®­¦¿m»µ ¦ µ´ò××׿ô Ö¿µ«¾ ͬ6°·»/¦ µ´ò ××׿ô Ó¿®¦»²¿ Í¿´­µ¿ ¦ µ´ò ××¼ô Û©»´·²¿Ð·²·¿®­µ¿ ¦ µ´ò ×»ô Õ¿³·´ ݦ»³°·/­µ· ¦µ´ò×׿ô Ö±¿²²¿ Ím±¼±©·½¦ ¦ µ´ò ××¼ôÕ¿¬¿®¦§²¿ Õ®¦»©·²­µ¿ ¦ µ´ò ××½ô É»®±²·µ¿Õ®¿´ ¦ µ´ò ×׿ô Ò¿¬¿´·¿ Ó·½¸²± ¦ µ´ò ××»ôÒ¿¬¿´·¿ É¿²·½µ¿ ¦ µ´ò ××»ô ß´»µ­¿²¼®¿Íµ®¦§°­µ¿ ¦ µ´ò ×××»ô Ó¿®¦»²¿ Õ³·»½·µ ¦ µ´ò×××»òÒ¿ ¦¿µ±/½¦»²·» ¬»¹± ²·»¦©§µm»¹±¬§¹±¼²·¿ «½¦²·±©·» ³·»´· ±µ¿¦6 °±¦²¿:œ¼±®±¾»µ 6¦§µ±©§Œ °±´­µ·» ³«¦§µ·³m±¼¦·»a±©»ò Ò¿ °®¦»®©¿½¸®±¦¾®¦³·»©¿m§ °·±­»²µ· °±´­µ·½¸©§µ±²¿©½-©ô ®±¦¼¿©¿²» ¬»a ¾§m§ ¬»µ­¬§°·±­»²»µô µ¬-®» ²¿ ´»µ½¿½¸ 6¦§µ¿°±´­µ·»¹± ¾§m§ ®-©²·»a ¿²¿´·¦±©¿²»òÓ¿³§ ²¿¼¦·»6ô a» ¬§½¸ µ·´µ¿ ¼²· ­µm±²·m±«½¦²·-© ¼± ®»º´»µ­· ²¿¼ °·6µ²»³ 6¦§µ¿ô»¹± ¾±¹¿½¬©»³ô ²¿¼ µ±²·»½¦²±„½·g¼¾¿²·¿ ± ½¦§­¬±„: ³±©§òß²²¿ q«®¿©­µ¿ô Ö±´¿²¬¿ ݸ§¾¿Æ¿¦¼ Ѽ¼¦·¿m« Ó·»­µ±ó Ù³·²²»¹± Æ©·g¦µ« ѽ¸±¬²·½¦§½¸ ͬ®¿a§ бa¿®²» ÎÐ © É·¬µ±©·»Ü¦·»/ é µ©·»¬²·¿ îððê ®±µ« ¼m«¹± °±¦±­¬¿²·» © °¿³·6½· © „®±¼±©·­µ«­¬®¿a¿½µ·³ò Þ§m ¬± ¼¦·»/ °±¼­«³±©¿/ °®¿½§ Æ¿®¦g¼« ÓóÙ ÆÑÍÐ ÎÐ © É·¬µ±©·»¦¿ ±µ®»­ ëó ´»¬²·» ¼¦·¿m¿´²±„½· ±®¿¦ ©§¬§½¦»²·¿ ¦¿¼¿/ ²¿ µ¿¼»²½6 îððêóîðïïòÙ³·²²»¹± Æ©·g¦µ« ѽ¸±¬²·½¦§½¸ ͬ®¿a§Ð±a¿®²» ÎÐ © É·¬µ±©·» ©§¾®¿²§ ¦±­¬¿m¼¸ Õ®¦§­¦¬±º ͦµ«¼´¿®»µô µ¬-®§ ±¼ ïð ´¿¬¼¿m ­·6 °±¦²¿: ¿µ± ½¦§²²§ ½¦m±²»µ ÑÍÐ ·±®6¼±©²·µ ±½¸®±²§ °®¦»½·©°±a¿®±©»òÉ·½»°®»¦»­¿³· ¦±­¬¿´· ¼¸ Ö±´¿²¬¿Þ¿®¿/­µ¿ · ¼¸ Ó¿®·¿² }«µ±©­µ·ôµ±³»²¼¿²¬»³ ¹³·²²§³ ¼¸ Þ¿®¬±­¦ Õ´·½¸ô­»µ®»¬¿®¦»³ ¼¸ Í»¾¿­¬·¿² Æ¿³·¿®¿ô­µ¿®¾²·µ·»³ ¼¸ Χ­¦¿®¼ Ñ®µ±©­µ·ô ¿½¦m±²µ·»³ °®»¦§¼·«³ Χ­¦¿®¼É¿©®¦§²·¿µò ᦱ­¬¿´· ½¦m±²µ±©·»¦¿®¦g¼« ¬± °®¦»¼­¬¿©·½·»´» ©§¬§°±©¿²·°®¦»¦ »¼²±­¬µ· ÑÍÐòÆ¿¦¼ ¦¿µ±/½¦§m ­·6 © ¿¬³±­º»®¦»¾«¼«g½»ô ¿ ²±©§ °®»¦»­ ©§®¿¦·m ­©±g¼«³6 ¦ ³±a´·©±„½· °®±©¿¼¦»²·¿ ¬¿µ½¸´«¾²» ±®¹¿²·¦¿½·ò͵m¿¼¿³§ ­»®¼»½¦²» °±¼¦·6µ±©¿²·¿ ¦¿«¼¦·»´±²g °±³±½æ Ù³·²²» Í°-m¼¦·»´²·œÍÝØŒ © É·¬µ±©·»ô œÍ°-m¼¦·»´²·Ó´»½¦¿®­µ·»Œô Þ¿²µ±©· Í°-m¼¦·»´½¦»³«ôÍ°-m½» ôôß´½±óл¹®±Œ ¦ Õ±m¿½¦µ±©¿ô °¿²«Í¬»º¿²±©· бµm¿¼»½µ·»³« ó œÛÔÐÑ͌ٲ·»¦²±ô °¿²« Ö¿²«­¦±©· з´·½¸±©­µ·»³«œÉ×ÌÞËÜŒ É·¬µ±©±ô ̱©¿®¦§­¬©«Ë¾»¦°·»½¦»²·±©»³« œÝÑÒÝÑÎÜ×ßÐÑÔÍÕߌô °¿²« Ó¿®µ±©· Ù®¦§¾±©­µ·»³«±®¿¦ °¿²·±³ Ó±²·½» ɧ­¦§/­µ·» ·Þ±a»²·» Õ«¿©¿òøÖòÞò÷


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowoo działalności w okresie międzysesyjnym od 24 marca do 27 kwietnia 2006 r.- spotkałem się z przedstawicielem SpółkiGEN-GAZ „ENERGIA” z Poznania, któryprzedstawił koncepcję techniczną budowysieci gazowej do projektu „Centrum”, obejmującyswym zasięgiem 49 gmin WielkopolskiCentralnej w tym Gminę Witkowo. Według tejkoncepcji sieć wysokiego ciśnienia ma byćdoprowadzona gazociągiem z okolic Babiaka idalej rozprowadzona siecią średniego ciśnieniaz rozdzielni w Kleczewie po terenach objętychtym projektem. Do końca II kwartału br.będzie opracowana szczegółowa koncepcjatechniczna tego projektu, a do końca 2007 r.dokumentacja projektowa wraz z przyłączami.Realizacja tego projektu rozpocznie się wroku 2008, a teren miasta i gminy Witkowogazyfikowany byłby na przełomie roku 2008-/2009.- również w tym temacie odbyło się spotkaniez przedstawicielami Wielkopolskiej SpółkiGazowniczej. Przedstawiciele WielkopolskiejSpółki Gazowniczej poinformowali, że wcześniejrozpoczęte prace związane z doprowadzeniemdo Witkowa instalacji gazowej i gazu,sprawiły, iż Spółka aktualnie ma już zgodę nawłączenie się do ogólnopolskiej sieci przesyłowejdo tzw. „GAZ-SYSTEMU” w miejscowościTrzemeszno. Z tej też miejscowości zostaniepoprowadzona do Witkowa instalacja gazowarurą o średnicy 200 mm, a gaz tłoczony będziepod tzw. wysokim ciśnieniem (ok.80 bara),dalej do Strzałkowa i do Słupcy. Spółkarównież rozważa w przyszłości możliwośćpoprowadzenia nitki gazowej w kierunku Niechanowai dalej do Gniezna. PrzedstawicieleSpółki zobowiązali się, że do końca bieżącegoroku zostaną załatwione sprawy formalnoprawne,niezbędne do uzyskania pozwoleniana budowę. Następnie na przełomie stycznialutego2007r., Spółka planuje ogłoszenie przetarguna wykonanie powyższej inwestycji, a wokresie października 2007r. przewiduje siępierwsze podłączenia do instalacji gazowejmiasta Witkowa. Odnośnie tej inwestycji, zwróciłemuwagę, że gazyfikacja winna obejmowaćcałą Gminę, a nie tylko obszar miejski. Wzwiązku z tym poprosiłem, by Spółka równieżprzedstawiła koncepcję przebiegu trasy gazociąguna terenie poszczególnych miejscowościnaszej Gminy. W tym temacie Dyrektor BiuraInfrastruktury Gazowniczej poinformował, żecała Gmina będzie systematycznie gazyfikowanai w najbliższym czasie Spółka przystąpido opracowana koncepcja gazyfikacji całejGminy, a projekt przebiegu gazociągu przezjej teren zostanie przedstawiony do zapoznaniasię. Zapytałem również o możliwości finansoweSpółki. Padła odpowiedź twierdząca zestrony dyrektora, że firma ma pełne zabezpieczeniefinansowe na planowaną inwestycję.- uczestniczyłem w dwóch spotkaniach w Powidzui w Słupcy oraz w Gnieźnie na tematutworzenia Bazy Głównej AGS w Powidzu. Wspotkaniach tych udział wzięli przedstawicieleMinisterstwa Obrony Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego,Urzędu Marszałkowskiego, 33Bazy Lotniczej , przedstawiciele Starostw iGmin powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego iwrzesińskiego Na spotkaniach tych przedstawionezostały informacje dot. przedstawieniaPolskiej Oferty na lokalizację tej bazy. Polskajest jednym z 9 państw, które złożyły swojepropozycje umieszczenia bazy na swoimterenie. Na spotkaniu przedstawiono prezentacjęwojewództwa wielkopolskiego, powiatówsłupeckiego, gnieźnieńskiego i wrzesińskiegooraz zainteresowanych gmin. W związku ztym dostarczyłem do Urzędu Marszałkowskiegoi do Wojskowej Administracji Mieszkańprezentację Gminy Witkowo ze wskazaniemtrzech możliwych terenów lokalizację osiedladla żołnierzy i ich rodzin. W prezentacji tejoprócz możliwości lokalizacyjnych ww. przedsięwzięcia,przedstawiłem również waloryturystyczne naszej Gminy.- spotkałem się z przedstawicielami firmyzajmującej się monitoringiem. Celem spotkaniabyło wypracowanie koncepcji związanej zmonitorowaniem miasta Witkowa. Wstępnakoncepcja zakłada zainstalowanie trzechkamer obrotowych: jedna kamera w Rynku,druga kamera okolice gimnazjum, Rondo im.Jana Pawła II, a trzecia kamera - rejon szkółpodstawowych nr 2 i 3. System rejestracjimonitoringu byłby zlokalizowany w budynkugimnazjum.- zorganizowano naradę z DyrektoremOK,SiR-u i Kierownikiem Zakładu GospodarkiKomunalnej w Witkowie. W czasie spotkaniapani Dyrektor przedstawiła bieżącą sytuacjęfinansową zakładu, przygotowanie OW wSkorzęcinie do sezonu letniego oraz najbliższeplany w zakresie działalności kulturalnej.Pan Kierownik ZGK omówił bieżące funkcjonowanieZakładu, zapoznano się też z planemremontów mieszkań komunalnych w 2006 r.oraz omówiono sprawy związane z jakościąusług świadczonych przez Zakład.- 6 kwietnia rozpoczęła się kontrola realizacjizadania pn. „Doposażenie w komputery Gimnazjumim. Adama Borysa w Witkowie finansowanegow ramach kontraktu Wojewódzkiegooraz wykorzystanie dotacji celowych otrzymanychz budżetu państwa w 2005 r.- 19 kwietnia br. rozpoczęła się kontrola NajwyższejIzby Kontroli Oddział w Poznaniu wsprawie wykorzystania środków gminnych ipowiatowych funduszy ochrony środowiska igospodarki wodnej w latach 2004-2005.- brałem udział w ogólnych zebraniach mieszkańcówosiedli Nr 1 i Nr 4, na których m.in.przedstawiłem sprawy związane z funkcjonowaniemgminy, z realizacją dotychczasowychzadań jak i planami na najbliższą przyszłość.- z 11 osobami uczestniczyłem w rozprawie wcharakterze świadków w Sądzie Rejonowymw Słupcy w sprawie byłych pracowników ZespołuObsługi Szkół.- odbyto spotkanie z Przewodniczącymi KomisjiRady Miejskiej w Witkowie w celu omówieniatematów sesyjnych oraz bieżących sprawGminy.- wypracowano projekty uchwał na dzisiejsząsesję.- zapoznano się i przekazano do realizacjiwnioski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnychKomisji Rady Miejskiej.- wspólnie z p. Henrykiem Muchą uczestniczyłemw Sesji Zgromadzenia Związku GminPowidzkiego Parku Krajobrazowego.- wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo -wyborczym Rodzinnych Ogródków Działkowychim. gen. Karola Świerczewskiego wWitkowie, w Zjeździe Ochotnicznej StrażyPożarnej w Gminie Niechanowo, w ZjeździeOddziału Miejsko - Gminnego Związku OchotniczejStraży Pożarnej RP w Witkowie.- zorganizowano spotkanie z przedstawicielamiMiłośników Witkowa. Spotkanie zostałozorganizowane pod kątem utworzenia SaliHistorii Witkowa.- przygotowano i ogłoszono Komunikaty przypominająceo obowiązku utrzymania porządkui czystości na posiadanych nieruchomościachoraz o obowiązku staranności utrzymaniazwierząt domowych - psów.- w ramach zadrzewień gminy posadzonodrzewa przy ul. Jana Pawła II, w ogródkujordanowskim przy ul. Poznańskiej, przy stawieul. Dębińskiej, w parku przy ul. Słowackiegoi uzupełniono brakujące drzewa przy ul.Warszawskiej, Poznańskiej, Gnieźnieńskiej,Łąkowej, Sportowej i Żwirki i Wigury.- uporządkowano „dzikie” składowiska odpadówstałych w miejscowości Ruchocin i wMaleninie.Z zakresu obrotu nieruchomościami:- dnia 28 marca Komisja Przetargowa przeprowadziłaprzetarg ustny nieograniczony nadzierżawę gruntów rolnych położonych wĆwierdzinie - działka nr 48/11, o pow. 2,10 hai w Ostrowitym Prymasowskim - działka nr0,50 ha.- dnia 12 kwietnia br. podpisano akt notarialnysprzedaży lokalu mieszkalnego wraz zpomieszczeniem gospodarczym i przynależnymgruntem, położonego w Witkowie przy ul.Dworcowej 15/1 na rzecz najemcy za cenę1.444,00 zł.- dnia 12 kwietnia br. podpisano akt notarialnysprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr259/1, o pow. 0,0300 ha, położonej w Wiekowiew drodze bezprzetargowej na rzecz właścicielinieruchomości przyległej, w trybie art.37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościamiw celu poprawienia warunkówzagospodarowania nieruchomości przyległej,za cenę 1.342,00zł brutto.- dnia 20 kwietnia 2004r. podpisano akt notarialnysprzedaży lokalu mieszkalnego wrazc.d. str. 43


c.d. ze str. 3pomieszczeniami gospodarczymi i przynależnymgruntem, położonego w Witkowie przy ul.Kosynierów Miłosławskich 8/2 na rzecz najemcy,za cenę 6.300,00zł.4Ze spraw dot. OW w Skorzęcinie:- zorganizowałem spotkanie z przedstawicielamiStowarzyszenia Użytkowników i DzierżawcówOśrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.Celem spotkania było m.in. omówieniespraw związanych z funkcjonowaniem ośrodkaw sezonie letnim 2006 r., bezpieczeństwem,planowanych remontów i inwestycji, monitoringuośrodka. Zarząd Stowarzyszenia został teżzapoznany z projektem planu zagospodarowaniaOW.Z imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych:- po raz trzeci zorganizowaliśmy WielkanocnyTurniej Klas I-III Szkół Podstawowych. W Turniejuwzięły udział reprezentacje szkół podstawowychw poszczególnych kategoriach wiekowych.Każda reprezentacja szkoły otrzymałapuchary, dyplomy oraz nagrody w postacisprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych.- zorganizowano i dofinansowano: OtwarteMistrzostwa Amatorów w tenisie stołowym - wimprezie wystartowało 95 zawodników, MistrzostwaSzkół Podstawowych w piłce koszykowejChłopców, których organizatorem byłUczniowski Klub Sportowy „Dwójka” działającyprzy Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie,Mistrzostwa Klas IV Szkół Podstawowych wtzw. „Rzucance siatkarskiej”, MistrzostwaSzkół Podstawowych w 4 - boju LA, MistrzostwaSzkół Podstawowych i Gimnazjów wPiłce Nożnej.- uczestniczono w wystawie prac plastycznychdzieci i młodzieży z Kółka Plastycznego działającegoprzy OK,SiR w Witkowie oraz w I PrzeglądzieAmatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży,w którym wystartowało 15 zespołów.Z zakresu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych:- przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,- dofinansowano udział w terapii osób uzależnionychi współuzależnionych w Poradni TerapiiUzależnień i Współuzależnienia Centrum„U” we Wrześni,- odbyły się spektakle teatralne dla dzieci imłodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjówna temat przemocy i uzależnień.W ramach współpracy samorządu Gminnegoz organizacjami pozarządowymi działającymina terenie gminy i miasta dofinansowano:- obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej”poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczyprzez delegację Związku Kombatantów RP iByłych Więźniów Politycznych w Witkowie,- Integracyjną Spartakiadę Rekreacyjno -Sportową w związku z obchodami ŚwiatowegoDnia Inwalidy zorganizowaną przez StowarzyszenieMłodych Wielkopolan w hali sportowejprzy Gimnazjum w Witkowie.- Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych wStrzelaniu z broni Pneumatycznej zorganizowaneprzez Zarząd Powiatowy LOK .Z zakresu inwestycji:Przetargi nieograniczone:- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony dotyczącyModernizacji dróg na terenie gminyWitkowo. Są to drogi Ćwierdzin-Gaj, Gorzykowo-Czajkii Skorzęcin wjazd na teren OśrodkaWypoczynkowego. Złożono 3 oferty. Wybranofirmę PRDM - Słupca za cenę 392.066,42 zł.- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony namodernizację ulic na terenie miasta Witkowo.Są to ulice Jesionowa, Brzozowa i Słowackiego.Złożono 4 oferty. Wybrano firmę PRDMSłupca , za cenę 439.456,84 zł.- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony namodernizację ul. Młyńskiej w Witkowie (zwykonaniem kanalizacji burzowej/ złożono 2oferty. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Melioracyjno-Budowlanego„MELBUD” ze StaregoMiasta, za cenę 340.299,71 zł.- ogłoszono przetarg nieograniczony na„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjneji tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniamidla wsi Małachowo ZłychMiejsc, Małachowo Szemborowice, MałachowoWierzbiczany.- ogłoszono konkurs na „Opracowanie koncepcjiarchitektonicznej hali widowiskowosportoweji basenu wraz z zagospodarowaniemterenu w Witkowie”.Inwestycje:- rozpoczęto prace adaptacyjne w budynku wRuchocinku, wyburzono stare ścianki działowe,pobudowano nowe, obecnie wykonywanajest instalacja elektryczna i wodna. Pracewykonuje Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane„MAX-BUD” Pana Grzegorza Piaseckiego zLeszna.Dokonano zapytania o cenę na:- sprzedaż i dostawę kostki brukowej, krawężnikówi obrzeży. Ofertę złożyły 3 firmy. Najkorzystniejszaoferta to oferta firmy POLBET B-COMPLEX z Gdańska, Biuro Handlowe Bydgoszcz,za cenę 138.324,14zł.Inne ważniejsze prace i dostawy:- wykonano wycinkę 20 drzew na terenie miastai 6 szt. w Gorzykowie oraz cięcia pielęgnacyjne,- zakupiono olej opałowy do przedszkola wKołaczkowie i Urzędu,- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego,- zamontowano nowe znaki drogowe orazznaki kierunkowe w kierunku Odrowąża iDębiny,- utwardzono żużlem paleniskowym oraz równanodrogi na terenie miasta i gminy(Wiekowo, Gaj, Mąkownica, Mielżyn, Ćwierdzin,Ostrowite Prymasowskie, Chłądowo,Małachowo, Folwark).- wykonano boisko treningowe o nawierzchnitrawiastej oraz parking przy hali sportowej.Krzysztof Szkudlarek


Apel do mieszkańcówInformuję, że na bazie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,wzbogaconej o nowe obiekty przy ul. ParkKościuszki będzie tworzona „Sala Historii Witkowa”.Chcielibyśmy zgromadzić tu pamiątki związane zmiastem i okolicą, które będzie można zaprezentowaćna wystawach, udostępnianych mieszańcom iturystom.Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańcówGminy Witkowo i okolic o pomoc w tworzeniu naszej„Sali Historii Witkowa”. Jeżeli ktoś z Państwa madokumenty, zdjęcia, czy przedmioty o wartościhistorycznej związane z Witkowem i chciałby jenam przekazać, to serdecznie dziękuję i zapraszam.Chcemy ocalić te pamiątki przeszłości odzapomnienia.Pozyskane od mieszkańców eksponaty zostaną zabezpieczone,sklasyfikowane i ujęte w Księdze Inwentarzowej„Sali Historii Witkowa”.W „Sali Historii Witkowa” zapewnimy odpowiedniewarunki i wystarczającą przestrzeń wystawiennicządo eksponatów, które spodziewamy się pozyskaćmiędzy innymi od mieszkańców Gminy Witkowo.Chciałbym, żeby sala służyła jako miejsce wystaw,spotkań mieszkańców i młodzieży szkolnej. Będzieto możliwe dzięki współpracy ze szkołami na tereniemiasta. Stanowić to będzie element ciekawej,aktywnej edukacji lokalnej i regionalnej. Sala Historii,będąca jednocześnie pracownią historyczną,będzie także mogła służyć pomocą w znalezieniumateriałów do referatów, czy wystaw szkolnychdla zainteresowanej młodzieży.Mam nadzieję, że w miarę rozwoju powstaną nowepomysły działalności, a współpraca z mieszkańcamipozwoli zebrać pokaźną liczbę eksponatów.W sprawach związanych z przekazaniem eksponatównależy kontaktować się ze Specjalistą ds. SaliHistorii w Witkowie - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacjiw Witkowie tel. 061 4779277.Burmistrz Gminy i Miasta WitkowoKrzysztof SzkudlarekFigurka Serca Jezusowego w SkorzęcinieTego zabytku nie ma na przedwojennych, rzadkich widokówkachze Skorzęcina. Pozostał jedynie w pamięci starszych mieszkańcówwioski oraz na kilku zdjęciach, które w tamtym okresie wykonał iumieścił w szkolnej kronice jeden z nauczycieli.W maju 1937 r. starą figurę św.Urszuli wykonaną z drewna,prawdopodobnie pochodzącą zLądu usunięto z postumentu. ZW jednej z poznańskich firm postanowionozakupić figurę SercaJezusowego. Odlaną z masykamiennej w kolorze kości słonio-miejscu dotychczasowej. Usytuowanoją w centrum Skorzęcina wpobliżu gospody Niemca HugoAlbrechta ( obecnie sklep spożywczy).Poświęcona została przezksiędza Gruchałę 20.06.1937 r.Uroczystości towarzyszące zgro-dowali zarówno figurę jak i samnasyp, na którym stała.Obecnie w miejscu tym nie ma jużśladu po zabytku. Trwają natomiaststarania nad pozyskaniemjego fragmentu, który znajduje sięw jednej z wiosek w okolicy Sko-biegiem czasu ulegała ona powolnemuzniszczeniu. Na jej miejscuzdecydowano się umieścić inną,ale wykonaną z trwalszego materiału.wej, dwa metry dwadzieścia pięćcentymetrów wysoką i ważącąblisko tonę dostarczono do wsi04.06.1937 r. samochodem ciężarowym.Nazajutrz stała już namadziły prawie 2 tyś. ludzi.Figurę św. Urszuli zgodnie z prawemkanonicznym spalono. Wniezmienionym stanie miejsce topozostało do czasów okupacji. Wtym właśnie czasie, jak wspominająmieszkańcy, Niemcy zlikwi-rzęcina. Eksponat ten mógłbyzasilić zbiory powstającego wnaszym mieście muzeum.Mariusz Zborowski,Jan Nowaczyk5


KulturaUczniowie Zespołu Szkół Muzycznychz koncertem w Witkowie27.04.2006r. cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 miała przyjemnośćwysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu SzkółMuzycznych w Słupcy. Taką atrakcję zawdzięczamy paniom: IzabeliOczepie, Annie Stępień, które zainicjowały owy występ, oraz paniLidii Kamińskiej, która udostępniła do tego celu salę kinową.Koncert prowadziła pani MonikaSmuszkiewicz - profesor SzkołyMuzycznej w Słupcy. Przedstawiałaona kolejnych wykonawcówutworów (ich wiek oraz lata naukiw szkole muzycznej) jak równieżzachęcała widownię do prezentowaniasię na scenie (próba gry nainstrumencie, odgadywanie nazwinstrumentów). Nikt się nie nudził,chętnych do zaprezentowania sięna scenie nie brakowało. Pozawiedzą na temat instrumentówmuzycznych uczniowie „trójki”poznali różne typy muzyki poważneji nie obce im są także takiezwroty jak forte czy piano.Wszystkich jak sądzę zauroczyłnajmłodszy uczestnik koncertugrający na akordeonie siedmiolatek.Zaimponowali koledzy i koleżankiz Witkowa: Oliwia Antczak,Dominika Oczepa, Patryk Michalak,jak również wszyscy inni obdarzeniumiejętnością gry nainstrumencie.Myślę, że poprzez takie przedsięwzięciauczniowie z małych miejscowościmają możliwość nawychowanie w duchu kultury.Katarzyna KoteckaUczciliśmy tańcem, wierszem i piosenkąPo raz pierwszy uczniowie klas III-VI ze Szkoły Podstawowej nr 2wzięli udział w uroczystości trzeciomajowej pod Pomnikiem PowstańcówWielkopolskich.Wystąpili w programie artystycznympt. „Witaj majowa jutrzenko”.Tańczyli poloneza, czytali fragmentypierwszej w Europie ustawyzasadniczej stwarzającej podstawydo wzmocnienia władzypaństwowej, recytowali wiersze iśpiewali piosenki.A w wyobraźniprzesuwały sięobrazy historyczne- obrady SejmuCzteroletniego wsali poselskiejZamku Królewskiego,orszakStanisława AugustaPoniatowskiegopodążający dokatedry św. Jana,wiwatujący lud Warszawy.Witkowska uroczystość z okazji215 rocznicy uchwalenia Konstytucji3 Maja była, zwłaszcza dlamłodego pokolenia, szczególnąlekcją historii i patriotyzmu.Nauczycielki języka polskiego„Dzień Ziemi” w DwójceTradycją w naszej szkole stały się obchody „Dnia Ziemi”. W tymroku organizatorkami w klasach I - III były panie: B. Kośmińska, A.Flieger, B. Szymańska. W klasach IV - VI Julita Kaźmierska, AnnaZdanowska i Bernadetta Szcześniak. Uroczystości związane z tymszczególnym świętem dotyczyły ogólnych zagadnień ekologicznych.Po obejrzeniu krótkiej części artystycznejpod tytułem „ Czy możnatrzymać psa na osiedlu?” stwierdziliśmy,że w naszym mieściepowinny znaleźć się specjalnepojemniki na psie odchody. Właścicielipsów natomiast należałobyzobligować do usuwania zanieczyszczeńpo swoim „ milusińskim”.Mogliśmy również obejrzeć ciekawąinscenizację, przygotowanąprzez młodzież zgimnazjum natemat okrutnegotraktowania zwierząt.Nasza szkoławłączyła się równieżdo akcji wykupywaniakoni przeznaczonychnaubój. Od każdejsumy uzyskanejze sprzedaży makulatury,15 %przeznaczamy naten cel.Następnie wszystkie klasy przedstawiłyswoje zadania. Były towiersze, piosenki, scenki, pokazymody ekologicznej, kalamburyoraz krótkie prezentacje ukazującemiejsca w Witkowie, którezdaniem uczniów wymagają pewnychzmian. Szczególną uwagępoświęcono strzelnicy, gdzie młodzieżz klasy VI c urządziłybymiejsce sportowych spotkańmieszkańców naszego miasta. Todla nich nic trudnego. Wystarczyłobytylko zrobić tam boisko dosiatkówki, koszykówki oraz postawićdookoła trochę ławek.Dalsze zajęcia odbyły się w tere-nie. Uczniowie zaopatrzeni wodpowiednie pomoce i karty pracybadali stan czystości naszegośrodowiska, poznawali różnepospolite gatunki roślin i zwierzątw naszej okolicy, badali natężeniehałasu w różnychmiejscach. Bylirównież wOczyszczalni Ścieków,w Wodociągachoraz na krótkiejwycieczceautokarowej doskładowiska odpadóww Chłądowiesfinansowanejprzez UGiM Witkowo.Wszystkie klasybrały również aktywnyudział wzbieraniu śmieci w naszym mieściei jego okolicy. Z przykrościąmusimy stwierdzić, że odkryliśmywiele „dzikich wysypisk”, główniew okolicy bocznicy kolejowej wąskotorówkioraz jak co roku wlasach na Dębinie.Do szkoły wróciliśmy o godz.11.40 i po krótkim odpoczynkucała społeczność uczniowska,złożyła naszej kochanej Ziemideklarację, że będą ją szanować io nią dbać.W gorącej atmosferze zakończyliśmyŚwięto Ziemi”. Tego typuspotkania pomagają nam zrozumieć,jak ważnym problemem dlawszystkich mieszkańców Światajest przewodnie motto ekologów„Chcemy żyć w zgodzie z przyrodą”.Anna ZdanowskaJulita Kaźmierska6


Unia Europejska Na Plus!W dniu 5 maja br. w Gnieźnie odbył się finał II Powiatowego KonkursuWiedzy o Unii Europejskiej „Europa wśród młodzieży” podpatronatem honorowym Posła do Parlamentu Europejskiego MarkaSiwca. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ProEuropai Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.Partnerami projektu byli: UrzędyMiast i Gmin powiatu gnieźnieńskiego,Kuratorium Oświaty wPoznaniu, Gminne Centrum Informacji„Szansa” w Gnieźnie,Starostwo Powiatowe w Gnieźnieoraz gimnazja powiatu gnieźnieńskiego.bę punktów.Finaliści musieli odpowiedzieć nawylosowane przez siebie pytania iprzedstawić przygotowaną wcześniejprezentację. Pod uwagębrane były również punkty z pracpisemnych na temat: „Ja w UniiEuropejskiej”, „Moje miasto w Uniiprzewodniczącego Rady PowiatuGnieźnieńskiego Zdzisława KujawęIV miejsce - Daniel Glejzer -Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie -stypendium 1000 zł ufundowaneprzez Radnych Miasta Gniezna zKlubu SLDV miejsce - Łukasz Dziel - Gimnazjumnr 1 w Gnieźnie - stypendium1000 zł ufundowane przezRadnych Powiatu Gnieźnieńskiegoz Klubu SLDVI miejsce - Patryk Drażniuk -Gimnazjum w Witkowie - stypendium1000 zł ufundowaneGłówny cel konkursu to szerzeniewiedzy na temat Unii Europejskiejwśród młodego pokolenia.W II Powiatowym Konkursiewiedzy o Unii Europejskiej udziałwzięło 530 uczniów z 16 gimnazjówpowiatu gnieźnieńskiego.Do półfinału zakwalifikowało się49 uczestników (w tym aż 13uczniów z gimnazjum z Witkowa),którzy zdobyli największąilość punktów w pierwszym etapie.Bohaterami Finału KonkursuWiedzy o Unii Europejskiej było 6uczestników, którzy w dwóchetapach zdobyli największą licz-„Żyjmy zdrowo”Brały w nim udział trzyosobowedrużyny składające się z uczniówklasy IV, V i VI, wyłonionychpodczas eliminacji szkolnych. Oogromnym zainteresowaniu konkursemw naszej szkole niechświadczy fakt, że w eliminacjachstartowało 59 uczniów. Coroczniedo wspólnej zabawy zapraszamywszystkie szkoły z naszej gminy,lecz w tym roku na zaproszenieEuropejskiej”.Po trudnych zmaganiach kwalifikacjakońcowa wygląda następująco:I miejsce - Szymon Marszałek -Gimnazjum w Witkowie - stypendium2000 zł ufundowane przezPosła do Parlamentu EuropejskiegoMarka SiwcaII miejsce - Paweł Waraczewski -Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie -stypendium 1800 zł ufundowaneprzez Posła na Sejm RP TadeuszaTomaszewskiegoIII miejsce - Anna Popek - Gimnazjumw Witkowie - stypendium1500 zł ufundowane przez Wice-„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż sięzepsujesz” - takie hasło przyświecało tegorocznemu, trzeciemujuż Międzyszkolnemu Konkursowi Przyrodniczo - Matematycznemu,który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie.odpowiedziała tylko Szkoła Podstawowaz Gorzykowa. Reprezentowałją zespół w składzie: TomaszKubasiak z kl. IV, PaulinaKasprzyk z kl. V i Dawid Kasprzykz kl. VI z opiekunem panią DanutąMisiak (jak zwykle niezawodną).Ta grupa zajęła pierwsze miejsce.Drugie miejsce zajęła drużyna:Tomasz Szeszycki z kl. IV,Agnieszka Klamańska z kl. V iprzez Bank Spółdzielczy w Gnieźnieoraz PKO Bank Polski.Oprócz nagród pieniężnych finaliściotrzymali szereg upominkówtj.: nagrody książkowe, koszulki iinne gadżety. Została równieżufundowana wycieczka do ParlamentuEuropejskiego dla 4 osóbprzez Marka Siwca.Uczestników II PowiatowegoKonkursu Wiedzy o Unii Europejskiejprzygotowywała pani ArletaBekas - nauczyciel witkowskiegogimnazjum, która również otrzymałaz tego tytułu nagrodę książkową.Ponadto gimnazjum z WitkowaKlaudia Mikołajczewska z kl. VI.Zespoły wykazały się szerokąwiedzą na temat zdrowego stylużycia podczas układania piramidyzdrowia, jadłospisów, odgadywanianazw owoców i warzyw ukrytychw worku oraz rozwiązywania„owocowej krzyżówki”. Zadaniamatematyczne dla obu drużynbyły bardzo łatwe, natomiast lepsząznajomością parków narodowychw Polsce wykazał się zespółz Gorzykowa. Pechowa dla„Dwójki” okazała się konkurencjasportowa „skoki na skakance”,jeden mały błąd kosztował utratęotrzymało puchar za zajęcie Imiejsca w ogólnej kwalifikacjigimnazjów z powiatu gnieźnieńskiego,który otrzymał MarianŁukowski, dyrektor Gimnazjum wWitkowie.Mile zaskoczony był Paweł Gadomski,który otrzymał nagrodęksiążkową i upominki, a któremudo wejścia do finału zabraknął 1punkt.Fundatorami nagród rzeczowychbyli:• Urząd Komitetu Integracji Europejskiej• Urząd Marszałkowski w Poznaniu• Starostwo Powiatowe w Gnieźnie• Urząd Miejski w Gnieźnie• Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo• Polska Poczta -oddział rejonowyPoznańKrzysztof Szkudlarek, BurmistrzGminy i Miasta Witkowo sfinansowałwyjazd uczestników na półfinałi finał oraz ufundował puchar inagrody książkowe dla finalistów.Wszystkim uczestnikom finaługratulujemy i życzymy dalszychsukcesów!(J.A) (A.Z)wielu punktów. Ponadto drużynyzaprezentowały przepisy nasmaczne i zdrowe sałatki wiosenne.Na zakończenie na zawodnikówczekał słodki poczęstunek, apani dyrektor Jolanta Jakubas -Zawiślak wręczyła obu drużynomnagrody i dyplomy.Uczestnicy ze szkoły w Gorzykowiezapewnili, że w przyszłymroku również nie zawiodąi chętnie wezmą udział wkolejnych zmaganiach.OrganizatorzyBernadetta SzcześniakJulita Kaźmierska7


Wielka Lekcja Historii w Gimnazjum Adama Borysa w Witkowie8„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - takpisał w odrodzeniu Andrzej Frycz Modrzewski. Warto o tym pamiętaćdziś, na początku kolejnego tysiąclecia. Tym bardziej, że corazczęściej odrzucamy wszelkie wartości, a zwłaszcza patriotyczne,które tracą na znaczeniu.Młode pokolenie nie stawia ich napierwszym miejscu. Dlategoogromna rola szkoły, nauczycieliw wychowaniu patriotycznym iobywatelskim młodych ludzi. Miłośćdo ojczyzny dla młodegoobywatela powinna stać się zaszczytem,a nie tylko obowiązkiem,bowiem to ostatnie słowonajczęściej współcześnie się neguje.Ważną więc rzeczą jesttakże przypominanie przeszłychdziejów Polski. Bo przecież „ historiajest nauczycielką życia”, anaród, który nie zna swojej przeszłości,umiera i nie buduje przyszłości.Dlatego w dniu 04 maja2006 r. w Gimnazjum im. A. Borysaw Witkowie odbyła się wielkalekcja historii, której bohateremstała się Konstytucja 3 Maja. Programartystyczny opracowany iwyreżyserowany przez p. ArletęBekas, p. Teresę Szczerbę, p.Teresę Szkudlarek, z oprawąmuzyczną p. Elżbiety Drozdowskieji scenografią p. LiliannySuborskiej, z wykorzystaniemśrodków audiowizualnych przygotowanychprzez p. Karola Firycha,nie tylko przypomniał genezę,przebieg i skutki wydarzeń z 3Dzień Ziemi w ZSP w Mielżynie„Przyroda to wspólne dobro ludzkości, a dar panowania nad przyrodąmusimy wykorzystywać w poczuciu zbiorowej odpowiedzialności...”te słowa skierowane zostały przez uczennicę klasy III gimnazjumHonoratę Golę do uczestników spotkania z okazji Dnia Ziemi.Uroczysty apel w ZSP w Mielżynieodbył się 26 kwietnia. Odwielu lat p. Małgorzata Gadzińska-opiekunka Szkolnego KlubuEkologicznego wraz z p. DanutąTyborowską - opiekunką KołaMłodych Ekologów są organizatorkamimielżyńskich, ekologicznychspotkań. Przedmiotem tegorocznychrozważań był „Las” zMaja 1791 r., ale pozwolił uświadomićwspółczesnemu młodemupokoleniu, że Konstytucja byławynikiem wielkiego zaangażowaniapolskich patriotów oraz stanowicząstkę historii europejskiej. Toona i nasz taniec narodowy -polonez - są symbolami Polski iPolaków.Niezwykle uroczystego, podniosłegonastroju tej niecodziennejlekcji dziejów nadawała nie tylkopoezja W. Szymborskiej, E. Gałczyńskiego,M. Konopnickiej, W.Malickiej, R. Suchodolskiego,mówiąca o miłości do ojczyzny,ale i pieśni historyczne, piosenkiwspółczesne J. Pietrzaka orazukłady choreograficzne do PolonezaW. Kilara z filmu „ Pan Tadeusz”i Poloneza Ogińskiego.Patriotyczny charakter występówgimnazjalistów podkreślały strojecałym jego dobrodziejstwem,bogactwem i pięknem”. Młodziekolodzy poruszyli problemy związanez: umiejętnością zachowańw obcowaniu z przyrodą, tworzeniemrezerwatów, parków narodowych,odpowiedzialnością i świadomościąprzyrodniczą.Największe wrażenie wywarł nazebranych wiersz recytowanyprzez uczennicę klasy I gimnazjumAlicję Gadzińską.„Nie zabijajcie wody!Nie zabijajcie nieba!Niech ptaki znów przylecą,by starych szukać gniazd.Niech płonie dobry ogień,niech pada deszcz, gdy trzeba.I wara mówić dzieciom, że mógłbyrunąć świat.”W występie artystycznym uczestniczylirównież uczniowie klasy IIszkoły podstawowej, którzy podzielilisię informacjami dotyczącymilasu w formie fraszek i złotychmyśli, np.:w barwach narodowych, a materiałyaudiowizualne przenosiływidzów w czasy uchwalania Konstytucji3 Maja i przypominałynasze symbole narodowe. Młodziartyści zakończyli program apelem,by nie tylko pamiętać o naszejhistorii, lecz wspólnie budowaćwspółczesną kulturę i tradycjęPolski, jak i również Europy.Chwile spędzone przez młodzieżz Gimnazjum w Witkowie z historiąna długo pozostanąw jej pamięci.Na pewnospuścizna dziejowapozwoli młodemupokoleniukroczyć z dumą wdorosłe życie,czerpać z niejsiłę, mądrość iwartości. Ta lekcjahistorii stałasię więc lekcjąpatriotyzmu. Pamiętajmy:„Czym skorupka zamłodu nasiąknie, tym na starośćtrąci”.Uroczystość patriotyczną w Gimnazjumim. A. Borysa w Witkowiezaszczycił swoją obecnością zastępcaBurmistrza Gminy i Miastaw Witkowie, p. Marian Gadziński.Teresa Szkudlarek„Lesie, jesteś piękny! Lecz gdypodejść z bliska, widać ludzkiedzieło: śmieci, wysypiska.Piosenki, które urozmaiciły częśćartystyczną wykonywały: Justyna iKlaudia Zawieja, Angelika Szymańskapod kierunkiem p. MichałaBocheńskiego.Tegoroczny spacer po „Lesie iMatce Ziemi” dobiegł końca. Lecz,co w naszym sercu i sumieniupozostanie? Czy jesteśmy na tyleodpowiedzialni, żeby wskazania iprzestrogi zapamiętać? Czy napewno wiemy, co to jest las?Obchody Dnia Ziemi poprzedzanesą corocznie sprzątaniem terenuwokół szkoły i wsi Mielżyn. Wystawyprac wykonywanych z materiałówwtórnych, szkła pakowegomożna oglądać na szkolnym korytarzu.Pani Małgorzata Gadzińskaogłosiła również konkurs na wymownehasła ekologiczne.Grażyna Grzybowska


I Przegląd Amatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży, Witkowo 2006W dniu 8 kwietnia 2006 r. w Klubie Garnizonowym odbył się I PrzeglądAmatorskich Teatrów Dzieci i Młodzieży, Witkowo 2006. Organizatoremowego przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym, byłUrząd Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacjioraz Klub Garnizonowy.Celem Przeglądu było:- promocja dorobku artystycznegoamatorskiego ruchu teatralnego,- integracja środowiska teatralnego,- wymiana pomysłów i doświadczeńw amatorskim ruchu teatralnym- zachęcenie dzieci i młodzieży douczestnictwa i oceny , co możedać fizyczne uczestnictwo wzajęciach teatralnych-zapoznanie z różnymi formamiteatru taki jak: teatr poezji, estradapoetycka, kabaret, teatr ruchu,teatr dramatyczny, teatr obrzędowy,teatr przedmiotu, monodram.W Przeglądzie uczestniczyło 14grup teatralnych z powiatu konińskiegoi gnieźnieńskiego, z szerokimspektrum i różnorodnościąform teatralnych, począwszy odkabaretu, poprzez teatr przedmiotu,dramat, teatr ruchu, aż pomisterium.Ogółem w konkursie uczestniczyło180 młodych aktorów, co byłoogromną satysfakcją dla organizatorówi powodem do radości, żetak wiele Domów Kultury i Szkółzainteresowało się naszym przeglądem.Komisja oceniająca miała nie ladaproblem z jednoznaczną ocenąteatrów, gdyż poziom był bardzowysoki i wyrównany.W skład jury wchodzili:Pani Wiesława Papiewska,Pani Patrycja NowakowskaPan Michał Bocheński.Oto lista grup teatralnych, którabrała udział w I przeglądzie AmatorskichTeatrów Dzieci i Młodzieży:1. Teatr Szkolny „Chochliki” Ślesin -,,JAK W STARYM KINIE”2. „Nikifor” OKSiR Witkowo -,,ROMEO I JULIA” - wersja współczesna3. „Teatrzyk Muzyczny” Babiak -,,IDZIE WIOSNA”4. ,,Zderzenie” GOK Kazimierz Biskupi- „DZIWOLĄG”5. Teatr „Przyjaciel Diabła” ZSPiG wMielżynie - ,,O ZAROZUMIAŁYMKACZORKU MARCINKU”6. „Teatrzyk Dionizosa” SP nr. 3 zWitkowa - ,,SPOSÓB NA NUDĘ”7. „Gawęda” SP nr. 2 z Witkowa - ,,BOZIMA NAM OBRZYDŁA”8. „Pestka” GOK Kazimierz Biskupi,,NIEPOKÓJ DUCHA”9. Koło Maska Gimnazjum w Witkowie- ,,MISTERIUM PASCHALNE”10. „Aniołki” KG Witkowo - ,,UNIAZIELONYCH”11. ,,Gawęda” SP nr. 2 Witkowo -,,CALINECZKA”12. „W Przerwie” GOK KazimierzBiskupi - ,,TU MNIE NIE ZNAJDĄ”13. Teatr ,,Przyjaciel Diabła”z Mielżyna- ,,ZAPIS”14. Teatr ,,Fuks”z Turku ,,DZIURA”Nagrodami w Przeglądzie były„Adrianna i Patryk oczekują pomocy”puchary za zajecie I, II i III miejscaufundowane przez BurmistrzaGminy i Miasta Witkowo, PanaKrzysztofa Szkudlarka oraz nagrodyza wyróżnienia (książki)ufundował OKSiR. Komisja postanowiłaprzyznać następującemiejsca w Przeglądzie:Miejsce I - Teatr ,, Przyjaciel Diabła”z Mielżyna za spektakl,,ZAPIS”Miejsce II - Teatr ,,Pestka” z KazimierzaBiskupiego za spektakl,,NIEPOKÓJ DUCHA”.Miejsce III - Teatr ,,Gawęda” zWitkowa , za spektakl ,,BO ZIMAAdrianna (ur. 30.11.2000 r.)jest nosicielką genu DMD orazchoruje na zespół Marfana,natomiast Patryk (ur..06.2002 r.) choruje zarównona postępującą dystrofię mięśniowąDuchenne’a jak i zespółMarfana. Rodzina szukamożliwości powyższego leczeniaswych dzieci. Nie stać jejna leczenie, dlatego pozostajeszukanie pomocy u wszystkichludzi dobrej woli.Dlatego przyszli na spotkaniez Prezesem SMW, posłemna Sejm RP Tadeuszem Tomaszewskim,na którym opowiedzielio swoich kłopotach.A ponieważ los dzieci nikomuz nas nie jest obojętny posełzaproponował pomoc. W dniu25 lutego br. został zorganizowanyBal Charytatywny w tymszczytnym celu. Udział w nimwzięli m. in.: Poseł na SejmRP, Prezes SMW, TadeuszTomaszewski, WicestarostaPowiatu GnieźnieńskiegoNAM OBRZYDŁA”Pozostałe teatry dostały równorzędnąnagrodę dla wszystkich -WYRÓŻNIENIA.Atmosfera Przeglądu była bardzoprzyjazna, miła, wesoła, w przerwiepomiędzy spektaklami młodzieżtańczyła i śpiewała, rekompensująctym samym długie godzinyprzebiegu imprezy, zmęczenie,a także stresy.Na koniec rozdano również pamiątkowepodziękowania wszystkimopiekunom i instruktorom,dziękując jednocześnie za przygotowaniegrup, za chęć uczestnictwaw naszym przedsięwzięciujak również za szerzenie tej pięknejsztuki, jaką jest TEATR,wśród dzieci i młodzieży.Wszyscy uśmiechnięci wyjeżdżalido swoich domów obiecując przyjazddo nas na II Przegląd AmatorskichTeatrów już w 2007 roku.Organizatorzy mają nadzieję, żeto przedsięwzięcie kulturalnebędzie już na stałe wpisane wkalendarz imprez Gminnych Witkowai że tak ogromne zainteresowaniepodtrzymamy w rokunastępnym.D.K.K.Miejsce 1 - Teatr ,, Przyjaciel Diabła” z Mielżyna za spektakl ,,ZAPIS”W trakcie IV Integracyjnej Spartakiady Sportowo - Rekreacyjnej z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”, któraodbyła się 22 kwietnia br. Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Poseł na Sejm RP przekazał symbolicznyczek na kwotę 2 tysięcy złotych dla Adrianny i Patryka Wojciechowskich.Telesfor Gościniak, ZastępcaBurmistrza Gminy i MiastaWitkowo Marian Gadziński,pracownicy Zakładu Poprawczegoz Witkowa, członkowieStowarzyszenia MłodychWielkopolan oraz sympatycytegoż stowarzyszenia. Wtrakcie balu przeprowadzonoróżne konkurencje, m. in.:wybór króla i królowej, „PanPani kupuje róże”,„Czekoladowy walczyk”.Uzyskane finanse zostałyprzeznaczone na pomoc wleczeniu Adrianny i Patryka.Joanna Adamczewska9


Młodzi „poeci” z WitkowaW dniu 10 kwietnia 2006 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i GminyWitkowo odbyły się kolejne „Warsztaty Młodych Twórców”.Gromadzą one młodzież utalentowaną literacko.Gościem dnia była pani StanisławaŁowińska dziennikarka i poetka,której powołaniem jest niesieniepomocy młodemu pokoleniu wpokonywaniu barier na drodze do„sławy”. Zaproszenie na spotkanieprzyjęli uczniowie Szkoły PodstawowejNr 2, byli wśród nich i tacy,którzy w warsztatach brali udziałjuż kolejny raz. Opiekun grupy,Pani Bożena Erdmańska wspomniała,że wraz z koleżanką prowadziw szkole „Klub MłodychLiteratów”, w którym m.in. te dziecipróbują swoich sił w pisaniuwierszy. Mają już swoje osiągnięciai dyplomy, a udział w tychspotkaniach rozwija ich umiejętności.Pani Stanisława Łowińska zwróciłauwagę, że wszystko co nasotacza może być natchnieniem,Trzeci Maj w ZSP w Mielżynieże poeta jak małe dziecko, wciążpoznaje świat i każde spojrzeniemoże zaowocować nowym utworem.Zgromadzona młodzieżprzedstawiała swoją twórczośćczekając na ocenę doświadczonejosoby, a Pani Stanisława potrafiłapocieszyć, podnieść na duchu,pochwalić i udzielić cennychwskazówek.Na koniec nasz gość przedstawiłkilka swoich utworów, które byłypotwierdzeniem wcześniej wypowiedzianychsłów, że obserwacjaprzyrody i całego otoczenia jestbdzcem do tworzenia, jest natchnieniem.Wszyscy uczestnicywarsztatów otrzymali na pamiątkęzbiory wierszy wydane z okazjiwcześniejszych konkursów„Lednickiej Wiosny Poetyckiej”.Wiesława GąsiorowskaDnia 28 kwietnia w ZSP w Mielżynie odbył się uroczysty apel poświęcony215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pełen entuzjazmui nadziei przebieg uroczystości przybliżył uczniom innowacyjnepostanowienia Konstytucji, postacie historyczne, uczuciamiłości ojczyzny.Symbole narodowe podkreśliły charakterhistoryczny - godło, hymn, flaga Polskijako rozpoznawalne na całym świecie, akażdy z nich z odrębną, długą i pięknąhistorią związaną z losami naszej ojczyzny.Część artystyczną przygotowały p.p.Elżbieta Kowalska, HalinaLisiak z uczniami klasy VIoraz niezawodną uczennicąklasy III gimnazjumHonoratą Golą w roli narratora.Szkolny chór podprzewodnictwem p. MichałaBocheńskiego dopełniłprzebieg uroczystości.„...Była wiosna, wiosnawkoło,Nadszedł cudny maj,Pełne pieśni każde sioło,Świat się zmienił w raj!...”Grażyna GrzybowskaRola bibliotek publicznych w XXI wiekuŻycie codzienne nabiera coraz większego tempa. Jesteśmy świadkamiogromnego postępu w procesie unowocześniania wszystkichdziedzin nauki. Zmiany te zachodzą, gdyż celem wszystkich jestosiągnięcie tego, co najlepsze i najnowocześniejsze, by osiągnąćdobre efekty ekonomiczne, przyspieszyć proces zmian na lepsze.W obecnej dobie następujeogromny wzrost informacji. Wefekcie tego więcej osób zdobywawyższe wykształcenie. Są jednaki tacy, którzy z wielu przyczyn niepotrafią, a czasem nie mają warunkówdostosować się do dzisiejszejrzeczywistości. W jaki sposóbbędziemy korzystać z osiągnięćnauki i dóbr kultury, azwłaszcza z szybkich i precyzyjnychinformacji zależy głównie odnas samych oraz od właściwegozorganizowania, ciągle jeszczeniedocenianych w naszym społeczeństwiebibliotek publicznych.Spełniają one bardzo ważną itrudną rolę kształtowania społeczeństwa.Dobrze zorganizowanaBiblioteka Publiczna zapewniaciągłość rozwoju naukowegoi kulturalnego Gminy, pomagaludziom w ich rozwoju i polepszaniużycia.Biblioteka publiczna w Witkowie wznacznym stopniu realizuje zadaniatypowe dla nowoczesnychbibliotek. Jest to efektem zmianjakie nastąpiły poprzez komputeryzację,stworzenie możliwościkorzystania z Internetu, wykształ-I Turniej w „Rzucankę Siatkarską”Na hali sportowej w Witkowie o godz. 9.00 zaproszeni uczniowiekl. IV naszej gminy wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystymotwarciu przez zastępce burmistrza p. M. Gadzińskiego i organizatorów:E. Cieślicką, T. Zarzyka, R. Gołębiowską i Cz. Nowaczykazawodów sportowych na poziomie IV klas Szkół Podstawowych.Rozgrywki sportowe odbyły sięzgodnie z wcześniej ustalonymregulaminem z podziałem nagrupy dziewcząt i chłopców, wsystemie gry „każdy z każdym”.Po niezwykle zaangażowanejgrze i na wysokim poziomie umiejętnościamiw „rzucance siatkarskiej”:I miejsce zdobyli uczniowie zZespołu Szkolno-Przedszkolnegow Mielżynie, II miejsce - SzkołaPodstawowa Nr 3 z Witkowa, IIImiejsce - Szkoła Podstawowa Nr2 z Witkowa.Po raz pierwszy w tego typu rozgrywkachmłodzieżowych, uczniowiez Mielżyna zarówno w grupiechłopców jak i dziewcząt zajęli Imiejsca i zawieźli do swojej szkołypuchar, dyplomy i dwie piłki dosiatkówki.Kapitanowie poszczególnychreprezentacji po zakończonychrozgrywkach sportowych odebralinagrody z rąk organizatorów,cenie personelu ciągle pogłębiająceswoją wiedzę zawodową, dostosowaniezbiorów do potrzebspołeczności lokalnej poprzez ichuaktualnianie.Nasza codzienna praca zostaładoceniona.Zwrócono uwagę na pracę bibliotekarzygdy w 1961 roku z inicjatywyStowarzyszenia BibliotekarzyPolskich po raz pierwszy wramach Dni Oświaty, Książki iPrasy był obchodzony Dzień Bibliotekarza.Na uznanie zasługujeinicjatywa ponownego wprowadzeniaw 1994 roku do kalendarzadziałalności placówek kulturalnychDnia Bibliotekarza i Bibliotek,które ustalono na 8 maja.Jest to okolicznościowe, organizacyjneświęto służące popularyzacjiksiążki i bibliotek w społeczeństwie.Zasłużeni bibliotekarze sąwówczas odznaczani, wyróżniani inagradzani. Dzień ten sprzyjaprzypomnieniu i promowaniuzawodowych osiągnięć bibliotekarzy.Jest okazją do refleksji naddorobkiem i potrzebami ludzinaszego zawodu.które ufundował Urząd Gminy iMiasta w Witkowie. Były to cennepuchary i piłki.I Turniej w „Rzucankę Siatkarską”zapoczątkował sportowe współzawodnictwouczniów klas IV SzkółPodstawowych w naszej gminie, ajego kontynuacja pozwoli na wyławianietalentów sportowych dogry w siatkówkę. Organizatorzypięknie dziękują p. dyrektorowiGimnazjum za udostępnienie halisportowej w celu przeprowadzeniaturnieju uczniowskiego. Pragniemytakże złożyć podziękowaniawszystkim tym, którzy czynniewłączyli się w przygotowaniesprzętu i zabezpieczenie podwzględem medycznym orazuświetnili młodzieżowe zawodywystępami artystycznymi i elementamiakrobatyki pod kierunkiemp. Eli Cieślickiej.Elżbieta CieślickaTeresa ZarzykaRenata Gołębiowska11


InformacjeZ prac Rady Miejskiejw Witkowie - kwiecień 2006r.W dniu 7 kwietnia KomisjaRewizyjna zakończyła proceduręzwiązaną z opracowaniem wnioskunt. absolutorium dla BurmistrzaGminy i Miasta. Po wnikli-go.W dniach od 24 do 26 kwietniaodbyły się przedsesyjne posiedzeniaKomisji Rady Miejskiej w Witkowie.Głównym celem posiedzeńtowaniami ZGK do wywozu nieczystościw okresie letnim.W dniu 28 kwietnia 2006r. odbyłasię kolejna, XXVIII sesja RadyMiejskiej w Witkowie. Rada międzyinnymi wysłuchała:- uchwałę Nr XXVIII/263/06 wsprawie ustalenia opłaty za wstępna teren Ośrodka Wypoczynkowegow Skorzęcinie;- uchwałę Nr XXVIII/264/06 dot.wynagrodzenia za pobór opłatyKomisja RolnictwaKomisja Rewizyjnawej analizie wykonania budżetugminy i miasta za 2005r. Komisjapozytywnie oceniła jego realizacjęi wypracowała wniosek oudzielenie Burmistrzowi z tegotytułu absolutorium.W dniu 11 kwietnia obradowałaKomisja Finansów i RozwojuSpołeczno-Gospodarczego.było zaopiniowanie projektówuchwał przygotowanych na kwietniowąsesję Rady, m.in. projektuuchwały dot. nadania StatutuOśrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji,projektu uchwały dot.opłat za wstęp na teren OśrodkaWypoczynkowego w Skorzęcinie,projektu uchwały dot. podwyższe-- informacji p.Krzysztofa Szkudlarka- Burmistrza Gminy i Miasta odziałalności międzysesyjnej;- sprawozdania z działalnościBurmistrza i Urzędu Gminy i Miastaza 2005r.;targowej;- uchwałę Nr XXVIII/265/06 dot.zaskarżenia do WielkopolskiegoSądu Administracyjnego rozstrzygnięcianadzorczego Wojewody;- uchwałę Nr XXVIII/266/06 dot.XXVIII Sesja Rady Miejskiej w WitkowieKomisja Finansów i Rozwoju Społeczno-GospodarczegoWspólnie z dyrektorem PowiatowegoZarządu Dróg w Gnieźnieomówiono koszty zimowegoutrzymania dróg oraz ich stantechniczny. Komisja ponadtooceniła ściągalność podatków w2005r. oraz zapoznała się z realizacjąuchwał, dotyczących opracowaniamiejscowych planówzagospodarowania przestrzenne-12nia Zakładowi Gospodarki Komunalnejwynagrodzenia za pobóropłaty targowej. Komisje wyraziłyrównież opinię na temat realizacjibudżetu gminy i miasta za 2005r.Oprócz tematów sesyjnych, Komisjem.in. zapoznały się z kosztamizimowego utrzymania dróg, zfunkcjonowaniem składowiskaodpadów w Chłądowie, z przygo-- sprawozdania z realizacji„Strategii zrównoważonego rozwojuGminy i Miasta Witkowo”,uchwalonej uchwałą Nr XXII/-228/01 z dnia 26.01.2001r.Rada Miejska podjęła następująceuchwały:- uchwałę Nr XXVIII/260/06 aktualizującąProgram Rozwoju Lokalnego;- uchwałę Nr XXVIII/261/06 wsprawie nadania Statutu OśrodkowiKultury, Sportu i Rekreacji;- uchwałę Nr XXVIII/262/06 ozakazie biwakowania;zmian w budżecie gminy i miastana 2006r.;- uchwałę Nr XXVIII/267/06 dot.udzielenia absolutorium BurmistrzowiGminy i Miasta z tytułuwykonania budżetu gminy i miastaza 2005r.Wszystkie uchwały zostały podjętejednogłośnie.Kolejna sesja Rady planowanajest na dzień 30 czerwca 2006r.(B.R.M.)


Spotkanie ŚwiatowidW dniu 10 maja br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyłosię III spotkanie dla Wójtów i Burmistrzów zrzeszonych w LokalnąGrupę Działania - Stowarzyszenie Światowid oraz gmin powiatugnieźnieńskiego objętych programem Leader +.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYBURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWOOGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nakładów budowlanych w postaci domkówletniskowych drewnianych, położonych w Ośrodku Wypoczynkowymw SkorzęcinieGmina wystawia do przetargu:1. domek drewniany wraz z wyposażeniem oznaczony nr 1cena wywoławcza: 22.000,00 złwadium: 3.000,00 złminimalne postąpienia: 200,00 zł2. domek drewniany wraz z wyposażeniem oznaczony nr 2cena wywoławcza: 22.000,00 złwadium: 3.000,00 złminimalne postąpienia: 200,00 zł3. domek drewniany wraz z wyposażeniem oznaczony nr 3cena wywoławcza: 22.000,00 złwadium: 3.000,00 złminimalne postąpienia: 200,00 złNa spotkaniu pani Prezes StowarzyszeniaKarolina Strugała-Jankowska przedstawiła pracenad wnioskiem do Schematu IIProgramu Leader + oraz propozycjeMinisterstwa Rolnictwa na lata2007-2013. Wniosek, nad którympracuje Stowarzyszenie z przedstawicielamigmin powiatu gnieźnieńskiegoma na celu zdobycieśrodków z Sektorowego ProgramuOperac yjn eg o„Restrukturyzacja i modernizacjasektora żywnościowego orazrozwój obszarów wiejskich 2004-2006” na następujące cele: promocjaobszarów wiejskich, mobilizacjaludności do wzięcia aktywnegoudziału w procesie rozwojuobszarów wiejskich, upowszechnianiei wymiana informacji oinicjatywach aktywizujących ludnośćna terenach wiejskich, a wszczególności: promocja regonupod względem turystyki jak i gospodarki,aktywizacja i mobilizacjaludności do aktywnego udziału wprocesie rozwoju regionu orazstymulowanie lokalnych inicjatyw,wielosektorowe informowanie oinicjatywach wykorzystujące zarównotradycyjną prasę jak i internetco sprzyjać ma rozwojowi e-społeczeńswa, świadczenie kompleksowychusług doradczych narzecz mieszkańców obszarówwiejskich. Gmina Witkowo aktywnieuczestniczy w przygotowywaniuwniosku zgłaszając do ujęciaszereg propozycji.Na spotkaniu gościła pani HenrykaMizerska ze Starostwa Powiatowegow Słupcy, która zaprezentowałaprace nad Leaderem + wich regionie, pod nazwą „UniaNadwarciańska - Dziedzictwo dlaPrzyszłości.”(W.R.)Obecne posadowienie domków: „Orla Góra” w Ośrodku Wypoczynkowymw Skorzęcinie.Po podpisaniu umowy sprzedaży nakładów nabywcy domków zobowiązanisą do przeniesienia ich na własny koszt na wskazane miejsce nadziałce nr 153 w OW Skorzęcin.Przetarg odbędzie się 5 czerwca 2006r. o godz. 12.00 w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na wybrany domekoddzielnie z podaniem numeru, na konto Gminy nr 43 8538 0002 00000677 2000 0008 do godziny 10.00 dnia 5 czerwca 2006r.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczonezostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwróconeniezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.Wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, a nie przystąpi dopodpisania umowy sprzedaży w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu,bądź nie wpłaci pełnej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi narzecz Gminy Witkowo.Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązanyjest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminemprzetargu oraz przyjmuje podane warunki bez zastrzeżeń.Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,pok. nr 15 i 16 oraz na stronie internetowej www.bip.witkowo.plBliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy i Miasta w Witkowiepok. nr 15 lub 16 lub pod nr telefonu 061 477-81-94, wew. 13 lub 14 w godz.8.00-15.30Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniuterminu.Ogłoszenie może być odwołane - art. 70 1 §3 K.C.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYBURMISTRZ GMINY I MIASTA W WITKOWIEOgłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościgminnej, stanowiącej działkę gruntową niezabudowaną (na gruncie gruzypo budynku mieszkalnym), oznaczoną geodezyjnie nr 101/4, o powierzchni0,1439 ha, położoną w Gorzykowie, gmina Witkowo.Opisywany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego,określenie sposobu zagospodarowania wymaga ustalenia decyzji owarunkach zabudowy, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczonysymbolem R - tereny rolne, B- tereny mieszkaniowe i S - sady.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Witkowo jest to teren zainwestowany.Cena wywoławcza nieruchomości: 9.400,00 zł Wadium: 500,00 złDo wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%Przetarg odbędzie się 22.06.2006r. o godz.12 00 w siedzibie Urzędu Gminy iMiasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymiprawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązańi nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium wkasie znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na kontoUrzędu w GBW Konin ( BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 wterminie do dnia 19 czerwca 2006r.Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać dowód osobisty, aprzedstawiciele osób prawnych obowiązani są do przedłożenia umocowaniado zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczonezostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwróconeniezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni odzamknięcia przetargu. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowaneprzelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowolub zostało w tym terminie wpłacone do kasy znajdującej się w Urzędzie.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetargwygrał od zawarcia umowy.Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabyciaprzed zawarciem aktu notarialnego.Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem prawwłasności w księdze wieczystej ponosi nabywca.Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedażymożna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (061) 477-81-94, wew. 13.13


ïë


ܦ·¿m¿²·¿ °®±º·´¿µ¬§½¦²» © ͦµ±´» б¼­¬¿©±©» ²® íݱ ¦²¿½¦§ ­m±©± œ°®»©»²½¿Œá É ¿µ·­°±­-¾ «½¦²·±©·» ³¿g ¦¿°±¾·»¹¿:­§¬«¿½±³ ²·»¾»¦°·»½¦²§³ · ¿µ ®»¿¹±©¿:© ­§¬«¿½· ¦¿¹®±a»²·¿ a§½·¿ô ¦¼®±©·¿á ó ²¿¬» °§¬¿²·¿ ±¼°±©·»¼¦· «¼¦·»´·´· ¹±„½·»¾6¼g½§ © ͦµ±´» б¼­¬¿©±©» Ò®í ©É·¬µ±©·» © ¼²·« íðòðíòîððê®òæ°·»´6¹²·¿®µ¿ ­¦µ±´²¿ °¿²· Û´a¾·»¬¿±¼³±©§ô ±½¸®±²§ ¦¼®±©·¿ ·¾»¦°·»½¦»/­¬©¿ò ˽¦²·±©·» ¼±©·»¼¦·»´·­·6 ¿µ ²¿´»a§ ¦¿½¸±©¿: ­·6 © ¦»¬µ²·6½·« ¦±­±¾g ±¾½g ±®¿¦ ¿µ ³±a²¿ °®¦»½·©­¬¿©·:­·6 ²¿³±©±³ ·²²§½¸ ¼± ¦¿½¸±©¿/®§¦§µ±©²§½¸òÍ°±¬µ¿²·» °®¦»¾·»¹¿m± © ¿µ¬§©²»ô°®¦§¿½·»´­µ·» ¿¬³±­º»®¦»ô ©§°±©·»¼¦·«³·»6¬²±„½· ±¼³¿©·¿²·¿ò É ¬®¿µ½·» ¿°»´««½¦²·±©·» ©§°±©·¿¼¿´· ­·6 ²¿ ¬»³¿¬°®¦§½¦§² °¿´»²·¿ °¿°·»®±­-©ò É­°-´²·»°®¿½±©¿´· ²¿¼ ¦¿¹¿¼²·»²·»³æ Ü´¿½¦»¹±³m±¼¦· ´«¼¦·» ²·» °¿´gá Ю¿½¿ © ¹®«°¿½¸Ð± °®¦»°®±©¿¼¦±²§³ ¿°»´« «½¦²·±©·»µ´¿­ ½¦©¿®¬§½¸æó ©·»¼¦gô a» °¿´»²·» °¿°·»®±­-© ­¦µ±¼¦·¦¼®±©·« · a§½·«ôó ©·»¼¦gô ¿µ·» ²¿®¦g¼§ ©»©²6¬®¦²»Ü±³·²·¿µô ­·»®a¿²¬ ­¦¬¿¾±©§ °¿² 籬®Õ«¾¿½µ· · ­¦»®»¹±©§ °¿² Õ®¦§­¦¬±ºÓ¿½·»»©­µ·æ °®¦»¼­¬¿©·½·»´» q¿²¼¿®³»®··É±­µ±©»ô ­¬¿®­¦§ ­·»®a¿²¬ °¿² Ó¿®·«­¦Ù·»´»©­µ· °®¦»¼­¬¿©·½·»´ Õ±³·­¿®·¿¬«Ð±´·½· © É·¬µ±©·» ±®¿¦ °®»¦»­ ѽ¸±¬²·½¦»Í¬®¿a§ бa¿®²» © É·¬µ±©·» °¿² Ù®¦»¹±®¦Þ¿®¿/­µ·òß¼®»­¿¬»³ ¬»¹± ­°±¬µ¿²·¿ ¾§´· «½¦²·±©·»µ´¿­ ¬®¦»½·½¸ô µ¬-®¦§ ®±¦©·¿´· «³·»6¬²±„:¦©®¿½¿²·¿ ­·6 ± °±³±½ © ­§¬«¿½¿½¸²·»¾»¦°·»½¦²§½¸òЮ±©¿¼¦g½» œÕ®g¹ Ю¦§¿½·-m ܦ·»½·Œ 󩧽¸±©¿©½¿ „©·»¬´·½§ °¿²· Ó¿¹¼¿´»²¿Õ¿¦»½µ¿ · °»¼¿¹±¹ ­¦µ±´²¿ ó °¿²· Ó¿®´»²¿É»¾²»® ²¿©·g¦¿m§ ¼± Ю¿© ܦ·»½µ¿ô ¿­¦½¦»¹-´²·» °®¿© ¼¦·»½· ¼± ¿­»®¬§©²»²¿­¦§½¸ ¹±„½· ¦±­¬¿m§ ©§­m«½¸¿²» ¦ ¼«ag«©¿¹g · ¦¿½·»µ¿©·»²·»³ô ¿ © ¼±©-¼«¦²¿²·¿ ¦±­¬¿´· ±¼¦²¿½¦»²· ­§³¾±´·½¦²§³Ñ®¼»®»³ Õ®6¹« Ю¦§¿½·-m ܦ·»½·ò б­°±¬µ¿²·« ¼¦·»½· ©·»¼¦gô œµ±¹± ¦¿©­¦»³±¹g ©»¦©¿: ²¿ ®¿¬«²»µŒòÓ¿¹¼¿´»²¿ Õ¿¦»½µ¿ · Ó¿®´»²¿ É»¾²»®œÉ°m§© °¿°·»®±­-© ²¿ ¦¼®±©·» ¼¦·»½· ·³m±¼¦·»a§Œ ó ¬± ¬»³¿¬ ­°±¬µ¿²·¿¿¼®»­±©¿²»¹± ¼± «½¦²·-© µ´¿­½¦©¿®¬§½¸ò Í°±¬µ¿²·» ³·¿m± ²¿ ½»´«æ¦¿°±¦²¿²·» ¦ ²»¹¿¬§©²§³ ©°m§©»³²·µ±¬§²§ ²¿ ±®¹¿²·¦³ ³m±¼»¹± ½¦m±©·»µ¿ôµ­¦¬¿m¬±©¿²·» ©m¿„½·©»¹± ­¬±­«²µ« ¼±©m¿­²»¹± ¦¼®±©·¿ ±®¿¦ µ­¦¬¿m¬±©¿²·»¦¿±©±½±©¿m¿ ¬®¿º²§³· ¿®¹«³»²¬¿³·òƱ­¬¿m¿ °®¦§¬±½¦±²¿ ©§°±©·»¼ ¾§m»¹±°¿´¿½¦¿ò ˽¦²·±©·» ²¿ » °±¼­¬¿©·»°®¿©·¼m±©± ¦¿¦²¿½¦§´· ²¿®¦g¼§©»©²6¬®¦²»ô ²¿ µ¬-®» ²·µ±¬§²¿ ³¿²¿©·6µ­¦§ ©°m§©ò ѳ-©·±²± ­«¾­¬¿²½»­¦µ±¼´·©» © °¿°·»®±­·»ò ͬ©±®¦±²±¼»º·²·½6 œ«¦¿´»a²·»²·¿Œò Ю¦»¼­¬¿©·±²±µ®±µ· ¿­»®¬§©²» ±¼³±©§ò Æ¿¼¿²·¿°®¦§¼¦·»´±²» µ´¿­±³ ø®±¦©·g¦¿²·»µ®¦§a-©µ· ²¿ ¬»³¿¬ ²¿m±¹-©ô ©§µ±²¿²·»°´¿µ¿¬«ô «¦«°»m²·»²·» ¦¼¿/ ³-©·g½§½¸ ±­¦µ±¼´·©±„½· °¿´»²·¿÷ «¿¬®¿µ½§²·m§­°±¬µ¿²·» · °®¦§½¦§²·m§ ­·6 ¼± ¿µ¬§©²»¹±«¼¦·¿m« «½¦»­¬²·µ-©òЮ¦§¹±¬±©¿²¿ °®¦»¦ °¿²·g Ó¿®´»²6É»¾²»® °®»¦»²¬¿½¿ ³«´¬·³»¼·¿´²¿ô µ¬-®g«½¦²·±©·» ±¾»®¦»´· ²¿ ´»µ½· ·²º±®³¿¬§µ·ô¾§m¿ °±¼­«³±©¿²·»³ ­°±¬µ¿²·¿ ²¿ ¬»³¿¬­¦µ±¼´·©±„½· °¿°·»®±­-©ò«­¦µ¿¼¦¿ ²·µ±¬§²¿ôó °±¬®¿º·g ©§³·»²·: ­«¾­¬¿²½» ­¦µ±¼´·©»© °¿°·»®±­·»ôó °±¬®¿º·g ¿­»®¬§©²·» ±¼³¿©·¿: °¿´»²·¿°¿°·»®±­-©òײ·½¿¬±®µ¿³· ­°±¬µ¿²·¿ © ®¿³¿½¸Í¦µ±´²»¹± Ю±¹®¿³« Ю±º·´¿µ¬§µ· ¾§m§æ°»¼¿¹±¹ ­¦µ±´²§ Ó¿®´»²¿ É»¾²»® ·©§½¸±©¿©½¿ „©·»¬´·½§ Ó¿¹¼¿´»²¿Õ¿¦»½µ¿òÆ¿°®±°±²±©¿²» °®¦»¦ ±®¹¿²·¦¿¬±®µ·³»¬±¼§ ¾§m§ ¬®¿º²»ô ¿ º±®³§ °®¿½§¦¿½¸6½·m§ «½¦²·-© ¼± ¼¦·¿m¿²·¿ò Ó±a²¿±½¦»µ·©¿:ô a» ©­¦§­¬µ± ¬± ©°m§²·»°±¦§¬§©²·» ²¿ ·½¸ °±­¬¿©6ô «m¿¬©· ©§¾-®¦¼®±©»¹± ¬®§¾« a§½·¿òÓ¿¹¼¿´»²¿ Õ¿¦»½µ¿×Ê ×²¬»¹®¿½§²¿ Í°¿®¬¿µ·¿¼¿ Í°±®¬±©± ó λµ®»¿½§²¿ ¦ ±µ¿¦· œ”©·¿¬±©»¹± ܲ·¿ ײ©¿´·¼§Œ©­°-m°®¿½§ Ö±¿²²§ ß¼¿³½¦»©­µ·»ô · Ó·¿­¬¿ © É·¬µ±©·»ô Ù·³²¿¦«³ ©Ð¿©m¿ з²·¿®­µ·»¹±ô Õ®¦§­¦¬±º¿ É·¬µ±©·»ô ͬ±©¿®¦§­¦»²·» Óm±¼§½¸Ò±©·/­µ·»¹±ô Ì»®»­§ ͦµ«¼´¿®»µô ß®¬«®¿ É·»´µ±°±´¿² © б¦²¿²·« ±ñÙ²·»¦²±ôÆ·6¾·/­µ·»¹±ô Ö¿½µ¿ Þ®«½¸¿ô Þm¿a»¿ Ó·²·­¬»®­¬©± Í°±®¬« © É¿®­¦¿©·»ôͦ¿­¦½¦¿µ¿ô ß¹²·»­¦µ· Õ±¦·/­µ·»ô Í¿³±®¦g¼ ɱ»©-¼¦¬©¿ É·»´µ±°±´­µ·»¹±Í¬¿²·­m¿©¿ ß²¬±­¦½¦§­¦§²¿ ±®¿¦ ó Ë®¦g¼ Ó¿®­¦¿mµ±©­µ· © б¦²¿²·«ô¸¿®½»®»µòͬ¿®±­¬©± б©·¿¬±©» © Ù²·» ²·»ô Õ´«¾Ý»´»³ ·³°®»¦§ ¾§m±æ °±°«´¿®§¦¿½¿ Ю¿½§ © É·¬µ±©·»ô Ó·»­µ±óÙ³·²²§µ«´¬«®§ º·¦§½¦²» · ®»µ®»¿½· ©„®-¼ Ñ„®±¼»µ б³±½§ Í°±m»½¦²» © É·¬µ±©·»òœ­°®¿©²§½¸ ·²¿½¦»Œô „®±¼±©·­µ · Í°±²­±®¦§æ Ë®¦g¼ Ù³·²§ · Ó·¿­¬¿ ©­¬±©¿®¦§­¦»/ ±­-¾ ²·»°»m²±­°®¿©²§½¸å É·¬µ±©·»ô Æ¿µm¿¼ б°®¿©½¦§ © É·¬µ±©·»ôÉ ¼²·« îîòðìòîððê ®ò ²¿ ¸¿´· ­°±®¬±©» °®¦§ ¹·³²¿¦«³ © É·¬µ±©·» ±¼¾§m¿ ­·6ײ¬»¹®¿½§²¿ Í°¿®¬¿µ·¿¼¿ Í°±®¬±©±óλµ®»¿½§²¿ ¦ ±µ¿¦· œ”©·¿¬±©»¹± ܲ·¿×²©¿´·¼§Œò׳°®»¦¿ ®±¦°±½¦6m¿ ­·6 ©§­¬6°»³ Ù®«°§Ì¿/½¿ Ò±©±½¦»­²»¹± Þ®»¿µ Ü¿²½»œÝ±­³± Ê·´´¿¹»Œ ±®¿¦ ¸¿®½»®»µ ¦ èÜ®«a§²§ Ø¿®½»®­µ·» ¼¦·¿m¿g½» °®¦§©·¬µ±©­µ·³ ¹·³²¿¦«³ò Ò¿­¬6°²·» ±¼¾§m§­·6 °±­¦½¦»¹-´²» µ±²µ«®»²½»æ ­°±®¬±©±ó®»µ®»¿½§²» øµ±²µ«®»²½» ¿µ¬§©²±„½·®«½¸±©»÷æ ­¬®¦¿m °·mµ· ¼± ³·²· ¾®¿³µ·ô ®¦«¬°·mµg ¼± µ±­¦¿ô ®¦«¬ ©±®»½¦µ¿³· ¼± µ±­¦¿ô®¦«¬ ®·²¹±ô ®¦«¬ ´±¬µgå »¼«µ¿½§²»æ µ±²µ«®­°´¿­¬§½¦²§ · ¯«·¦ ©·»¼¦§ ± ¦¼®±©·« ·µ«´¬«®¿´²»òÆ©§½·6¦½§ °±­¦½¦»¹-´²§½¸ µ±²µ«®»²½·±¬®¦§³¿´· °¿³·g¬µ±©» ³»¼¿´» ø°·»®©­¦» í³·»­½¿÷ ±®¿¦ «°±³·²µ·ò Æ¿ µ±²µ«®­§¦©§½·6¦½§ ¼±¼¿¬µ±©± ±¬®¦§³¿´·°¿³·g¬µ±©» ¼§°´±³§òб¼½¦¿­ ­°¿®¬¿µ·¿¼§ °±­»m Ì¿¼»«­¦Ì±³¿­¦»©­µ·ô ©·½»­¬¿®±­¬¿ Ì»´»­º±®Ù±„½·²·¿µ · ¦¿­¬6°½¿ Þ«®³·­¬®¦¿ ÓòÙ¿¼¦·²­µ· ©®6½¦§´· ®±¼¦·²·» ¦ Ù±®¦§µ±©¿½¦»µ ²¿ î ¬§­ò Æmô µ¬-®» «¦§­µ¿´· ¦ ¾¿´«½¸¿®§¬¿¬§©²»¹± © Ù±mg¾µ¿½¸òÑ®¹¿²·¦¿¬±®¦§ °±¼½¦¿­ ¬«®²·»« ¦¿°»©²·´·©­°¿²·¿mg ¦¿¾¿©6ô ±°·»µ6 ­6¼¦·±©­µgô³»¼§½¦²g · °±­·m»µ ¼´¿ «½¦»­¬²·µ-©­°¿®¬¿µ·¿¼§òÉ ·³°®»¦·» «¼¦·¿m ©¦·6m± ïìð ±­-¾ò É„®-¼¦¿°®±­¦±²§½¸ ¹±„½· ²¿ ­°¿®¬¿µ·¿¼6°®¦§¾§´·æ Ì¿¼»«­¦ ̱³¿­¦»©­µ· ó б­»m ²¿Í»³ ÎÐô Ю»¦»­ ͬ±©¿®¦§­¦»²·¿ Óm±¼§½¸É·»´µ±°±´¿²ô Ì»´»­º±® Ù±„½·²·¿µ óÉ·½»­¬¿®±­¬¿ б©·¿¬« Ù²·» ²·»/­µ·»¹±ôÕ®¦§­¦¬±º ͦµ«¼´¿®»µ ó Þ«®³·­¬®¦ Ù³·²§ ·Ó·¿­¬¿ É·¬µ±©±ô Æ¿­¬6°½¿ Þ«®³·­¬®¦¿ óÓ¿®·¿² Ù¿¼¦·/­µ· ô Ö¿² ο­¿m¿ ó ο¼²§Ð±©·¿¬« Ù²·» ²·»/­µ·»¹±ô Ó¿®·¿²}«µ±©­µ· ó ܧ®»µ¬±® Ù·³²¿¦«³ ©É·¬µ±©·»ô Ô«¼©·µ 僚´ ó Ю»¦»­Í¬±©¿®¦§­¦»²·¿ ÐÎÑÓÇÕ © É·¬µ±©·»ôÕ®§­¬§²¿ q±µ ó Ñ°·»µ«² ”©·»¬´·½§”®±¼±©·­µ±©» © É·¬µ±©·»ô Ö¿®±­m¿©Ú±®»³­µ· ó Ю¦»¼­¬¿©·½·»´ Æ¿µm¿¼«Ð±°®¿©½¦»¹± © É·¬µ±©·» ±®¿¦°®¦»¼­¬¿©·½·»´» ³»¼·-©ò ׳°®»¦6°®±©¿¼¦·m¿ °ò ß®´»¬¿ Þ»µ¿­ô °®¦§©§®¿¾·¿²·» ²¿©§µ« ¿µ¬§©²»¹± «¼¦·¿m« ©­°±®¬±©§½¸ ·³°®»¦¿½¸ ®»µ®»¿½§²§½¸ ¦»­¦½¦»¹-´²§³ «©¦¹´6¼²·»²·»³ ¼¦·»½·ô³m±¼¦·»a§ · ±­-¾ ¼±®±­m§½¸ œ­°®¿©²§½¸·²¿½¦»Œå ²¿«µ¿ ¬±´»®¿²½· · ±¬©¿®½·¿ ²¿·²²§½¸å ·²¬»¹®¿½¿ „®±¼±©·­µ ±­-¾­°®¿©²§½¸ · œ­°®¿©²§½¸ ·²¿½¦»ŒòÑ®¹¿²·¦¿¬±®¿³· ·³°®»¦§ ¾§mæ Ë®¦g¼ Ù³·²§Ù³·²²» Õ±m± ÍÔÜ © É·¬µ±©·»ô Ù³·²²¿Í°-m¼¦·»´²·¿ œÍÝØŒ © É·¬µ±©·»ô º·®³¿œÙÛÒÑÉÛÚߌô Ó¿®·¿² ͦ½¦»„²·¿µÌ±©¿®¦§­¬©± ˾»¦°·»½¦»/ ɦ¿»³²§½¸œÝÑÒÝÑÎÜ×ß ÐÑÔÍÕߌòÉòÎò

More magazines by this user
Similar magazines