Kulturní specifika při umírání

szsmb.cz
  • No tags were found...

Kulturní specifika při umírání

Kulturní a náboženské zvyky vsouvislosti s umíráním a smrtíSrpen 2010Mgr. Helena Škrabová


Islámské zvykyPraktiky při umírání :• U umírajícího muslima je z etického hlediskapovinností zdravotníků, aby informovali islámskécentrum• Je samozřejmostí přítomnost rodiny• V případě ženy – mohou mužští členové komunitypřijít pouze tehdy, je-li to přání umírající ženy• Nutno zajistit soukromí• Je žádoucí, aby umírající pacient seděl nebo ležel stváří obrácenou k Mekce• Příbuzný nebo jiný významný muslim šeptá do uchaumírající osoby výzvy k modlitbě.


Péče o zemřelého:• Oči smí muslimovi zatlačit pouze blízký příbuzný.• Hygienu (rituální omytí) a oblečení tělazemřelého obstarávají rodinní příslušnícistejného pohlaví• Pokud není možné navázat kontakt s rodinou čičleny komunity, může tyto obřady vykonatzdravotník• Všem předčasně narozeným dětem, tj. po 120dnu těhotenství, se má věnovat adekvátní péče av případě úmrtí je dítě pohřbeno i s placentou


Islám zakazuje:• Pitvu - povoluje ji jen v nejnutnějších případech, kdyto vyžaduje zákon• Žeh• EutanáziPovoluje• Transplantaci a darování orgánů• Život zachraňující výkony• Interrupci - pouze v případě znásilnění či ohroženíživota matky


Židovské zvykyPraktiky při umírání :• Umírající nesmí zůstat o samotě - přítomnostrodiny je podmínkou• Obvykle je v jeho blízkosti zapálena svíce• Umírající je povinen, pokud je při vědomí,vyznat se ze svých hříchů a odříkat poslednímodlitbu, při které naposledy vyzná svou víru→ vyžaduje přítomnost duchovního


Péče o zemřelého:• Tělo je ponecháno osm minut bez doteku ak nosu se mu přiloží pírko• Nejbližší příbuzný zavře mrtvému ústa a oči.• Zesnulý je uložen na zem nohama ke dveřím aje zakryt látkou.• Ruce jsou položeny volně podél těla• Zapálenou svíci má blízko hlavy.


Rituální ošetření zemřelého :• Omytí těla vodou , kde je rozmícháno vejcejako symbol života• Oblečení zemřelého do pohřebního roucha• Členové komunity drží u zemřelého stráž• ModlitbyVzhledem ke specifice ošetření zemřelého žádárodina o rychlé vydání těla


• Pohřeb se koná v co nejkratším čase od úmrtí –nejlépe ještě týž den.• Židé odmítají žeh• Pitvu povolují jen v naléhavých případech• Vyžadují pohřbení zesnulého se všemi částmi tělado země• Transplantace je pro ortodoxní Židy nepřijatelná.• Interrupce je povolená pouze v ohrožení životamatky


Vietnamské zvyky• Upřednostňují umíraní doma před umíráním vnemocnici• Pohřeb se koná podle buddhistických rituálů.• Zesnulý je oděn do bílého obleku a pozůstalí mu napolštář položí různé předměty.• Před večerem začíná pietní doba, při níž recitujebuddhistický mnich modlitby, udělí zemřelémuposmrtné buddhistické jméno.


• Příbuzní se modlí za jeho snadnou cestu do ráje.• Při posledním rozloučení se všichni sejdou a uzavře serakev.• Po kremaci se koná hostina.• Sedmý den se opět všichni pozůstalí setkají• Ve Vietnamu je preferován tradiční kostrový pohřeb,ale praktikuje se i kremace.• Hlavně u starších lidí se volí kremace, aby bylo možnopřevést popel zpět do Vietnamu a pohřbít ho poblížrodiny• Interrupci akceptují v případě zdravotního rizika matkyPříběh z klinické praxe


Romské zvyky• Romové pociťují strach ze smrti• Preferují umírání doma v rodinném kruhu• V nemocnici si rodina přeje být s umírajícím• Mimořádnou pozornost Romové věnujíobyčejům při úmrtí člověka.• Vyznávají představu, že pro umírajícího sipřichází někdo z dříve zesnulých členů rodiny,který u něj zůstává až do pohřbu a odvádí hona onen svět.


• Umírajícímu se připomínají duchovní praktiky, kterým sevěnoval za života• Rodina či kněz podá umírajícímu pilulku ze vzácné –pomáhá duší opustit tělo• Pokoj je vybaven zbožnými obrazy, rituálními předměty,• Rodina a mnich zpívají umírajícímu mantry• Zapalují se vonné tyčinky – odhání zlo• Není žádoucí pláč a nářek – znesnadňuje uvolnění duše• Přítomný mnich - svlaží zemřelému v okamžiku smrti rtyvodou• Po smrti předčítá mnich po dobu devětačtyřiceti dnůpasáže z Knihy mrtvých /nejprve nad zemřelým, poténad jeho podobiznou/• Tři dny se těla nikdo nedotýká ,tělo zůstává doma• Poté je pečlivě omyto a oblečeno


Buddhistických pohřebních zvyků je mnoho:Tibet• Není zvykem používat rakev• Tělo se položí v poloze na zádech na konstrukci zproutí, přes níž je přehozena čistá látkaZpůsoby pohřbívání:• Pohřeb „do větru“ - tělo je rozčtvrceno• Pohřeb „do vody“ - vhozeni do řeky, nebo jezera• Pohřeb „do ohně“ - kremace• Pohřeb „do země“- pohřeb do hrobu bez rakve


Thajsko• Urna s popelem se zazdívá do klášterní zdi,zbylý popel vsype rodina do moře.• Schéma a průběh obřadů určuje astrolog nazákladě horoskopu• Pohřební rituály a přípravu zemřelého zajišťujíkláštery či vesničtí šamani


Děkuji za pozornost


Rituální omytí• Je provedeno celkové mytí zemřelého avšechny tělesné otvory musejí být očištěnytekoucí vodou.• Tělesné otvory jsou ucpány bavlnou, aby dušenemohla opustit tělo ještě před pohřbem.• Poté je zemřelý zabalen do bílého roucha.• Islám doporučuje, aby byl pohřeb uskutečněnco nejdříve, protože muslimové se domnívají,že duše zemřelého najde klid až v hrobě -


Eucharistie - Svátost oltářníTouto svátostí se slouží nemocným nejčastěji.• nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv napožádání.Formy:• Kněz slouží mši a podává hostii u lůžka - méně časté• Svátost se nemocnému donese – častěji• Před přijímáním se dodržuje eucharistický půst.• Ten je za normálních okolností hodinu před přijímáním, unemocných pak čtvrt hodiny. Voda ani léky půst neruší.• V případě, kdy nemocný nemůže přijmout ani úlomekhostie, je možné mu podat svaté přijímání pod způsobouvína.


Svátost pomazání nemocných• Nemocným se dostává zvláštní posily od Pána knesení bolesti ,nemoci a při umírání• přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesněi duševně) nebo umírající věřící, i když jev bezvědomí, věk nerozhoduje• Uděluje ji kněz nebo biskup• Nejprve kněz mlčky vkládá ruce na hlavunemocného, potom ho maže olejem na dvoumístech (zpravidla na hlavě a na rukou) a odříkápředepsanou modlitbu


Svátost smíření - svatá zpověď• Mnoho věřících nemocných zpověď v nemocivítá• Prioritou se stává v terminálním stavu• Přináší nemocnému duchovní úlevu a smířeníse situací či nadcházející smrtí• Zpověď předchází svátosti pomazání


• Tělo mrtvého se za patřičného obřadu rozseká na kusy aposkytne supům a divoké zvěři jako oběť• Tuto formu vzdušného pohřbu voli asi 80% Tibeťanů


Pohřeb do vody• Rituál je velmi jednoduchý, tělo je odneseno k řece, rozřezáno avhozeno do vody.• Někdy je pouze zabaleno a vhozeno do vody celé.


• Kremace• je praktikovana u lidi vyšší společenske třidy - lámove , šlechta, bohatí lidé


Pohřbívání do země předchází mumifikace• tento způsob pohřbu je vyhrazen jen úzké skupině Tibeťanů• Jedná se o významné duchovní či velmi bohaté a významné osobnosti


PŘÍBĚH Z KLINICKÉ PRAXEVietnamské dítě bylo zraněno při automobilové nehodě apřevezeno na úrazové oddělení nemocnice. V zápětípřispěchalo 6 členů rodiny a sklánělo se nad dítětem.Hlavičku mu překryli bílým plátnem. Všichni členové rodinybyli velmi rozrušeni a hlasitě naříkali. Sestry a lékaře takovéchování zaskočilo. Nechápali, proč musí být celépříbuzenstvo na místě a zahalovat dítěti hlavu. Dítě pozdějizemřelo a rodinní příslušníci na ně kladli ruce a úpěnlivěvzlykali. Lékař a sestry byli zmateni. Později vyšlo najevo,že:• Širší okruh rodiny považoval za svou povinnost být přítomen• Bílá pokrývka představuje ve vietnamské kultuře pevněctěný symbol aváže se na některá přesvědčení.Podle vírypříbuzných mělo bílé plátno chránit oživující síly v hlavědítěte.


• Multikulturní ošetřovatelství I. – K. Ivanová, L Špirudová,J.Kutnohorská• Multikulturní ošetřovatelství II.-L.Špirudová,D.Tomanová,P.Kudlová,R.Halmo• http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2200312• Etické aspekty a komunikační etiketa v multikulturním ošetřovatelskémpřístupu - Jana Kutnohorská• http://www.nasemiminko.cz/jak-se-rodi-v-tanzanii-aneb-tehotenstvisosonek-a-dalsich-odvaznych-zen• http://www.farnostzlin.cz/jaksloume/svtosti?PHPSESSID=78b8f717c4824020d4ef8a9b76cf5449• http://www.crownheights.ch/blog/category.php?cid=4&p=9• Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturníbariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur: Mgr. Lenka Špirudová akolektiv, Olomouc 2004 /online/• http://theses.cz/id/bljk7b/downloadPraceContent_adipIdno_10905


• Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejichtranskulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu: Ostravská univerzita 2002/online/• Specifika v ošetřování muslimů v podmínkách ČR, : Bc.Tomáš Tančous DiS., diplomová práce 2009/online/• Cizinec na našem lůžkovém oddělení: Katarína Zábojníková, diplomová práce, Brno 2008 /online/• Vyznavač buddhismu na ošetřovací jednotce: bakalářská práce , Bc. Lenka Čoudková, ČeskéBudějovice 2007• Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu : Bc. Tereza Kozarkova,diplomovapráce,Brno 2010

More magazines by this user
Similar magazines