2012-11

lanskroun.eu
  • No tags were found...

2012-11

Čerpání rozpočtu k 30.11. 2012org. kpt. paragr. položka UZ Název položkySchválenýrozpočet 2012Upravenýrozpočet 2012Skutečnost k30.11. 2012% čerpání kupravenémurozpočtuPŘÍJMYTřída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY51 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 16 200 000 16 200 000 16 973 630 104,7851 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 540 000 3 540 000 3 965 678 112,0251 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 742 000 1 742 000 1 642 528 94,2951 1121 Daň z příjmu právnických osob 16 970 000 16 970 000 17 057 397 100,5251 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 0 5 673 020 5 673 020 100,0051 1211 Daň z přidané hodnoty 39 700 000 39 700 000 33 949 534 85,5261 1511 Daň z nemovitostí 5 200 000 5 200 000 4 087 849 78,619 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 19 000 19 000 20 600 108,4251 1333 Poplatky za uložení odpadů 240 000 240 000 193 880 80,789 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000 10 000 7 158 71,5851 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 500 000 4 500 000 3 891 928 86,4951 1341 Poplatek ze psů 170 000 170 000 149 826 88,1311 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125 000 125 000 116 163 92,9351 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 000 60 000 52 911 88,1910 1355 Odvod z výherních hracích přístroj 4 200 000 3 000 000 2 874 585 95,8210 1351 Odvod výtěžku z provoz. loterií a podobných her kromě výh.hrac.přístrojů 95 000 1 295 000 341 944 26,4011 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP 250 000 250 000 261 800 104,723 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 800 000 800 000 787 160 98,408 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 140 000 140 000 144 500 103,219 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 60 000 60 000 66 280 110,4710 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 250 000 250 000 132 655 53,0611 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 850 000 1 850 000 1 752 950 94,7551 1361 Správní poplatky - odbor finanční 3 000 3 000 500 16,671


Celkem daňové příjmy 96 124 000 101 797 020 94 144 476 92,482


Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 2 820 000 2 820 000 4 470 877 158,542 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 720 000 1 720 000 1 482 476 86,191 3639 2111 Ostatní příjmy - veřejné WC 50 000 50 000 26 604 53,2161 3639 2111 Příjmy za umístění reklamy 80 000 80 000 380 524 475,669 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 200 000 1 200 000 1 183 354 98,612 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 350 000 1 350 000 1 243 356 92,103 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 18 000 18 000 19 200 106,675 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 40 000 40 000 33 943 84,8661 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 150 000 150 000 162 064 108,044 4357 2122 Odvod z investičního fondu Sociální služby 576 000 576 000 0 0,0051 3315 2122 Odvod z investičního fondu Madoret 265 000 265 000 265 000 100,0052 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kino 372 576 372 576 372 576 100,0061 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800 000 800 000 674 636 84,3361 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého, minigolf 4 214 383 4 214 383 3 867 110 91,7661 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2 400 000 2 400 000 2 201 236 91,7261 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 100 000 100 000 103 130 103,1361 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 430 000 430 000 354 435 82,4361 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 100 000 100 000 155 904 155,901 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 30 000 30 000 27 360 91,206 2419 2139 Příjmy z pronájmu kabelové televize 270 000 270 000 0 0,001 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 250 000 250 000 162 514 65,0151 6310 2141 Příjmy z úroků 450 000 450 000 253 761 56,3951 6310 2142 Podíl na zisku Ekola České Libchavy 0 855 525 855 525 0,002 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 60 000 60 000 9 000 15,003 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 8 000 8 000 0 0,007 5311 2212 Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku 20 000 20 000 51 400 257,009 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 102 000 102 000 51 000 50,0062 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor investic a majetku 0 0 4 000 0,0010 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 15 000 15 000 5 700 38,003


11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 400 000 400 000 372 500 93,1361 3412 2229 Vyúčtování dotace k hosp.výsledku Hala B. Modrého 402 156 402 156 402 156 100,0051 2411 Splátka půjčky Technické služby Lanškroun s. r.o. 50 000 50 000 50 000 100,0011 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 55 000 55 000 72 150 131,189 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 10 000 10 000 12 500 125,007 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor právní a přestupků 5 000 5 000 21 100 422,002 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - městská policie 5 000 5 000 0 0,0010 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 3 000 3 000 1 000 0,0012 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 90 000 90 000 69 530 77,261 2324 Neinvestiční dotace - U přátel se neztratíme 663 000 503 195 444 565 88,351 6223 2324 Projekt Will 0 0 384 953 0,0010 2141 2329 Doplatek grantu - Farmářské trhy 0 0 23 712 0,001 6402 2223 Finanční vypořádání minulých let - sociálně právní ochrana dětí 0 249 822 249 822 100,001 6171 2332 Přijaté pojistné náhrady 0 0 68 936 0,0062 3412 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 20 000 0,00Celkem nedaňové příjmy 19 574 115 20 519 657 20 609 611 100,444


Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500 000 1 500 000 2 408 950 160,6061 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 4 000 000 4 000 000 1 546 000 38,6561 2419 3113 Příjmy z prodeje kabelové televize 5 521 169 5 521 169 5 521 169 100,0061 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 55 930 0,001 6223 3129 Investiční dotace - U přátel se neztratíme 0 159 805 159 805 100,00Celkem kapitálové příjmy 11 021 169 11 180 974 9 691 854 86,68Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY1 4111 98216 Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí 265 651 1 072 466 1 072 466 100,001 4111 98007 Neinvestiční transfer - pomocný analytický přehled 0 70 000 70 000 100,001 4111 98008 Neinvestiční transfer - volba prezidenta ČR 0 20 000 20 000 100,001 4111 98216 Neinvestiční transfer - volby do zastupitelstev krajů 0 200 900 200 900 100,001 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 18 902 100 18 902 100 17 327 200 91,671 4116 14012 Neinvestiční transfer - eGON centrum 410 380 410 380 205 190 50,001 4116 14009 Technologické centrum 4 752 000 4 752 000 4 752 083 100,0052 4116 Neinvestiční transfer ZŠ B. Smetany EU - peníze školám 0 749 436 749 436 100,0052 4116 Neinvestiční transfer ZŠ Dobrovského EU - peníze školám 0 589 402 589 402 100,0052 4116 Neinvestiční transfer ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - EU peníze školám 0 157 660 157 660 100,0052 4116 Neinvestiční transfer ZŚ A. Jiráska - EU peníze školám 0 826 849 826 849 100,004 4116 13008 Neinvestiční transfer - doplatek sociálních dávek za rok 2011 0 6 456 6 456 100,009 4116 29004 Neinvestiční transfer - úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona 0 28 100 28 100 100,0011 4116 27003 Neinvestiční transfer - agenda centrálního registru vozidel 0 29 035 29 035 100,0052 4116 Neinvestiční transfer - Muzeum - kniha - Lanškrounský betlém osobností 0 92 000 92 000 100,001 4152 Neinvestiční transfer - vzájemné poznávání lidových zvyků 125 000 125 000 122 148 97,7252 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - úhrada neinvest. nákladů - školy 1 756 755 1 756 755 1 703 784 96,987 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 100 000 100 000 116 000 116,002 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 90 000 90 000 183 865 204,2952 4122 Neinvestiční tranfer od krajů - dotace DDM Damián Lanškroun - OK Klub 0 10 000 10 000 100,0052 4122 Neinvestiční transfer od krajů - Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun 0 20 000 20 000 100,005


52 4122 Neinvestiční transfer od krajů - Muzeum - restaurování stolů 0 20 000 20 000 100,0052 4122 Neinvestiční transfer od krajů - ZŠ A. Jiráska, běh ulicemi města 0 5 000 5 000 100,001 4122 Neinvestiční transfery od krajů - Sbory dobrovolných hasičů 100 000 100 000 100 000 100,004 4122 Neinvestiční transfer od krajů - Dotace na provoz Sociální služby 0 0 670 000 0,0051 4131 Převod z hospodářské činnosti 0 1 860 000 1 833 000 98,5561 4113 Neinvestiční přijaté transfery - oprava cest městské lesy 2 024 013 2 024 013 2 024 013 100,0062 4213 90909 Investiční transfer - Zelená úsporám 2 309 602 2 309 602 2 311 859 100,1062 4223 Investiční transfer - Sportovní areál 22 156 000 22 156 000 15 825 224 71,4361 4216 Investiční transfer - snížení energetické náročnosti MŠ Vančurova 2 267 837 2 267 837 2 267 836 100,0062 4222 Investiční transfer od krajů - sociální zařízení koupaliště 0 270 000 270 000 100,0062 4116 34054 Neinvestiční transfer - Regenerace městských památkových zón 0 990 000 990 000 100,009 4116 29008 Neinvestiční transfer - činnost odborného lesního hospodáře 0 605 779 803 237 132,60Celkem přijaté transfery 55 259 338 62 616 770 55 402 743 88,48PŘÍJMY CELKEM 181 978 622 196 114 421 179 848 684 91,716


VÝDAJE1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 7 003 7,00krizové stavy celkem 100 000 100 000 7 003 7,00154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 10 000 10 000 5 134 51,341154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 200 000 200 000 163 550 81,78154 5512 5039 refundace pojistného 4 000 4 000 1 748 43,69154 5512 5132 ochranné pomůcky 15 000 15 000 19 506 130,04154 5512 5134 pracovní uniformy 10 000 10 000 0 0,00154 5512 5137 drobný dlohodobý hmotný majetek 58 000 58 000 0 0,00154 5512 5139 všeobecný materiál 14 000 14 000 15 504 110,74154 5512 5151 studená voda 5 000 5 000 4 590 91,80154 5512 5153 plyn 23 500 23 500 24 880 105,87154 5512 5154 elektrická energie 6 500 6 500 5 660 87,08154 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 12 860 85,73154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 30 000 30 000 25 056 83,52154 5512 5167 školení a vzdělávání 3 000 3 000 2 400 0,00154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 10 000 10 000 5 551 55,51154 5512 5171 opravy a udržování 5 000 5 000 7 316 146,32154 5512 6123 vysokotlaká požární hadice 0 0 35 640 0,00hasiči Lanškroun celkem 409 000 409 000 329 395 80,54155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 3 000 3 000 0 0,00155 5512 5039 refundace pojistného 1 000 1 000 0 0,00155 5512 5134 oděvy 20 000 20 000 0 0,00155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 15 000 13 305 88,70155 5512 5139 všeobecný materiál 39 500 39 500 12 552 31,78155 5512 5151 studená voda 500 500 0 0,00155 5512 5153 plyn 12 000 12 000 9 273 77,28155 5512 5154 elektrická energie 8 000 8 000 3 754 46,93155 5512 5156 pohonné hmoty 17 000 17 000 17 262 101,54155 5512 5162 služby telekomunikací 4 000 4 000 3 758 93,95155 5512 5163 pojištění 2 000 2 000 1 623 81,15155 5512 5169 služby 8 000 8 000 4 251 53,13155 5512 5171 opravy a udržování 8 000 8 000 62 804 785,05hasiči Dolní Třešňovec celkem 138 000 138 000 128 582 93,18120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 084 988 18 128 136 15 273 698 84,251120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 611 247 4 622 034 3 805 529 82,331120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 660 049 1 663 932 1 369 997 82,331120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 75 957 76 139 79 616 104,571120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 360 000 360 000 85 071 23,63správa - mzdy celkem 24 792 241 24 850 241 20 613 912 82,95111 6171 5132 ochranné pomůcky 5 000 5 000 2 459 0,007


111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 4 566 456,61111 6171 5134 prádlo, oděv, obuv 1 000 1 000 0 0,00111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 30 000 30 000 67 126 223,75111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 80 000 80 000 36 663 45,83111 6171 5139 všeobecný materiál 400 000 400 000 309 917 77,48111 6171 5151 studená voda 120 000 120 000 121 610 101,34111 6171 5153 plyn 655 000 655 000 604 416 92,28111 6171 5154 elektrická energie 620 000 620 000 558 130 90,02111 6171 5156 pohonné hmoty 160 000 160 000 132 050 82,53111 6171 5161 služby pošt 630 000 630 000 381 580 60,57111 6320 5163 pojištění 250 000 250 000 298 753 119,50111 6171 5164 nájemné 150 000 150 000 126 188 84,13111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 50 000 50 000 1 800 3,60111 6171 5167 školení a vzdělávání 400 000 400 000 210 657 52,66111 6171 5169 nákup služeb 650 000 650 000 607 419 93,45111 6171 5171 opravy, udržování 100 000 100 000 51 328 51,33111 6171 5173 cestovné 100 000 100 000 137 098 137,10111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 13 905 92,70111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 2 000 2 000 2 400 120,00111 6171 5179 ostatní nákupy 1 000 1 000 0 0,00111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 0 42 707 0,00111 6171 5361 nákup kolků 1 000 1 000 0 0,00111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 5 000 5 000 3 465 69,30111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí 50 000 50 000 4 210 8,42111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 277 000 277 000 286 460 103,42111 6171 6123 nákup automobilu 420 000 420 000 423 700 100,88správa ostatní náklady celkem 5 173 000 5 173 000 4 428 607 85,61912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 20 000 20 000 0 0,00912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 395 000 395 000 315 730 79,93912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00správa ostatní náklady sociální fond 425 000 425 000 315 730 74,29150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 165 000 165 000 68 138 41,30150 6171 5139 všeobecný materiál 112 000 129 854 210 091 161,79150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 410 000 410 000 448 945 109,50150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 1 442 000 1 442 000 1 294 966 89,80150 6171 5171 opravy, udržování 30 000 30 000 6 655 22,18150 6171 5172 programové vybavení 60 000 83 181 50 349 60,53150 6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 0 0 38 208 0,00správa - informatika celkem 2 219 000 2 260 035 2 117 351 93,69121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 207 524 83,011121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000 25 000 9 257 37,031121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 15 000 3 333 22,221121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 202 20,248


1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 9 000 0 0,00správa - OON celkem 300 000 300 000 220 317 73,44122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 307 000 1 307 000 1 032 639 79,011122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 326 750 326 750 257 889 78,931122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 117 630 117 630 92 785 78,881122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 26 140 26 140 0 0,00zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 777 520 1 777 520 1 383 313 77,82123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 500 000 500 000 360 071 72,011123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000 45 000 32 410 72,02zastupitelstvo - neuvolnění celkem 545 000 545 000 392 481 72,01100 5xxx veřejná podpora schvalovaná starostkou 100 000 100 000 93 412 93,41106 5xxx veřejná podpora schvalovaná radou 80 000 80 000 62 000 77,50137 4319 5222 veřejná podpora na pronájem 60 000 60 000 32 400 54,00101 6112 5019 ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 5 000 0 0,00101 6112 5039 refundace pojistného 2 000 2 000 0 0,00101 6112 5136 knihy 3 000 3 000 462 0,00101 6112 5139 všeobecný materiál 4 000 4 000 18 669 466,73101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 8 020 80,20101 6112 5166 konzultační, poradenské a právní služby 20 000 20 000 0 0,00101 6112 5169 nákup služeb 6 000 6 000 17 288 288,14101 6112 5173 cestovné 15 000 15 000 4 622 30,81101 6112 5175 pohoštění 50 000 50 000 47 281 94,56101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 10 000 10 000 1 200 12,00výdaje samosprávy celkem 125 000 125 000 89 579 71,66102 6223 5139 všeobecný materiál 1 000 1 000 0 0,00102 6223 5156 pohonné hmoty 3 000 3 000 0 0,00102 6223 5161 služby post 0 1 000 1 023 0,00102 6223 5163 služby peněžních ústavů 2 000 2 000 2 241 112,05102 6223 5164 nájemné dopravního prostředku 5 000 4 000 0 0,00102 6223 5169 nákup ostatních služeb - přepravné 90 000 90 000 85 715 95,24102 6223 5173 cestovné 15 000 15 000 19 800 132,00102 6223 5175 pohoštění 30 000 30 000 7 009 23,36102 6223 5194 věcné dary 6 000 6 000 7 483 124,72102 6223 5xxx veřejná finanční podpora 80 000 80 000 57 000 71,25Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 232 000 232 000 180 271 77,70138 6223 5173 Partnerské styky - projekt Will 750 000 750 000 721 940 96,26103 2141 5212 Infocentrum 530 000 530 000 529 200 99,85104 3349 5213 veřejná informovanost 500 000 500 000 366 031 73,21107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 126 000 126 000 122 338 97,09108 6171 5329 transfer DSO Lanškrounsko 280 000 280 000 274 972 98,20109 3319 5139 všeobecný materiál 3 000 3 000 0 0,00109 3319 5154 elektrická energie 6 000 6 000 6 166 102,77109 3319 5169 nákup ostatních služeb 48 000 48 000 47 596 99,16109 3319 5175 pohoštění, odměny v soutěžích 10 000 10 000 6 683 66,839


109 3319 5494 odměny v soutěžích 5 000 5 000 8 168 163,36Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 72 000 72 000 68 613 95,30110 3319 5169 nákup ostatních služeb 70 000 70 000 36 936 52,77110 3319 5194 věcné dary 20 000 20 000 58 118 290,59110 3319 5194 kalendář 2012 140 000 140 000 123 298 88,07propagace města celkem 230 000 230 000 218 352 94,94119 6171 5xxx eGON centrum Lanškroun 560 000 560 000 461 405 82,39130 2219 6349 transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka 2 233 517 2 233 517 2 170 999 97,20139 6171 5137 vybavení haly radnice 300 000 52 000 0 0,00136 6223 5139 Projekt Poznávání lidových zvyků 160 000 160 000 156 724 97,95140 6223 6223 Projekt Nové cesty poznávání přátel 150 000 867 000 149 356 17,23141 6223 5139 Spoluúčast na projektu Olympiáda 37 000 37 000 0 0,00134 6402 5366 Finanční vypořádání minulých let - dotace sčítání lidu, domů a bytů 48 003 48 003 48 003 100,00Kancelář starosty a tajemníka - celkem 42 452 281 43 020 316 35 682 285 82,9410


2. MĚSTSKÁ POLICIE201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 535 640 4 535 640 3 824 673 84,32202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 156 410 1 156 410 934 264 80,79202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 416 308 416 308 336 332 80,79202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 19 050 19 050 19 667 103,24202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 90 000 0 0,00mzdové náklady celkem 6 217 408 6 217 408 5 114 936 82,27200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 0 0,00200 2 5311 5134 pracovní oděvy 70 000 70 000 121 051 172,93200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 5 000 5 000 1 996 39,92200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 000 60 000 13 339 22,23200 2 5311 5139 všeobecný materiál 90 000 90 000 89 767 99,74200 2 5311 5156 pohonné hmoty 130 000 130 000 101 936 78,41200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 000 233 0,00200 2 5311 5162 služby telekomunikací 25 000 25 000 29 687 118,75200 2 5311 5163 pojistné auta 15 000 15 000 10 534 70,23200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 50 000 50 000 38 000 76,00200 2 5311 5169 služby 60 000 60 000 65 743 109,57200 2 5311 5171 opravy a udržování 130 000 130 000 45 543 35,03200 2 5311 5172 programové vybavení 20 000 20 000 0 0,00200 2 5311 5173 cestovné 20 000 20 000 9 618 48,09200 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 1 927 0,00200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 5 000 5 000 0 0,00200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 5 000 5 000 3 300 66,00200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 68 000 68 000 63 920 94,00provozní náklady - celkem 756 000 756 000 596 594 78,91203 2 5311 6122 pult centrální ochrany 50 000 50 000 0 0,00203 2 5311 6122 mobilní kamerový systém 99 000 99 000 0 0,00Městská policie- celkem 7 122 408 7 122 408 5 711 530 80,193. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ300 3 3399 5139 všeobecný materiál 15 000 15 000 7 322 48,81300 3 3399 5169 beseda s důchodci 30 000 30 000 13 568 45,23300 3 3399 5175 pohoštění 25 000 25 000 10 349 41,40300 3 3399 5194 věcné dary 55 000 55 000 42 135 76,61SPOZ-celkem 125 000 125 000 73 374 58,70339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 58 000 58 000 43 750 75,43339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5 000 0 0,00339 3 6171 5139 všeobecný materiál 15 000 15 000 7 387 49,25339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 7 774 77,74339 3 6171 5154 elektrická energie 50 000 50 000 30 198 60,40339 3 6171 5169 služby 50 000 50 000 6 216 12,4311


339 3 6171 5171 opravy 5 000 5 000 0 0,00339 3 6171 5175 pohoštění 3 000 3 000 1 700 56,67Obřadní síň celkem 196 000 196 000 97 025 49,50301 3 6114 5139 Volba prezidenta České republiky 0 20 000 0 0,00302 3 6115 51xx Volby do zastupitelstev krajů 0 200 900 175 860 87,54Odbor vnitřních věcí celkem 321 000 541 900 346 259 63,9012


4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ410 4 4349 5137 kofinancování gratů prevence kriminality 20 000 20 000 0 0,00410 4 4349 5139 komunitní plánování - letáky 10 000 10 000 0 0,00410 4 4332 5169 nákup služeb 2 000 2 000 1 727 86,35410 4 4349 5169 prevence kriminality 9 000 9 000 0 0,00410 4 3632 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady 13 000 13 000 0 0,00410 4 4349 5194 drobné výdaje 6 000 6 000 10 847 180,78410 4 4349 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20 000 20 000 0 0,00410 4 4182 5410 výplata sociálních dávek 0 0 6 456 0,00Ostatní náklady OSVZ- celkem 80 000 80 000 19 030 23,79403 4 4329 5229 Neinvest. transfery nezisk. a podob.organizacím 60 000 60 000 60 000 100,00404 4 4378 5221 Protidorogová prevence 60 000 60 000 60 000 100,00420 4 4319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 64 3,20420 4 4319 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 000 2 000 0 0,00420 4 4319 5139 všeobecný materiál 4 000 4 000 3 278 81,95420 4 4319 5151 studená voda 2 000 2 000 3 628 181,40420 4 4319 5153 plyn 40 000 40 000 42 739 106,85420 4 4319 5154 elektrická energie 5 000 5 000 3 981 79,62420 4 4319 5162 služby telekomunikací 4 500 4 500 3 480 0,77420 4 4319 5169 služby 2 000 2 000 2 089 104,46420 4 4319 5171 opravy 4 000 4 000 0 0,00420 4 4319 5175 pohoštění 2 000 2 000 0 0,00420 4 4319 5194 dary 1 000 1 000 0 0,00Klub důchodců celkem 68 500 68 500 59 259 86,51440 4 5366 6402 13306 fin.vypořádání minulých let - dotace na výplatu příspěvku na péči 331 200 331 200 331 200 100,00fin.vypořádání minulých let - dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně430 4 5366 6402 13235 postižené a dávky v hmotné nouzi 429 582 429 582 429 582 100,00400 4 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 150 000 150 000 150 000 100,00Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 3 179 282 3 179 282 3 109 071 97,7952.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY501 5 3111 5331 MŠ Žižkova 682 000 682 000 682 000 100,00502 5 3111 5331 MŠ Na Výsluní 375 000 375 000 375 000 100,00503 5 3111 5331 MŠ Vančurova 814 000 814 000 814 000 100,00504 5 3111 5331 MŠ Wolkerova 405 000 405 000 405 000 100,00518 5 3111 6122 MŠ myčka MŠ Wolkerova 100 000 100 000 67 872 67,87505 5 3113 5331 ZŠ Dobrovského 2 675 000 2 675 000 2 675 000 100,00505 5 3113 5336 ZŠ Dobrovského - EU peníze školám 0 589 402 589 402 100,00506 5 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 1 965 000 1 970 000 1 970 000 100,00506 5 3113 5331 ZŠ A. Jiráska - EU peníze školám 0 826 849 826 849 100,00507 5 3113 5331 ZŠ Smetanova 1 900 000 1 900 000 1 900 000 100,00507 5 3113 5336 ZŠ Smetanova - EU peníze školám 0 749 436 749 436 100,0013


508 5 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 545 000 545 000 545 000 100,00508 5 3117 5336 ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - EU peníze školám 0 157 660 157 660 100,00509 5 3141 5331 Madoret 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00510 5 3313 5331 Kino 1 223 000 1 223 000 1 223 000 100,00511 5 3314 5331 Knihovna 2 280 000 2 280 000 2 280 000 100,00512 5 3315 5331 Muzeum 2 330 000 2 442 000 2 442 000 100,00513 5 3392 5331 Kulturní centrum 2 480 000 2 500 000 2 500 000 100,00516 5 3421 5331 Dům dětí a mládeže 280 000 290 000 290 000 100,00517 5 3231 5331 ZUŠ 65 000 65 000 65 000 100,00514 5 3319 5229 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 400 000 400 000 400 000 100,00515 5 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 39 943 99,86Oddělení školství a kultury celkem 20 059 000 22 529 347 22 497 162 99,8614


61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 3 500 000 3 500 000 470 205 13,43601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 650 000 650 000 298 932 45,99602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 4 710 000 100,00603 61 3639 5169 správa koupaliště 216 000 216 000 180 000 83,33604 61 1031 5139 nákup sazenic 420 000 420 000 61 104 14,55604 61 1031 5169 pěstební činnost 580 000 580 000 336 641 58,04604 61 1032 5169 těžební činnost 650 000 650 000 557 402 85,75604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek 380 000 380 000 673 479 177,23606 61 1031 5169 biokoridor Lanškroun 6 000 6 000 6 000 100,00608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 750 000 750 000 680 125 90,68609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 470 600 470 600 392 160 83,33610 61 3639 5169 úhrady za komunální služby 17 121 264 17 121 264 13 862 652 80,97611 61 3639 5151 voda - parkoviště 42 000 42 000 23 361 55,62613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 269 000 269 000 135 862 50,51615 61 3639 5213 MBP s. r. o. - dotace veřejné WC 179 000 179 000 164 087 91,67616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 45 000 45 000 31 508 70,02617 61 3412 5169 správa dopravního hřiště a skateparku 0 200 000 126 616 63,31oddělení majetku celkem 29 988 864 30 188 864 22 710 133 75,2362. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC652 62 2219 6121 výstavba chodníku na ulici Třešňovecká - křižovatka Dobrovského 3 000 000 3 400 000 89 820 2,64654 62 2219 6121 cyklostezka Rudoltice - veřejné osvětlení 600 000 600 000 543 479 90,58655 62 2219 6121 Školní statek Třešňovec - průjezd školním statkem 200 000 220 000 195 275 88,76656 62 2212 6121 rekonstrukce chodníku Dobrovského ul. 3 000 000 3 000 000 0 0,00657 62 3313 5171 Kino - úpravy sociálního zařízení 500 000 800 000 799 532 99,94658 62 3639 6121 výstavba infrastruktury v lokalitě Za Střelnicí II 8 000 000 8 000 000 17 290 0,22661 62 3113 5171 ZŠ Smetanova - oprava plotu 1 500 000 1 500 000 655 183 43,68662 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska , budova J. M. Marků čp. 80 - výstavba družinky 500 000 697 000 680 480 97,63663 62 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - budova nám. A. Jiráska čp. 139 - výměna oken 500 000 500 000 303 982 60,80664 62 3114 5171 ZŠ A. Jiráska - budova nám. A. Jiráska čp. 140 - stavební úpravy 250 000 800 000 551 714 68,96665 62 3113 6121 ZŠ Dobrovského - rekondiční bazén zateplení, výměna oken 1 500 000 0 0 0,0062703 62 3412 6121 sportovní areál - dokončení 13 000 000 13 000 000 12 880 815 99,08660 62 3412 6121 sportovní areál - zázemí pro mládežnické oddíly 3 000 000 0 0 0,00653 62 3635 6119 územní plán - dokončení, zapracování do digitální katastrální mapy 150 000 150 000 148 800 99,20666 62 3639 6121 Budova čp. 336 "Manipulák" - zateplení, výměna oken 4 000 000 4 000 000 0 0,00650 62 3639 5xxx přeložky, havárie,služby, různé 700 000 1 800 000 1 357 304 75,41670 62 3322 5xxx památková péče 2 665 000 2 665 000 1 841 067 69,08651 62 xxxx 6121 projektová dokumentace 3 600 000 3 600 000 748 848 20,80667 62 6171 5171 budova městského úřadu nám. J. M. Marků 8 - výměna kotlů 80 000 80 000 0 0,00668 62 3429 6121 minigolf - rekonstrukce oplocení 150 000 150 000 0 0,00669 62 3639 6121 Koupaliště čp. 416 - sociální zařízení 700 000 700 000 644 438 92,06659 62 3745 5169 regenerace panelových sídlišť - Dvorské Lány - IV. etapa 1 000 000 1 000 000 0 0,00671 62 3121 6121 rekonstrukce učeben č. 56 a 57 Gymnázia Lanškroun 0 630 000 608 209 96,5415


672 62 2219 6121 rekonstrukce ulice Nepomucká 0 850 000 813 793 95,74673 62 2219 6121 rekonstrukce ulice Polní 0 750 000 718 140 95,75674 62 3412 6121 rekonstrukce osvětlení Hala B. Modrého 0 1 150 000 0 0,00675 62 6171 6121 prosklená stěna ve vestibulu budovy Radnice 0 248 000 0 0,00oddělení investic celkem 48 595 000 50 290 000 23 598 170 46,927. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ ,701 7 3639 5362 soudní poplatky 300 000 300 000 28 720 9,57701 7 6171 5169 právní a konzultační služby 150 000 150 000 271 876 181,25702 7 3699 5139 nákup prostředků pro obecně prospěšní práce 8 000 8 000 0 0,00703 7 3639 6121 úhrada závazku po odstoupení od smlouvy 3 100 000 3 100 000 0 0,00Oddělení právní a přestupků celkem celkem 3 558 000 3 558 000 300 596 8,4516


8.STAVEBNÍ UŘAD800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 410 000 410 000 48 574 11,85Stavební úřad celkem 410 000 410 000 48 574 11,859. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ900 9 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 60 000 60 000 48 480 80,80901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 50 000 50 000 24 786 49,57902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 10 000 10 000 0 0,00903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 72 000 72 000 54 834 76,16904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 2 000 2 000 0 0,00905 9 2321 5169 vodní hospodářství 30 000 30 000 15 454 51,51906 9 3727 5139 odpadové hospodářství 20 000 20 000 441 2,21908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 150 000 150 000 148 211 98,81909 9 1036 5219 29008 činnost lesního hospodáře 0 605 779 605 779 100,00910 9 1037 5219 29004 meliorační a zpevňujicí dřeviny 0 28 100 28 100 0,00Odbor životního prostředí celkem 394 000 1 027 879 926 085 90,1051.FINANČNÍ ODBOR550 3412 5141 úroky z úvěru na investice 1 000 000 1 000 000 583 450 58,35550 3639 5141 úroky z úvěru na Společenský dům 100 000 100 000 39 391 39,39úroky z úvěrů celkem 1 100 000 1 100 000 622 841 56,62550 6310 5163 bankovní poplatky 180 000 180 000 104 259 57,92550 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000 1 772 950 88,65551 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl 190 000 190 000 190 000 100,00553 3419 5222 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let 1 900 000 1 900 000 1 678 500 88,34554 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy 800 000 800 000 800 000 100,00555 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - krajská liga mužů 150 000 150 000 150 000 100,00561 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - krajská liga juniorů 2012/2013 0 300 000 300 000 100,00552 3419 5222 příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,00556 3429 5222 příspěvek na nájemné energie Rodinné centrum 125 000 125 000 125 000 100,00557 3319 5222 příspěvek na nájemné Junák - svaz skautů a skautek, nájemné klubovny 112 624 112 624 112 624 100,00558 6399 5362 daň z příjmu právnických osob za obec 0 5 673 020 5 673 020 100,00559 3419 6359 příspěvek SOU Lanškroun - nákup světelného ukazatele ve sportovní hale 0 25 000 25 000 100,00560 3522 6313 příspěvek Ústeckoorlická nemocnice - laparoskopická věž 0 75 000 75 000 100,00Finanční odbor celkem 6 587 624 12 660 644 11 659 194 92,09VÝDAJE CELKEM 162 667 459 174 528 640 126 589 060 72,53Saldo příjmů a výdajů - financování 19 311 163 21 585 781 53 259 624splátky úvěrů8124 úvěr na investice a Společenský dům 7 932 000 7 932 000 7 271 000 91,67Splátky úvěrů celkem 7 932 000 7 932 000 7 271 000 91,678115 11 379 163 13 653 781 45 988 62417

More magazines by this user
Similar magazines