Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων - Startup Greece

startupgreece.gov.gr
  • No tags were found...

Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων - Startup Greece

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ«Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ»ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ:ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΚΔΟΣΗ 2 ηΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 1


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................................................... 42. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................... 52.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ............................................................................................................... 52.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................................................................... 62.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ................................................................................................................................. 72.4 Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ....................................................................... 92.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ................................................................................................. 133. ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ........................................................................... 153.1 ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ...................................................................................................... 153.2 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ................................................................................................................ 253.3 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ CORALLIA ............................................................ 373.4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΑΝΟ/ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (MI-CLUSTER).............. 394. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................. 68Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 2


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣΠίνακας 2.1: Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών του κλάδου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006-2011) ............ 8Πίνακας 2.2: Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006 –2010)........................................................................................................................................................................ 9Πίνακας 2.3: Παραγωγή προς εγχώρια διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2011)............................................................................................................................................................................... 11Πίνακας 2.4: Εγχώρια αγορά ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2011)........................... 12Πίνακας 4.1: Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών ........................................................................................... 68Πίνακας 4.2: Επωνυμίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο δείγμα της κλαδικής μελέτης ...................... 69Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην ΕλλάδαΣελ. 3


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΣτην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια σημεία του κλάδου «Ηλεκτρολογικό υλικόεγκαταστάσεων», έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν βάσει της σχετικής κλαδικής μελέτης της ICAPGroup AE. Η παρούσα κλαδική ανάλυση αποτελεί μέρος της πέμτπης ενότητας της Ετήσιας Έκθεσηςγια το έτος 2011 με θέμα «Η Κατάσταση και Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», η οποίαπραγματεύεται την αποτύπωση και ανάλυση της κλαδικής και δικτυακής διάστασης των ΜΜΕ σεδέκα κλάδους του τομέα μεταποίησης.Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται τασημαντικότερα χαρακτηριστικά του κλάδου «Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων» αναφορικά μετη δομή και διάρθρωσή του (πληθυσμός, μέγεθος, συνοπτικό προφίλ επιχειρήσεων κλπ.), το ισχύονθεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη των σημαντικότερωνεπιχειρήσεων, καθώς και τα βασικά μεγέθη της παραγωγής και της εγχώριας κατανάλωσης τωνπροϊόντων του κλάδου. Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω μεγέθη του κλάδου εκτιμούνται κάθε φοράβάσει στοιχείων πρωτογενούς έρευνας που έχει εκπονηθεί μεταξύ των σημαντικότερωνεπιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και βάσει εκτιμήσεων της αγοράς ή/και άλλων δευτερογενώνπηγών (π.χ. επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσα από την συνοπτικήπαρουσίαση της αντίστοιχης κλαδικής μελέτης, έτσι όπως αυτή εκπονήθηκε από την ICAP Group ΑΕτην αντίστοιχη χρονική περίοδο.Το δεύτερο μέρος της ενότητας, αφορά την αναλυτική παρουσίαση τριών δικτύων / συνεργατικώνσχηματισμών επιχειρήσεων, που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης. Όπως και με τις κλαδικέςμελέτες, η επιλογή βασίστηκε στην αντιπροσωπευτικότητα των εν λόγω δικτύων αναφορικά μεπαράγοντες ανταγωνιστικότητας και αναπτυξιακής δυναμικής των ΜΜΕ.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην ΕλλάδαΣελ. 4


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 . Α Ν Α ΛΥ Σ Η ΤΟΥ Κ Λ Α ΔΟΥ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι ΚΟ ΥΛ Ι ΚΟΕ Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν2.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΗ συγκεκριμένη κλαδική μελέτη υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012 και σκοπός της είναι ηδιερεύνηση του κλάδου του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων ή σειράς. Το ηλεκτρολογικόυλικό εγκαταστάσεων χρησιμοποιείται στον οικιακό εξοπλισμό και σε επαγγελματικούς χώρους(κτίρια γραφείων). Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξετάζει προϊόντα για βιομηχανικήχρήση. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διακόπτες και οι πρίζες, οι πίνακες διανομής (κάτω των 1.000 V),οι χρονοδιακόπτες, οι αυτόματες ασφάλειες, οι ραγοδιακόπτες (διακόπτες πλήκτρου), οι διακόπτεςδιαρροής (αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ) και οι ενδεικτικές λυχνίες.Ένας σχετικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει τον παραγωγικό τομέα του κλάδου. Τομεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών επιχειρήσεων εξειδικεύεται στην κατασκευή ορισμένων μόνοκατηγοριών προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων και όχι με όλα τα εξεταζόμεναπροϊόντα. Αντίθετα, στον εισαγωγικό τομέα δραστηριοποιείται μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων.Οι περισσότερες επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία ασχολούνται και μεάλλες δραστηριότητες πέραν της εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων,όπως το εμπόριο φωτιστικών και λοιπού (οικιακού κυρίως) εξοπλισμού.Η ζήτηση για ηλεκτρολογικό υλικό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της κατασκευαστικήςκαι της οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ηοικοδομική δραστηριότητα σημείωσε μείωση 10,6% στον αριθμό των αδειών σε σχέση με το 2009,μείωση 19,4% βάσει επιφανείας και μείωση 23,3% βάσει όγκου. Συνολικά την τελευταία πενταετία,η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε πτώση 54,5% με βάση την επιφάνεια και πτώση 56,1% μεβάση τον όγκο, το 2010 σε σχέση με το 2006. Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου εμφάνισε τηνίδια περίοδο μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,6%. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ακαθάριστοσχηματισμό κεφαλαίου για κατοικίες, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης διαμορφώθηκε σε 18,5% τηνπερίοδο 2006-2010.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην ΕλλάδαΣελ. 5


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 22.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΑπό το Μάρτιο του 2006 βρίσκεται σε πλήρη ισχύ το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384/2004 βάσει του οποίουοριοθετούνται οι απαιτήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το νέο αυτό πρότυποδιαδέχθηκε τον «Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του 1955 (Κ.Ε.Η.Ε. 1955) καιτέθηκε σε ισχύ μέσω σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.7.5/116/88) με ημερομηνίαδημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 5.3.2004 (ΦΕΚ Β/470 Β/5.3.2004). Σήμερα τοπρότυπο ΕΛΟΤ HD 384/2004 είναι υποχρεωτικό για τη μελέτη, την κατασκευή και τον έλεγχο όλωντων νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώ μέσω αυτού η χώρα μας εναρμονίζεται πλέον με τηνυπόλοιπη Ευρώπη στο θέμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το πρότυπο που σήμερα βρίσκεται σεισχύ (η δεύτερη έκδοσή του), αποτελείται από επτά κύρια μέρη:• Μέρος 1: Σκοπός, αντικείμενο και βασικές αρχές• Μέρος 2: Ορισμοί• Μέρος 3: Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων (τύποι δικτύων)• Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια• Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού• Μέρος 6: Έλεγχος εγκαταστάσεων και• Μέρος 7: Εγκαταστάσεις σε χώρους ειδικών απαιτήσεωνΕν συντομία, μεταξύ πολλών άλλων, το πρότυπο προβλέπει όλο το φάσμα των ενεργειών πουδιασφαλίζουν τον χρήστη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ενώ καλύπτει επαρκώς τις περιπτώσειςαστοχίας υλικών και συσκευών με τις αποδεκτές από αυτό λύσεις. Ορίζει ως βασική γείωση σε όλεςτις νέες εγκαταστάσεις τη θεμελιακή γείωση, αναφέρεται στους χρωματισμούς των καλωδίων,καθώς επίσης στους ελέγχους και τους επανέλεγχους των εγκαταστάσεων. Επίσης, καθιερώνει τηχρήση διατάξεων διαφορικού ρεύματος σαν συμπληρωματικό μέσο προστασίας, περιγράφει καιορίζει τις πολύ χαμηλές τάσεις ασφαλείας, ενώ ορίζει τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας τωνκαλωδίων.Με βάση το ΦΕΚ Β 844 / 16.5.2011 ορίζεται η αντικατάσταση της παλιάς ΥΔΕ (πιστοποιητικό ΔΕΗ) μενέα, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην ελληνικήηλεκτρολογική Νομοθεσία. Το νέο έντυπο ΥΔΕ έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο από τιςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 6


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 216/8/2011. Καλύπτει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο πλαίσιο εφαρμογής τουΠροτύπου ΕΛΟΤ HD-384 καθώς και του ΚΕΗΕ (Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).Αφορά τους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ασχολούνται με ηλεκτρικέςεγκαταστάσεις (εργολάβους, τεχνολόγους μηχανικούς, διπλωματούχους μηχανικούς κλπ), καθώςεπίσης και τους ιδιοκτήτες και χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.Πέραν της ειδικής νομοθεσίας για το ηλεκτρολογικό υλικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει η Οδηγία85/374/ΕΟΚ, η οποία αποσκοπεί να προσδιορίσει ευθύνες αποζημιώσεων σε περιπτώσεις ζημιώναπό ελαττωματικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει αυστηρό καθεστώς νομικήςευθύνης για κατασκευαστές και εισαγωγείς στην κοινότητα. Επίσης, η ισχύουσα νομοθεσίαπροβλέπει και υποχρέωση καταχώρισης ηλεκτρολογικού υλικού που κυκλοφορεί στην ελληνικήαγορά. Το υλικό που εμπίπτει στις διατάξεις της απόφασης ΚΥΑ 470/1985, εφόσον πληροί τουςπροβλεπόμενους αντικειμενικούς κανόνες ασφαλείας και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσιαασφάλεια, οφείλει να καταχωρείται στη 4η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης τουΥπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, η σήμανση CE υπέχει θέση δήλωσης ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τιςαπαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεται. Αν ένα προϊόν υποχρεούται νακαλύπτει τις απαιτήσεις πλέον της μιας κοινοτικής Οδηγίας, η σχετική σήμανση CE σημαίνει δήλωσηικανοποίησης όλων των οδηγιών που εφαρμόζονται σε αυτό.2.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΟ κλάδος του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων είναι μέρος του ευρύτερου κλάδου τουηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπου περιλαμβάνεται ο φωτισμός, τα καλώδια, το ηλεκτρολογικόυλικό βιομηχανίας και το ενδοεπικοινωνιακό υλικό.Ο παραγωγικός τομέας αποτελείται από μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίεςεξειδικεύονται στην κατασκευή ορισμένων προϊόντων και όχι όλης της γκάμας ηλεκτρολογικούυλικού εγκατάστασης. Έντονος είναι ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές ΜΜΕ τουκλάδου από τις εισαγωγικές. Στον εισαγωγικό τομέα δραστηριοποιούνται περισσότερεςεπιχειρήσεις, ενώ αρκετές από αυτές ασχολούνται και με την εισαγωγή παρεμφερών προϊόντων,όπως συστήματα αυτοματισμού, κλιματισμού και εξαερισμού, φωτιστικά κ.α. Κυρίαρχη θέση στονεν λόγω τομέα κατέχουν θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών ομίλων.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 7


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 2περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα για την εν λόγω πενταετία καιειδικότερα σε -1,19%. Ο μέσος όρος πενταετίας της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίωνδιαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-2,47%) για το σύνολο του δείγματος. Η γενική ρευστότητατων εννέα εταιρειών του κλάδου για την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 3,9.Αναφορικά με του δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, ο μέσος όρος του λόγου ξένων προςίδια κεφάλαια κατά την πενταετία 2006-2010 για το δείγμα των εννέα εταιρειών, διαμορφώθηκε σε1,98. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών διαμορφώνεται κατάμέσο όρο σε 15,4 την εξεταζόμενη πενταετία. Όσον αφορά τους δείκτες δραστηριότητας, ο μέσοςόρος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε (ως μέσος όρος πενταετίας) στις 219 ημέρες, ενώ ομέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης των προμηθευτών κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα(113 ημέρες).Πίνακας 2.2: Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006 –2010)2006 2007 2008 2009 2010 ΜΟΔΚερδοφορίαΠεριθώριο Μικτού Κέρδους (%)Σύνολο 9 16,60 17,58 20,53 17,99 17,63 18,06Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)Σύνολο 9 -0,42 1,32 0,78 -3,77 -3,86 -1,19ΑποδοτικότηταΑποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%)Σύνολο 9 -11,52 1,89 4,41 -2,53 -4,61 -2,47ΡευστότηταΓενική ΡευστότηταΣύνολο 9 3,42 3,54 3,49 4,70 4,33 3,90Χρηματοοικονομική διάρθρωσηΣχέση Ξένων προς Ίδια ΚεφάλαιαΣύνολο 9 1,90 2,37 1,97 1,71 1,95 1,98Κάλυψη Χρηματοοικονομικών ΔαπανώνΣύνολο 9 38,82 13,59 7,89 2,49 14,21 15,40ΔραστηριότηταΜέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες)Σύνολο 9 216 220 167 227 263 219Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες)Σύνολο 9 98 65 83 136 183 113ΜΟΔ: Μέσος Όρος ΔεικτώνΠηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.2.4 Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΗ εγχώρια παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού εξετάζεται ανά κατηγορία και δεν υπολογίζεται ωςενιαίο σύνολο ποσοτήτων, καθώς πρόκειται για προϊόντα ανομοιογενή. Στον σχετικό πίνακαΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 9


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 2εκτιμάται η παραγωγή προς εγχώρια διάθεση (εξαιρουμένων των ποσοτήτων προς εξαγωγή), ανάκατηγορία ηλεκτρολογικού υλικού. Αναφέρεται ότι, στις συγκεκριμένες ποσότητες παραγωγής δενπεριλαμβάνονται τα προϊόντα που διατίθενται στη ΔΕΗ και γενικώς στη βιομηχανία. Ειδικά όσοναφορά τους πίνακες διανομής, περιλαμβάνονται οι έτοιμοι – προκατασκευασμένοι πίνακες πουπροορίζονται κυρίως για οικιακή χρήση (όχι βιομηχανικοί πίνακες) και συγκεκριμένα εκείνοι πουείναι κάτω των 1.000 V. Εδικότερα ανά εξεταζόμενο προϊόν σημειώνονται τα παρακάτω:• Πριζοδιακόπτες: Η παραγωγή πριζοδιακοπτών για εγχώρια διάθεση ακολούθησε καθοδικήπορεία κατά το χρονικό διάστημα 2007-2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 21% περίπου.Ειδικότερα, το 2011 εκτιμάται στο ύψος των 1,2 εκατ. τεμαχίων (ποσοστιαία μείωση 25% σεσχέση με το 2010).• Πίνακες Διανομής: Η παραγωγή πινάκων διανομής (για εγχώρια διάθεση) παρουσίασεμείωση την περίοδο 2008-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,5%. Το 2011 η παραγωγή προςεγχώρια διάθεση διαμορφώθηκε σε 150 χιλ. τεμάχια (μείωση 25% σε σχέση με το 2010).• Αυτόματες Ασφάλειες: Καθοδική πορεία παρουσιάζει η παραγωγή αυτόματων ασφαλειώνγια εγχώρια διάθεση, την περίοδο 2008-2011 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 9,8%.Ειδικότερα, το 2011 το μέγεθος της παραγωγής εκτιμάται στο ύψος των 770 χιλ. πόλων,καταγράφοντας μείωση 12,5% σε σχέση με το 2010.• Ραγοδιακόπτες: Η παραγωγή ραγοδιακοπτών για εγχώρια διάθεση παρουσιάζει πτωτικήπορεία την περίοδο 2008-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 12,1%. Το ύψος τηςπαραγωγής (προς εγχώρια διάθεση) διαμορφώθηκε στο μέγεθος των 190 χιλ. πόλων (μείωση13,6% σε σχέση με το 2010).• Ενδεικτικές Λυχνίες: Η παραγωγή ενδεικτικών λυχνιών εμφανίζεται μειωμένη από το 2007και μετά. Για την περίοδο 2008-2011 παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 9,8%.Ειδικότερα, το 2011 η παραγωγή προς εγχώρια διάθεση των ενδεικτικών λυχνιών εκτιμάταισε 110 χιλ. τεμάχια (μείωση 12% σε σχέση με το 2010).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 10


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Πίνακας 2.3: Παραγωγή προς εγχώρια διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2011)Κατηγορία / Έτος 2007 2008 2009 2010 2011Πριζοδιακόπτες (1) 3.300 2.700 2.100 1.600 1.200Πίνακες διανομής (1) 380 310 250 200 150Αυτόματες ασφάλειες (2) 1.250 1.050 950 880 770Ραγοδιακόπτες (2) 350 280 250 220 190Ενδεικτικές λυχνίες (1) 170 150 140 125 110(1): ποσότητα σε χιλ. τεμάχια(2): ποσότητα σε χιλ. πόλουςΠηγή: Εκτιμήσεις αγοράς - ICAP Group,Στη συνέχεια εξετάζεται η εγχώρια αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, όπωςδιαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς συνδέεται άμεσα με τηνπορεία της οικοδομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα με την πορεία της ιδιωτικής οικοδομικήςδραστηριότητας, εάν μάλιστα συνυπολογισθεί και το γεγονός ότι η ζήτηση του ηλεκτρολογικούυλικού προέρχεται κατά 70% περίπου από τις νέες οικοδομές και μόνον το 30% απόαντικαταστάσεις - ανακαινίσεις. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η συνεχής πτώση πουπαρατηρείται σε όλα τα μεγέθη της οικοδομικής δραστηριότητας (βάσει εκδιδομένων αδειών,όγκου και επιφανείας) από το 2006 και μετά, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης γιαηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων από το 2008 και μετά, γεγονός που επιτείνει και η τρέχουσαοικονομική κρίση. Αναλυτικά, ανά κατηγορία προϊόντος εκτιμούνται τα εξής:• Πριζοδιακόπτες: H εγχώρια κατανάλωση των πριζοδιακοπτών παρουσιάζει καθοδική πορείακατά την περίοδο 2008-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 13,3%. Το 2011 η εν λόγωαγορά εκτιμάται σε 9,7 εκατ. τεμάχια. Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησηςκαλύπτεται από τις εισαγωγές. Ειδικότερα, η εισαγωγική διείσδυση εκτιμάται ότι ανήλθε σε87,6% το 2011.• Πίνακες διανομής: Η αγορά των πινάκων διανομής εξακολουθεί να καλύπτεται κυρίως απότην εγχώρια παραγωγή, καθώς αρκετές βιοτεχνικές μονάδες κατασκευάζουνηλεκτρολογικούς πίνακες σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, την περίοδο 2008-2011 η εγχώριααγορά πινάκων διανομής ήταν πτωτική με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 17%. Ειδικότερα γιατο 2011 εκτιμάται σε 360 χιλ. τεμάχια καταγράφοντας μείωση 21,7% σε σχέση με το 2010.• Αυτόματες ασφάλειες: Το μέγεθος αγοράς των αυτόματων ασφαλειών την περίοδο 2008-2011 εμφανίζει μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,1%. Ειδικότερα το 2011 εκτιμάται σε 5.500χιλ. πόλους (μείωση 6,8% σε σχέση με το 2010). Επιπλέον, η εισαγωγική διείσδυση αυξήθηκεΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 11


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 2σημαντικά τα τελευταία κυρίως χρόνια, με αποτέλεσμα η συμμετοχή των εισαγωγών στησυνολική αγορά το 2011 να διαμορφωθεί σε 86%.Πίνακας 2.4: Εγχώρια αγορά ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2011)Κατηγορία / Έτος 2007 2008 2009 2010 2011Πριζοδιακόπτες (1) 16.300 14.900 14.000 12.000 9.700Πίνακες διανομής (1) 710 630 550 460 360Αυτόματες ασφάλειες (2) 7.150 6.850 6.300 5.900 5.500Ραγοδιακόπτες (2) 1.800 1.610 1.410 1.250 1.100Ενδεικτικές λυχνίες (1) 980 950 850 750 650Διακόπτες διαρροής (1) 380 350 320 290 260Χρονοδιακόπτες (1) 140 130 120 110 90(1): ποσότητα σε χιλ. τεμάχια(2): ποσότητα σε χιλ. πόλουςΠηγή: Εκτιμήσεις αγοράς - ICAP Group,• Ραγοδιακόπτες: Καθοδικά κινήθηκε το μέγεθος αγοράς των ραγοδιακοπτών κατά τηνπερίοδο 2008-2011 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 11,9%. Ειδικότερα, το 2011διαμορφώθηκε σε 1.100 χιλ. πόλους (μείωση 12% σε σχέση με το 2010). Τα τελευταία χρόνιαη εισαγωγική διείσδυση στην αγορά των ραγοδιακοπτών αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα,το 2011 το ποσοστό αυτό να ανέλθει σε 82,7%.• Ενδεικτικές λυχνίες: Η εγχώρια κατανάλωση των ενδεικτικών λυχνιών κατέγραψε μέσοετήσιο ρυθμό μείωσης 11,9% την περίοδο 2008-2011, το δε 2011 εκτιμάται σε 650 χιλ.τεμάχια (μείωση 13,3% σε σχέση με το 2010). Σημειώνεται ότι, έως το 1998, η παραγωγήκάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης, ενώ έκτοτε η εικόνα αυτή αναστράφηκεκαθώς παρουσιάστηκε συνεχής άνοδος των εισαγωγών, το μερίδιο των οποίων ανήλθε (το2011) σε 83,1%.• Χρονοδιακόπτες: Η αγορά των διακοπτών διαρροής στην Ελλάδα καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από εισαγόμενα προϊόντα. H εγχώρια αγορά των διακοπτών διαρροήςακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 2008-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 9,4%.Συγκεκριμένα, το 2011 διαμορφώθηκε σε 260 χιλ. τεμάχια (μείωση 10,3% σε σχέση με το2010).Σχετικά με τη συνολική αξία των εξεταζόμενων προϊόντων, αυτή εκτιμάται στα €66 εκατ. το 2011,υπολογιζόμενη με βάση τις εκτιμώμενες μέσες τιμές χονδρικής πώλησης από τους παραγωγούς καιτους εισαγωγείς.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 12


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 22.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΟ κλάδος του ηλεκτρολογικού υλικού χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώςπεριλαμβάνει μεγάλο αριθμό προϊόντων και εμπορικών σημάτων. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου(παραγωγικές και εισαγωγικές) εστιάζουν την προσοχή τους στην ασφάλεια των προϊόντων τους καιγι’ αυτό το λόγο επιδιώκουν την πιστοποίηση των προϊόντων τους και την έγκρισή τους απόαναγνωρισμένους οργανισμούς τυποποίησης, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.Ο αριθμός των επιχειρήσεων στον παραγωγικό τομέα, σε ότι αφορά τα εξεταζόμενα προϊόντα,χαρακτηρίζεται από φθίνουσα τάση. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονοανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα, η πλειοψηφία των οποίων πλέον διαθέτει τιςπροδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που ορίζει η ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι παραγωγοί όσοκαι οι παραδοσιακοί εισαγωγείς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό και από φθηνά «ανώνυμα» προϊόνταπου δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, τα οποίαεισάγονται από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.Η εξεταζόμενη αγορά συνδέεται με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, καθώς η ζήτηση γιαηλεκτρολογικό υλικό εξαρτάται άμεσα από την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας.Ανάλυση SWOTΔυνατά σημεία:• Ανυπαρξία υποκατάστατων προϊόντων• Στον κλάδο δραστηριοποιούνται καλά οργανωμένες επιχειρήσεις με ισχυρά και καταξιωμέναεμπορικά σήματα.• Στην αγορά διατίθεται μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε εύρος τιμής και ποιότητας.Αδύνατα σημεία:• Η άμεση εξάρτηση του κλάδου από εξωγενείς παράγοντες όπως η οικοδομική καικατασκευαστική δραστηριότητα, η αγορά ακινήτων καθώς και οι εξελίξεις στη χορήγησηστεγαστικών δανείων.Ευκαιρίες:• Η ανάπτυξη νέων προϊόντων («έξυπνες» ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, λαμπτήρες οικονομίας,φωτοβολταϊκά συστήματα).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 13


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 2• Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).Απειλές:• Η συνεχής μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας.• Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και η «συμπίεση» του διαθέσιμου εισοδήματος τωνκαταναλωτών.• Η σημαντική μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης, τόσο σε επιχειρηματικά όσο και σεστεγαστικά δάνεια.• Η αύξηση των επισφαλειών και τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά.ΠροοπτικέςΗ υφιστάμενη οικονομική ύφεση δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και πλήττει σε σημαντικό βαθμότον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων. Η «συμπίεση» του διαθέσιμου εισοδήματοςτων καταναλωτών, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και το «πάγωμα» στηχορήγηση στεγαστικών δανείων από μέρους των τραπεζών, επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τονκλάδο στη χώρα μας.Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές και για τον εξεταζόμενο κλάδο δεν είναιενθαρρυντικές. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, υπό τις παρούσες συνθήκες και τάσεις τηςαγοράς, η εγχώρια ζήτηση για ηλεκτρολογικό υλικό, προβλέπεται ότι θα κινηθεί πτωτικά και τηδιετία 2012-2013. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμότης τάξης του 15%.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 14


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 . Δ Ι Κ Τ ΥΑ Κ Α Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ ΑΤ Ι ΚΟ Ι Σ Χ Η Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν3.1 ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤο δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τονΝοέμβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτημένη και συντονισμένη έκφρασητων οινοποιών του Νομού Ηρακλείου. Αποτελείται από 20 μέλη, ιδιώτες και συνεταιρισμούς μεμονάδες διαφορετικής δυναμικότητας, που δραστηριοποιούνται (κατά κύριο λόγο) στην περιοχήτου Νομού Ηρακλείου. Σκοπός του Δικτύου είναι η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που θασυμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών σχετικά με την οικονομική,κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αμπέλου και οίνου τηςΚρήτης.Το Δίκτυο περιορίζεται γεωγραφικά στο Νομό Ηρακλείου, ωστόσο οι δράσεις του έχουν παγκρήτιαεμβέλεια και χαρακτηρίζονται από τη στενή συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις όλης τηςΚρήτης. Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία του Δικτύου με το αντίστοιχο Δίκτυο ΟινοπαραγωγώνΧανίων και Ρεθύμνου, στην ίδρυση του οποίου, το 2008, έπαιξε σημαντικό ρόλο και με το οποίο δρασυντονισμένα για την οργανωμένη προώθηση του Κρητικού Αμπελώνα στην Ελλάδα, αλλά και στοεξωτερικό.Το Δίκτυο συστάθηκε επιδιώκοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα και τιςπροκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί οίνου της Κρήτης στην προσπάθειά τους ναεδραιώσουν τα προϊόντα τους παγκοσμίως. Για την επίτευξη του στόχου, κρίθηκε απαραίτητησυνθήκη η συνεργασία και η ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων, στους τομείς της μεταποίησης, τηςεμπορίας και του τουρισμού. Απώτερος στρατηγικός στόχος του Δικτύου είναι η ανάδειξη τουΚρητικού Αμπελώνα και η ανάπτυξη του οινικού τουρισμού.Βασικό μέλημα του Δικτύου αποτελεί η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσωσυνεχών ελέγχων που σκοπεύουν στην προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών και στηνανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών προκειμένου να αναδειχθεί, να διατηρηθεί, ναυποστηριχθεί και να «κληροδοτηθεί» η αρχαία, ιστορική και πολιτιστική κρητική παράδοση σχετικάμε την άμπελο και τον οίνο. Επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του δικτύου είναι η ανάδειξη καιΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 15


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3αξιοποίηση της ταυτότητας του κρητικού κρασιού, παράλληλα με την αειφόρο διαχείριση τωνφυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου είναι:• Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και να διευκολύνειτην πρόσβαση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στις αγορές• Να διαμορφώνει ελάχιστες προδιαγραφές (υψηλής) ποιότητας σε ότι αφορά τηνεπισκεψιμότητα των οινοποιείων, αλλά και της ποιότητας άλλων συνεργαζόμενωνεπιχειρήσεων• Να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και διακλαδικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων τηςπεριοχής και να προωθήσει το τοπικό επιχειρηματικό πνεύμα• Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλάκαι τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή καισυμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη• Να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα τωνεπιχειρήσεων - μελών, παρέχοντας τεχνική στήριξη.Για την επίτευξη των στόχων του, το Δίκτυο αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες, συμβάλλονταςστο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων πουαφορούν το αμπέλι και το κρασί και γενικότερα τη θεσμική στήριξη των προϊόντων αυτών στιςαγορές. Ακόμα, στοχεύει στην προάσπιση και προώθηση των σκοπών του Δικτύου προς το κράτος,τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, την ΕΕ, τους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και τα ιδρύματακαι επιδιώκει τη συνεργασία και τον διάλογο με τους φορείς αυτούς. Για την προβολή καιπροώθηση των προϊόντων του, επιδιώκει τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και έρευνεςαγοράς, κάνει συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες, διεθνείςδιαγωνισμούς οίνων και αποσταγμάτων, κ.ά. Οι άξονες μέσα από τους οποίους το Δίκτυο σκοπεύεινα ενισχύσει την κατανάλωση ποιοτικού και επώνυμου κρητικού κρασιού είναι:• Η δημιουργία και εκμετάλλευση της επωνυμίας (brand name) «Κρήτη»• Η από κοινού προώθηση και γνωριμία των κρασιών του νησιού, τόσο εντός της Κρήτης καιτης Ελλάδας όσο και διεθνώς• Ο συντονισμός των μελών του για την απλούστευση των διαδικασιών και την μεγιστοποίησητης αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειώνΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 16


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3• Η εκπαίδευση και η μεταφορά (καταναλωτικής, επιχειρηματικής και επιστημονικής) γνώσηςγύρω από το κρασί.Η κινητοποίηση του Δικτύου σε αυτόν τον τομέα εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική,καθώς συμπεριλαμβάνει τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις (τουρισμού,τροφίμων και ποτών, οίνου) και συνέδρια στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αρθρογραφία των μελώνκαθώς και στοχευμένη συνεργασία με εξειδικευμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθόλη τηδιάρκεια του έτους.Πέρα από την οργανωμένη προσπάθεια προώθησης του κρητικού κρασιού, το Δίκτυο έχειπροχωρήσει σε ενέργειες ανάπτυξης του γαστρονομικού και ειδικότερα του οινικού τουρισμού. Ησημαντικότερη σχετική ενέργεια είναι η πρωτοβουλία δημιουργίας των «Δρόμων του ΚρασιούΝομού Ηρακλείου».Η πρωτοβουλία «Δρόμοι του Κρασιού Νομού Ηρακλείου» δημιουργήθηκε το 2007, στα πλαίσιαδραστηριοτήτων του Δικτύου και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Leader +”.Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μελλοντική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομώνπου θα καλύπτει όλη την οινοποιητική ζώνη του νομού και θα περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο τωνεπισκέψιμων οινοποιείων. Προς το παρόν, η πρωτοβουλία αφορά την δημιουργία μίας πιλοτικήςδιαδρομής που περιλαμβάνει την παρουσίαση 23 οινοποιείων του νομού (εκ των οποίων τα 18 είναικαι μέλη του Δικτύου), στα πλαίσια μιας τουριστικής επίσκεψης, δημιουργώντας μια κυκλικήδιάσχιση της ενδοχώρας με αφετηρία και τέλος την αστική περιοχή του Ηρακλείου. Πιο αναλυτικά,η εν λόγω πιλοτική διαδρομή εξασφαλίζει:• Τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερεςαντιπροσωπευτικές αμπελουργικές - οινοπαραγωγικές ζώνες της περιοχής• Την ύπαρξη κατά μήκος της ενιαίας διαδρομής, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμούοινοποιείων - μελών του δικτύου• Την επίσκεψη σε περιοχές με αξιόλογη παρουσία μνημείων και αρχαιολογικών - ιστορικώνχώρων και σε οικισμούς της περιοχής με αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής• Την προσέγγιση χώρων που σχετίζονται με παραδοσιακές οινοπαραγωγικές δραστηριότητες• Την ύπαρξη υποδομών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών, καθώς επίσηςχώρων διημέρευσης και σίτισης.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 17


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Τα 20 μέλη του Δικτύου είναι τα εξής:1. Vinobon Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία (VINOBON A.E.): Πρόκειται για εταιρείαοικογενειακής μορφής, που λειτουργεί από το 1987 με έδρα το Ηράκλειο. Δημιουργός τηςVinobon είναι ο χημικός Στέλιος Αλεξάκης. Οι εγκαταστάσεις και το συσκευαστήριο τηςβρίσκονται στην περιοχή της Φοινικιάς κοντά στις αμπελουργικές περιοχές των Μαλάδων καιτου Προφήτη Ηλία και είναι επισκέψιμα ολόκληρο το χρόνο. Η εξαγωγική δραστηριότητα τηςεταιρίας απορροφά σημαντικό μέρος της παραγωγής της. Σε ειδικό ανεξάρτητο χώρο τωνεγκαταστάσεων υλοποιείται εκθεσιακός χώρος και δοκιμαστήριο.2. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών: Πρόκειται για συνεταιριστική οργάνωση πουαποτελείται από 19 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς με 3.000 περίπου μέλη. Ιδρύθηκε το 1933και εδρεύει στα Πεζά. Παράγει κρασί και ελαιόλαδο τα οποία έχουν βραβευτεί σε διεθνείςεκθέσεις και γευστικές δοκιμασίες. Από το 1998 διαθέτει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO9001/9002 και Συστήματα Ασφάλειας HACCP.3. Ι. Μπουτάρης & Υιός - Οινοποιητική Α.Ε.: Η εταιρεία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και διαθέτειοινοποιείο στην περιοχή Σκαλανίου. Αποτελεί στην ουσία τη συνέχεια της οινοποιητικήςδραστηριότητας της οικογένειας Μπουτάρη, της οποίας τα πρώτα βήματα στον τομέα του οίνουχρονολογούνται από το 1879. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε σημαντικέςαμπελοοινικές περιοχές της Ελλάδας διατηρώντας ιδιόκτητους αμπελώνες και οινοποιεία στιςπεριοχές της Νάουσας, Γουμένισσας, Σαντορίνης, Κρήτης και Μαντινείας. Καλύπτει με ειδικάδιαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους την παλαίωση των κρασιών της και πραγματοποιείτρύγους και αγορές κρασιών (εκτός των ιδιόκτητων αμπελώνων της) από άλλες αμπελοοινικέςπεριοχές της χώρας, δημιουργώντας άμεσες ή έμμεσες συνεργασίες με 2.500 περίπουαμπελοκαλλιεργητές και συνεταιρισμούς. Η εξαγωγική της δραστηριότητα απορροφά σημαντικόμέρος της παραγωγής της. Ο ιδιόκτητος αμπελώνας της εταιρείας στο Σκαλάνι είναι βιολογικήςκαλλιέργειας, πιστοποιημένος από τη ΔΗΩ και το οινοποιείο της εκτιμάται ότι δέχεται περίπου15.000 επισκέπτες ετησίως.4. Ειρήνη Δασκαλάκη: Η επιχείρηση εδρεύει στη Σίβα, ιδρύθηκε το 2003 και καλλιεργεί περίπου40 στρέμματα αμπέλου, τα οποία έχουν ενταχθεί στη βιολογική καλλιέργεια και είναιεπισκέψιμα όλο το χρόνο. Υπό τις παρούσες συνθήκες εκτιμάται ότι παράγονται περίπου 20τόνοι κρασί ανά έτος. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σημαντικά λαογραφικά στοιχεία πουΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 18


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3συνδέονται με την μακρόχρονη τοπική οινοποιητική παράδοση όπως παραδοσιακά πατητήρια,καθώς επίσης και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία.5. Δουλουφάκης Νίκος: Η επιχείρηση εδρεύει στις Δαφνές, ιδρύθηκε το 1991 καιεκσυγχρονίστηκε το 1996 με την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Διαθέτει αμπελώνεςμε γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες σταφυλιών, καθώς και μηχανήματα παραγωγής καιεμφιάλωσης οίνων. Παράγει εμφιαλωμένα κρασιά που διαθέτει στην εσωτερική αγορά αλλά καιστο εξωτερικό και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας HACCP.6. Μαρία Τυλάκη: Η επιχείρηση εδρεύει στην Αυγενική και ιδρύθηκε το έτος 2002. Εκτιμάται ότι,παράγει 10 περίπου τόνους ανά έτος το οποίο εμφιαλώνεται σε τρίτους.7. Γεωργικές Επιχειρήσεις Αλαγνίου Α.Ε.: Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση (οικογένειαΛυραράκη), που ιδρύθηκε το 1966 και εδρεύει στο Ηράκλειο. Από την δεκαετία του 1990κυκλοφορεί στην αγορά οίνους ποιότητας με την επωνυμία «Λυραράκης». Η εταιρεία είναιπιστοποιημένη με HACCP και έχει εξαγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, και σεπολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2005 διαθέτει νέο, επισκέψιμο χώρο που έχει σχεδιαστεί γιανα φιλοξενεί ταυτόχρονα μέχρι 40 περίπου άτομα. Στοχεύει σε κοινό με υψηλές ποιοτικέςαπαιτήσεις από το κρασί και προβάλλει παραδοσιακές ποικιλίες (έχοντας αναβιώσει δυοαρχαίες ποικιλίες που κινδύνευαν να εξαφανιστούν, τις Δαφνί και Πλυτό).8. Μίνως Κρασιά Κρήτης Α.Ε.- Αφοί Μηλιαράκη: Η εταιρεία εδρεύει στα Πεζά, ιδρύθηκε το 1932και λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 1988. Αποτελεί παλιά οινοποιητική μονάδα τουνησιού και από το 1952 έχει ξεκινήσει τη διακίνηση του κρασιού αποκλειστικά σε μορφήεμφιαλωμένου προϊόντος. Σήμερα διοικείται από την τέταρτη γενιά της οικογένειας.Οινοποιούνται κατά κύριο λόγο τοπικές ποικιλίες σταφυλιών, προερχόμενα από ιδιόκτητοαμπελώνα, συμβολαιακούς και ενοικιασμένους αμπελώνες. Η εταιρεία προσπαθεί να αναδείξειτον Κρητικό αμπελώνα μέσα από τις ποικιλίες του υιοθετώντας μεθόδους έως τώραανεκμετάλλευτες στην Κρήτη με παραδείγματα την παραγωγή λευκού κρασιού από την ερυθρήποικιλία Κοτσιφάλι (Λευκό από Κοτσιφάλι) και την παρουσίαση για πρώτη φορά στην Κρήτηλευκού κρασιού από Βιλάνα περασμένο από βαρέλι (Vilana Fume). Η εταιρεία από το 1999 έχειμπει και στην αγορά του βιολογικού κρασιού με ιδιόκτητο αμπελώνα πιστοποιημένο από τηΔΗΩ. Από το 1999, εντός του οινοποιείου έχει αναπτυχθεί ένας οργανωμένος χώρος προβολής,δοκιμής κρασιού και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων, το οποίο επισκέπτονται περί τις30.000 άτομα ετησίως, σε οργανωμένη αλλά και μεμονωμένη μορφή.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 19


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 39. Medittera Οινοποιητική – Creta Olympias A.E.: Η εταιρεία έχει σαν κύρια δραστηριότητα τηνπαραγωγή και εμπορία κρασιών ποιότητας. Ιδρύθηκε το 1973 στον οικισμό Κουνάβοι. Διαθέτεισύγχρονα οινοποιεία - εμφιαλωτήρια στην αμπελουργική ζώνη Πεζά ΟΠΑΠ, καθώς καιοργανωμένα τμήματα πωλήσεων, εξαγωγών και επιχειρηματικού δώρου. Τα κρασιά τηςδιανέμονται στην Ελλάδα αλλά και σε 22 χώρες στον κόσμο. Διατηρεί σύστημα ποιότητας ISO9001:2000, σύστημα ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 και σύστημα ΟλοκληρωμένηςΔιαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2. Τον Μάρτιο2007, εξελίχθηκε, δημιουργώντας μια οικογένεια κρασιών με τον διακριτικό τίτλο MeditteraΟινοποιητική Α.Ε. και με νέο εταιρικό σήμα, τον ήλιο. Όραμα της, η διεθνής καταξίωση τωνκρητικών ποικιλιών, η ανάδειξη ξενικών που έχουν εγκλιματισθεί στις εδαφοκλιματολογικέςσυνθήκες του νησιού και η διερεύνηση και η αξιοποίηση του αμπελοοινικού δυναμικού τηςχώρας μας. Από το 2007 η εταιρεία δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και εμπορία κρασιών απόοίκους του εξωτερικού, όπως επίσης και στη διανομή κρασιών νέων μικρών Ελλήνωνπαραγωγών.10. Γ. Πατεριανάκης ΑΑΟΒΒΕΕ: Η εταιρεία εδρεύει στις Μελέσσες, ιδρύθηκε το 1997 και διαθέτει160 στρέμματα ιδιόκτητους βιολογικούς αμπελώνες, τα οποία καλλιεργεί και χρησιμοποιεί γιατην παραγωγή των οίνων της. Η εταιρεία οινοποιεί, εμφιαλώνει και εμπορεύεται τους οίνουςβιολογικής καλλιέργειας και εξάγει στην Αγγλία και στη Γερμανία. Οι επισκέψιμοι βιολογικοίαμπελώνες και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε υψόμετρο 600 μέτρωνστην περιοχή του χωριού Μελέσσες, μια ευαίσθητη βιολογικά περιοχή ανωτέρας ποιότηταςO.Π.Α.Π. V.Q.P.R.D. η οποία πληροί όλους τους κανόνες της βιολογικής και βιοδυναμικήςγεωργίας. Οι ποικιλίες των σταφυλιών διαλέχτηκαν με προσοχή ώστε να είναι απόλυταπροσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Η χρησιμοποίησηβιολογικών μεθόδων επέτρεψε την δημιουργία κρασιών και αποσταγμάτων με πολύ μικρήπεριεκτικότητα (0,2%-0,6%) σε μεθανόλη και άλλες βαριές αλκοόλες.11. Στυλιανού Ιωάννης: Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Winery Ioannis Stilianou, εδρεύει στουςΚουνάβους, ιδρύθηκε το έτος 2004 και πρόκειται για οινοποιείο - εμφιαλωτήριο σύγχρονηςτεχνολογίας για την παραγωγή κρασιού από ιδιόκτητους βιολογικούς αμπελώνες. Η ευρύτερηπεριοχή των Κουνάβων - Πεζών είναι φημισμένη για τα κρασιά της από παλιά και στο ξωκκλήσιτου Αγίου Νικολάου μπορεί κανείς να επισκευτεί τα Ενετικά πατητήρια. Στη θέση Ξερίζωμα σευψόμετρο 300-360 μέτρων αναπτύσσεται ο Αμπελώνας Στυλιανού που καταλαμβάνει 30Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 20


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ιδιόκτητα στρέμματα μέσα στην Ζώνη ΟΠΑΠ Πεζά και είναι πλέον όλα πιστοποιημένα γιαΒιολογική Καλλιέργεια από την ΒιοΕλλάς.12. Μηνάς Ταμιωλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. – Οινοποιητική: Η εταιρεία εδρεύει στο Χουδέτσι Πεδιάδος καιιδρύθηκε το 1999. Διαθέτει επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλού επιπέδου,τεχνογνωσία και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Παράγει οίνους ποιότητας από σταφύλιαβιολογικής γεωργίας τα οποία καλλιεργούνται στους ιδιόκτητους αμπελώνες της. Στα λίγαχρόνια παρουσίας της διακινεί τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βασικός στόχοςτης είναι η παραγωγή κρασιών ποιότητας στα οποία θα αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα τωντοπικών ποικιλιών. Η περιοχή ανήκει στην Ζώνη Ο.Π.Α.Π. Τοπικές και μερικές ξένες ποικιλίεςσυμπληρώνουν την πολυποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα του κτήματος.13. Ν. Τιτάκης ΑΞΤΕΕ: Πρόκειται για οικογενειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο τηςπαραγωγής και διάθεσης οίνου εδώ και τρείς γενιές. Το 1996 μεταφέρθηκε από την Καλλονήστους Κουνάβους, μέσα στη ζώνη των οίνων ΟΠΑΠ Πεζά. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τηςγίνεται η παραλαβή της πρώτης ύλης, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η εμφιάλωση και ηδιανομή των προϊόντων της, μέσω δικτύου διανομής στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Επιπλέον, προβλέπονται οι υποδομές για την δημιουργία επισκέψιμου χώρου. Την τελευταίαδεκαετία, η εταιρεία διακρίνεται στην εμφιάλωση των προϊόντων της σε ασκό, που είναιχαρακτηριστικά τόσο για την ποιότητα τους, όσο και για την συσκευασία τους. Τα τελευταίαχρονιά έχει ξεκινήσει την εμφιάλωση των οίνων της σε γυάλινη φιάλη και σε φιάλη pet 1,5 lt.Από τις αρχές του 2007, έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας ISO22000:2005.14. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου: Πρόκειται για συνεταιριστική οργάνωση πουεδρεύει στο Ηράκλειο και ιδρύθηκε το 1927. Οι πρώτες δραστηριότητές της αφορούσαν στησυγκέντρωση των παραγομένων στην περιοχή κύριων προϊόντων, που ήταν η σταφίδα και τοελαιόλαδο και στην παροχή υπηρεσιών. Στις παραγωγικές δραστηριότητες (κρασί, λάδι, ξύδι)εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2000 και HACCP ΕΛΟΤ1416:2000 και BRC. Το νέο οινοποιείο της (με την συμβολή του ζωγράφου ΜανώληΑποστολάκη) αποτελεί εκθεσιακό χώρο, με στόχο τον συνδυασμό της παράδοσης στηναμπελοκαλιέργεια με την σύγχρονη τεχνολογία και την καλλιτεχνική δημιουργία.15. Ιδαία Οινοποιητική: Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1998 και διαθέτει 25 στρέμματα ιδιόκτητωνεπισκέψιμων αμπελώνων. Εδρεύει στο Βενεράτο, όπου βρίσκεται και το Μοναστήρι τηςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 21


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Παλιανής, μια περιοχή που από παλιά είναι γνωστή για τα κρασιά της, δεδομένου ότι ήδη απότην ενετική περίοδο γίνεται ένα από τα οινοπαραγωγικά κέντρα της Κρήτης, παράγονταςποιοτικούς οίνους που εξάγονταν από το λιμάνι του Ηρακλείου.16. Αφοι Στραταριδάκη Ο.Ε.: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 από τους αδερφούς Κώστα και ΜανώληΣτραταριδάκη, γεωπόνους στο επάγγελμα και τρίτης γενιάς αμπελουργών. Η οικογένειαασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια από το 1870. Το επισκέψιμο οινοποιείο και οι αμπελώνεςτης εταιρείας βρίσκονται στους πρόποδες των Αστερουσίων Ορέων και εκτείνονται σε μιαέκταση 130 στρεμμάτων στα οποία καλλιεργούνται ντόπιες και ξένες ποικιλίες.17. Κτήμα Ζαχαριουδάκη: Ο πιστοποιημένος από τη ΔΗΩ βιολογικός αμπελώνας της οικογένειαςΖαχαριουδάκη βρίσκεται περιμετρικά της κορυφής του λόφου «Ορθή Πέτρα» και σε υψόμετρο500 μέτρων βόρεια της Αρχαίας Γόρτυνας. Πρόκειται για ιδιόκτητο αμπελώνα 200 στρεμμάτων,όπου καλλιεργούνται επιλεγμένες τοπικές και ξένες ποικιλίες. Η οινοποίηση πραγματοποιείταισε σύγχρονο οινοποιείο 2.000 τ.μ. που βρίσκεται εντός του αμπελώνα και η εμφιάλωση σεεμφιαλωτήριο του κτήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών συστημάτων ISO 2001και ISO 22000.18. Αμπελώνες Μιχαλάκη Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 2000, αλλά οι αμπελουργικές και οινοποιητικέςδραστηριότητές της προέρχονται από την επιχείρηση «Υιοί Γεωργίου Μιχαλάκη», που έχειιδρυθεί το 1962. Η έδρα της βρίσκεται στο Μεταξοχώρι. Ασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια430 στρεμμάτων στο «Κτήμα Μιχαλάκη» και με την διαχείριση του νέου οινοποιείου της μέσαστο κτήμα.19. Αφοί Διαμαντάκη ΟΕ: Το Οινοποιείο Διαμαντάκης ιδρύθηκε το 2007 στις Κάτω ΑσίτεςΗρακλείου από την οικογένεια Διαμαντάκη. Η εταιρεία διαθέτει 95 ιδιόκτητα στρέμματα πουκαλλιεργούνται διάφορες ποικιλίες αμπέλου, ελληνικές και διεθνείς. Το 35% τηςπαραγωγής διατίθεται στις αγορές των ΗΠΑ και της Γερμανίας και το υπόλοιπο στην ελληνικήαγορά. Τα κρασιά του οινοποιείου έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχουναποσπάσει διακρίσεις παγκοσμίως.20. Ιερά Μονή Τοπλού: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Ακρωτηριανής και του Αγίου Ιωάννη τουΘεολόγου Τοπλού Σητείας, κτίστηκε κατά τον 14 ο αιώνα. Έκτοτε είχε ενεργό παρουσία στηνκοινωνική αλλά και αμπελοοινική ιστορία του τόπου. Καλλιεργεί βιολογικά αμπέλια και ελιέςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 22


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3και παράγει κρασί τσικουδιά και ελαιόλαδο που τυποποιούνται και διατίθενται στην τοπική καιτη διεθνή αγορά.Από τα παραπάνω μέλη του Δικτύου, τα 18 πρώτα αποτελούν και επισκέψιμα οινοποιεία σταπλαίσια της πρωτοβουλίας «Δρόμοι του Κρασιού Νομού Ηρακλείου». Στην εν λόγω διαδρομήσυμπεριλαμβάνονται επιπλέον πέντε επισκέψιμα οινοποιεία του Νομού:1. Κτήμα Γαβαλά: Πρόκειται για ατομική επιχείρηση που εδρεύει στο Χαράκι - ΒοριάςΜονοφατσίου. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2004 και διαθέτει οινοποιείο που περιβάλλεται απότους αμπελώνες του κτήματος. Πολιτική της επιχείρησης είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλήςποιότητας με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Το «Κτήμα Γαβαλά» έχειπιστοποιηθεί από τον πιστοποιητικό φορέα Metroncert και λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνήπρότυπα – Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων HACCP ΕΛΟΤ 1416 και Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2000, για την παραγωγή και εμφιάλωση οίνου από Σταφύλια Βιολογικής Καλλιέργειας.Έχει επίσης πιστοποιηθεί με το Βρετανικό πρότυπο BRC (BritishRetail Consortium).2. Αφοί Μελαμπιανάκη ΟΕ: Η εταιρεία διαθέτει οινοποιείο στο Βενεράτο Μαλεβιζίου.3. Εμμανουήλ Τζωρακοελευθεράκης: Η επιχείρηση εδρεύει στις Δαφνές, που αποτελείπαραδοσιακό κρασοχώρι του Μαλεβιζίου γνωστό για την ετήσια Γιορτή Κρασιού πουδιοργανώνεται από τους τοπικούς φορείς. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το έτος 2001 μεαντικείμενο την παραγωγή οίνων από αμπέλια βιολογικής καλλιέργειας σε ιδανικέςεδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Καλλιεργεί 53 στρέμματα ιδιόκτητων αμπελώνωνκαι 15 ενοικιαζόμενων. Παράγει ανά έτος περίπου 20 τόνους κρασί και διαθέτει οχτώδιαφορετικές ετικέτες στην αγορά με την επωνυμία της.4. Παλιανής Γη ΑΕ: Η επιχείρηση εδρεύει στην Αυγενική, έχει πάρει το όνομα της από το ομώνυμοκοντινό μοναστήρι και παράγει αποκλειστικά κρασιά από βιολογική καλλιέργεια. Διαθέτεισύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, πιστοποιημένα με σύστημαδιασφάλισης ποιότητας HACCP και ISO. Τα σταφύλια προέρχονται από ιδιόκτητους και απόεπιλεγμένους αμπελώνες ιδιωτών της ευρύτερης περιοχής.5. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών: Πρόκειται για συνεταιριστική οργάνωση που εδρεύει στιςΑρχάνες, ιδρύθηκε το 1930 και συμμετέχει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.Bρίσκεται στην κοιλάδα ανατολικά του όρους Γιούχτα, η οποία παράγει εξαιρετικές ποικιλίεςκρασοστάφυλων, και το ονομαστό Aρχανιώτικο ροζακί. Διαχρονικά οι Aρχάνες στηριζόμενεςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 23


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3στην καλλιέργεια του αμπελιού κατέχουν μια σημαντική θέση στον πολιτισμό της ευρύτερηςπεριοχής και συνεχίζουν να είναι σήμερα ένα σημαντικό τοπικό οινοπαραγωγικό κέντρο.Όπως είναι φανερό, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Δικτύου βρίσκεται στην γεωγραφικήτοποθεσία του. Το Δίκτυο είναι τοποθετημένο κοντά στο αστικό και εμπορικό κέντρο τουΗρακλείου, καθώς και στο αεροδρόμιο και λιμάνι της πόλης, που αποτελούν και τις κύριες εισόδουςτου νησιού. Επίσης, η πρόσβαση στα κεντρικά του Δικτύου (Δήμος Νίκου Καζαντζάκη) διασφαλίζεταιαπό την Εθνική Οδό, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό επισκεπτών.Το αυτούσιο, ωστόσο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Δικτύου είναι το φυσικό περιβάλλον και ηταυτότητα της περιοχής. Οι οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται προκύπτουν από τηγεωγραφική τοποθέτηση των επιχειρήσεων σε μία περιοχή όπου η παραγωγή των προϊόντων είναιάμεσα συνδεδεμένη με τη διατήρηση της παράδοσης και οι αναπτυξιακοί στόχοι των μελών τουΔικτύου συνδέονται με τους στόχους ανάπτυξης της περιοχής. Μέσα από την οργάνωση τουΔικτύου οι οινοποιοί του Ηρακλείου έχουν στόχο την «αναγέννηση» του προϊόντος τους (κρασί),έτσι ώστε αυτό να συνδέεται άμεσα και ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό των επισκεπτών και πελατώντους με την κρητική παράδοση, αυθεντικότητα και ταυτότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά τωνκρητικών αμπελώνων και κρασιών, μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και την ανάδειξησυγκεκριμένων χαρακτηριστικών, γίνεται αντιληπτή ως τοπική τεχνογνωσία. Παράλληλα, προσφέρεικατάλληλο έδαφος για τη βελτίωση των τελικών προϊόντων (καινοτομία) μέσα από την επανεξέτασημεθοδολογιών και τεχνικών παραγωγής. Τέλος, η προώθηση του προϊόντος συνδέεται με μίαευρύτερη τουριστική εμπειρία, που περιλαμβάνει επισκέψεις στα κελάρια, στους αμπελώνες αλλάκαι σε κοντινά μνημεία. Κατά συνέπεια, μέσα από τη δημιουργία συνεργασιών, οι οινοποιοί τουΗρακλείου κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα προϊόν αυξανόμενης προστιθέμενης αξίας.Βάσει όλων των παραπάνω, εκτιμάται ότι, το Δίκτυο συγκεντρώνει όλα τα απαραίτηταχαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού συνεργατικού σχηματισμού (Business Cluster) και ειδικότερατην γεωγραφική εγγύτητα, την εξειδίκευση, τη συμμετοχή διαφορετικών δημόσιων και ιδιωτικώνφορέων, τον συνδυασμό ανταγωνισμού και συνεργασίας, τη δυναμική, τη διάρκεια ζωής, καθώς καιτην καινοτομία.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 24


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 33.2 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συστάθηκε το Μάρτιο του 2006, με πρωτοβουλία του ΣυνδέσμουΒιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθνικήςεμβέλειας. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός φορέα εργαλείων, υπηρεσιών ενημέρωσης καιπροώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός οργανισμού, ο οποίος θα συνδέσειόλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικώνπροϊόντων, σε πανελλαδικό επίπεδο. Σκοπός του είναι να στηρίξει και να αναπτύξει την παραγωγή,μεταποίηση και διακίνηση των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αλλά και τηδιεθνή αγορά με βάση την ανάλυση σεναρίων για το μέλλον της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα,ώστε να προωθούνται ευκολότερα και ασφαλέστερα τα πιστοποιημένα ελληνικά βιολογικά τρόφιμαστον καταναλωτή.Οι αντικειμενικοί στόχοι του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων είναι:• Η χάραξη ενιαίας στρατηγικής για την προώθηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων και ηενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, μέσω εισηγήσεων και στρατηγικών παρεμβάσεων σεκυβερνητικό επίπεδο• Η προώθηση βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές, μέσω συστηματικής ενημέρωσης,πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης• Η συνεχής ενημέρωση των παραγωγών και των εμπόρων βιολογικών προϊόντων για τιςτάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ημεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και η από κοινού προώθηση των προϊόντων των μελών του• Η ενίσχυση της τελικής ζήτησης, η αύξηση του καταναλωτικού κοινού και αντίστοιχα ησύγκλιση της ζήτησης και της προσφοράς ελληνικών βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα καιστο εξωτερικό.Μέλη του Δικτύου είναι εταιρείες μεταποίησης, παραγωγοί, εταιρείες πιστοποίησης, οργανισμοί καιενώσεις παραγωγών. Ειδικότερα, τα μέλη του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων μπορούν να είναικαλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, κτηνοτρόφοι βιολογικού κρέατος και βιολογικών πουλερικών,παραγωγοί - μεταποιητές βιολογικών προϊόντων, εμποροι βιολογικών προϊόντων, βιολογικοίΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 25


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3οινοποιητές, μελισσοκόμοι και ελαιοπαραγωγοί, παραγωγοί και προμηθευτές σχετικών πρώτωνυλών (πολλαπλασιαστικού υλικού, βιολογικών λιπασμάτων κλπ.), φορείς πιστοποίησης βιολογικώνπροϊόντων, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς παροχής σχετικών τεχνικών και συμβουλευτικώνυπηρεσιών (εξειδικευμένοι σύμβουλοι, γεωπόνοι, αγροκοινωνιολόγοι, κλπ.), αντιπρόσωποιενώσεων καταναλωτών και μέλη της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας.Σήμερα, το Δίκτυο αποτελείται από τα εξής μέλη:1. a-Cert Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005, μεέδρα την Θεσσαλονίκη και διαθέτει Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα καιΓραφείο Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η διεξαγωγήεπιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων και προϊόντων τρίτου μέρους και η πιστοποίησητων επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντεςκανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που δημιούργησαν διεθνείς, ευρωπαϊκοί καιεθνικοί αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων δεύτερουμέρους (second party audits), όπως και εκπαίδευση στα αντικείμενα τα οποία παρέχειυπηρεσίες πιστοποίησης.2. Beauty Life: Ιδρύθηκε το 2001 και πρόκειται για εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέαπαραγωγής βιολογικών καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και αιθέριων ελαίων. Οιεγκαταστάσεις της αναπτύσσονται σε έκταση 1.600 τ.μ στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών.3. DASO-Advanced Business Solutions: Ιδρύθηκε το 2006 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρείαδραστηριοποιείται στον χώρο παροχής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την καινοτομική ανάπτυξη προϊόντων, τηνομοτεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων, τη διοίκηση πωλήσεων, το marketing και τηνδημιουργία στρατηγικών, καθώς και την εκπαίδευση στελεχών.4. Green Bay ΕΠΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και έχει έδρα τις Αχαρνές της Αττικής. Ηδραστηριότητά της αφορά τις εισαγωγές και το εμπόριο καλλυντικών, αιθέριων ελαίων,απορρυπαντικών, καθώς και βιολογικών προϊόντων διατροφής.5. Plantafresh Hellas ΕΠΕ: Η εταιρεία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με τις εισαγωγέςκαι το εμπόριο πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων από τη Γερμανία.6. Agrolab A.E. - Εργαστηριακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Η εταιρεία εδρεύει στη ΒΙΠΕΘΘεσσαλονίκης και είναι μέλος του ομίλου “Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group”.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 26


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Αποτελεί σύγχρονο και ολοκληρωμένο εργαστηριακό συγκρότημα αναλύσεων και έρευνας,παρέχοντας εργαστηριακές, συμβουλευτικές και R&D υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα, τηβιομηχανία τροφίμων και στον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία λειτουργείσε δύο κύριες εγκαταστάσεις, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, με σκοπό να καλύψειτις ανάγκες της αγοράς τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στις βαλκανικές και μεσογειακέςχώρες. Η Agrolab λειτουργεί σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας ISO 17025, ISO 9001, GEPκαι GLP.7. Κωνσταντινίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. "SAVEL": H εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 στην Πτολεμαϊδατου νομού Κοζάνης και αποτελεί σημαντική μονάδα παραγωγής βιολογικών ζωοτροφών στηΔυτική Μακεδονία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της παρείχε στους παραγωγούς λύσειςστην διατροφή των ζώων που είχαν σαν κύριο στόχο την ποιότητα των ζωοτροφών αλλά και τηφυσική διατροφή. Έχει καταφέρει να επικρατήσει στον χώρο των ζωοτροφών τόσο με τιςπρωτοποριακές μεθόδους νιφαδοποίησης των δημητριακών όσο και με την δημιουργία μιαςνέας μονάδας βιολογικών προϊόντων. Κύριο μέλημα της αποτελεί η βελτιστοποίηση, τηςποιότητας των προϊόντων της, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος.8. Th!nkgreen Natural Goods: Η εταιρεία εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται γιαεταιρεία με μακρόχρονη ιστορία στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας από το 1988.Δραστηριοποιείται στο χώρο των βιολογικών προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στοεξωτερικό, με βάση κυρίως την ελληνική και κατ' επέκταση την μεσογειακή διατροφή μεεκλεκτά υλικά από ελεγμένες βιολογικές καλλιέργειες. Τα προϊόντα που παράγει είναι ούζο,κονσέρβες ψαριών, ελιές, ψητές πιπεριές Φλωρίνης σε ελαιόλαδο, και μαστίχα.9. Trofino – Αφοί Αργυράκη ΑΕΒΕ: Η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής.Δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων από το 1923 και από το 1999 και μετά ασχολείταιμε την επεξεργασία και τυποποίηση ευρείας ποικιλίας βιολογικών προϊόντων. Διαθέτειεγκαταστάσεις 6.500 τ.μ. και πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων.10. Αβγά Νεοχωρούδας Τσακίρη: Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση, με έδρα τη ΝεοχωρούδαΘεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1963, από τον Παύλο Τσακίρη και έκτοτε λειτουργεί με κάθετη δομήοργάνωσης (παραγωγή - διακίνηση - τροφοδοσία αγοράς). Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες,σύγχρονες εγκαταστάσεις, που διέπονται από υψηλές αρχές υγιεινής, με εγκεκριμένοωοσκοπικό κέντρο (EL-70), σύγχρονο συσκευαστήριο, μύλο ζωοτροφών και εκπαιδευμένοπροσωπικό.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 27


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 311. Αγγελίδης Κωνσταντίνος: Η εταιρεία έδρα στην Καβάλα και κύρια δραστηριότητα τηνπαραγωγή βιολογικών ακτινιδίων. Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των εξαγωγών τωνπιστοποιημένων επώνυμων προϊόντων, καθώς και η επέκταση σε νέα προϊόντα.12. Αγραία Βιολογικό Αγρόκτημα Κερκίνης: η εταιρεία έχει έδρα στις Σέρρες και ασχολείται με τηνπαραγωγή βιολογικών φρούτων Κερκίνης (μήλα και αχλάδια).13. Αγρόκτημα Στεφάνου: Η εταιρεία Στεφάνου δημιουργήθηκε το 2005 και εδρεύει στηνΚομοτηνή. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι βιολογικά κοτόπουλα, σκευάσματα από βιολογικάκοτόπουλα και βιολογικές ζωοτροφές.14. Αγρόραμα: Το Αγρόραμα είναι ένα εκθεσιακό επιδεικτικό «χωριό» που δημιουργήθηκε το 2003στη Θεσσαλονίκη από την ανάγκη κοινής προβολής των επιχειρηματιών της υπαίθρου σταπλαίσια μιας ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης.15. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης: Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικόεκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1904 για να εξυπηρετήσει τον αγροτικό πληθυσμό σ'ολόκληρη την Ελλάδα και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Κύρια εκπαιδευτικά προγράμματααποτελούν το Ενιαίο Λύκειο και το Τ.Ε.Ε., το Τμήμα Ανώτερων Γεωργικών Σπουδών "ΔημήτρηςΠερρωτής", και το Τμήμα Δια Βιου Μάθησης.16. Αρμάου Γραμματική: Πρόκειται για παραγωγική εταιρεία τροφίμων που ιδρύθηκε το 1998 καιεδρεύει στις Σέρρες. Τα προϊόντα παραγωγής της είναι βιολογικές μαρμελάδες, γλυκά τουκουταλιού, πετιμέζι, μουσταλευριά, φράουλα, βατόμουρο, καρύδι ψίχα.17. Βασιλόπουλος Ιωάννης: Πρόκειται για την προέκταση παλιάς οικογενειακής επιχείρησηςλιανικής πώλησης μπαχαρικών που ξεκίνησε την δεκαετία του 1950 με έδρα τον Πειραιά. Ηεπιχείρηση ξεκίνησε το 1998 και λειτουργεί κατάστημα με την επωνυμία «Μανδραγόρας» πουπουλάει τρόφιμα υψηλής ποιότητας και ονομασίας προέλευσης.18. Βιοαγρός Α.Ε.: Η Βιοαγρός ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στον Νομό Πέλλας. Αποτελεί έναδίκτυο παραγωγών, γεωπόνων και συσκευαστών που λειτουργούν συντονισμένα σε όλη τηνΕλλάδα με στόχο την σταθερή και οργανωμένη όλο τον χρόνο παροχή στην αγορά υψηλήςποιότητας βιολογικών προϊόντων. Συντονίζει την δράση 200 περίπου παραγωγών σε όλη τηνΕλλάδα με συνολική έκταση 600 εκταρίων περίπου, που καλύπτουν όλο το φάσμα των φρούτωνκαι των λαχανικών και όλη την γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Ο συντονισμός περιλαμβάνειοργάνωση, προγραμματισμό και παρακολούθηση της παραγωγής, τεχνική υποστήριξη,Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 28


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3προμήθεια εφοδίων και εκπαίδευση. Σήμερα η Βιοαγρός παράγει μεγάλη ποικιλία νωπώνφρούτων και λαχανικών τα οποία συσκευάζει και προωθεί στις αγορές της Ελλάδας αλλά καιστο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με πολλά βιολογικά αγροκτήματα και με ομάδεςβιοκαλλιεργητών σε όλη την Ελλάδα. Εκτός τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά ο Βιοαγρός παρέχεικαι σειρά επιλεγμένων ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, όπως παρθένο ελαιόλαδο, ελιές,φέτα, κομπόστες, ούζο, κρασί, τουρσί και άλλα.19. Βιογεύσεις: Η εταιρεία βρίσκεται στα Βασιλικά Βοιωτίας και ασχολείται με την καλλιέργεια,συγκομιδή και τυποποίηση νωπών βιολογικών προϊόντων. Στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια πουεκτείνονται σε χώρο 3.500 τ.μ. με αποθηκευτικούς χώρους, ψυγεία για την συντήρηση τωννωπών προϊόντων, πλυντήρια λαχανικών, συσκευαστήριο με σύγχρονα μηχανήματατυποποίησης και γραφεία. Η εταιρεία καλλιεργεί περίπου 500 στρέμματα στην περιοχή τωνΒασιλικών, τα οποία είναι ιδιόκτητα και ενταγμένα στην βιολογική γεωργία. Αποτελεί σημαντικότροφοδότη βιολογικών προϊόντων με την επωνυμία «Βιογεύσεις» σε μεγάλες αλυσίδεςsupermarket της χώρας μέσω εκτεταμένου δικτύου χονδρικής διάθεσης. Παράλληλα, η σειράπροϊόντων της "Eurogefseis" εξάγεται σε αλυσίδες καταστημάτων πώλησης βιολογικώνπροϊόντων σε χώρες της ΕΕ.20. ΒιοΔράμα – Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών Ν. Δράμας: Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2007από μία ομάδα βιοκαλλιεργητών με έδρα την Δράμα. Οι κύριοι στόχοι του συνεταιρισμού είναιη εγκατάσταση, η παραγωγή, η τυποποίηση και η διάθεση της παραγωγής των Blueberries.Ύστερα από πολλές έρευνες και μελέτες που διεξήχθησαν κατά τα έτη 2003-2005 στην περιοχήτου Νομού Δράμας, η καινοτόμος φυτεία των Blueberries εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στηνΕλλάδα το 2005 και συγκεκριμένα στα πρότυπα αγροκτήματα που βρίσκονται στις αγροτικέςπεριοχές του Δ. Δ. Καλαμπακίου Δράμας και του Δ. Δ. Κουδουνίων Δράμας. Στη φυτεία, ηέκταση της οποίας ανέρχεται στα 40 στρέμματα, εφαρμόζονται οι κανόνες παραγωγής τηςβιολογικής γεωργίας. H ομάδα παραγωγών ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τιςαπαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (βιολογική γεωργία), από το Φορέα Πιστοποίησηςβιολογικών προϊόντων και συστημάτων διοίκησης a-CERT Ευρωπαϊκός ΟργανισμόςΠιστοποίησης Α.Ε.21. Βιοζήν ΑΕΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 29


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 322. ΒiΟΤΟΣ: Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1999 με κύριο αντικείμενο την συγκέντρωσηδιανομή και εμπορία βιολογικών φρούτων και λαχανικών. Διαθέτει ιδιόκτητο στόλοαυτοκινήτων και οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα.23. Βιοτρόφος ΟΕ: Η εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με την παραγωγήβιολογικών ζυμαρικών από πιστοποιημένες πρώτες ύλες.24. Γκουστέρα Α.Ε.: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 στη Χρυσούπολη. Ασχολείται με την παραγωγήκαι διανομή κυρίως βιολογικών ακτινιδίων σε εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. Διανέμει ταπροϊόντα της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων.25. Δαλμάρης Βλάσιος: Η εταιρεία εδρεύει στην Αρκαδία και δραστηριοποιείται στην παραγωγήβιολογικών προϊόντων (όπως λάδι και μέλι), αλλά και στην εμπορία και αντιπροσώπευσηγλυκών, μπισκότων, τσάι, καφέ, καθώς και απορρυπαντικών, από την Ευρώπη προς την Ελλάδα,Κύπρο, Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία.26. Δεληανδρέου Ειρήνη: Τα κτήματα βιολογικής καλλιέργειας της επιχείρησης εδρεύουν στηΣκύδρα του Νομού Πέλλας και η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή βιολογικώνσταφυλιών.27. Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ: Ο οργανισμός ιδρύθηκετον Ιανουάριο του 1993 και είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Βασικόςστόχος και σκοπός του Οργανισμού είναι η πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Στουςσκοπούς του Οργανισμού συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δράση ή ενέργεια που συμβάλλειστην ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας, αλλά και γενικότερα στην προστασία τουπεριβάλλοντος και στην προστασία της υγείας των καταναλωτών.28. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD = HΕLlenic Project FOR Wider Application of R&D): Το Δίκτυοαποτελεί μία στρατηγική συμμαχία του ερευνητικού και του βιομηχανικού κόσμου στην Ελλάδα.Δημιουργήθηκε το 1991 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και το Σύνδεσμο ΕλληνικώνΒιομηχανιών - και ενισχύθηκε με τη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος4 χρόνια αργότερα - με κύριο σκοπό τη σύνδεση παραγωγής και έρευνας, αξιοποιώντας ταεθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Από το 1995 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ επελέγη από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα Innovation Relay Centers (IRC) της ΕΕ με στόχο τηνπροώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την υποστήριξη της διεθνικής τεχνολογικήςσυνεργασίας, κερδίζοντας αργότερα, ανάμεσα στους 220 οργανισμούς που συμμετέχουν σεΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 30


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3αυτό το Δίκτυο, τον τίτλο του καλύτερου IRC της Ευρώπης για το έτος 2002. Από το 1999 τοΠΡΑΞΗ έχει επίσης αναλάβει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το ρόλο τουΕθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5 ο και στη συνέχεια για το 6 οΠρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Η έδρα του Δικτύου είναι στηΘεσσαλονίκη.29. Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟ Ελλάς: Το ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2001.Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης ΠροϊόντωνΒιολογικής Γεωργίας με κωδικό Ευρωπαϊκής Ένωσης EL-03-BIO. Το 2002 διαπιστεύτηκε από τοΕθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011/ISO 65 ως ικανόςφορέας να διενεργεί πιστοποιήσεις προϊόντων. Είναι αναγνωρισμένος φορέας Πιστοποίησηςστον Καναδά (CAAQ) και εγκεκριμένος με τα πρότυπα KRAV της Σουηδίας. Ελέγχει περισσότερεςαπό 14.000 επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων και σύμφωνα με τα επίσημαστοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο μεγαλύτερος ΟργανισμόςΕλέγχου και Πιστοποίησης στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στην ΕΕ. Η έδρα τουΒΙΟ Ελλάς βρίσκεται στην Αθήνα και παράλληλα δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσωτων Περιφερειακών Γραφείων του στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Κοζάνης,Λέσβου, Λάρισας, Πρέβεζας, Αργολίδας, Λακωνίας, Ηρακλείου.30. Κιουτσούκης Εμμανουήλ: Αποτελεί συμβουλευτική επιχείρηση με έδρα την Ροδόπη. Ο κοςΚιουτσούκης Εμμανουήλ είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Ροδόπης (ΕΝΚΑΡοδόπης).31. Κουρελλάς Α.Ε.: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992, από μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας πουαποτελούσε συνέχεια προσωπικής εταιρείας που δραστηριοποιούνταν στο ίδιο αντικείμενο απότο 1960. Αντικείμενο της είναι η επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή τυροκομικών προϊόντων,σαλατών και γιαούρτης, η παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και η ανάπτυξη της γεωργικήςοικονομίας με καινοτόμες εφαρμογές. Εδρεύει και δραστηριοποιείται στα Γρεβενα, στο 1 ο χλμ.της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Μεγάρου σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις. Διαθέτει δικό τηςδίκτυο συλλογής γάλακτος, μονάδα αποθήκευσης, παστερίωσης, επεξεργασίας, ωρίμανσης,τυποποίησης και αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο εργαστήριοποιοτικού ελέγχου και ακολουθεί σύστημα ιχνηλασιμότητας. Το 1996 αρχίζει ναδραστηριοποιείται στην παραγωγή Βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων, που διακινεί στηΕλλάδα και στην Ευρώπη, με το εμπορικό σήμα "BIOPAN" και με τις γερμανικές προδιαγραφέςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 31


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3της Naturland. Έκτοτε, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και αυτό-τροφοδοτούμενοσύστημα παραγωγής βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων, με την ορθή εφαρμογή τωνδιατάξεων των κανονισμών ΕΕ 2092/91 και 1804/99. Σήμερα συμμετέχουν 147 επιλεγμένα απότην εταιρεία και συνειδητά από την μεριά τους αμιγώς βιολογικά γεωργοκτηνοτροφικάνοικοκυριά και καλλιεργούνται 20.000 στρέμματα σιτηρών, ψυχανθών και ποικίλων άλλωνκτηνοτροφικών τροφών, για την αυτοτροφοδοσία του συστήματος με ελληνικής παραγωγήςζωοτροφών για την εκτροφή των 110.000 και πλέον βίο-εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων. Ηεταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22.000:2005, IFS και BRC καιεφαρμόζει σύστημα HACCP. Η εταιρία συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς φορείς, κυρίως με τοΕργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Γάλακτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης καισυμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάδειξη και τυποποίηση παραδοσιακώντυριών.32. Κτήμα Μπαμπατζιμοπούλου: Το κτήμα βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Όσσας του ΔήμουΒερτίσκου, 45 χλμ. περίπου έξω από τη Θεσσαλονίκη και αφορά την καλλιέργεια βιολογικώναμπελιών. Εντός του αγροκτήματος έκτασης 265 στρεμμάτων, λειτουργεί παραδοσιακόοινοποιείο και μουσείο οινολογίας-οινοποιίας, συνολικού εμβαδού 450 τ.μ. Παράλληλα, εντόςτου οινοποιείου έχει δημιουργηθεί ένα χώρος για προβολές και παρουσιάσεις, ενώ σε δύολειτουργικά σημεία του οικήματος έχουν διαμορφωθεί μία κάβα παλαίωσης και ένας χώροςεστίασης με σκοπό τη γευσιγνωσία του κρασιού. Το οινοποιείο συγχρηματοδοτήθηκε από τηνΚοινοτική πρωτοβουλία Leader+.33. Κτήμα Πάντου: Το κτήμα βρίσκεται στην Υδρούσα του Νομού Φλώρινας. Είναι δημιούργημα τηςοικογένειας Πάντου, που ασχολείται με την καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγή οίνου μεπαραδοσιακό τρόπο, από το 1986. Το 1997 το κτήμα Πάντου εντάσσεται στο πρόγραμμαβιολογικής γεωργίας της ΕΕ και στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργείται το ιδιόκτητοοινοποιείο - αποστακτήριο της οικογενείας. Έκτοτε, το κτήμα έχει τη μορφή ατομικήςεπιχείρησης με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορεία οίνου και αποστάγματος(τσίπουρο). Καλλιεργούνται κυρίως τοπικές γηγενείς ποικιλίες όπως Ξινόμαυρο, Μοσχόμαυρο,τοπικός Ροδίτης, καθώς και διεθνείς ποικιλίες όπως Chardonnay, Sauvignon, Cabernet.34. Κτήμα Χατζηβαρύτη: Το κτήμα βρίσκεται στην αμπελοοινική περιοχή Γουμένισσα του ΝομούΘεσσαλονίκης και η καλλιέργειά του από την οικογένεια Χατζηβαρύτη ξεκίνησε το 1994, με τονπρώτο αμπελώνα έκτασης 50 στρεμμάτων. Κορμό του αμπελώνα αποτέλεσαν οι ελληνικέςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 32


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ερυθρές ποικιλίες Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα ενώ αργότερα φυτεύτηκαν και κάποιες εκτάσεις μεροδίτη, Sauvignon blanc. Chardonnay, Merlot και Cabernet Sauvignon. Το 2000 η καλλιέργειαεπεκτάθηκε και σε άλλο ένα αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων στην περιοχή Βακούφια, κοντά στοχωριό Φιλυριά, το οποίο φυτεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, αποκλειστικά με τις ποικιλίεςΞινόμαυρο και Νεγκόσκα. Στο συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο χτίστηκε το οινοποιείο τηςοικογένειας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2007.35. Μελίνο: Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2001 από την οικογένεια Νοβακίδη Δημήτρη. Έχει έδρα στονστην Ελευθερούπολη του Νομού Καβάλας και στα εργαστήριά της εργάζονται μόνο μέλη τηςοικογένειας. Παράγει και συσκευάζει ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα, όπως μέλι, γύρηανθέων, βασιλικό πολτό, γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες. Είναι πιστοποιημένη με ISO καιHACCP από την TUV CERT. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται στην ελληνική και διεθνήαγορά μέσω δικτύων διανομών σε επιλεγμένα καταστήματα. Από τα μέσα του 2006, ηεπιχείρηση άρχισε να παράγει και βιολογικά προϊόντα πιστοποιημένα από τον οργανισμό a-Cert. Στόχος της επιχείρησης είναι η παραγωγή νέων βιολογικών προϊόντων και η προβολή τουςμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αγορά.36. Μεσογειακές Βιογεύσεις Α.Ε.: Η εταιρεία εδρεύει στο Νομό Κοζάνης, στην πόλη των Σερβίων.Κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων ζύμης, όπως βιολογικέςπίτες σε κατεψυγμένη μορφή (τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, γαλατόπιτα) και η παραγωγήβιολογικών κηπευτικών / λαχανικών σε κατεψυγμένη μορφή (φασολάκια, σπανάκι). Στόχοι τηςεταιρίας είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και ησυμμετοχή σε ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.37. Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1969 και κατέχει σημαντική θέση στηνπαραγωγή και διανομή των καταψυγμένων λαχανικών στην Ελλάδα. Από το 2006 και μετάανήκει στον Όμιλο Vivartia. Στην αγορά των βιολογικών προϊόντων δραστηριοποιείται μέσω τηςσειράς «Βιολογικές Καλλιέργειες». Τα βιολογικά λαχανικά της εταιρείας πληρούν τιςπροδιαγραφές πιστοποίησης και φέρουν τη σφραγίδα της ΔΗΩ. Οι εγκαταστάσεις τηςβρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο στο Νομό Θεσσαλονίκης.38. Μπελίδης Απόστολος - Το Κρασί Του Μπελιά: Η οικογενειακού τύπου επιχείρηση βρίσκεται σταΜελίσια Κοζάνης, ένα μικρό χωριό σε υψόμετρο 575 μέτρων. Το 2000 ξεκίνησε η φύτευση τουπρώτου βιολογικού αμπελώνα εκτάσεως 32 στρεμμάτων φτάνοντας σταδιακά σήμερα τα 100στρέμματα και με προοπτικές επέκτασης τα επόμενα χρόνια στα 200 στρέμματα. Το οινοποιείοΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 33


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3κτίστηκε το 2004 και διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα με τήρηση των παραδοσιακών μεθόδωνοινοποίησης. Εκτός από την παραγωγή οίνου από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας, ηεπιχείρηση δραστηριοποιείται επίσης στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτώνκαι εξάγει στη Σουηδία.39. Μπουκίνας Φώτης – Βιοκαλλιεργητής: Τα κτήματα βιολογικής καλλιέργειας βρίσκονται στηνΣκύδρα του Νομού Πέλλας, με κύρια προϊόντα παραγωγής τα λαχανικά και τα φρούτα. Ηεπιχείρηση διαθέτει μονάδα συντήρησης και συσκευασίας.40. Προέδρου Δημήτριος - Βιοαγρός Θάσου: Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1999 με έδρα τα ΛιμενάριαΘάσου του Νομού Καβάλας. Ασχολείται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίησηπροϊόντων του νησιού, δηλαδή ελιές και ελαιόλαδο Θάσου. Η πιστοποίηση των προϊόντωνγίνεται από τον πιστοποιητικό οργανισμό BIO Ελλάς.41. Σύλλογος Γεωπόνων Μελετητών Β. Ελλάδος: Ο σύλλογος αποτελεί μια πρωτοβουλία για τηνκαλύτερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των παραγωγών σε θέματα καλλιέργειας καιδιαχείρισης των επιχειρήσεων τους. Συμμετέχουν γεωπόνοι εξειδικευμένοι σε θέματαεπιδοτήσεων και προγραμμάτων, που παρέχουν συμβουλές και τεχνογνωσία. Έδρα τουσυλλόγου είναι το Πολύκαστρο του Νομού Κικλίς.42. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ): Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1915 και έχειστόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας. Προτείνει καισυμβάλει στην υλοποίηση τρόπων ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Β.Ελλάδας, αλλά παράλληλα εργάζεται και για την αρμονική διασύνδεσή της με τη συνολικήοικονομική ανάπτυξη του τόπου. Ειδικότερα, ο πυρήνας της αναπτυξιακής στρατηγικής πουπρεσβεύει ο ΣΒΒΕ στηρίζεται στους άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης, τηςβιομηχανικής ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και τηςΒαλκανικής και Παραευξείνιας οικονομικής συνεργασίας. Μέλη του συνδέσμου είναι φυσικά ήνομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τηνΉπειρο.43. Τσαβολάκης Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ - Biovin: Πρόκειται για οινοποιείο με έδρα κοντά στην πόλη τηςΚαλαμάτας. Έχει οικοδομηθεί σε έκταση 7,5 στρεμμάτων και η παραγωγή οίνου από αμπέλιαβιολογικής καλλιέργειας εκτιμάται σε 300.000 λίτρα ετησίως.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 34


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 344. Τσακμακλή Δήμητρα: Η επιχείρηση εδρεύει στην Κρύα Βρύση του Νομού Πέλλας και ασχολείταιτην παραγωγή γεωργικών-κτηνοτροφικών εφοδίων και βιολογικών προϊόντων.45. Τσαρικτσόπουλος Νίκος: Η επιχείρηση έχει έδρα τη Θάσο και δραστηριοποιείται στηνπαραγωγή και τυποποίηση βιολογικής ελιάς και λαδιού. Τα προϊόντα που παράγει είναι ελιάθρούμπα Θάσου και τσακιστή, ελιές Χαλκιδικής και Καλαμών, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καιαγουρέλαιο, τα οποία διαθέτει τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά.46. Φάρμα Κουκάκη ΑΕ: Η εταιρεία βρίσκεται στους Κάτω Αποστόλους του Νομού Κιλκίς, σε έναχώρο 600 στρεμμάτων εκτροφής και ανάπτυξης του ζωικού της κεφαλαίου (αγελάδες,πρόβατα). Από το 1977 η Φάρμα Κουκάκη λειτουργεί οργανωμένα ως πρότυπη αγελαδοτροφικήμονάδα. Το 1999 προχώρησε σε καθετοποίηση της παραγωγής της με την προσθήκη σύγχρονηςμονάδας παστερίωσης. Στα τέλη του 2003, δημιουργήθηκε μια προβατοτροφική μονάδαυψηλών προδιαγραφών λειτουργίας. Η εταιρεία δίνει έμφαση στις καινοτόμες λύσειςσυσκευασίας (όπως η χρησιμοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φιαλών Pet για το φρέσκογάλα, γυάλινων μπωλ για το γιαούρτι και πήλινων για το ρυζόγαλο).Η οργάνωση του Δικτύου, περιλαμβάνοντας μέλη από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, δίνει τηδυνατότητα της αποτελεσματικότερης και αμεσότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων τουκλάδου, αλλά και της καλύτερης αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς. Οικύριες υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο είναι οι εξής:• Συμβουλευτική στήριξη και ενημέρωση για θέματα σχετικά με τους εθνικούς και κοινοτικούςκανονισμούς για την βιολογική παραγωγή και τις δυνατότητες χρηματοδότησης• Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σχετικών με τον κλάδο• Εισηγήσεις και παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για την επίλυση ζητημάτων• Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων• Υποστήριξη εμπορικών και τεχνολογικών συνεργασιών, καθώς και συμμετοχή σε εκθέσειςτου κλάδου• Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες ενημέρωσης των καταναλωτών για τα βιολογικάπροϊόντα.Οι ωφέλειες που προκύπτουν για τα μέλη του Δικτύου είναι:Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 35


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3• Συμμετοχή στις αποφάσεις διαμόρφωσης στρατηγικής για την προώθηση των βιολογικώνπροϊόντων, μέσα από εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο• Συγκεντρωμένη, ενημερωμένη και εξειδικευμένη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών• Εταιρική παρουσίαση σε όλα τα μέσα του Δικτύου• Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με κάθε δυνατό τρόπο (όπως παροχή καλύτερωνοικονομικών όρων στις ομαδικές συμμετοχές σε εκθέσεις, προωθητικές ενέργειες κα).Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων μπορεί να χαρακτηριστεί βάσει των παραπάνω προδιαγραφών τουως ένας κάθετος συνεργατικός σχηματισμός (cluster), καθώς συνδυάζει επιχειρήσεις μεδιαφορετική δραστηριότητα κατά μήκος όμως της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εν λόγωεταιρείες δεν είναι απαραίτητα γεωγραφικά συγκεντρωμένες, αν και οι περισσότερες αφορούνκοντινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Κατά συνέπεια οι οικονομίες κλίμακας δεν προκύπτουναποκλειστικά από την γεωγραφική γειτνίασή τους. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του clusterπροκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι συνεργάζονται διαφορετικές επιχειρήσεις κατά μήκος τηςίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας με κοινό σκοπό την ανάδειξη του βιολογικού προϊόντος. Σημαντικόχαρακτηριστικό του είναι η συμμετοχή δημόσιων, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικώνφορέων.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 36


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 33.3 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝCORALLIAΗ ελληνική πρωτοβουλία τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών Corallia είναι ουσιαστικά oπρώτος φορέας οργάνωσης και ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (cluster Initiative, clusterfacilitator ή cluster organization) στην Ελλάδα. Συστάθηκε το 2006, αποτελεί μονάδα τουερευνητικού κέντρου Αθηνά και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα καιΕπιχειρηματικότητα 2007-2013 και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013των περιφερειών μεταβατικής στήριξης. Είναι μέλος του European Cluster Alliance, με σημαντικήεμπειρία στη χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και στην προώθησητης καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους.Στόχος της πρωτοβουλίας Corallia είναι να σχεδιάζει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη clustersκαινοτομίας, σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, τα οποία διαθέτουν τη δυναμικήνα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους, να προάγουν την εξωστρέφεια τους και τελικά ναοδηγηθούν προς ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σκοπός τουCorallia είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης μεταξύ παραγόντων καινοτομίας, προωθώντας τηδημιουργία ενός συνολικού και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ειδικότερα, ο ρόλοςτου Corallia στην ανάπτυξη των clusters εντοπίζεται στα εξής σημεία:• Λειτουργεί ως one-stop-shop, μέσω του οποίου ολόκληρο το δίκτυο καινοτομίας έχειπρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας• Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αναπτύσσει υποδομές όπου επιστήμονεςκαι ερευνητές μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες και να τολμήσουν τοεπιχειρηματικό τους ξεκίνημα• Διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω τωνοποίων τα μέλη των clusters μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες• Αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της εγχώριας τεχνολογικής βιομηχανίας μέσωσυμπληρωματικότητας και συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη του cluster, καθώςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 37


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3και στις επιχειρήσεις-μέλη του cluster με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς,συμπεριλαμβανομένων κέντρων καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ,στην Ιαπωνία.Τα Clusters Καινοτομίας του Corallia αποτελούν ένα "σύνολο συνανταγωνιστικών επιχειρήσεωνόλων των μεγεθών (νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες), συνδεδεμένων σεαλυσίδα προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με στρατηγικές συμμαχίες μεπανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κλπ., που εμφανίζουνισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση και από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομώνκαι υπηρεσιών και που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή, (π.χ.Μικροηλεκτρονική) η οποία διακρίνεται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας,εξαγωγικού προσανατολισμού και υπαρκτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε διεθνές επίπεδο"(www.corallia.org).Προς το παρόν, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας έχουν συσταθεί και αναπτυχθεί τρεις συνεργατικοίσχηματισμοί καινοτομίας: (α) ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και ΕφαρμογώνΝανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster), (β) ο Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιώνκαι Εφαρμογών (si-Cluster) και (γ) ο Συνεργατικός Σχηματισμός στις Τεχνολογίες Παιγνίων καιΔημιουργικού Περιεχομένου (Gaming Technologies and Creative Content Cluster ή gi-Cluster).Τα κύρια χαρακτηριστικά των Clusters του Corallia είναι τα εξής:• Είναι έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα καιέχουν στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων προϊόντων• Εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, σημαντικές εξαγωγές καιδιείσδυση στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές• Είναι φορείς αλλαγής της υφιστάμενης επενδυτικής νοοτροπίας, καθιστώντας την Ελλάδαπόλο έλξης επενδύσεων. Αναδεικνύουν επιτυχημένα παραδείγματα διεθνούς βεληνεκούς,αποτελούν «μοντέλα αναφοράς» για τους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς τηςημεδαπής και προσελκύουν υψηλής ποιότητας επενδυτικά κεφάλαια από την αλλοδαπή• Αποτελούνται κυρίως από ΜΜΕ επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων start-ups, spin-offs καιspin-outs. Ωστόσο, περιλαμβάνουν και μεγάλου μεγέθους επιτυχημένες περιπτώσειςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 38


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3επιχειρήσεων, αναγνωρισμένων διεθνώς, οι οποίες έχουν την προοπτική να πρωτοπορήσουνστον τομέα τους• Έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις clustering σε μια προσπάθεια αναβάθμισης τωνδιαδικασιών και της αλυσίδας παραγωγής τους• Αναδεικνύουν και προωθούν το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας και συμβάλλουν στηνκαθιέρωσή του στο ερευνητικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό γίγνεσθαι, δημιουργώνταςτου προοπτικές δυναμικής και ανταγωνιστικής εξέλιξης.Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά μία από τις τρεις πρωτοβουλίες συνεργατικών σχηματισμώντου Corallia και συγκεκριμένα ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και ΕφαρμογώνΝανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster).3.4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΝΑΝΟ/ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (MI-CLUSTER)Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster),φέρει τη σφραγίδα του πρώτου επιχειρηματικού cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο από τησύστασή του (2006) έως και σήμερα διαγράφει σημαντική πορεία ανάπτυξης. Σήμερα ο αριθμόςτων μελών ξεπερνά τους 130 φορείς (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά εργαστήρια,ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, συνδέσμους, παρόχουςυπηρεσιών, οργανισμούς μεταφοράς τεχνογνωσίας, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εθνικές καιπεριφερειακές αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με τη βιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητικήή τεχνολογική ανάπτυξη και πολιτική και μέσα μαζικής επικοινωνίας) σε όλη την Ελλάδα. Σημαντικόρόλο στην ανάπτυξη του mi-cluster έπαιξαν τόσο το Corallia ως συντονιστής όσο και η ΈνωσηΕλληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ) ως βιομηχανική ένωση του κλάδου, η Πολιτεία(ΥΠΑΝ/ΥΠΟΙΑΝ, ΕΥΔ ΕΠΑΝ/ΕΠΑΕ, ΓΓΕΤ, Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, ΚεντρικήςΜακεδονίας), καθώς και λοιποί φορείς στήριξης της καινοτομίας.Οι επιχειρήσεις που αποτελούν σήμερα μέλη του mi-cluster είναι οι εξής:1. 4Plus Technologies AE: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 στην Αθήνα, από μηχανικούςεξειδικευμένους στο χώρο των τηλεπικοινωνιών με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τηνεμπορική διάθεση και την υποστήριξη συστημάτων που ελέγχουν και αξιολογούν, σύμφωνα με τιςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 39


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3προδιαγραφές, την απόδοση δικτυακών συστημάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρείαέχει σχεδιάσει και αναπτύξει συστήματα ελέγχου (testing equipment) για ενσύρματες (IP, ISDN,ATM) και ασύρματες (GPRS, UMTS) τεχνολογίες δικτύων. Η εταιρεία επιδεικνύει έναν έντοναεξαγωγικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα, ποσοστό άνω του 80% των εσόδων της να προέρχεται απόπωλήσεις των προϊόντων της σε εταιρείες του εξωτερικού. Βραβεύτηκε με την 2005 European ISTPrize Nominee διάκριση για τα UMTS προϊόντα της (www.4plus.com).2. ΑccuSonus: Πρόκειται για μία νεοσύστατη startup επιχείρηση με έδρα την Πάτρα, η οποίαεξειδικεύεται σε καινοτόμες τεχνολογίες που περιστρέφονται γύρω από τον ψηφιακό ήχο. Ηεταιρεία επινοεί, σχεδιάζει και αναπτύσσει νέα εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας ομιλίας καιμουσικής. Στο ενεργητικό της υπάρχει σημαντικός αριθμός προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας,καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα βασικά στρατηγικάπλεονεκτήματα της είναι: (α) η σημαντική εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, τηνακουστική και την ψυχοακουστική, (β) η κάθετη γνώση των αναγκών της βιομηχανίας και (γ) ηερευνητική εμπειρία των ιδρυτών της. Οι μοναδικές τεχνολογίες της AccuSonus μπορούν να βρουνπεδίο εφαρμογής σε ακουστικά βαρηκοΐας, κινητές και VOIP τηλεπικοινωνίες, σε κέντρατηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογές οικιακής διασκέδασης και σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας τουεπαγγελματικού ήχου ( www.accusonus.com).3. Aerofilms: Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, τημοντελοποίηση, την κατασκευή και τη βελτιστοποίηση Μη Επανδρωμένων Εναερίων Συστημάτωνκαι Οχημάτων (UAS: Unmanned Aerial Systems, UAV: Unmanned Aerial Vehicles), καθώς καιαντίστοιχων Επιγείων και Υποβρυχίων Συστημάτων (GUVs & ROVs). Παρέχει επίσης εμπορικέςυπηρεσίες στον τομέα των αεροφωτογραφήσεων, εναέριων επιθεωρήσεων και θερμικώνυπέρυθρων-πολυφασματικώνκαι μετρητικών χαρτογραφικών απεικονίσεων από αέρος. Σκοπός τηςεταιρείας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τηλεμετρικών εφαρμογών, διαχείρισηςκρίσεων, γεωαπεικόνισης, τηλεπισκόπισης, περιβαλλοντικής χαρτογράφησης, αυτόνομηςπλοήγησης και συνεργασίας σμήνους UAVs. Παράλληλα, η Aerofilms έχει τη δυνατότηταιδιοκατασκευής ή παραμετροποίησης αντίστοιχων εναέριων πλατφόρμων (π.χ. μικρών ελικοπτέρωνή αεροπλάνων) για την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών. Οι καινοτόμεςεφαρμογές και προϊόντα αποδεικνύονται από τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και προγράμματακαι τις συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης καιΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 40


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3άμεση ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων μη επανδρωμένων μέσων με τον εξυπνότερο και πιοαυτοματοποιημένο τρόπο (www.aerofilms.gr).4. Alma Technologies: H επιχείρηση έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό μικροηλεκτρονικώνσυστημάτων καταγραφής, επεξεργασίας, συμπίεσης, αποθήκευσης και μετάδοσης ψηφιακώνσημάτων και δεδομένων. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κωδικοποίησησημάτων βίντεο, εικόνας και ήχου, στην κρυπτογραφία, καθώς και στον σχεδιασμό κυκλωμάτωνελέγχου μνημών και διαύλων συστήματος. Η Alma αναπτύσσει πνευματικά κατοχυρωμένουςπυρήνες ημιαγωγών (semiconductor IP cores) επί των προαναφερόμενων τεχνολογιών και παρέχειάδειες χρήσης τους τόσο προς την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού (ASIC)όσο και προς την υλοποίηση συστημάτων βασισμένων σε FPGA. Η εταιρεία ήταν μια από τις πρώτεςεταιρείες διεθνώς που παρουσίασε κύκλωμα συμπίεσης εικόνας σύμφωνο με το πρότυπο JPEG2000, ενώ σήμερα διαθέτει την πληρέστερη σειρά παγκοσμίως από IP Cores στην τεχνολογίασυμπίεσης εικόνας (JPEG, JPEG 2000, JPEG-LS, Lossless JPEG). H διαθέσιμη σειρά των IP Coresπεριλαμβάνει επίσης κωδικοποιητές βίντεο Η.264, κρυπτογραφία (AES, MD5, SHA1, SHA256),ελεγκτές σειριακών μνημών FLASH, καθώς και ελεγκτές μνημών τύπου SDRAM (SDR, DDR, DDR2). Οχαρακτήρας της εταιρείας είναι καθαρά εξαγωγικός με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος να αποτελούνπάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της (www.alma-tech.com).5. ΑΛΣ Γεωμετρικό Λογισμικό ΑΕ: Πρόκειται για εταιρεία παραγωγής λογισμικού με έδρα τηνΑθήνα. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων λογισμικού για μηχανολογικόσχεδιασμό (CAD/CAE), βασισμένη σε εσωτερική μαθηματική έρευνα. Το κύριο προϊόν της ΑΛΣ είναιτο GGCM (General Geometric Constraint Manager), ένας ολοκληρωμένος μαθηματικός λύτηςεπόμενης γενιάς που παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων δύο και τριών διαστάσεων σεεφαρμογές όπως μηχανολογικός σχεδιασμός (parts design, assembly management), επεξεργασίακαμπυλών και επιφανειών, ρομποτική, προσομοίωση κίνησης, καθώς και σε άλλους τομείς. Η ALSέχει συνεργασίες με εταιρείες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία (www.als.gr).6. Analogies AE: Αποτελεί εταιρεία σχεδιασμού ημιαγωγών, που ιδρύθηκε το 2006 ως τεχνοβλαστόςτου Πανεπιστημίου Πατρών. Η έδρα της είναι στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στην Πάτρα, ενώδιαθέτει και γραφείο στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στην Αθήνα. Οι δραστηριότητεςτης Analogies εντοπίζονται στην δημιουργία καινοτομικών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας γιαυψηλής απόδοσης και εξειδικευμένων απαιτήσεων ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματααναλογικής/μεικτής (αναλογικής/ψηφιακής) τεχνολογίας. Η εταιρεία σχεδιάζει υψηλής ταχύτηταςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 41


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3front-end κυκλωματικές δομές φυσικού επιπέδου (PHYs), με έμφαση στις επικοινωνίες (SERDES,VCOs, PLL, Equalizers), καθώς και διεπαφές υψηλής ταχύτητας για μνήμες και διαύλους(memory/bus PHY IFs) όπως και για διασυνδετικότητα. Τα κυκλώματα της διαθέτουν ανταγωνιστικάπλεονεκτήματα σε σχέση με την καινοτομία της σχεδίασης, την πυκνότητα πυριτίου πουκαταλαμβάνουν, την κατανάλωση ισχύος, την ταχύτητα λειτουργίας και το κόστος τους. Η Analogiesείναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει γίνει μέλος του Cadence Start-up Accelerator Program μεστόχο την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά των πρώτων προϊόντων της (www.analogies.eu).7. Antcor ΑΕ: Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα λογισμικού και παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες πουηγούνται παγκοσμίως στο χώρο των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Χρησιμοποιώνταςπροηγμένες και ποιοτικές υλοποιήσεις σύγχρονων τεχνολογιών, όπως WIFI και LTE οι πελάτες τηςANTCOR μπορούν να παράγουν και να αναπτύξουν συσκευές και συστήματα ασύρματηςευρυζωνικής διαδικτύωσης, τα οποία ηγούνται σε αξιοπιστία, απόδοση και ευχρηστία. H ANTCORέχει συνάψει άνω των 25 εμπορικών συμφωνιών με κορυφαίους OEMs και διανομείς ασύρματουευρυζωνικού εξοπλισμού, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα υπερβαίνει το 90% του συνολικούτης τζίρου. Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι η τεχνολογία της ANTCOR έχει ήδη εφαρμοστεί στουςπερισσότερο προηγμένους τεχνολογικά δήμους της Αθήνας (www.antcor.com).8. Apix Automation ΕΠΕ: Η επιχείρηση κατασκευάζει συστήματα καταγραφής δεδομένων υψηλήςαπόδοσης και προϊόντα ελέγχου. Ξεκίνησε το 1989 στη Boca Raton της Φλώριδας και αργότεραμεταφέρθηκε στο Ορλάντο. Στην Ελλάδα διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ταπροϊόντα της απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και άλλων αγορών όπως, μεταξύάλλων: κατανεμημένος έλεγχος και καταγραφή δεδομένων, χημικά, εξορυκτικές εργασίες, στρατός,NASA, συστήματα ασφάλειας τρένων, εργασίες διύλισης, αυτοκίνηση, κατασκευή διακριτών μερών,πετρέλαιο και αέριο κ.α. (www.apixcorp.com).9. Astrofos ΕΠΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 2007 και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη,σχεδίαση, κατασκευή και εμπορία συστημάτων φωτισμού υψηλής τεχνολογίας. Από την ίδρυση τηςεδρεύει στην Θερμοκοιτίδα του BIC Αττικής στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Η εταιρεία έχειαναπτύξει και διαθέτει στην αγορά ένα καινοτόμο σύστημα φωτισμού LED. Μετά από έρευνες τριώνετών υλοποιήθηκε μια πλατφόρμα φωτισμού, η οποία επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο συστημάτωντεχνολογίας LED. Η εν λόγω πλατφόρμα φωτισμού αξιοποιεί όλα τα θετικά χαρακτηριστικά των LED(οικονομία, αξιοπιστία, επιλογή χρωμάτων, φωτιστικά εφέ) με ασύρματο τρόπο, επιτρέποντας τηνΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 42


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ταχύτερη διάδοση της τεχνολογίας των LED, χωρίς περιορισμούς στις δυνατότητες τους και χωρίςτην ανάγκη ακριβών και περίπλοκων συστημάτων ελέγχου και καλωδιώσεων. (www.astrofos.com).10. AVS ΑΕΒΕ: Πρόκειται για μία ελληνικών συμφερόντων εταιρεία παραγωγής και ανάπτυξηςπροϊόντων που αφορούν τις τεχνολογίες διάγνωσης, τηλεματικής και ανάλυσης ρύπων για τιςμεταφορές, την βιομηχανία και τον επιβατικό στόλο οχημάτων. Εδρεύει στην Αθήνα. Ξεκίνησε τιςδραστηριότητες ως κατασκευαστική το 2000 μελετώντας και σχεδιάζονταςδιαγνωστικές/τηλεματικές συσκευές και μηχανήματα αρχικά για τις ανάγκες του επισκευαστικούκλάδου οχημάτων. Στην συνέχεια, επέκτεινε τις δραστηριότητες της σε παροχή λύσεωνδιάγνωσης/τηλεματικής και συσκευές ελέγχου και μέτρησης ρύπων για τις ανάγκες τηςβιομηχανίας. Η έρευνα και ανάπτυξη για καινοτόμα προϊόντα από το 2001 έως και σήμερα και ησυμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του χώρου (ΟΕΜ και Automotive Aftermarket) συνετέλεσαν στηναναγνώριση των εξειδικευμένων προϊόντων-λύσεων της ΑVS, με αποτέλεσμα τη διάκρισή της στηνΔιεθνή Έκθεση της Μαδρίτης AUTOMECHANIKA 2011. (www.avsautomotive.com).11. BLUEdev ΕΠΕ: Η εταιρεία εδρεύει στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στον τομέα τωνενσωματωμένων συστημάτων, αναπτύσσοντας ερευνητικά πρωτότυπα και παρέχονταςκατασκευαστικά σχέδια για την παραγωγή του τελικού προϊόντος (Υλισμικό, Λογισμικό, Βιομηχανικόσχεδιασμό). Η BLUEdev αναπτύσσει ένα σύστημα καταγραφής και ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων μετην χρήση ασύρματου δικτύου αισθητήρων, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθεί στην τεχνολογία του“smart grid”. Οι κόμβοι του συστήματος ενσωματώνουν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για τηναλληλεπίδραση μεταξύ των φορτίων και του έξυπνου δικτύου, με στόχο την βελτιστοποίηση τουαποτελέσματος και για τις δύο πλευρές. Στο σύστημα η εταιρία έχει πλήρη κυριότητα στο υλικό(HW), το λογισμικό (SW) αλλά και την ανάπτυξη του περιβλήματος (www.bluedev.eu).12. Brite Solar: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 και αναπτύσσει ηλιακά στοιχεία νέας τεχνολογίας(φωτοηλεκτροχημικά στοιχεία, τεχνολογίας dye-sensitized-solar-cells) βασισμένα σε νανοδομημέναυλικά. Τα ηλιακά στοιχεία είναι ημιδιαφανή και ενεργοποιούνται ακόμη και με διάχυτο φως ενώ ταφωτοβολταϊκά συμβατικής τεχνολογίας απαιτούν ά-μεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ηδιαπερατότητα στο φως και η δυνατότητα εκμετάλλευσης διάχυτου φωτός καθιστά τα νέα αυτάηλιακά στοιχεία ιδανικά για πληθώρα εφαρμογών. Τα ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά στοιχείαπροορίζονται για χρήση ως παράθυρα σε κτιριακά συγκροτήματα και σε γυάλινα θερμοκήπια, ωςηχοπετάσματα σε αυτοκινητοδρόμους καθώς και ως ηλιοροφές σε αυτοκίνητα. Τα στοιχείατυπώνονται με την ίδια ευκολία όπως μια κοινή αφίσα έχοντας απόδοση παρόμοια με αυτή τωνΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 43


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3στοιχείων άμορφου πυριτίου σε μορφή λεπτής μεμβράνης με πολύ ανταγωνιστικό κόστοςπαραγωγής. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται στα στοιχεία αυτά (κατοχυρωμένος μεπνευματικά δικαιώματα) είναι ημι-στερεός λύνοντας χρόνια προβλήματα αξιοπιστίας που έχει οανταγωνισμός, σχετικά με τον χρόνο ζωής του προϊόντος. Τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας έχουνδιεθνή εκτεταμένη εμπειρία στην έρευνα των νανοϋλικών και μακροχρόνια διεθνή εμπειρία σεπαραγωγή κλίμακας και διάθεση φωτοβολταϊκών (www.britesolar.com).13. ByteMobile European Design Center: Η εταιρεία εδρεύει στο Κέντρο Καινοτομίας της Πάτρας.Διαθέτει περισσότερους από 70 πελάτες διεθνώς, ενώ εξυπηρετεί περισσότερους από 1 δισ.συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, σε περισσότερες από 40 χώρες ανά τον κόσμο. Κατέχει σημαντικήθέση σε τεχνολογίες συμπίεσης δεδομένων, επιτάχυνσης πρωτόκολλου, φιλτραρίσματος καιαλλαγής περιεχομένου και WAP 2 gateway (www.bytemobile.com).14. Ceragon Networks Hellas ΑΕ: Η εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό ολοκληρωμένωνκυκλωμάτων για ασύρματους πομποδέκτες σε μικροκυματικές συχνότητες για τηλεπικοινωνιακέςεφαρμογές δικτύων υποδομής. Είναι θυγατρική της Ceragon Networks LTD, ενός κορυφαίουκατασκευαστή – προμηθευτή εξοπλισμού για ασύρματα δίκτυα (www.ceragon.com).15. Constelex Technology Enablers ΕΠΕ: Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 με έδρα την Αθήνα απόδιδάκτορες του ΕΜΠ με ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της φωτονικής τεχνολογίας. Ηεταιρεία στοχεύει στην παροχή πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων με χρήση οπτικών,οπτοηλεκτρονικών και φωτονικών τεχνολογιών. Σχεδιάζει και κατασκευάζει οπτικούς ενισχυτές καιlasers υψηλής οπτικής ισχύος με εφαρμογές σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, αισθητήρων καιάμυνας. Επίσης, παρέχει μία πλήρη σειρά συστημάτων οπτικής ενίσχυσης κατάλληλων γιαεργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης. Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας περιλαμβάνει εταιρείεςυψηλής τεχνολογίας και ερευνητικούς φορείς στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Επιπρόσθετα,εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση μικρο/νανο-φωτονικών κυκλωμάτων καιυποσυστημάτων και την ανάπτυξη εργαστηριακών πρωτοτύπων. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξηςτης Constelex συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τηνΕυρωπαϊκή Κοινότητα που στοχεύουν στην δημιουργία νέας γενιάς δικτύων FTTH και δικτύωνκορμού υπερ-υψηλής χωρητικότητας(www.constelex.eu).16. Dialog Semiconductor Hellas AE: Ιδρύθηκε το 2007 με έδρα την Αθήνα, ως υποκατάστημα τηςSiTel Semiconductor B.V, η οποία εξαγοράστηκε το 2011 από την Dialog Semiconductor. Η DialogSemiconductor Hellas ΑΕ είναι σήμερα πρωτοπόρος στη υποστήριξη VoIP-προϊόντων τα οποία είναιΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 44


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3βασισμένα σε ανοιχτό κώδικα Linux. Αποτελεί ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης το οποίο παρέχειυπηρεσίες κυρίως στην μητρική εταιρεία όσον αφορά στο σχεδιασμό τηλεφώνων VoIP, καθώς καισυσχετιζόμενων προϊό-ντων, έτσι ώστε να είναι προσιτά σε όλες τις εταιρείες του κόσμουεπικεντρώνοντας στην πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ενώ βοηθάει τη βιομηχανία (καθώς καιτης εταιρείες ημιαγωγών), σε υπηρεσίες τεχνολογίας και καινοτομίας. Επενδύοντας σε λογισμικόανοιχτού κώδικα βασισμένου σε Linux, η εταιρεία θέτει τα πρότυπα για χαμηλού κόστους καικατανάλωσης σχεδιασμούς τηλεφώνων. Η υποστήριξη των σχεδιασμών αυτών είναι σε όλα ταεπίπεδα, από το σχεδιασμό chips, ενσωματωμένου κώδικα, λειτουργικών συστημάτων καιεφαρμογών μέχρι το συνολικό σχεδιασμό του προϊόντος (PCB, πρωτότυπα κτλ.) (www.diasemi.com).17. Διάλογος Συστήματα Επικοινωνίας Φωνής ΑΕ: Ιδρύθηκε το 1998. Οι δραστηριότητες τηςεταιρείας είναι μοιρασμένες σε δύο κέντρα, στα Χανιά και στην Αθήνα. Ειδικεύεται στην έρευναπάνω στην τεχνολογία επεξεργασίας και αναγνώρισης φωνής και στην ανάπτυξηαυτοματοποιημένων συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του τηλεφώνου καιτου διαδικτύου. Η Διάλογος είναι συνεργάτης της εταιρείας Nuance Communications στην Ελλάδα,την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Το προσωπικό τηςεταιρείας περιλαμβάνει ειδικευμένους πτυχιούχους μηχανικούς στον τομέα της επεξεργασίας καιαναγνώρισης ομιλίας (www.speech.gr).18. DIAPLOUS: Η εταιρεία εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και ειδικεύεται σε δομέςHardware για Μηχανική Όραση και Οπτική Αναγνώριση. Παράγει έξυπνες κάμερες καιολοκληρωμένα για Vision Processing. Έχει λάβει ένα από τα τρία βραβεία καλύτερουεπιχειρηματικού σχεδίου «Best Business Plan Prize» στο Venture Capital Forum του 2006(www.diaplous.com).19. Digital Sky: Η εταιρεία εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και αντιπροσωπεύει νέατηλεπικοινωνιακά προϊόντα, ασύρματης πρόσβασης, συνδυάζοντας υψηλές τεχνολογίες προϊόντωνμε υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Χρησιμοποιεί δορυφορικά συστήματα, υπηρεσίες και εξοπλισμόασύρματης πρόσβασης, τα οποία παρέχουν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση για την εφαρμογή καιεξέλιξη υπηρεσιών μέσα από το διαδίκτυο. Στόχος είναι οι νέες εφαρμογές και υπηρεσίες ναδιατηρήσουν την υψηλή χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης και υπηρεσίεςβασισμένες σε επιχειρηματικά μοντέλα με σύμπτυξη των 3 υπηρεσιών φωνής, δεδομένων καιβίντεο. Η εταιρεία μπορεί και παρέχει λύσεις ασύρματης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τιςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 45


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3παραπάνω τεχνολογίες και εφαρμογές ανεξάρτητα ή να τις προσαρμόσει στις ανάγκες επιχειρήσεωνκαι οργανισμών (www.digitalsky.gr).20. Dynesys ΑΕ: Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων, ταοποία διασφαλίζουν την επικοινωνία Μηχανής-με-Μηχανή (M2M communications). Η πρώτηοικογένεια προϊόντων της εταιρείας παρέχει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνιών, πουυποστηρίζει ασφαλείς, αξιόπιστες και οικονομικές πολυτροπικές μεταφορές. Οι αγορές-στόχοιπεριλαμβάνουν εξειδικευμένες μεταφορές της αυτοκινητοβιομηχανίας, χημικών προϊόντων καιτροφίμων. Η καινοτομία των προϊόντων βασίζεται σε προσαρμοζόμενες ασύρματες τεχνολογίες, οιοποίες ακολουθούν το παράδειγμα της τεχνολογίας “Software Defined Radio” (SDR) καιχαρακτηρίζονται από ιδιότητες όπως είναι αυτό-οργάνωση δικτύων, ασφαλής δρομολόγηση,προσαρμογή ενσωματωμένων πρωτοκόλλων, συνυφασμένες με αλγορίθμους για τη διαχείριση τωνπόρων και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος. Η εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικέςσυνεργασίες, καλλιεργώντας ένα διεθνές δίκτυο με σημαντικούς φορείς λήψης αποφάσεων(www.dynesys.com).21. Echovision ΕΠΕ: Ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων softwareκαι hardware και υπηρεσίες υποστήριξης. Το πιο πρόσφατο επίτευγμα της επιχείρησης είναι ηανάπτυξη ενσωματωμένου λογισμικού για IPTV και Digital Signage, που έχουν πωληθεί σε πελάτεςόπως οι Sony, Panasonic, Hita-chi και Sanyo. Η εταιρεία παράγει εύκολα προσαρμοσιμο λογισμικόσε διαφορετικές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να τρέχει μέχρι τώρα σε επεξεργαστές της Sigma,Broadcom NXP και Texas Instru-ments. Ανάμεσα στις πρόσφατες συνεργασίες της εταιρείαςσυγκαταλέγονται οι συνεργασίες με την WinBox (Γερμανική εταιρεία παραγωγής Set Top Box) γιατην κατασκευή λογισμικού στην πλατφόρμα τους και με την Tranzas Inc (Ιαπωνική εταιρείαπαραγωγής Set Top Box)(www.echovision.gr).22. eConais ΑΕ: Εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Πρόκειται για εταιρεία ανάπτυξηςμοντέρνων εφαρμογών πάνω από ασύρματα τοπικά δίκτυα Wi-Fi που απαιτούν εξειδικευμένο υλικόκαι λογισμικό. Τα συστήματά της απευθύνονται τόσο σε άλλες εταιρείες (B2B) που χρησιμοποιούντο σχέδιο αναφοράς της eConais για να το ενσωματώσουν στα προϊόντα τους όσο και σε ιδιώτες(B2C) με μορφή τελικού προϊόντος. Οι εφαρμογές και στις δύο περιπτώσεις αφορούναπομακρυσμένο έλεγχο και συλλογή δεδομένων με χρήση τεχνολογίας Wi-Fi σε οικιακό ήβιομηχανικό χώρο. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της τεχνολογίας τηςεταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η άκρως χαμηλή κατανάλωση των συστημάτων της, ο μικρόςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 46


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3χώρος που καταλαμβάνουν και το χαμηλό κόστος αδειοδότησης του σχεδίου αναφοράς πουεπιτρέπει την ασύρματη διασύνδεση κάθε ηλεκτρικής συσκευής με το τοπικό δίκτυο και μέσωδρομολογητών με το διαδίκτυο. Τυπικές εφαρμογές που μπορούν να εξυπηρετηθούν από ταπροϊόντα της εταιρείας είναι: έξυπνο σπίτι, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ασύρματα ελεγχόμενοιθερμοστάτες, συσκευές παρακολούθησης και γενικά προϊόντα τηλεμετρίας (www.econais.com).23. ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ: Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1970 με κύρια δραστηριότητα τηνπαραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπώνεξαρτημάτων καλωδίων. Οι συνεργασίες έχουν ήδη καλύψει το φάσμα από καλωδιώσειςμικροηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνίες μέχρι και ανάγκες στρατιωτικών εφαρμογών με πελάτες όπωςOTE, Intracom, Netcom, EAB κ.α. Τo 2005 επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στον σχεδιασμόηλεκτρονικών ενσωματωμένων συστημάτων, καθώς επίσης και την αυτόματη συναρμολόγησηηλεκτρονικών πλακετών SMD & ΤΗΤ. Το 2006 η εταιρία μπήκε ενεργά στο χώρο των ΑΠΕ,σχεδιάζοντας και παράγοντας τα Συστήματα Κινητής Βάσης ‘’Ηλιοτρόπιο’’, καθώς και τα ειδικάκαλώδια ElviSolar και καλωδιώσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα. Εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. ΣίνδουΘεσσαλονίκης (www.elvityl.gr).24. Η ΕΠΟΣ ΑΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Αθήνα από ομάδα ελλήνων ηλεκτρολόγωνμηχανικών με στόχο το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εξέλιξη και την εμπορία ηλεκτρονικώνσυστημάτων. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ψηφιακά συστήματα παρακολούθησηςκαι παρεμβολής στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών (ESM/ ECM systems) υψηλών επιδόσεων. Το τμήμαR&D της εταιρείας δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων υψηλώνεπιδόσεων και πολυπλοκότητας (ww25w.epos.gr).25. Φάσματεκ ΕΠΕ: Πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιείταιστο χώρο του σχεδιασμού και της εξέλιξης οργάνων και περιφερειακών τεχνολογιώνφασματομετρίας μάζας και φασματομετρίας κινητικότητας ιόντων. Η κύρια δραστηριότητά της είναιη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την εξέλιξη καινοτόμων διατάξεων στουςπαραπάνω χώρους, καθώς και ο σχεδιασμός, η μοντελοποίηση, η κατασκευή και η βελτιστοποίησηεπιστημονικών και βιομηχανικών πρωτοτύπων. Μέρος της στρατηγικής της αποτελεί η δημιουργίαυπεραξίας με την παραγωγή καινοτόμου πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τη μεγιστοποίηση αυτής τηςαξίας επενδύει στην απόδειξη της επιτυχής λειτουργίας των διατάξεων με υπολογιστικήμοντελοποίηση και κατασκευή πρωτοτύπων (www.fasmatech.com).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 47


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 326. Fasmetrics ΑΕ: Πρόκειται για την πρώτη τεχνική εταιρία μελετών και μετρήσεωνηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 απόηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς με εμπειρία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τηνηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα. Η Fasmetricsδραστηριοποιείται στην έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή νέων προϊόντων στους τομείςτης μικροηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας, όπως η παραγωγή έξυπνων κεραιοσυστημάτων καιη παραγωγή εξειδικευμένων μετρητικών συστημάτων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Επίσης, ηανάπτυξη και βελτιστοποίηση των μεθόδων μέτρησης και επεξεργασίας της λαμβανόμενηςπληροφορίας αποτελεί ένα σημαντικό τομέα ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παρέχειυπηρεσίες Σχεδιασμού, Μέτρησης και Βελτιστοποίησης Ραδιοδικτύων. Παρέχει επίσης υπηρεσίεςστον τομέα των μελετών και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών και υψηλώνσυχνοτήτων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διαθέτει στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές τωνΒαλκανίων και της Κύπρου απευθύνονται σε παρόχους υπηρεσιών ασύρματων τηλεπικοινωνιώνστις τεχνολογίες GSM, UMTS, TETRA, DVB-T/H, WiMAX και GSM-R, σε αντίστοιχους κατασκευαστέςεξοπλισμού ραδιοδικτύων (ΟΕΜs) καθώς και στο ευρύ κοινό (www.fasmetrics.gr).27. GDS ΕΠΕ: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ηλεκτρονικώνκτιρίων, στην ελληνική και διεθνή αγορά και έχει κερδίσει διακρίσεις για την πρωτοπορία και γιατην υψηλή ποιότητα της δουλειάς της. Εδρεύει στην Αθήνα. Κύρια ιδέα της GDS είναι «Ένα κτίριο -ένα σύστημα». Αυτή η ιδέα συνεπάγεται την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικώντεχνολογικών τομέων και ειδικοτήτων. Για την επίτευξη των στόχων της, η GDS στελεχώνεται απόεξειδικευμένους και συνεχώς εκπαιδευόμενους μηχανικούς. Αποτελεί την μοναδική ελληνικήεταιρεία ανάπτυξης KNX συσκευών, καθώς και μεθόδων και διαδικασιών για την επικοινωνία τουKNX με άλλα συστήματα (www.gds.com.gr).28. GDT ΑΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Πρέβεζα. Σχεδιάζει καινοτόμα προϊόνταμικροηλεκτρονικής και ενσωματωμένων συστημάτων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.Μέσα από διεθνείς συνεργασίες, η εταιρεία έχει παραδώσει συστήματα και υπηρεσίες σε χώρες τηςΕυρώπης, στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βραζιλία και την Ταϊβάν. Η εταιρεία αποτελείπρωτοπόρο στη σχεδίαση δικτυακών συστημάτων και συστημάτων συμπίεσης video, ενώαναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες στην παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων με βάση τοπρότυπο συμπίεσης MPEG4/Η.264. Το προϊόν δικτύωσης ECIAD συμπεριλήφθη στην ετήσιααναφορά του Ευρωπαϊκού οργανισμού υποστήριξης προϊόντων μικροηλεκτρονικής EUROPRACTISE,Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 48


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ως ένα από τα πλέον προηγμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη το2005. Η εταιρεία παρέχει επίσης λύσεις για την ενεργειακή αυτονομία δικτύων ασύρματωναισθητήρων (www.gdt.gr).29. GENNET ΑΕ: Ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Αθήνα. Πρόκειται για εταιρεία παροχής προϊόντωνκαι υπηρεσιών σε καινοτόμες τεχνολογίες σύγκλισης των επικοινωνιών, ασφάλειας δεδομένων καιπληροφορικής για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Δυνατά σημεία τηςεπιχείρησης αποτελούν το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της και οι στρατηγικές συνεργασίες τηςμε εταιρείες που ηγούνται της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία προσφέρειτεχνολογικά καινοτόμες υπηρεσίες, βασιζόμενη στις εκτεταμένες τεχνικές γνώσεις των μηχανικώντης στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης παραγωγής, προώθησης και πωλήσεων τερματικώνπρόσβασης για δίκτυα νέας γενιάς (NGN). Η οικογένεια προϊόντων OxyGEN περιλαμβάνειπρωτοποριακά και υψηλής ποιότητας ευρυζωνικά gateway, βασισμένα στο λειτουργικό σύστημαLinux, μαζί με πλήρες σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τους. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει τιςανάγκες ευρυζωνικής πρόσβασης στο φάσμα από οικιακούς χρήστες έως και μικρές επιχειρήσεις. Οσχεδιασμός και η ανάπτυξη των τερματικών προϊόντων γίνεται, τόσο σε επίπεδο υλικού (Hardware)όσο και λογισμικού (Software) εντός της εταιρείας (www.gennetsa.com)30. Globetech: Πρόκειται για μικρή εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει ωστόσο πετύχειισχυρές συνεργασίες τόσο με εταιρείες όσο και με οργανισμούς (consortia) της παγκόσμιαςβιομηχανίας ημιαγωγών. Μεγάλη επιτυχία της εταιρείας αποτέλεσε το γεγονός ότι το Νοέμβριο του2006 ανακηρύχτηκε Marketing Partner of the Year Finalist από την Cadence Design Systems, τημεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρειών Electronic Design Auto-mation (EDA), μαζί με τις εταιρίες ARM(UK), ARC (US) και UMC (Taiwan), όλες ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες(www.globetechsolutions.com).31. Helic: Η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες Αυτοματισμού Ηλεκτρονικής Σχεδίασης(Electronic Design Automation, EDA) για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RF (RFIC) καιSystems on Chip (SoC) υψηλών ταχυτήτων. Προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσειςπου συνδυάζουν εργαλεία σχεδιασμού, πνευματική ιδιοκτησία πυριτίου (silicon IP) και υποστήριξηεφαρμογών, μειώνοντας σημαντικά τους κύκλους ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γιαασύρματη επικοινωνία, ευρυζωνική δικτύωση, Η/Υ, tablets και για άλλες εφαρμογές. Παρέχειτεχνολογία για ταχεία μοντελοποίηση ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, σύνθεση RF εξαρτημάτωνκαι ακεραιότητα σήματος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου και Systems-in-Package. Οι λύσειςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 49


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3της έχουν υιοθετηθεί από αρκετές σημαντικές εταιρείες ημιαγωγών από το 2000, όπως οι Intel καιFreescale από τις ΗΠΑ και οι Fujitsu, Sony και Toshiba από την Ιαπωνία. Η Helic διαθέτει ερευνητικήομάδα μηχανικών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ διατηρεί γραφεία πωλήσεων στις ΗΠΑ καιτην Ιαπωνία (www.helic.com).32. ΗΛΠΡΑ AE: Η εταιρεία από το 1984 με τα προϊόντα των ηλεκτρονικών ισχύων της υποστήριξεχιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα να λειτουργήσουν αξιόπιστα και αδιάλειπτα τασυστήματα παραγωγής και μηχανοργάνωσης τους. Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται ΟΟΤΕ, η ΔΕΗ και το Αττικό Μετρό. Από το 1997, με το σύστημα αυτοματισμών DirectBus για το οποίοέλαβε εθνική πατέντα, εγκατέστησε πλήθος συστημάτων ελέγχου σε βιομηχανίες και ξενοδοχεία τηςΕλλάδας. Tο 2001 επεκτάθηκε σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κυρίωςμε εξαγωγική δραστηριότητα, και σε επιστημονικές συσκευές ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντωνσχετικών με την ενέργεια (www.ilpra.gr).33. inAccess Networks: Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα και λύσειςτηλεπικοινωνιών και διαχείρισης με έμφαση στις ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Οικύριες δραστηριότητές της εταιρίας επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: “inSolar”συστήματα διαχείρισης και ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων, “inSite” συστήματα διαχείρισης καιελέγχου τηλεπικοινωνιακών υποδομών, "inHome" Συστήματα τηλεπιτήρησης και οικιακούαυτοματισμού. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση σύνθετων τηλεπικοινωνιακώνέργων. Σχεδιάζει και αναπτύσσει τα προϊόντα και τις λύσεις της με ιδία μέσα ενώ η κατασκευή τωνπροϊόντων γίνεται σε εργοστάσια τρίτων. Συνεργάζεται με Ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούςοργανισμούς και κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού υλικού πάνω από 10 χρόνια. Έχει δυναμικότηταπλέον των 35 εξειδικευμένων μηχανικών σε σύνολο προσωπικού 40 εργαζομένων. Ο αριθμός τωνκατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών υπερβαίνει το 60% του προσωπικού. Η εταιρείαλειτουργεί με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 (www.inaccessnetworks.com).34. INASCO: Πρόκειται για μια βιομηχανική μικρομεσαία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας πουιδρύθηκε το 1989, με έδρα την Αθήνα και με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στους χώρους των:Προηγμένων Υλικών και των κατασκευαστικών διεργασιών αυτών (Μηχανικές ΚατεργασίεςΑκριβείας, Κατασκευή συνθέτων με έγχυση σε καλούπι, LCM-Liquid Composite Molding),Ηχοαπορροφητικών διατάξεων υψηλών επιδόσεων (Acoustic Liners) και Ευφυών ΚατανεμημένωνΟλοκληρωμένων Συστημάτων για in-situ παρακολούθηση φυσικών και δομικών παραμέτρων, σεπραγματικό χρόνο. Η INASCO επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμωνΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 50


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3τεχνολογιών για τον τομέα της αεροδιαστημικής. Η εταιρεία έχει δραστηριότητες και τεχνολογικέςλύσεις στα εξής πεδία: (1) Σχεδιασμό και κατασκευή πρωτοτύπων σύνθετων και μεταλλικώναεροδομών, (2) Δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων «turn-key-solutions» για την παραγωγήσυνθέτων υλικών, που περιλαμ-βάνουν τον σχεδιασμό και κατασκευή «έξυπνων» καλουπιών καιηλεκτρονικών για τον έλεγχο της διερ-γασίας, (3) Παραγωγή και βιομηχανική ολοκλήρωσηκαινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης της σκλήρυνσης και ροής της ρητίνης, κατά τηνπαραγωγή των συνθέτων υλικών, για την βελτιστοποίηση της διεργασίας (τεχνολογίες: DiAMonPlus, Flow, Lite), (4) Τεχνολογίες μείωσης θορύβου του κινητήρα για χρήση σε ακραίαπεριβάλλοντα (Τεχνολογία: SegHit ). Είναι στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου επιστημονικό καιτεχνικό προσωπικό και διαθέτει εγκαταστάσεις για κατασκευή πρωτοτύπων καθώς και ηλεκτρονικόεργαστήριο. Η INASCO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (www.inasco.com).35. Intracom Telecom: Αποτελεί ένα διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τιςδραστηριότητές της να επικεντρώνονται γεωγραφικά στην Αν. Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τηνΑφρική, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.Περισσότεροι από 100 οργανισμοί σε πάνω από 50 χώρες επιλέγουν τα προϊόντα και τις λύσεις τηςεταιρίας. Απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους και διατηρεί θυγατρικές σε 16 χώρες.Από τον Ιούνιο 2006, η Intracom Telecom ελέγχεται από τη ρωσική εταιρία JSC SITRONICSκατέχοντας το 51%. Η JSC SITRONICS δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών και είναιθυγατρική της JSFC Sistema, κορυφαίας εταιρίας συμμετοχών στη Ρωσία και την ΚοινοπολιτείαΑνεξαρτήτων Κρατών. Η ελληνική εταιρία Intracom Holdings διατηρεί μερίδιο 49% στην IntracomTelecom (www.intracom-telecom.com).36. IRIDA Labs: Πρόκειται για μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε τον 2007 απόέμπειρους ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογώνστα πεδία της Μηχανικής Όρασης – Ενσωματωμένων Συστημάτων και της Τηλεπισκόπησης. Η IRIDALabs διαθέτει σημαντικό τμήμα R&D που συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα μεστόχο την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξειβιβλιοθήκη με IP cores για εφαρμογές machine vision και ιδιαίτερα image fusion και λογισμικόανίχνευσης στόχων με χρήση δορυφορικών εικόνων μέσω ενός εθνικού ερευνητικού έργου. Από τοΔεκέμβριο του 2008 η IRIDA Labs είναι συνδεδεμένο μέλος της ΕΝΕΒΗ (Ένωση ΕλληνικώνΒιομηχανιών Ημιαγωγών) και του mi-Cluster του Corallia. Ακόμα είναι μέλος της ΕΒΙΔΙΤΕ καιΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 51


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3αναπτύσσει κοινές δράσεις με άλλες εταιρείες του mi-Cluster όπως συμμετοχή σε εκθέσεις καιεπιχειρηματικές αποστολές (www.iridalabs.gr).37. Lamda Electronics ΑΕ: Η εταιρεία στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τοσχεδιασμό, ανάπτυξη και τη βελτίωση βιομηχανικού αυτοματισμού με δυνατότητεςαπομακρυσμένου ελέγχου βασισμένα πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες τηλεματικής. Με αυτόν τοντρόπο επιχειρεί να καλύψει το κενό λόγω της απουσίας ολοκλήρωσης (integration) τομέων παροχήςτεχνολογικών υπηρεσιών και προϊόντων για στοχευμένες ανάγκες τεχνολογικών εφαρμογών. Οιτομείς που θα αποτελέσουν τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν: προϊόντα ΟΕΜυψηλής τεχνολογίας και καινοτομικής εφαρμογής που θα προορίζονται για μεγάλουςκατασκευαστικούς οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, σειρά ηλεκτρονικών προϊόντωναυτοματισμού για την κατασκευή των πινάκων ελέγχου των ανελκυστήρων οικιακού ήβιομηχανικού τύπου, προϊόντα και υπηρεσίες Τηλεματικής και Τηλεμετρίας, προϊόντα και υπηρεσίεςπου αναφέρονται στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, προϊόντα και υπηρεσίες πουσχετίζονται με τον τομέα της αυτοκίνησης, προϊόντα και υπηρεσίες για υποστήριξη εφαρμογών«έξυπνων» σπιτιών (www.lamdaelectronics.com).38. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ: Ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά και αποτελεί όμιλο εταιρειώνυψηλής τεχνολογίας που παρέχουν Ολοκληρωμένες Λύσεις και Εξειδικευμένες ΥπηρεσίεςΥποστήριξης. Εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών,της Πληροφορικής, του Περιβάλλοντος, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας, της Ασφάλειας –Πολιτικής Προστασίας και της Τηλεμετρίας. Επιλέγει στρατηγικούς συνεργάτες από την παγκόσμιααγορά, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει προϊόντα που η ίδια έχει αναπτύξειστα εργαστήριά της στον Πειραιά ή στο εργοστάσιό της στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, διεξάγειερευνητικό έργο, συμμετέχοντας σε διάφορα εθνικά και κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα,συνεργαζόμενη με κορυφαία Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Η ΜΑΡΑΚ είναι εισηγμένηστο Ελληνικό Χρηματιστήριο από το 2003 και έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό ΟργανισμόΤυποποίησης ΕΛΟΤ με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Συμμετέχει στα μητρώα κατασκευαστώνκαι προμηθευτών όλων των μεγάλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και σε οργανισμούς, όπωςΣΕΠΕ, ΣΕΒ, ΣΕΚΠΥ κ.α. (www.marac.gr).39. Micrel Medical Devices: Η εταιρεία κατασκευάζει ιατρικές συσκευές και αναλώσιμα, προϊόνταδιεθνώς αναγνωρίσιμα (Brand Name) και κατοχυρωμένα με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οικυριότερες αγορές της είναι στη Δ. Ευρώπη, ενώ 93% των προϊόντων εξάγεται και στις 5 Ηπείρους. ΗΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 52


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3εταιρεία, το 2005 κέρδισε το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για τον εξοπλισμό 48Νοσοκομείων στο Παρίσι, με δικές της αντλίες εγχύσεως φαρμάκων για τον έλεγχο του πόνου, γιατρία χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα μια σχέση εμπιστοσύνης με την γαλλική αγορά, γεγονός τοοποίο την ακολουθεί μέχρι σήμερα κάνοντας την γαλλική αγορά να αποτελεί τον μεγαλύτεροπελάτη της. Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο αντικατέστησε επιτυχώς τις αντλίες παρεντερικήςδιατροφής (για ασθενείς που τρέφονται ενδοφλεβίως) μεγάλου Αμερικανού κατασκευαστή πουαποσύρθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώσεις ασθενών, σε συγκριτική μελέτη , αναγνώρισαν τιςαντλίες (Rythmic pump) και τα αναλώσιμα της Micrel ως τα καλύτερα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ηεταιρεία κατέχει τη δεύτερη στον κόσμο χρονολογικά ευρεσιτεχνία νέου τύπου τηλεϊατρικής μεχρήση κινητού τηλεφώνου GSM/GPRS και Personal Area Sensor Network. Η αντλία της RythmicConnect, συνεχώς online με τον MicrelCare server, είναι μια πρώτη υλοποίηση αυτής τηςτεχνολογίας και λειτούργησε καταλυτικά στην επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού για τα Νοσοκομείατου Παρισιού. Η εταιρεία ήταν η πρώτη με τεχνολογικό προϊόν που εκπροσώπησε την Ελλάδα στοEuropean Community Design Prize 1994 (www.micrelmed.com).40. Micro2Gen: Πρόκειται για εταιρεία έντασης γνώσης, με στόχο το σχεδιασμό και την κατασκευή,μέσω στρατηγικών συνεργασιών, biochips τύπου Lab-On-A-Chip μίας χρήσης για γενετικέςαναλύσεις, καθώς και των αντίστοιχων συστημάτων μοριακής διαγνωστικής. Στεγάζεται στοτεχνολογικό πάρκο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν στοσχεδιασμό των κυκλωμάτων μικροηλεκτρονικής και του αντίστοιχου υλικολογισμικού για τηλειτουργία και τον έλεγχο μικρορροϊκών κυκλωμάτων γενετικών αναλύσεων, την έρευνα γύρω απόμικρορροϊκά συστήματα, από νέους τύπους βιοαισθητήρων και το σχεδιασμό και ανάπτυξηιατρικών οργάνων που ενσωματώνουν την παραπάνω τεχνολογία (συστήματα μοριακήςδιαγνωστικής για τον ακριβή εντοπισμό συγκεκριμένων γενετικών μεταλλάξεων στο αίμα τωνεξεταζόμενων ασθενών). Το Lab-on-Chip θα ολοκληρώνει τρεις διαφορετικές διεργασίες, οι οποίεςμέχρι σήμερα γίνονται σε τρεις διαφορετικές θέσεις εργασίας στα εργαστήρια γενετικών ελέγχων: 1)την απομόνωση και καθαρισμό του DNA από το δείγμα, 2) την ενίσχυση του DNA, ώστε να μπορείνα είναι μετρήσιμο και 3) την ανίχνευση της υβριδοποίησης, για τον εντοπισμό των ζητούμενωνμεταλλάξεων. Η ανάπτυξη μικρορροϊκών συστημάτων, που να εξάγουν DNA από το αίμα και στησυνέχεια να εντοπίζουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις, αποτελεί πρωτότυπη και παγκόσμιακαινοτομία. Η εταιρεία απευθύνεται σε κατασκευαστές διαγνωστικών οργάνων για διαγνωστικάεργαστήρια γενετικών αναλύσεων ή και για την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας (ιατρεία)(www.micro2gen.com).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 53


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 341. Micronics: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 από δύο μηχανικούς της Hewlett-Packard. Για πάνω από20 χρόνια τώρα δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης για σειρά προϊόντων, πουεξάγονται με επιτυχία στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον από τους πελάτες της. Από το 2000 ηεταιρεία ενίσχυσε τις επενδύσεις στην τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας, με κατάληξη την ανάπτυξητου RAMSIS, ενός ασύρματου, server based, τηλεμετρικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισηςδεδομένων. Το RAMSIS απευθύνεται σε αυτόνομα υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειαςαποτελούμενα από Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες και γεννήτριες υγρών καυσίμων. Όλα ταδεδομένα είναι προσβάσιμα, με απόλυτη ασφάλεια μέσω του διαδικτύου, σε εξουσιοδοτημένουςχρήστες. Σκοπός της εταιρείας είναι η συμμετοχή και η τεχνογνωσία της να συμβάλει στην καλύτερηεκμετάλλευση των ήπιων αλλά και συμβατικών πηγών ενέργειας (www.micronics.gr).42. Miltech Hellas ΑΕ: Πρόκειται για ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών, εξειδικευμένη στονσχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών και αεροδιαστημικών προϊόντων,συστημάτων και καλωδιώσεων. Iδρύθηκε το Μάρτιο του 1997. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001και ISO9100 και έχει επενδύσει σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό τεχνολογίαςαιχμής, απόκτηση τεχνογνωσίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο: 1. Σχεδιασμό και Ανάπτυξηηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και αεροδιαστημικών προϊόντων, συστημάτων και καλωδιώσεωντεχνολογίας αιχμής για αεροπορικές εφαρμογές, Ηλεκτροοπτικών συστημάτων, ηλεκτρονικώνπυροσωλήνων και συστημάτων ασφαλείας, 2. στην Παραγωγή Πλακετών (PCBs) Τεχνολογίας SMD(BGAs, Flip chips etc), Αεροπορικών Καλωδιώσεων (laser marking, over-braiding, testing), Αμυντικώνυποσυστημάτων radar, consoles, κλπ., 3. στον Αυτοματοποιημένο Ηλεκτρονικό και ΛειτουργικόΈλεγχο Ηλεκτρονικών & Avionics (ΑΤΕ), 4. στη Σύνταξη Μελετών και στη Παροχή ΣυμβουλευτικώνΥπηρεσιών στην παραγωγή ηλεκτρονικών, 5. στη Διαχείριση Αμυντικών / ΒιομηχανικώνΠρογραμμάτων και 6. στην Παραγωγή προϊόντων αεροπορικών και στρατιωτικών εφαρμογώνΕιδικού σκοπού (Head Down Displays, Analog & Digital Field Terminals, Switching Power supplies,400Hz generators, Charging & Testing systems, Countermeasure systems, Aerial Towed Targets, GPSκλπ). Μερικοί από τους πελάτες της είναι οι: DASSAULT, MBDA France, EUROCOPTER, THALES AIRSYSTEMS, THALES ELECTRONIC SYSTEMS, R.D.E., K.M.W., INTRACOM, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κ.α.(www.miltech.gr).43. Movinno: Πρόκειται για νέα εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμες φορητές συσκευές,αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες ανάγκες. Η έρευνα της Movinno εστιάζεται στον έξυπνο καικαινοτόμο συνδυασμό τεχνολογίας ως μέσο για την διασύνδεση ανθρώπου και τεχνολογικώνΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 54


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3υποδομών. Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας είναι εξωστρεφές και βασίζεται στο ναπροσφέρει αξία στο καταναλωτικό κοινό και ειδικότερα σε μικρές αγορές. (www.movinno.com).44. m.Technology ΑΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 από στελέχη με εμπειρία και ενεργό δράση στησχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καικατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων (hardware, firmware, software) συλλογής, καταγραφής καιεπεξεργασίας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει αυτόνομεςμονάδες συλλογής αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, ροή,κατανάλωση ενέργειας), ελέγχου βιομηχανικών αυτοματισμών, τηλεειδοποίησης (μέσω τηλεφώνου,SMS, email) και τηλεμετρίας (μετάδοση δεδομένων μέσω Internet) με πληθώρα επιλογώνσυνδεσιμότητας (GPRS, Ethernet, WiFi, Satellite). Επιπλέον, η γκάμα περιλαμβάνει ενσύρματασυστήματα αλλά και συστήματα συλλογής πληροφοριών από δίκτυα ασύρματων αισθητηρίων. Οιολοκληρωμένες λύσεις που παρέχουν τα προϊόντα της εταιρείας, προορίζονται για πολλαπλά πεδίαεφαρμογών όπως: Βιομηχανική ψύξη, Αλυσίδα τροφίμων, Εργαστηριακές εφαρμογές,Μετεωρολογικοί σταθμοί, Συστήματα διαχείρισης κλίματος, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ηεταιρεία επενδύει στην εξέλιξη των υφιστάμενων αλλά και στην ανάπτυξη νέων συστημάτων,παρακολουθώντας συστηματικά τις εξελίξεις στο χώρο των ηλεκτρονικών και τις ανάγκες τωνπεδίων εφαρμογών (www.mtec.gr).45. NanoPhos ΑΕ: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Νανοτεχνολογίας, με στόχο τηνμεταφορά της καινοτομίας από το εργαστήριο σε καθημερινές εφαρμογές. Η Νανοτεχνολογίααποτελεί το επιστημονικό πεδίο το οποίο ασχολείται με απειροελάχιστες σε διαστάσεις χημικέςδομές, συνήθως κάτω από τα 100nm. Η επιστήμη της Νανοτεχνολογίας έχει δώσει τα απαραίτηταεργαλεία για τη δημιουργία ιδιαίτερων και λειτουργικών υλικών. Τα υλικά αυτά συχνάαποκαλούνται «έξυπνα» καθώς ανταποκρίνονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Ανάλογα με τηνεξωτερική μεταβολή, τα «έξυπνα» υλικά εμφανίζουν διαφορετικές μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικέςιδιότητες. Τα προϊόντα Νανοτεχνολογίας βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο της ιατρικής, τωνβιομηχανικών διεργασιών, των υλικών υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας, στην ενέργεια και τοπεριβάλλον. Η NanoPhos τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο Καινοτομίας στην αναγνωρισμένη διεθνήέκθεση του Λονδίνου 100% Detail. Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τοπρότυπο ΙSO 9001-2000, πιστοποιημένο από την Lloyds RQA. Εμφανίζει ταχεία ανάπτυξη με διεθνέςδίκτυο διανομής. Η εμπορική δραστηριότητά της εμφανίζεται στη Βρετανία, Ιρλανδία, Νορβηγία,Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 55


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρο, Πολωνία, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν(www.nanophos.com).46. Nanoradio Hellas: Ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί συνέχεια του παραρτήματος της ΣουηδικήςNanoradio AB που προϋπήρχε στην Ελλάδα από το 2007 με στόχο την παροχή υπηρεσιών σχεδίασηςυλικού και λογισμικού στη μητρική εταιρεία για WiFi (WLAN) ολοκληρωμένα. Στο σύντομο διάστημαλειτουργίας της, έχει επιδείξει σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, επιτυχή συμμετοχή σε κρίσιμα για τηνεταιρεία αναπτυξιακά προγράμματα και υποστήριξη στρατηγικών πελατών για παραγωγήπροϊόντων που χρησιμοποιούν τα ολοκληρωμένα και το λογισμικό της Nanoradio. Τα κυριότεραεπιτεύγματα της εταιρείας συνοψίζονται ως έξης: (α) Ενσωμάτωση του WLAN ολοκληρωμένου σεμια φορητή συσκευή πολυμέσων (Portable Media Player - PMP) και ένα home entertainmentσύστημα γνωστής Κορεάτικης εταιρείας, (β) Ενσωμάτωση του WLAN ολοκληρωμένου σε 2 προϊόνταWireless Network Camera (WNC) για εταιρείες της Αμερικής και της Ασίας και (γ) Συμμετοχή στηνενσωμάτωση του WLAN ολοκληρωμένου σε συσκευές κινητού τηλεφώνου γνωστής Ασιατικήςεταιρείας. Η Nanoradio Hellas ίδρυσε το τμήμα «Ολοκλήρωσης και Επαλήθευσης» (Integration andVerification –I&V) το οποίο παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Σταάμεσα πλάνα της Nanoradio Hellas συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη νέων προϊόντωνπου κάνουν χρήση της τεχνολογίας WiFi, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης τέτοιωνπροϊόντων και η υποστήριξη μεγαλύτερου εύρους εφαρμογών για τους πελάτες της εταιρείας(www.nanoradio.com).47. Nanotropic: Αποτελεί εταιρεία του κλάδου Αυτοματισμού Ηλεκτρονικής Σχεδίασης (ElectronicDesign Automation, EDA). Ιδρύθηκε το 2008 και εξειδικεύεται σε εργαλεία λογισμικού για τηνακεραιότητα και βελτιστοποίηση ισχύος ψηφιακών και μικτού σήματος ολοκληρωμένωνκυκλωμάτων (ICs) και Systems on Chip (SoC). Το καινοτόμο προϊόν της εταιρείας το NanoPower,παρέχει στους σχεδιαστές κυκλωμάτων την αναλυτική πληροφορία για τις ανάγκες κατανάλωσηςισχύος και την πρόβλεψη της μέγιστης πτώσης τάσης σε ακρίβεια επιπέδου Spice. Με τηνπληροφορία αυτή, οι σχεδιαστές μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα σχέδιά τους, αυξάνοντας τηνταχύτητα λειτουργίας του κυκλώματος και μειώνοντας παράλληλα τις ανάγκες κατανάλωσης ισχύοςτου. Η ομάδα της Nanotropic συνδυάζει εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνογνωσία από την αγορά καιτον ακαδημαϊκό χώρο για να προσφέρει στους σχεδιαστές ολοκληρωμένων κυκλωμάτωναποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της μείωσης κατανάλωσης ισχύος(www.nanotropic.com).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 56


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 348. Noesis Technologies: Πρόκειται για εταιρεία ημιαγωγών που δραστηριοποιείται στον χώρο τηςσχεδίασης, ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων πυριτίου πνευματικήςιδιοκτησίας και στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γιατηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη σειρά υψηλήςαπόδοσης προϊόντων στο τομέα της ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών (Reed Solomon codecs, TurboProduct codecs, Viterbi decoders, Turbo Convolutional codecs, BCH codecs). Επιπροσθέτως ηεταιρεία προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων στις περιοχές της κρυπτογράφησης,δικτύωσης, συμπίεσης πηγαίου σήματος και διαμόρφωσης σήματος. Ως ανταγωνιστικάπλεονεκτήματα των κυκλωμάτων της αναγνωρίζονται: (α) η ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικών για τηνβέλτιστη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εφαρμογών σε σχέση με την ταχύτηταλειτουργίας, την κατανάλωση ισχύος και τον συνολικό αριθμό λογικών πυλών και (β) ο υψηλόςβαθμός παραμετροποίησης για την πλήρη συμβατότητα με μεγάλο αριθμό τηλεπικοινωνιακώνπροτύπων. Η Noesis Technologies έχει αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει την έδρα της στηνΠάτρα. Στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών καιτου Καναδά που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αεροδιαστημικής και τωναμυντικών συστημάτων (www.noesis-tech.com).49. Novocaptis: Πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2010. Έχειισχυρούς δεσμούς με την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα επιδιώκονταςτην συμμετοχή της σε πρωτοποριακά κοινά ερευνητικά προγράμματα. Το όραμά της είναι ηδημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές των service και consumerρομποτικής, διάχυτης νοημοσύνης, περιβαλλοντικών εφαρμογών, εκπαίδευσης και διασκέδασης.Επί του παρόντος αναπτύσσει το πρώτο της προϊόν στη αγορά για τα Έξυπνα Σπίτια. Εκτός από τηνδημιουργία προϊόντων η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένωνλύσεων για τις περιοχές εφαρμογών της ρομποτικής και της διάχυτης νοημοσύνης. Επίσηςπροσφέρει επιχειρηματικές και τεχνολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα αντικείμεναεξειδίκευσης της (www.novocaptis.com).50. Objective Technologies AE: Η εταιρεία εστιάζει στις Τηλεπικοινωνίες, παρέχοντας λύσεις καιυπηρεσίες στους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς που τους βοηθούν να διαχειρισθούν τα δίκτυάτους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις λειτουργικές και επιχειρηματικές διαδικασίες τους και ναπετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Συνδυάζοντας εμπειρίες και εκτενείς δυνατότητες σετεχνολογίες επικοινωνιών, πληροφορικής και σε διαδικασίες λειτουργίας και επιχειρησιακήςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 57


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3διαχείρισης, συνεργάζεται με τους πελάτες της προκειμένου με τη σειρά τους να παρέχουν υψηλήςαξίας υπηρεσίες στους δικούς τους πελάτες, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα καιβελτιώσουν την οργάνωσή τους.Πρωτοβουλία της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη και η προώθησητου προϊόντος CEMPEIRIA για τη διαχείριση της ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(Customer Experience Management – CEM). Οι λύσεις CEM, συλλέγουν πληροφορίες από το δίκτυο,από συσκευές Deep Packet Inspection και συστήματα λειτουργικής υποστήριξης και υπολογίζουνμετρικές (CEM scores) για την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Οι Τηλεπικοινωνιακοίοργανισμοί επενδύουν σε λύσεις CEM προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα αλλάκαι για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών και τη συγκράτηση των πελατών τους, στο σύγχρονοανταγωνιστικό περιβάλλον (www.obj.gr).51. Ageing Independently: Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και προσφέρει προϊόντα καιυπηρεσίες για τον πληθυσμό των ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν εύκολα καιφιλικά προς τον χρήστη κοινωνικά δίκτυα και τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την συνεχή καιαυτοματοποιημένη παρακολούθηση της κατάστασης ενός ηλικιωμένου ατόμου. Η τεχνολογία τηςεταιρείας καθιστά δυνατή την άμεση επέμβαση σε μια κατάσταση ανάγκης, ενώ ο εντοπισμός μιαςεπιβλαβούς για την υγεία του ατόμου κατάστασης μέσω της ανάλυσης δεδομένων που συλλέγονταιευνοεί την καταπολέμηση των κινδύνων για την τρίτη ηλικία. Μέσω υπηρεσιών των ΟΙΚΟΤek καιOIKOCare, η εταιρεία προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν την φροντίδα στο σπίτι και ταπλεονεκτήματα στο πεδίο της υποβοήθησης ηλικιωμένων που προφέρουν τα προϊόντα υψηλήςτεχνολογίας (www.oikocare.com).52. Olympia Electronics: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στηνΜεθώνη Πιερίας (δίπλα στην Εθνική οδό) συνολικής έκτασης 12.000 τ.μ. και αποτελεί ελληνικήπαραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Διατηρεί υποκατάστημα πωλήσεωνστην Αθήνα και απασχολεί συνολιά περίπου 130 εργαζόμενους. Έχει παρουσία σε περισσότερες από72 χώρες του εξωτερικού. Η παραγωγική διαδικασία της Olympia Electronics έχει πιστοποιηθείσύμφωνα με το ISO 9001:2000 από το Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TUV CERT. Tα προϊόντατης έχουν πιστοποιηθεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TUV PRODUCT SERVICES και απότο Βρετανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης BSI (www.olympia-electronics.gr).53. OPT HELLAS ΑΕ: Ιδρύθηκε το 1980 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ενώ το 2001μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ). Ασχολείται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και μαζική παραγωγήRF φίλτρων (κρυ-σταλλικών Quartz, παθητικών LC, και άλλων τύπων). Η εταιρεία είναι αμιγώςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 58


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3εξαγωγική με τα προϊόντα της να πωλούνται στην Ευρώπη, Ασία, και ΗΠΑ και με πελατολόγιο πουαποτελείται από διεθνείς εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, πολλές από τις οποίες είναι καιεισηγμένες. Τα προϊόντα της βρίσκουν κυρίως εφαρμογή στους ακόλουθους τομείς: Αμυντικήβιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ιατρικά ηλεκτρονικά, αεροναυπηγική και άλλους τομείς τηςβιομηχανίας. Η εταιρεία διατηρεί παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων σε κύριεςβιομηχανικές αγορές (www.opthellas.com).54. Opticon Group: Αποτελεί ελληνική εταιρεία με κατασκευαστική δραστηριότητα στο χώρο τωνοπτικών αποθηκευτικών μέσων 3ης γενιάς (Bluray). Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη ΒιΠε τηςΤρίπολης, η εταιρεία κατασκευάζει πρότυπα (μήτρες) για τη βιομηχανική αναπαραγωγή δίσκωνBluray, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε αγορές του εξωτερικού. Πρόσφατα η εταιρεία πέτυχε τησύναψη δύο σημαντικών εμπορικών συμφωνιών για την προώθηση των προϊόντων της σε ΗΠΑ(Καλιφόρνια) και Ισπανία (Βαρκελώνη), ενώ παράλληλα προσπαθεί να επεκτείνει τιςδραστηριότητές της στις αγορές της Ινδίας και της Κίνας. Η ερευνητική ατζέντα της Opticonπεριλαμβάνει την εξέλιξη νανοϋλικών και την ανάπτυξη μηχατρονικών συστημάτων/διατάξεωνεγχάραξης λέιζερ για τη δημιουργία καινοτομικών μεθόδων κατασκευής οπτικών δίσκων, καθώς καιγια εφαρμογές μικροηλεκτρονικής. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει συνάψει ερευνητικές συνεργασίεςμε περισσότερες από 8 εταιρείες και ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό(www.opticon-group.eu).55. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ): Αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακόπάροχο στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του συγκαταλέγεται στους σημαντικότερουςτηλεπικοινωνιακούς ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείεςστο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές τουδιαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει,ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνία δεδομένων υψηλώνταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές τουδραστηριότητες, στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται και στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών,των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Απασχολεί περίπου 30.000 άτομα σε 4 χώρες. Διαθέτει τμήμαέρευνας και ανάπτυξης το οποίο συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείεςστην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε: Τεχνολογίες xDSLγια ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες, Τεχνολογίες fiber για ανάπτυξη τηςευρυζωνικότητας, ευρυζωνικές ασύρματες και κινητές τεχνολογίες για παροχή υπηρεσιών σεΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 59


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3χρήστες που κατοικούν σε πυκνοκατοικημένες αλλά και αραιοκατοικημένες περιοχές. Το τμήμα R&Dτου ΟΤΕ συμμετέχει σε αρκετά συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ερευνητικάέργα του FP7 framework και σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Γ.Γ.Ε.Τ. (www.ote.gr).56. Oxygen Broadband AE: Αποτελεί εταιρεία παροχής Προϊόντων και Υπηρεσιών σε καινοτόμεςτεχνολογίες σύγκλισης των επικοινωνιών, ασφάλειας δεδομένων και πληροφορικής για την Ελλάδα,τα Βαλκάνια και την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τηνσχεδίαση και ανάπτυξη ευρυζωνικών τερματικών, όπως επίσης και την οργάνωση της παραγωγής,την προώθηση των προϊόντων, τις πωλήσεις καθώς και την τεχνική υποστήριξη των πελατών της. Ηοικογένεια προϊόντων OxyGEN περιλαμβάνει καινοτόμες, υψηλής ποιότητας συσκευές ευρυζωνικήςπρόσβασης, μαζί με πλήρες σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τους, καλύπτοντας τις ανάγκεςτελικών χρηστών που ποικίλουν από οικιακούς χρήστες έως και μικρές επιχειρήσεις.Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων OxyGEN αποτελούν το ευρύ φάσμα δυνατοτήτωνλογισμικού (software), το οποίο είναι βασισμένο σε Linux και περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη γιαIPv6, σε συνδυασμό με μια ευέλικτη σε δυνατότητες και ισχυρή σε επιδόσεις σχεδίαση υλικού(hardware). Τα πλεονεκτήματα αυτά βασίζονται στον πλήρη έλεγχο των προϊόντων, τόσο σε επίπεδουλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού. Kινητήρια δύναμη της εταιρείας εκτιμάται ότι αποτελεί τουψηλά εξειδικευμένο προσωπικό και οι στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες που ηγούνται τηςτεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο (www.oxygenbroadband.com).57. Prisma Electronics: Ιδρύθηκε το 1991 στην Αλεξανδρούπολη. Η ενασχόλησή της με ταΗλεκτρονικά, την Πληροφορική, τις Επικοινωνίες την Ενέργεια και η εμπλοκή της σε Εθνικά καιΕυρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης συνθέτουν το πλέγμα της επιχειρηματικής τηςδραστηριότητας. Σχεδίασε και ανέπτυξε εταιρικά καινοτόμα ηλεκτρονικά και ICT προϊόντα από ταοποία τα κυριότερα είναι: σύστημα ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης (Ξεναγός), ασύρματηδιαχείριση δεδομένων έξυπνων αισθητήρων (Prisma Sense) και ηλεκτρονικές πινακίδες μηνυμάτωντεχνολογίας leds (PrismaLed). Η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές και πιστοποιημένες συνεργασίες μεκορυφαίες εταιρείες του χώρου όπως: Microsoft (Certified Partner), HP (Preferred Partner), CISCO(SMB Select), Oracle (Partner Network) και Intracom. Επίσης, η εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτρονικάγια το CERN (www.prisma.gr).58. RAYMETRICS ΑΕ: Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2002 από εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό σεσυνεργασία με την εταιρεία ΖΗΝΩΝ ΑΕ. Αντικείμενό της είναι η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων,κυρίως στο χώρο της οπτοηλεκτρονικής για ατμοσφαιρικές εφαρμογές. Η εταιρεία σχεδιάζει καιΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 60


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3κατασκευάζει μία πλήρη σειρά συστημάτων που βασίζονται στην τεχνική και τεχνολογία LIDAR.Δραστηριοποιείται στο χώρο της τηλεπισκόπισης (με χρήση τεχνολογίας laser) για ατμοσφαιρικέςκαι μετεωρολογικές εφαρμογές και σχεδιάζει και κατασκευάζει πολυ-παραμετρικά συστήματαLIDAR. Συστήματα της εταιρείας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε παραπάνω από 10 χώρεςπαγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕSA).(www.raymetrics.gr).59. SBOING.NET ("navigation beyond"): Πρόκειται για ΜΜΕ που υλοποιεί καινοτόμες τεχνολογίεςWeb-2.0 / Web-3.0 και συναφή συστήματα, για τη συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευσηδεδομένων θέσης και κίνησης. Ειδικότερα, υλοποιεί μια διεθνώς πατενταρισμένη, συνεργατική,crowdsourcing τεχνολογία, για τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή κυκλοφοριακών, οδικών καιαισθητήριων δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών δρομολόγησης γιαπαγκόσμια δορυφορική πλοήγηση GPS. Οι χρήστες της καταγράφουν τις διαδρομές τους και τιςανταλλάσσουν με λογισμικό πλοήγησης και παγκόσμιους χάρτες, βάσει ενός συναλλακτικούσυστήματος πιστωτικών μονάδων (ψηφιακό εικονικό νόμισμα). Διατηρεί μια ενεργό βάσηδεδομένων κυκλοφοριακής κίνησης και θέσης για ολόκληρο τον πλανήτη, με στόχο αφενός τηνακριβέστερη, πολυ-παραμετρική δρομολόγηση, με ανάλυση ώρας-της-ημέρας, αφετέρου τηγρηγορότερη ενημέρωση των χαρτών της. Αναπτύσσει ενσωματωμένα συστήματα και λογισμικόGPS για την υποστήριξη της τεχνολογίας SBOING και των εφαρμογών της (www.sboing.net).60. Sciensis: Η εταιρεία σχεδίασε και ανέπτυξε, για λογαριασμό της Micrelec, το πρώτο ελληνικότερματικό υποδοχής έξυπνων καρτών για πραγματοποίηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,σύμφωνα με το πρότυπο EMV-2000. Το τερματικό βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής(www.sciensis.com).61. SciGen Technologies ΑΕ: Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 και έχει έδρα στην ΠαλαιάΠόλη της Ξάνθης. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμου λογισμικού υψηλήςτεχνολογίας, με έμφαση στις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έχει σχεδιάσει καικατασκευάσει την βραβευμένη εφαρμογή λογισμικού PosterGenius για τη δημιουργίαεπιστημονικών posters υψηλής αισθητικής. Παράλληλα, έχει αναπτύξει την πλατφόρμα λογισμικούePostersLive, που προσφέρει δυνατότητες και αυτοματισμούς για τη δημιουργία, υποβολή,διαχείριση και παρουσίαση των posters σε επιστημονικά συνέδρια. Χαρακτηριστικό πλεονέκτημααπό τη χρήση του ePostersLive είναι η δημοσίευση χιλιάδων ιστοσελίδων με το σύνολο τηςεπιστημονικής πληροφορίας των posters ενός συνεδρίου στο διαδίκτυο αμέσως μετά το πέρας τηςΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 61


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3προθεσμίας υποβολής τους. Τα προϊόντα της διατίθενται εμπορικά σε περισσότερες από 50 χώρες,ενώ για το σύνολο των τεχνολογιών τους έχει κατατεθεί αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στοUSPTO και διεθνώς (www.scigentech.com).62. SENSAP Μικροσυστήματα: Ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα από μια ομάδα επιχειρηματιών καιμηχανικών, με στόχο να ενσωματώσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών σε υπάρχουσεςδιαδικασίες βιομηχανικών εφαρμογών και συστημάτων. Το 2007 δημιουργήθηκε το τμήμαΜικροσυστημάτων με στόχο να αναπτύξει ολοκληρωμένα προϊόντα βασισμένα στις τεχνολογίες τουRFID και των ασύρματων αισθητήρων. Σήμερα, η SENSAP συμμετέχει στο EU FP7 "ASPIRE" IP Projectγια ανάπτυξη middleware και χαμηλού κόστους RFID αναγνώστη και στο EU FP7 "IHACS" PEOPLEProject για την ανάπτυξη CMOS Hall Αισθητήρων σε συνεργασία με το EPFL. Η εταιρείαπρογραμματίζει την ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης εμπορευμάτων με RFID, που θαχρησιμοποιούν το συμβατό κατά EPCglobal S-Platform λογισμικό (www.sensap.eu).63. Theon Sensors: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 στην Αθήνα και εδρεύει σε σύγχρονες ιδιόκτητεςεγκαταστάσεις στο Κορωπί. Μία από τις βασικές δραστηριότητές της είναι ο σχεδιασμός, ηανάπτυξη και ολοκλήρωση αισθητήρων (MEMS) καθώς και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικώνκυκλωμάτων. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή μίας οικογένειας συστημάτων ΜέτρησηςΡοής Αέρα η οποία, την παρούσα χρονική περίοδο αξιολογείται από εταιρείες του εξωτερικού σεδιάφορες εφαρμογές μεταξύ αυτών στον τομέα των Ιατρικών Μηχανημάτων και ΚαταναλωτικώνΑγαθών. Παράλληλα, η εταιρεία έχει κατασκευάσει σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό ΚατασκευαστικόΟίκο ένα χωρητικό αισθητήρα μέτρησης πίεσης με μεγάλο εύρος εφαρμογών, ξεκινώντας απόκαταναλωτικά προϊόντα, μέχρι και εφαρμογές σε προϊόντα Αεροδιαστημικής και Ασφάλειας. Τέλοςη εταιρεία σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος πρόσφατα ανέλαβε τηνμελέτη για την ανάπτυξη και κατασκευή ενός συστήματος με κύρια εφαρμογή στην πλοήγησηδιαστημικών οχημάτων (www.theon.com).64. THETA Microelectronics: Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) καιυπηρεσιών σχεδιασμού αναλογικών και υψηλόσυχνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Analog IC, RFIC & MMIC) για ασύρματες και ενσύρματες ευρυζωνικές εφαρμογές μετάδοσης δεδομένων καιvideo. Δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης αναλογικών καιυψηλόσυχνων κυκλωμάτων από το 1994. Η εταιρεία διατηρεί ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιοπνευματικής ιδιοκτησίας (www.thetamicro.com).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 62


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 365. Think Silicon: H εταιρεία ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων για γραφικάυπολογιστών που απευθύνονται σε φορητές συσκευές, χρησιμοποιώντας το DirectFB και τα στάνταρτου Khronos Group: OpenVG, OpenWF. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση,μεγάλη διαμορφωσιμότητα και επεκτασιμότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Think2D,που αποτελεί έναν υψηλής απόδοσης επιταχυντή δισδιάστατων γραφικών ο οποίος προσδίδειγραφικά σε υποσυστήματα φορητών συσκευών (www.think-silicon.com).66. Θύρατρον Ηλεκτρονικές εφαρμογές ΕΠΕ: Ιδρύθηκε το 1992 από τρεις επαγγελματίες στον χώροτων ηλεκτρονικών και εδρεύει στο Βασιλικό Φαρρών, του νομού Αχαΐας. Η εταιρείαδραστηριοποιείται στους τομείς των συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, συστημάτωνασφαλείας πυρανίχνευσης και προειδοποίησης, αυτόματων τηλεφωνητών συστημάτων ασφαλείας,αυτόματων τηλεφωνητών ανελκυστήρων, οργάνων ελέγχου και διαχείρισης ψυκτικών θαλάμων,σταθεροποιητών - επιτηρητών τάσης και συχνότητας, καταγραφικών οργάνων φυσικών μεγεθών καιασύρματων συστημάτων ελέγχου παγίων. Η Θύρατρον ΕΠΕ κατέχει δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίαςκαι ένα διεθνές βραβείο στη διαχείριση ψυκτικών μονάδων. Μεγαλύτερο από το 96% τωνπροϊόντων της εταιρείας εξάγονται άμεσα ή έμμεσα σε περίπου 24 χώρες. Το έτος 2007 έγινε μέλοςτης Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών (www.thyratron.gr).67. Top Vision: Η εταιρεία μελετά, κατασκευάζει, εμπορεύεται, εγκαθιστά και υποστηρίζειηλεκτρονικά συστήματα ενημέρωσης κοινού προηγμένης τεχνολογίας για την κάλυψη αναγκών τηςαγοράς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Οι προσφερόμενες λύσεις βασίζονται σεπροϊόντα που σχεδιάζει και κατασκευάζει η ίδια, καθώς και σε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών πουπρωταγωνιστούν στη διεθνή αγορά και αποτελούν στρατηγικό εταίρο της εταιρείας. Η Top Visionπαρέχει επίσης τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την λειτουργία των προσφερόμενων προϊόντων(συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποδομών πληροφορικής, εγκατάσταση ή/και ανάπτυξητων σχετικών λογισμικών, εκπαίδευση χρηστών, συντήρηση προϊόντων, τεχνική υποστήριξηπελατών, κτλ). Σημαντικό ρόλο στην μέχρι τώρα επιτυχία της εκτιμάται ότι έχουν παίξει ηπελατοκεντρική της προσέγγιση, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, το ε-ξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι συνεχείς επενδύσεις που πραγματοποιεί στον τομέαΈρευνας και Ανάπτυξης (www.topvision.gr).68. Trinity Systems: Πρόκειται για εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες ολοκληρωμένες λύσεις καιυπηρεσίες ΤΠΕ στον επιχειρηματικό τομέα. Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται ησχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων RFID (ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων), καθώς και ηΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 63


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3σχεδίαση ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Ως τμήμα του βασικού πεδίου εξειδίκευσής της, ηεταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (E&TA)στην επιστημονική περιοχή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης επεξεργασίας σήματος, τωνασύρματων επικοινωνιών και δικτύων, της σχεδίασης κεραιών, των βιομηχανικών &περιβαλλοντικών δικτύων τηλεμετρίας κ.ά. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 ως τεχνοβλαστός απόδιδακτορικούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μέσω του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας«Καινοτόμες Ιδέες», στον οποίο έλαβαν το 1ο βραβείο για το καλύτεροεπιχειρηματικό σχέδιο. Η εταιρεία είναι αμιγώς ιδιωτική, χρηματοδοτήθηκε χωρίς εξωτερικάεπενδυτικά κεφάλαια και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (www.trinitysystems.gr).69. Tropical: Εδρεύει στην Αθήνα και κατασκευάζει κλιματιστικές και ψυκτικές μονάδες, καθώς καισυστήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (γεννήτριες παραγωγής ρεύματος), έχοντας στοχαρτοφυλάκιο του περισσότερα από 100 προϊόντα ίδιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Αποτελείταιαπό τα τμήματα: α) Κλιματιστικών - Ψυκτικών Μονάδων (για λεωφορεία, βανάκια, φορτηγά, τρένα,κα) και Ειδικού Τύπου Οχήματα, το οποίο κατασκευάζει Κλιματιστικά Μηχανήματα, ΨυκτικέςΜονάδες αλλά και ισοθερμικούς θαλάμους τα οποία λειτουργούν, είτε με τη μηχανή (μεκομπρεσέρ) ή αυτόνομα με τη μπαταρία του οχήματος και β) Συστήματα Κυψελών Καυσίμου,Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Μπαταριών Λιθίου, το οποίο επικεντρώνεται στα συστήματακυψελών καυσίμου που λειτουργούν με υδρογόνο, φυσικό αέριο, υγραέριο, βιοκαύσιμα, υβριδικάσυστήματα και μελέτη/κατασκευή μπαταριών λιθίου και υποσυστημάτων τους. Η εταιρεία έχειπιστοποιηθεί από την TUV Ελλάδος (Μέλος του TUV NORD Γερμανίας) για το «Σχεδιασμό και τηνΚατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου» (www.tropical.gr).Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 64


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 65


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 370. Unibrain (Reuters: UNBr.AT): Η εταιρεία παρέχει καινοτόμες λύσεις στην τεχνολογία FireWire(IEEE 1394) τόσο σε υλικό (hardware) όσο και λογισμικό (software). Τα τελευταία χρόνια έχειεπεκτείνει τα προϊόντα της στον τομέα των αποθηκευτικών μέσων και των συσκευών πολυμέσων. Ηεταιρεία είναι μέλος του 1394 Trade Association από το 1997. Το 2000 εγκαθίδρυσε τη θυγατρικήUnibrain Inc. στο San Ramon, California και αποτέλεσε την πρώτη ελληνική εταιρεία με παρουσίαστην Silicon Valley. Η Unibrain είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 30 Απριλίου2001. Έχει τιμηθεί με το βραβείο "The Best of RetailVision Awards" για το προϊόν της iZak το 2004στην έκθεση RetailVision Europe, που έλαβε χώρα 21-23 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο Γερμανίας.Επιπλέον ήταν υποψήφια για το "The Best of RetailVision Awards" στα προϊόντα Digital Home. Το80% του ετήσιου τζίρου της προέρχεται από πωλήσεις σε χώρες του εξωτερικού. Η Unibrainχρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο πωλήσεων OEM, ενώ η μαζική παραγωγή των προϊόντωντης ανατίθεται σε μεγάλους Ασιατικούς οίκους όπως MacPower και Xingtel. Από την 1η Αυγούστου2005 η Texas Instrument αγοράζει άδειες χρήσης για το ubCore, τους FireWire drivers της Unibrainπου χρησιμοποιούνται σε κάθε motherboard ή άλλη συσκευή 1394b. Το 2007, έκλεισε σημαντικέςσυμφωνίες, μεταξύ των οποίων με την Rockwell Collins, Αμερικάνικη εταιρεία πουδραστηριοποιείται στην αεροναυπηγική και την άμυνα, καθώς και μια ακόμα σημαντική συμφωνίασυνεργασίας ύψους $2,1 εκ. με τον OEM πελάτη MacPower, με στόχο να διοχετεύσει τα προϊόντατης Unibrain σε πολύ σημαντικές εταιρείες όπως: Pack-ard Bell, Logitech, Iomega, Gtech, Philips,Xerox, Siemens (www.unibrain.com).71. Vision Solutions: Πρόκειται για εταιρεία ανάπτυξης καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεωνεπιχειρηματικού λογισμικού η οποία προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν σε Customer RelationshipManagement (CRM), Business Process Management (BPM), βελτιστοποίηση δρομολόγησης στόλουοχημάτων και Mobile business applications. Επίσης, προσφέρει πλήρως εξειδικευμένες λύσεις σετομείς, όπως Εταιρείες Παραγωγής (Media και Post-Production) και Μεταφορές, διαθέτονταςεξειδίκευση σε επιχειρηματικό Λογισμικό, CRM και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (www.visionsolutions.gr).72. ViSS: ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την εκμετάλλευση καινοτόμου τεχνογνωσίας στην ανάπτυξησυστημάτων αναζήτησης βίντεο. H ViSS διαθέτει μεθόδους για αναζητήσεις πολυμεσικούπεριεχομένου με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, βρίσκοντας εφαρμογές στις αγορές on-line video,διαδικτυακών διαφημίσεων κ.α. Προσφέρει τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, υποστηρίζονταςπληθώρα εφαρμογών όπως η απευθείας αναζήτηση βίντεο, η παρακολούθηση πολυμεσικού υλικούΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 66


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 3μέσα από το Internet, λύσεις για Digital rights managment και πολυμεσικά κοινωνικά δίκτυα (socialnetworks). H τεχνολογία που διαθέτει αναλύεται σε διακριτές υπομονάδες και μπορεί ναολοκληρωθεί εύκολα σε άλλα συστήματα (ακόμη και ολοκληρωμένα κυκλώματα) (www.viss.gr).73. XVUE: Ιδρύθηκε το 2004, με στόχο την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων συνδυασμούγραφικών και ψηφιακών συστημάτων βίντεο για τηλεοπτικούς σταθμούς. Τα κύρια προϊόντα είναιτο iOrasis Studio και το Multicam. Το iOrasis είναι μία πλατφόρμα λογισμικού για την πλήρηυποστήριξη επαγγελματικών καρτών επεξεργασίας βίντεο σήματος (Matrox DSX) που επεξεργάζεταισε πραγματικό χρόνο γραφικά, βίντεο και πολλαπλές πηγές εισόδου με συνδυασμό 2D και 3D εφέ.Περισσότεροι από 100 τηλεοπτικούς οργανισμούς σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και ΛατινικήΑμερική χρησιμοποιούν το iOrasis για την συνεχή 24/7 δημιουργία των τηλεοπτικών συνθέσεων τωνκαναλιών τους. Το Multicam είναι λογισμικό που σε συνδυασμό με εξειδικευμένο hardware,συνδυάζει πολλαπλές πηγές εισόδου High definition και επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία καικαταγραφή τους. Το προϊόν έχει βρει εφαρμογή σε αθλητικά στάδια, σε τηλεοπτικά στούντιο καθώςκαι σε εξειδικευμένα πειραματικά εργαστήρια για ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Από το2009 η εταιρία αξιοποιώντας την εμπειρία της σε σύνθετες λύσεις συστημάτων hardware/softwareκαθώς και στην επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο, έχει αναλάβει έργα δημιουργίαςλογισμικού για ιατρικές εφαρμογές με το ινστιτούτο Helmholtz Μονάχου. Οι εφαρμογές ιατρικήςαπεικόνισης στις οποίες η XVUE έχει ιδιαίτερη εμπειρία είναι μαγνητικής τομογραφίας, Γ-κάμερας,Ποσοτικής Φθορίζουσας Τομογραφίας (Quantitative Fluorescence Tomography) και ΟπτoακουστικήςΤομογραφίας (Optoacoustic tomography) (www.xvue.com).Εκτός των παραπάνω επιχειρήσεων, στον συνεργατικό σχηματισμό mi-cluster συμμετέχουν πλήθοςακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, καθώς και άλλων υποστηρικτικών φορέων όπως παροχήςυπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικών και δικηγορικών υπηρεσιών), υποδομών (π.χ. ΕπιστημονικόΠάρκο Πάτρας), ενίσχυσης συνεργασίας (π.χ. ΕΝΕΒΗ) και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 67


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 . Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ ΑΤΑΔείκτες ΚερδοφορίαςΜικτό ΚέρδοςΠεριθώριο Μικτού Κέρδους =× 100ΠωλήσειςΠίνακας 4.1: Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτώνΚέρδος προ ΦόρουΠεριθώριο Καθαρού Κέρδους =× 100ΠωλήσειςΔείκτες ΑποδοτικότηταςΚέρδος προ ΦόρουΑποδοτικότ ητα Ιδίων Κεφαλαίων =× 100Ίδια ΚεφάλαιαΔείκτες ΡευστότηταςΚυκλοφορού ν ΕνεργητικόΓενική Ρευστότητα =Βραχ. υποχρ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Ταμείο, Τράπεζες Βραχ. υποχρ.: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσειςΔείκτες Κεφαλαιακής ΔιάρθρωσηςΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια =Ίδια ΚεφάλαιαΚάλυψη Χρημ. Δαπ. =Κέρδος προ Φόρου + Χρηματ. ΔαπάνεςΧρηματ. Δαπάνες Κάλυψη Χρημ. Δαπ.: Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Χρηματ. Δαπάνες: Χρηματοοικονομικές ΔαπάνεςΔείκτες ΔραστηριότηταςΑπαιτ. Πελατών Γραμ. Εισπρ.Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ. =Πωλήσειςx 365 Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης ΑπαιτήσεωνΓραμ. Πληρ., Προμηθ. ΠιστωτέςΜ.Ο. Προθ. Εξόφλ. Προμηθ.=x 365Κόστος ΠωληθέντωνΜ.Ο. Προθ. Εξόφλ. Προμηθ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας ΕξόφλησηςΠρομηθευτώνΓραμ. Πληρ., Προμηθ. Πιστωτές: Γραμμάτια Πληρωτέα, ΠρομηθευτέςΠιστωτέςΟ δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:Πωλήσεις = 0 ή Πωλήσεις = Μικτό ΚέρδοςΌρια τιμών: >= -500, = -500,


ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Πίνακας 4.2: Επωνυμίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο δείγμα της κλαδικής μελέτηςΗλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεωνALIBERTI Α.Β.Ε.Ε.GEYER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.MELPAN ΤΣΑΛΙΚΗΣ Α.Β.&Ε.Ε.PILUX & DANPEX Α.Ε.ΒΗΜΕΠΠ Α.Β.Ε.ΔΙΑΕΛ Α.Β.Ε.ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ Α.Ε.ΕΛ-ΜΑΤ Α.Ε.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Κ. BA-CO A.B.E.E.Πηγή: ICAP Group AEΕτήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 69

More magazines by this user
Similar magazines