3/2009 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

3/2009 - AIP ČR

®âíslo 3/2009 Roãník XVIIOBSAHVYDÁVÁAsociace inovaãního podnikání âeskérepubliky ve spolupráci se sv˘mi ãlenys podporou M·MT – projekty ME 08113,ME 950, OE 09005 a LA 337.REDAKCEadministrace, inzerce, objednávky:Novotného lávka 5, 116 68 PRAHA 1telefon 221 082 275http://www.aipcr.cze-mail: svejda@aipcr.cznemeckova@aipcr.czREDAKâNÍ RADARNDr. Marek BLAÎKAIng. Pavel DLOUH¯, EUR ing.Prof. Ing. Jifií DVO¤ÁK, DrSc.Vladimir A. FOKIN, Ph.D. (ICSTI)Ing. Yvona HOLEâKOVÁ, Ph.DProf. Ing. Jaroslav A. JIRÁSEK, DrSc., FEng.Doc. Ing. Daniel KAMINSK¯, CSc.Ing. Vratislav KLOKOâNÍKPhDr. Jaroslava KOâÁRKOVÁIng. Petr K¤ENEK, CSc., FEng.Ing. Jaroslav LAKOM¯Doc. RNDr. Kvûta LEJâKOVÁ, CSc.Ing. Anna MITTNEROVÁIng. Karel MRÁâEK, CSc.PhDr. Miroslav PITTNER, DrSc.Ing. Marcela P¤ÍHODOVÁDr. Ing. Vladimír SKLENÁ¤, CSc.RNDr. Zdenûk SVATO·PhDr. Jifií SVÍTEK, CSc.Doc. Ing. Karel ·PERLINK, CSc., FEng.Ing. Martin ·TÍCHADoc. Ing. Pavel ·VEJDA, CSc., FEng.(pfiedseda)PhDr. Ivo ULRYCHIng. Josef VONDRÁâEKDoc. Ing. ·tefan ZAJAC, CSc.SAZBA, GRAFIKA, TISKSdruÏení MAC, s.r.o.U Plynárny 85, 101 00 Praha 10REGISTRACEna Ministerstvu kultury âRpod ã. MK âR E 6359Mezinárodní standardní ãísloISSN 1210 4612P¤ETISK INFORMACÍpovolen s uvedením prameneCENA65 Kã(u ãlenÛ zahrnuta v ãlenském pfiíspûvku)roãní pfiedplatné: 260 Kã– Šestnáct let činnosti AIP ČR (P. Švejda) 2– Reforma systému VaVaI po 17 měsících (M. Blažka) 2– Podpora VaV na MPO v roce 2009 (M. Štícha) 3– Globální trendy ve vědní, technologické a inovační politice (S. Halada) 5– Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků(dokončení, J. Heřman) 7– Energetická náročnost budov (dokončení, D. Měšťanová) 9Rozhovor s generálním ředitelem CzechTrade Ivanem Juklem 11ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR 12• Vedení 22. 6. 2009 •SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR 13• Výbor 12. 6. 2009 • Mezinárodní porada ředitelů •ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 15• Ocenění Investor roku 2008•ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 16• Evropští koordinátoři v Praze •ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 17• Ze života• K současné situaci ve financování VaV •ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST 19• Špičkoví manažeři na mezinárodní konferenci • Evropský týden kvality v ČR •TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 21• Biodegradabilní materiály z PET • NanaEuroFórum – nanočástice železa• Soutěž Cena Inovace – STUDENT 2009 • Recept na krizi v textilu • Hledánítechnických talentů •RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 25• Informace o zasedáních •ICC ČR 25• Valná hromada 16. 6. 2009 •REGIONY 25• První proplacená miliarda korun evropských dotací • Regionální inovační strategieKrálovéhradeckého kraje •MEZINÁRODNÍ SCÉNA - ZAHRANIČNÍ STYKY 28• Jednání s vládou Moskvy, 9. – 10. 6. 2009 • Mezinárodní konference ICSTI 9. 6. 2009• Úspěšný český projekt E! • K výsledkům českého předsednictví v Radě EU 2009 •Konkurenceschopnost ČR • Připravované kurzy • Ochrana práv z duševního vlastnictvív Evropě • Projekt Česko-polský inovační portál •PŘEDSTAVUJEME SE 33• Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava •ČINNOST NAŠICH PARTNERŮ 34• Financování pro MSP •KONFERENCE - SEMINÁŘE - VÝSTAVY 35• Junioři podnikají v praxi • Brokerage Event • Intersolar 2009 • Lokální udržitelnézdroje energie • FELAPO 2009 • Nano Brokerage Event 2009 • Mobilní telefon G1jako elektronická kancelář •CENA INOVACE ROKU 39• Charakteristika produktů „Účast v soutěži“ 2008 •ZKUŠENOSTI – DISKUZE 40• AVO organizace mlčí • Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR • Synergiestrukturálních fondů a rámcových programů • K článku „Pět mýtů“ • Podpora MSP •PŘÍLOHA TRANSFER TECHNOLOGIÍI.–VIII.• Klub inovačních firem • EUREKA, Eurostars • KONTAKT - program vědeckotechnickéspolupráce v roce 2009 • Cena Inovace roku 2009 • FOR ARCH 2009 •Uzávûrka tohoto ãísla: 30. 7. 2009Uzávûrka ãísla 4/2009: 30. 10. 20093/2009ip&tt1


Šestnáct let činnosti AIP ČRPAVEL ŠVEJDAAsociace inovačního podnikání ČRDne 23. 6. 2009 uplynulo 16 let od zahájení činnosti naší Asociace.Dostáváte 73. číslo časopisu Inovační podnikání a transfertechnologií.Při ohlédnutí na toto období je patrné, že AIP ČR plnila, plnía bude plnit funkci nevládní organizace pro oblast inovačníhopodnikání. Základem pro její fungování je Systém inovačníhopodnikání v ČR a výsledky jednotlivých etap jeho vývoje.Cílem aktuální etapy, která bude ukončena na jednání orgánů 4.12. 2009, je aktualizace struktury subjektů, které se podílejí narozvoji inovačního podnikání v ČR v rámci AIP ČR, potvrzenístruktury hlavních partnerů, vybraných ústředních orgánů státnísprávy a podnikatelských subjektů a doplnění členství AIP ČRv mezinárodních a tuzemských organizacích do tohoto Systémuv části AIP ČR.V souladu s obsahem opakovaných návrhů AIP ČR (poprvév říjnu 1993) a dalších subjektů byla poprvé zařazena definicepojmu inovace do našeho právního řádu (zákona č. 110/2009Sb.). Tato skutečnost vytváří legislativní základ pro přípravuoboru inovační inženýrství jako jednotu technických, ekonomickýcha společenskovědních poznatků s právním zaměřením.Z těchto důvodů jsem byl k 28. 7. 2009 jmenován do funkce rektoraVysoké školy Karlovy Vary, o.p.s., kde mým hlavním cílemv této oblasti je připravit, v součinnosti s AIP ČR, výuku tohotooboru. Jeho významnou součástí je připravovaná Mezinárodníakademie inovací, kterou budu prezentovat v rámci doprovodnéhoprogramu IX. mezinárodního Salonu inovací a investicv Moskvě na Česko-ruském inovačním fóru a mezinárodní konferenciICSTI dne 27. 8. 2009. Věřím, že i nadále budu v mé novéfunkci spolupracovat se zástupci subjektů v rámci pracovnískupiny AIP ČR „výchova“. Aktuální informaci jsem dne 28. 7.2009 umístil do Diskuzního fóra na webu AIP ČR.V dalším období bude AIP ČR i nadále zajišťovat tyto nejvýznamnějšíčinnosti a projekty:– Technologický profil ČR– Regionální inovační infrastruktura, odborné týmy k inovačnímupodnikání v krajích– Podíl při plnění Národní politiky VaVaI na léta 2009 – 2015– Spolupráce nevládních organizací v rámci programu INGO– Podpora programu EUREKA– Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programuKONTAKT– Mezinárodní inovační centrum– Asociovaný člen Enterprise Europe Network– Cena Inovace roku– INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR– Časopis Inovační podnikání a transfer technologiíDěkuji všem, kteří se v uplynulých 16 letech podíleli na plněníúkolů AIP ČR a těším se na spolupráci v dalším období.Reforma systému výzkumu, vývojea inovací po 17 měsícíchMAREK BLAŽKARada pro výzkum, vývoj a inovace„Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ bylaschválena usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 (plnéznění na www.vyzkum.cz). Reforma byla zastřešujícím strategickýmdokumentem, který spojoval patnáct materiálů, kterýmibyla v průběhu jednoho roku realizována.Již samotná Reforma a ještě více její realizace byla v některýchčástech kompromisem. Některé z kompromisů jsou dnessice na okraji zájmu, ale celý systém tvoří jeden celek, kde nenímožné změnit jen jednu jeho část. V této souvislosti není naškodu si připomenout, že např. se na jedné straně se snížil napolovinu počet resortních rozpočtových kapitol, z nichž je financovánvýzkum a vývoj. Na druhé straně tři rozpočtové kapitoly(Akademie věd, Grantové agentury a Technologické agentury)jsou určeny výlučně pro výzkum a vývoj, což nemá vesvětě obdobu. To dost významně to podmiňuje řešení dalšíchproblémů.Nejde samozřejmě o to, kdo jakou bude mít „ceduli na domě“,ale především o dělbu pravomocí a odpovědností. Dost významněto například ovlivňuje jeden z nejvíce diskutovanýchproblémů, jímž je vazba hodnocení výsledků výzkumu na financování.Za hodnocení projektů, výzkumných záměrů a jejich výsledkůjsou de iure i de facto odpovědni v první řadě poskytovatelé,kteří je ze své rozpočtové kapitoly platí, za systémfinancování je odpovědná Rada (jinými slovy – pod každý výsledekv RIVu se již poskytovatel prostředků podepsal a Radanemůže opakovat jeho práci, ale musí z ní za současného uspořádánívycházet). Pokud by Rada nebo kdokoliv jiný měl podrobně(peer review) rovněž hodnotit jednotlivé výsledky, pak bydubloval funkci poskytovatelů a jejich komisí a rad a ke změněby muselo dojít i u institucionálního uspořádání státní správy výzkumu,vývoje a inovací.Oblast, kde realizace Reformy nyní plní stránky denního tiskua dalších médií, je samozřejmě rozpočet. Reforma a navazujícídokumenty přitom byly konsensuálně všemi účastněnými přijímányv zcela jiné ekonomické a rozpočtové situaci než je nyní.Možností jiných řešení než to, které vychází z Reformy, je alespoňteoreticky celá řada (od změny počtu kapitol až po jiný způsobrozdělování institucionálních prostředků, než podle dosaženýchvýsledků), ale jedno mají společné. Je-li méně prostředků,bude každé jiné řešení bolestnější a jde jen o tom, jakbude časově a mezi příjemci těchto prostředků rozloženo.Nahlédnutím do zákonů o státní rozpočtu ČR na jednotlivé rokyzjistíme, že výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v uplynulýchletech rostly a i v době krize nadále výrazně porostou (na r.2010 jde o návrh a na léta 2011 a 2012 o střednědobý výhled vycházejícíz usnesení vlády ze dne 29.6.2009 č. 838):(v mld. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Výdaje státníhorozpočtu celkem 16,5 18,2 25,1 23,1 32,4 38,8 35,5 35,5Kryté příjmystátního rozpočtu 16,5 18,2 21,5 23,0 24,8 24,8 24,8 24,8Kryté příjmy z EU 0 0 3,6 0,1 7,6 14,0 10,7 10,7Protože výhled státního rozpočtu je připravován jen tři rokydopředu, v tabulce chybí to nejpodstatnější – pokles přílivu prostředkůz Evropské unie, který začne po r. 2013 a významně seprohloubí (přesněji řečeno řádově klesne) po r. 2015. Reformaa na ni navazující dokumenty ve finanční části připravovaly (zatehdy známých podmínek) český výzkum a vývoj na situaci, kteránastane do r. 2015.Pokud i pouhý pokles předpokládaných národních výdajůo 8 % ročně v letech 2010 až 2012 vyvolal dramatická prohlášenío likvidaci české vědy, co se stane za pár let? Na jedné straněje pochopitelná snaha všech účastněných zajistit si předemv rozpočtu co největší díl institucionálních prostředků, na stranědruhé všichni současně usilují o získání co nejvíce projektů ze2 ip&tt 3/2009


strukturálních fondů. Jinými slovy jedna ruka se vztahuje k silnězdecimované státní pokladně a druhá pilně přidává na stavběnových výzkumných ústavů, jejichž činnost bude také nejméněze dvou třetin financovat stát. A že by se ekonomika ČR vzpamatovalaza několik let tak zázračně, že by příjmy státního rozpočtudokázaly výrazněji nahradit dotace z EU je příliš krásné,než aby to byla pravda.Jak už jsem uvedl, jednoduché a bezbolestné řešení neznáma obávám se, že neexistuje. Že řešení se bude rodit dlouhoa těžko za jednacím stolem a nakonec bude muset být kompromisemmezi všemi účastněnými a ne vítězstvím jedné strany naúkor všech ostatních, je zřejmé.Reforma a následně pak ekonomická krize otevřely řadu problémů,o nichž se dlouhá léta v ČR mlčelo. Bez nároku na úplnostzkusím alespoň některé z nich pojmenovat a stručně říci, jaký jestav v jiných zemích. To samozřejmě není jediné kritérium, ale naostatních budou muset zainteresované strany dohodnout.Podíl výdajů na základní výzkuma na aplikovaný výzkum a vývojFaktem je, že celou dobu své existence ČR vydává na základnívýzkum větší díl státních prostředků než jiné země. Poctivě je třebapřiznat, že jediné srovnatelné údaje vychází ze statistickýchúdajů (zejm. EUROSTATu) a pak pro jednotlivé země z dílčích vzájemnýchsrovnání. Nicméně ať se počítají jakýmkoliv způsobem,větší podíl výdajů státních rozpočtu na základní výzkum než ČR(okolo 60 %) mají jen některé postkomunistické země. Ve vyspělýchzemích se tento podíl pohybuje od 30 do 50 %. Navíc v posledníchletech v ČR tento podíl výrazně vzrostl, od r. 2007 (kdyjsou dostupná poslední mezinárodní srovnání) státní výdaje na základnívýzkum vzrostly o cca 3 mld. Kč, výdaje na průmyslový a resortnívýzkum a vývoj poklesly o 0,5 mld. Kč.Podíl účelových a institucionálních prostředkůPřesnější by bylo říci podíl prostředků určených pro jednotlivéinstituce v rozpočtu předem a podíl prostředků o něž se soutěží(soutěží se o významnou část prostředků, které jsou z hlediskastátního rozpočtu institucionální, ale pro příjemce účelové– např. o prostředky projektů strukturálních fondů EU).Zde jsou z hlediska příjemců výrazné rozdíly – největší podílrozpočtem stanovených výdajů má Akademie věd – 69 % (cca5 mld. Kč z 7,5 mld. dotací ze státního rozpočtu v r. 2009 celkem),nižší mají resortní výzkumné ústavy – 63 % (cca 1,5 mld.Kč z 2,4 mld. Kč) a ještě nižší mají vysoké školy – 61 % (4,5 ze7,2 mld. Kč). Podniky získávají veškeré státní dotace na výzkumz veřejných soutěží a navíc musí přidat stejnou částku ze soukromýchprostředků. Celkově je v ČR určeno 55 % prostředkůpředem v rozpočtu, ve vyspělých zemích je to celkem cca třetinaprostředků.Podíl prostředků na jednotlivé oboryresp. skupiny oborůZde se dostáváme k nejvíce kritizované části Reformy – k metodicehodnocení výsledků, která je východiskem (tj. říká, nad jakýmičísly začnou jednání o rozpočtu, nikoliv jak tato jednání dopadnou)pro rozdělování institucionálních prostředků určených narozvoj výzkumných organizací. Není problém metodiku upravit tak,aby nebyly společně hodnoceny výsledky základního a aplikovanéhovýzkumu, aby byly jednotlivé obory resp. skupiny oborů hodnocenypodle různých, pro ně specifických výsledků, aby byl omezenvýrazný meziroční nárůst některých druhů výsledků atd.(ostatně ten návrh je připraven). Protože ale účelem metodiky jenavrhnout rozdělení těchto výdajů, vyžaduje to „maličkost“ – shodnoutse na tom, jaký podíl by to měl být. O základním a aplikovanémvýzkumu již byla řeč, ještě problematičtější je situace u jednotlivýchskupin oborů. Jako ilustrativní příklad dovolte jednosrovnání – v letošním roce se na společenskovědní obory dává13,5 % těchto prostředků, na lékařský výzkum 7,9 %. Ve všech zemíchs výjimkou Rakouska je tento poměr opačný. Kolik to má býtv ČR (a to platí i pro jiné obory) musí být výsledkem konsensu,.Pak a teprve pak mohou mít tyto skupiny oborů úplně jiné, oborověspecifické hodnocení výsledků.Možný je samozřejmě i úplně jiný přístup k rozdělování institucionálníchprostředků určených na rozvoj výzkumných organizací.Zde bych jen připomněl to, že po masivní kritice vědcůna rozdělování těchto výdajů na základě hodnocení výzkumnýchzáměrů v r. 2004 trvalo pět let, než se začal zavádět jinýsystém. Než se začne zásadně měnit systém založený na výsledcích(a to i s vědomím řady potřebných změn, které vyžaduje),mělo by být jasně deklarováno, co je od něj požadováno.Řada požadavků je prostě vzájemně neslučitelných, systém,který by byl administrativně nenáročný, plně spravedlivý (vůčičemu?), všemi přijímaný atd. prostě nikde ve světě neexistuje.Bylo by možné pokračovat prioritami aplikovaného výzkumua vývoje, které přes veškerou snahu žádnými prioritami nejsou,protože pokrývají většinu tohoto výzkumu (ostatně v základnímvýzkumu je situace podobná). Na relativně malou zemi je šířevýzkumu v ČR pozoruhodná. Snad ale těchto odstavců stačí nato, aby bylo zřejmé, že situace není zdaleka tak jednoduchá(a jednoduše řešitelná), jak je nyní často prezentováno.Reformou a materiály, kterými byla realizována, byl nastaven novýsystém výzkumu, vývoje a inovací. Čím větší a zásadnější změnyv něm bude ve shodě všech zainteresovaných stran nutné učinit,tím déle potrvají. Během této doby dojde k dalším změnám, nakteré bude nutné reagovat (ekonomická situace a deficit státníhorozpočtu se budou vyvíjet, ve výzkumu budou přijaty další závazky,zejména u projektů strukturálních fondů atd.). To je, stejně jako v jinýchvyspělých zemích, nikdy nekončící příběh a představa, že sepodaří nastavit (zakonzervovat) tento systém na řadu let dopředutak, aby dával plnou jistotu všem účastným, je prostě nereálná.Podpora výzkumu a vývojena Ministerstvu průmyslu a obchoduv roce 2009MARTIN ŠTÍCHAMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu je orgánem státní správyodpovědným mj. za podporu výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu.Finanční podpora z rozpočtové kapitoly výzkumu a vývojeje v současné době poskytována ve dvou základních oblastech,a to jako kofinancování dílčích programů v rámciOperačního programu podnikání a inovace a jako účelová podporaprůmyslového výzkumu a vývoje.Operační programyOperační program Podnikání a inovace (OPPI), který byl zahájenv roce 2007 a bude pokračovat do roku 2013, navazuje napředchozí Operační program Průmysl a podnikání. Svým předpokládanýmfinančním objeme cca 3 mld. Euro je třetím největšímoperačním programem v České republice.V rámci OPPI je oblast výzkumu, vývoje a inovací podporovánazejména v dílčích programech Inovace, Potenciál, Prosperita, Spoluprácea ICT a Strategické služby. Na tyto programy je za celou dobuprogramu alokováno cca 42 mld. Kč a jejich podporu v rámci Ministerstvaprůmyslu a obchodu zajišťuje Sekce Strukturálních fondů.Podrobný popis OPPI i uvedených pěti programů byl otištěn v čísle4/2008 tohoto periodika.Průmyslový výzkum a vývojStátní podpora průmyslového výzkumu a vývoje poskytovanáz rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu probíhá formouúčelového financování projektů vybraných v rámci veřejnýchsoutěží ve výzkumu a vývoji a zajišťuje ji Odbor průmyslového výzkumua vývoje začleněny do Sekce strategie a ekonomiky průmyslu.3/2009ip&tt3


Pro letošní rok je v rozpočtové kapitoly výzkumu a vývoje Ministerstvaprůmyslu a obchodu alokováno celkem 3,7 mld. Kč,z toho 0,5 mld. Kč na SF a 3.2 mld. Kč na podporu průmyslovéhovýzkumu a vývoje.Podpora projektům průmyslového výzkumu a vývoje je rozdělenana podporu projektů 0přecházejících a projektů nově zahajovaných.Projekty přecházejícíV roce 2009 je podporováno celkem 575 projektů zahájenýchv minulých letech v rámci dvou resortních programů TANDEMa IMPULS a programů POKROK a TRVALÁ PROSPERITAv rámci „Národního programu výzkumu“.Veřejné soutěže na programy IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PRO-SPERITA byly naposled vyhlášeny pro rok 2008. Od roku 2009 jižnejsou v rámci těchto programů žádné nové projekty zahajovány.Program POKROK, v němž je v roce 2009 podporováno již jen11 projektů, bude ukončen v závěru letošního roku. ProgramyIMPULS (288 projektů) a TANDEM (154 projektů) budou ukončenyv roce 2010 a program TRVALÁ PROSPERITA (122 projektů)bude ukončen v roce 2011. V současné době byly již sevšemi příjemci, kteří včas dodali potřebné podklady, uzavřenydodatky ke smlouvám na financování projektů v roce 2009. Celkovýobjem finančních prostředků určených na podporu přecházejícíchprojektů v roce 2009 je cca 2,2 mld. Kč.Nosným programem výzkumu a vývoje byl na Ministerstvu průmyslua obchodu do roku 2008 zejména program IMPULS. V rámcitohoto programu, zahájeného v roce 2004, bylo podpořeno vícenež 600 projektů v celkové hodnotě k úrovni roku 2009 více než 5,5mld. Kč. Program byl zaměřen na výzkum a vývoj nových materiálů,nových nebo významně zlepšených průmyslových výrobků a zařízení,nových nebo zlepšených technologií, systémů a služeb a novýchinformačních technologií. Většina podpořených projektůdosáhla dobrých a v mnoha případech vynikajících výsledků. Vevšech čtyřech uvedených programech bylo v posledních letech dosaženošpičkových výsledků, např. v oblasti zdravotnické techniky,elektrotechniky, v leteckém a obranném průmyslu, jako i v tradičníchoborech strojírenství, hutnictví, energetiky, stavebních hmot a technologiía v neposlední řadě též v progresivních oborech výzkumua vývoje nových materiálů, biotechnologií, nanotechnologií, informačníchsystémů, software atd.Resortní program výzkumu a vývoje TIPProgram TIP byl schválen vládou České republiky jejím usnesenímze dne 22. srpna 2007 č. 942 a následně notifikován Evropskoukomisí dne 20. listopadu 2008 pod č. N 662/2007. Programje plánován na období 2009 až 2014. Ukončení řešenívšech projektů je určeno na rok 2017. Délka řešení jednotlivýchprojektů může být až čtyři roky s tím, že řešení musí být započatov roce, na který byla vyhlášena příslušná veřejná soutěž vevýzkumu a vývoji.Účelem programu TIP, schváleným vládou České republiky a následněEvropskou komisí, je poskytovat podporu z veřejných prostředkůvýzkumným a vývojovým projektům prováděným před vstupemdo podmínek soutěže na trhu, zajišťujícím výzkum a vývoj proracionální průmyslovou výrobu budoucnosti za účelem posílení produkcev České republice a následně i v Evropské unii, k zajištěníudržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociálnía environmentální s důrazem na plynulou a trvalou tvorbu poznatkůvýzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu a podporu jejichrychlého a efektivního využívání.Cíly programu je podpora výzkumu a vývoje zejména– materiálů a výrobků, tj. nových konkurenceschopných materiálůa materiálů dosud neznámých vlastností a vývoj novýchnebo výrazně zlepšených výrobků a zařízení,– nových progresivních technologií, zvyšujících přesnost, kvalitu,hospodárnost a bezpečnost výroby,– nových informačních a řídících systémů, zaměřených na optimálnířízení výrobního procesu, informace o průběhu technologickýchoperací, informace o produktu a jeho použití, informacevyhodnocující technologický proces atd.Účast v programu má napomoci výrobním organizacím zaujmouttakovou pozici na trhu, která jim umožní rychle reagovatna změny a spolupodílet se na nich. Významně bude podporovánvýzkum a vývoj pro malé a střední podniky.Právní rámec podpory je dán národní legislativou, tj. zejménazákonem o výzkumu, vývoji a inovacích v platném znění, prováděcímipředpisy k tomuto zákonu, Rozpočtovými pravidly a jejichprováděcími předpisy a Rámcem společenství pro státnípodporu výzkumu, vývoje a inovací. Na poskytnutí podpory nařešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci tohotoprogramu není právní nárok.Příjemci státní podpory, resp. dotace ze státního rozpočtu Českérepubliky, na programový projekt výzkumu a vývoje mohou být podnikatelskésubjekty – právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictvípodle platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v obchodnímrejstříku – z oblasti průmyslové výroby, včetně malýcha středních podniků, které řeší projekt samostatně nebo ve spoluprácise spolupříjemci a prokáží schopnost projekt spolufinancovatz vlastních nebo jiných neveřejných prostředků.Výzkumné organizace a školy mohou obdržet podporu jakopříjemci v tomto programu pouze, když prokazatelně doložízdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt z vlastníchči jiných neveřejných zdrojů.Podnikatelské subjekty z oblasti průmyslové výroby i výzkumnéorganizace a školy se mohou účastnit řešení projektůjako spolupříjemci bez omezení.Jestliže se předpokládá spolupráce na řešení projektu, musíbýt doložena právně platnou smlouvou o spolupráci, nebosmlouvou o smlouvě budoucí, na řešení tohoto projektu.V každém případě je v přihlášce do programu TIP nutno doložittzv. „motivační účinek“, tj. jednoznačné prokázání, že projekt nebylzahájen před podáním žádosti o podporu a že by nemohl býtuskutečněn bez státní podpory nebo by mohl být proveden pouzev omezenějším rozsahu nebo v delším časovém období nebos omezenými prostředky. Program TIP je určen pro malé, střednía velké podniky a není regionálně omezen.Podpora je poskytována jako účelová podílová dotace na programovýprojekt. Výše podílu podpory z celkových uznaných nákladůpotřebných na vyřešení daného projektu je stanovena podleRámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývojea inovací. Projekty z oblasti základního výzkumu a aplikovanéhovýzkumu se stoprocentní státní podporou nejsou podporovány.Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nemohoubýt uznanými náklady na řešení projektu. Náklady na pořízení dlouhodobéhonehmotného majetku celkem mohou v projektu činit maximálně20 % z celkových uznaných nákladů. Dlouhodobý nehmotnýmajetek musí být v žádosti podrobně specifikován a jehonezbytnost pro řešení projektu musí být náležitě zdůvodněna.Podporovány jsou projekty průmyslového výzkumu a vývojez celého spektra tuzemského průmyslu, řešící výzkum a vývojnových výrobků, zlepšených technologií a úsporných, vůči životnímuprostředí šetrných postupů, které přispějí ke zvýšeníkonkurenční schopnosti české i evropské ekonomiky a zprostředkovaněpodpoří i vznik nových pracovních míst. Kritérii provýběr projektů je zejména novost, kterou řešení projektů přináší,a vhodnost a závažnost řešení projektů z hlediska jejich přínosůpro českou, event, i evropskou ekonomiku.Každý projekt musí být prokazatelně zakončen konkrétním výstupem,tj. např. patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem,poloprovozem, ověřenou technologií, prototypem, funkčním vzorkem,certifikovanou metodikou, novým softwarem apod.Podniky v potížích ve smyslu Pokynů společenství pro státnípodporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, stejnějako podniky v konkurzním nebo insolvenčním řízení, jsouz rámce režimu podpory vyloučeny.Veřejná soutěž na první ročník programu TIP byla vyhlášena 21.ledna 2009 s uzávěrkou pro příjem přihlášek k 27. únoru 2009.V rámci veřejné soutěže bylo celkem vyplněno 620 elektronickýchpřihlášek, do soutěže následně došlo 600 platných přihlášek, z nichžbylo, po kontrole dodržení formálních náležitostí soutěže, předánok hodnocení celkem 499 přihlášek projektů.Při kontrole dodržení formálních náležitostí veřejné soutěžese opakovaně objevily nedostatky spočívající zejména v nedodáníněkterých povinných příloh přihlášek, nesprávně podepsanýchpovinných právních dokumentů, v nesprávném počtu požadovanýchoriginálů přihlášek, nedodržení soutěžní lhůty atd.Hodnocení přihlášek, které splnily formální náležitosti veřejnésoutěže, provádí Rada programu TIP, jmenovaná v souladus platnou legislativou, na základě dvou nezávislých oponentníchposudků, dle kritérií stanovených v podmínkách veřejnésoutěže ve výzkumu a vývoji na program TIP. Výsledky hodnocenípřihlášek do veřejné soutěže na rok 2009 by měly být známydo konce června 2009.Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji na program TIP pro rok2010 by měla být vyhlášena na konci června 2010 obvyklýmzpůsobem, tj. v Obchodním věstníku a na internetových stránkáchMinisterstva průmyslu a obchodu.Reforma systému výzkumu, vývojea inovací v České republiceUsnesením vlády č. 287/2008 byly schváleny principy a postupreformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.Hlavními principy Reformy, které se bezprostředně4 ip&tt 3/2009


dotýkají Ministerstva průmyslu a obchodu, je zjednodušení státnípodpory výzkumu, vývoje a inovací, snížení současného počtuposkytovatelů státní podpory v této oblasti, vznik Technologickéagentury, rozšíření státní podpory na inovační aktivity atd.Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončí v předpokládanýchčasových termínech podporu OPPI a programu TIP. Účelovápodpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací přejde, počínajerokem 2011, postupně na nově vzniklou Technologickouagenturu v podobě nově vyhlašovaných programů. Ministerstvoprůmyslu a obchodu se bude podílet na přípravě a tvorbě novýchprogramů průmyslového výzkumu, vývoje a inovací a nahodnocení jejich výsledků. MPO se od roku 2011 rovněž staneposkytovatelem institucionální podpory pro výzkumné organizacez oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.Systém státní podpory výzkumu, vývoje a inovací prochází v současnédobě významnými změnami, které určí jeho podobu na mnoholet dopředu. Principem těchto změn je zkvalitnění státní podporytéto oblasti, důraz na zjednodušení a transparentnost státnípodpory a postupné posilování podpory směrované ke zvyšováníkonkurenceschopnosti a výkonnosti tuzemské i evropské ekonomiky.Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje tento trend a jehosnahou je a bude i do budoucna zajistit optimální podmínky a zvyšujícíse finanční podporu celé široké oblasti tuzemského průmyslovéhovýzkumu, vývoje a inovací.Globální trendy ve vědní, technologickéa inovační politiceSVATOPLUK HALADAEUREKA Sekretariát, BruselGlobální vzorce vědy, technologie a inovace se rychle proměňují.Co to obecně znamená pro politiku a strategii vědy, výzkumua inovací? Jaká opatření mohou země přijmout, abyzlepšily své schopnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací? Jakse věda, výzkum a inovace podílejí na ekonomickém růstua společenských zájmech?Uvedené aktuální otázky jsou podrobně diskutovány v analytickézprávě „Věda, technika a průmysl v zemích OECD: výhledpro rok 2008“, která byla OECD (Organizace pro hospodářskouspolupráci a rozvoj; sdružuje 30 nejrozvinutějších států se silnouekonomikou včetně České republiky, které uznávají hodnotya principy demokracie a tržní ekonomiky) publikována v závěruloňského roku. V tomto příspěvku je použita část z výtahuuvedené zprávy, která se týká popisu a vysvětlení trendů vevědní, technologické a inovační politice a hodnocení dopadů inovačnípolitiky.Druhá část tohoto článku je zaměřena na konkrétní podporua financování vědy a výzkumu v Evropské unii, shrnuty jsou některépolitické podmínky a ekonomické trendy, jež mají návaznostna podporu inovací a nyní jsou silně ovlivňovány současnouturbulentní finanční situaci a ekonomickou nejistotou.Trendy ve vědní, technologickéa inovační politiceVědní a inovační politika se rozvíjí v reakci na obecnější vládníreformy ke zvýšení produktivity a ekonomického růstu a takés ohledem na konkrétní národní situaci (např. nabídka práce,možnosti vzdělávání, poskytovaná zdravotní péče) a ve stálevětší míře i s ohledem na globální výzvy, jakou jsou předevšímenergetické zabezpečení a klimatické změny. Rostoucí globalizacečinností v oblasti výzkumu a vývoje a otevřené formy inovacípředstavují pro národní politiku podpory vědy a technologiístále větší výzvu. Státy jsou vedeny k budování vědních a inovačníchkapacit, které přilákají zahraniční investice do národníhovýzkumu a vývoje a inovací a zároveň musejí podporovat mezinárodníspolupráci a účast na globálních řešení. Tyto trendya výzvy vedou země ke zlepšování koordinace přípravy a implementacenárodní politiky, včetně mezinárodní úrovně, jakukazuje vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA).Některé země sloučily odpovědnost za vědní a inovační politikudo jedné instituce, čímž chtějí dosáhnout lepší koordinacenebo vyjádřit větší prioritu, kterou politice v této oblastipřipisují.Mnoho zemí OECD zvyšuje míru veřejných prostředků investovanýchdo výzkumu a vývoje, navzdory rozpočtovým omezeníma celkovým škrtům ve financování z veřejných prostředkův některých zemích. Toto zvýšení má vazbu nanárodní cíle výzkumu a vývoje, jako jsou ty, jež stanovila Evropskáunie na zvýšení výdajů na výzkum na 3% HDP do roku2010. Je zcela nepravděpodobné, že většina jednotlivýchzemí Evropské unie své národní cíle do roku 2010 splní, alejejich stanovení potvrzuje politický zájem stimulovat investicedo výzkumu a inovací. Některé země mimo Evropskou unii sipro nadcházející desetiletí také stanovily za cíl posílení výzkumua vývoje.Globální rozdělení výzkumu a vývojeGlobální rozdělení výzkumu a vývoje se výrazně mění. HodnotaGERD Číny dosáhla 86,8 miliardy USD v roce 2006 poté,kdy v reálných hodnotách v letech 2001 až 2006 rostla ročněod 19 %. Investice do výzkumu a vývoje v Jižní Africe se zvýšilyz 1,6 miliardy USD v roce 1997 na 3,7 miliardy USD v roce2005. Rusko se vyšplhalo z 9 miliard USD v roce 1996 na20 miliard USD v roce 2006 a Indie dosáhla 23,7 miliardy USDv roce 2004. Ve výsledku tak ekonomiky nečlenských zemíOECD představují rychle rostoucí podíl na světovém výzkumua vývoji – 18,4% v roce 2005 z 11,7% v roce 1996. Rostoucívýznam těchto zemí v globální ekonomice je také důvodem tohotopřesunu, pojí se však s intenzivnějšími investicemi do výzkumua vývoje v poměru k HDP, a to zejména v Číně. V roce2005 činily celkové výdaje na výzkum a vývoj ve všech třechhlavních regionech OECD asi 35% ve Spojených státech, 24%v EU27 a 14% v Japonsku. Japonsko si zachovalo svůj globálnípodíl od roku 2000, Spojené státy z důvodu pomalého růstupodnikatelských výdajů do výzkumu a vývoje (BERD) pokleslyo více než 3 procentní body a EU spadla o 2 procentníbody.Soukromé podniky mají ve většině zemí hlavní podíl na výzkumua vývoji. V posledních deseti letech investice vzrostly,ačkoliv rychlost jejich růstu od roku 2001 výrazně poklesla.V oblasti EU27 se intenzita BERD v období let 1996–2006 zvýšilapouze málo na 1,11% HDP. Zdá se, že do roku 2010 nedosáhneEvropská unie cíle BERD stanoveného na 2% HDP. VeSpojených státech dosáhla intenzita výzkumu a vývoje v podnikatelskésféře 1,84% HDP v roce 2006, což představuje poklesz 2,05% v roce 2000, zatímco v Japonsku došlo k vysokému nárůstuhodnoty na 2,62%. V Číně poměr BERD vůči HDP rychleroste, zejména od roku 2000, a s 1,02% HDP v roce 2006 téměřdostihl intenzitu v EU27.Financování podnikatelského výzkumuV posledních letech došlo k přesunu od přímého financovánípodnikatelského výzkumu a vývoje z veřejných prostředků veprospěch nepřímého financování. V roce 2005 financovaly příméinvestice v průměru 7% podnikatelského výzkumu a vývoje,což představuje pokles z 11% v roce 1995. V roce 2008 nabízelo21 zemí OECD daňové úlevy pro podniky výzkumu a vývoje,oproti 12 zemím v roce 1995, a většina měla v úmyslu tytonabídky v následujících letech zvyšovat. Důvodem častějšíhovyužívání daňových dobropisů v oblasti výzkumu a vývoje je jakpodpora spolupráce mezi průmyslem a výzkumem, tak snahao vyšší přitažlivost pro přímé zahraniční investice do výzkumua vývoje.Politika na podporu vědya technologických inovacíVětšina vládních iniciativ se zaměřením na inovace se i nadálezabývá vědeckými či technologickými inovacemi, kde je jiždobře definováno zdůvodnění pro veřejnou intervenci. Avšakdůležitou výzvou pro země OECD je připravit a implementovat3/2009ip&tt5


strategie, které podporují inovace v širším smyslu (to znamenávčetně organizačních a netechnologických inovací) a zahrnujísektory, v nichž se mnoho výzkumu a vývoje nerealizuje (např.některé sektory pracující s nerostnými zdroji), a také převažujícíoblast služeb.Zároveň větší důraz je také kladen na politiku podporující poptávkupo inovacích, jako například rozvoj vůdčích trhů, rozvojnorem, nebo poptávka a spotřeba obyvatelstva po výrobcícha službách, uplatňující inovace. Tyto strategie odrážejí skutečnost,že důvodem slabé národní inovační výkonnosti muže býti nedostatek trhu pro inovační produkty a služby.Hodnocení dopadů inovační politikyRostoucí důraz mnoha zemí na politiku podporující inovacenutí vlády zdůvodňovat, kolik prostředků investují do inovací,kam a jaké výnosy z toho plynou pro společnost. Vyhodnocováníekonomických a sociálních dopadů veřejného výzkumua vývoje je nezbytné pro určení výkonnosti veřejných výdajů,ocenění jejich podílu na prosazování hospodářských a sociálníchzájmů a zvyšování veřejné vykazatelnosti. V některýchpřípadech je obtížné určit a ocenit přínosy investic výzkumua vývoje pro společnost. Vzniká řada dodatečných a nezamýšlenýchefektů výzkumu a vývoje, mnoho klíčových vědeckýchobjevů vzniká bezděčně a aplikace výsledku vědeckého výzkumuse realizují v oblastech velmi vzdálených od původníhocíle výzkumu a vývoje. Také časové období, kdy výzkum a vývojpřinese skutečné požitky v jejich plnosti, může být velmidlouhé. To vytváří poptávku po strategiích, které vycházejíz empirické analýzy.Hodnocení výsledků veřejného výzkumu a vývojeV posledních letech se objevila řada postupů, jak vyhodnocovatdopad veřejného výzkumu a vývoje. Většina se zaměřovalana analýzu hospodářského dopadu, ačkoliv významná část výstupůveřejného výzkumu a vývoje přesahuje pouhý ekonomickýprospěch. Jako příklad nehospodářského dopadu můžemejmenovat národní bezpečnost, ochranu životního prostředí, lepšízdravotní stav populace nebo sociální soudržnost. Jelikožstávající snahy o vyhodnocení dopadu veřejného výzkumua vývoje stále nedokázaly zachytit celistvost jejich významupro společnost, je ke zlepšení postupu vyhodnocovánía rozvoji porovnatelných ukazatelů a analytických metodzapotřebí pokračující mezinárodní spolupráce.Inovační výkonnosti zemíUkazatele vycházející z inovačních průzkumů jsou důležitýmzdrojem údajů pro měření inovační činnosti ve firmách a inovačnívýkonnosti jednotlivých zemí. Jejich použitelnost pro strategicképlánování je však omezená, jelikož z důvodu porovnatelnostipracují převážně s průměrnými hodnotami. Jednoduchýúdaj o průměru zakrývá různost inovačních vzorců mezi jednotlivýmifirmami, sektory a lokalitami.Sofistikovanější ukazatele, které vycházejí z mikrodat o inovaci(tj. dat na úrovni firmy), mohou sloužit k vyhodnocování jednotlivýchcharakteristik firem podle jejich velikosti, průmyslovéhosektoru a „režimu“ inovace. Pochopení a měření různýchforem inovace může pomoci při vytváření a implementaci lepšíchpolitických strategií. Projekt Inovační „mikrodat“ OECD(ęOECD Innovation Microdataę) je prvním mezinárodním pokusemvyužít údajů o jednotlivých firmách, převzatých z inovačníchprůzkumů, pro ekonomickou analýzu a vývoj nových ukazatelů.V analyzovaných zemích se objevují nejméně tři vzorce inovace.Soubor činností, které tvoří jednu skupinu a stejná firmaje realizuje společně, se nazývají „režimy inovace“. Jeden zahrnujenějakou formu inovace, která je novinkou na trhu, propojenous vlastním rozvojem technologie (interní výzkum a vývoja patentování). Druhý se týká procesu modernizace a zahrnujepoužívání zasazených technologií (akvizice strojů, vybavenía softwaru), spolu se zaškolením zaměstnanců. Třetím režimemje širší inovace, která shlukuje organizační strategie a inovacesouvisející s marketingem inovací.Ačkoliv byly identifikovány běžné inovační vzorce, nedá se říci,že existuje „jediný“ režim inovace, a mezi zeměmi panují výraznérozdíly ve vzorcích konkurence a komparativní výhodě.Analýza také dokazuje, že inovace ve firmách daleko přesahujehranice technologické inovace a vlastní produkci technologie.Politika na podporu inovací bude muset k této rozmanitost přihlédnout.Publikace Věda, technika a průmysl v zemích OECD: výhled prorok 2008 (její součástí jsou rovněž profily vědecké a inovační výkonnostijednotlivých zemí OECD s ohledem na národní kontext) jek dispozici na webových stránkách www.oecd.org/sti/outlookPotenciál výzkumu a vývoje Evropské uniea výzvy pro posílení inovacíEvropa je tradičně a dlouhodobě místem, ze kterého přicházelypřevratné vynálezy, disponuje bohatstvím ve formě tvůrčíchlidí a může stavět na své kulturní rozmanitosti. Položila základyjednomu z největších jednotných trhů na světě, na kterém lzekomerčně a ve velkém měřítku uplatnit inovativní produktya služby. Historicky zde existuje silný a zodpovědný veřejný sektor,což je kapitál, který by měl být zúročen. Ve chvíli kdy mátransformovat výsledky výzkumu a vývoje do nových produktůnebo služeb, je Evropa v porovnání s těmi, kteří jsou na globálníšpičce, to znamená Spojené státy a vedoucí asijské ekonomiky,ne přímo slabá nebo špatná, ale měla by být lepší.Evropská rada se musí zaměřitna výdaje na vědu a výzkumPro evropský výzkum a vývoj je důležitá aktivita národníchvlád ale i průmyslového sektoru. Evropská rada přijala řadu iniciativzaměřených na posilování investic do výzkumu a vývojena 3% HDP do roku 2010 (což je cíl, který si Evropa stanovilav rámci své Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost). Realitaale ukazuje, že tento záměr je stále mimo dosah Evropskéunie. Přestože se jednotlivé členské země Evropské unie vesvých výdajích na výzkum a vývoj značně liší, v průměru evropskévýdaje na vědu a výzkum od poloviny 90. let stagnují okolo1,84% HDP. Národní politiky navíc nesledují synergický efekta tak dochází k plýtvání vynakládaných prostředků.Švédsko a Finsko jsou se svými 3,82%, respektive 3,45% HDPna špičce v objemu výdajů, které věnují na výzkum a vývoj. S odstupemje následují Německo (2,51%), Rakousko (2,45%) a Dánsko(2,43%). Nejméně výdajů na vědu a výzkum dává v současnédobě Kypr (0,42%), Rumunsko (0,46%) a Bulharsko (0,48%).Česká republika v roce 2006 vydávala na výzkum a vývoj 1,54%HDP, což bylo o desetinu procentního bodu více než v roce 2005.Stále však zůstává pod uvedeným evropským průměrem (1,84%).V absolutních číslech ale nejvíce na výzkum a vývoj vydávajíNěmecko, Francie a Velká Británie. Tyto země se na celkovýchevropských výdajích na vědu a výzkum společně podílejí ze60%, což v roce 2006 odpovídalo 210 miliardám euro.Problematika lidských zdrojův oblasti vědy a výzkumuPodíl vědců a technických inženýrů na celkové populaci v celéEvropské unii byl v roce 2006 4,8%. Nejvyšší podíl vědců a inženýrůje v Belgii (7,9%), Irsku (6,8%) a v severských zemích(mezi 6 až 6,7%). Naopak nejmenší podíl vědců ukazují statistikyv Portugalsku (2,7%), v Bulharsku, Rakousku a na Slovensku(3% ve všech uvedených zemích). Česká republika na tomnení se svými 3,3% o mnoho lépe. Investice do lidských zdrojů,mobilita a kariérní vyhlídky vědeckých pracovníků jsou důležitýmistimuly, které přímo souvisejí s úsilím pro efektivní a společnoupolitiku Evropské unie v oblasti vědy a výzkumu.High-tech sektorHigh-tech sektor by měl hrát aktivnější roli v evropské ekonomicea měl by také více investovat do výzkumu v Evropě. V současnostise takovéto firmy podílejí 12% na tvorbě evropskéhoHDP, zatímco ve Spojených státech jejich podíl činí 18%. To zároveňvyžaduje, aby evropský trh byl „přátelský“ pro inovace.Pozitivní vliv by určitě mělo přijetí evropského patentu, který bybyl také lacinějším než absolvovat 27 národních patentových řízení.Rozhodnutí o stanovení jazyka, v kterém by se měly patentyvydávat, zůstává nepřekonatelnou „propastí.“Politické a ekonomické podmínky pro podporuinovací v Evropě– Evropa je závislá na kvalitních vzdělávacích systémech, kteréjsou základem pro budování znalostní ekonomiky, a protoje potřebné jejich reformování a zlepšování;– Nezbytné je zvýšit spolupráci mezi vládním, akademickýma podnikatelským sektorem, což představuje základ pro rozvíjenítvořivosti a tvorbu inovaci, které v konečném důsledkuzvyšují konkurenceschopnost;– Národní vlády musí dodržet svoje závazky, které deklarovaliv oblasti výzkumu, vývoje a přitom by se neměli omezovatpouze na krátkodobá řešení;6 ip&tt 3/2009


– Prostředky vynakládané na podporu vědy a výzkumu musísledovat dlouhodobé cíle, přičemž by neměla také chybět nutnosttvorby lidských zdrojů a růstu produktivity včetně řešeníekologických problémů.Porozumění pro inovaceHospodářská globalizace změnila v pozoruhodně krátkém časesvětový ekonomický řád a přinesla s sebou nové výzvy i příležitosti.Evropa nebude schopna v tomto novém prostředí konkurovat,pokud se nestane inovativnější a nebude-li pružnějireagovat na potřeby a preference spotřebitelů.Inovační klima se v Evropské unii musí změnit, ale ke změně takrozsáhlého paradigmatu potřebuje Evropa čas. Přesto musíme začítrychleji uvádět výsledky výzkumu a vývoje na trh, uvedl komisař provědu a výzkum Janez Potočnik v průběhu ministerské konferenceEUREKY, která se konala koncem června v Lisabonu. Současnouhospodářskou krizi Potočník vidí především jako „výjimečnoupříležitost“ kdy Evropa v podpoře výzkumu a inovací může dosáhnouttoho, o čem už dlouho ví, že to musí udělat, ale kvůli nedostatkupolitické vůle a odvahy tak dosud neučinila. V Evropěje potřeba ovlivnit porozumění pro inovace a prosadit stanovené výzvy,neboť to přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti, udržitelnostia k vytváření nových pracovních příležitostí.Podpora a rozvoj inovační schopnostiprůmyslových podnikůJAN HEŘMANVysoká škola ekonomická v Prazedokončení z 2/2009Entrepreneurship jako článek hospodářského růstuEntrepreneurship se vyvinulo v populární výzkumnou disciplínuv oblasti manažerství teprve v posledních třiceti letech. Objevily setaké snahy definovat podnikatelství jako klíčový prvek hospodářsképroduktivity v národním hospodářství. Entrepreneurship, předevšímve vztahu k inovačním procesům, které v národních hospodářstvíchpřebírají důležitou strukturální a dynamickou úlohu, přiznává politikaod určité doby klíčovou roli v oblasti dalšího hospodářského rozvoje(viz např. OECD, 2004).Proto byla analýze podnikatelství v této rovině věnována v posledníchletech zvýšená pozornost jak ze strany praxe, tak zestrany výzkumu. Výzkum se nyní pokouší zjistit, jaký vliv má entrepreneurshipna hospodářský růst země. S tím je spojeno i naléhavépolitické přání nabídnout optimální podmínky pro podporuentrepreneurship.Existují různé cesty, jimiž entrepreneurship ovlivňuje hospodářskýrůst. Podnikatelé (entrepreneurs) mohou šířit důležité nové inovacetím, že zavádějí nové produkty nebo výrobní procesy do praxe.Podnikatelé dále zlepšují efektivitu trhu tím, že zvyšujíkonkurenci, čímž přinášejí na trh lepší řešení a generují pokrok (vizSchumpeter, 1934). Kromě toho mohou entrepreneurs zlepšit i úroveňznalostí se zřetelem na to, co je technicky proveditelné a co sizákazníci přejí, neboť přinášejí na trh velké množství rozmanitýchvýrobků a služeb. Procesem učení se navíc dále zkracuje doba potřebnák nalezení dominantního designu.Spojení poznatků o entrepreneurship jako hnacím motoruhospodářského růstu s předchozími poznatky o knowledge spilloversjako spojovacím článku mezi hospodářským růstema transferem znalostí a technologií dovoluje zajímavý úsudekpro další rozvíjení této teorie. Ukazuje se, že univerzitám připadádůležitá role v procesu hospodářského růstu v tom, že obstarávajíknowledge spillovers. Využití a především podpora vědeckýchpoznatků z univerzitního prostředí jsou důležitýmprvkem pro hospodářský růst v pokročilých industriálních zemích.Pomocí entrepreneurship mohou být právě znalosti produkovanéna univerzitách převedeny na znalosti ekonomickyvyužitelné, resp. být jako takové rozpoznány. Toto představujepro univerzity novou výzvu, jak je uvedeno dále.V tradičním evropském pojetí úlohy vysokých škol přísluší univerzitámdva podstatné úkoly – věda a výuka. To má sloužit pro blahospolečnosti jako celku a z toho vyplývá i oprávnění provádět základnívýzkum, který ve vědeckém slova smyslu není na univerzityúčelově vázán. Dosud se téměř všechny národní vzdělávací a inovačnísystémy cítí být zavázány jasnému oddělení privátní od veřejnévědecké produkce, a že od 19. století se zřetelně rozlišuje mezi„vědcem“ a „vynálezcem“. Avšak také zřetelné odlišování základníhoa aplikovaného výzkumu se odvozuje z tohoto dělení, které seodráží dokonce až v principech podpory jednotlivých států. Poznatek,že „knowledge spillover“, a to zvláště z univerzit, hraje významnouroli pro hospodářský růst, vedlo ke zkoumání příčin omezeníuniverzit pouze na výuku a výzkum. Vyvstala otázka, zdaneexistuje pro univerzitu nějaký model více zaměřený na ekonomicképrincipy, který by lépe odpovídal požadavkům znalostní společnosti.Tomu odpovídají i názory, které neobstojí v moderní společnosti,v nichž „věda se už nedá držet v odstupu od podnikatelskéhoducha“. Spíše jde o to, aby univerzita odpovídala požadavkůmznalostní společnosti a aby se i jako univerzita chovala vícepodnikatelsky, aby dokázala knowledge spillovers úspěšně přivéstna trh a tím se stala „podnikatelskou univerzitou“.Pojem podnikatelská univerzita neboli „Entrepreneurial University“,který razil Etzkowitz (1983), vystihuje podle jeho pojetípřirozené zaměření univerzity ve znalostní společnosti, kde jívedle výuky a výzkumu připadá aktivní role v uplatňování znalostí.Tuto podnikatelskou univerzitu má umožnit symbióza mezivědou, ekonomikou a politikou, která pohání znalostní společnostkupředu. Etzkowitz ji označuje jako TripleHelix-Konstrukt. Přitom dochází zejména ke změně rolí jednotlivýchaktérů, a tím i ke změně jejich spolupráce, k čemuž patříi role univerzity ve znalostní společnosti.Triple Helix (podle vzoru Etzkowitze, 2002)Toto nové zaměření univerzit není ovšem nesporné; některé výzkumynastolují otázku, jaký vliv má na základní výzkum a do jakémíry pozitivně či negativně ovlivňují podnikatelskou činnost univerzityve výzkumu a výuce její pracovníci. Podle Etzkowitze má novézaměření umožnit i nový typ vědce, a to „podnikatelského vědce“,který se aktivně zapojí do procesu uplatňování znalostí.Academic entrepreneurship jako vlastní důsledek podnikatelskéuniverzity ve smyslu podnikatelsky jednajících univerzitních pracovníkuse ve výzkumu entrepreneurship stalo v poslední době skutečněmódním slovem. Podnikatelská aktivita pracovníků univerzityzískala z praktického hlediska na významu především proto, že univerzityse snaží zlepšit komercionalizaci svých znalostí a k tomuchtějí využít všech kanálů, které jsou k dispozici, jako licencí, cílenévýzkumné spolupráce nebo právě vytváření nových firem.Pod pojmem „academic entrepreneurship“ jsou však často chápányjen akademické inovační firmy, tzv. „spin-offs“, což však tentopojem velmi zužuje. Academic entrepreneurship zahrnuje spíše celoušíři podnikatelského působení univerzitních pracovníků, kterámůže obsahovat i poradenství a průmyslové kontakty obecně.3/2009ip&tt7


Všeobecně akceptovaná definice „academic entrepreneurship“však neexistuje, stejně jako neexistuje definice samotnéhoentrepreneurship. Jádro většiny širokých definic academic entrepreneurshipje však chápáno spíše jako možnost transferuznalostí a technologie mezi průmyslem a univerzitou (Frascatimanuál OECD, 1. kapitola).Tím je zohledněna většina kontaktů mezi výzkumem a průmyslema většinou i zhodnocení prostřednictvím zakládání podnikatelskýchfirem. Aktuální výzkum v oblasti podnikatelské univerzitya academic entrepreneurship se však soustřeďuje především dooblasti nových akademických firem („academic spin-offs“ nebo „spinouts“),čímž se dá vysvětlit zužující ztotožnění spin-off firem s academicentrepreneurship (příklad úzké definice viz Gulbrandsen,2004, kde jsou za „academic entrepreneurship“ považovány pouzepatenty, licence a spin-off aktivity).Akademické spin-off firmy hrají ve struktuře academic entrepreneurshipzvláštní roli. Podnikatelské složky akademickýchspin-off firem mohou totiž analogicky k argumentaci pro „KnowledgeFilter-Model“ využít takové znalosti z univerzity, které stávajícípodniky v rámci regulérního transferu znalostí a technologienepřejímají, ať už formou licencí nebo kooperace přivýzkumu. Spin-off firmy tak představují důležitý doplněk knowledgespillovers na univerzitě. Existuje velká řada definic akademickýchspin-off firem, které se dají rozdělit do dvou skupin,přičemž jednu tvoří firmy s univerzitními pracovníky, kteří jsouk nim v aktuálním zaměstnaneckém nebo studijním poměrua druhou skupinu představují firmy s bývalými pracovníky, resp.absolventy univerzity. Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma definicemispočívá v právní úpravě spin-off firem, která vycházíz vlastnických poměrů ve vztahu k vynálezu. V prvním případětoto vlastnictví ve většině evropských států přísluší samotnéuniverzitě, naproti tomu v druhém případě je vlastnictví univerzityspíše výjimkou. S tím je spojen i určitý časový faktor, neboťvětšina absolventů univerzity zakládá firmy po ukončení studiazpravidla až po několika letech profesní zkušenosti, a to většinouna základě znalostí získaných v praxi. Protože podle definiceje pro knowledge spillovers z univerzit nezbytné přímé a tudížrychlé uplatnění znalostí, resp. vynálezu, je druhý případpříliš vzdálen od academic entrepreneurship. Ten vystihuje předevšímfirmy, které se tvoří mimo vazby k vysoké škole. Akademickéspin-off firmy se dají definovat jako firmy vzešlé z univerzityza účasti univerzitních pracovníků a s použitím duševníhomajetku vytvořeného v rámci vysoké školy.Z výzkumu v oblasti academic entrepreneurship, který se jižširoce rozvinul, zřetelně vystupují některé širší výzkumné proudy.Na základě poznatků z aktuální literatury k spin-off firmámv oblasti academic entrepreneurship, se dá stanovit šest primárníchvýzkumných skupin nebo oborů, které lze rozdělit dodvou větších podskupin.K tomu patří v prvé řadě čtyři skupiny, které se zabývají determinantamispin-off aktivit v univerzitním prostředí: Atributy a osobní charakteristiky akademických podnikatelů; Vybavenost univerzit zdroji a schopnostmi; Univerzitní struktury a programy k zjednodušení komercializace; Faktory životního prostředí ovlivňující academic entrepreneurship;Další dvě skupiny se navíc zabývají důsledky spin-off aktivity: Bilance úspěchu spin-off firem; Měření hospodářského vlivu spin-off firem na region.U faktoru životního prostředí jsou rozlišovány dva různé směryvýzkumu, jednak institucionální rámcové podmínky a jednakexterní rámcové podmínky pro spin-off aktivity. U institucionálníchrámcových podmínek uvádějí různí výzkumníci obecnoupodporu podnikatelství nebo existenci vzoru, které pozitivněovlivňují podnikatelské zaměření akademiků.1) Je zajímavé, že pojmenování uvedeného výrazu vychází ze zkušenostístředoevropských státu s touto oblastí. Po převratech koncem 90. letse někteří reformátoři pokoušeli vyloučit vlády z účasti na vědeckéa technologické politice. To vedlo k tomu, že inovační systémy byly téměřochromeny, ačkoliv přímé zahraniční investice, a tím i knowledgespillovers, byly zvýhodněny. Tím byla úloha vlády v této triple helix potvrzenaa obnovena ve své působnosti.Státní technologická a inovační politikaStát, resp. vláda, je jedním z nejdůležitějších promotorů připodpoře technologické a inovační politiky. Zde se ukazují rozdílymezi národními státy v chápání politiky, například při rozdělováníúkolů mezi stát a soukromý sektor, a to ohledně zvažováníprivátních a státních výdajů na VaV. Zde se dá např. i odhadnout,jaká role v inovačním procesu je přisouzena univerzitáma akademickým spin-off firmám a zda jsou plánovánaa uplatněna konkrétní opatření k jejich podpoře.Použití zdrojů do oblasti vědy a výzkumuSem patří jak výdaje na VaV od státních úřadů ve smyslu podporyvýzkumu, tak i výdaje podniků, jak je to naplánovánov rámci projektu European Innovation Scoreboard.Zejména z výdajů v oblasti špičkových technologií a také z výdajůpodniků v oblasti vysokého školství lze usoudit, za jak konkurenceschopnéjsou univerzity v zemi pokládány, což je takéurčitá indicie pro tvorbu knowledge spillovers na univerzitě.Patenty a publikaceStejně jako použití finančních prostředků na VaV, tak i patentya publikace jsou indicií konkurenceschopnosti výzkumuobecně, ale v univerzitním sektoru zvlášť. Zejména posuzovánípatentových rodin nebo indexových časopisů dává vodítko k posouzeníkvality univerzitního sektoru, kterou lze měřit na základěúdajů v European Innovation Scoreboard. Z toho je možnousoudit, zda je pro vznik akademických spin-off firem dostatečněvelká vědecká základna.Kooperace podniků – technologická centrapro transferKooperace mezi podniky a technologickými instituty, resp. centrypro transfer technologií vytváří pozitivní dojem o zaměření univerzitypro požadavky hospodářství. To také poukazuje na vytváření možnépodpory akademickým spin-off firmám, protože ve většině případůkooperace probíhá v rámci regulérního transferu znalostí a technologií.Existují o ní údaje kvantitativní z hodnocení European InnovationScoreboard a také údaje spíše kvalitativní z rozhovoru s expertyprojektu GEM, resp. kvantitativní z reprezentativních průzkumů obyvatelstvaa z nich se dá usuzovat na problémové oblasti.Aktéři českého inovačního systémuPro národní inovační systém jsou v České zprávě v EIS (EISCZ, 2006) uvedeny čtyři různé skupiny aktérů. Vedle vlády a exportujícíchorganizací k nim patří také vědecké ústavy zabývajícíse VaV, jako je Akademie věd ČR. Akademie věd ČR je přitomvedoucí neuniverzitní veřejnou výzkumnou institucí s vícejak 60 přidruženými výzkumnými ústavy a více než 6000 výzkumníky.Dále sem patří prostředníci v oblasti inovací, jako jeagentura Czechinvest nebo Společnost vědeckotechnickýchparku ČR (SVTP ČR), která je akreditačním orgánem pro vědeckotechnicképarky v České republice.Další důležitou skupinou jsou prostředníci, kteří jsou pověřeniprogramy financování, jako je Českomoravská garanční bankanebo Česká agentura pro příspěvky na výzkum. Příjemcitěchto podpůrných příspěvků jsou univerzity a jiná výzkumnázařízení, resp. jednotliví výzkumníci, ale též soukromé podniky.Základní výzkum realizují podle České zprávy v EIS (EIS CZ,2006) především univerzity a Akademie věd, které působí zvýšenouměrou ovšem i v oblasti aplikovaného výzkumu, protože ten přinášídodatečné finance výzkumu obecně. Velká část výzkumu, hlavnězákladního výzkumu ve veřejných výzkumných zařízeních, je naprotitomu financována stále ještě veřejnými příspěvky. Průmyslovývýzkum a vývoj, který financuje soukromé hospodářství, má podleČeské zprávy v EIS (EIS CZ, 2006) se svými 0,74% HDP při celkovémpodílu 1,27% nikoli nevýznamný podíl na státním rozpočtu,avšak podíl VaV na univerzitách iniciovaný soukromým hospodářstvímje ještě velmi malý. Český systém v současné době ještě nemážádnou systematickou podporu založenou na spolupráci hospodářstvís univerzitami, uskutečňovanou na podkladě projektu,v individuální rovině.Státní podpora soukromého výzkumu a vývoje probíhá v limitovanémrámci, ale i ona má být rozšířena. Zodpovědnost za vypracovánístrategie inovační politiky leží podle České zprávy pro EIS na českévládě, která využívá různých útvarů, např. Rady pro výzkuma vývoj. Konkrétní uplatnění strategie inovační politiky je rozděleno narůzné instituce, nejdůležitější jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ministerstvuškolství, mládeže a tělovýchovy připadají dva úkoly – vypracováníinovační strategie a přímá podpora veřejných univerzit.Ministerstvo průmyslu a obchodu je naproti tomu zodpovědné předevšímza podporu podnikatelského prostředí, k němuž patřit i podporaspin-off firem prostřednictvím různých programů v oblasti předstartovníhofinancování. Existují plány, které mají přenést odpovědnost zainovace na jedno ministerstvo, ty jsou však ještě ve fázi přípravy.8 ip&tt 3/2009


energie na osvětlení Qfuel,Light,E (GJ/rok), energetické náročnostiosvětlení EPLight = Qfuel,Light,E (GJ/rok), energetické náročnostiosvětlení referenční budovy Rrq,Light (GJ/rok), měrnéspotřeby energie na osvětlení vztažené na celkovou podlahovouplochu EPLight,A (kWh/(m2.rok)).Ukazatel celkové energetické náročnosti budovya energetická bilanceUkazatel vyjadřuje energetickou náročnost budovy EP(GJ/rok), energetickou náročnost referenční budovy Rrq(GJ/rok), vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnostbudovy, měrnou spotřebu energie na celkovou podlahovouplochu EPA (kWh/m2.rok)), třídu energetické náročnostihodnocené budovy.Energetická bilance budovy pro standardní užívání dodanouenergii z vnější strany systémové hranice budovy stanovené bilančnímhodnocením, energonositel dodané energie dodané dobudovy (GJ/rok, Kč/GJ), energii vyrobenou v budově, druh zdrojeenergie, vypočtené množství vyrobené energie GJ/rok.Výpočet, ekonomická analýza a proveditelnost jsou řešeny vevazbě na ekologickou a ekonomickou proveditelnost alternativníchsystémů a kogeneraci u nových budov s podlahovou plochounad 1 000 m2. Zde řeší vyhláška i místní obnovitelné zdrojeenergie, dálkové vytápění, blokové vytápění nebo chlazení,tepelné čerpadlo.Výpočet a ekonomická analýza s doporučením technicky a ekonomickyvhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovyobsahuje vždy popis opatření, úsporu energie, investiční náklady,prostou návratnost vč. vyčíslení úspory celkem (se zahrnutímsynergických vlivů). Hodnocení budovy po provedení doporučenýchopatření je v členění: energetická náročnost budovy EP (GJ/rok), třídaenergetické náročnosti, měrná spotřeba energie na celkovoupodlahovou plochu (kWh/m2.rok).Úplnost hodnocení zahrnuje řadu dalších údajů, doplňujícího charakteru– jako: údaje k hodnocené budově, seznam podkladů použitýchk hodnocení budovy, dobu platnosti průkazu a identifikacizpracovatele, dobu platnosti průkazu, jméno zpracovatele, čísloOsvědčení a v neposlední řadě datum vypracování.ZávěrPrůkaz energetické náročnosti budovy je nejen pojem alei nová povinnost s účinností od 1. 1. 2009. Dokument našehoprávního řádu, který tuto povinnost ukládá je Zákon č. 177/2006Sb. a dále prováděcí Vyhláška č. 148/2007 Sb.Od prvého dne roku 2009 nelze získat stavební povolení naakci bez doložení průkazu energetické náročnosti. Průkaz nestarší 10 let je od tohoto data součástí dokumentace stavby. Nesplněnímzákonem uložené povinnosti se subjekty vystavují rizikupokuty ve výši až 1 milión korun.Z hlediska energetické náročnosti staveb se na celém procesupřípravy a realizace stavby podílí všichni přímí účastníci výstavby– tzn. investor, projektant i zhotovitel a to každý určitýmpodílem v každé fázi jejího životního cyklu.Snižování energetické náročnosti staveb je možné a je aktuálnív každé fázi životního cyklu, tj. při výrobě materiálů provlastní realizaci, při vlastní realizaci stavby energeticky úspornýmitechnologiemi, v průběhu užívání objektů snižovánímenergetické náročnosti ve formě provozních nákladů a v neposlednířadě v konečné fázi – zohledněním energetické náročnostina likvidaci stavby formou recyklace a následné možnostiopakované využitelnosti materiálů.Aplikace zákona o hospodaření s energiemi je posilujícím krokempro výstavbu budov s optimalizovanou potřebou energies ohledem na předpokládaný trend vývoje cen energií. Uvedeníprávních úprav je třeba důsledně aplikovat i v souvislosti s inovačnímiaktivitami a přístupy ve formě nových materiálů, novýchkonstrukčních systémů a technologií s aspekty ekonomickéefektivnosti.Použitá literaturaZákon č. 406/2000 Sb.,o hospodaření energií a jeho novely.Vyhláška č. 148/2007 Sb,. o energetické náročnosti budov.ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky.Praha : Český normalizační institut, 2007.http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/vestnik/2007/2007.html.HÁJEK, Petr. Udržitelná výstavba budov a její uplatňovní vestřední Evropě. Stavebnictví 2007. 11-12 2007.Rozhovor s generálním ředitelemCzechTrade Ivanem JuklemIng. Ivan Jukl vystudovalv roce 1988 elektrotechnickoufakultu ČVUT a absolvovalkurzy řízení na dánskémevropském institutu a japonskémPost Graduate TrainingCenter. V letech 1998 až2000 zastával manažersképozice v oblasti zahraničníhoobchodu a mezinárodníchvztahů ve společnostech EZPraha a ELTODO. Na praxiv soukromém sektoru navázalpětiletým působením nazastupitelském úřadu Českérepubliky v Dánsku. Zde sevěnoval prosazování ekonomickýchzájmů ČR, unijníagendě a propagaci Českérepubliky. V čele CzechTradestojí od 15. 3. 2006. V roce 2009 absolvoval studium MBA naČVUT – program Sheffield Hallam University.Hovoří plynně šesti jazyky. K jeho zájmům patří stolní tenis,squash, historie a cestování. Je pyšný na své dvě děti – dcerua syna.I ve vládní proexportní agentuře vymýšlíme a tvoříme, říkáIvan JuklNejen Evropská komise prohlásila letošní rok za rok tvořivostia inovací. Právě inovace se v letošním roce stalyústředním mottem aktivit vládní proexportní agenturyCzechTrade. Co to pro ni znamenalo, jsme se zeptali generálníhoředitele Ivana Jukla.V CzechTrade jsme slovo „inovace“ spojili se slovem „rentabilita“.Ovšem nechápeme to jako dva v dnešní době již téměřzprofanované pojmy, ale jako alfu a omegu dalšího úspěšnéhofungování CzechTrade. O zajímavé inovativní nápady nenív CzechTrade nouze. Osobně bych si přál, aby se tvůrčí myšlenístalo běžnou součástí života nejen naší agentury, ale i celénaší veřejné správy.Na čem je postavena vaše spolupráce s Asociací inovačníhopodnikání ČR?Jednali jsme s generálním sekretářem AIP ČR Pavlem Švejdouo tom, že budeme výstupy z projektů, iniciovaných asociací,ověřovat z hlediska možnosti využití v podpoře českého exportu.Momentálně naše zahraniční kanceláře dostalyk dispozici Technologický profil ČR vyjadřující inovační potenciálČeské republiky. Mohou tak doplnit informace, poskytovanézájemcům o spolupráci s českými firmami. Styčné body prospolupráci se nabízejí také v oblasti našeho projektu Design proexport nebo v rámci ceny Inovace roku.Potřebuje podle vás v dnešní složité době český exportpovzbudit?Hospodářství naší země stojí z velké části na exportu, protosi zasluhuje tolik pozornosti a péče. Povzbudit určitě potřebuje,to však zdaleka neznamená, že podniky budou od státu pouzedostávat různé dotace. Je třeba zlepšovat prostředí, v němž sebude exportu dařit a bude volně dýchat. Žádná státní agenturanedokáže a ani nemá dělat vývoz za exportéry, ale může jimpomoci odstraňovat různé druhy bariér či získat nové příležitosti.Podniky tak mohou značně omezit riziko selhání a ušetřit3/2009ip&tt11


spoustu času a peněz. Díky našim 33 zahraničním kancelářímpůsobícím v 35 zemích mají čeští exportéři možnost si zahraničnítrhy osahat a rychleji se zorientovat v novém prostředí. Pomůžemejim, aby se nadechli a získali exportní sebevědomía tah na bránu. Pak už si většinou poradí sami.Na svých webových stránkách uvádíte, že vaše službyšetří exportérům čas a peníze. Které z nich by podle Vašehonázoru neměly uniknout jejich pozornosti?To, že firmám šetříme finance a čas, uvádějí naši klienti v dotaznícíchpoté, co převezmou výsledky naší práce. Na základětěchto průzkumů také můžeme tvrdit, že převážná většina našichklientů by služby CzechTrade doporučila ostatním. To je pronás velmi důležité. Ke klientům přistupujeme hodně individuálněa snažíme se jim šít služby na míru. Co exportér, to jiné zadání,jiné očekávání…Poměrně novou službou, kterou mohu doporučit, jsou exportnítréninková centra ve 14 zahraničních kancelářích CzechTrade.Firmy je využívají v době, kdy se rozhodují, zda si v novémteritoriu otevřou vlastní zastoupení. Pod vedením zástupceCzechTrade si mohou trh vyzkoušet „na nečisto“. A za dalekonižších finančních nákladů, než kdyby se o to pokoušely samy.Navíc v některých zemích je z hlediska prestiže důležité, že máfirma stejnou adresu jako vládní agentura. Tato služba většinouvyústí v dlouhodobou spolupráci, což je asi nejlepší důkaz rostoucídůvěry v naši činnost.Náš Adresář exportérů na internetu už sice není žhavou novinkou,ale jak zjišťujeme, spousta firem ještě o jeho přednostech neví.A přitom se jeho prostřednictvím mohou prezentovat až v šestijazycích, které si vyberou z celkové nabídky čtrnácti jazyků.Výhodou je vedle skutečnosti, že adresář se v běžných internetovýchvyhledávačích řadí mezi přední odkazy, také fakt, že lze zápisv něm získat za příznivější ceny, než za jaké by se podobnáslužba pořídila u komerční firmy. Placené záznamy stojí necelé třitisíce korun u rozšířené prezentace firmy a necelých pět tisíc korunstojí podrobná prezentace výrobku nebo služby, která už můženahradit jednoduché webové stránky. Kromě toho jsou zápisyz Adresáře exportérů prezentovány také na webech našich zahraničníchkanceláří a dále na stránkách 220 zastupitelských úřadůČR v zahraničí. Za zmínku stojí, že jeho návštěvnost stouplaběhem uplynulého roku o více než dvě stě procent!Projevila se nějak současná hospodářská situace v poptávcepo vašich službách?Mnoho firem je v situaci, že jim najednou vyschnul hlavní kanálodbytu. Česká republika jim naštěstí může vyjít vstříc prostřednictvímpoptávek zahraničních podniků, o které se se znalostíprostředí a podmínek starají jednak naši lidé z agenturyCzechTrade v zahraničí, jednak obchodní radové. Návštěvnostnašeho webu je trojnásobně větší než vloni. Dřív, když jsmeuveřejnili nějakou exkluzivní poptávku v zahraničí, tak na tov průměru reagovala jedna, dvě firmy, dnes je jich deset, patnáct.Samozřejmě požadavky na úroveň služeb se liší, jsou podniky,které chtějí konkrétní monitoring poptávek oborů nebo teritorií,a právě zde vidím rychlejší cestu k úspěchu.Nyní je obecným trendem takzvaně ořezat, co se dá, a zaměřitse na to, co má největší potenciální poměr užitku ke vstupům.Snažíme se ale firmám vysvětlovat, že to není všechno, žeje nesmírně důležité investovat do inovací, výzkumu a vzdělávání.Ze svého pohledu vnímáme pokles zájmu právě v oblastizískávaní znalostí o exportních teritoriích, což se dlouhodoběmůže stát velkým handicapem. Z tohoto důvodu jsme hledali řešenípro ekonomicky výhodnější zázemí k rozvoji jejich exportníchkompetencí. Vzhledem k tomu, že se rozbíhají programy zestrukturálních fondů, v jejichž rámci by mohly získat různé úrovněrekvalifikace pro své zaměstnance, rozhodli jsme se splnitpodmínky pro akreditaci ministerstva školství pro náš kurz Úspěšnýexportér. Nyní si u nás firmy mohou za strukturální evropsképeníze objednat špičkové kurzy rozvoje exportních kapacit.Novinka není v obsahu, ale v akreditaci. Ta nás opravňujevystupovat jako oficiálně uznávaná vzdělávací instituce, což jei podmínka pro získání prostředků ze strukturálních fondů. Firmytak mohou dosáhnout na peníze z Operačního programuLidské zdroje a zaměstnanost – grantového programu „Školeníje šance“ a z individuálního projektu „Vzdělávejte se!“. V kurzupřednášejí špičkoví odborníci z teorie i praxe. Jsme schopni firmámpomoci i se samotnou procedurou získání prostředků.V krizi není čas na metodu pokusů a omylů. Bez základních znalostímezinárodního marketingu, práva, kultury a taktiky vyjednávání,prezentace v angličtině a dalších dovedností se exportníúspěch jen tak nedostaví.O CzechTradeAgentura CzechTrade byla založena jako příspěvková organizacena podporu obchodu rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu1. května 1997. CzechTrade je národní proexportní organizacíČeské republiky (National Trade PromotionOrganization – TPO). Již více než jedenáct let doprovází svýmiinformačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozcena zahraniční trhy. Jejím hlavním cílem je rozvíjet mezinárodníobchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničnímisubjekty.www.czechtrade.czZa rozhovor poděkovalPavel Švejdapředseda redakční rady ip ttASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âRVedení 22. 6. 2009Jednání řídil prezident AIP ČR K. Šperlink.V průběhu jednání byly schváleny tytonejdůležitější závěry:– informovat sekretariát AIP ČR o změnáchkontaktů (tel., fax, e-mail) členůAIP ČR; zajistit vzájemné odkazy webstránek AIP ČR a členů AIP ČR– předkládat návrh aktualit k umístění naweb AIP ČR, části Aktuality a Z činnostičlenů AIP– využívat „Diskusní fórum“, předkládatnávrhy, náměty, doporučení a připomínkyk inovačnímu procesu v ČR a k mezinárodníspolupráci12 ip&tt 3/2009– členský příspěvek (2000 Kč) a služby (2000Kč) na rok 2009 dle závěrů dvoustrannýchjednání dosud neuhradily – Fakulta strojníČVUT v Praze, VŠE v Praze a ZČU v Plzni– doplnit databázi expertů MPO na hodnoceníprojektů; potvrdit zájem o zařazeníodborníků v působnosti členů vedeníAIP ČR do databáze (mail:svejda@aipcr.cz)– 9. mezinárodní moskevský salon inovacía investic, Moskva, 26. – 29. 8. 2009(P. Švejda)• možnost přihlásit své organizace dovýstavní části; jedná se o oficiálníúčast ČR; připravováno Česko-ruskéinovační fórum na 27. 8. 2009, pokynyna www.mpo.cz• možná účast v rámci doprovodnéhoprogramu Salonu (dosud potvrdili V.Sklenář a M. Beran); nahlásit J. Urbanové(jaroslava.urbanova@zephyr.cz)– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o zhodnocení činnostisubjektů v rámci Systému inovačníhopodnikání v ČR s těmito závěry:• Fakultu strojní a Fakultu stavebníČVUT v Praze – nahradit subjektem„ČVUT v Praze“ po volbě nového rektoraČVUT v říjnu 2009• AMAVET, ČAOE – ukončit Dohoduo součinnosti při rozvoji inovačníhopodnikání v ČR• SPTT – návrhy na další činnost, např.stejné postavení v rámci AIP ČR jakoSVTP ČR– nově zařadit např. Českou technologickouplatformu strojírenství, Národníklastrovou asociaci


• projednat s případnými dalšími návrhyv orgánech AIP ČR– do Systému doplnit členství AIP ČRv tuzemských (např. SP ČR, ICC ČR,Komora SNS) a zahraničních (např.T.I.I., ICSTI) organizacích, jejichž je AIPČR členem– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o zastoupení AIP ČRv krajích ČR s těmito závěry:• informace je uveřejněna nawww.aipcr.cz, část Odborné týmyk inovačnímu podnikání v krajích• AIP ČR zastupují v krajích ČR zástupciRRA, výjimku tvoří JAIP v ČeskýchBudějovicích a TIC Zlín; v Karlovarskémkraji dočasně Krajský úřad KVK• jednodenní školení zástupců AIP ČRse uskuteční v říjnu 2009, informacena výše uvedeném webu– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o činnosti vedení a pracovníchtýmů AIP ČR a redakční rady,písemná informace dále obsahuje údajeo využívání rubriky subjektů AIP ČRv ip tt, účasti na akcích AIP ČR a účastidelegovaných zástupců v komisi Inovaceroku za období 01/2008 – 05/2009• hodnocena byla účast na pěti vedeníchAIP ČR, čtyřech jednáních pracovníchtýmů, šesti jednáních RR,možnosti publikovat informace ve svérubrice v šesti číslech časopisu ip tt,účast na šesti akcích dle kalendářeAIP ČR a účast zástupců SVTP ČR,ČSSI, ASI, VŠE a ČSJ na čtyřech jednáníchKomise Inovace roku• nejaktivnějšími subjekty AIP ČR jsoupodle pořadí (bez komise Inovace roku):SVTP ČR 26 účastí ze 27 možných,AVO 21/27, ČKVŘ 15/27, ASI14/27, TUL 11/27; žádnou aktivitu nevykazujeAMAVET a ČZU, velmi malouČAOE, VŠB-TUO; součinnost s Fakultamistrojní a stavební ČVUT zajišťujíprůběžně členové vědeckých rad těchtofakult K. Šperlink a P. Švejda• projednat činnost delegovaných zástupcůa další aktivity subjektů AIPČR při dvoustranných jednáních 2010– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o přípravě INOVACE2009, Týden výzkumu, vývoje a inovacív ČR ve dnech 1. – 4. 12. 2009:– vzhledem k tomu, že členové vedeníAIP ČR nezaslali svá doporučení k přípravěprogramu INOVACE 2009, platístav projednaný 16. 3. 2009:■ 16. mezinárodní sympozium(1.–4. 12. 2009)Úterý, 1. 12. 200910.00 Plenární sekce (Jednací sálSenátu P ČR)16.00 Vernisáž výstavní části se křtemCD ROM Technologický profilČR, verze 10 (4. patro ČSVTS)18.00 Setkání vystavovatelůa účastníků INOVACE 2009(Klub techniků ČSVTS)Středa, 2. 12. 2009Enterprise Europe Network (TIC ČKD,Praha 9)Čtvrtek, 3. 12. 2009Odborné sekce (ČSVTS)10.00 Mezinárodní spolupráce ve VaVaINově: – Pracovní skupina ICSTI –Mezinárodní centrum provědeckotechnické informace– Česko – německá spolupráce(BMBF)Pátek, 4. 12. 200910.00 Předání ocenění v rámci 14.ročníku soutěže o Cenu Inovaceroku 2009 v součinnostis Inovačním fórem (Jednací sálSenátu P ČR)13.00 Jednání orgánů AIP ČR (vybranýsalonek Senátu P ČR)■ 16. mezinárodní veletrh invencía inovací (1. – 4. 12. 2009)platí struktura výstavních sekcí uveřejněnáv písemné informaci INOVACE 2009včetně operačních programů 2007 – 2013(naváže na strukturu výstavních sekcí IN-OVACE 2008, nově zařadit další subjektyinovační infrastruktury, např. technologicképlatformy a klastry)Výstavní část se uskuteční v přízemía 4 NP budovy ČSVTS– Přihlášené produkty do soutěže o CenuInovace roku 2009– Prezentace vystavovatelů (u jejichposterů) – garantují vystavovateléInformační centrum INOVACE 2009(místnost č. 137, 1. patro ČSVTS)■ 14. ročník Ceny Inovace roku 2009platí podmínky uveřejněné v písemnéinformaci INOVACE 2009 a v přílozeTransfer technologií v ip tt 4/2008, str. XI-II -XIV; na webu AIP ČR (www.aipcr.cz);brožura Cena Inovace roku 2009– projednat záštitu předsedy vlády ČRnad INOVACE 2009 a Cenou Inovaceroku 2009– zaslat doporučení k obsahové přípravěINOVACE 2009 – téma pro vystoupenív rámci sekcí s přednášejícím;výstavní sekce se zdůvodněním– v rámci výstavní sekce budou prezentoványpřihlášené produkty do soutěžeo Cenu Inovace roku 2009 (vyhlášenívýsledků soutěže se uskutečnív závěrečný den INOVACE 2009 –v pátek 4. 12. 2009 spolu s vyhodnocenímINOVACE 2009 a jednáním orgánůAIP ČR)– připravit scénář předávání Ceny Inovaceroku 2009 (součinnost s Inovačnímfórem)– předložit návrh (zaslat mailem: svejda@aipcr.cz)předpokládaného rozsahuúčasti zastupované organizaceve výstavní části INOVACE 2009,předpokládaného počtu přihlášenýchproduktů do soutěže o Cenu Inovaceroku 2009– předložit návrh reklamních a upomínkovýchpředmětů pro účastníky INO-VACE 2009– program INOVACE 2009 projednatv programovém a organizačním výborudne 9. 9. 2009 a předložit ho vedeníAIP ČR 21. 9. 2009– vedení AIP ČR vzalo na vědomí tytoinformace:– aktuální stav přípravy Technologickéagentury ČR – organizační složkastátu, zřízení TA ČR je vymezenov zákoně 110/2009 Sb., statut, pracovnískupina, zvolení předsednictva,výběr sídla, rozpočet TA ČR; novésložení RVVI (K. Šperlink)– informace z jednání orgánů E!: Cenuza nejlepší inovační projekt „Železničníprojekt“ získala firma z ČR; novýmasociovaným členem E! je Jižní Korea(K. Šperlink)– mezinárodní konference a 60. jednáníorgánů ICSTI (www.icsti.ru) v Praze;konference a 61. orgány se uskutečnív roce 2010 v Baku (P. Švejda)– seminář Technologický profil ČRv rámci doprovodného programuFOR ARCH 2009 (V. Mísařová)P. Š.SPOLEâNOST VùDECKOTECHNICK¯CH PARKÒ âRVýbor 12. 6. 2009Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.V jeho průběhu byly projednány všechnyplánované úkoly a schváleny tyto nejdůležitějšízávěry:• zasílat informace o činnosti v regionechJ. Lakomému, který je umístí nawww.svtp.cz;• prezentovat dva VTP v časopisu Inovačnípodnikání a transfer technologiív každém čísle:3/2009 – VTP Řež– Technologický inkubátor VUTa TI2 v Brně4/2009 – CTTV – INOTEX Dvůr Královénad Labem– Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava• zabezpečit prezentaci SVTP ČR na 51.MSV v Brně (14.-18. 9. 2009); rozeslatprogram prezentace ve výstavní částia v rámci doprovodného programuMSV• zaslat informace o činnosti v regionechJ. Lakomému, který je umístí nawww.svtp.cz;• výbor SVTP ČR schválil tato kritériapro 10. etapu akreditace VTP v ČR:– vyřešené otázky majitel – zakladatel– provozovatel– inkubátor malých a středních inovačníchfirem– transfer technologií– výchova k inovačnímu podnikání– kvalitní technické a poradenské služby– aktivní součást inovační infrastruktury• doplňující kritérium:– VTP je členem SVTP ČR• důraz bude kladen na kvalitu a charakterinovačních firem umístěných v jednotlivýchVTP, na zkvalitňování činnosti VTPa zvyšování procenta obsazených plochve VTP inovačními firmami; současněbude posuzována hustota VTP v krajíchČR, jejich vazby na regionální inovačnístrategie a inovační infrastrukturu3/2009ip&tt13


• členové výboru SVTP ČR vzali na vědomíinformaci P. Švejdy, řešitele projektuLA 336, o mezinárodní spolupráciSVTP ČR v roce 2009;obsahová struktura úkolů a cilů:– potřebné informace k mezinárodníspolupráci umísťované na domovskéstránce SVTP ČR včetně elektronickéhokatalogu VTP SVTP ČR– multilaterální spolupráce (IASP, SPI-CE, EBN)– bilaterální spolupráce se sdruženímiVTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu,Rakousku, Slovensku, Polsku,Švýcarsku, Ruské federaci,ČLR, zemích Indočíny a dalších zemí(vč. vytváření podmínek pro dvoustrannouspolupráci jednotlivýchVTP a inovačních firem v nich umístěných)• zaslat zhodnocení své dosavadní činnostia plán aktivit v rámci mezinárodníspolupráce do konce roku 2009• členům výboru SVTP ČR byla předánabrožura KONTAKT 2009; předložitprojekty dvoustranné mezinárodníspolupráce VTP s partnerskými zeměmiv rámci programu KONTAKT – mobilita• členové výboru SVTP ČR vzali na vědomíinformaci M. Dittricha, J. Herinkaa D. Sobieské o přípravě nových projektůSVTP ČR:– byl podán a je hodnocen projekt „Národnísíť spolupráce univerzit“– je připravován projekt „Síť BusinessAngels“ (jako součást Národní sítěVTP v ČR)– je připravován projekt v rámci OPLZZ (prioritní osa 1 – adaptabilitaa konkurenceschopnost zaměstnancůVTP v ČR) v rámci připravovanévýzvy pro profesní oborová a odvětvovásdružení• připravit informaci o těchto projektechna další jednání výboru• členové výboru SVTP ČR vzali na vědomíinformace o:– 9. mezinárodní moskevský salon inovacía investic, Moskva, 26.-29. 8.2009++možnost přihlásit své organizacedo výstavní části; jedná se o oficiálníúčast ČR; připravováno Česko-ruskéinovační fórum 27. 8. 2009• členové výboru schválili nového členaSVTP ČR – právnická osoba:VTP Centrum aplikovaného výzkumuDobříš, a.s., zástupce MUDr. Lumír Žila• aktualizovat údaje o VTP v elektronickémkatalogu VTP SVTP ČRMezinárodní porada ředitelůvědeckotechnických parkůVe dnech 11.-12. června 2009 se veVědeckotechnickém parku a Podnikatelskéminkubátoru Řež (www.ujv.cz) uskutečnilamezinárodní porada ředitelů vědeckotechnickýchparků (dále VTP).Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.Zúčastnili se jí zástupci 24 provozovanýchVTP v ČR, 2 připravovaných VTP,zástupci MPO, CzechInvestu, OÚ Husinec,COMTECH VTP ÚP a Jihočeskéagentury pro podporu inovačního podnikání.Porady se účastnilo celkem 40osob.V průběhu porady se uskutečnilo dne12. 6. 2009 od 8 hodin jednání 77. výboruSVTP ČR.Program porady:11. 6. 2009, čtvrtek – Konferenčnícentrum Řež12.30 – Ubytování účastníků13.00 – Sraz účastníků v Konferenčnímcentru ÚJV Řež13.30 – Prohlídka Technologického parkuŘež– prohlídka a exkurze společnostiOPTAGLIO• Prohlídka Vědeckotechnického parkua Podnikatelského inkubátoru Řež– experimentální hala objektu 213 –Smyčky– podnikatelský inkubátor na ReaktoruLRO16.00–18.00 Porada ředitelů – 1. částřídí P. Švejda– kontrola plnění závěrů porady ředitelůve Zlíně, 2008– národní síť VTP v ČR, elektronickýkatalog– předání akreditačních osvědčenív rámci 9. etapy akreditace– příprava 10. etapy akreditace VTPv ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platnostíod 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011– mezinárodní spolupráce SVTP ČRv roce 200918.00-22.00 – Společenský večer s překvapenímv hotelu Vltava12. 6. 2009, pátek – zasedací místnosthotelu Vltava, Husinec – Řež8.00 – Výbor SVTP ČR (viz samostatnýzápis)10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry– informace o projektech v rámci programuPROSPERITA II (P. Porák, P.Kolář)– INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývojea inovace v ČR, 1.-4. 12. 2009;prezentace SVTP ČR, VTP a inovačníchfirem umístěných ve VTP; přihláškydo 14. ročníku soutěže o CenuInovace roku 200912.00 – oběd, odjezd účastníkůK jednotlivým částem programu:Prohlídka VTPV úvodu setkání přivítal účastníky poradygenerální ředitel ÚJV Řež A. John, seznámilúčastníky porady se strukturou,činnostmi a aktuálními úkoly tohoto akreditovanéhoVTP. Poté následovala prohlídka– Optaglio s.r.o. (www.optaglio.cz),experimentální hala objektu 213 – Smyčkya reaktor LR0.Porada ředitelů VTPPrezident SVTP ČR P. Švejda ke kontroleplnění závěrů poslední porady veZlíně ve dnech 5.-6. 6. 2008 konstatoval,že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.Zejména ocenil přípravu a vydánípublikace Vědeckotechnické parky v ČR,SVTP ČR, 2008 s tím, že všechny VTPdostatečně nevyužily tuto formu public relationsSVTP ČR.V úvodu porady předali P. Švejda a J.Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupciVTP a PI Řež. K dnešnímu dni je 26akreditovaných VTP, z toho 23 bylo předánoosvědčení. Dosud nepřevzaliosvědčení zástupci Podnikatelského inkubátoruSTEEL IT, Třinec; Vědeckotechnickéhoparku VZLÚ Praha a.s.; Technologickéhoinkubátoru VUT v Brně s.r.o.P. Švejda informoval o stávajícím stavuNárodní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných,dalších provozovaných a připravovanýchVTP, které tvoří tuto síť jsouna www.svtp.cz) a elektronickém kataloguVTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávajícínedostatky v aktualizaci údajůo jednotlivých VTP v tomto katalogu, cožoslabuje postavení jednotlivých VTP přijejich součinnosti s tuzemskými a zahraničnímipartnery.Dále informoval o připravované 10. etapěakreditace VTP v ČR, která bude provedenadle stavu k 31. 12. 2009, s platnostíod 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011.Akreditace bude vzhledem k dokončováníprojektů v rámci programu PROSPERI-TA II průběžně, rozhodnutí o akreditacibudou předávána po splnění akreditačníchpodmínek na základě žádosti o akreditacijednotlivých VTP. Podklademk udělení akreditace budou i nadále údaje14 ip&tt 3/2009


uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickémkatalogu VTP SVTP ČR.Účastníci porady projednali informacio zabezpečení mezinárodní spolupráceSVTP ČR v roce 2009. Zahraniční partneřiSVTP ČR na bilaterální a multilaterálníúrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz.Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjetsoučinnost mezi jednotlivými asociacemi(společnostmi) VTP, navázat na nispolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerskýchzemích a nově spolupráci meziinovačními firmami umístěnými v těchtoVTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČRje zajišťována v rámci programu INGO.Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P.Švejda, zodpovědnost členů výboru zaspolupráci s jednotlivými zahraničnímipartnery je umístěna na webu SVTP ČR.SVTP ČR se bude prezentovat na 9.Moskevském mezinárodním salonu inovacía investic ve dnech 26.-29. 8. 2009,P. Švejda informoval o možnosti přihlásitjednotlivé VTP a inovační firmy v nichumístěné na tento veletrh (další informace:www.extech.ru).V průběhu porady vyslechli její účastnícivystoupení O. Lukáše, COMTECH„Prezentace výsledků PR strategie VTPUP + další doporučení“.V úvodu druhého dne porady seuskutečnilo jednání 77. výboru SVTP ČR.Zápis z tohoto jednání je umístěn nawww.svtp.cz. Jednání projektového týmuNárodní síť VTP v ČR a akreditační komisese neuskutečnila z důvodu projednáníaktualit ve výboru SVTP ČR. Obě plánovanájednání se uskuteční 22. 9. 2009.Od 10 hodin seznámili P. Porák a P. Kolářs aktuálním stavem financování projektův rámci program Prosperita II (harmonogramprogramu – předregistrační a registračnížádosti, plné žádosti; financování dominimis; komunitární rámec; změny v uznatelnýcha neuznatelných nákladech; nutnoststavebního povolení; etapy projektů; poradenskéslužby; parametry programu, síť regionálníchporadenských center, dočasnýrámec – navýšení de minimis na 500 tis.EUR u projektu nad 100 mil. Kč, předávánídotace a odečet příjmů – nová metodika odpočtupříjmů od 02/2009, aj.). Oba odpovědělina četné dotazy účastníků porady. P.Porák informoval o „Studii Prosperita I“, kterouprovádí Asociace výzkumných organizací(V. Neumajer, M. Janeček, T. Prnka, J.Kunčický, aj.) a požádal zástupce VTPo spolupráci při vyplňování studie. P. Švejdav závěru poděkoval oběma hostům za kvalitnívystoupení a potvrdil zájem o další spolupráciSVTP ČR s MPO a CzechInvest v tétooblasti.V další části jednání informoval P. Švejda o:– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačníchfirem v nich umístěných v jednotlivýchčástech INOVACE 2009, Týdenvýzkumu, vývoje a inovací v ČR(1.-4. 12. 2009):• sympozium (16. ročník) – v rámciMezinárodní vědeckotechnické spolupráce3. 12. 2009 prezentovat vybranéVTP• veletrh invencí a inovací (16. ročník)– prezentovat Národní síť VTP v ČR,jednotlivé VTP a inovační firmyv nich umístěné včetně inovačníchfirem, které dosáhly inovační zralostia opustily VTP• Cena Inovace roku 2009 (14. ročník)– přihlásit inovační produkty inovačníchfirem do soutěže (podmínky vizwww.aipcr.cz).– prezentovat VTP v rámci odborných týmůk inovačnímu podnikání v krajích, za-hrnout je do připravované regionální inovačníinfrastruktury; informoval o zástupcíchAIP ČR v krajích ČR a uvedl, že J. Lakomýv Jihočeském kraji a D. Sobieská veZlínském kraji jsou zástupci AIP ČR v těchtokrajích; M. Dittrich je místopředsedouRady pro VaVal Královéhradeckého kraje(členem této Rady je P. Švejda).– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projektydo programu dvoustranné vědeckotechnickéspolupráce KONTAKT, vyhlašovanémMŠMT; předány informačnímateriály KONTAKT 2009.Po ukončení jednání se uskutečnilo neformálnísetkání v restauraci hotelu Vltava.Mezinárodní porada ředitel VTP bylahodnocena jako velmi úspěšná, byly projednányotázky zakládání, dalšího rozvojea forem podpory VTP v ČR včetně spolupráces mezinárodními partnery.Přizvaní zástupci připravovaných VTPocenili možnost seznámit se s dosavadnímizkušenostmi v této oblasti a ocenilidlouholetou spolupráci SVTP ČR s MPOa Czechinvest.P. Švejda poděkoval kolektivu J. Rouseza vytvoření velmi dobrých podmínek prouskutečnění mezinárodní porady.Další mezinárodní porada ředitelů VTPse uskuteční ve VTP Agritec Šumperk vedne 10.-11. června 2010.P. Š.âESKÁ SPOLEâNOST PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIEOcenění Investor roku 2008Dne 23. 6. 2009 ve večerních hodináchbyla v Praze vyhlášena ocenění Investorroku 2008. Z rukou premiéra Jana Fischera,ministrů průmyslu a obchodu, financí,místního rozvoje, práce a sociálníchvěcí a dalších hostů převzali vítězovésvá ocenění v Trojském zámečku.„Česká republika vybudovala vynikajícíinvestiční prostředí. V průměru s více nežčtyřmi sty eur přílivu zahraničních investicročně na jednoho obyvatele ČR jsmenejúspěšnější zemí ve střední a východníEvropě. A to znamená, že se u nás investorůmlíbí, protože tu neustále investujído dalších expanzí, do nákupunových technologií, do zaměstnávánídalších lidí,“ říká předseda vlády JanFischer. „Chtěl bych poděkovat všemoceněným a pogratulovat jim k jejichsprávnému rozhodnutí svěřit své investiceprávě České republice.“Záštitu nad oceněním Investor rokupřevzal ministr průmyslu a obchodu VladimírTošovský. „V době, kdy světováekonomika není v nejlepší kondici, jetřeba maximálně oceňovat pozitivnípříklady firem, které vědí, že jim investiceprávě v České republice pomůžouuspět v globální konkurenci,“ říká VladimírTošovský. „Nabízíme kvalifikovanéodborníky, špičkovou vědu i prostředípodporující inovace.“„Rok 2008 znamenal zásadní obrat vesložení nových investic. Namísto výrobypoprvé v historii získala Česká republikavíce projektů do výzkumu a vývojenebo do služeb. Zaprvé to znamenáohromný úspěch a potvrzení kvalit Českérepubliky, a za druhé se to ovšem taképromítlo do mnohem tvrdší konkurencepři výběru vítězů,“ říká Alexandra Rudyšarová,pověřená generální ředitelkaagentury.Ocenění Investor roku se vyhlašujev těchto kategoriích:Nejvýznamnější investor roku –zpracovatelský průmysl1. místo: IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,člen skupiny Teva (Opava)2. místo: Panasonic Automotive SystemsCzech, s.r.o. (Pardubice)3. místo: VÍTKOVICE HAMMERING a.s.(Vítkovice, Ostrava)3/2009ip&tt15


Nejvýznamnější investor roku –strategické služby1. místo: IBM Česká republiky, spol. s r. o.(Praha)2. místo: Monster Worldwide CZ s.r.o. (Brno)3. místo: Covidien AG, organizační složka(Praha)Nejvýznamnější investor roku –Investice s největším inovačnímpotenciálem1. místo: CPN spol. s r. o. (Dolní Dobrouč,Ústí nad Orlicí)2. místo: WITTE Nejdek, spol s r.o.(Nejdek)3. místo: COMTES FHT a.s. (Dobřany,Plzeň)Subdodavatel roku – Kontrakt rokuIMOPRA s.r.o. (Nivnice, Uherský Brod)Subdodavatel roku –Technologický přínos rokuSTROJCAR s.r.o. (Opava)Ocenění za největší přínos k rozvojiinvestic v ČRČEZ, a.s.Zvláštní ocenění AFI za největšípřínos k rozvoji podnikatelskéhoprostředí v ČRWeston Stacey, výkonný ředitel Americkéobchodní komory v České republicePro inovační podnikání v ČR je zajímavé,že třetí místo v kategorii Investice s největšíminovačním potenciálem získala výzkumnáorganizace COMTES FHT a.s. zarozšíření svých výzkumných služeb v roce2008. COMTES FHT v tomto roce začal plněvyužívat nový výzkumný areál v Dobřanech,cca 10 km od Plzně. Zde byly podstatněrozšířeny laboratoře elektronovémikroskopie ( se špičkovým SEM mikroskopemfirmy JEOL s rozlišením až 1,5 nm ),laboratoře technologické ( o vakuovou pecSCHMETZ s rozsahem teplot až 1 300 o Ca s možností kryogenního podchlazovánítekutým dusíkem ) a laboratoř simulace termomechanickýchprocesů ( simulátor tvářecíchcyklů na bázi hydraulického strojeTMS doplněného o řízení, snímání a ohřevyna základě vlastního užitného vzoru ).Kromě těchto nových investic COMTESFHT provozuje i metalografickou a mechanickouakreditovanou zkušebnu. Společnostposkytuje výzkumné a vývojové službystrojírenským firmám v ČR i v zahraničí(SRN, Rakousko, Slovensko) a účastní seřešení mnoha národních i mezinárodníchvýzkumných projektů. Zaměstnává 40 pracovníků,z toho 25 výzkumníků.COMTES FHT a.s. je členem České společnostipro nové materiály a technologie,Asociace výzkumných organizací a Svazukováren České republiky. V loňském rocevstoupil aktivně i do založení České technologicképlatformy Strojírenství.Karel ŠperlinkâESK¯ SVAZ STAVEBNÍCH INÎEN¯RÒEvropští koordinátoři v PrazeGenerální shromážděnía plenární zasedání ISHCCOdne 25.4.2009Pod záštitou rektora ČVUTprof.Ing. V. Havlíčka, CSc. –Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6Dne 25.4.2009 seuskutečnilo pod záštitourektora Českéhovysokého učenítechnického prof.Ing. Václava Havlíčka,CSc. a prezidentaČeského svazu stavebních inženýrů Ing.Svatopluka Zídka v Praze v Masarykověkoleji ČVUT Generální shromáždění mezinárodníorganizace stavebních koordinátorůISHCCO (International Safety andHealth Construction Cooordinators Organisation).Toto významné setkání evropskýchstavebních koordinátorů bezpečnostia ochrany zdraví při práci nastaveništi se uskutečnilo v Praze jako hlavnímměstě země předsedající Evropskéunii a bylo výrazem ocenění dosavadníspolupráce České společnosti stavebníchkoordinátorů ČSSI jako členské organizaceISHCCO, která obsahově a organizačnězajišťovala její generální shromáždění.Jednání proběhlo ve dvou částech, dopolednegenerální shromáždění a odpoledneplenární zasedání s účastí zástupců Evropskékomise. Dopolední část řídil prezidentISHCCO pan Jean-Pierre Van Lier z Belgiea přítomni byli zástupci národních organizacíkoordinátorů – pánové Maurizio Giullianiz Itálie (viceprezident ISHCCO), Bernd Ziegenfußze SRN (tajemník ISHCCO), PhilipsBaker z Velké Británie (hospodář ISHCCO)a dále Willy Imbrechts z Belgie, ThomasKuhnle z Rakouska, Roger Piotto z Francie,Sandra Kehr a Michael Jäger ze SRN, ManchelBernard z Lucemburska, Javier RodriguezMoisés ze Španělska, Georges Lobsigerze Švýcarska, Claudio Monforty zaENSHPO, Raimond Puig za FOCUSu, VladimírSklenář z ČR (ČSSK) a Zdeněk Caisz ČR (MPSV). Projednávána byla zprávao aktivitách ISHCCO prezidenta Van Liera,zpráva o spolupráci s Evropskou komisí a finančnízpráva hospodáře Bakera, zprávao prosazování evropské směrnice viceprezidentaGiullianiho, aktualizace internetovýchstránek G. Lobsigera, zprávy o aktivitáchjednotlivých národních koordinátorských organizacía prezentace úkolů ISHCCO propříští období. Výstupy generálního shromážděnílze shrnout m.j. do upevnění kontaktůs Evropskou komisí (viz následující plenárnízasedání za účasti EK a OSHA), vypracovánímezinárodního standardu ISHCCO propožadavky na vzdělání a odbornou praxi koordinátorůvč. podmínek získání certifikátupro výkon činnosti koordinátora, webovéPředsednictvo Generálního shromáždění ISHCCO zleva paní Sandra Kehr, (sekretariát),pan Bernd Ziegenfuß (tajemník), pan Jean-Pierre Van Lier (prezident), pan MaurizioGiulliani (viceprezident)16 ip&tt 3/2009


komunikační platformy ISHCCO jako zdrojeaktuálních a inovativních informací a podkladůpro koordinátory na základě analýzysoučasného stavu a postavení koordinátorův jednotlivých členských zemích Evropskéunie. Byly shrnuty získané národní informacepro vypracování metodiky činnosti koordinátoravč. Oznámení o zahájení pracía Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví připráci na staveništi. Sdělení Evropské komiseo praktickém provádění směrnice92/57/EHS ze dne 6.11.2008 je rovněž zohledněnopři odborné práci týmů ISHCCOtak, aby náměty a doporučení mohly býtuvedeny do konkrétní stavební praxe jednotlivýchzemí EU.Odpoledního plenárního zasedání se zaEvropskou komisi zúčastnili a své referátypřednesli paní Thérese Moitinho a pan CostasConstantiniou. Současně vystoupil sesvým příspěvkem i přítomný generální ředitelEvropské agentury bezpečnosti práce(OSHA) pan Jukka Takala. Další projednáníprezentovaných námětů a informací výšeuvedených účastníků jednání z EK k praktickémuprovádění evropské směrnice,ochota spolupracovat a konstatování rezervna úrovni některých členských zemí bylyuváděny jako podmínka dalšího zlepšenípráce koordinátorů a kooperace ve vzdělanostní,odborné, kvalifikační a certifikačníPrvní řada zprava Giulliani, Van Lier, Moitinho,Constantiniou, druhá řada zprava Imbrechts,Takala, Jäger, třetí řada zprava Cais, Sklenář,Kehr, Ziegenfußúrovni národních organizací sdruženýchv ISHCCO. Celkovou kvalitativní úroveň koordinacebezpečné práce je nutno perspektivněvýrazně zlepšit a na evropské úrovnimetodicky sjednotit, k čemuž může i pro případnounovelu předmětné evropské směrniceISHCCO jako mezinárodní koordinátorskáorganizace svými znalostmi a poznatkyvýrazně přispět. Stanovení metodickéhostandardu výkonu činnosti koordinátora sez tohoto pohledu jeví jako objektivní nutnosta evropské orgány a organizace jsou k tomupřipraveny. Dále byla zdůrazněna nutnoststálého využívání komunikačních zdrojůk prezentaci dobrých příkladů, vzorů, vzdělávacíchprogramů, školení, kurzů, workshopůa komentářů k příslušné legislativě. Odbornéa analytické podklady pro tuto práciby ve vzájemné spolupráci EK, OSHAa ISHCCO měly být připraveny a projednányv druhé polovině t.r.Generální shromáždění a plenární zasedánípokračovalo po skončení oficiální částiv neformální diskusi ve staročeské restauraciU Pinkasů, kde na pozvání Českéspolečnosti stavebních koordinátorů stráviliúčastníci jednání příjemný večer v diskusinejenom o odborných problémech.Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc.předseda ČSSKASOCIACE V¯ZKUMN¯CH ORGANIZACÍZe života AVONejvětší objem prací byl v období odposlední zveřejněné informace v této rubricevěnován zajištění valného shromážděníAsociace výzkumných organizacía splnění úkolů z jeho usnesení. Informaceo průběhu a závěrech tohoto shromážděnía Programové prohlášení AVObyly zveřejněny v minulém čísle.Přehled vybraných aktivit AVO:■ Hlavní běžnou činností AVO byla jakoobvykle poradenská činnost týkající sestávajících projektů výzkumu a vývojea vyhlašovaných dalších programůpodpory výzkumu a vývoje. Konkrétnídotazy se týkaly především změn, kterépřináší novelizace zák. č. 130/2002Sb. a uplatnění zásad „Rámce Společenstvípro státní podporu VaVaI“v české praxi. Uvedenou poradenskoučinnost poskytovaly i regionální pobočkyAVO v Brně a Ostravě.■ Zástupci AVO se aktivně účastní procesuvzniku Technologické agenturyČeské republiky (TAČR), která nahradív budoucnu řadu poskytovatelů dotacípro výzkum, vývoj a inovace. Byličleny přípravné skupiny pro vznik TA-ČR. Skupina připravila a předala RVVobsáhlý „Dokument pracovní skupinypro založení Technologické agenturyČeské republiky“, který si klade za cíl:– být podkladem budoucímu managementuTAČR k rychlé orientaci v problematice,– urychlit náběh činností TAČR, jakmilebude zřízena kancelář TAČR,– iniciovat další diskuse a kroky naúrovni RVV a ve spolupracujících rezortech.– Obecně prospěšná společnost „Aktivitypro výzkumné organizace,o.p.s.“, kterou založila Asociace výzkumnýchorganizací, je nositelemzakázky RVV, ve které má připravitpro budoucí předsednictvo základníadministrativní kroky pro vznik TA-ČR (zajištění prostor pro zaměstnance,informační systém apod.).Bližší informace o procesu zakládáníTAČR se lze dozvědět v článku výkonnéhopředsedy AVO „Technologickáagentura – vznik a funkce“v časopise Silikátového svazu „Keramickýzpravodaj“ (též v „Aktuality“na www.avo.cz).■ V rámci výzvy RVV k podávání návrhůna členy předsednictva a předseduTechnologické agentury České republikynavrhla AVO dva kandidáty.■ AVO zvítězila ve veřejné soutěži vyhlášenéMPO na zakázku „Vyhodnoceníefektivnosti programu OPPP Prosperita“.V zakázce se jedná o analýzuplnění cílů a výsledků programuProsperita I (r. 2003-2006). Na plněnízakázky se intenzivně pracuje. Kroměporovnání původních plánů s deklarovanýmivýsledky se uskutečnily i osobnínávštěvy parků a inkubátorů. Výsledkyzakázky budou použity jakodoporučení pro vyhlášení programuProsperita II s cílem zvýšení jeho efektivity.■ Zástupci AVO pokračovali ve svých činnostechv pracovní skupině MŠMT provyužívání evropského fondu regionálníhorozvoje v programovacím období2007 – 2013 a v monitorovacím výboruoperačního programu Výzkum a vývojpro inovace. AVO také připomínkovala5. verzi NP VaVaI. Zástupce AVO bylčlenem aplikačního panelu pro hodnocení„Aplikačního potenciálu, synergiía finanční udržitelnosti“ projektůpodaných do Výzvy číslo 1.2 – RegionálníVaV centra. Několik zástupců AVObylo oponenty jednotlivých projektů.■ Pokračovala úzká spolupráce s Radoupro výzkum a vývoj zajišťovaná předevšímprostřednictvím jejích členů –zástupců AVO. Kromě činností RVVuvedených v jiných bodech se AVO aktivněúčastní i úprav metodiky hodnocenívýsledků výzkumu a vývoje.■ Vzhledem ke změnám v poskytování institucionálnípodpory, kdy několik členůAVO, kteří v minulosti realizovali „Výzkumnýzáměr“ mění poskytovatele,AVO se dotázala RVV na postup v případě,že organizace doposud nebylapříjemcem institucionální podpory, alesplňuje podmínky vymezené novelouzákona č.130/2002 Sb. V odpovědi bylosděleno, že tyto organizace musí samyiniciovat u příslušného poskytovatele,aby je zařadil do návrhu výdajů naVaVaI za svou kapitolu a zároveň doložittomuto poskytovateli, že splňují zákonnépodmínky pro výzkumnou organizaci.Vzhledem k harmonogramupřípravy návrhu výdajů státního rozpočtubylo nezbytné tyto kroky učinit s dostatečnýmčasovým předstihem.■ AVO jako spolupříjemce projektu PI-DEA+ v programu EUREKA (hlavnímřešitelem je BIC Ostrava) se podílelona inicializaci jednoho projektu programuEURIPIDES. V příslušné výzvěnebyl projekt sice přijat, ale výběrovákomise doporučila, aby se po několikamalých změnách ucházel o přijetív další výzvě.■ Zástupci AVO jako členové Rady EURE-KA zajišťovali hodnocení projektů programuEUREKA a přípravu vyhlášení3/2009ip&tt17


veřejné soutěže. Nezanedbatelná bylaaktivní činnost zástupců AVO v komisíchjednotlivých programů podporyvýzkumu a vývoje na MŠMT, MPO, MO,AV ČR a u dalších poskytovatelů. ZástupceAVO byl také jmenován do RadyNárodního programu výzkumu I.■ AVO pokračovala ve spolupráci s Ministerstvemvnitra při realizaci programuvýzkumu a vývoje na období 2006– 2010 Bezpečnostní výzkum.■ Pokračovala spolupráce se Svazemprůmyslu a dopravy ČR a zejménaspolupráce s AIP ČR na Technologickémprofilu ČR, kde AVO jako garantzajistila aktualizaci údajů.■ AVO spolu se SP ČR připravuje jakokaždoročně v rámci MSV 2009 v BrněKonzultační den k problematice výzkumu,vývoje a inovací.– Smutné problémy se týkají spolupráces Inženýrskou akademií ČR na projektuKonzultační středisko pro podporuvyužití poznatků výzkumu v mezinárodníspolupráci. Po nečekaném úmrtíhlavního řešitele Ivana Dobiáše se nyníhledají formy dalšího řešení projektu.■ Náhlé úmrtí zakládajícího předsedy Ing.I. Dobiáše vyvolalo problémy i v asociaciAKTOP „Association of KnowledgeTransfer Offices and Professionals, o.s.“, kde je AVO členem. PředstavenstvoAKTOP podniklo řadu opatření pro obnoveníhladkého chodu společnosti a věří,že do konce srpna se podaří dokončitvšechny administrativní změny.■ AVO pokračuje ve spolupráci na přípravěprojektu VaVpI „Středočeskéhocentra rostlinných biotechnologií“.V současné době se upřesňují podmínkyjeho založení a budoucího provozu.V rámci činnosti centra založená„Česká technologická platforma rostlinnýchbiotechnologií“ již uspořádalasvou první valnou hromadu, na níž bylyschváleny její cíle a spolupráces dalšími subjekty.■ Na řadě českých i zahraničních konferencí,výstav a veletrhů byly prezentoványvýsledky projektu OKO AVO. V prvéřadě to byla každoroční konferenceKotle a energetická zařízení 2009v Brně, na jejímž pořádání se Asociacepodílí. Se svými příspěvky vystupovalizástupci AVO i na dalších konferencícha seminářích pořádaných jinými organizacemi(např. na konferenci METAL2009 – 18. Mezinárodní konferencemetalurgie a materiálů). Aktivně se zástupciAVO účastnili rovněž XIII. konferenceVýzkumného ústavu stavebníchhmot „Ekologie a nové stavební hmotya výrobky“ v Telči.■ Asociace uspořádala v rámci řešeníprojektu OKO AVO také řadu seminářůo možnostech a problémech financovánívýzkumu a vývoje, které bylyvěnovány kromě obecných informacíi vybraným aktuálním tématům, předevšímuplatnění novelizovaného zák. č.130/2002 Sb. a z něj plynoucích změnv systému podpory výzkumu a vývoje(hodnocení výsledků výzkumu a vývoje,vznik Technologické agentury). Seminářebyly organizovány jak přímo napracovištích firem, které o ně projevilyzájem (AVO nabízí tuto službu stálezdarma), tak formou volně přístupnýchspecializovaných seminářů.■ Velmi kladný ohlas mají semináře, kteréAVO pořádá společně s dalšími institucemia organizacemi poskytujícímiporadenství při získávání podpory provýzkum, vývoj a inovace. V loňskémroce to byly semináře pořádané s TCAV ČR a MPO. Letos měl velmi příznivýohlas seminář „Dotace pro výzkuma Vývoj“ pořádaný s Agenturoupro podporu podnikání a investic CzechInvestv Brně, na kterém zástupceAVO vystoupil na téma „Podpora výzkumu,vývoje a inovací z veřejnýchprostředků podle novely zákonač.130/2002 Sb.“.■ Asociace výzkumných organizací bylagarantem účasti České republiky namezinárodním veletrhu NationalManufacturing Week, Melbourne,Austrálie. Náklady na samostatný stánekČR hradilo z velké části MPOv rámci podpory exportu. Veletrh bylzařazen do kategorie B – Společná expoziceČR na výstavách a veletrzích.Veletrhu se účastnilo 10 českých firem,které ho hodnotily velmi kladně,zvlášť byla jimi oceněna velká podporaze strany Generálního konzulátu ČRv Sydney. Přípravě se velmi intenzivněvěnoval obchodní rada GK ČR pan JiříJaníček, dva dny strávil na veletrhui pan Vít Kolář, generální konzul Českérepubliky v Austrálii. V rámci českéúčasti byl za velké pozornosti australskýchzájemců uspořádán pracovníseminář s prezentací AVO a několikadalších vystavovatelů, po jehož skončeníproběhla tisková konference. Dálebyla realizována živě vysílaná relacev australském rozhlase SBS, v nížkromě zástupců AVO vystoupilo i několikdalších českých vystavovatelů.■ Při propagaci českého výzkumu a vývoje(nejen na výše uvedeném australskémveletrhu) se velmi osvědčila videoprezentaceAVO s některýmivybranými výsledky výzkumu a vývoječlenů Asociace. Stejně tak pozitivnípropagační roli sehrává reprezentačníkatalog českých subjektů aplikovanéhovýzkumu a vývoje v anglickéverzi (v barevné tištěné formě).■ Na základě usnesení valného shromážděníAVO rozeslal sekretariát AVOvšem členům Asociace „Dohoduo úhradě členských příspěvků a služebposkytovaných AVO“. Vzhledemk probíhající ekonomické krizi se valnéshromáždění usneslo neaplikovat standardní(již dříve schválenou) každoroční„valorizaci“ částek za služby dle skutečnéinflace s tím, že bude tento krokrealizován souhrnně po odeznění krize.S potěšením lze konstatovat, že členovéAVO berou své povinnosti vyplývajícíz jejich členství v Asociaci velmi odpovědněa všichni uhradili své platebnízávazky v době splatnosti.■ Sekretariát AVO posílal průběžně všemčlenům Asociace zajímavé zprávyz oblasti výzkumu a vývoje: upozorněnína termíny vyhlašovaných veřejnýchsoutěží na programy výzkumua vývoje včetně informací k vyplňovánípříslušných žádostí, odpovědi na nejčastějšídotazy z oblasti výzkumu a vývoje,pozvánky na zajímavé seminářea konference, aktuální informace z EU,upozornění na nové legislativní dokumentya další informace.Zasedání předsednictva AVOPředsednictvo Asociace zasedalo:19. 3. 2009 ve Výzkumném ústavubramborářském Havlíčkův Brod, s.r.o.,23. 4. 2009 v ÚJV Řež, a.s., bezprostředněpo valném shromáždění AVO.Hlavní témata jednání (kromě již výšeuvedených):– příprava valného shromáždění AVO– hospodaření Asociace v r. 2008– vyhlášení programů MŠMT a MPO– činnost společnosti Aktivity pro výzkumnéorganizace, o.p.s– soutěž Manažer roku– výklad termínu výzkumná organizacev podmínkách českých podnikatelskýchsubjektů– přijetí nových členů AVO.Kontakt:Asociace výzkumných organizací,Novodvorská 994, 142 21 Praha 4tel/fax: 241 493 138, tel. 239 041 998,e-mail: avo@avo.cz,www: http://www.avo.cz.K současné situaci ve financovánívýzkumu a vývojeV poslední době jsme bohužel svědkyčasto nenávistně a neférovými prostředkyvedené kampaně proti snížení institucionálnípodpory AV ČR, které je přehnanědramaticky označováno za likvidační pročeskou vědu. V takto vedené kampani nenínaprosto reflektována současná ekonomickákrize a její dopady včetně úspornýchopatření ve výdajích státníhorozpočtu, nutnost za této situace zajistitk vynakládaným prostředkům ze SF spolufinancovánía zabezpečit i jiné mandatornívýdaje na VaV, potřeba zvýšit podporuaplikovatelných výsledků VaV tak,aby se dosáhlo ve světě standardního poměrumezi podporou základního a aplikovanéhovýzkumu i potřeba posílit výzkumnoučinnost v univerzitní sféře. Nehovoříse v ní ani o možných rezervách v činnostiAV ČR, o její snaze zlepšit dosahovanévýsledky a tak získat další prostředky z institucionálníhofinancování či o jejím konkrétnímpříspěvku ke zkvalitnění systémuhodnocení VaV. Naopak se pouze požadujeudržení resp. navyšování institucionálníchprostředků pro AV ČR. V této forměvedení kampaně byl jako nový cílútoku i zdroj, odkud by se mohly převéstpožadované finanční prostředky, nyní nalezenaplikovaný výzkum!! Proto se zřejměv této kampani pracuje i s impertinentnímia neobjektivními argumenty typu„podpora aplikovaného výzkumu sloužípouze k impozantnímu vytunelování 2,5miliardy Kč do naprosto neproduktivníhoaplikovaného výzkumu“, „metodika hodnocenívýsledků RVV byla vytvořena pouzepro cílenou likvidaci AV ČR“, „Technologickáagentura je jen nová metoda, jaklít státní peníze do soukromých firem, v jejichžvedení sedí současní či bývalí politici“apod. Naprosto nelze souhlasit s takovýmiargumenty; tento způsob kampaněnemůže pak v žádném případě založit serióznídiskusi.Asociaci výzkumných organizací, kterázastupuje především aplikovaný výzkuma vývoj v podnikatelské sféře a která takéale nikdy nepodceňovala význam a úlohuzákladního výzkumu, není takto vedenáforma kampaně ze strany některýchpředstavitelů a pracovníků AV ČR samozřejmělhostejná a proto poskytla ČTKsvůj pohled na dané téma.18 ip&tt 3/2009


Prohlášení AVO k financovánívýzkumu a vývoje (VaV)V době, kdy se šetří na všech stranách,lze očekávat, že podpora výzkumu a vývojenebude růst, jak si na to akademické institucezvykly v minulých letech. Stejně takje zřejmé, že je nutné více přihlížet k přínosům,které jednotlivé instituce za prostředkyze státního rozpočtu vykazují.Akademie věd ČR vidí největší problém financováníVaV v malé odborné úrovni některýchčlenů Rady pro VaV (RVV), kterásvým rozhodnutím přidělovat institucionálnípodporu VaV podle dosažených výsledkůúdajně poškodila právě AV ČR. Pokudse ale podíváme na financování VaV z veřejnýchprostředků očima daňových poplatníků,pak se situace jeví poněkud jinak– jeho role spočívá přednostně v zajištěníbudoucí prosperity a celkové spokojenostiobčanů aplikací získaných poznatků VaV.Proto také ve většině rozvinutých zemí dominujepodpora aplikovaného výzkumu,ačkoli v Česku je tomu zatím bohužel naopak.Pokud je možno poukázat na nějakouslabost RVV, není to malá odbornost některýchčlenů, ale neschopnost čelit bezostyšnémuprosazování sobeckých zájmůněkterých výzkumných institucí na úkorpotřeb daňových poplatníků. Jednímz projevů byl v minulých letech enormnínárůst institucionální podpory, která by senyní měla oprávněně snižovat ve prospěchpodpory konkrétních projektů. Asociacevýzkumných organizací zastupuje v ČR vícenež 70 převážně soukromých institucí,zabývajících se aplikovaným výzkumema vývojem a má své zástupce v nejvyššíchorgánech včetně RVV. AVO – na rozdíl odzástupců akademické sféry – pokládá zadaleko závažnější nedostatek absenciucelené koncepce podpory aplikačníhosektoru, který by účinně podporoval ekonomickýrůst, zejména v oborech s vysokoutechnologickou náročností. Schopnostdopracovat excelentní vědecképoznatky a zavádět je do praxe je totiž přinejmenšímstejně důležitá, jako vědeckáexcelence.K. M.âESKÁ SPOLEâNOST PRO JAKOSTŠpičkoví manažeřina mezinárodní konferenciInovace pomáhají obrátit kriziv příležitost. A Model excelenceje nástroj k cestě vzhůruMnohé z toho, co zaznělo v příspěvcíchúspěšných tuzemských i zahraničníchmanažerů na konferenci „Jakřešit dopady krize na ekonomiku podniků“,pořádané v červnu tohoto rokuv Praze, zní až triviálně:Zaručený lék na krizi neexistuje. Nedělatnic je ovšem smrtelné.Hlavní otázka v souvislosti s krizínení „Co vláda?“, ale „Co podniky, comanažeři?“Je třeba vidět do budoucnosti, připravitse.Zásada je, neměnit strategii uprostředbouře.Prvním pilířem úspěchu k překonáníkrize je atraktivní produkt.Je dobře, když se firma vydá cestouúspor. Ale je třeba myslet také na to,aby někam došla. Jenom „sekání“ nákladůnepřežijete. V určité budoucnostimusíte vytvářet zisk. Je potřeba přemýšleto tom, jak vyrábět se ziskem.Zkvalitnění řízení procesů je nejlevnějšířešení. Proces je „jediné“, načem lze vydělat.Zejména v obtížných podmínkáchvyniká potřeba silného vedení – leadershipu.„PROFIT“ a „CARE/SUSTAINABILI-TY“ musí být v souladu.Ve „FLEXICURITY“ zaměstnanců musíbýt v rovnováze „FLEXIBILITY“ a „SE-CURITY“. Leckde v Evropě se ale zdůrazňujepříliš to druhé na úkor prvního.A především Krize je šance, případnětrochu odlišně Krizi je třeba obrátitv příležitost –– to bylo vyznění praktickyvšech příspěvků. Recesi je třeba využítnejen pro udržení, ale pro posíleníkonkurenceschopnosti.Manažeři úspěšných firem ale zřejmědobře vědí, že a proč právě tyto„banální“ pravdy je třeba připomínat,zdůrazňovat a prosazovat.Za předsednickým stolem zleva předseda Rady kvality ČR Robert Szurman (v zastoupení ministraprůmyslu a obchodu), prezident České manažerské asociace Ladislav Macka, ředitel Manažerskéhosvazového fondu a člen výboru České manažerské asociace Bohuslav Holub a JanHnátek, zmocněnec ČSJ pro mezinárodní spolupráci. Foto (4): ČSJ – Zdeněk SvatošKonference byla pořádána Českouspolečností pro jakost a Manažerskýmsvazovým fondem10. června tohoto roku v Praze pod aktuálním,ale dosti obecným názvem Jakřešit dopady krize na ekonomiku podniků.Více o jejím zaměření a programu prozrazovalaž podtitul Inovace managementuprocesů s využitím Modelu excelence EF-QM a dalších nástrojů. I když to nebyloexplicitně vyjádřeno, navazovala podvouroční přestávce na tradici tří „Konferencívítězů Evropské a Národní ceny zajakost“, které se uskutečnily v letech2004 až 2006.Jiří CiencalaKonala se pod záštitou ministra průmyslua obchodu ČR a Rady kvality ČRa byla pořádána v rámci Národního programukvality 2009 a s využitím prostředkůz rozpočtu MPO, projektu „Národní cenakvality – podnikatelský sektor“, jakopodpora podniků v období ekonomickékrize. Určena byla širokému okruhu zainteresovanýchúčastníků, počínaje vrcholovýmimanažery podnikatelských subjektůa představiteli nepodnikatelskýchorganizací i státních a společenských institucína straně jedné a učiteli a studentyvysokých škol na straně druhé.Všechny přednášky (viz v rámečku)měly v logicky sestaveném programu svénezastupitelné místo, význam a kvalitu,za nejvíce očekávané a sledované lzevšak zřejmě označit vystoupení paní LouiseBoulterové a Tonyho Bendella, kteřípod názvem Does investing in excellenceimpact on the bottom line? prezentovalivýsledky evropské objektivní vědeckéstudie jasně prokazující pozitivní vliv úspěšnéimplementace Modelu excelenceEFQM (prokázané získáním některé národní,regionální či evropské ceny) naekonomické výsledky a hodnotu podniku.Druhá z nejvíce očekávaných přednášekzahraničních účastníků Living BusinessExcellence at the Bosch Bursa DieselPlant (Bosch Sanayi ve Ticaret,Turecko – vítěz EFQM Excellence Award2008; Martin Ergi) prezentovala, proč3/2009ip&tt19


nocení – a v tom má model EFQM, modelCeny, smysl. To má hlavu a patu, toje třeba firmám určitě doporučit.Zavedení modelu EFQM je ve firměstrategickým rozhodnutím – se vším,co k tomu patří. Je to dlouhodobý proces,ale přináší efekty.Uplatnění Modelu excelence EFQMjako jednoho z nejkomplexnějšícha nejúčinnějších manažerských nástrojůpro řízení firmy či jiné organizacepřináší prokazatelné pozitivní efektyna její výsledky a tím i konkurenceschopnost.Objektivní evropská vědeckástudie i zkušenosti konkrétníchúspěšných firem to jednoznačně potvrzují.A kdy jsou konkurenceschopnosta co nejlepší ekonomické výsledkyfirmy důležitější, než právě v doběkrize, tedy nyní?Informace o Modelu excelence EFQM,jeho přínosech a možnostech implementace,programu Stupně excelence EFQMa o programu Národní ceny kvality ČR, jehožodborným garantem je ČSJ, a taképříslušné další odkazy naleznete na webovýchstránkách www.csq.cz/cs/centrum-efqm.htmla www.narodnicena.cz.Zleva Louise Boulterová, Tony Bendell a Carla GuerrováZdeněk SvatošČeská společnost pro jakost,redakce Perspektivy jakostisvatos@csq.cza jak se tato firma vydala na cestu uplatněníModelu excelence EFQM a v minulémroce na ní došla až k zisku nejvyššíhoevropského ocenění.Důležitou součástí programu byly takédiskuse k jednotlivým příspěvkům i tématůmi osobní kontakty a výměna zkušenostíúčastníků a přednášejících, a to jakv průběhu programu, tak při závěrečnémrautu v příjemném prostředí Japonské zahradyTOP Hotelu Praha, kde se konferencekonala (umocněném i nádhernýmpočasím a nápaditým občerstvením).Závěrem ještě několik citátů a celkovéshrnutí z řady příspěvků, pokud jdeo Model excelence EFQM a mezinárodní,resp. národní ceny za excelenci/kvalitu:Martin ErgiPozitivní efekt Modelu a cen kvality/excelencena úspěšnost firem je objektivnějednoznačně prokázaný.Model je flexibilní, i pro malé a střednípodniky. EFQM se snaží jim ho přiblížit,poskytuje nejrůznější pomoc.Evropa i celý svět mají v Modelu množstvíúspěšných malých firem. I v cenáchza excelenci dosahují často úspěchuprávě malé firmy.Je potřeba připomínat a vysvětlovat:ISO 9001 představuje minimální nutnouúroveň, potvrzení shody. Model excelenceje něco zcela jiného – cesta vzhůru,komplexní manažerský nástroj. Pomůžefirmě přežít a tvořit profit.Výstižnější je „cena za excelenci“, názevNárodní cena kvality zavádí lidi nascestí – nejedná se o kvalitu výrobků,jak by se zdálo, ale o celkovou kvalitu,excelenci, firmy.Model EFQM je manažerské přesvědčení.V době útlumu, krize, je třeba sesoustředit na sebeanalýzu, sebehod-Přehled přednesených příspěvkůa přednášejících:Význam podpory kvality řízení v doběkrize (R. Szurman)Úloha České manažerské asociacev podpoře manažerů (L. Macka)Evropa i firmy musí vidět za krizi(J. Mühlfeit – Microsoft; Manažerroku 1999)Krize – výzva a příležitost(J. Cienciala – Třinecké železárny;Manažer roku 2008)EFQM – a way to Excellence(C. Guerra – EFQM)Does Investing in Excellence Impacton the Bottom Line? (L. Boulter,T. Bendell – Middlesex Univ.Business School)Just in time v dodávkách (A. Stremler– Stremler A.G.)Tvorba a implementace strategie firmya její význam v době krize (P. Beneš– Pramet Tools)Zkvalitnění řízení procesů jenejlevnější řešení (L. Al-Dabagh –Beneš a Lát, vítěz Národní cenykvality ČR 2008)Zkušenosti z obratu kapitálu(U. Dörnhaus – Stremler A.G.)Living Business Excellence at theBosch Bursa Diesel Plant (M. Ergi –Bosch Sanayi ve Ticaret, vítězEFQM Excellence Award 2008)Kvalita – cesta k překonání krizea zvyšování výkonnosti (P. Hortlik –TPCA)Praktické zkušenosti s uplatňovánímspolečenské odpovědnosti firmy –CSR (J. Liška – Continental CR)Všechny prezentace s výjimkou dvouúvodních a závěrečné jsou veřejně dostupnéna webových stránkách MSFwww.msf.cz, případně si je lze vyžádatna České společnosti pro jakost.Evropský týden kvality v ČRJeště není pozdě se přihlásitObdobně tradiční akcí, jakou je „Týdenvýzkumu, vývoje a inovací v ČR“ –INOVACE s příslušným letopočtem, jepro pracovníky v oboru managementukvality a ve stále se rozšiřujícím okruhuoborů souvisejících každoroční listopadový„Evropský týden kvality v ČR“.Jak už tento název říká, jedná se o akci,resp. soubor odborných a odborně-společenskýchakcí, pořádaných v ČR v rámciEvropského týdne kvality – EQW, vyhlašovanéhokaždoročně Evropskou organizacípro kvalitu (EOQ). Letošním ústřednímmottem je „Quality makes the difference“,v české verzi pak „Odlište se kvalitou“. Našítradicí a specialitou je pak fakt, že EQWv ČR je součástí Listopadu – Měsíce kvality,jenž zaujímá přední místo v Národnímprogramu kvality příslušného roku, vyhlašovanémRadou kvality ČR. Tolik pro přesnost,i když trochu složitě...Jednou z nejvýznamnějších událostíTýdne je vždy pražská mezinárodní konferences příslušným mottem, letos tedyOdlište se kvalitou, pořádaná Českou společnostípro jakost. Ta se letos uskuteční vednech 3. a 4. listopadu 2009, jako vždyv osvědčených prostorách Národního domuna Vinohradech. Její program budepodle informací dostupných v době uzávěrkytohoto čísla ip&tt, tj. koncem července,zahrnovat plenární zasedání a osm specializovanýchsekcí na závažná tradiční i aktuální,„horká“ témata:Předběžný program konference3. 11. 2009● Plenární zasedání● Novinky v systémech managementu● Kvalita IT služeb z pohledu uživatele● Umíme zvládat náročnou realitu?● Kvalita ve zdravotnictví4. 11. 2009● Sebehodnocení – cesta zlepšování(EFQM – Kulatý stůl)● Přínos celoživotního vzdělávání prokvalitu● Kompetentní auditor – efektivní prováděníčinností – hodnota pro management● „Je společenská odpovědnost výhodnouinvesticí?“20 ip&tt 3/2009


Snahou organizátorů z ČSJ je mimo jinézajistit jako jednoho z přednášejícíchpro plenární jednání 3. 11. loňského vítězesoutěže European Quality Leader StevaBurnella z Velké Británie, jehož příspěvekvzbudil mimořádný ohlas naletošním kongresu EOQ v Chorvatsku.V rámci úvodního plenárního zasedáníkonference budou rovněž tradičně vyhlášenyvýsledky již 5. ročníku soutěže o CenuFrantiška Egermayera za nejlepší studentsképráce, organizované Českouspolečností pro jakost, a slavnostně předányceny nejúspěšnějším ve čtyřech kategoriích.V návaznosti na konferenci se 4. listopaduuskuteční rovněž v Národním doměv Praze na Vinohradech „Večer s Českoukvalitou“, jehož hlavním pořadatelemje Národní informační středisko podporykvality (NIS-PK). Společenskývečer, během něhož jsou předávánaoprávnění k užívání loga Česká kvalita,má za cíl ocenit a marketingově podpořitfirmy, které se staly držiteli značky kvalityzařazené do vládou ČR garantovanéhoprogramu Česká kvalita, a to divácky přitažlivouformou za účasti předních umělcůnaší populární scény. Tato akce, jejímyšlenka i realizace, si během minulýchročníků získala velkou oblibu a respekt.Skutečným vyvrcholením EQW v ČR,i když se letos stejně jako v loňském roceuskuteční z organizačních důvodů o týdenpozději než předchozí dvě akce, budejako vždy slavnostní večer ve Španělskémsále Pražského hradus předáním Národní ceny kvality ČR, zaúčasti vysokých státních představitelůa dalších osobností hospodářské, odbornéi politické sféry. Konat se bude ve středu11. listopadu, jeho hlavním pořadatelemje Sdružení pro oceňování kvality(SOK) a v rámci večera budou kromě Národníceny kvality předána i další vysokáocenění, mj. Cena Anežky Žaludové a titulManažer kvality roku udělované Českouspolečností pro jakost.A ještě pro úplnost: Stejně jako v minulýchletech, i letos připravuje Česká společnostpro jakost ve spolupráci s redakcíkomerčních příloh prestižního deníkuHospodářské noviny k Evropskému týdnukvality v ČR tematickou přílohu HN.Pod tradičním názvem Kvalita jakoslužba vyjde v pátek 30. října 2009 a mělaby v odborné části obsahovat mj. příspěvkypředních expertů k tématům, jakojsou:● Novinky v normách pro managementkvality● Kvalita certifikačních služeb● Nejvyšší evropské ocenění pro organizace– EFQM Excellence Award: pročstojí Česko stranou?● Využití Modelu excelence EFQM přinášíprokazatelné zisky● Zkušenosti vítězů Národní ceny kvalityČR 2008● Výzkum, vývoj, inovace – neodmyslitelnásoučást kvality● Co znamená opravdu „udržitelný rozvoj“:jak dál v krizi a po krizi?● Společenská odpovědnost organizací(CSR) – skutečnost, móda, nebo jenfikce?Inzertní část nabízí pak organizacímz příslušných oborů zajímavou možnostoslovení odpovídající dobře definovanécílové skupiny.Průběžně aktualizované informaceo výše uvedených i dalších akcích v rámciEvropského týdne kvality v ČR a Listopadu– Měsíce kvality včetně možnostípřihlášení se k účasti, příp. i k marketingovémupartnerství, naleznete na webovýchstránkách www.csq.cz, www.npj.cza www.scj-cr.cz.Zdeněk SvatošČeská společnost pro jakost,redakce Perspektivy jakostiTECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIBiodegradabilní materiályz PETDoktorandka TUL navrhujeekologické využitíPET lahvíVšude přítomné a obtěžující PETlahve lze přeměnit na užitečný a přírodunezatěžující materiál. Tvrdí to doktorandkaFakulty textilní Technickéuniverzity v Liberci Daniela Lubasová.Její práce na téma „Biodegradabilnínetkané textilie připravené z použitýchnápojových PET lahví“ získala letosv červnu první cenu na celosvětovétextilní konferenci Autex 2009.Nadnárodní firma TenCate, která se zaměřujena výrobu textilních materiálů proletectví, kosmonautiku a mimo jiné i navýrobu ochranných oděvů, nabídla autorcevítězné práce kromě finanční odměnytaké roční stáž ve svých provozech. „Největšíradost mám z toho, když vidím, ževýsledky naší práce jsou užitečné propraxi. Že jsem nezpracovávala příliš„akademické téma“, svěřila se studentkadruhého ročníku doktorského studia oboruTextilní materiálové inženýrství DanielaLubasová.Daniela Lubasová a Lenka Martinová v laboratoři na viskozimetru měří viskozitu polymerníchroztokůCo jsou biodegradabilní materiály ?Pro biodegradabilní materiály je charakteristické,že se v určitém prostředí,například v kompostu nebo v organismu,dokáží rozložit hydrolýzou nebo působenímmikroorganismů, aniž by zatížily životníprostředí. V přírodě se takové látkyběžně vyskytují v tělech živých organismů.Je to například želatina, kolagen nebochitosan, který se získává chemickoucestou ze schránek korýšů. Člověk alevyrábí velké množství odpadu, který sehromadí na oficiálních i černých skládkácha to přírodu velmi významně zatěžuje.V souvislosti s odpadem, se občasse mluví o „ekologické bombě“.Přeměna materiálů, které se v příroděrozpadají desítky až stovky let, na materiálys rychlým časem rozpadu (biodegradabilní)je proto velkou nadějí pro odpadovéhospodářství.Není to utopiePracovníci Ústavu polymerů Vysokéškoly chemicko-technologické v Prazedokázali pod vedením Ireny Prokopovévyrobit v laboratořích z PET lahví, kterése v přírodě rozpadnou řádově za desítkylet, biodegradabilní polymery. Ty serozloží do 60 dnů. „Rychlost rozpadu jezávislá na pH prostředí, vlhkosti nebopřítomnosti kyslíku. Důležité je, že setyto polymery rozkládají na neškodnélátky- především vodu a oxid uhličitý,“upřesnila Lenka Martinová, vedoucí3/2009ip&tt21


katedry netkaných textilií Fakulty textilníTUL.Přeměna PET lahví, tedy velmi stabilníhotermoplastického polyesteru (polyetyléntereftalátu)na biodegradabilní polymeryse dá zjednodušeně popsat tak, že sePET lahve rozemelou a do získané drtě sev určitém poměru přidá vodný roztok kyselinymléčné nebo glykolové. Následujícímichemickými postupy (syntézou) sepotom PET mění na biodegradabilní polymer.Touto problematikou se na VŠCHTPraha zabývají Jana Turečková a IrenaProkopová.Otázkou je, jak takto získané rychle serozpadající polymery dále využít. „Na katedřenetkaných textilií jsme navrhli postupy,jak z tohoto biodegradabilního polymeru,připraveného na VŠCHT, vyrobitnetkané textilie a to dvěma způsoby –elektrostatickým zvlákňováním a technologiímeltblown,,“ uvedla Martinová.Nejen rozložit ale i využítVeřejnost zná určitě zařízení Nanospider,na kterém se vyrábí vlákenná vrstvaelektrostatickým zvlákňováním polymerníchroztoků nebo tavením.To je metodazaložená na principu zvlákňování v silnémelektrickém poli. Potom lze také použíttechnologii meltblown. Při tomto postupuse roztavený polymer dopravík tryskám, kde se účinkem proudícíhovzduchu tvoří z polymerní taveniny velmijemná vlákna. V obou případech vzniknenetkaná textile, kterou lze použít napříkladpro výrobu filtrů, hygienických aplikacích,ve zdravotnictví, nebo jako nosičbakterií sloužících pro čištění kontaminovanýchodpadních vod..... a začít vyrábětDaniela Lubasová v oceněné práci došlak podstatnému závěru, že biodegradabilnípolymer získaný z PET lahví lzezpracovat oběma způsoby a porovnávalarozdíly mezi textiliemi vyrobenými uvedenýmimetodami.Zaměřila se na snadnost zpracovatelnostibiodegradabilního polymeru, výslednoumorfologii vrstev ( průměry vláken,měrný povrch, porozitu atd,).„Důležité je, že technologií meltblown lzevyrobit požadovanou textilii bez použitíorganických rozpouštědel. To znamená,že získaná textilie je rovněž biodegradabilnía po použití je možné ji bez obavkompostovat. Snažíme se v rámci projektuVýzkumné centrum Textil II navrhnoutnetkanou textilii, kterou by bylo možnévyrábět průmyslově. Její využití by bylovelmi široké. Rýsují se hlavně aplikacefiltrací a v oblasti hygieny,“ přiblížila svojezáměry Daniela Lubasová.Zbavit se odpadu způsobem šetrnýmk přírodě. Změnit nebezpečné skládkyalespoň částečně na něco, co příroděneškodí, třeba na bezpečné a užitečnékomposty. To je směr, kterým se snažíubírat doktorandka Daniela Lubasovái její vedoucí a vědecká pracovnice TULdocentka Lenka Martinová. Spolupracujípřitom nejen s VŠCHT v Praze ale takés Mikrobiologickým ústavem. Podle Martinovéje dobře, že se při řešení tohotoúkolu spojily vědecké kapacity z různýchoborů. „Mezioborová spolupráce můžepřinést nové a zajímavé aplikace i v netextilníchoborech,“ doufá Martinová.EuroNanoForum 2009– nanočástice železaNanomateriály jsou hitem dnešní doby.Pro svoje unikání vlastnosti jsouv centru pozornosti prestižních vědeckýchpracovišť i vývojových týmů významnýchfirem. Pořádají se odbornésemináře a konference se zaměřenímna nanomateriály a nanotechnologie.Čeští vědci hrají v této oblasti významnouroli. A to nejen kvůli unikátnímuobjevu průmyslové výroby nanovlákenna Technické univerzitě v Liberci. Velkoupozornost vědecké veřejnosti naevropské konferenci EuroNanoForumv Praze ve dnech 2.-5. června vzbudilnapříklad projekt čištění vody pomocínanočástic železa, který v terénu vespolupráci se společností Aquatestaplikuje vědecký tým Miroslava Černíkaz Ústavu nových technologií a aplikovanéinformatiky z Fakulty mechatronikya mezioborových inženýrskýchstudií liberecké univerzity.Princip sanace podzemních vod pomocínanočástic železa je založen na jejichschopnosti oxidovat se ve vodě a tím redukovatkontaminant na látku méně toxickou.Účastníky konference zaujalo i to, žese jedná o postup ekologicky velmi šetrný.„Oslovili nás zástupci italské výzkumnéorganizace ENEA, zástupce konsorciaz Benátek a také zástupci dvou řeckýchústavů. Benátské konsorcium má zájems námi spolupracovat na využití nanočásticželeza při čištění tamních lokalit, kteréjsou zatíženy směsnou kontaminací chlorovanýchuhlovodíků a těžkých kovů. Zástupcivýzkumné agentury pro nové technologie,energii a životní prostředí ENEAv Neapoli nám nabídli spolupráci na přípravěspolečných evropských výzkumnýchprojektů, stejně jako řecký institutchemického inženýrství a chemickýchprocesů. Finská technická univerzitaz města Espoo chce společně s námiověřovat účinnost nanoželeza při čištěníkontaminace arzenem. Oni využívají nanooxidů,zatímco my bychom alternativněpoužili elementární nanoželezo, které seve vodě oxiduje a vznikající směsné oxidyvážou arzén daleko pevněji než běžnésorbenty,“ uvedl Miroslav ČerníkAutorem metody čištění kontaminovanýchpodzemních vod pomocí nanočásticželeza je profesor W.-X. Zhang z LehighUniverzity v USA. Vědci z Technické univerzityv Liberci ale tuto vědeckou metoduvytáhli – stejně jako v případě průmyslovévýroby nanovláken- z laboratoře doterénu. Na deseti pilotních lokalitáchv České republice ji aplikují při čištěníspodních vod. Například ve vojenskémprostoru v Uherském Brodu, kde z velkokapacitníprádelny unikala do země organickározpouštědla. Nebo v Hořicíchv Podkrkonoší, historicky znečištěnýchchlorovanými etheny činností průmyslovéhopodniku Karbox. Dalšími vybranýmilokalitami jsou severočeské Kuřívody,kontaminované chlorovanými uhlovodíkyz činnosti sovětské armády, nebo Rožmitálpod Třemšínem, kde by si měly nanočásticeželeza poradit s polychrovanýmibifenyly.Podstata reakce, při které se měnívlastnosti toxických látek, je založena naschopnosti nanočástic železa působit naněkteré látky a měnit jejich oxidační stav.Například redukovat mocenství chrómuv toxických karcinogenních látkách zešesti na tři. Trojvalentní chrom je méněrozpustný i méně pohyblivý, vysráží sea kontaminovaná voda se stane opět čistou.Tento princip se dříve využíval v reaktivníchbariérách vyplněných železnýmipilinami. Reaktivní stěna se postavilado cesty kontaminované vodě a došlo zdek chemické reakci, při které se napříkladu nás nejběžnější kontaminant – chlorovanýeten- mění na prakticky neškodnýetylen.Dříve se také kontaminovaná voda odčerpávalaz vrtů vyhloubených do kolektorupodzemní vody a čistila se na povrchunapříklad přes aktivní uhlí. Tytometody jsou ale málo účinné, prostorověomezené a časově náročné. Ani po desetiletech čerpání se neprojevil na některýchlokalitách – například v Kuřívodech –očekávaný efekt. „Účinnější se jeví postup,při kterém se pod zem pomocíKolonizace 3D prostoru sítě nanovláken (typ 75) populací kvasinkových buněk, (ilustracezachování buněčné reprodukce v prostředí nanovlákenného nosiče).22 ip&tt 3/2009


Kolonizace 3D prostoru sítě nanovláken přirozenýmbakteriálním biofilmemaplikačních vrtů zasákne účinná látkaschopná vyvolat žádoucí reakci. Kontaminantse při ní mění na méně toxickoulátku, nebo na sebe váže vsáknutou látku,vysráží se, přestane migrovat a tím sev podzemí stabilizuje v omezeném prostoru.Pro tuto metodu založenou na oxidačněredukčních procesech se jakovhodná účinná látka již osvědčilo právěelementární železo,“ vysvětluje Petr Kvapilz Aquatestu. Zdůrazňuje, že zvláštěv lokalitě Chráněné oblasti přírodní akumulacevod Kuřívody, kde se v hloubce 40až 200 metrů v podzemí nachází podstatnázásobárna pitné vody, je šetrný postupsanace velmi důležitý.Nanomateriály právě svojí velikostí získávajíoproti látkám stejného složení speciálnívlastnosti. V případě nanočástic železavyužívají vědci jejich vysokéreaktivnosti a schopnost migrovat. To alena jednu stranu komplikuje například jejichskladování. Nanočástice železao průměrné velikosti padesáti nanometrůmají relativně velkou vysoce reaktivní plochu,na vzduchu okamžitě reagují s kyslíkema začnou hořet. Proto je na TULuchovávají v lahvích s vodním roztokem.Vzhledem k této rychlé oxidaci navíc přirozenénanočástice železa vyčerpají svojevlastnosti v krátké době a na malémprostoru. Proto se výzkum podle Černíkaj zaměřil na vývoj a výrobu nového typunanomateriálu na bázi povrchově modifikovanýchželezných nanočástic, kterýmjejich vlastnosti vydrží časově i prostorovědéle.Vyvinout nový typ, povrchově modifikovanýchnanočástic železa se podařilov rámci projektu Akademie věd ČR „Nanotechnologiepro společnost“, ve kterémspolupracovali liberečtívědci s vědeckými týmy brněnskéMasarykovy univerzity,Centra pro výzkumMigracenanoFelaboratorníkolonouNanočástice elementárního Fenanomateriálů UniverzityPalackého v Olomoucia s akciovou společnostíAquatest. „Modifikace spočívájednak ve speciálnívýrobě nanoželeza, za kterouje odpovědné nanocentrumolomoucké univerzity,ale i v tom, že sepovrch nanočástic obalívhodným typem polymeru.Ten snižuje reaktivitu částica zvyšuje jejich mobilituv horninovém prostředítak, aby se z místa aplikacedostaly co nejblíže kekontaminovanému místu.Bez této modifikace nanočásticerychleji oxidujía opotřebovávají se v blízkostivrtu. Modifikaceumožňuje jejich aktivní migracii do větších vzdáleností, a není protopotřeba budovat příliš hustou síť vrtů. Tosamozřejmě sníží náklady na sanaci,“ řeklČerník. Dodal, že modifikované elementárníželezo migruje zatím zhruba do dvacetimetrovévzdálenosti od vrtu.Firma Aquatest vyvinula k tomuto účeluspeciální dávkovací zařízení pro řízenípotřebné koncentrace nanoželeza přivsakování v závislosti na průtoku technologickévody. Premiéru má rovněžv severočeských Kuřívodech. „Technologickávoda je připravena tak, aby se v nízabránilo předčasné oxidaci železa,a pak je využita pro přípravu suspenzenanoželeza, které vsakujeme do vrtu,“přiblížil postup Jan Maštalka z Aquatestu.V současné době na Technické univerzitěv Liberci probíhají rozsáhlé experimentyk ověření nejen reaktivity různěupravených nanočástic, ale i k ověření jejichmobility. Jsou to experimenty v laboratorníchkolonách či na sedimentačnímpřístroji, kde lze jednotlivé vzorky velmirychle a efektivně porovnávat.Povrchově modifikované nanočásticeželeza dodává podnik NANO IRON, s.r.o.se sídlem v Rajhradu. Na vývoji technologievýroby a modifikace nanočástic nulamocnéhoželeza se významně podílelitaké vědci z Centra pro výzkum nanomateriálůUniverzity Palackého v Olomouci,především profesor Miroslav Mašláň a docentRadek Zbořil. Díky unikátní, ekologickyšetrné a bezodpadové technologiivyrábí NANO IRON, s.r.o. povrchově modifikovanénanočástice železa v průmyslovémměřítku s téměř neomezenou výrobníkapacitou. „Nanočástice připravujeme redukčnímitechnologiemi ve vlastní , námivyvinuté technologické linc. V současnédobě jako jediní na světě dokážeme připravitnanočástice železa v téměř neomezenémmnožství a v krátké dodací lhůtě,“říká zástupce firmy Jiří Crhák. Zdůrazňuje,že české nanočástice mají oproti nanočásticímjiných zahraničních výrobců ně-Nanoželezo připravené pro vsakování do vrtůkolik podstatných výhod. Například nemajítak velkou tendenci se shlukovat a zůstávajív kontaminované vodě rozptýlené.To znamená, že jednotlivé částice neblokujíve shlucích svůj aktivní povrch. Nevýhodoutakových shluků je jejich hmotnost,kvůli které rychleji sedimentujía nejsou schopné migrovat do takovýchvzdáleností jako jednotlivé, podstatnělehčí částiceKontaminace spodních vod je stálevážným problémem pro současnost i budoucnost.Sanovat potřebuje mnohočeských lokalit znečištěných chlorovanýmiuhlovodíky, například tetrachloretylénem,které se používaly při čištění strojů.Do spodních vod se tyto látky dostalytaké neopatrným požíváním rozpouštědelpři různých výrobách. S těmito látkamisi umějí nanočástice železa poradit.Nadějně ale vypadají i experimenty reakcínanočástic železa s šestimocným uranem.Ten se po reakci s nanoželezemvysráží jako méně toxický čtyřmocný prvek.Nanočástice železa uspokojivě reagujídokonce s těžkými kovy, jako je arzenči olovo a mají tendenci reagovat užse samotným kyslíkem ve vodě. Těmitoreakcemi se snižuje kyselost vody, cožby mohlo pomoci u kontaminových důlníchvod.Lidským okem i běžným mikroskopemneviditelné nanočástice železa se stávajístrategickým materiálem s obrovskýmaplikačním potenciálem v řadě moderníchnanotechnologií. Díky svým mimořádnýmredukčním schopnostem, malémurozměru v řádu několika desíteknanometrů a vysoké reaktivitě vůči širokéškále toxických látek jsou tyto ultrajemnéčástice aplikovatelné v redukčníchtechnologiích sanace podzemníchi pozemních vod. Velkým plusem tétometody je, že je velmi šetrná k životnímuprostředí. Samotné nanoželezo se totižmění na oxidy železa, které se přirozeněvyskytují ve spodních vodách i v horninovémprostředí. Na rozdíl od některýchoxidačních činidel nepůsobí tedy toxickya přidáním nanočástic se koncentraceběžných oxidů železa nijak podstatněnezvýší. „Řadou experimentů jsme jižprokázali, že nanočástice železa neškodídrobným vodním živočichům jako jsoudafnie, nebo šneci ale i ryby,“ zdůraznilJiří Crhák, který nanočástice železapouživá i při čištění svého zahradníhojezírka.Výsledky výzkumu vědeckých týmů tedyukazují, že díky elementárnímu železubude možné se vyrovnat s řadou minulýchhříchů, kterých se lidé dopouštěli vůčiživotním prostředí. Podle odborníků nehrozížádná rizika.Vrty v Kuřívodech3/2009ip&tt23


Soutěž „Cena InovaceSTUDENT 2009“Druhý ročník „Ceny Inovace STU-DENT 2009“ vyhlásila po loňské úspěšnépremiéře Okresní hospodářskákomora v Liberci, německém Bautzenua polské Legnici ve spolupráci s Akademickýmkoordinačním střediskemv Euroregionu Neisse-Nisa – Nysa (ACCERN) se sídlem na Technické univerzitěv Liberci. Přihlášky mohou studentiposílat do 30. září 2009.24 ip&tt 3/2009Cenu Inovace pořádá každoročněOkresní hospodářská komora v Libercipro české, německé a polské firmy v EuroregionuNeisse-Nisa – Nysa . Na organizacise podílí také Akademické koordinačnícentrum ERN se sídlem naTechnické univerzitě v Liberci. Firmy soutěžíve dvou kategoriích: Best Innovation,ve které letos zvítězila firma RETAP,s.r.o a kategorie Best Partnership.Z iniciativy ACC byla vloni poprvé vyhlášenaa zároveň zařazena jako samostatnákategorie speciální cena ročníku2008 – mezinárodní „Cena Inovace STU-DENT 2008“. „Chtěli jsme zavedením tétostudentské kategorie zviditelnit postavenía úlohu vysokých skol v ERN, kterévychovávají budoucí manažery. Byl toprvní ročník a na propagaci nebylo mnohočasu. Přesto se sešlo osm zdařilýchprojektů, které byly přínosem k rozvojispolupráce firem a institucí v EuroregionuNisa,“ zhodnotila loňský historicky prvníročník soutěže vedoucí sekretariátu ACCv ERN Helena Neumannová.Do druhého ročníku soutěže o „CenuInovace STUDENT 2009“ v kategorii„BEST STUDENTS INNOVATION“ se mohoupřihlásit studenti vysokých škol EuroregionuNisa s inovačními námětyuplatnitelnými v oblasti hospodářství euroregionu.„Cena je určena za zpracovánívýhradně studentských prací, které přinesoupřeshraniční efekty v oblastitechniky, v oblasti sociální, kulturní neboekonomické,“ zdůraznila Neumannová.Připomněla, že vloni byla Technická univerzitav soutěži Inovace úspěšná. Hospodářskáfakulta získala první místo v kategoriiBest Partnership za vynikajícípřeshraniční spolupráci s vysokými školamiv Euroreginu Nisa. Druhé místov prvním ročníku speciální soutěže „CenaInovace STUDENT 2008“ získal studentdruhého ročníku fakulty strojní Josef Ďurišza projekt Inovace in-line kolečkovýchbruslí, který se zaměřil na volnočasovéaktivity v Euroregionu Nisa a vznikl vespolupráci s Hochschule Zittau-Görliz.První místo získala Nadine Baumgart,studentka z Hochschule Zittau-Görlitz zaprojekt studentská německo-polská kavárna.Třetí místo obsadila Anna Chochol,studentka z Jeleni Hory z Uniwersytetekonomiczny za projekt, zaměřený nalidské zdroje v elektrárně TurowVítězové soutěže budou mít právo používatznačku INNOVATION 2009 – EuroregionNeisse-Nisa – Nysa pro marketingovéúčely a budou uváděni při všechveřejných akcích zaměřených na udělovánícen za inovaci. Nejlépe zpracovanéprojekty, seminární práce nebo dosud neobhájenédiplomové práce získají i letosvěcné i finanční odměny.V kategorii „Cena Inovace STUDENT2009“ budou uděleny hodnotné věcné cenya finanční odměna, která bude vyplacenapříslušnou fakultou TUL formou mimořádnéhostipendia.1. cena: 500 “2. cena: 300 “3. cena: 200 “Přihlášky zasílejte na adresu:Akademické koordinační středisko v EuroregionuNisaSekretariátSokolská 8Liberec 1nebo elektronicky na E mail:helena.neumannova@tul.cz,jitka.pesikova@tul.czRecept na krizi v textiluFakulta textilní TUL otevírá nové oboryzaměřené na oděvnictvíNový studijní obor a nové zaměřenív oblasti oděvnictví nabízí od příštíhoakademického roku Fakulta textilníTechnické Univerzity v Liberci. Zájemcise mohou hlásit ve druhém kole přijímacíhořízení. Přihlášky přijímá fakultado 11. srpna 2009.V rámci bakalářského studijního programuTextil nabízí od října 2009 druhánejstarší fakulta TUL poprvé studijní obor„Management obchodu s oděvy“ . V rámcinavazujícího magisterského studijníhoprogramu Textilní inženýrství, obor Textilnía oděvní technologie pak otevírá novéstudijní zaměření „Design oděvního výrobku“.Fakulta tak reaguje na zájem studentůa poptávku na trhu práce zejména směremk menším firmám a obchodním řetězcům.„Je to logický krok reagující naobecnou situaci v textilním odvětví. V Evropěse klasických textilií a oděvů vyrábístále méně a tento trend bude pokračovat.Obchodovat s oděvy se bude ale stále.Otevření těchto oborů jsme konzultovalis velkými oděvními i obchodnímifirmami. Potvrdili nám, že trh potřebujeekonomicky vzdělané odborníky, kteří budourozumět materiálům, módním trendůma také se ve světě domluví. Absolventitěchto oborů nebudou mít nouzio kvalitní nabídky zaměstnání,“ uvedlprorektor TUL Zdeněk Kůs.Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášenopro všechny studijní programya obory Fakulty textilní TUL (s výjimkoubakalářského oboru Textilní a oděvní návrhářství).„Zájemcům o studium doporučujemevybírat obory zabývající se textilnímimateriály, technickými textiliemi,netkanými textiliemi a nanovlákny. O kvalitníabsolventy těchto oborů je na trhupráce stále velký zájem,“ řekl děkan FTTUL Aleš Linka.Hledání technických talentůFinanční podporu 17 milionů korunz Operačního programu Vzdělávání prokonkurenceschopnost získal projektna hledání a zainteresování technickynadaných žáků základních škol a studentůstředních i vysokých škol. Projektrealizují Vysoká škola báňská-Technickáuniverzita Ostrava společně s Technic-kou univerzitou v Liberci v rámci oblastipodpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumua vývoji.„Naše společnost se stále potýká s nedostatkemtechnicky vzdělaných odborníků,přestože absolventi technických školmají před sebou velmi dobrou profesníperspektivu. Cílem je co nejdříve probuditzájem mladé generace o studium technickyzaměřených oborů pomocí vhodnýchmotivačních a propagačních nástrojůa vychovávat nové talenty pro vědua výzkum,“ nastínila smysl projektu proděkankaFakulty strojní Vysoké školybáňské – Technické univerzity OstravaSylva Drábková.V rámci projektu budou například vybudoványinteraktivní expozice pro školní exkurze.Jedna expozice bude umístěna vefirmě Elmarco, která spolupracuje s Technickouuniverzitou v Liberci a s řadou prestižníchvědeckých pracovišť na vývoji aplikacínanovlákenných textilií. „Našeexpozice se zaměří na nanotechnologie.Návštěvníkům bude představena jednoduchádemonstrační verze zařízení Nanospider,na kterém se v silném elektrickém vyrábívlákenná vrstva elektrostatickýmzvlákňováním polymerních roztoků nebotavením. Budou si moci jednoduchým způsobemvyrobit nanovlákennou vrstvu nananokolovratu a prohlédnout si kolonie nanočásticželeza, které aplikujeme při čištěníkontaminovaných vod,“ upřesnil MiroslavČerník, řešitel projektu za Technickouuniverzitu v Liberci.Druhá expozice bude umístěna v Ostravěve společnosti VÍTKOVICE MACHI-NERY GROUP. Bude zaměřena předevšímna strojírenství a informatiku.Návštěvníci uvidí řadu interaktivních exponátůilustrujících výzkumnou a vývojovoučinnost zapojených pracovišť. Zároveňbudou mít k dispozici další informačnímateriály v podobě textů, videí, fyzickýchi virtuálních modelů.Kromě expozic budou vytvořeny výukovéhohodiny technických předmětů prožáky základních a středních škol, Power-Pointové prezentace, vlastní webovéstránky projektu a brožury s podrobnýmiinformacemi, kde je možné perspektivnítechnické obory studovat, na co se zaměřujía jaké mají absolventi těchto oborůuplatnění v praxi. „Chystáme se takéna přednášky a besedy na základníchi středních školách,“ dodal Černík. Připomněl,že Technická univerzita v Liberci odletošního října otevírá nově akreditovanýstudijní obor Nanotechnologie, zaměřenýna Nanomateriály.Vědecká práce je zajímavá, tvrdí studentka TULLucie Křiklavová, která ověřuje optimální podmínkypro použití průlomové biotechnologielentikats pro čištění odpadních vod v rámci realizaceprojektu Výzkumné centrum Pokročilésanační technologie a procesy (ARTEC ).J. Kočárková


RADA PRO V¯ZKUM, V¯VOJ A INOVACEInformace o zasedáníV období od minulé informace se uskutečnilo243 a 244. zasedání RVV. Jejich programobsahoval celou řadu bodů – namátkouschválení Národní politiky VaV a inovací,schválení zásad pro poskytování účelovépodpory na specifický vysokoškolský výzkum,výzvu k nominaci členů předsednictvaTechnologické agentury, klíčovými bodyvšak byly na obou zasedáních státní rozpočetpro oblast VaV v roce 2010 a s ním úzcesouvisející metodika hodnocení VaV. Vzhledemk rozjitřené atmosféře, kterou tyto otázkyv minulých týdnech vzbudily, nám čtenářijistě odpustí, že se tento sloupek bude zabývatmimořádně pouze jimi.Analýzy, předcházející zpracování Reformysystému výzkumu a vývoje v ČRjasně ukázaly, že výkonnost systému jenedostatečná, a to nejen při převáděnívýsledků VaV do praxe. Měřeno publikacemiv renomovaných časopisech a jejichcitovanosti zaostává výkonnost českýchvědců i v oblasti základního výzkumu.Mají-li se peníze daňových poplatníků využívatúčelněji, je nezbytné učinit některénápravné kroky. Z původních odvážnýchmyšlenek zůstal v konečném znění Reformyjen poměrně omezený počet opatření,mezi jinými zavedení nového způsobuhodnocení a přímé propojení výšeinstitucionální podpory a dosažených výsledků.Jak se ukazuje, pro některé zatvrzeléodpůrce změn je i to příliš; navrhovanáopatření nejsou ochotni přijmoutani v situaci, kdy krize nutí šetřit všechny– počínaje podnikateli, až po státní správu.Konec konců i z pohledu ekonomickékrize se ukazuje správné posílit důraz nalepší a účinnější využití výsledků VaVv zájmu zlepšení ekonomiky podniků. Naopak,požadavek na omezení podporyaplikovaného VaV, vznášený některýmipředstaviteli AV ČR, ukazuje na zásadnínepochopení principů nakládání s veřejnýmiprostředky. Jejich opakovaná prohlášení,že zde dochází k likvidaci základníhovýzkumu na úkor „jakéhosi“aplikovaného výzkumu s pochybnými výsledkyjsou jakoby z virtuálního světa,v němž je podpora VĚDY nedotknutelná.Ve skutečnosti je to ale právě naopak –aplikovaný výzkum, v ČR dlouhodobě potlačovaný,je stejně důležitý k dosaženípokroku, mají-li se výsledky základníhovýzkumu realizovat. Reforma klade důrazna oba aspekty tohoto procesu pod heslem– za peníze poznatky, z poznatků(prostřednictvím inovací) peníze. Těm,kdo si zvykli na pravidelný přírůstek příjemnépodpory ze státního rozpočtu v podoběinstitucionálního financování je příliši to, že by se o peníze měli ucházet veveřejné soutěži. Skutečnost, že se v rozvinutýchzemích podporuje převážně aplikovanývýzkum, přinášející patřičné efektyspolečnosti, je už nezajímá vůbec.Systém hodnocení VaV a vazba finančníchprostředků na úroveň výsledků jistědozná změn, které ho přiblíží reálnémuživotu. Celá tato krize však ukázala nazávažnější fakta – nereálnost a neudržitelnoststávajícího systému, který preferujezákladní výzkum před aplikovaným,institucionální podporu před účelovou,který nemá správně nastavené proporcemezi jednotlivými oblastmi VaV a nemotivujedostatečně příjemce státní podporyk uplatnění výsledků. Celá situace je o tozávažnější, že strukturální fondy iniciujínovou vlnu budování dalších institucí, které,nebudou-li vedeny k efektivnímu nakládánís prostředky, ještě zvýší hlad poinstitucionálních prostředcích.MJICC âRValná hromadaDne 16. 6. 2009 se uskutečnila v sídleICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 XVIII.valná hromada ICC ČR.Po zprávě o činnosti za rok 2008 projednalzprávu o výsledku hospodařenív roce 2008 a schválila účetní závěrkuspolu se zprávou dozorčí rady, výhled plněnífinančního plánu pro rok 2009 a návrhrozpočtu na rok 2010.Věnovala se analýze činnosti ICC ČRdle závěrů klubového večera na téma„Členství v ICC – prestiž, pravidla, partnerství“.Účastníci jednání vzali na vědomíinformaci o přípravě ICC East – WestBusiness fórum 14. – 18. 9. 2009, připravovanéhov rámci 10. výročí založení ICCČR a 90 let ICC.Valná hromada zvolila orgány ICC ČRna další období:– Funkční období předsedy ICC ČRdr. Ing. Jaromíra Drábka byloprodlouženo o další 2 roky na období2010 – 2011– Výkonná rada pro funkční období2010 – 2011:• Ing. Miloslav Dudek, ČEB, a.s.• Ing. Jiří Kunert, UniCredit bankCzech republic, a.s.• Ing. Ondřej Novák, CSc., HK ČR• Ing. Jana Švábenská, KB, a.s.• Ing. Alena Králová, Telefónica 02Czech republic, a.s.• JUDr. Alena Bányaiová, Salans, v.o.s.– Dozorčí rada pro funkční období2010 – 2012:• Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.,AIP ČR• JUDr. Milan Kohout, IMODS, o.p.s.• JUDr. Štefan Tomolya, Bohemia IurisKapital, a.s.P. Š.REGIONY v âRPrvní proplacená miliarda korunevropských dotacíRegionální rada Jihovýchod slaví dnestřetí výročí svého založení. Dalším důvodemk oslavám je i první proplacená miliardakorun na účty příjemců dotací z Regionálníhooperačního programu Jihovýchod.„Těší mě skutečnost, že právě náš regionJihovýchod patří v rámci České republikymezi nejúspěšnější v čerpání evropskýchfondů na velmi kvalitní projekty.Jsem přesvědčen, že tomu tak bude i nadále,“řekl Michal Hašek, předseda Regionálnírady Jihovýchod a hejtman Jihomoravskéhokraje.Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionálnírady Jihovýchod, zdůrazňuje poziciRegionální rady Jihovýchod po třechletech činnosti: „Regionální rada se stalafunkční organizací, která je schopna poraditpotenciálním žadatelům o evropskédotace, jak připravit kvalitní projekt, abymohl získat dotace. Kromě toho regionálnírada schvaluje projekty a proplácí dotaceprojektům regionu Jihovýchod.“ Třetínarozeniny slaví 1. července Regionálnírada Jihovýchod navíc s významným milníkem.Ve stejném termínu dochází k proplaceníprvní miliardy korun příjemcům naprojekty Regionálního operačního programuJihovýchod v Jihomoravském krajia na Vysočině. Největší podíl (63 procent)získaly projekty v oblasti dopravy, tzn. projektyvýstavby a modernizace silnic II.a III. třídy, okružních křižovatek a mostů.Během posledních dvou let žadatelé o dotacepředložili 900 projektů požadujících3/2009ip&tt25


přes 17 miliard korun. Regionální rada Jihovýchodschválila dotace ve výši přes 9 miliardkorun pro téměř 400 projektů realizovanýchv Jihomoravském kraji a na Vysočině.Největší objem dotací (přes 4 mld. Kč) je určenpro rozvoj dopravy v regionu Jihovýchod,další téměř tři miliardy jsou rozdělenypro projekty rozvoje měst a obcí a cestovníruch je podpořen téměř 1,5 miliardou korun.V současné době je rozděleno přibližně 35procent z celkové alokace ROP Jihovýchodpro období let 2007-2013. „Myslím, že můžemebýt s dosavadním průběhem čerpánídotací velmi spokojeni a budeme se snažitv tomto trendu pokračovat,“ konstatoval JiříBěhounek, místopředseda Regionální radyJihovýchod a hejtman kraje Vysočina.V oblasti dopravy schválil ROP Jihovýchoddotace ve výši dosahující 3 miliardkorun pro 46 projektů silnic v obou krajích,nakoupeny byly prostředky městskéhromadné dopravy v obou krajskýchměstech za 710 milionů korun a 19 cyklostezekje podpořeno dotacemi ve výši235 milionů korun. K největším dopravnímprojektům v Jihomoravském kraji patřísilnice II/377 Rájec – Bořitov, silniceII/425 Rajhrad – Židlochovice a silniceII/374 Rájec – Blansko. Na Vysočině seřadí mezi největší dopravní projekty silniceII/405 Brtnice – Zašovice, silniceII/602 hranice kraje – Pelhřimov a přeložkasilnice II/352 Jihlava – Heroltice.Města a obce regionu Jihovýchod požadovalynejvíce dotací na výstavbu a modernizacisportovních a kulturních zařízení.Schváleny mají v této oblasti dotace ve výši814 milionů korun pro 57 projektů. Školámbyly schváleny dotace ve výši 718 milionůkorun pro 61 projektů výstavby,modernizace a vybavení školských zařízení.K velkým projektům patří i 13 projektůvýstavby, modernizace a přístrojového vybavenínemocnic. Pro tuto oblast jsouv současné době schváleny dotace ve výši700 milionů korun. Na Vysočině jsou dotacemipodpořeny nemocnice v Pelhřimově,Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravěa v Třebíči. V Jihomoravském kraji sejedná především o přístrojové vybavení nemocnicve Vyškově, Břeclavi a ve Znojmě.Necelou půl miliardu korun mají obceschválenou pro 27 projektů rekonstrukcea modernizace veřejného prostranství a 14projektů zařízení sociální péče je podpořenotéměř 200 miliony korun.V cestovním ruchu je největší zájem žadatelůzaměřen na rozšíření nabídky ubytovacíchkapacit, na výstavbu penzionů a hotelů.Téměř 60 těchto projektů má schválenydotace ve výši 840 milionů korun. Zpřístupněníatraktivních míst regionu a památek veřejnostije zatím podpořeno dotacemi ve výši250 milionů korun a o zbývající dotace sedělí turistické a naučné stezky, podpora tradičníchkulturních akcí a marketing na podporurozvoje cestovního ruchu v regionu.Z ROP Jihovýchod zbývá ještě rozdělit12 miliard korun. V současné době jsouotevřeny čtyři kontinuální výzvy v oblastidopravy a rozvoje měst a obcí a vyhlášenoje pět kolových výzev k předkládáníprojektů v oblastech veřejné dopravy,rozvoje cyklostezek a cestovního ruchu.Tyto výzvy mají své uzávěrky během druhépoloviny letošního roku.Více informací naleznete na stránkáchwww.jihovzchod.czMilena MarešováRegionální inovační strategieKrálovéhradeckého kraje (2010 – 2015)Spolufinancováno v rámci Regionálníhooperačního programuNUTS II SeverovýchodEvropskou unií z Evropského fondupro regionálníRegionální inovační strategie Královéhradeckéhokraje (RIS KHK) schválená Zastupitelstvema Radou Královéhradeckého krajebude jedním z významných koncepčních dokumentů,na základě kterého bude možnéovlivnit prostředí pro rozvoj inovací v krajia který se stane vodítkem při určování prioritkraje. Regionální inovační strategie je důležitousoučástí regionální inovační infrastrukturya je také jedním z prostředků vedoucích kezkvalitňování systému inovačního podnikání.Potřeba vzniku tohoto dokumentu a následnáorientace kraje tímto směrem vyplývái ze Strategie rozvoje Královéhradeckéhokraje 2006-2015.Regionální inovační strategie Královéhradeckéhokraje je tvořena v souladus metodickou příručkou vydanou sekretariátemIRE (Inovační regiony v Evropě)a vychází z moderních obecně uznávanýcha podporovaných metodik tvorbystrategických dokumentů.Pro zajištění financování tvorby tohotokoncepčního dokumentu byla v květnu2008 podána žádost o dotaci z Regionálníhooperačního programu NUTS II Severovýchod(oblast podpory 4.2).Tvorba Regionální inovační strategie Královéhradeckéhokraje je rozdělena do tří fází:1. Přípravná fáze2. Analytická fáze3. Strategická fáze včetně akčního plánuV průběhu přípravné fáze proběhla prvníjednání Rady pro výzkum, vývoj a inovaceKrálovéhradeckého kraje (RVVI) a pracovnískupiny, na kterých byly navrženy první krokytvorby RIS. Následně proběhl průzkuminovačního prostředí v regionu, který zjišťovalzájem o tuto aktivitu a podněty a připomínky,které byly v RIS KHK rozpracovány.Do tohoto šetření bylo zapojeno 590 podnikatelskýchsubjektů (včetně výzkumných institucí)a 50 vzdělávacích institucí (středníodborné školy a učiliště, vyšší odborné školya fakulty vysokých škol působících v Královéhradeckémkraji).Analytická část RIS KHK představujestručnou a výstižnou charakteristiku krajev oblastech se vztahem k inovacím, inovačnímuprostředí a výzkumným a vývojovýmaktivitám. Tato analýza uvádívýchozí stav a hlavní vývojové tendencev relevantních oblastech. Při zpracováníanalýzy byly hodnoceny aktuální informacea dostupná data a byly využity výstupya závěry z již zpracovaných analytickýcha koncepčních materiálů v daných oblastech.Na analytickou část navazujeSWOT analýza, která shrnuje nejen analytickoučást, ale také poznatky a návrhyzískané v rámci šetření v regionu mezisubjekty s inovačním potenciálem.Těžiště práce na RIS KHK spočívá vevytvoření strategické části, která se nynízpracovává. Do současné doby bylyuskutečněny následující aktivity:■ zpracování analytických částí završenýchSWOT analýzou regionu týkajícíse inovačního prostředí,■ stanovení vize dokumentu a hlavníhocíle, ke kterému bude kraj směřovat,■ nadefinování priorit, které se řešív rámci strategické části,■ stanovení opatření naplňujících tématickéoblasti a jejich aktivit,■ sestavení krátkodobého akčního plánus určením garantů konkrétních aktivit,■ proces tvorby doprovází jednání Radypro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckéhokraje jako zastřešujícího subjektus rozhodovací pravomocí v rámcitvorby a jednání pracovních skupin, kterédokument s pomocí zpracovatele tvoří.Na tyto aktivity bude do konce roku2009 navazovat:■ projednání a schválení celého dokumentuvčetně akčního plánu Radoupro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckéhokraje,■ vytvoření propagačního materiálu shrnujícíhohlavní závěry dokumentu,■ seminář (informační akce),■ konečné schválení dokumentu v orgánechKrálovéhradeckého kraje.Strategická část vychází z analýz a zezískaných poznatků v rámci šetření inovačníhoprostředí v regionu. RVVI nastavilavizi, hlavní cíl a priority dokumentu.Pro řešení jednotlivých priorit byla ustavenyčtyři odborné pracovní skupiny.Strategická část dále spočívá v nastaveníspecifických cílů, opatření a konkrétních aktivitpro každou prioritu a zpracování akčníhoplánu zahrnujícího aktivity, které budourealizovány v nadcházejících dvou letech.VIZEKrálovéhradecký kraj je dynamicky rozvíjející se region s mimořádným inovačním potenciálem.HLAVNÍ CÍLVytvoření prostoru pro dynamický rozvoj inovačních aktivit v regionu na bázi spoluprácevšech regionálních inovačních aktérů s vazbou na sekundární a terciární vzdělávánía vybudování prostředí pro posilování progresivních oborů v regionu.PRIORITYPRIORITA 1 PRIORITA 2 PRIORITA 3 PRIORITA 4Efektivní využití Vytváření podmínek Posilování inovační Rozvoj inovačníhokapacit a potenciálu pro spolupráci výkonnosti prostředíinstitucí sekundárního v oblasti inovací progresivních – poradenské služby,a terciárního vzdělávání odvětví publicitaa výzkumných organizacíPracovní skupina – Pracovní skupina – Pracovní skupina – Pracovní skupina –Vzdělávání a výzkum Spolupráce Progresivní odvětví Poradenství a publicita26 ip&tt 3/2009


Přehled priorit, specifických cílů a jejich opatření uvádí následující tabulka:PRIORITA 1Efektivní využití kapacit a potenciáluinstitucí sekundárního a terciárníhovzdělávání a výzkumných organizacíPRIORITA 2Vytváření podmínek pro spolupráciv oblasti inovacíPRIORITA 3Posilování inovační výkonnostiprogresivních odvětví(medicína, farmacie, textil, technické plasty,ICT, strojírenství, zemědělství,potravinářství, stavebnictví, automobilovýprůmysl, dřevozpracující průmysl,energetika, obnovitelné zdroje)PRIORITA 4Rozvoj inovačního prostředí – poradenskéslužby, publicitaSpecifický cíl 1.1Spolupráce a společná prezentacevzdělávacích institucí, výzkumných organizacía firemSpecifický cíl 1.2Podpora perspektivních oborů pro výzkuma vývoj a talentovaných studentůSpecifický cíl 2.1Infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovaceSpecifický cíl 2.2Finanční prostředky na podporu rozvojevýzkumu, vývoje a inovacíSpecifický cíl 3.1Podpora a spolupráce podnikatelskýchsubjektů v oblasti výzkumu a vývojeSpecifický cíl 3.2Lidské zdroje pro výzkumné, vývojovéa inovační aktivitySpecifický cíl 3.3Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivitSpecifický cíl 4.1Propagace a publicita inovačního prostředíSpecifický cíl 4.2PoradenstvíOpatření 1.1.APodpora spolupráce středních a vysokých škol,výzkumných organizací a firem v oblastivýzkumu a vývojeOpatření 1.1.BSpolečná prezentace oborů a možnostíuplatnění lidských zdrojů vzdělávacích institucí,výzkumných organizací a firemOpatření 1.2.APodpora technický a přírodovědných oborůOpatření 1.2.BPodpora a rozvoj stávajícího výzkumnéhoa vývojového potenciálu vzdělávacícha výzkumných institucí v perspektivních oborechOpatření 1.2.CPodpora talentovaných studentů a jejichzískávání pro oblast výzkumu a vývojeOpatření 2.1.ARozvoj a podpora fyzické inovačníinfrastrukturyOpatření 2.1.BRozvoj a podpora informační inovačníinfrastrukturyOpatření 2.2.ARozvoj mechanismů financujících inovačníaktivity v regionuOpatření 3.1.AVyhledávání, propagování a podporaexcelentních oborů v regionuOpatření 3.1.BPropojení podnikatelských subjektů a ostatníchregionálních aktérů v oblasti výzkumných,vývojových a inovačních aktivitOpatření 3.2.AZvýšení podílu zaměstnanců ve výzkumua vývoji v kraji na hodnotu celostátníhoprůměruOpatření 3.3.AZvýšení podílu soukromých finančních zdrojůna výzkum a vývojOpatření 4.1.APropagace a publicita inovacíOpatření 4.1.BPropagace a publicita strategickýchdokumentů se vztahem k inovačnímu prostředíOpatření 4.1.CKoncepční přístup ze strany samosprávyk inovačnímu prostředíOpatření 4.2.APodpora realizace výzkumných, vývojovýcha inovačních aktivit3/2009ip&tt27


Organizační zabezpečení procesu tvorby RIS KHKHlavním zajišťujícím a koordinujícímsubjektem v procesu tvorby strategie jeRada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckéhokraje (RVVI). Rada provýzkum, vývoj a inovace vznikla jako poradníorgán krajské samosprávy pro oblastvýzkumu, vývoje a inovací. Působí jakoodborný tým s neformální autoritouspojující pohledy veřejné správy, partnerů,hospodářské komory, významnýchpodniků, škol a dalších vzdělávacích zařízení.Úkolem RVVI bude mimo jiné dohlížetna realizaci krátkodobého akčníhoplánu a podle reakcí z regionu iniciovatúpravy a aktualizace strategického dokumentu,který by měl pružně reagovat navývoj v regionu a určovat další směry rozvoje.Celý proces zpracování je postaven naaktivním zapojení regionálních aktérův rámci odborných pracovních skupin.Základem strategické části se staly 4 prioritynavržené RVVI pro jejichž rozpracováníbyly ustaveny 4 pracovní skupinysložené ze zástupců subjektů inovačníhoprostředí v kraji:■ Pracovní skupina 1 – Vzdělávánía výzkum,■ Pracovní skupina 2 – Spolupráce,■ Pracovní skupina 3 – Progresivníodvětví,■ Pracovní skupina 4 – Poradenstvía publicita.Členové jednotlivých skupin byli nominováničleny RVVI. Pro zajištění provázanostipracovních skupin s koordinujícímsubjektem (RVVI) měla každá skupinasvého garanta, který je členem RVVIa který vedl jednání těchto pracovníchskupin po odborné stránce. Na jednáníchpracovních skupin byla řešena náplň jednotlivýchpriorit (tzn. opatření a aktivity)a následně byly vybírány stěžejní aktivity,které by se měly objevit v akčním plánu.Současně s procesem tvorby RIS KHKprobíhá proces posuzování koncepcez hlediska vlivu na životní prostředí tzv.hodnocení SEA.RIS KHK bude navázána na rozpočetkraje prostřednictvím vznikajícího Regionálníhoinovačního fondu. Ve fondu budouvyčleněny finanční prostředky na realizacistěžejních aktivit vyplývajícíchz RIS KHK.Aktuální pracovní verze dokumentů Regionálníinovační strategie a případnédalší informace jsou zveřejňovány nastránkách Královéhradeckého kraje pododkazem Rozvoj kraje > Rada pro výzkum,vývoj a inovace > Regionální inovačnístrategie.Ing. Monika MalínskáCentrum EPMEZINÁRODNÍ SCÉNA – ZAHRANIâNÍ STYKYJednání s vládou MoskvyVe dnech 9. – 10. června 2009 se zástupciAIP ČR P. Švejda a I. Němečkovázúčastnili jako členové delegace 4. jednáníSpolečné pracovní skupiny meziMPO a vládou Moskvy. Českou delegacivedl V. Petříček, delegaci vlády Moskvyvedl M. Vyšegorodcev.rozvoj inovačního podnikání na straněMoskvy. Byly dohodnuty tyto hlavnízávěry:obou partnerů; k tomu využívat aktivityCzechTrade a AIP ČRÚčastníci jednání se dohodli, že dalšíkonkretizace postupu plnění výše uvedenýchúkolů bude potvrzena v průběhu 9.Mezinárodního salonu inovací a investicv Moskvě ve dnech 26. – 29. 8. 2009 v rámcioficiální účasti ČR. Vláda Moskvy připravujerozsáhlou účast na tomto Salonu.Další, 5. jednání společné pracovnískupiny se uskuteční v Praze ve 2. čtvrtletí2010.P. Š.P. Švejda vedl pracovní skupinu v oblastiinovací. Hlavními partnery jsouAIP ČR na straně ČR a Agentura pro– využívat existující databáze inovačníchfirem ČR a vlády Moskvy k dalšímu rozvojispolupráce mezi těmito firmamia dalšími zainteresovanými subjekty– připravovat vzájemné prezentace subjektův oblasti VaVaI v Moskvě a v ČR; potřebnéinformace zahrnovat do Technologickéhoprofilu ČR a obdobného souboruinformaci vydávaného vládou Moskvy– zkvalitňováním oblasti VaVaI přispívatk rozvoji malého a středního podnikáníMezinárodní konference ICSTIDne 9. června 2009 se v sídle Mezinárodníhocentra pro vědeckotechnické informace(ICSTI) v Moskvě uskutečnilamezinárodní konference „Vědecké a technologickéinformace: národní zkušenostia mezinárodní spolupráce“.Za Českou republiku se této konferencezúčastnili P. Švejda a I. Němečková.Konferenci zahájil ředitel ICSTI V. Kodola,její průběh řídil V. Fokin. V jejím průběhupodali přednášející ze zemí, kterése podílejí na činnosti ICSTI, informace28 ip&tt 3/2009


v rámci zaměření konference. Zajímavábyla účast doktorandů v oblasti technickýcha ekonomických věd a mezinárodníchvztahů na této konferenci.P. Švejda přednesl informaci o Systémuinovačního podnikání v ČR, o etapáchjeho vytváření a současném využívánívčetně praktických nástrojů, kterými jsouzejména Technologický profil ČR a obsahovécíle účasti AIP ČR v ICSTI na nevládníúrovni.Účastníkům konference byly podány informaceo přípravě, průběhu a závěrechkonference a jednání 60. orgánů ICSTIv Praze ve dnech 21. – 22. 5. 2009. Bylapotvrzena příprava pracovní skupiny ICSTIv rámci programu 16. mezinárodního sympoziaINOVACE 2009 dne 3. 12. 2009.P. Š.Úspěšný český projekt EUREKADalší ocenění českého projektuEUREKY na Konferenci ministrův Lisabonu 2009Dne 19. 6. 2009 se konala v LisabonuKonference ministrů programu EUREKA zaúčasti všech 38 členských zemí programuEUREKA a Evropské komise. Konferencebyla uspořádána v areálu největšího portugalskéhovýstavního centra FIL v Lisabonu.V rozsáhlých výstavních prostorách tohotoareálu umístěného nedaleko od zasedacíhosálu Konference ministrů pořadatelé připravilive dnech 18. až 20. června 2009 výstavuvybraných projektů EUREKYs názvem „Innovation Days 2009“.Předsednictví Portugalska ve spoluprácise Sekretariátem programu připravilypřehlídku výsledků ukončených projektůEUREKY. Pro účely této akce bylo vystavenona 40 projektů. Každý projekt dostalpotřebný prostor a k dispozici informačnístánek, kde vedle základní obrazové orientacedaného projektu bylo možné požádati zástupce řešitelských organizacío podrobnější výklad k tématu projektu,nebo případnou ukázku. V některých případechse jednalo i vystavení funkčníchprototypů. Pro letošní soutěž o nejlepšíprojekt připravil Sekretariát program EU-REKA vyhlášení nového ocenění s názvem„EUREKA 2009 Innovation DaysAward“. Součástí programu Konferenceministrů byla také návštěva této akce, kterávyvrcholila slavnostním vyhlášením výsledků.Do soutěže o získání této ceny sepřihlásilo 19 projektů. Stanovená nezávisláporota dostala za úkol porovnat získanéinformace o projektech podle předemdaných kriterií a stanovení pořadí. Jednímz hlavních hledisek posuzování soutěžícíchprojektů pro mezinárodní porotu bylyvýstupy řešení a geografický dosah tržníhouplatnění vystavených projektů.Nejprve se do užšího výběru tří projektůkvalifikovaly projekty E!3538 GOEMGINEna kterém se podílely řešitelské organizacez Holandska a Velké Británie. Druhým kandidátemse stal projekt E!3407 EUROAG-RI+OMS, ve kterém došlo k účasti řešitelskýchorganizací z Francie a Izraele. Třetímkandidátem se stal projekt E!3161 LOG-CHAIN+ E_RAILMAP s názvem “ElectronicRailmap Of Europe”, kde mezinárodním koordinátoremtohoto projektu je česká firmaJerid. Dalšími účastníky tohoto projektujsou řešitelé z Německa a Rakouska.Konečné vítězství „EUREKA 2009 InnovationDays Award“ získal projekt výzkumua vývoje E!3161 LOGCHAIN+E_RAILMAP.Řešení projektu bylo zahájeno českoufirmou v roce 2004 a ukončení nastalov roce 2007 s celkovým rozpočtem 0,89milionů @. Tržní uplatnění výsledků tohotoprojektu spočívá v internetové aplikaciželezniční infrastruktury. Při zobrazenímapy evropských států v internetové aplikacilze získat důležité informace o pohybuželezničních vozů za účelem optimalizacea zlepšení organizace ve využívánímezinárodní železniční dopravy napříčEvropou. Do projektu je nyní zapojeno vícenež 20 států. Projekt má velký geografickýdopad a tomu odpovídající tržníuplatnění. Dosažení uznávaných výsledkůprojektu se povedlo řešitelské organizacido dvou let po ukončení projektu.Vedle oceněného projektu bylo možnéshlédnout ještě další projekty s účastí českýchřešitelů. Jednalo se o projekty E!3625INTELLIVIDEO, kde nositel projektu je zeŠpanělska. E!3064 EUOENVIRON BIOMI-XENDPACK, nositel projektu z Polskaa další řešitelé z Itálie a E!1806 ROTOR 1,nositelem projektu je řešitel z Polska a dalšířešitelé z Ukrajiny a Švédska.Cenu „EUREKA 2009 Innovation DaysAWARD“ předal osobně portugalský ministrpro vědu, technologii a vysokoškolskévzdělávání J. M. Gago českému řešiteliprojektu E!3161 LOGCHAIN+E_RAILMAP Ing. P. Kročovi na závěr tétokonference Ministrů. Udělené ocenění obnášíodměnu deset tisíc @, které jsou určenyna další propagaci výstupů projektu.Pro Českou republiku se jedná o získánídalšího nejvyššího mezinárodního ocenění,které projekt programu EUREKAmůže obdržet.Za MŠMT se účastnili v zastoupení paníministryně prof. V. Růžička, náměsteksk. 3, a Ing. J. Martinec, národní koordinátorprogramu EUREKA. Za AIP ČRdoc. K. Šperlink, reprezentant skupinyvysokých představitelů ČR.Innovation Days 2009 v Lisabonu – stánek vítěznéhoprojektu projektu E!3161 LOGCHA-IN+ E_RAILMAP, zleva Ing. J. Kroča, prof. V.Růžička, doc. K. Šperlink a Ing. J. MartinecV loňském roce obdržel projekt s českouúčastí a označení E!3109 EULASNET EX-PLOSIVES ANALYSER nejvyšší oceněníza technologický přínos EUREKA LYNXAWARD 2008. Cena byla předána českémuřešiteli Ing. J. Bláhovi slovinskou ministryníM. K. Dolinar. Vyhlašování tohotoocenění LYNX AWARD bylo zároveň v roce2008 jako poslední a bylo ukončeno.Pro letošní rok došlo k vyhlášení novéhoocenění s názvem „EUREKA 2009 InnovationDays AWARD“.J. Martinec, K.ŠperlinkK výsledkům českého předsednictvív Radě EU 2009Vklad nebo ztrátado budoucnosti?České předsednictví v Radě Evropskéunie bylo historickou příležitostí a štafetapředsednictví po jeho ukončení již byla předánaŠvédsku. Zpětně se podívejme napůlroční české vedení Evropské uniea zkusme poskládat mozaiku předsednictvía uvést nejdůležitější momenty a události.Rovněž tak uveďme postřehy politickýchanalytiků a novinářů působícíchv Bruselu. A vzhledem k profesnímu zaměřeníautora článek shrnuje údaje o českémpředsednictví v oblasti výzkumu a vývoje.Evropskou unii řídí tři instituce: Rada(skládá se členských zemí unie), Parlament(zastupuje občany Evropské unie)a Komise (výkonný a kontrolní orgán, ježreprezentuje společné zájmy Unie).Česká republika v době od ledna dočervna 2009 pod symbolickým mottem„Evropa bez bariér“ vykonávala rotujícípředsednictví v Radě Evropské unie, kteráse skládá z členských států. Právěčlenské státy musí souhlasit s rozhodnutímina evropské úrovni, jinak nemohoubýt platná. České předsednictví si jakopriority svého předsednictví stanoviloekonomiku, energetiku a Evropskou uniive světě s důrazem na transatlantickévztahy, východní Evropu a západní Balkána další rozvoj v oblasti svobody, bezpečnostia práva.Česká republika byla po Slovinsku(předsedalo v první polovině 2008) teprvedruhým státem ze skupiny deseti zemí, ježvstoupily do Evropské unie v roce 2004,který v Radě Evropské unie předsedal.Bylo šéfování Evropě úspěchem?Předsedat Evropské unii není samozřejměvůbec lehká úloha a k tomu v danýokamžik Unie čelí mimořádně vážnýmproblémům ekonomickým i zahraničněpolitickým. Objektivní je, že Česká republikanení velká země a k tomu je nováčkemv Unii. Přitom platí, že vláda a úřednictvopředsedající země ovlivňují nejenběžný chod, ale i směr a tempo rozvojeEvropské unie.Pomineme-li úvodní marginální hloupostí(kostka cukru či Entropa, poslednívšak nakonec byla evropskou veřejnostíkladně akceptována), Česká republikapřevzala na začátku roku předsednictvíod Francie v mimořádně obtížném kontextu– světová ekonomická recese, izraelský3/2009ip&tt29


vojenský zásah v Gaze a politický střetmezi Ruskem a Ukrajinou o zemní plyn.Příběh prvního summitu pod českým vedenímutvrdil pocit, že českému předsednictvíchybí iniciativa a že reaguje pouzetam, kde musí. Tato vrcholná schůzka bylasvolána teprve ve chvíli, kdy se na veřejnostdostal dopis, v němž její svoláníspolečně požadovali francouzský premiéra německá kancléřka. Předcházely mutýdny více či méně otevřených kritik českénečinnosti. Bruselské komentáře v tétosouvislosti mluvily o tom, že „české předsednictvínemá příliš ochoty ztotožnit ses aktuálními problémy Evropy a nelzeúdajně moc spoléhat na to, že by Češi cítilijasný závazek vůči evropskému projektu(tedy Evropské unii)“.Evropa si daleko spíše zapamatuje tutosituaci než desítky technických zákonů,které byly obtížně dojednány čischváleny během českého předsednictví.Vždyť pokud chce zvolit nejnepříjemnějšíokamžik uplynulého předsednického půlroku,má bohatě na výběr – kromě páduvlády je k dispozici „cesta do pekel“, dlouhémlčení k hospodářské krizi, vystoupeníprezidenta v Europarlamentu.Češi jsou dobří organizátoři a rozhodněse nemusejí stydět za svůj diplomatickýsbor a další státní úředníky. To ovšem neplatío politicích, kteří během českéhopředsednictví Evropské unii zklamali, kdyžvláda premiéra Topolánka nebyla schopnádosáhnout dohody o „neútočení“ s opozicía opozice pro změnu projevila nulový zájemna obrazu země v zahraničí. Podle PiotraKaczynského z bruselského think-tankuCEPS sice přechodná vláda premiéraFischera svoji práci z organizačního hlediskazvládla, ale nic to nemění na tom, žekaňku v podobě pádu vlády již z českéhopředsednictví nikdo nesmaže. „Zemětřeseníse prostě odehrálo a najednou se celépředsednictví změnilo v nápravu následků.Byla to jedna z historicky nejhorších zkušeností,kterou musela absolvovat některáz předsednických zemí“. Tak by se dal podleanalytiků a řady unijních politiků shrnouthlavní dojem z šestiměsíčního šéfováníČeské republiky evropské sedmadvacítce.České předsednictví zažilo podle bruselskýchkomentátorů dva vrcholy. Jednímz nich byl dubnový summit Evropská unie –USA v Praze a druhým přijetí iniciativy „Východnípartnerství“, která vytváří možnostipro konstruktivní vztahy Evropské unies některými zeměmi bývalého Sovětskéhosvazu. Předpokládá se, že Česká republikaby měla zůstat aktivní v této oblasti i poskončení předsednictví. Jako úspěch je považovánoi schválení Lisabonské smlouvyv celém Parlamentu ČR, ovšem to s českýmpředsednictvím přímo nesouviselo.Ve stínu ohlasů politologů a některýchdiplomatů se paradoxně ukazuje, že postránce organizační může předsednictvíEvropské unii zvládnout i menší země, přestožezahraniční tisk mnohdy hovoří o opakuv souvislosti s Lisabonskou smlouvou.„Česká administrativa prokázala kvalituv politicky vypjatých časech,“ řekl předsedaEvropské komise José Barroso.Zpráva hodnotící výkon českého předsednictvív Radě Evropské unie je k dispozicike stažení na stránkách Stáléhozastoupení České republiky při Evropskéunii na adrese www.mzv.cz/euJejím autorem jsou experti Stálého zastoupení.Aktivity českého předsednictvív oblasti výzkumu a vývojeČeská republika řídila zasedání Radypro konkurenceschopnost, do jejíž působnostispadá také agenda a problematikavědy a výzkumu. V průběhu českéhopředsednictví byla rovněž připravenaa uskutečnila se řada významných mezinárodníchkonferencí a doprovodných výstav,které byly cílené na různě zaměřenéotázky s tematiku výzkumu, vývoje a evropskéspolupráce včetně prezentace výsledků.Nejvýznamnější aktivity českéhopředsednictví v oblasti výzkumu a vývojejsou uvedeny v následujícím přehledu. EUFORDIA 2009: Evropské fórum kezhodnocení dopadů rámcových programůvýzkumu a vývoje, 24.–25. února2009, PrahaKonference EUFORDIA se zabývalaotázkami hodnocení výsledků 6. Rámcovéhoprogramu pro vývoj pro výzkum, technologickýrozvoj a demonstrace a jeho přínosůpro ekonomiku Evropskou unie.Rámcové programy Evropské unie jsou celosvětověnejvětší programy mezinárodníspolupráce ve výzkumu a vývoji. K výsledkůma závěrům konference uvedl náměstekministra školství, mládeže a tělovýchovyprof. Vlastimil Růžička „Hodnocenívýsledků výzkumu je klíčové pro jeho financování.Jako u každého velkého rozpočtu,i v případě vědy a výzkumu je třebaznát efektivitu toho, za co utrácíme“. Zprávao hodnocení 6. Rámcového programu,kterou vypracovala expertní skupina jmenovanáEvropskou komisí, a jež byla podrobnědiskutována účastníky konferenceje k dispozici na webové adresehttp://www.msmt.cz/uploads/CZ_PRES/FP6_Evaluation_Final_Report.pdf Zasedání Rady pro konkurenceschopnost,březen, BruselČeské předsednictví otevřelo cestuk naplnění dalších ze svých priorit. Částzasedání Rady pro konkurenceschopnost,které bylo věnováno výzkumu a vývoji, sezaměřilo na dva stěžejní body: Lublaňskýproces a výzkumné infrastruktury. Členskézemě Unie by v rámci Lublaňského procesuměly dosáhnout lepšího řízení vědya vývoje zakotvené ve strategickém dokumentus názvem „Vize 2020 pro Evropskývýzkumný prostor“, přičemž české předsednictvíbylo odpovědné za zpracovánípostupných kroků realizace. Aktuálnostdiskuse o výzkumných infrastrukturách,které jsou jedním z pilířů „Vize 2020“, a jejíúzká souvislost s celkovou hospodářskousituací je významná. „Dobře zvážit investicedo evropských výzkumnýchinfrastruktur je třeba i vzhledem k jejichpřínosu pro dlouhodobou konkurenceschopnostEvropy,“ konstatoval ministrOndřej Liška na tiskové konferenci poskončení jednání Rady. Konference: Infrastruktury výzkumua regionální aspekty Evropského výzkumnéhoprostoru (zkráceně RIC),24.-25. března 2009, PrahaKonference byla společně organizovánaMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovya Evropskou komisí. V panelovýchdiskusích byly experty projednányvazby a interakce výzkumné infrastrukturya její dopad na rozvoj a ekonomický potenciálv kontextu evropských regionů. Role základního výzkumu v procesustrukturování Evropského výzkumnéhoprostoru, 16.-18. dubna 2009, PrahaV rámci konference zástupci základníhovýzkumu společně s manažery a expertyodpovědnými za tvorbu vědní politikydiskutovali úlohu základního výzkumu.Všeobecně se uznává, že výsledky vědeckéhobádání nelze vyhodnotit předema jejich dopad a využití pro rozvoj hospodářstvíje v delším časovém horizontu. European Future Technologies andexhibition FET09, 21.–23.dubna 2009,PrahaKonference českého předsednictvío budoucích technologiích v Evropě, jež jenové evropské fórum, se věnovala hraničnímuvýzkumu na poli budoucích a vznikajícíchinformačních technologií. Přednívědci, politici, zástupci průmyslu a médiívedli dialog a diskutovali o roli hraničníhovýzkumu v dnešní vědě, technologiíchzítřka a jejich vlivu na budoucí společnost.Ministr Ondřej Liška při zahájení konferencezdůraznil vliv výzkumu na konkurenceschopnostEvropy. „Tato konferencereaguje na nové myšlenky a možnosti,které dnes věda nabízí. To, co se ještě nedávnozdálo jako vědecká fikce, je dnesrealitou. Evropská věda a vývoj budoustále více patřit technologiím“. The Ministerial Conference – DevelopingRegional Research Strategy forthe Western Balkáne, 24. dubna 2009,SarajevoKonference ministrů ze zemí západníhoBalkánu, odpovědných za výzkum, vývoja vzdělávání, za účasti českého předsednictvía evropského komisaře pro vědua výzkum, byla zaměřena na rozvoj regionálnístrategie výzkumu zemí západníhoBalkánu. Jako důležitý bod konferenceprojednala vytvoření programu na podporuspolupráce vědeckých a výzkumnýchskupin a center v tomto evropském regionu.Jednání konference se zúčastnili takézástupci evropských mezinárodních programůvčetně EUREKY, která byla zastoupenaportugalským předsednictvím.Využití tzv. znalostního trianglu (vzdělávání– výzkum – inovace) by mělo vytvářetjeden z nástrojů a podmínky pro sociálnístabilitu a ekonomický rozvojzápadního Balkánu.30 ip&tt 3/2009


Research Connection 2009: Networkingour way to a research future, 7.-8.května 2009, PrahaKonference Research Connection spojenás prezentacemi a výměnou zkušenostíz účasti v 7. Rámcovém programupro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace(7.RP; 2007-2013), Rámcovémprogramu pro konkurenceschopnosta inovace (CIP; 2007-2013) a Strukturálníchfondech (SF; 2007-2013) byla největšíakcí v průběhu českého předsednictví.Hlavním organizátorem bylaEvropská komise a více než padesát vybranýchprojektů se prezentovalo výstavnímstánkem (Eurostars program, jakovelmi úspěšná společná aktivita EURE-KY a 7. RP, byl rovněž zastoupen ve výstavníčásti). Konference se zúčastnilotéměř 1 500 účastníků ze všech členskýchzemí Unie, tak i kandidátskýcha dalších evropských zemí. Sustainable Development, 26.-28.května 2009, BruselKonference Udržitelný rozvoj – výzvapro evropský výzkum byla zaměřena naprojednání důležitých výzkumných oblastíjako jsou energetika, ekologické problémy,nové materiály, které mají zásadní význampro další rozvoj a inovačnívýkonnost Evropy a možnost být světovýmlídrem v zavádění a uplatnění vybranýchhigh-tech technologií v uvedenýchoblastech. Zasedání Rady pro konkurenceschopnost,květen, BruselNa květnovém jednání Rady byla nalezenapolitická dohoda o návrhu „Nařízenío právním rámci Společenství pro evropskékonsorcium výzkumnýchinfrastruktur (ERIC)“, které má bezprostřednívliv na budoucnost vytváření velkýchvýzkumných infrastruktur v Evropě.Cílem návrhu bylo ustanovit novou právníformu výzkumné infrastruktury a dosáhnout,aby nově založené výzkumnéinfrastruktury získávaly status mezinárodníorganizace tak byly osvobozeny odplatby DPH. Ve svých závěrech se Radazabývala i výstavbou velkých výzkumnýchinfrastruktur v kontextu regionálníhorozvoje. Kromě zlepšení řízení a hodnocenítěchto infrastruktur se závěryk tomuto tématu týkaly i jejich nerovnoměrnéhorozložení v rámci Evropy. Radase dále zabývala efektivitou investic dovýzkumu v souladu s analýzou hodnocenídopadů Rámcových programů pro výzkuma související problematikou rozvojelidských zdrojů ve výzkumu.Ministryně Miloslava Kopicová na závěrjednání uvedla, že „nový právní rámec výrazněsníží finanční a administrativní nákladya vyjasní právní okolnosti fungováníevropských výzkumných infrastruktura zároveň umožní větší spolupráci vědců“.S výsledkem jednání byl velmi spokojenýtaké Janez Potočnik, komisař provědu a výzkum. Je to podle něj „skvělázpráva“ pro evropský výzkum i ekonomiku.„Investice do výstavby velkých výzkumnýchinfrastruktur nepochybně přispějík hospodářskému oživení Evropskéunie a posílí naší konkurenceschopnostpoté, co krize skončí“.Podrobné informace o výsledcích českéhopředsednictví týkající se oblasti výzkumua vývoje lze nalézt na webovéstránce Ministerstva školství, mládežea tělovýchovy www.msmt.czČeské předsednictvív Radě Evropské unie v číslechPod českým vedením se během předsednictvíuskutečnilo více než 3000 zasedánína různých úrovních v České republice,v Bruselu i jinde v Evropě a ve světě.Každý pracovní den se konalo zhruba 25jednání, která řídili čeští diplomatéa úředníci. V Kongresovém centru v Prazese konalo zhruba 130 jedno až třídenníchzasedání a někdy i více různých zasedáníběhem jednoho dne.V první části předsednictví proběhlov Bruselu pod českým vedením 1130 zasedánípracovních skupin, 18 zasedáníRad ministrů a dvě Evropské rady, z tohojedna neformální. V další části Česká republikavedla v Bruselu 1128 zasedánípracovních skupin, 17 ministerských Rada jednu Evropskou radu. V České republicese během předsednictví konalo celkem350 různých oficiálních zasedánívčetně 14 neformálních Rad ministrů.Celkové finanční náklady na předsednictvív Radě Evropské unie počítaly seschválenou částkou 3,3 miliardy korun zestátního rozpočtu, z toho na vlastní půlročnípředsednické období v první polovině2009 bylo vyčleněno 1,7 miliard korun.O české předsednictvíse zajímalo 37 procent lidíPředsednictví České republiky v RaděEvropské unie v červnu, tedy na jeho samémzávěru, zajímalo 37% lidí, naopak63% vyjádřilo nezájem. Tento údaj vyplynulz průzkumu Centra pro výzkum veřejnéhomínění (CVVM), který byl uveřejněn poukončení předsednictví. Zájem české veřejnostio předsednictví se v jeho průběhupříliš nezměnil, posun je ale patrný ve srovnánís dubnem předcházejícího roku, kdyCVVM otázku položil poprvé. Tehdy projevilozájem o budoucí české předsednictvív Radě Evropské unie pouze 24% občanů.Zcela nejvíce se lidé o předsednictví zajímaliv prvních dvou měsících roku, tedyhned poté, co se Česká republika postavilado čela evropské sedmadvacítky.Změny předsednictví podleLisabonské smlouvyČeská republika si na další příležitost véstRadu Evropské unie bude muset počkat minimálně14 let. Ale to jen v případě, že seEvropská unie institucionálně nezměnía nerozšíří o nové země. Institut předsednictvív Radě Evropské unie získá v případěschválení a platnosti Lisabonské smlouvysvoji novou podobu. Největší změnou budezrušení šestiměsíčního rotačního principupředsednictví členských zemí Unie a jehonahrazení volbou prezidenta členy Evropskérady na období dva a půl roku s možnostíjednoho prodloužení. Prezident Evropskérady převezme od předsednického státujak funkci reprezentace Evropské unie navenek,tak organizace práce Evropské rady.Zrušením rotačního principu předsednictvíse Evropská unie snaží dosáhnout větší koherencea kontinuity činnosti Rady.Předsednictví jednotlivých složení RadyEvropské unie – s výjimkou složení Radypro zahraniční věci – budou nadále zajišťovatzástupci členských států Evropskéunie, a to na základě systému rovné rotaceustaveného rozhodnutím Evropské rady.Toto ustanovení členské státy v Prohlášeníč. 9. připojeném k Lisabonské smlouvě(Prohlášení k čl. 16 odst. 9 Smlouvy o Evropskéunii o rozhodnutí Evropské rady týkajícíse výkonu předsednictví Rady), deklarují,že stojí o zachování skupiny třípředsedajících států na dobu 18 měsíců.Státy v rámci tohoto tria předsednictví samyrozhodnou, zda se ve své funkci předsedybudou střídat po šesti měsících, nebomezi sebe předsednická místa v jednotlivýchformacích Rady rozdělí rovnoměrněna celou dobu 18 měsíců.Výhoda důvěry předsednickézeměÚspěšné zvládnutí předsednictví výrazněpřispívá k pozitivní prezentaci země.Současné předsednictví Švédska v druhépolovině letošního roku, ať už přijdou jakékolivproblémy, má lehčí pozici. Na rozdílod České republiky má totiž důvěru. Evropskámédia už dopředu komentovalašvédskou spolehlivost a solidnost, kteroustavěla do protikladu k „chaotické“ Českérepublice. Nástup Švédů do čela Evropskéunie neprovázely žádné výpady a zpochybňování.Ani ve Švédsku samém, kdena rozdíl od České republiky, se neozývajíhlasy, které by zpochybňovaly smysl a důležitostevropského předsednictví.Vzkaz na závěr skončenéhočeského předsednictvíZávěrem tohoto příspěvku bych chtělještě uvést dva vzkazy politologa JacquesRupnika z knihy Příliš unavená demokracie,kde uvádí ..... „Evropská unie jepolitický projekt, který má zajistit stabilnídemokratický prostor a prosazovat evropskéhodnoty a normy na mezinárodníúrovni“ a k tomu také dodává ........ „je to(Evropská unie) nejadekvátnější odpověďna výzvy globalizace“.Svatopluk HaladaEUREKA Sekretariát, BruselKonkurenceschopnostČeské republikyČeská republika v roce 2009 zaujalav žebříčku konkurenceschopnosti 29.místo z celkem 57 hodnocených zemía ve srovnání s předchozím rokem si pohoršilao jedno místo. Vyplývá to z ročenky,kterou vydal International Institute forManagement Development (IMD) se sidlemv Lausane. Nejlépe hodnocené zemězůstávají USA následované Hongkongema Singapurem.Žebříček konkurenceschopnostizemí v roce 20091. USA, 2. Hongkong, 3. Singapur, 4.Švýcarsko, 5. Dánsko … 13. Německo …16. Rakousko … 28. Francie, 29. Českárepublika … 32. Slovinsko, 33. Slovensko… 44. Polsko, 45. Maďarsko … 56. Ukrajina,57. VenezuelaZdroj: International Institute for Management DevelopmentRočenka IMD je světově respektovanýpřehled o konkurenceschopnosti jednotlivýchzemí. Celkové hodnocení vycházíz kombinace čtyř hlavních ukazatelů, jimižjsou hospodářská produkce, efektivnostvládní sféry, podmínky pro podnikánía domácí infrastruktura.Hodnocení České republiky podleročenky IMD uvádí, že relativně silnoustránkou české ekonomiky je obecný stavinfrastruktury a celková makroekonomická3/2009ip&tt31


situace. Problémem zůstává nízký podílobyvatelstva s vysokoškolským vzděláním.Stejně tak je česká ekonomika málodiverzifikovaná a tedy méně odolná vůčiněkterým vnějším nárazům. Navíc burzanení podle zprávy stále vnímána jako zdrojfinancí a Česká republika má problém takés etickými pravidly.Česká ekonomika a celková konkurenceschopnostje ovšem mezi bývalými socialistickýmizeměmi střední a východníEvropy na nejlepším místě. Zpráva upozorňuje,že to není v důsledku toho, že bysi vedla tak dobře, jako spíše horšími výsledkyostatních zemí. Loňský regionálnípremiant Estonsko se z 23. pozice propadlo 12 míst na 35. příčku. Slovensko sioproti loňsku pohoršilo na celkově 33.místo těsně za Slovinskem, které si udrželo32. příčku. Rovněž Maďarsko pokračujev sestupném trendu a po loňskémpoklesu o tři místa spadlo o dalších sedmmíst až na 45. pozici. Polsko si udrželo44. místo. Nejhůře z bývalého východníhobloku zůstává Ukrajina, která je hodnocenana 56. místě.(sh)Připravované kurzyBezplatné kurzy o managementuvýzkumných projektů v 7. RPJednou z možnostípodporyvýzkumu a vývojenových výrobkův Evropskéunii představuje7. rámcový programES pro výzkum,vývoja demonstrace (7. RP). Je zaměřen napodporu mezinárodních výzkumnýcha vývojových týmů s cílem stimulovat rozvojvybraných prioritních oblastí evropskýchtechnologií a průmyslu. Kromě finančníchprostředků nabízí účastníkůmmožnost získat přístup k nejnovějšímtechnologiím a také cenné kontakty namezinárodní úrovni.S cílem přiblížit tento program širokéveřejnosti a poskytnout informace týkajícíse účasti v nich, pořádá Technologickécentrum AV ČR v rámci sítě EnterpriseEurope Network ve spolupráci s projektemNICER tréninkové kurzy na téma Managementvýzkumných projektů v 7. RP.Cílem kurzů je seznámit zájemce z řadpodniků a výzkumných institucí s problematikouřízení projektů těchto projektů.První kurz –Základy managementuvýzkumnýchprojektův 7. RP jeurčen pro posluchače,kteří nemajížádné nebopouze základnízkušenosti s projekty7. RP. Zájemci se dozví o možnostechfinanční podpory ze 7. RP, vyhledávánípartnerů, přípravě projektu,hodnocení návrhu projektu, realizaci projektua vlastním managementu projektu.Kurz se koná 14. 9. 2009 v Inovačnímcentru a podnikatelském inkubátoru, v uliciLisabonská 5/347 na Praze 9. Zájemcise mohou registrovat online na adrese:http://geform.tc.cz/7rp1/Druhý kurz Management výzkumnýchprojektů v 7. RP – praxe a příklady jevhodný pro ty, kteří již mají s projekty 7. RPurčité zkušenosti, případně se některéhoprojektu již účastnili. Účastníci se dozvědípodrobnější informace k okruhům probíranýmv prvním kurzu a dále získají znalostio využívání potřebných formulářů, využíváníonline nástrojů EPSS, NEF, FORCE, komunikaciuvnitř konsorcia a s Evropskoukomisí, dobré praxe apod. Kurz se koná 22.9. v Technologickém centru AV ČR, VeStruhách 27 na Praze 6. Adresa pro registraci:http://geform.tc.cz/7rp2/Účast je bezplatná, po absolvování obdržíkaždý účastník certifikát o absolutoriu.Další informace naleznete na stránkáchnebo na adrese prochazka@tc.czMarcela PříhodováTechnologické centrum AV ČROchrana práv z duševníhovlastnictví v EvropěV dnech 21.- 22.5.2009 se v hotelu DiplomatPraha konala ve spolupráci s WIPO(World Intellectual Property Organization =Mezinárodní organizace duševního vlastnictví)konference spojená s oslavami 90.výročí založení československého patentovéhoúřadu a Patentního soudu. Předsedaljí již několik dní nový předseda Úřadu průmyslovéhovlastnictví (ÚPV) ing. Mgr. JosefKratochvíl. Bývalý předseda ÚPV ing.Karel Čada, prom.práv. byl odvolán ze svéfunkce v poslední den odstupující vládouČR. Přesto ale celou konferenci praktickypřipravil ve spolupráci s novým předsedouÚřadu. Kvalita přípravy se odrazila nejenv mnohých poděkováních celkem 20 přednášejícícha zástupce WIPO, ale i v účastiposluchačů nejen z ČR, ale i z celého světa.Bylo tam cca 250 účastníků z téměř 30zemí světa. Stánek s informačními materiályzde nebyl žádný. Zato probíhala velkávýměna informací, informace se předávalyosobně a témata byla ponejvíce okolo Evropskéhopatentu a padělání a porušováníautorských práv. Bylo poukázáno na to, žev patentové literatuře je obrovské množstvíznalostí a že je málo využívána ve smysluzákona. Jsou světové tendence v její zcizování,padělání a prodej.Zajímavé bylo vystoupení předsedkyněÚřadu průmyslového vlastnictví Slovenskérepubliky se sídlem v Banské Bystrici, ing.Dariny Kyliánové, který slaví taktéž 90 letod svého vzniku, neboť československýpatentový úřad se rozdělil na český a slovenskýaž po rozdělení státu.Velká část přednášek byla věnovánaveřejné diskusi k Evropskému patentu,jeho přednostem a složitosti zavedení.Předsedkyně Evropského patentovéhoúřadu (EPO) se sídlem v Mnichově, paníAlison Brimelow osvěžila efektivitu vynálezůa zdůrazňovala zkrácení vyřizovacídoby v EPO.Ředitel patentového odboru Německéhopatentového a známkového úřadu(GPO, DPMA) v Mnichově p. DieterSchneider uvedl nový průzkumový software,který urychluje a zkvalitňuje vyřizovánípatentů a dalších ochranných dokumentův GPO i když obsahuje více než 60milionů záznamů.Ochrana práv z duševního vlastnictví,autorských práv a padělání bylo velmi rozšířenýmtématem přednášek, které se konalypo oba dny. Zpřísnění postihů je stálerostoucí vzhledem k tomu, že podle OECDstudií zkracuje obchodní možnosti EUv objemu až 200 milionů USD. Mimo jinébylo i upozorněno na to, že pokud si občanEU doveze v cizině řádně zakoupený paděleka je odhalen celní kontrolou EU, zaplatíaž dvojnásobek ceny výrobku na trhuv EU. Tento program zavedla postupně roku2002 Francie a Itálie, a proto se mohoui naši občané setkat se zvýšenou kontroloua postihy při návratu ze zemí mimo EUi Schengenskou dohodu. Protože je dostimalé povědomí o padělcích, uspořádá odroku 2010 (duben) ve City for Science &Industry ve Francii výstavu padělků, kteráse bude doplňovat nebo zmenšovat dle aktuálnísituace na trhu.Paní Alicja Adamczak, předsedkyně Patentovéhoúřadu Polské republiky zaseuvedla, že v rámci faktorů výroby a cílů společnostíve 20.a 21.století pro inovační hospodářstvímusí vzdělání studentů začínat jižv základní škole, mimo další průběžnévzdělávání profesionálů a malých a středníchpodniků. Proto také Polsko letos plošnězavedlo povinné vzdělání studentů, profesorůa učitelů na universitách a středníchškolách. Týká se to celkem 2 milionů lidía vše platí jejich ministerstvo školství. Totéžplatí i pro jejich patentový úřad, který musínejen registrovat, ale i šířit znalosti a financovatto z peněz pro PPP (partnerství v průmyslua podnikání). Uvedla, že pomalostzde nahrává neschopnosti a odmítání. Rozvojkreativity podporují různými soutěžemia oceněními a soutěžit se může, jste-li členynějakého svazu v Evropě. To je patrnéi na výstavách IFIA, kde Polsko má velmisilné zastoupení nejen jako vystavovatelé,ale i jako hodnotitelé.Pan Michal Svantner, ředitel odboru spolupráces některými zeměmi Evropy a Asiez WIPO uvedl, že iniciace inovací i ochranypráv duševního vlastnictví leží na ministerstvech,kde se musí cílevědomě (mít národnístrategii) zaměřit hlavně na maléa střední podniky, školení a vymáhání práva zatahovat do toho ostatní partnery.Paní Margot Fröhlinger, ředitelka odboruznalostní ekonomiky Evropské komisev Bruselu uvedla, že malé a střední podnikypotřebují národní patentové úřady, abyjim radily a posílily jejich pozice, což podporujeEvropská komise. Pro změnu strategienáhledu a využívání práv duševníhovlastnictví je zapotřebí hodně osvěty, vzdělánía přeshraniční spolupráce. Je třebazměnit myšlení uživatelů, aby práva z duševníhovlastnictví získala na vážnosti.Předseda maďarského patentovéhoúřadu z Budapešti, pan Miklós Bendzel,představil Národní ligu proti kopírování(National Board Against Counterfeighting= NBAC), která spojuje síly proti pirátstvía kradení a na níž vyčlenilo Maďarsko v r.2008 celkem 55 mil. HUF a pro rok 2009celkem 40 mil. HUF, má od 1.1.2008 dor.2010 již fungovat ve 27 oborech. Zabýváse poradenstvím, školením a statistikou.Jsou v ní členy ministerstva, civilní společenstvíi zájmová sdružení a používajíplošnou informovanost veřejnosti pomocíinternetu – hot line HENT. Maďarský patentovýúřad (HPO) zveřejnil na svých webovýchstránkách anglicky dne 29.4.2009Národní zprávu k dispozici všem. Je v nímimo jiné uvedeno 43 000 případů pirátstvíz r. 2007, kde je mezi nimi i ČR v oborechhodinek a šperků ve výši 1%. Nejvícezcizování se provádí v Číně – až 90% –v Turecku a Malaisii – až 5% (každá země)– ve všech sledovaných oborech.32 ip&tt 3/2009


Evropa má 27 jazyků, což komplikujestrategii průmyslově-právní ochrany nejenpo stránce práva, ale i ekonomicky. Nejlevnějšíje v současnosti mezinárodní patent,i když pan Bruno van Pottelsberghe, profesorekonomiky a řízení inovací Universitélibre de Bruxelles, představil vysoce výkonnýsoftware COMPAT, který drastickyredukuje náklady na Evropský patent.Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.Projekt „Česko-polský inovačníportál“Projekt Česko-polského inovačníhoportálu vznikl v návaznosti na probíhajícítvorbu a následnou implementaci Regionálníinovační strategie Královéhradeckéhokraje. Regionální inovační strategiebude díky tomuto portálu dále komunikovánaa konzultována s širokou veřejností.Partneři projektuVedoucí partner:Královéhradecký kraj, Hradec KrálovéOstatní partneři:Krajská hospodářská komora Královéhradeckéhokraje, Hradec KrálovéTechnologické centrum Hradec Králové,Hradec KrálovéSudecka Izba Przemysłowo-Handlowaw Świdnicy, ŚwidnicaDolnośląska Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A., WałbrzychHarmonogram projektuTermín zahájení fyzické realizace projektučervenec 2009Termín ukončení fyzické realizace projektučervenec 2011Projekt Česko-polský inovační portálbude realizován za finanční spoluúčastiERDF v rámci Operačního programu pře-shraniční spolupráce Česká republika –Polská republika.Cílem projektu je vytvoření komunikačníplatformy zaměřené na zvýšeníinformovanosti o inovačním prostředív příhraničních regionech. Stávající ekonomickýpotenciál na obou stranách hranicebude rozvíjen prostřednictvím vytvořenéhoprostředí pro vzájemnoukomunikaci všech subjektů se vztahemk inovačnímu podnikání a inovacím jakotakovým. Dále je také cílem projektu propojita navázat spolupráci co nejvíce subjektůz řad firem, výzkumných organizací,středních a vysokých škol, obcí a krajůtak, aby se tento internetový portál staljedním z projektů napomáhajících rozvojitzv. znalostní ekonomiky. Portál se stanezákladem pro následný rozvoj dalšíchaktivit.Monika MalínskáCentrum evropského projektováníP¤EDSTAVUJEME SEVysoká škola podnikání,a. s. OstravaMichálkovická 1810/181710 00 Ostrava – Slezská Ostravatel.: +420 595 228 111,fax: +420 595 228 199www.vsp.cz e-mail: vsp@vsp.czPohled do historieVysoká škola podnikání, a. s., Ostravaje neuniverzitní vysokou školou typu businessschool. Rozhodnutím MŠMT č. j.19787/2000 z 29. května 2000 získalastátní souhlas působit jako soukromá vysokáškola v České republice a dne 1. října2000 zahájila vlastní činnost. PoslánímVysoké školy podnikání, a. s., jezvyšovat potenciál úspěšnosti motivovanýchabsolventů k jejich uplatnění na domácími mezinárodním trhu práce a vytvářetpředpoklady pro jejich další osobnía kariérní rozvoj. Škola nabízí studentůmvysokoškolské vzdělání, podnikatelskémyšlení, teoretické znalosti a praktickédovednosti požadované praxí a přebíráspoluodpovědnost za úspěšnost svýchmotivovaných absolventů. VŠP, a. s., poskytujestudium v akreditovaném bakalářskémstudijním programu a absolventůmuděluje akademický titul „bakalář“.Od akademického roku 2005/2006 umožňujenavazující magisterské studiums udělovaným titulem „inženýr“.Přestože historie Vysoké školy podnikání,a. s, Ostrava se oficiálně odvíjí odakreditace a státního souhlasu v roce2000, počátky snah o její zřízení jsoumnohem starší. Už v roce 1990 po návratuskupiny tehdejších vysokoškolskýchučitelů, kteří navštívili několik BusinessSchools ve Velké Británii, vznikla vizea podnikatelský záměr „Business SchoolOstrava“. Obsahem vize byla tržně orientovanáfakulta, poskytující profesně orientovanévzdělávání v oblasti businessupodnikání, které by zabezpečovalo vysokoupravděpodobnost uplatnění absolventůna trhu práce.Základní strategii k naplňování vize bylozískání učitelů, kteří mají nejenom teoretické,ale hlavně praktické znalosti podnikání.Mimo toho bylo nutné zajistit zdroje a vytvořitmnoho dalších předpokladů.První etapa realizace tohoto podnikatelskéhozáměru trvala deset let. Prvotní bylotřeba mnohému se naučit, přesvědčit stávajícímocnou konkurenci, a teprve v roce1998 byly vytvořeny legislativní podmínkyvzniku soukromých vysokých škol.K milníkům cesty k založení vysokéškoly patří vznik Institutu rozvoje podnikání,s.r.o. v roce 1991- budoucí podnikatelskékliniky. Poradci a lektoři Institutupomohli více než 3000 podnikatelů založita rozvíjet vlastní podnik. Pravidelně odroku 1992 probíhaly téměř každý měsíckurzy pro začínající podnikatele a dalšísemináře. V roce 1992 byla zahájena pomaturitnívýuka podnikání. V roce 1995vznikla Soukromá vyšší odborná školapodnikatelská, s.r.o., která vyprodukovalapřes 500 úspěšných absolventů, kteříbez problémů našli uplatnění. Tento gradualistickýpostup při budování školy sevyplatil. Škola si připravila budoucí učitelea vytvořila potřebné zázemí a zdrojepro založení vysoké školy. Ta se už téměřdeset let věnuje oboru podnikání.Od založení prošla VŠP, a. s. bouřlivýmrozvojem. Jestliže v prvním akademickémroce 2000/2001 bylo zapsáno 172 posluchačů,pak ve školním roce 2008/2009 setento stav zvýšil na 3 344 studentů prezenčníhoi kombinovaného studia.SoučasnostČinnost vysoké školy vychází z principůobchodního zákoníku, zákona o vysokýchškolách v aktualizovaném znění, jakoži z dalších legislativních předpisů a nařízení.Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvímorgánů akciové společnosti,tzn. představenstva, dozorčí rady a valnéhromady akcionářů. Je důsledně oddělenood vlastního řízení školy.Škola má klasickou organizační strukturu,což je do značné míry podmíněno zákonem.Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitřpanovala tradiční univerzitní demokracies jasnými a všeobecně akceptovatelnýmipravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisyškoly, mající rovněž svou instrukční funkci.K nim, jakož i ostatním klíčovým dokumentůmovlivňujícím chod školy, se vyjadřujeAkademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhajíročnímu aktualizačnímu procesu, podobnějako organizace řízení školy tak, abypodporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétníorganizace řízení je zakotvena v organizačnímřádu schvalovaném představenstvemspolečnosti VŠP, a. s., vždy nanadcházející akademický rok. Vedení školyusiluje při organizaci řízení o aplikaci procesníhořízení, zejména při zakládání kateder.Management se snaží posilovat samosprávnéprvky v řízení školy. K tomunapomáhá akademický senát se svými komorami:zaměstnaneckou a studentskou.Škola akreditovala a nyní nabízí 4 studijníobory bakalářského studijního oboru a jedennavazujícího magisterského programu.3/2009ip&tt33


VŠP, a. s. si pořídila a zrekonstruovalavlastní budovu evropského standardu, a tovše bez jakéhokoliv příspěvku státu. Vedenívysoké školy se snaží následovat modernítrendy rozvoje terciárního vzdělávánív USA a v Evropě. Respektují se tři základnípilíře programu rozvoje vzdělávánív EU, tj. otevřenost, prostupnost a přístupnost.V tomto duchu škola také buduje síťdetašovaných pracovišť kombinovanéhostudia. V současné době má škola osmkonzultačních středisek a jednu pobočkuv Novém Jičíně.Pro akademický rok 2009/2010VŠP, a. s. nabízí:Bakalářské studium prezenční,6 semestrů☞ Podnikání☞ Informatika a internet v podnikání☞ Podnikání a management v obchodu☞ Podnikání a managementv životním prostředíBakalářské studium kombinované,6 semestrů☞ PodnikáníNavazující magisterské studiumprezenční, 4 semestry☞ PodnikáníNavazující magisterské studiumkombinované, 4 semestry☞ PodnikáníPobočka:Nový Jičín (prezenční i kombinovanéstudium)Konzultační střediska – výukav kombinované formě:Bruntál, Dvůr Králové nad Labem,Jeseník, Olomouc, Písek, Praha,Studénka, TřinecŠkola zavádí od nadcházejícího akademickéhoroku modulární výuku provšechny akreditované obory.Aktuální vývoj a potřeby podnikatelskéhoprostředí firem se odrážejí v nabídcespecializací, jež mohou studovat studentibakalářského studijního programu všechoborů. V průběhu roku 2008 vedení školypredikovalo některé změny v ekonomicea z nich vycházející turbulence i na trhuvzdělávání. Představenstvo akciové společnostiproto uložilo managementu VŠP,a. s. vypracovat takovou dlouhodoboustrategii rozvije, aby na ní mohla školapružně reagovat. Byl aktivizován systémstrategického řízení, sestaven tým, jenžaktualizoval stávající Master plán a zpracovalvlastní strategický plán školy.Struktura Master plánu, informaceo budoucnosti školy, realizaci změn, dalšíchaktivitách školy, partnerství a spolupráci,službách a pomoci posluchačůma o materiálně technickém zázemí školyjsou umístěny na výše uvedeném webu.Dr.h.c. prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.Vysoká škola podnikání, a. s. OstravaâINNOST NA·ICH PARTNERÒFinancování pro maléa střední podniky34 ip&tt 3/2009Většina podnikatelůse v dnešnídobě potýkáse ztíženým přístupemk finančnímprostředkům.Zvláštěpokud se jednáo dosud nevyzkoušené,inovačnímyšlenky, je získání prostředků nasouvisející projekty nyní obtížnější nežv minulosti, především s ohledem na prohlubujícíse hospodářskou krizi. Maléa střední podniky (MSP) čelí navíc obecněvyššímu riziku nezdaru, protože jejichrozvoj často závisí na realizaci ojediněléinovativní, ale současně potenciálně riskantnímyšlenky nebo postupu, do nichžbylo vloženo značné úsilí a náklady. Jednaz možných cest, jak rozvoj malýcha středních podniků v této komplikovanésituaci usnadnit, je spojena s širším využitímevropských nebo národních programůurčených na podporu inovačního podnikánía aplikovaného výzkumu. Tynabízejí poměrně širokou škálu možností,jak potřebné finanční prostředky, neboalespoň jejich podstatnou část, získat.S cílem zvýšit povědomí o různých současnýchprogramech podpory výzkumua vývoje přednostně určených právě proMSP, uspořádalo Technologické centrumAV ČR dne 19.5. 2009 specializovaný seminářpod názvem Financování pro maléa střední podniky. Akce, připravená v rámcisítě Enterprise Europe Network ČRa projektu NICER, byla koncipována tak,aby účastníkům poskytla základní informacea charakteristiky většiny podpůrnýchprogramů aktuálně dostupných v ČR.V programu semináře tak byly postupněpředstaveny jak programy, s jejichžpomocí lze podporovat menší projekty realizovanéna území České republiky (zejménaoperační programy a nový programpodpory aplikovaného výzkumu a vývojeTIP), tak i programy zaměřené na podporurozsáhlejších projektů mezinárodníspolupráce (Eureka, Eurostars, 7. rámcovýprogram EU pro výzkum, technologickýrozvoj a demonstrace, Rámcový programEU pro konkurenceschopnosta inovace .Prvním z programů, se kterými se mohliposluchači seznámit, byl operační programPraha Konkurenceschopnost(OPPK), který je zaměřen výhradně naprojekty realizované na území hlavníhoměsta Prahy. Jedna z oblastí podpory(3.3) je přímo zaměřena na rozvoj malýcha středních podniků – zejména na projektysměřující k novým technologiím, zvyšováníefektivity procesů výroby, ochraněpráv průmyslového vlastnictví apod. Dalšímožnosti nabízí oblast podpory 3.1Rozvoj inovačního prostředí a partnerstvímezi výzkumnými a vývojovými organizacemia podniky, v jejichž rámci mohou firmyvyužít služeb technologických parků,podnikatelských inkubátorů či poradenskýchstředisek. Možnosti a hlavní pravidlazapojení do OPPK představila HanaPodubecká z Magistrátu hlavního městaPrahy. Magistrát HMP rovněž zajišťujeadministrativní podporu tohoto programu.V rozpočtu OPPK je celkem k dispozici276,4 mil. U, jež mohou podnikatelé využívataž do roku 2013.Dalším operačním programem, zaměřenýmnaopak výhradně na projekty realizovanémimo území hlavního města Prahyje Operační program Podnikánía inovace (OPPI), který se skládá z 15podprogramů podpory využitelných v různýchfázích životního cyklu firem a podniků.Z programu Start je například možnéfinancovat vybavení provozovny, pro finančnípodporu vývoje nového produktulze využít programu Inovace apod. V rámciOPPI je ovšem možné získat nejen dotaci,ale také zvýhodněný úvěr či bankovnízáruku za úvěr, nutný k realizacinových projektů. Řídicím orgánem OPPIje Ministerstvo průmyslu a obchodu(MPO), jehož zástupce, Robert Wenzel,program na semináři představil. Na realizaciOPPI je pro období 2007 – 2013 alokováno3 578 mil. U.Oba výše zmíněné operační programyjsou mezi podnikatelskou veřejností jižpoměrně dobře známy, avšak ne všichniuchazeči jsou dokonale obeznámenis tím, jak připravit kvalitní projektový návrh.Špatná identifikace vhodného programovéhoschématu, různorodé formálníchyby, nedostatečná lidská kapacita nutnápro přípravu žádosti i další vady bývajínejčastěji uváděny jako příčiny neschválenížádostí. Představitelka firmy Asistenčnícentrum, a.s., Zuzana Vítová, kteráse na přípravu projektů specializuje, vesvém příspěvku návštěvníkům proto ukázala,jak připravit úspěšný projektový návrh.Zájemci byli upozorněni na nejčastějšíchyby, kterých je třeba se vyvarovata na konkrétních příkladech byli seznámenis přípravou typického projektu.Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvímMartina Štíchy na seminářidále představilo program TIP, který jejedním z nástrojů státní podpory aplikovanéhovýzkumu a vývoje. Jedná se o novýprogram, jehož cílem je podpora vznikuprogresivních technologií, novýchmateriálů, výrobků a informačních systémů.Na projekty zahajované v roce 2009je v programu TIPu vyčleněna 1 mld. Kč,


v dalších letech se počítá s nárůstemo 0,5 mld. Kč.V následující části semináře byly účastníkůmpřiblíženy některé z nadnárodníchprogramů na podporu výzkumu a vývoje.Rámcový program EU pro konkurenceschopnosta inovace (CIP) představil TomášSkuček z Ministerstva průmyslua obchodu. Program je rozdělen do tří tématickýchpilířů – Podnikání a inovace,Podpora využití informačních a komunikačníchtechnologií a Inteligentní energiepro Evropu. Program je specifický tím, žepředstavuje především nástroj nepřímé,zprostředkované podpory projektů v uvedenýchoblastech.V rámci prvního pilíře, Programu propodnikání a inovace, lze rozlišit čtyři oblastipodpory. Největší částkou budou podporoványaktivity usnadňující přístup MSPk financím pomocí finančních nástrojů. Realizacizajišťuje Evropský investiční fonda vybrané domácí finanční instituce jakozprostředkovatelé. Další z oblastí podporyje pak rozvoj informačních a poradenskýchslužeb usnadňující vstup na jednotný trha na rozvoj mezinárodní spolupráce firem.Z této oblasti podpory je také napříkladspolufinancována síť Enterprise EuropeNetwork. Třetí skupinou jsou podpůrné aktivityzaměřené na zlepšování inovačníhoprostředí. Čtvrtá oblast, zaměřená na ekoinovace,poskytuje finanční podporu pilotníchprojektů nebo projektů uvádějících natrh nový produkt.Druhý pilíř, Program podpory politikyICT, byl vytvořen za účelem podpory rozvojeinformační společnosti. Cílem programuje dosáhnout efektivnějšího využíváníinformačních a komunikačních technologiíobčany, státní správou i podniky. Třetí pilíř,Program Inteligentní energie pro Evropu,má za cíl podporovat racionální využíváníenergie a obnovitelných zdrojů.Další zajímavou možnost finanční podporyinovačních aktivit představují mezinárodníprogramy EUREKA a Eurostars. Narozdíl od ostatních programů, které jsou tematickypřesně vymezeny, se zde nabízívelká volnost, co se týče zaměření projektu.Programy EUREKA a Eurostars jsoutotiž založeny na principu bottom-up, cožznamená, že podporují iniciativy, které přímovzejdou ze strany podniků a jejich konkrétníchpotřeb. Oba programy jsou takézaměřeny na zcela praktické využití výzkumua vývoje v praxi, neboť jejich výstupemmusí být hotový produkt či služba uplatnitelnéna trhu. Podnikatelé pak mají nárokna uhrazení až 50 % nákladů na projekt.Oba programy prezentoval Svatopluk Haladaz bruselské kanceláře programu EU-REKA, který má v dané oblasti dlouholetémezinárodní zkušenosti. Vybraným zájemcůmtaké poskytl druhý den osobní konzultacejejich projektových záměrů.Prostor byl věnován i 7. rámcovémuprogramu EU pro výzkum, technologickýrozvoj a demonstrace (7. RP), který jezaměřen na podporu globálních témat evropskéhovýzkumu. Malé a střední podnikymají i zde několik zajímavých možností,které mohou využít. Jednou z nich je výzkumv rámci vybraných prioritních oblastí,který je sice obvykle prováděn výzkumnýmiinstitucemi, nicméně MSP se do těchtoprojektů mohou zapojit jako spoluřešitelé čidodavatelé technického vybavení apod.Další zajímavou možnost nabízí aktivita Výzkumve prospěch MSP. V jejím rámci si samyfirmy mohou zformulovat a zadat výzkum„na klíč“ univerzitě nebo jinévýzkumné instituci. Za tuto službu firmy nemusíplatit, neboť výzkumné instituci budoujejí aktivity proplaceny z prostředků 7. RP.Firmy se po ukončení zadaného výzkumunavíc stávají vlastníky souvisejících průmyslovýchpráv k získaným výsledkům, s nimižmohou nakládat podle vlastního uvážení.Třetí možnost, která se malýma středním firmám nabízí, představujeschéma Industry-Academia Partnershipand Pathways. Zde mohou firmy realizovatprojekty zaměřené na vzájemnou výměnupracovníků mezi akademickou sféroua průmyslem. Výhodu přitom představujezejména transfer znalostí a lidského potenciálumezi oběma stranami, ke kterémuv podobných projektech dochází. Hrazenínákladů souvisejících s výměnnými pobyty,stejně tak jako mzdy zapojených zaměstnanců,jsou finančně podpořeny ze 7. RP.Možnosti, které 7. rámcový program nabízíprávě malým a středním podnikům, představilMartin Škarka z Technologickéhocentra AV ČR, které působí řadu let jakoNárodní kontaktní organizace pro Rámcovéprogramy EU pro VaV. Ve svém referátupřehledně analyzoval aktuální pravidla propodávání žádosti, včetně výhod a nevýhodjednotlivých aktivit z pohledu malýcha středních podniků.Pravidla financování projektů 7. rámcovéhoprogramu objasnila Lenka Lepičováz Technologického centra AV ČR. Vysvětlila,které náklady jsou považovány zauznatelné, jaké jsou postupy při vykazováníosobních a cestovních nákladů apod.Zájemcům o podání projektu do 7. rámcovéhoprogramu byly přitom také zodpovězenyněkteré konkrétní otázky týkající sefinanční stránky přípravy projektů.Seminář se konal v Inovačním centrua podnikatelském inkubátoru (ICPI) naPraze 9. Navštívilo jej více než 60 zájemců,především z malých a středních podnikůa z institucí zabývajících se podporouinovačního podnikání v Českérepublice.Lukáš ProcházkaTechnologické centrum AV ČR7KONFERENCE – SEMINÁ¤E – V¯STAVYJunioři podnikají v praxiTéměř každý dospělý podnikatel se jižseznámil s tím, že vytvořit přesvědčivýpodnikatelský záměr není vždy jednoduché.Tuto jedinečnou zkušenost však majíjiž mladí studenti aktivních středních školv ČR, kteří si mohou prostřednictvím programuStudentská společnost Junior Achievementvyzkoušet v praxi své podnikatelskéschopnosti. Junior Achievement jemezinárodní vzdělávací nezisková organizace,která podporuje studentské podnikánív praxi. Česká kancelář JA byla založenaTomášem Baťou již v r. 1992 a jejímposláním je poskytovat mladým lidem praktickéekonomické a finanční vzdělání, rozvíjetjejich znalosti a dovednosti v oblastipodnikání. Letošní finále soutěže se konalov Praze v prostředí sídla krásného paláceNárodohospodářského ústavu CERGE-EI dne 11. června 2009.Finále soutěže „Nejlepší studentskáspolečnost JA“ vyhráli v letošním školnímVítězná firma S4S a zástupce poroty a zároveň sponzorů soutěže, i členů realizačníhotýmu JA ČR3/2009ip&tt35


Brokerage EventVýměnná burza dvou projektů SMEsgoHealtha Health-NCP-Net se konalav Praze dne 4. 6. 2009 v KongresovémCentru Praha, paralelně s mezinárodníkonferencí českého předsednictví Euronanoforum2009.Technologické centrum AV ČR organizovalo,jako každoročně, misi firem zesektoru obnovitelných zdrojů na veletrhIntersolar 2009.Veletrh se konal letos podruhé na výstavištiv Mnichově, kde na ploše 100.000m2 vystavovalo celkem 1 400 vystavovatelů.První den byla dvoudenní mise spojenas exkurzí na fotovoltaickou elektrárnufirmy First Solar v Salmdorfu u Mnichova.Odborníci diskutovali na místě s pracovníkyfirmy o výkonu a údržbě kadmiumtelluridovýchčlánků a o německých zákonechv solární oblasti. Instalované polemá 14 000 modulů rozdělených do 120sekcí, z nichž každá má vlastní měnič.Druhý den byl celý věnován návštěvěveletrhu, kdy firmy vyhledávaly novinkyz oboru vhodné pro využití v ČR. Jakokaždoročně byla tato akce cenná v oblastivýměny názorů a diskuze na danou tematikui v průběhu přesunů. Mise se zúčastnilo19 firem z oboru.Eva KudrnováTechnologické centrum AV ČRPublikum včeně soutěžících týmů školroce studenti Gymnázia Ostrava-Hrabůvkase svou společností S4S – Studentsfor Students. Během školního roku si vyzkoušeli,jak reálná společnost funguje,od jejího založení až po likvidaci a na závěrsi prověřili své prezentační dovednostia přesvědčili porotu, že jsou nejlepší.Podnikatelským záměrem společnostibylo zprostředkování brigád ostatním studentůma pořadatelská činnost. Studentipřipravili dva sportovní turnaje – ve volejbalea futsalu a stali se hlavními organizátoryškolního plesu. Hlavní motto „Protikrizi zábavou“ mluví za vše.Vítězný tým S4S má skvělou příležitostzúčastnit se evropského finále, které seletos koná v Rotterdamu od 2.- 4. 7. 2009.Na druhém místě se umístila společnostPS Agency ze SOU a SOŠ Znojmo,která se věnovala výrobě drobných předmětůa pořádání akcí. Studenti z jižní Moravynevsadili na zisk, ale spíše na sociálnídopad svých aktivit.Třetí příčku obsadila studentská společnostWings – for us, o.s. z Gymnáziaa SOŠ cestovního ruchu v Náchodě, jejížpodnikatelským záměrem byly volnočasovéaktivity, výroba a prodej tradičníchvýrobků regionu a vývoj výukových materiálůna ochranu přírody pro základníškoly.Společnost Vodafone udělila Zvláštnícenu Nadace Vodafone za kreativitu studentskéspolečnosti A&A Productions. Tase věnovala široké škále činností, od grafickéa designérské práce, návrhu a tvorběinternetových prezentací, až po pořádáníspolečenských akcí. Porotu jistězaujala ukázka studenstkých prací – např.velmi kreativní pojetí deštníku a pláštěnkyvyrobených z použitých igelitovýchtašek známých prodejen.Vítězný tým S4S má skvělou příležitostzúčastnit se evropského finále, které seletos koná v Rotterdamu od 2.- 4. 7.2009.Na letošním 20. ročníku usilují o výhrustudentské společnosti z celé Evropy,konkurence je opravdu velmi silná a velkýmoříškem byla pro naše zástupce jistěi příprava všech materiálů a prezentacív angličtině. Ale jakou lepší zkušenost doživota jim přát?Dík patří ovšem i pedagogům, kteří studentydo soutěže přihlásí a po celou dobuje i výchovně podporují. Vše se odehrávátotiž nad rámec jejich pracovníchpovinností.Pokud generace juniorů podnikatelůbude takto schopná a nadšená pro podnikání,nebojme se budoucnosti a obavyz finanční krize rychle pominou.Více podrobností najdete na www.jacr.czMarcela PříhodováTechnologické centrum AV ČRVýměnná burza byla pořádaná při příležitostiotevření 4.výzvy priority Zdraví 7.RP. Byla organizována dvěma projektyRP a vzhledem k českému předsednictvíEU se konala v Praze.Burzy se zúčastnilo 120 představitelůevropských výzkumných pracovišť, nemocnic,MSP, apod. V historii pořádáníburz to bylo absolutně nejvyšší číslo.Po uvítání koordinátorkami obou projektů,Ines Haberl a Almudeny Gonzálesnásledovala přednáška Ludoviky Serafiniz EK, která představila témata 4. výzvypriority Zdraví. Jediný český koordinátorv 7. RP, prof. S. Štípek z 1. LF UK, informovalo začínajícím projektu z 1. výzvy,EECALink a za účastníky konsorcia představilasvou instituci Nadira Zakhidovaz Uzbekistánu. Odpolední blok byl věnovánbilaterálním schůzkám, každý účastníkse mohl účastnit maximálně šestia v mnohých případech toho plně využil.Podle ohlasů českých účastníků (30) bylaburza hodnocena velmi dobře.Judita KinkorováTechnologické centrum AV ČRIntersolar 2009Lokální udržitelné zdroje energiev technicky specifickýchpodmínkáchTechnologické centrumAV ČR ve spoluprácis Platformoupodnikatelů pro zahraničnírozvojovouspolupráci uspořádalodne 28. 5. 2009 v Černínskémpaláci mezinárodníkonferenci na téma „Lokální udržitelnézdroje energie v technicky specifickýchpodmínkách“. Konference se zúčastnilov souladu s posláním podporovat české podnikatelskéaktivity v rozvojových zemích 100účastníků z řad odborné veřejnosti v soukromémi státním sektoru.Na závěr dopoledního bloku byli vyhlášenivítězové soutěže o nejvhodnějšítechnologii pro 3. svět, kam se přihlásilipřevážně dlouholetí klientiTechnologického centra a známí nadšenciz oboru. V kategorii solárníenergie získala mimořádné ocenění rodinnáfirma Svoboda a spol. z HradceKrálové, v kategorii malá vodní energetikabyla vyhlášena jako nejlepší technologiemikrozdroje firmy Elzaco zeŠumperka následovaná turbínou Ing.Sedláčka Setur a vítězem kategorie větrnáenergie se stala firma Windsystemz Ostravy s technologií 10 kW větrné turbínyse synchronním generátorem předvýrobcem Aerplast vyrábějícím menšízdroje pro lokální využití a větrným čerpadlempana Floriše (firma DOZEP)známým již na mnoha kontinentech.Vítězné technologie budou umístěny dokatalogu české produkce a know-how prozahraniční rozvojovou spolupráci jako základnínabídkový materiál Platformy prozahraniční partnery v oblasti pomoci rozvojovýmzemím.Eva KudrnováTechnologické centrum AV ČR36 ip&tt 3/2009


FELAPO 2009Spolupráce vysokýchškola průmyslu? Jetřeba definovatpriority!Setkání zástupcůvedení fakultelektrotechnických a podobnýchtechnických vysokých škol a univerzitz ČR a SR – FELAPO 2009 konané vednech 27. – 29. května 2009 v hotelu MajesticPlaza v Praze iniciovalo otevřenoudiskuzi mezi zástupci průmyslu a 80představiteli zúčastněných fakult z ČRa SR na téma „Spolupráce veřejného vysokéhoškolství a průmyslu pro řešeníhospodářské krize“. Delegáti ve svýchprojevech deklarovali nutnost přizpůsobenívyučovacího procesu aktuálním potřebámpartnerských firem a nalezení prioritníchoborů. Vysoké školy seneobejdou do budoucna bez sjednocenípostupu jednotlivých pracovišť v řešenívýzkumných projektů. Jen tak se mohoustát silným a spolehlivým partnerem průmyslua obstát v silné mezinárodní konkurenci.Každoroční setkání vedoucích pracovníkůtechnických vysokých škol FELAPO,jehož organizátorem byla Fakulta elektrotechnickáČVUT v Praze, se v letošnímročníku neslo mimo jiné ve znamení výzvyke konkrétním krokům ve spoluprácis průmyslovými partnery. Na setkání přijalipozvání vedoucí představitelé firemSiemens, Proctre&Gamble, Microsofta ČEPS a nabídli v otevřené diskuzi svépodněty k zefektivnění procesu výuky, realizacevýzkumných projektů a profesionalizacestudentů směrem k praktickémuuplatnění. Výchozí diskuse se stala základempro jednání v sekcích.Diskusní část a vize FELAPO 2009ČVUT FEL – cílem je sjednocení a úzkáspolupráce výzkumných pracovišť; Siemens– špičkové technologie, nikoliv cenovákonkurenceschopnost;Microsoft – naší úlohou je definovat prioritníobory;ČEPS – nabízíme koncepci intenzivníspolupráce s vysokými školami;Proctre & Gamble – je nutné začlenitvíce praxe a vytvořit motivaci studentůMezi nejdůležitější témata jednání patřily:■ Jasná vize priorit výzkumu a průmysluv České republice■ Nutnost přizpůsobení vzdělávacíhoprocesu studentům směrem k většímuuplatnění v praxi, dále pak tlak na rozvojmanažerských a komunikačníchschopností absolventa, tzv. „soft skills“■ Iniciace sjednocení postupu a politikyveřejných technických vysokých školv řešení výzkumných projektů.■ Navázání a rozvíjení dialogu mezi průmyslema výzkumnými pracovišti, tedynalezení společných zájmů.■ Konkrétní problémy spojené s legislativoua řízením škol„Je jasné, že jak průmysl, tak i vysokéškoly řeší řadu problémů i v ekonomickérovině. Aktuální opatření směřují k úsporám,zefektivnění, očekáváme negativnídopad demografického vývoje, který povedeke snížení počtu studentů. Trendsměřuje k uvolnění výzkumných kapacit.Je zřejmé, že podoba studia na vysokýchškolách se bude přiklánět spíše k projektovémumodelu výuky s úzkou návaznostína spolupráci praxí i ve výzkumné činnosti.Průmyslové podniky již dnes v řaděpřípadů zadávají témata kvalifikačníchprací i témata výzkumu. Klíčovým bodemje vytvoření těsné spolupráce mezi jednotlivýmipracovišti škol spolu s intenzivníkomunikací s partnerskými společnostmi.Je naším zájmem tento processjednotit a nabídnout tak našim partnerůmefektivnější formu partnerství. To jezákladním tématem diskuze letošníhoročníku FELAPO.“ sdělil doc. Boris Šimák,děkan FEL ČVUT.Jednotná průmyslová politika– prioritní oblasti výzkumuCentrálními body prezentace ze stranypodniků se stala zejména nutnost definiceprioritních oborů a jejich upřednostněnéfinancování.„Celý problém spolupráce má své kořenyv oblasti průmyslové politiky státu,konkrétně v její neexistenci. Zásadněchybí metodologická a jednotná analýzapozice České republiky z hlediska historickéhoi geografického. Musíme býtschopni investorům, rodičům, školámi studentům sdělit základní informacio kompetitivní výhodě výběru co nejkvalitnějšíhovzdělání ve smyslu optimálníhodnoty na trhu práce a určit priority prorozvoj technických oborů“ uvedl Ing. PavelKafka, generální ředitel skupiny Siemensv ČR.„Jako jeden z problému dnešního školstvía průmyslu vidím chybějící definicipriorit. Existuje velké množství oborů, dokterých se investuje, ale zůstává otázka,zda máme šanci v nich být světovou špičkou.Myslím si, že role velkých průmyslovýchpodniků může být právě v pomociČeské republice je najít. Výhoda tohotopostupu je zejména v motivaci studentůa narušení trendu „odlivu mozků“ do zahraničí.“doplnil Ing. Jiří Karpeta, ředitelvývoje z firmy Microsoft CZ.Rozdílná koncepce zvýhodnění vysocerozvinutých oborů a technologií před rozpočtovoukonkurenceschopností bylouvedeno jako klíčový prvek směřováníspolupráce technických vysokých škola výrobních podniků.„Ve své praxi vidím na tuzemských trzíchnepříznivou atmosféru pro high-techobory. Jedině ten, kdo má moderní a novýprodukt a je dokonce schopný tyto produktynezávisle vytvářet, může uspět.Nákladovou konkurenceschopností, kterábyla na prvním místě v minulých dvacetiletech, nemáme šanci čelit zahraničnímlow-cost dodavatelům, jako je Indie a Čína.Pokud se ve veřejných výběrových řízeníchbudou právě tyto produkty preferovat,vytvoří se tak i motivace prostudenty spolupracovat na výzkumnýchprojektech.“ uvedl Ing. Pavel Kafka, generálníředitel skupiny Siemens v ČR.Potenciál českých výzkumnýchkapacitNa základě průzkumu úrovně a možnostívýzkumných kapacit s ohledem namožné uplatnění v řešení projektů pro zahraničnízadavatele, konkrétně USA, přispělk tématu prof. Vladimír Mařík, vedoucíkatedry kybernetiky FEL: „Položilijsme si za cíl vytipovat úkoly a pracoviště,které by mohly být potenciálně financoványz veřejných prostředků Spojenýchstátů tak, aby spolupráce byla oboustranněprospěšná. Zásadním zjištěním byl jižněkolikrát zmiňovaný fakt chybějící definicepriorit. Po průzkumu pracovišť mezinárodníúrovně jsme zjistili, že Česká republikamá obrovský potenciál, zejménav oblasti informatiky, kybernetiky a robotiky.Jeví se mi nezbytně důležité tentofakt státu deklarovat a zasadit se o jehopřijetí.“Vítejte na FEL ČVUT„Fakulta elektrotechnická ČVUT v Prazeje prestižním vysokoškolským pracovištěm,které si získalo uznání jak v Českérepublice, tak v zahraničí. Fakultarozvíjí více než třistaletou tradici ČVUTv Praze a více než stoletou tradici výzkumua výuky elektrotechniky. Byla to právěPražská technika, která vychovala tisíceinženýrů, jež vybudovali český průmysla dobrou pověst „zlatých českých rukou“.Naším úkolem je pokračovat v tomtoposlání. Posouvat hranice poznání, přicházets novými technickými řešenímia připravovat talentované a schopnétechniky. Naší ambicí je patřit mezi nejvýznamnějšívýzkumné univerzity.Máme zájem udržet krok se špičkovouúrovní vědeckého výzkumu ve světě, intenzivněspolupracujeme s celou řadouzahraničních univerzit a jsme zapojeni domnoha mezinárodních projektů. Naši absolventizastávají významné funkce v tuzemskýchi zahraničních výzkumných institucícha firmách.Pracoviště fakulty pokrývají celou širokouproblematiku od tradiční elektrotechnikypřes elektroniku a bouřlivě se rozvíjejícíinformační a komunikační technologie.Ve snaze přiblížit výuku současným potřebámpraxe, spolupracujeme rovněž s průmyslovousférou. V praxi jsou často využíványi výsledky našeho výzkumu včetněprůmyslových realizací.Fakulta elektrotechnická ČVUT v Prazesvými dosavadními výsledky významněpřispěla k zařazení ČVUT v Praze mezi500 nejlepších univerzit světa (podleprestižního žebříčku THE – QS WorldUniversity Rankings 2008). Máme zájemsi do budoucna tento statut uznávané univerzityudržet a nadále rozvíjet. Usilujemeo to, abychom se stali místem, kde sebude propojovat teorie s praxí. Naplněnínašich cílů, být prestižní technickou vzdělávacía výzkumnou institucí s významnýmpostavením v rámci světového vzdělávacíhoa výzkumného prostoru, seuskutečňuje zejména díky aktivní spoluprácifakulty s partnerskými institucemia firmami“ při slavnostním zahájení řekldoc. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan FELČVUT v PrazeMylada Balounovávnější vztahy – PR,FEL ČVUT v PrazePavel Digrinaccount manager, Virklis– The Wings AgencyNano Brokerage Event 2009Ve dnech 2. – 5. června 2009 se v Prazekonala mezinárodní konference EuroNano-Forum 2009. Významnou doprovodnou akcíkonference byla technologická burza firem,univerzit a výzkumných institucí. NanoBrokerage Event Praha 2009 (NanoBE),3/2009ip&tt37


který proběhl 4. června 2009, organizovaloBIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrumve spolupráci s Technologickým centremAkademie věd ČR (TC AV ČR).Cílem akce bylo vzájemně propojit českéa zahraniční organizace, které ve své činnostivyužívají nanotechnologie. Tematickyse technologická burza orientovala na oblastivybrané jako klíčové pro konferenci EuroNanoForum2009. Jednalo se o:– nanotechnologie v chemickém průmyslu;– nanomateriály pro energetiku;– nanotechnologie pro zdraví;– nanotechnologie pro životní prostředía úpravu vody;– nanotechnologie v průmyslové výrobě.Podmínkou účasti na každé technologickéburze je vyplnění tzv. technologického profilu.Ten je následně publikován v technologickémkatalogu, ze kterého si jednotliví účastníci vybírajípartnery pro jednání. Ve své konečnéverzi obsahoval katalog 73 technologickýchprofilů, které se nejčastěji vztahovaly k nanotechnologiímurčeným pro elektroniku a mikroelektronikua k materiálovým technologiím.Jako ukázka z katalogu mohou posloužit následujícítechnologické nabídky:– Švédská firma Nanologica nabízelamezoporézní metaloxidový materiálpro kontrolované uvolňování léčiv ažpo dobu 3 měsíců, jeho další využití jemožné jako prostředek pro transportnerozpustných léků.– Firma z Holandska nabízela opticképovlaky z nanodisperzního materiálu,které se díky svým vlastnostem absorpcetepla a antistatickým charakteristikámdají využít jako transparentnívrstva oken či dotykových displejůa v dalších ochranných aplikacích.Největším množstvím profilů přispěli dokatalogu zástupci španělských, italskýcha českých účastníků burzy. Z České republikyse akce účastnilo 12 subjektů (AgraGroup a.s., Aquatest a.s., ATG s.r.o., BratřiWilhelmové – Topas spol. s r.o., ComtesFHT a.s., NanoTrade s.r.o., Pegas Nonwovenss.r.o., Škoda Výzkum s.r.o., Spur a.s.,Synpo a.s., Technická univerzita v Liberecia Vysoké učení technické v Brně).Na základě požadavků 40 účastníků zetřinácti zemí světa (Argentina, Česká republika,Dánsko, Itálie, Maďarsko, Německo,Nizozemí, Polsko, Rakousko,Řecko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko)se v průběhu burzy uskutečnilo 120 dvoustrannýchschůzek, přičemž 100 z nichbylo mezinárodních.V průběhu třicetiminutových jednání sipartneři vzájemně představovali svoje inovačnítechnologie, prezentovali svá unikátníknow-how nebo se snažili najít novépartnery pro obchodní spolupráci a prospolupráci ve výzkumu a vývoji. Průměrněabsolvoval každý účastník 3-4 schůzkydenně, které buď inicioval svým požadavkemsám, nebo se s ním chtěl setkatjiný aktér technologické burzy. V tomtoohledu byla nejvytíženějším účastníkempaní Dr. Olga Kubová, která reprezentovalaCentrum pro elektroniku a mikrotechnikuze Švýcarska a v průběhu celéhodne absolvovala čtrnáct schůzek.Z českých účastníků burzy absolvovalnejvíce schůzek pan Ing. Ladislav Torčíkz firmy NanoTrade s.r.o.Z hodnocení akce, které bylo provedenonecelý měsíc po jejím konání, vyplývá, žezhruba 40% schůzek bylo označeno jakovysoce zajímavých a komunikace mezi jednotlivýmipartnery pokračuje i nadále.Jak vyplývá z vyjádření účastníků technologickéburzy hodnocení jako: „The organisationof the event is really commendable.Keep it up!“ (Emmanuel Chimamkpam – ACI– University of Zürich) nebo „Excellent, outstandingdedication and facilitation, congratulationsand thanks a lot!“ (Armando J. Palomar– Nanomed Spain-UII) či „Good work:-)“ (Hjalmar Grandberg – Inventia) nebylaojedinělá a svědčí o vysoké úrovni akce.Technologická burza byla organizovánaBIC Plzeň ve spolupráci s TC AV ČRv rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.Jedním z cílů této sítě je stimulacemezinárodní spolupráce ve výzkumua vývoji a prostřednictvím mezinárodníhotransferu technologií přispívat k zaváděníinovačních technologií. Právě technologickéburzy jako NanoBE jsou důležitýmnástrojem sítě, neboť umožňují velmi důležitýprvní krok – navázání kontaktu.Organizace technologických burzv České republice ale i propagace obdobnýchakcí pořádaných v zahraničí patřík významným činnostem sítě. V Českérepublice se od začátku roku konalo několiktechnologických burz např.: ForWaste – odpadové technologie, EnergyEfficient Building – ekologické stavebnictví,ICT Brokerage Event – informačnítechnologie, a další. Nejčastěji se technologickéburzy konají jako doprovodnýprogram mezinárodních výstav, veletrhůnebo konferencí, čímž umožňují svým návštěvníkůmvyužít čas strávený na veletrhunebo konferenci co nejefektivněji.Lukáš HartychBIC PlzeňMobilní telefon G1jako elektronická kancelářDne 20. května 2009 se uskutečnilv prostorách inovačního centra ČKD veVysočanech seminář na téma Mobilní telefonG1 jako elektronická kancelář, a tove spolupráci Technologického centra AVČR a softwarové firmy Inmite.Motto semináře „G1 – not just for fun“přilákalo posluchače jak z řad odbornéveřejnosti, programátory a vývojáře aplikacípro operační systém Android, na kterémje telefon G1 postaven, tak i současnéa budoucí uživatele tohoto veliceperspektivního operačního systému.Již první prezentace Pavla Petřeka z firmyInmite „Android v pestré konkurenci“vyvolala živou diskuzi mezi příznivci otevřenýchsystémů a demokratického přístupuk tvorbě a užívání aplikací, a tedy příznivcůoperačního systému Android,a stoupenců uzavřených platforem (Backberry),či kontrolovaných platforem (iPhone),na straně druhé. Z mobilních operátorůse na semináři přestavil T-Mobile sesvými datovými službami, který jako prvnína českém trhu začal nabízet telefons operačním systémem Android. MichalŠrajer (Inmite) v prezentaci „Mobilní kancelářa její využívání“ ukázal výhody aplikacíGooglu pro mobilní kancelář, zvláštěpoukázal na schopnosti synchronizacemezi přístupem přes Internet (desktop nebonotebook) a přístupem přes telefon,kdy je možné plynule přecházet z jednohozařízení na druhé bez rizika ztráty dat neboduplicity vložených záznamů. Dále poukázalna unikátní možnosti geografickélokalizace a spolupráce aplikací s GoogleMaps. Radek Havelka z firmy PC-DIR Realpředal přítomným několik praktickýchrad, jak řídit svůj čas při využívání elektronickýchnástrojů. Další dvě prezentace seznámilypřítomné s inspirativními aplikacemi,které ilustrují možnosti tohoto systémuv oblasti lokalizace a sdílení informací.Vassili le Moigne z firmy Locola představilotevřenou platformu na geo-lokální vyhledávánína mapách pro komerční využitía Petr Matoušek z Ringieru představil aplikacipro získávání lokalizovaných multimediálníchzpráv od široké veřejnosti.Seminář měl velmi pozitivní ohlasa ukázal možnosti využití systému Androidv mnoha dalších oblastech podnikánínebo osobního života.Hana BeniakováTechnologické centrum AV ČR38 ip&tt 3/2009


CENA INOVACE ROKUCharakteristika „Účast v soutěži“ v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2008V rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku2008 získaly ocenění – Účast v soutěži – produktyIzolační systém se vzduchovou mezerou, FANA,s.r.o., Zašová; MW\Pharm – systém pro optimálnídávkování léčiv pro nemocné s ledvinným a jaternímselháním, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařskáfakulta, Praha 2; Zásadní zvýšení účinnostiteplovodních krbů prolomením topenářskéhoaxiomu, AVE BOHEMIA, s.r.o., Praha 4.Dále uvádíme charakteristiku oceněných produktůuvedenou v přihláškách:Izolační systém se vzduchovou mezerouIzolační souvrství navrhovaného systému vytváří mezi tuhýmizolantem a stavební konstrukcí vhodnou vzduchovouvrstvu, která je schopna optimalizovat všechny hodnotysystému, zastane i řadu dalších funkcí, např. snížení difúzníhoodporu, regulaci pohybu vzduchu v mezeře, přerušenítransferu vody.Více na www.fana.czMW\Pharm – systém pro optimální dávkování léčiv pro nemocné s ledvinným a jaterním selhánímSoftwarový produkt určený pro výpočet optimální dávky léků zejména u pacientů s renálním nebo jaterním selháním; jenasazován především na dialyzačních pracovištích, odděleních klinické farmakologie a v neposlední řadě i na odděleníchklinické biochemie.Více na www.cuni.cz/UK-627.html3/2009ip&tt39


Zásadní zvýšení účinnosti teplovodních krbů prolomením topenářského axiomuTechnologický postup k zásadnímu zvýšení účinnosti teplovodních krbů a k úsporám paliv vynecháním trojcestného ventiluudržujícího teplotu vratné vody na 65°C.Více na www.avebohemia.czI. N.v ZKU·ENOSTI – DISKUSEAVO organizace mlčí ?Současný mediální svět je plný článkůo situaci v Akademii věd (AV) v příštích letech,kdy mají vstoupit do praxe nová pravidlafinancování výzkumu a vývoje. Zvedla sevlna kritiky na pravidla, podle kterých jsouposkytovatelé a přeneseně instituce hodnoceny.A z tohoto hodnocení pak vyplývajíi přidělené finanční prostředky.Institucionální financování má pouzeněkolik AVO organizací a finanční prostředkypro ně získává ministerstvo školství.Přijatá pravidla hodnocení jsou přátelskynakloněná universitám, preferujíkvantitu nad kvalitou a snaží se společněhodnotit výsledky jak aplikovaného, taki základního výzkumu.Zatím co pro instituce v AV neplatí přímáúměra mezi výsledky v RIVu a celkovýmhodnocením ústavů. Vedení AV jakojediné jednou za 5 let provádí hodnocenípanelem expertů pro které jsou výsledkyv RIVu jen výchozím bodem. I když k průběhuhodnocení byla řada výhrad, je tentozpůsob kvalitativně lepší, než prostépřebírání výsledků z RIVu.Proč o tom píši. Zatím na všech jednáníchzástupci MŠMT upozorňují na to, že v následujícíchletech se přidělování finančníchprostředků bude odvíjet od čísel z RIVu.AVO společnosti tak budou bez dalšího hodnocenífinancovány podle údajů z RIVu.Všechny nedostatky tohoto hodnocení, takjak o nich nyní píši zástupci AV ČR dopadnoui na AVO instituce. Na víc, skutečně zavedenéaplikační výstupy typu nové technologie,nové výrobky jsou nesrovnatelněobtížnější a nákladnější než získané výsledkypro publikování v běžných časopisech.Někde jsem dával jako příklad vývoj technologiía jejich ověřování pro nová letadla, nebovývoj technologií pro budoucí reaktorydalší generaci. Nebo jen vývoj technologiípro sledování bezpečnosti jaderných elektráren.V Evropě jsou tyto problematikyv centru zájmu a veřejná podpora z unijníchpeněz se stále zvyšuje.Zajímavé je i to, že RIV je zaplňován velkýmmnožstvím aplikovaných výsledků (patenty,metodiky, technologie další) jejichžproducenti jsou vysoké školy a ústavy Akademievěd. Nikde však není zřejmé, zdao tyto technologie má někdo zájem. Pamatujise, jak již před téměř 10 roky jsem najednom jednání slyšel stížnost akademickýchpracovníků na to, jaký zajímavý výsledekpro praxi mají a nikdo jej nechce.Je zřejmé, že vedle nedostatků systémuhodnocení, na který poukazují pracovníciz AV (kvantita přehlušuje kvalituv oblasti publikačních výstupů) je systémsoučasného hodnocení nedokonalýi v oblasti hodnocení aplikačních výstupů.Nové technologie, metodiky a nakoneci patenty bez skutečného zájemce a bezzavedení ve výrobě má velmi malou hodnotua moc nevypovídá o skutečné kvalitěautorů, potenciálně o instituci.Vladimír ViklickýMezinárodní vědeckotechnickáspolupráce ČRProjekty KONTAKT MEB – Poznatkya zkušenostiJednou z hlavních činností Asociace inovačníhopodnikání ČR (dále jen AIP ČR)je i řešení projektu KONTAKT MEB (mobility)– mezinárodní vědeckotechnická spolupráceČeské republiky. Tato spoluprácese uskutečňuje na základě mezinárodníchdvoustranných dohod o vědeckotechnickéspolupráci České republiky s následujícímizeměmi: Belgií – Vlámské společenství,Francií (program Barrande), Itálií,Maďarskem, Polskem, Rakouskem (programAKTION), Řeckem, Slovenskem,Slovinskem a Spolkovou republikou Německo(http://www.aipcr.cz/kontakt.asp).Cílem programu KONTAKT je zajistit potřebnépodmínky pro rozvoj mezinárodní vědeckotechnickéspolupráce českých organizacívýzkumu se zahraničními partnery,navázat a prohloubit mezinárodní spolupráci,umožnit vědcům a výzkumníkům navázatkontakty a spolupráci s partnery v zahraničí,nejen v Evropě a USA, ale i v dalších zemích.Současně s tím podpořit začleněníčeských organizací do Evropského výzkumnéhoa inovačního prostoru a připravit jek účasti na řešení projektů rámcových programůEvropské unie i dalších zemí světa.Nedílnou součástí tohoto programu je podporaintegrace vědy a techniky a transfertechnologických a výrobkových inovací domalých a středních podniků. Program KON-TAKT slouží i k podpoře dalších projektů bilaterálníspolupráce s ČLR, Japonskem, Korejskourepublikou, Ruskou federací a USAa připravují se další bilaterální spolupráce,například s Jihoafrickou republikou.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) Odbor mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývoji každoročně vypisujevýzvy k předkládání společnýchprojektů dvoustranné vědeckotechnickéspolupráce v rámci programu KONTAKTMEB (mobility) podle platných zákonůa předpisů pro poskytování účelových prostředkůformou dotace a zajišťuje jejich finančnípodporu. O podporu se mohouucházet právnické i fyzické osoby se sídlemv České republice, a to ze všech oborů. Projektyv rámci programu KONTAKT přispívajíke generování velkých projektů v rámci programůEU a sledují priority České republiky– průmyslový výzkum a vývoj (VaV), využitívýsledků akademických pracovišť, větší zapojenímladých vědců a žen do mezinárodníspolupráce. Každá země programu KON-TAKT MEB má jednoho odpovědnéhopracovníka na MŠMT i v AIP ČR.V další části uvádím poznatky a zkušenostize spolupráce s Francií, Rakouskem, Slovinskema Belgií – Vlámským společenstvím.Za spolupráci s Belgií – Vlámské společenstvía s Francií je na MŠMT zodpovědnáAlena Blažková, na spolupráci s Rakouskemnastoupí nová pracovnice v září, zaspolupráci se Slovinskem je zodpovědnáJana Bystřická. Na straně AIP ČR je za tytozemě odpovědná Věra Mísařová.Spolupráce s jednotlivými zeměmiFrancie:Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývojimezi Českou republikou a Francií bylazahájena v roce 1996, kdy byl podepsán„Program bilaterální vědeckotechnickéspolupráce mezi vládou České republikya vládou Francouzské republiky“, kterýbyl nazván „BARRANDE“.Výzva k podávání projektů je zveřejňovánaMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy40 ip&tt 3/2009


na webových stránkách MŠMT každým rokems termínem jejich předložení do 15.května. Základem programu je finančnípodpora dvouletých společných projektůčeských a francouzských výzkumných týmů.Program BARRANDE je otevřen všemvýzkumným pracovištím a týmům vysokýchškol a jiných organizací zabývajících se výzkumemnebo vývojem a může být zaměřendo kterékoli oblasti vědy, zejména pro navazovánínových spoluprací. Důraz se kladena krátkodobé pobyty výzkumných pracovníkůa doktorandů.Rakousko:Program Vědecko-technické spoluprácemezi Českou republikou a Rakouskem bylzřízen na základě úmluvy mezi MŠMTa Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání,vědu a kulturu (BMBWK) v květnu1997. Byl přičleněn k již existujícímu Programu„AKTION Česká republika – Rakousko,spolupráce ve vědě a vzdělávání“a uskutečňuje se ve spolupráci s ním.Výzva k podávání projektů je zveřejňovánakaždým rokem na webové stránceDomu zahraničních služeb každým rokems termínem 15. října.Cílem programu je podpora spolupráceve vědě a výzkumu mezi Českou republikoua Rakouskem na krytí nákladů spojenýchs mobilitou vědeckých pracovníků. Přijímajíse návrhy projektů společných vědeckovýzkumnýchaktivit ze všech vědeckých oborůs dobou trvání dvou let. Přednostně budepodporována spolupráce mezi výzkumnýmiinstitucemi v oblasti přírodních a technickýchvěd.Slovinsko:Vědeckotechnická spolupráce mezi Českourepublikou a Slovinskem byla zahájenana základě Dohody o vědeckotechnickéspolupráci mezi vládou České republikya vládou Republiky Slovinsko ze dne 22.září 1995.Výzva k podávání projektů je zveřejňovánaMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovyna webových stránkách MŠMT každýmrokem s termínem 30. června.Základem programu je finanční podporadvouletých společných projektů českýcha slovinských výzkumných týmů. Programje zaměřen do všech oborů výzkumu a vývojes prioritou podpory oblastí spoluprácev rámci EU a v rámci priorit obou zemí. Oběstrany se rovněž zaměřují na podporu bilaterálníchprojektů vedoucích ke spolupráciv rámci programu EUREKA, Eurostars,COST a jiných výzkumných aktivit EU. Návrhprojektu mohou podat fyzické i právnickéosoby v České republice.Belgie – Vlámské společenství: spoluprácebyla zahájena v roce 2003 na základě„Dohody o spolupráci mezi vládou Českérepubliky a Vlámskou vládou, která bylapodepsána v roce 2002. Z důvodů restrukturalizacečinností na vlámském ministerstvu„Ministry of Flanders“ nebyla výzva prorok 2009-2010 vyhlášena.Přehled čerpání finančních prostředků namobility v rámci těchto zemí je v tabulce č. 1.Ostatní země, vizhttp://www.aipcr.cz/pdf/KONTAKT_2009.pdfTabulka č. 1Čerpání dotace – Francie Barrande, Rakousko, Slovinsko a Belgie2001 2002 2203 2004 2005 2006 2007 2008FRANCIE 1874993 1888552 1258833 1610789 1737592 1377308 1384183 1364972RAKOUSKO 1066289 966266 874749 1223656 1205069 1020518 686989 939409SLOVINSKO 469765 658163 560148 932925 1358532 1422334 1664167 1800966BELGIE 389590 713737 523139 614670Celkem 3411047 3512981 2693730 4156960 5014930 4343299 4350009 4105347Pozn.: údaje uvedeny v KčTabulka č. 2Zkušenosti a poznatkys administrací projektůAIP ČR administruje více než 10 letschválené výměnné pobyty v rámci programuKONTAKT MEB v souladu s rozhodnutímipříslušných bilaterálních Smíšených komisía na základě smlouvy mezi AIP ČRa MŠMT. V tabulce č. 2 je uveden přehledpočtu řešených projektů.Tento program je řazen do tzv. malých „přípravných“projektů, u kterých jsou poskytoványformou dotace na české straně příspěvkyna cestovné našich výzkumníků do partnerskézemě a příspěvky na pobytové nákladya ubytování zahraničních partnerů v ČR. Obdobnězahraniční partner hradí cestovné doČR pro své výzkumníky a pobytové nákladya ubytování českých výzkumníků v zahraničíve výši schválené na zasedáních příslušnýchSmíšených komisí jednotlivých zemí. Vzhledemk tomu, že se jedná o relativně malé finančníčástky, musí výzkumné týmy disponovatpředpoklady a finančními prostředkyk provádění vlastního výzkumu. Tyto projektyčasto účelně a operativně využity i pro současnéřešení tzv. velkých projektů v rámci EU.Každý projekt musí být podán jedním odpovědnýmřešitelem, a to souběžně v obouzemích. Na každé straně jsou podané projektyohodnoceny příslušnými odborníkya sestaví se pořadník žadatelů. Na zasedáníchsmíšené komise, které se schází každýrok střídavě v ČR a v partnerské zemi, vyberekomise nejlepší projekty k realizaci a nazákladě hodnocení z obou zemí schválí výšifinančních prostředků pro daný kalendářnírok. U zemí, např. Polsko, Řecko, Slovensko,se komise schází každý druhý rok střídavěv ČR a v partnerské zemi, neboť výzvy jsouzveřejňovány vždy v druhém roce řešení projektů.V loňském roce došlo ke změně vezpůsobu financování projektů. Do roku 2007zasílala AIP ČR schválenou finanční dotaciAIP ČR na základě předloženého vyúčtováníspolu s kopiemi dokladů a po ověření správnostičerpání přímo na účet organizaci řešitele.Od roku 2008 zasílá finanční dotaci veschválené výši MŠMT předem statutárnímuzástupci řešitele projektu, který každým rokemtuto dotaci dle pokynů MŠMT vyúčtuje.Administrativa i samotné vyplnění příslušnýchformulářů není složité a časově náročnéa měla by motivovat mladé vědecké pracovníkyke snaze navazovat spolupráci s partneryv zahraničí i prostřednictvím těchto projektů.Bylo by vhodné formuláře pro podávání projektůvšech zemí sjednotit (se zachovánímspecifik pro jednotlivé země) a všude doplnitjednoduché a jednoznačné pokyny k vyplněníformulářů. Zájemce si najde na webovýchstránkách MŠMT – http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/dvoustranne-spolupracepříslušnouzemi, ve které má partnera a domluvíse na vzájemném podání projektu. Obaodpovědní řešitelé zašlou vyplněné formulářePočty řešených projektů v daných zemích2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Francie 53 58 45 48 52 52 41 30Itálie 54 25 25 25 *25 *25 0Maďarsko 9 14 13 28 28 21 26Polsko 29 29 39 39 *35 35 *39 19Rakousko 32 33 38 40 32 *18 15 25 27Řecko 27 27 27 35 35 0 0Slovensko 72 72 56 71 73 73 42 42Slovinsko 31 28 43 44 56 52 *57 29SRN 74 81 41 45 24 61 0 0Belgie 13 13 16 16 0 0Celkem 238 304 341 365 *60 316 *43 367 *96 129 173* Předpokládaný počet projektů schválený k řešení0 Výzvy nebyly pro daný rok vyhlášenyk danému termínu na uvedené adresy v příslušnýchzemích. Po zasedání smíšené komiseje zasláno úspěšným žadatelům vyrozuměnío přijetí řešení projektu a výši finančnídotace. Koncem prvního roku řešení zasíláodpovědný řešitel AIP ČR jednostránkový formulář– průběžnou zprávu a po ukončení druhéhoroku řešení projektu závěrečnou zprávu(http://www.aipcr.cz/kontakt.asp). Finančnívypořádání dotací za kalendářní rok je určenoRozhodnutím pro poskytnutí dotace. Provedejej příjemce dotace, respektive odpovědný řešitelve spolupráci se svou finanční účtárnou.Na základě vyjádření řešitelů i zkušenostís novým vyúčtováním by bylo vhodné stanoviturčité procento z celkově schválené částkyna řešení projektu, které by se dalo v případěnedočerpání financí na mobility (z důvodu nemoci,získání levnějšího ubytování než je stanovenýlimit apod.) dočerpat na prokazatelnéa zdůvodněné další nutné výdaje v souvislostis řešením projektu (např. spotřební materiál,drobný nehmotný majetek, odbornou literaturuapod.). Řešitelé zasílají během řešeníprojektů odpovědným pracovníkům AIP ČRemailem informace o plánovaných cestácha jsou i v telefonickém kontaktu. V průměruzašle ročně každý řešitel projektu 4-5 emailůa telefonických dotazů. V tabulkách číslo 3 a 4je uveden přehled obsahového zaměření projektůa nositelů projektů mobilit.Prezentace řešitelůŘešitelé projektů mají možnost prezentovatsvoje projekty s výstupy na akcích pořádanýchAIP ČR – na seminářích, veletrzíchjak v tuzemsku, tak v zahraničí. V roce 2009měli řešitelé možnost přihlásit se s prezentacínapříklad na zahraničním veletrhu v Hannoveru– jak na stánku AIP ČR, tak i v doprovodnémprogramu, který letos AIP ČRorganizovala poprvé, dále na 9. MezinárodníMoskevský salon inovací a investic, který sekoná 26. – 29. 8. 2009, kde bude probíhatČesko – ruské inovační fórum. Rovněž takmohou využívat prezentací na tuzemskýchveletrzích, např. FOR ARCH, který se budekonat 22. – 26. 9. 2009, na INOVACE 2009,Týden výzkumu vývoje a inovací v sympoziálníi výstavní části i v soutěži o Cenu inovaceroku 2009 a propagovat tak inovativnívýsledky řešení a zavádět je do praxe. V roce2008 i na začátku roku 2009 byla řadazajímavých publikačních výstupů řešených3/2009ip&tt41


Tabulka č. 3Obsahové zaměření projektů KONTAKT MEBProjekty jsou rozděleny podle klasifikace oborů Centrální evidence projektů od roku 20042004 2005 *2006 **2007 ***2008 ****2009Společenské vědy 21 25 21 34 6 13Fyzika a matematika 61 69 48 62 23 34Chemie 33 37 34 47 19 33Vědy o Zemi 28 31 30 29 14 14Biovědy 40 45 41 49 21 25Lékařské vědy 35 36 37 34 6 9Zemědělství 35 40 24 35 19 16Informatika 18 22 22 15 6 7Průmysl 70 60 59 62 15 22Celkem 341 365 316 367 129 173* bez předpokládaného počtu projektů Itálie (25) a Polska (35)** bez předpokládaného počtu projektů Itálie (25) a Rakouska (18)*** bez předpokládaného počtu projektů Polska (39) a Slovinska (57)**** Belgie, Itálie, Řecko nevyhlásilo výzvu na rok 2009Tabulka č. 4Nositelé projektů KONTAKT MEB v ČR2002 2003 2004 2005 *2006 **2007 ***2008 ****2009Univerzity 184 189 177 195 187 211 64 101Pracoviště AV ČR 126 134 127 129 97 118 52 61Výzkumné ústavy 30 30 29 33 19 17 5 6Ostatní 5 9 8 8 13 21 8 5Celkem 345 362 341 365 316 367 129 173* bez předpokládaného počtu projektů Itálie (25) a Polska (35)** bez předpokládaného počtu projektů Itálie (25) a Rakouska (18)*** bez předpokládaného počtu projektů Polska (39) a Slovinska (57)**** Belgie, Itálie, Řecko nevyhlásilo výzvu na rok 2009projektů prezentována i v příloze časopisu „ipa tt“, viz: http://www.aipcr.cz/casopisip.asp.Projekty bilaterální spolupráce KONTAKTmají svůj význam nejen v navazování novýchspoluprací českých vědců a prezentacijejich výsledků doma i v zahraničí, alei v podpoře doktorského studia (pod dvojímvedení – „Cotutelle“ – Francie, Rakousko)a přípravě na zapojení se do mezinárodníchprojektů 7. RP a dalších.Úspěšní řešitelé tzv. „malého KONTAKTu“– KONTAKT MEB (mobility) se mohou zúčastnitaktivit veřejné soutěže, kterou takézajišťuje MŠMT: tzv. „velký KONTAKT“, dáleprojekty INGO, COST, EUPRO, EUREKAa Eurostars.Program KONTAKT MEB plní tedy důležitouroli v mezinárodní spolupráci v oblastivýzkumu a vývoje a věříme, že bude i nadálevyužíván mladými vědeckými pracovníkyvysokých škol, ústavů Akademie věd i soukromýmiorganizacemi zabývajícími se výzkumema vývojem.Věra MísařováSynergie strukturálních fondůa rámcových programůpři předávání českého předsednictvív Radě EU ŠvédskuŠvédské stálé zastoupení při Evropskéunii v Bruselu uspořádalo ve svých prostorách22. června 2009 workshop věnovanýpředávání zkušeností s implementací bruselskýchrámcových programů pro výzkuma pro konkurenceschopnost a inovacea strukturálních fondů jak v České republice,tak ve Švédsku.Iniciativa švédské strany vznikla na základěSdělení Komise{SEC(2007)1045}z 16.8.2007 „Konkurenceschopnost evropskýchregionů na základě výzkumua inovací, příspěvek k vyššímu růstua k vytváření více a lepších pracovníchpříležitostí“. Toto již dva roky staré sdělenívyzývá členské státy, aby zlepšily opatřenína koordinovanou přípravu a využitínástrojů Společenství k podpoře výzkumua technologického rozvoje, inovací a soudržnostina celostátní a regionální úrovni.Klíčem k vyššímu růstu a k vytváření novýcha lepších pracovních příležitostí jesnaha podporovat znalostní ekonomiku,a to zvláště výzkumem, technologickýmrozvojem a inovacemi. Unie má na úrovniSpolečenství tři hlavní nástroje podpory:• politiku soudržnosti, financovanou zestrukturálních fondů a Fondu soudržnosti;• rámcový program pro výzkum• rámcový program pro konkurenceschopnosta inovace.Švédsko, jako země předsedající od 1.července 2009 v Radě EU má ambice, kromějiného, řešit i otázky spojené s financovánímRTDI a synergiemi mezi jednotlivýmifinančními nástroji Bruselu a jejich využitív jednotlivých regionech Unie a členskýchstátech tak, aby docházelo k jejich maximálněefektivnímu využití.Workshopu se zúčastnilo 95 zástupců zevšech zemí EU, včetně zástupců příslušnýchbruselských ředitelství Komise (DG -Research,– REGIO a -ENTR), celou akci moderovalChrister Christensen (Swedish Ministryof Enterprise, Energy and Communications).Workshop byl zahájen panem Kirsebomem,ministrem na stálém zastoupeníŠvédka, následovaly příspěvkytýkající se 7. rámcovéhoprogramu (FP7), Rámcového programuKonkurenceschopnost a inovace(CIP) a strukturálních fondů, přednesenérepresentanty DG RTD, ENTER a REGIO.V další části workshopu byly již prezentoványpříspěvky švédských zástupců a to z vládníagentury pro inovační systémy Vinnova, regionálníhoúřadu pro výzkum a vývoj a zástupceúspěšného inovačního podniku FiberOptic Valley.Za Českou republiku přednesli své příspěvkyzástupci MŠMT, ředitel odboru 32 JanMarek, který hovořil o české politice VaVaI,národním legislativním rámci a jeho reformách.Zmínil též regionální aspekty, předevšímhistoricky dané soustředěním výzkumnýcha vzdělávacích kapacit ČR z 88% doPrahy a Brna s vyjádřením obav o udržitelnostia dostatečné kvalitě nově budovanýchinfrastruktur financovaných ze strukturálníchfondů v méně rozvinutých regionechČR. Gunča Garadžajeva z MŠMT prezentovalaOperační program Výzkum a vývoj proInovace (OP VaVpI), jeho cíle, prioritní osy,plán výzev a evaluací. Zdůraznila, že prvnívýzvy jsou otevírány až v tomto roce, takžeČR ještě nemá žádné praktické zkušenostis prováděním samotných projektů.Praktické zkušenosti zástupce vysoké školypřednesla Anna Mittnerová z VŠCHT Praha,která prezentovala úspěšné projekty financovanéz rámcových programů, kteréjsou řešeny na této vysoké škole. Podrobnějizhodnotila již roční běh projektu 7. RPCHOBOTIX, financovaný Evropskou VýzkumnouRadou (ERC), řešený mladým docentemFrantiškem Štěpánkem, prvním a zatímjediným českým držitelem tohoto typugrantu v českém výzkumném subjektu. Hovořilataké o hrozbě „brain-drain“ z nových dostarých členských zemí EU, problému Českérepubliky, který je způsoben nízkými, podhodnocenýmiplaty vědců a tudíž malým zájmemšpičkových výzkumníků řešit projektyfinancované Bruselem v českých subjektech.Poukázala též na někdy až nesmyslnou komplikovanosta nekompatibilnost všemožnýchpravidel, směrnic nařízení a zákonů vydávanýchsamotnými výzkumnými institucemi čivysokými školami, národní administrativou,bruselskými pravidly a striktně kontrolovanéevropským Dvorem auditorů s poukazem nafakt, že ukrajují z finančních prostředků určenýchna samotný výzkum a inovace. Tato poznámkavyvolala živou diskusi v plénu, zástupkyněDG ENTER vyzvala švédskéZastoupení, aby neopomnělo během svéhopředsednictví pokračovat i nadále v nekonečnédiskuzi s evropským Dvorem auditorůo jejich přístupu ke kontrolování znatelnostinákladů úspěšně řešených projektů.Gabriela Vlčková z MŠMT a Sandra Oliveraze Švédské národní agentury pro inovačnísystémy Vinnova na závěr shrnulyprojevy jednotlivých řečníků.Podrobná informace o Workshopu a prezentaceřečníků jsou k dispozici na webovéadrese:http://www.vinnova.se/In-English/misc/menues-functions/News/2009/Workshop-on-innovation-and-structural-funds/Článek vznikl za přispění projektuOK09003, KAMPUŠ + programu EUPROposkytovatele MŠMTIng. Anna MittnerováOdd. pro VaV, VŠCHT PrahaK článku „Pět mýtů“V. Talášek uveřejnil v čísle 2/2009 tohotočasopisu, str. 35-36, zkrácený překlad uvedenéhočlánku S. Cerriho, prezidenta ST International,aniž by na něj vyjádřil svůj názor.Lze se tudíž domnívat, že na problémnahlíží stejně jako S.Cerri. Důvod, proč42 ip&tt 3/2009


Talášek článek popularizuje, spočívá patrněv tom, že považuje za účelné připomenoutvýznam řízení ve strojírenství. Záměr by mělvěci prospět. Avšak uvedená stať má spekulativnícharakter, opírá se o domněnky,a tudíž vyžaduje provést její rozbor objasňujícíautorovi zkreslující pohledy na řízení.Především k pojetí termínu mýtus, kterýse nyní dosti často používá v popularizační,ale i odborné literatuře. Mýtus je něco, co reálněneexistuje. Je to smyšlený jev, blud.Pro mýtus je příznačné, že se mu připisujíneexistující vlastnosti věcí či procesů. Jeznámo, že v dávnověku mýty představovalybáje. Pojem mýtus se používá necitlivěa k posuzovanému problému je zpravidlaneadekvátní. Potom spíše než k osvětleníposuzovaného problému přispívá k jehozkreslení či zatemňování. 1)S. Cerri uvádí: „ Podle mého názoru jesoučasný proces výběru nových manažerůzaložen na domněnkách (zvýraznil M. P.),které nevycházejí.“ Z této teze i z obsahučlánku je zřejmé, že autor považuje mýtusza domněnku. 2) Jeho „pět představ na úrovnimýtů“ o výběru technických manažerů, 3) (i v případě, že se používají v nikoli doslovném,ale přeneseném smyslu), pak neúměrněkomplikuje ba i zkresluje pochopenípodstaty procesu, což se pokusím objasnit.Dle Cerriho první „mýtus tvrdí, že pokudjste vynikající strojní inženýr, budete pochopitelněstejně dobře řídit v dané oblasti inženýrskétýmy.“ Zmiňuje se o některých pozitivníchvlastnostech odborníkaa zdůrazňuje, že k tomu, aby byl dobrýmmanažerem to nestačí a že to v 9 z desetipřípadů nefunguje, neboť strojní inženýrstvía technický manažment jsou odlišné discipliny.Pro manažera je podle Cerriho důležitéovládnout práci s lidmi, což je bezesporu velicepotřebné. Do určité míry se to však vztahujei k funkci strojního inženýra. Proto nepovažujiza správné stavět tyto discipliny dopříkrého protikladu. Vhodnější by bylo podrobnějiobjasnit, že úspěch manažera vestrojírenství je podmíněn zvládnutím odpovídajícíchznalostí z obou disciplin.Druhý „mýtus říká, že pokud zvládnete několikkonkrétních dovedností“.… „můžete sestát manažerem.“ Vychází se z představy, žemanažment je „duševně poměrně nenáročnáčinnost, kterou zvládne každý průměrněinteligentní inženýr.“ Cerri připomíná, že „nedostatkykomunikační a dovednosti jak jednats lidmi“ brání manažerům dosáhnout úspěchu.Navíc i proto, že manažment „je novápozice, která vychází z nového způsobu myšlenía uplatňování mobility ve světovém měřítku.“Pravdou je, že osvojení jen několikadovedností ke zvládnutí manažerské profesenepostačuje. Spíše než o mýtus se však jednáo zkreslené či chybné názory na řízení.Další (třetí) mýtus, manažment jako osmózamá prý zato, že „manažerské schopnostizískáte, pokud budete pracovat s jinými manažeryve vaší organizaci. Tento mýtus vycházíz názoru, že řízení není ve skutečnostiprofesí, ale je v podstatě uměním“ a že stačísledovat jak to dělají úspěšní manažeři „pozornějim naslouchat či je napodobovat a můžetese stát dobrým manažerem.“ Autor simyslí, že ani osmotická teorie neplatí, neboťnení tolik vynikajících manažerů, kteří dokážípředávat „jak dovednosti tak i způsob myšlenípotřebné pro úspěšné řízení“, a že adept siosvojí a v praxi bude šířit i manažerské nedostatkyučitele. Prezentované názory sev praxi vyskytují, ale věci by spíše prospělo,kdyby S. Cerri soustředil pozornost na objasněníjejich škodlivosti. Například, že je chybnéstavět do absolutního protikladu řízení jakoprofesi a umění. A že základ této profeseby měl spočívat na osvojení vědy o řízeníi umění jak jednat s lidmi a efektivně je vést.Obě složky by měly tvořit funkční jednotua nosný pilíř manažerské profese. Vhodnějšíby bylo nezamítat možnosti učit se od vynikajícíchmanažerů, ale ukázat co může pozitivníhopřinést a čeho se vyvarovat.„Velmi nebezpečný mýtus,“ dle autora „tvrdí,že nejlepší manažeři vyrůstají v prostředíničím neomezené soutěže“a považuje jej za„enormně nebezpečný, neboť vyvolává agresivnía chaotickou mentalitu vzdálenou postupnémuučení.“ Dále uvádí „tento mýtus postuluje,že manažerské a řídící schopnostijsou lidské mentalitě přirozené“….a že„schopní manažeři a vůdci se rodí a nikoliv vychovávají.Snad jde o víru, že řídící instinkt jesoučástí naší genetické výbavy“. Místo autorovaprohlášení „ Zaručuji vám, že tomu vůbectak není“ 4) , považuji za vhodnější objasněnípozitivního i negativního vlivu soutěže na formováníosobnosti manažera včetně významugenetické výbavy i výchovy v tomto procesu.V pátém mýtu Cerri vyvrací neopodstatněnostnázoru, že „malý úkol může říditkdokoliv,“ i když jen krátkodobě, neboť nemůžezpůsobit „žádnou škodu.“ Autori v tomto případě nepředkládá seriózní rozborproblému, ale říká: „Zdůrazňuji, že jdeo mýtus, který nepovažuje management zaprofesi, a tudíž tato činnost nemůže být úspěšněprováděná kýmkoliv s malou případněnulovou zkušeností. Idea jinak říká, že domanažerské role je možno se vloudit.“ Uvedenýnázor na tento mýtus snad sdílí pouzeCerri včetně spekulace, že do manažerskérole se lze vloudit.V poslední části autor zdůrazňuje, že uvedenémýty nefungují, „neboť ignorují základnístrukturální nároky profese technickéhomanažera“ a že manažment je na rozdíl odstrojního inženýra zaměřen na týmovou práci.Proto doporučuje doplnit vzdělávánítěchto inženýrů o 4 skupiny nových znalostí,aby se mohli stát úspěšnými manažery:– mě-li by rozumět svému poslání, jakoži sami sobě dříve než porozumí jiným, aby je„uměli sami řídit a vést“– musí rozumět práci jiných a vědět jak jeřídit, motivovat a inspirovat- musí být přesvědčeni,že „jejich nejlepším nástrojem řízeníje komunikace“, neboť „jde o jediný skutečnýnástroj, s jehož pomocí vedoucímotivuje, řídí a vede svěřený tým“- budoucí manažeři musí pochopit, „že krizovouschopností je jejich vlastní pružnost“,že neexistuje pouze jeden ¨pravý¨ způsobjak řídit a že „velmi úspěšní manažeři vědoměmodifikují své chování tak, aby byli conejvíce úspěšní a efektivní“.Prohloubení vzdělávání adeptů na řídícífunkce o nastíněné 4 skupiny námětů zajistépřispěje ke zkvalitnění jejich přípravy. Autorvšak nezdůvodnil proč se orientovat právěna ně, proč opomíjí jiné znalosti a proč komunikacioznačuje za nejlepší nástroj řízení.Za vhodnější považuji podrobné objasněnírozdílu mezi funkcí vykonávanou manažerema systémem řízení podniku, institucei vztahy mezi nimi. Tyto kategorie jsou relativněsamostatné, mají celostný charaktera nejsou-li mezi nimi náležitě rozvinuty efektivnívazby, potom to omezuje fungováníobou Proto se domnívám, že systémové pojetířízení podniku v jednotě jeho funkcí (informační,prognostické, plánovací, rozhodovací,organizační, práce s lidskými zdroji,komunikační, marketingem i kontrolní), alei komponent – regulace, řízení, vedení a objasněnijejich vzájemné podmíněnosti, 4) bymělo tvořit ucelenou koncepci kvalitní přípravyinženýrů na manažerské funkce. Rovněžby bylo žádoucí, aby adepti na řídící funkceměli praxi (alespoň 2-3 roky) ve svém oborunež zahájí studium manažmentu.Odkazy:1) Viz např. stať „ Řemesla už netáhnou“ AlenyHechtové ( Metro, 7.5.2009 ) v níž uvádí deset mýtů,které řemeslům škodí. Článek si klade za cílpřispět k většímu zájmu o učení řemeslům, což jechválihodné. avšak vyjmenované „mýty“ ( pročtento termín ? ) záměr autorky znevažují, neboťžádný z nich není skutečným mýtem, ale má konkrétnívztah k realitě řemesla. Tak třeba názor„Řemeslo je špinavá práce“ není vůbec mýtem,protože u některých řemesel ( zedník, svářeč,o nichž se Hechtová zmiňuje, ale i u jiných) to jeskutečností. Rovněž představa, že „Řemeslníksvou práci nikdy nekončí a stává se jejím otrokem“,je nepravdivá a kromě toho se snad ani nevyskytuje.I ostatní „ mýty “ jsou zkresleny. Spíšenež vypočítávání „ mýtů“ by věci prospěla seriózníanalýza zkreslených názorů na řemesla a doporučeníjak zlepšit zájem o jejich učení.2) Zaměňování mýtu s domněnkou, představouči ideou je zcestné, jelikož může vést ke zkreslenémuchápání uvedených pojmů. Mýtus je, jakznámo, falešná smyšlenka, spekulace vytrženáze skutečnosti a nemá reálný (objektivní ) obsah.Je-li slovně vyjádřena potom se jedná o nepravdivývýrok. U domněnky, představy, ale i ideje tomutak zpravidla není, jak je patrno z autorovačlánku i z odkazu č. 1.3) Zdůrazňování přídavného jména technickýu pojmu manažer, považuji za nadbytečné, neboťmanažer je profese, která se uplatňuje v různýchoborech. Zdůrazňování oboru v němž manažerpůsobí – strojírenství, marketing, obchod, bankovnictví,zdravotnictví apod.- ukazuje na významoborových znalostí pro funkci manažera, ale neměloby vést při přípravě adeptů pro řízení k podceňováníobecné podstaty manažmentu.4) Citace od počátku statě včetně této jsou zestrany 35, pozdější za strany 36 autorova článku.5) Viz publikace „Řízení inovací v podniku“, MiroslavPittner, Pavel Švejda, Asociace inovačníhopodnikání ČR, Praha 2004.M. PittnerPodpora MSPEvropská investiční banka podporujemalé a střední podniky ve střední a východníEvropěEvropská investiční banka a Erste GroupBank podepsaly dohodu o financování rozvojemalých a středních podniků ve střední a východníEvropě. Celková částka, která budek dispozici, činí 440 milionů euro (11,5 miliardykorun) a bude poskytována prostřednictvímpoboček Erste Group Bank v tomto regionu,tedy Českou spořitelnou, Erste BankÖsterriech, Erste Bank Hungary a Immorent.Tento společný projekt Evropské investičníbanky a Erste Group Bank je důležitým signálema nástrojem pro malé a střední podnikya svědčí o tom, že i v současné turbuletnífinanční situaci a ekonomické nejistoty semohou dostat k provoznímu kapitálu, kterýmůže zajistit jejich podnikatelské činnosti.Podle dohody mezi Evropskou investičníbankou a Erste Group Bank je k dispozicinásledující rozdělení úvěrů:» Česká spořitelna má k proúvěrování200 milionů euro pro podporu malýcha středních podniků v České republice;» Erste Bank Österriech má k proúvěrování100 milionů euro pro malé a střednípodniky v Rakousku;» Erste Bank Hungary má k proúvěrování40 milionů euro na projekty podporující maléa střední podniky, ochranu životního prostředía úspory energie, infrastruktury včetněcestovního ruchu a turismu v Maďarsku;» Immorent má k proúvěrování 100 milionůeuro na podporu malých a středních podnikův České republice, Slovensku, Maďarsku,Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinskua v Rakousku.(sh)3/2009ip&tt43


CONTENTS IP & TT 3/2009 INHALT IP & TT 3/2009• 16 TH ANNIVERSARY OF AIE CR (P. ŠVEJDA)• REFORM OF THE SYSTEM OF R&D AND INNOVATION AFTER17 MONTHS (M. BLAŽKA)• R&D SUPPORT ON MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IN2009 (M. ŠTÍCHA)• GLOBAL TRENDS IN POLICY OF SCIENCE, TECHNOLOGYAND INNOVATION (S. HALADA)• SUPPORT AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIALOF INDUSTRIAL FIRMS (COMPLETION, J. HEŘMAN)• ENERGY INTENSITY OF BUILDINGS (COMPLETION,D. MĚŠŤANOVÁ)Interview with Mr. Ivan Jukl, CzechTrade Managing DirectorASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CR• Bodies of AIE CR 22. 6. 2009 •SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK’S ASSOCIATION CR• Agenda on the committee 12. 6. 2009 • International conferenceof directors of science and technology parks •CZECH SOCIETY FOR NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES• Appreciation Investor of the year 2008 •CZECH INSTITUTION OF CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS• European coordinators in Prague •ASSOCIATION OF THE RESEARCH ORGANIZATIONS• From life • To actual situation in R&D financing •CZECH SOCIETY FOR QUALITY• Top managers on international conference • European Week ofQuality in CR •TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC• Biodegradable materials from PET • NanoEuroForum – ironnanoparticles • Competition Innovation Award – STUDENT 2009 •Tip for textile crisis • Searching for technical talents •RESEARCH AND DEVELOPMENT COUNSIL• Reports on session •ICC CR• General Assembly 16. 6. 2009 •REGIONS• First cashed milliard of Kč from European funds • RegionalInnovation Strategy of Hradec Králové region •INTERNATIONAL SCENE – FOREIGN CONTACTS• Proceedings with government of Moscow, 9. – 10. 6. 2009 •International conference ICSTI 9. 6. 2009 • Successful Czech E! Project• To accomplishments of the Czech presidency of EU Council in 2009 •Competitiveness of the CR • Prepared courses • Intellectual PropertyRights Protection in Europe • Project Czech-Polish innovation portal •WE INTRODUCE US• Business school Ostrava plc •ACTIVITY OF OUR PARTNERS• Financing for SMEs •CONFERENCES – SEMINARS – EXHIBITIONS• Juniors are doing business in practices • Brokerage Event •Intersolar 2009 • Local sustainable energy resources • FELAPO2009 • Nano Brokerage Event 2009 • Mobile G1 like an electronicoffice •INNOVATION OF THE YEAR AWARD• Characterization of products of „Innovation of the year 2008competition participation“ •EXPERIENCE – DISCUSSION• AVO organisations are silent •International scientific and technicalcooperation with CR • Synergy of structural funds and frameprograms • To the article Five myths • Support of SMEs •SUPPLEMENT TECHNOLOGY TRANSFER• Club of innovative companies • EUREKA, Eurostars • KONTAKT –Program of science and technology cooperation in 2009 •Innovation of the year 2009 award • FOR ARCH 2009 •• SECHZEHN JAHRE DER AIU CR (P. ŠVEJDA)• REFORM DES SYSTEMS FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNGUND INNOVATIONEN NACH 17 MONATE (M. BLAŽKA)• UNTERSTÜTZUNG DER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG AMMINISTERIUM FÜR INDUSTRIE UND HANDEL IM 2009 (M.ŠTÍCHA)• GLOBALE TRENDS IN WISSENSCHAFT, TECHNOLOGIE UNDINNOVATION POLITIK (S. HALADA)• UNTERSTÜTZUNG UND ENTWICKLUNG DERINNOVATIONSFÄHIGKEIT DER INDUSTRIEBETRIEBE(Beendigung, J. HEŘMAN)• ENERGETISCHE ANSPRÜCHIGKEIT DER GEBÄUDE(Beendigung, D. MĚŠŤANOVÁ)Interview mit Ivan Jukl, Generaldirektor CzechTradeASSOZIATION DER INNOVATIVEN UNTERNEHMEN CR• Organe AIU CR 22. 6. 2009 •GESELLSCHAFT DER INNOVATIONSZENTREN CR• Ausschuss 12. 6. 2009 • Internationale Konferenz der Direktorender Innovationszentren •TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT FÜR NEUE MATERIALIENUND TECHNOLOGIEN• Einschätzung „Investor des Jahres 2008“ •TSCHECHISCHER VERBAND DER BAUINGENIEURE• Europäische Koordinatoren in Prag•ASSOZIATION DER FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN• Aus dem Leben • Zur aktuellen Situation in R&D Finanzierung •TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄT• Die Spitzenmanager an der Internationalen Konferenz •Europäische Woche der Qualität in der Tschechischen Republik •TECHNISCHE UNIVERSITÄT IN LIBEREC• Biologisch abbaufähige Stoffe aus PET • NanoEuroForum – EisenNanopartikeln • Wettbewerb Preis der Innovation – STUDENT 2009• Rezept für Textilkrise • Suche nach technischen Talenten •RAT FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG• Sitzungsreporte •ICC CR• Vollversammlung 16. 6. 2009 •REGIONEN• Die erste bezahlte Milliarde Kč der europäischen Subventionen •Regionale Innovationstrategie der Hradec Králové-Region •INTERNATIONALE SZENE – AUSLÄNDISCHE KONTAKTE• Verhandlungen mit der Moskau-Regierung, 9. – 10. 6. 2009 •Internationale Konferenz ICSTI 9. 6. 2009 • Erfolgreichestschechisches E! – Projekt • Zum Ergebnissen der tschechischenEU-Ratspräsidentschaft 2009 • Konkurrenzfähigkeit derTschechischen Republik • Vorgesehene Kurse • Rechtsschutz imGeistiges Eigentum in Europa • Projekt Tschechisch – PolnischesInnovationportal •WIR STELLEN UNS VOR• Business school Ostrava plc •AKTIVITÄTEN UNSERER PARTNER• Finanzierung für die KMU •KONFERENZEN – SEMINARE – AUSSTELLUNGEN• Junioren unternehmen in die Praxis • Brokerage Event • Intersolar2009 • Lokale haltbare Energiequellen • FELAPO 2009 • NanoBrokerage Event 2009 • Handy G1 wie elektronisches Büro •PREIS INNOVATION DES JAHRES• Charakteristik der Produkte „Teilnahme am Wettbewerb“ 2008 •ERFAHRUNGEN – DISKUSSION• AVO Organisationen schweigen • Internationale wissenschaftlichtechnischeZusammenarbeit der Tschechischen Republik •Synergie zwischen Strukturalfonds und Rahmen Programm • ZumArtikel „Fünf Mythen“ • Unterstützung der KMU •BEILAGE TECHNOLOGIETRANSFER• Klub der innovativen Firmen • EUREKA, Eurostars • KONTAKT –das Programm der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit imJahre 2009 • Preis Innovation des Jahres 2009 • FOR ARCH 2009 •44 ip&tt 3/2009


®Pfiíloha ãísla 3/2009TRANSFER TECHNOLOGIÍKLUB INOVAâNÍCH FIREMASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âESKÉ REPUBLIKY®Klub inovačních firem AIP ČR pracuje již řadu let v souladu se svým statutem a je pro AIP ČRdůležitým nástrojem při plnění jejího hlavního úkolu: podpora inovačního podnikání v ČR.Tak jako se mění podmínky pro podnikání všeobecně a tím i pro vznik inovací, tak je také třebačas od času se zamyslet nad postavením KIF AIP ČR a dodat nové impulsy pro jeho činnost.Uvítali bychom proto Vaše názory na KIF, jeho zaměření a činnost. Svoje podněty můžete zaslatpřímo na naši adresu nebo využít Diskusního fóra na domovské stránce www.aipcr.cz.Těšíme se na Vaše názory a doufáme, že společně činnost KIF pro další období rozvinemeku prospěchu všech spolupracujících stran.Jak jsme informovali v minulých číslech,vyhlásila Asociace inovačního podnikání ČR v tomto roce14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009V uplynulých letech jste přihlásili svoje produkty (výrobky, technologické postupy, služby)do této soutěže, uspěli jste a znáte proto její kritéria a podmínky.Uzávěrka soutěže je 30. 10. 2009 a proto připomínám možnost využít této příležitostik získání ocenění v oblasti inovačního podnikání v tomto roce.V letošním roce mohou úspěšní účastníci soutěže získat tato ocenění: Cena Inovace roku2009, Čestné uznání, Účast v soutěži, uveřejnění v tisku, na domovských stránkách a v kataloguINOVACE 2010. Tento katalog bude poskytnut tuzemským a zahraničním partnerůz oblasti inovačního podnikání. Přispěje tak k Vaší prezentaci i k prezentaci dalších subjektůse sídlem v ČR, kteří se mohou do soutěže přihlásit.AlP ČR bude prezentovat svoje aktivity včetně Klubu inovačních firem na Mezinárodnímstrojírenském veletrhu v Brně ve dnech 14.–18. 9. 2009 v součinnosti s Veletrhy Brno,a.s. v Business Centru, pavilon E, 1. patro, kde je připravena celoroční prezentace inovacív ČR pod názvem Galerie inovací, která průběžně prezentuje nejúspěšnější inovace.Pracovníci AIP ČR budou přítomni v prostorách BC.Členům Klubu a dalším zájemcům připomínám možnost využití Diskusního fóra (www.aipcr.cz)jako jednoho z nástrojů komunikace.Těším se na Vaši účast v soutěži o Cenu Inovace roku 2009 a na setkání v průběhuakcí AlP ČR.Jan Kofroňpfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologiíI


Programy EUREKA a EurostarsEUREKA (www.eureka. be)Výsledky poslední kvalifikacesamostatných projektů:Portugalské předsednictví při své poslední kvalifikaci, na kterése podílelo všech 38 členských zemí, dosáhlo počtu 54 projektůs rozpočtem 64 milionů U. U všech těchto projektů je předpokladrealizace.České řešitelské organizace se podílí na tomto počtu dvěmamezinárodně schválenými projekty. Jedná se o následující projekty:E!4956 EUROENVIRON MAGNET – Slovinsko, Česká republikaE!4981 EUROENVIRON EIS METHOD-PEM – Česká republika,Belgie, Slovensko, Itálie, Švýcarsko, KyprK dalšímu projektu s českou mezinárodní koordinací a označenímE!4092 MICROST bylo schváleno připojení dalšího partneraze Slovinska.U 12 projektů nedošlo z důvodu nezískání plné podpory odnárodních koordinátorů k zařazení do seznamu mezi ostatní výšekvalifikované. Ve stejné sadě došlo k odsouhlasení projektovéúčasti nečlenských zemí ve čtyřech případech řešitelskýchorganizací, které jsou zaregistrovány a pochází z Gruzie, USA(2x) a Maroka.Zároveň se schválilo prodloužení projektu Umbrella s označenímE!3810 EUREKA TURISM. Návrh vychází ze stávajícíhoprojektu, který v letošním roce končí. Jedná se o rozšíření předchozíverze projektu stejného zaměření. Podpora této nové verzivzešla od Španělska, Portugalska, Izraele, Francie, Belgie,Velké Británie a Irska.Další projekty, které získaly kvalifikaci a nadálehledají zahraničního partnera ke spolupráci:V následujícím přehledu projektů jsou uvedeny členské země,jejichž řešitelské organizace se podílí na řešení projektů s tím,že konsorcium těchto projektů není ještě uzavřeno. Na prvnímmístě za akronymem projektu je uvedena členská země v pozicihlavního mezinárodního koordinátora. (tučně). Další místapřísluší zemím, které se k projektu připojily.E!4129 EUROENVIRON CNS-NETINFO – Rakousko, RumunskoE!4570 PRO-FACTORY IPCTECH – Srbsko, Polsko, Rakousko,SlovinskoE!4577 PRO-FACTORY 3DSCAN – Turecko, Švédsko, FrancieE!4932 PRO-FACTORY MAAC – Švédsko, Kypr, Dánsko, TureckoE!4948 MOBILE-gEO PPP – Portugalsko, BelgieE!4965 TESTED – Slovinsko, SrbskoE!4988 FOLDTRAILER – Norsko, FinskoE!5027 EPO isoforms – Švédsko, Švýcarsko, NorskoVíce podrobností o projektech lze nalézt na adrese www.eureka.beEurostars (www.eurostars-eureka.eu)Projekty druhé výzvy (uzávěrka k 21.11.2008)V návaznosti na informaci předchozího vydání tohoto časopisudošlo k pokračování administrace projektů druhé výzvy.V dalším kroku byly koordinovány závazky členských zemí zaúčelem pokrytí vybraných projektů. U projektů s českou účastíse povedlo dosáhnout tohoto statutu pro osm projektů. Následněbruselský sekretariát odeslal 15. května 2009 konečné výsledkyvšem řešitelským organizacím. Přehled je uveden v následujícítabulce. Řešitelské organizace těchto projektů mohlypodat přihlášku za účelem získání kontraktu na projekt, který byza stávající situace mohl být uzavřen s poskytovatelem ve třetímčtvrtletí 2009.Označení projektuPodání přihláškyo finanční podporuE!4770 PEASTAR ANOE!4607 Autom. Sewing Systém ANOE!4774 CATAPULT ANOE!4829 LIPIDIESEL ANOE!4885 McXI ANOE!4789 ECOTREE ANOE!4649 ARCA ANOE!4632 ProBaSensor ANOVýsledná tabulka projektů druhé výzvyVe dnech 23.6. až 10.7.2009 byla otevřena aplikace nawww.msmt-vyzkum.cz pro podávání přihlášek formou e-projektu.Tuto možnost využily všechny řešitelské organizace projektůuvedených ve výše uvedené tabulce.Uzávěrka třetí výzvy je stanovenana 24. září 2009 v 17.00.Uzávěrka čtvrté výzvy je stanovenana 25. února 2010.Více podrobností o projektech lze nalézt na adrese:www.eurostars-eureka.eu.XXIV. Konference ministrůprogramu EUREKAEUREKA 2009 Innovation Days AwardDne 19.6.2009 se konala XXIV. Konference ministrů v areálunejvětšího výstavního centra FIL v Lisabonu. Portugalské předsednictví,které se prezentovalo přehledem všech aktivit dosaženýchza období svého působení 2008/2009 a ukončilo tímtookamžikem svoji předsednickou odpovědnost. Předání proběhlose všemi náležitostmi nastupujícímu Německu pro období1.7.2009 až 30.6.2010.Součástí programu této „Konference“ bylo uspořádání výstavyvýsledků realizovaných projektů EUREKY. Celkem se jednaloo prezentace 40 projektů. Portugalské předsednictví ve spoluprácis bruselským sekretariátem připravilo soutěž o nejlepšíprojekt s názvem „EUREKA 2009 Innovation Days Award“. Cenunejlepšího projektu si odnesla česká firma Jerid za projektE!3161 LOGCHAIN+ E_RAILMAP.Více informací je uvedeno v dalším článku tohoto vydání časopisus názvem „Úspěšný český projekt EUREKA“ v části mezinárodníscéna – zahraniční styky.Josef Martinecnárodní koordinátor programu EUREKAPodporu programÛ EUREKA a Eurostars v âeské republice zaji‰Èuje Asociace inovaãního podnikání âR,Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, fax: 221 082 275, e-mail: dlouhy@aipcr.czIIpfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologií


KONTAKT – Program mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývojiDěkuji řešitelům projektů programu mezinárodní vědeckotechnickéspolupráce KONTAKT – mobilita za to, že aktivněpřistupují od 1. 1. 2008 k zabezpečování svých projektů v novýchpodmínkách. Věřím, že i novým řešitelům projektů, kteříbudou vybráni z přihlášených projektů v rámci aktuálně hodnocenýchvýzev k česko/francouzské, maďarské, polské, slovinskéa slovenské spolupráci, pomůže ke kvalitnímu plněníprojektu tento postup:• Řešitel zašle AIP ČR (příslušné kontaktní osobě) e-mailemoznámení o plánované cestě či návštěvě zahraničníhopartnera nejméně 14 dnů před jejím zahájením.• Řešitelská organizace – příjemce vyúčtuje přímé nákladyspojené s provedenými výměnnými cestami a pobytyv souladu s Rozhodnutím. Předpokláadá se, že projekt byldůkladně připraven, věcné úkoly budou splněny a finančníprostředky budou v přidělené výši vyčerpány.• Financování projektů je hodnoceno každý rok. Na konci prvního(druhého) roku řešení předloží řešitel průběžnou (závěrečnou)zprávu spolu s přehledem uskutečněných výměnnýchpobytů a vyčerpaných finančních prostředků.Další informace jsou umístěny na www.aipcr.cz, část Projekty,Program KONTAKT-mobility.V polovině září 2009 bude poprvé vyhlášena výzva k česko/ argentinským projektům.Vzhledem ke způsobu hodnocení těchto projektů, zpracovávajíod roku 2008 jejich řešitelé do závěrečné zprávy tiskovouzprávu (česky, anglicky) v rozsahu max. 254 znaků.Z těchto důvodů uveřejňujeme v této části formulář „Průběžná/závěrečnázpráva …. “.Pavel Švejdagenerální sekretář AIP ČRDále uvádíme informaci o česko-slovinském projektua očekáváme další příspěvky řešitelů projektů.Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkumsedimentů v krasových oblastech SlovinskaČesko-slovinská spolupráce, projekt Kontakt č. MEB 090619:Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska:využití pro rekonstrukce geomorfologického vývoje v kenozoiku.Petr Pruner 1 , Nadja Zupan Hajna 2 , Pavel Bosák 1,2 , Andrej Mihevc 2 , Franci Gabrovšek 21Geologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.2Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni Center SAZU, Postojna, SlovinskoDíky podpoře programu Kontakt probíhalo postupně v letech1998 až 2008 v rámci česko–slovinského mezivládníhoprogramu vědecko-technické spolupráce KONTAKT několikprojektů, např.: ME 251(1998) Research of karst sediments onthe example of the Classical Karst, Slovenia; č. 2001/009 Vývojkrasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko;č. 13/2005-06 Paleomagnetický výzkum sedimentův krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonickýchrekonstrukcích; č. MEB 090619: Paleomagnetický výzkum sedimentův krasových oblastech Slovinska: využití pro rekonstrukcegeomorfologického vývoje v kenozoiku. Výzkum byl dálepodpořen granty GAAVČR, výzkumnými záměry GLÚa aktivity ve Slovinsku vědeckými projekty programu Slovinskéhoministerstva pro vědu a Slovinské výzkumné agentury.Předpokládané cíleProjekt je součástí smluvní spolupráce mezi vědeckými pracovníkyÚstavu pro výzkum krasu Slovinské akademiě věda umění (Inštitut za raziskovanje krasa, ZnanstvenoraziskovalniCenter SAZU) Postojna a Geologického ústavu AV ČR,v. v. i. Praha, která probíhá od roku 1997. Cílem výzkumnýchprací je, za použití nových metod, přispět k poznání stáří výplnív jeskynních systémech a využít tato data pro rekonstrukcetektonických pochodů v mobilních oblastech Slovinska. Jeznámo, že kras, díky své povaze a existenci podpovrchovýchdutin, je ideálním konzervátorem záznamu geologické minulosti.Sedimenty zachycené v nerovnostech povrchu i podzemníchdutinách konzervují záznam především z poslední fázevyplňování sedimenty, ale v příhodných podmínkáchzaznamenávají více událostí z širšího časového rámce. Krasovésedimenty tak mohou zachytit dlouhé časové úseky a torovněž díky polycykliké povaze vývoje většiny krasových oblastíse střídajícími se obdobími fosilizace (vyplnění) a obnoveníkrasovění (např. vyklízení výplní).Základní metodou výzkumných prací bylo využití, poprvéve Slovinsku, paleomagnetické metody a magnetostratigrafiesedimentárních výplní krasových dutin nalézajících sev rozdílných regionálně-geologických a geomorfologickýchjednotkách od nízko položených krasových plošin po velehorskýkras. Použití široké škály dalších geochronologickýchmetod (standardní paleontologie a biostratigrafie, magnetosusceptibility,stabilních izotopů, izotopových metod numerickéhodatování) sloužilo jako nástroj pro poznání kenozoickéhistorie jednotlivých krasových území.Obr. 1. Postup získávání dat ve třech časových obdobích z profilu Divaškajama (upraveno ze Zupan Hajna et al. 2008).MetodikaPotvrdil se předchozí předpoklad, že většina jeskynních výplní(klastických i chemogenních) zastižených v profilech přistavbě dálnice, v lomech a ve srovnávacích profilech v jeskyníchv různých výškových a regionálně-geologických pozicíchmají vlastnosti vhodné pro aplikaci paleomagnetických metod.V tomto případě byla metoda nově aplikována na chemogennísedimenty (tzv. jeskynní výzdoba jako krápníky či sintry).Metoda magnetostratigrafické analýzy s vysokým rozlišenímpfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologiíIII


založená na hustém kroku vzorkování byla využita tam, kde tobylo možné. V krasových oblastech a zvláště v jeskyních bylatato metoda použita vůbec poprvé právě na profilech ve Slovinsku.Paleomagnetická data poskytují údaje pro korelátnístáří sedimentů (magnetostratigrafii), nikoli absolutní číslo (číselnývěk). Z toho důvodu byly magnetostratigrafické údaje doplněnynumerickým datováním (Th/U a 14 C).Dosažené výsledkyPráce ve Slovinsku a přilehlé části Itálie probíhaly předevšímv oblasti Klasického krasu (cca 150–500 m n. m.; sz. Slovinskoa okolí Terstu v Itálii), částečně v oblasti středohorského krasu(kolem 1000–1300 m n. m.; oblast kolem jezera Bled a Bohinj)i vysokohorského krasu (nad 1500 m n. m.; Savinjsko-KamniškéAlpy). Příklad postupného vzorkování, od tzv. pilotních vzorkůpři prvním odběru, až po detailní odběr s vysokým rozlišenímve třech časových obdobích na profilu v jeskyni Divaškajama je uveden na obrázku 1. Získané výsledky sloužily jakozáklad pro konstatování, že vývoj hlavních jeskynních systémuve všech třech zkoumaných typech krasu musel být podobný,protože stáří výplní bylo téměř vždy více než 1,77 miliónů let,ačkoli dosavadní modely nepředpokládaly stáří vyšší než 350tisíc let. Do různých výškových pozicí se jeskyně, nebo jejichčásti, dostaly při diferencovaných tektonických pohybech v pliocénua kvartéru – oblast patří k neotektonicky aktivním v koliznízóně africké a euroasijské litosférické desky. Paleomagnetickádata získaná z jednotlivých profilů poskytují údajeo hodnotách rotace dílčích tektonických bloků či regionálníchtektonických jednotek, která proběhla od okamžiku sedimentacejeskynních (krasových) výplní. Naše nová data doplňují poznatkyrotacích mladších než 6 miliónů let v územích, kdesvrchnomiocénní a mladší sedimenty na povrchu zcela chybějí;buď nebyly usazeny vůbec, nebo byly zvětráváním degradoványa erozí odneseny do jeskynních systémů a jimi transportoványdo vývěrových území a dále přímo do Jadranu nebozprostředkovaně z okolí Lublaně řekami do Černého moře.Výzkumné práce ve Slovinsku společně se slovinskými spolupracovníkybyly podkladem pro vydání monografie Paleomagnetismand magnetostratigraphy of karst sediments inSlovenia (recenzované předními světovými karsology: DerkemC. Fordem a Jerzy Głazkem); fascimile její titulní strany je naobrázku 2. Uvedená publikace zahrnuje výsledky 10ti let detailníchvýzkumných prací z různých krasových oblasti Slovinska.Kniha má celkem 266 stran, obsahuje 81 tabulek, 282 obrázkůa grafů. Celkový náklad byl 550 výtisků a kniha jesystematicky členěna do kapitol, které uvádějí výsledky výzkumuz 33 profilů v 16 jeskyních a 6 profilů mimo jeskyně.Poznatky a údaje získané na základě výzkumu podpořenéhoprogramem KONTAKT přesahují svým významem Slovinsko.Datový soubor získaný před rokem 2007 se doplnilo nové údaje, které potvrdily naše předchozí zjištění a interpretace,že sedimentární profily jsou podstatně starší, nežbylo doposud uvažováno. Aplikace paleomagnetické metodya získané výsledky umožnily obhájit nový model karstogenezea speleogeneze Klasického krasu na území Slovinskavypracovaný pracovníky spolupracující organizace.Pro informaci uvádíme z knihy předmluvu a část poděkování.Předmluvu vypracoval světoznámý karsolog a geograf,akademik profesor Ivan Gams.FOREWORDThis book reports on the ten years long collaboration of the SloveneKarst Research Institute ZRC SAZU at Postojna with the Instituteof Geology, Academy of Sciences of the Czech Republicat Praha (Prof. Pavel Bosak). The last institution has taken 2007samples of sediments in the 21 profiles of the Slovene Dinaricand Alpine karst and determined their palaeomagnetism andmagnetostratigraphy.The oldest sample found in them with the age from about 1.8to more than 5.4 Ma indicated the surprising age of a cave nearthe Adriatic seashore. This is the time of the upper Miocene!Toward NE of the Slovene Dinaric Karst this age is diminishingbut is still 0.78 Ma in the Postojnska jama. In one of the threeresearched high Alpine caves in the northern Slovenia this ageis between 1.2 and 5.0 Ma.The study proved that the cave sediments represent a good toolfor the reconstruction of the landscape evolution and tectonicregime in different karst regions. In collaboration with the teamfrom Bohemia, the Slovene scientists added the results of researchin many natural sciences on the Slovene caves and karst regions,already published or not yet published in the Slovenian andin the foreign literature. This is why this monograph on the Slovenekarst caves and Slovene karst gives many new information.The famous French speleologist E. Martel in his book LesAbĒmes in the year 1894 confirms the reputation of the SloveneDinaric region Kras (Karst) by naming it „the classical karst“ ashere investigations of hydrology and caves started. The presentbook has repeated this reputation.Research in the Slovene cavescontributed also to the improvement of the techniques of samplingfor high resolution approach of fine cave sediments withdense sample spacing. The book is therefore important also fortechnology of sampling and for applying the palaeomagnetismand magnetostratigraphy for the karst sediments.Ivan Gams,January 2008Ljubljana, SloveniaACKNOWLEDGEMENTTravel costs were covered within the frame of the program KON-TAKT of the Ministry of Education, Youth and Sports of the CzechRepublic and Slovenian Ministry of Science and Technology (laterMinistry of Education, Sport and Science). Analyses, processingand interpretation in the Czech Republic were carried out withinthe Programs of Advancements in Scientific Research in Key Directionsof the Academy of Sciences of the Czech Republic andGrants of the Grant Agency of the Academy of Sciences of theCzech Republic IAA30013001 (Palaeomagnetic research of karstsediments: palaeotectonic and geomorphological implications;2007–2010). Research activities in Slovenia were covered by researchprograms of the Ministry of Science of Slovenia and SlovenianResearch Agency Nos. P6–0119–0618 and P0–0119(Karst Research), and projects Nos. J6–3035–0618–01 (Originand development of karst caves; 2001-2004) andJ6–6345–0618–04 (Development and function of caves in differentspeleological settings; 2004–2006).Přehled výstupů za celé období výzkumu:Obr. 2. Titulní strana knihy obsahující výsledky 10ti let výzkumných pracíz různých krasových oblasti Slovinska.Typ zveřejněníPočtyPublikace v mezinárodních 18recenzovaných časopisech (z toho 3s impaktním faktorem)Sborníky mezinárodních konferencí 29Nepublikované výzkumné zprávy 8Přednášky a postery 31Celkem 86IVpfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologií


Průběžná / závěrečná* zpráva o řešení projektu v roce 2009Programový projekt mobility výzkumných pracovníků – KONTAKTdoručit AIP ČR nejpozději do 31.1.2010, maximálně 2 stranyPartnerská země:Číslo projektu:MEB ……Název projektu:Řešitel projektu v ČR:Řešitel v partnerské zemi:Dosažené výsledky – plnění cílů projektu:(Zde vložte text dle pokynů; po vložení textu následující pokyny vymažte!)Pokyny: stručný popis aktivit; publikační výstupy; prezentace na konferencích/sympoziích – vyžádanépřednášky, postery; doktorské studium, stáže; návaznost/příprava na zapojení se/účast do 7. RP EU, jinéhoEU/mezinárodního projektu; plán na druhý rok řešení*, návrh/doporučení pokračování projektu – nový projekt– důvod/cíle*; využití výsledků v praxi – realizovány, využívány po skončení projektu, do tří let*):Tisková zpráva – česky 1 (zpráva musí obsahovat dosažené cíle, resp. výsledky/výstupy řešení projektu;rozsah max. 254 znaků):Tisková zpráva – anglicky 2 (zpráva musí obsahovat dosažené cíle, resp. výsledky/výstupy řešení projektu;rozsah max. 254 znaků):Využití poskytnuté dotace – přehled čerpaných finančních částek v roce 2009** :příspěvek na ubytování (zahr. partnera/ů) – počet dní: Celkem Kč:příspěvek na pobytové náklady ( dtto ) – počet dní: Celkem Kč:příspěvek na cestovní náklady (čs. part.) – počet cest: Celkem Kč:zdravotní pojištění (českého partnera/ů) – počet dní: Celkem Kč:SOUČET CELKEM Kč:VRÁCENO Kč:V ………. Jméno a podpis řešitele projektu: Jméno a podpis statutárního zástupceorganizace:dne: Telefon: Telefon:* nehodící se škrtněte (vymažte)** Účetní doklady jsou uloženy v organizaci řešitele1 Tisková zpráva je součástí pouze závěrečné zprávy a obsahuje dosažené výsledky řešení projektu, vč. publikací atp.2 Tisková zpráva je součástí pouze závěrečné zprávy a obsahuje dosažené výsledky řešení projektu, vč. publikací atp.pfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologiíV


Asociace inovačního podnikání ČRvyhlašuje14. ročník soutěže o Cenu2009inovace roku Podmínky soutěže– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt(výrobek, technologický postup, služba);– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek je uvedenna trh, technologický postup je zaveden v praxi, služba je poskytována)Hodnotící kritéria:A – Technická úroveň produktuB – Původnost řešeníC – Postavení na trhu, efektivnostD – Vliv na životní prostředíPřihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2009,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 1. – 4. 12. 2009.Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&ttvydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2009“mohou využít výhod členůKlubu inovačních firem AIP ČR.Přihlášky:K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2009 je možno získat podrobnější informacespolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 30. října 2009) na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1tel.: 221 082 275e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.czVIpfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologií


INOVACE ROKU 2009Registraãní poplatek: 3500 Kã (variabilní symbol: 122009)IâO 49368842, ã.ú.: 42938-021/0100 KB Praha-mûsto1. Název pfiihla‰ovatele ................................................ Právní forma ..............................2. Adresa ...........................................................................................................................IâO.................................... DIâ..................................... Poãet zamûstnancÛ ...............3. Kontaktní osoba ................................................................ Funkce ..............................4. Telefon ......... / ..................... Fax ........... / ....................... E-mail.................................5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zvefiejnûní v katalogu):ãesky ........................................................................................................................................................................................................................................................................anglicky .....................................................................................................................................................................................................................................................................6. Do soutûÏe pfiihla‰ujemeNázev ãesky ..................................................................................................................anglicky ...............................................................................................................Obor ..............................................................................................................................âíslo pfiihlá‰ky a druh ochranného dokumentu: ...........................................................7. Pfiílohy k pfiihlá‰ce do soutûÏe o Cenu INOVACE ROKU 2009:– podnikatelsk˘ titul: a) právnické osoby – kopie v˘pisu z obchodního rejstfiíku,jiného zfiizovacího dokumentu, apod.b) fyzické osoby – kopie Ïivnostenského listu– popis produktu* v rozsahu max. 3 strany strojopisu obsahující– charakteristiku produktu a jeho parametrÛ v porovnání se stávajícím vlastníma konkurenãním fie‰ením v tuzemsku a v zahraniãí– patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné prÛkazné doloÏení pÛvodnosti fie‰ení– pfiírÛstek trÏeb a rentability u v˘robce a u uÏivatele, perspektivy uplatnûní inovacena trhu; úspora nákladÛ– údaje o vlivu produktu na Ïivotní prostfiedí (pfiíznivû ovlivÀuje, bez vlivu, ‰kodliv˘)a na zamûstnanost– fotografie produktu (k doloÏení jeho charakteristiky)Uzávûrka pfiihlá‰ek: 30. fiíjna 2009, nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních,zaslat téÏ elektronicky* (v˘robku, technologického postupu, sluÏby)Datum ............................. Podpis, razítko ................................pfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologiíVII


VIII pfiíloha ip&tt 3/2009 – transfer technologií


Asociace inovačního podnikání ČRpořádá seminářv rámci doprovodného programu20. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2009TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČRUskuteční se ve čtvrtek 24. září 2009 od 10.00 hod.v Pražském veletržním areálu Letňany – Praha,Konferenční centrum, sál 209.30 PrezenceProgram:10.00 Inovační potenciál ČR a úloha Technologického profilu ČRPavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR10.20 Představení vybraných částí TP ČR* inovační firmy* inovační prostředí, zejména Systém inovačního podnikání v ČR* inovační proces* mezinárodní spolupráce* příprava Technologických profilů krajů ČRJan Kofroň, Asociace inovačního podnikání ČR10.40 Vystoupení zástupců vybraných subjektů z TP ČR* vybraní garanti databáze TP ČR* oceněné inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku* regionální orgány11.15 Diskuseřídí Věra Mísařová, Asociace inovačního podnikání ČR11.45 Závěry seminářePavel ŠvejdaObčerstveníVstup volný, svoji účast potvrďte na níže uvedený e-mail do 17. 9. 2009.Kontakt:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1e-mail: misarova@aipcr.cz, www.aipcr.cz


1. – 4. 12. 2009

More magazines by this user
Similar magazines