NEW HOLLAND FR9OOO

agriculture.newholland.com
  • No tags were found...

NEW HOLLAND FR9OOO

NEW HOLLAND FR9OOOFR9O4O I FR9O5O I FR9O6O I FR9O8O I FR9O9O


4JESZCZE WI¢CEJ MOCY I WYDAJNOÂCI10NI˚SZE KOSZTY PRZY WY˚SZEJ WYDAJNOÂCI1416NAJWY˚SZA JAKOÂå ROZDRABNIANIANIEZALE˚NIE OD POTRZEB ODBIORCYBEZGRANICZNA PRZYJEMNOÂå Z JAZDY26DANE TECHNICZNEPionierskie rozwiàzania ju˝ od ponad 45 lat...W 1961 r. na pola Ameryki Pó∏nocnej wyjecha∏y pierwsze samobie˝ne silosokombajny.By∏y to maszyny typu SP 818 marki New Holland. Firma New Holland ju˝ od ponad 45 lat nale˝ydo grona czo∏owych producentów maszyn rolniczych, a jej innowacyjne pomys∏y zapoczàtkowa∏yrozwój ka˝dej najwa˝niejszej technologii wykorzystywanej w silosokombajnach. Z du˝à dozàprawdopodobieƒstwa mo˝na powiedzieç, ˝e opracowa∏a wi´cej prze∏omowych rozwiàzaƒ ni˝wszyscy inni producenci ∏àcznie. Zaliczajà si´ do nich m.in.: wielofunkcyjne urzàdzenia dodatkowe,silniki klasy przemys∏owej, wykrywacz metalu, uk∏ad automatycznego ostrzenia no˝y czy uk∏adregulacji listwy tnàcej.2


NAJSZERSZA GAMA MODELISILOSOKOMBAJNÓWModele FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090Marka/typ silnika Iveco/Cursor 10 Iveco/Cursor 13 Iveco/Cursor 13TCD Caterpillar/C18 Iveco/Vector 8Moc znamionowa* przy 2100 obr./min (kW/KM) 291/395 343/466 395/537 470/639 565/768Moc maksymalna* przy 2000 obr./min (kW/KM) 312/424 368/500 425/578 504/685 606/824SzerokoÊç/Êrednica g∏owicy tnàcej (mm) 900/710 900/710 900/710 900/710 900/710Uk∏ad Variflow ● ● ● ● ●(*) Zgodnie z normà ISO 14396 - ECE R120 ● Wyposa˝enie standardoweKonstrukcja opracowana w Centrumdoskona∏oÊci firmy New HollandModele FR9000 powsta∏y w zak∏adzie Zedelgem, czyliw Centrum doskona∏oÊci firmy New Holland wdziedzinie sprz´tu ˝niwnego. Projekt przygotowalioddani swojej pracy specjaliÊci, którzy doskonale znajàpotrzeby klientów - zarówno w zakresie wydajnoÊcipracy maszyn ˝niwnych, jak i ich niezawodnoÊci.3


Jeszczewi´cej mocyi wydajnoÊciWI¢KSZA DZIENNA WYDAJNOÂåROZDRABNIANIA DZI¢KI ZASTOSOWANIUNAJWI¢KSZEJ W BRAN˚Y G¸OWICYTNÑCEJWi´ksze rozmiary = lepsza wydajnoÊçPoniewa˝ zastosowanie szerszych podbieraczyi urzàdzeƒ dodatkowych do zbioru kukurydzywià˝e si´ z koniecznoÊcià przerobienia wi´kszejiloÊci zielonki, firma New Holland zdecydowa∏asi´ zastosowaç g∏owice tnàce o Êrednicywi´kszej nawet o 15% i szerokoÊci wi´kszejo maksymalnie 30% ni˝ w przypadku maszynkonkurencyjnych. G∏owica zawiera dwie grupy8, 12 bàdê 16 no˝y, co nie tylko zapewniaklientowi optymalny wybór d∏ugoÊci ci´cia,lecz tak˝e gwarantuje najwy˝szà wydajnoÊçi jakoÊç rozdrabniania.Êrednica wi´ksza nawet o 15%4Wysoka wydajnoÊç rozdrabniania przy takiejsamej gruboÊci warstwy zielonkiW celu zwi´kszenia wydajnoÊci rozdrabniania zebranazielonka jest rozprowadzana na szerszym obszarzeroboczym, co zmniejsza jej gruboÊç i poprawiap∏ynnoÊç ci´cia. W modelach FR9000 zebrana zielonkajest rozprowadzana przez rolki podajàce o szerokoÊci860 mm, które dostarczajà jà do najszerszej dost´pnejobecnie na rynku g∏owicy tnàcej o szerokoÊci 885 mm.


-60%Najwi´ksza moc wydmuchiwania sieczki ka˝dego typuOpatentowany uk∏ad Variflow zapewnia maksymalnà efektywnoÊç roboczài skutecznoÊç wydmuchiwania sieczki ka˝dego rodzaju - od lekkiej i suchej a˝po ci´˝kà i lepkà. Po prze∏àczeniu uk∏adu Variflow z trybu zbioru kukurydzy w trybzbioru trawy odleg∏oÊç mi´dzy g∏owicà tnàcà a dmuchawà zmniejsza si´ o 60%.Tak bliskie po∏o˝enie dmuchawy zmniejsza zawirowania zebranej zielonki i ograniczajej rozproszenie, eliminujàc ryzyko powstania zatorów lub niedro˝noÊci.Pot´˝na si∏a wydmuchiwaniaTeraz przy wydmuchiwaniu sieczki nie maju˝ ˝adnych ograniczeƒ, poniewa˝ rurawy∏adowcza modeli FR9000 ma szerokoÊç330 mm - niespotykanà w ˝adnym innymsilosokombajnie! D∏ugoÊç maksymalna rurywy∏adowczej wynosi 6,40 m, co u∏atwianape∏nianie przyczep o dowolnej wielkoÊci.Usprawniony przep∏yw zebranej zielonkiP∏ynny i swobodny przep∏yw zielonki, któryuzyskano dzi´ki zoptymalizowaniu po∏o˝eniaroboczego i pr´dkoÊci pracy poszczególnychpodzespo∏ów, znaczàco poprawia wydajnoÊçsilosokombajnu w trakcie przerabianiazielonki. Liczne symulacje i wnikliwetesty laboratoryjne pozwoli∏y dobraç takàkonfiguracj´ poszczególnych podzespo∏ówroboczych, która zapewnia najlepszerezultaty. Dzi´ki zoptymalizowaniu po∏o˝eniaroboczego podzespo∏ów i zastosowaniuuk∏adu Variflow umo˝liwiajàcegoprzemieszczanie dmuchawy modele FR9000charakteryzujà si´ niezrównanà swobodà iskutecznoÊcià transportu zebranej zielonki.5


JESZCZE WI¢CEJ MOCY I WYDAJNOÂCIPODCZAS ROZDRABNIANIAZIELONKI MOCY NIGDY ZA WIELE...Pr´dkoÊç (obr./min)Nm280024002000180014001000600OPTYMALNA ELASTYCZNOÂå I DYNAMIKANAG¸Y WZROST OBCIÑ˚ENIA I REAKCJA SILNIKASilnik do zastosowaƒ standardowychSilnik do silosokombajnów marki New HollandCzas (s)Obr./min700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100FR9060MocMoment obrotowy450400350300250200150100500kWWi´ksza wydajnoÊç dzi´ki zastosowaniu silnikówzaprojektowanych na zamówienieMoment obrotowy i krzywa mocy silników stosowanych wmodelach FR9000 sà na etapie projektowania dostosowywanedo okreÊlonego trybu pracy silosokombajnu.W przeciwieƒstwie do silników przeznaczonych do zastosowaƒstandardowych jednostki nap´dowe montowane w modelachFR9000 szybko i sprawnie reagujà na nag∏y spadek momentuobrotowego spowodowany chwilowym wzrostem obcià˝enia.Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki wspó∏pracy ekspertów firmyNew Holland z konstruktorami silników, która zaowocowa∏adobraniem takiej charakterystyki roboczej silnika, jakazapewnia maksymalnà elastycznoÊç, nie powodujàcjednoczeÊnie przekroczenia obowiàzujàcych norm w zakresieemisji substancji szkodliwych zawartych w spalinach.Moment obrotowy i moc zapewniajàce najwy˝szà wydajnoÊçSilniki montowane w silosokombajnach firmy New Holland z seriiFR9000 doskonale radzà sobie z nag∏ym wzrostem zapotrzebowaniana moc, spowodowanym zmianà obj´toÊci zielonki albo w∏aÊciwoÊciterenowych. W przypadku niewielkiego spadku pr´dkoÊci obrotowejsilnika jego moment obrotowy zwi´ksza si´ o 25%, co gwarantujeniezmiennie wydajnà prac´ silosokombajnów z serii FR9000 nawetw najtrudniejszych warunkach. Ten przyrost momentu obrotowegojest mo˝liwy w ca∏ym zakresie roboczych pr´dkoÊci obrotowychsilnika, tj. od 2100 do 1800 obr./min. To jednak nie wszystko...Tak du˝y przyrost momentu obrotowego zapewnia tak˝ezwi´kszenie mocy silnika nawet o 54 KM w przypadku, gdy pr´dkoÊçobrotowa spadnie z poziomu 2100 obr./min (wartoÊç znamionowa)do poziomu 2000 obr./min (wartoÊç maksymalna). Dzi´ki temupodzespo∏y uczestniczàce w rozdrabnianiu zielonki mogà pracowaçz niezmiennie wysokà pr´dkoÊcià, co gwarantuje zmniejszenienapr´˝eƒ i zmaksymalizowanie niezawodnoÊci przy zachowaniunajwy˝szej jakoÊci rozdrabniania.Modele FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090Moc silnika* przy 2100 obr./min (kW/KM) 291/395 343/466 395/537 470/639 565/768Moc maks. silnika* przy 2000 obr./min (kW/KM) 312/424 368/500 425/578 504/685 606/824Przyrost mocy przy zmianie pr´dkoÊciobr. z 2100 na 2000 obr./min (kW/KM) 21/29 25/34 30/41 34/46 41/56(*) Zgodnie z normà ISO 14396 - ECE R1206


PR¢DKOÂå JAZDY DO PRZODUPR¢DKOÂå OBR. SILNIKAUk∏ad Power Cruise pomagajàcy w osiàgni´ciu najwy˝szej sprawnoÊci roboczejUk∏ad Power Cruise jest cz´Êcià nowej koncepcji uk∏adu nap´dowego silosokombajnu.Optymalnà pr´dkoÊç obrotowà silnika dobrano tak, aby nie przekracza∏a zakresu, w którymsilosokombajn z serii FR9000 pracuje z maksymalnà wydajnoÊcià. Pomaga w tym uk∏adPower Cruise, który na bie˝àco koryguje pr´dkoÊç jazdy w celu zachowania mo˝liwienajwy˝szej sprawnoÊci roboczej. Pr´dkoÊç jazdy silosokombajnu jest dobierana w takisposób, aby zosta∏a zachowana maksymalna wydajnoÊç, a pr´dkoÊç obrotowa silnika nieprzekroczy∏a idealnego zakresu roboczego. Takie rozwiàzanie gwarantuje tak˝e wysokàprecyzj´ ci´cia i wi´kszà niezawodnoÊç silosokombajnu.Pe∏na moc nawet po do∏àczeniu najwi´kszegourzàdzenia dodatkowegoWszystkie podzespo∏y hydrostatycznego uk∏adunap´dowego dobrano tak, aby uzyskaç najwi´kszàsprawnoÊç roboczà. W konfiguracji standardowejurzàdzenie dodatkowe jest nap´dzane zapoÊrednictwem nap´du rolek podajàcychHydroLoc. W przypadku pracy z u˝yciem du˝ychurzàdzeƒ dodatkowych i w trudnych warunkachmo˝na skorzystaç z opcjonalnego dodatkowegonap´du hydrostatycznego, który zapewni przyrostmocy wymagany do prawid∏owej i wydajnej pracyurzàdzenia dodatkowego. Takie rozwiàzanieumo˝liwia ponadto regulacj´ pr´dkoÊci roboczejurzàdzenia dodatkowego niezale˝nie od pr´dkoÊcirolek podajàcych.Doskona∏a przyczepnoÊç w ka˝dych warunkachPrzeÊwit pod silosokombajnami z serii FR9000 jest naweto 14 cm wi´kszy ni˝ w modelach oferowanych przezkonkurencj´, dzi´ki czemu wykonywanie dowolnychmanewrów na polu jest wyjàtkowo ∏atwe - niezale˝nieod warunków terenowych. Standardowym wyposa˝eniemsilosokombajnów z tej serii jest blokada mechanizmuró˝nicowego, która po za∏àczeniu opcjonalnego nap´duna 4 ko∏a sterowanego w pe∏ni mechanicznie gwarantujesprawny przejazd przez ka˝de pole.7


JESZCZE WI¢CEJ MOCY I WYDAJNOÂCIPOJEDYNCZY SILNIKKonstrukcja zapewniajàca optymalnà efektywnoÊç roboczàW celu zapewnienia maksymalnej efektywnoÊci wykorzystania mocy wysokowydajny uk∏ad nap´dowysilosokombajnów z serii FR9000 wyposa˝ono w pojedynczy silnik. Najwi´kszà zaletà takiegorozwiàzania jest bezpoÊrednie przenoszenie mocy, bez u˝ycia skomplikowanych sprz´gie∏stosowanych w kombajnach z dwoma silnikami. Ponadto uk∏ady nap´dowe oparte na pojedynczymsilniku nie wymagajà tak wielu czynnoÊci konserwacyjnych co uk∏ady wykorzystujàce dwa silniki i majàmniejsze zapotrzebowanie na paliwo.Wygoda i niezawodnoÊçZastosowany w uk∏adzie Hydroloc modu∏ regulacji d∏ugoÊcici´cia charakteryzuje si´ wyjàtkowà trwa∏oÊcià - typowà dlauk∏adów nap´dowych silosokombajnów z serii FR9000. Z koleip∏ynny przep∏yw zielonki zapobiega wyst´powaniu chwilowychobcià˝eƒ szczytowych, co umo˝liwia optymalne wykorzystaniedost´pnej mocy.8


Najmocniejszy silnik w bran˝ySilnik Iveco/Vector 8 montowany we flagowym modelu FR9090 osiàgaimponujàcà moc maksymalnà 606 kW (824 KM) przy pr´dkoÊciobrotowej 2000 obr./min. Tak mocnà jednostkà nap´dowà nie dysponuje˝aden inny dost´pny na rynku silosokombajn. Natychmiastowa reakcjatego silnika na nag∏à zmian´ obcià˝enia gwarantuje niezrównanàwydajnoÊç podczas pracy na polu.Nap´d bezpoÊredni = wi´ksza efektywnoÊç roboczaW przeciwieƒstwie do konstrukcji stosowanych przez konkurencj´wszystkie uk∏ady nap´dowe wykorzystywane w silosokombajnach z seriiFR9000 sà po∏àczone bezpoÊrednio ze skrzynià biegów, dzi´ki czemuwykorzystujà dok∏adnie tyle mocy, ile w danym momencie potrzeba.Takie rozwiàzanie zapewnia sprawne przenoszenie mocy. Wyjàtkowoszeroki pasek klinowy typu 9 HB nap´dzajàcy rozdrabniacz w modelachFR9080 i FR9090 charakteryzuje si´ najwy˝szà w bran˝y wytrzyma∏oÊcià.Wytrzyma∏y i przystosowany do du˝ych obcià˝eƒ uk∏adnap´dowy zapewnia najwy˝szà wydajnoÊç rozdrabnianiaSolidne uk∏ady nap´dowe stosowane w silosokombajnach z seriiFR9000 sà przystosowane do wspó∏pracy z silnikami o mocy do1000 KM. W modelach tych montowana jest tak˝e skrzyniabiegów przystosowana do odpowiednio wi´kszych obcià˝eƒ.Takie rozwiàzanie zapewnia du˝e oszcz´dnoÊci mocy niezale˝nieod warunków panujàcych na polu.9


10Ni˝szekosztyprzy wy˝szejwydajnoÊci


KONSTRUKCJA ZAPEWNIAJÑCASPORE OSZCZ¢DNOÂCISprawne rozdrabnianie pomimo niewielkiego zapotrzebowania na mocNajwi´ksza w bran˝y g∏owica tnàca pracuje wyjàtkowo p∏ynnie dzi´ki du˝ej szerokoÊciobszaru roboczego. Z kolei rozprowadzanie zielonki na szerszym obszarze wejÊciowymzapewnia zachowanie niewielkiej gruboÊci warstwy zielonki i mniejsze zapotrzebowaniena moc wymaganà przy ci´ciu.Du˝a bezw∏adnoÊç g∏owicy (600 kg) optymalizuje zapotrzebowaniena moc wejÊciowàDu˝a bezw∏adnoÊç ci´˝kiej g∏owicy tnàcej pozwala uzyskaç efekt ko∏a zamachowego, któryniweluje skutki nag∏ego wzrostu obcià˝enia. Dzi´ki temu rozdrabnianie odbywa si´ zawsze p∏ynnie isprawnie, silnik pracuje z równomiernà pr´dkoÊcià obrotowà i zu˝ywa mo˝liwie najni˝szà iloÊç paliwa.Ponadto g∏owica tnàca zapewnia sporà oszcz´dnoÊç czasu, poniewa˝ jej konstrukcja typu zamkni´tego gwarantuje natychmiastowe usuwanierozdrobnionej zielonki. D∏u˝sze oczekiwanie na zakoƒczeniu przep∏ywu zielonki to ju˝ przesz∏oÊç - teraz czynnoÊç ta trwa 1-2 sekundy.NI˚SZE ZU˚YCIE PALIWATechnologia Turbo Compound zapewniajàca oszcz´dnoÊç paliwaFirma New Holland jako pierwsza w bran˝y postanowi∏a wykorzystaçzalety technologii Turbo Compound i zacz´∏a montowaç zgodne z niàsilniki w swoich maszynach rolniczych. Technologia ta wykorzystujeresztki energii pozosta∏e w spalinach opuszczajàcych turbospr´˝ark´ wcelu obni˝enia zu˝ycia paliwa nawet o 8%, przy czym moc silnikapozostaje niezmieniona. W przypadku mocnych silników pozwala tozaoszcz´dziç wiele litrów paliwa. Moc pozyskana ze spalin jestprzenoszona na wa∏ korbowy silnika za poÊrednictwem sprz´g∏ahydrodynamicznego. Technologi´ Turbo Compound wykorzystano wsilniku Iveco Cursor montowanym w modelu FR9060.Spalanieni˝sze o 8%Zu˝ycie paliwa w trybie drogowym ni˝sze o 20%Z przeprowadzonych testów wynika, ˝e silosokombajny wyposa˝one w uk∏ad nap´dowyPower Cruise podczas jazdy po drogach publicznych spalajà o 20% mniej paliwa. Pr´dkoÊçobrotowa silnika jest automatycznie zmniejszana do najni˝szego dopuszczalnego poziomu (granicadolna to 1400 obr./min), a mimo to kombajn nadal porusza si´ do przodu z tà samà pr´dkoÊcià.Oprócz mniejszego zu˝ycia paliwa i, co za tym idzie, ni˝szych kosztów eksploatacji, zmniejszeniepr´dkoÊci obrotowej silnika zapewnia tak˝e jego cichszà prac´ i poprawia komfort jazdy.Uk∏ad Variflow zapewniajàcy znacznie mniejsze zu˝ycie paliwa w trybie zbioru trawyW trybie zbioru trawy odleg∏oÊç dzielàca g∏owic´ tnàcà i dmuchaw´ zmniejsza si´ o 60%,dzi´ki czemu zapotrzebowanie dmuchawy na moc jest o wiele mniejsze. Wprzeciwieƒstwie do rozwiàzaƒ wykorzystujàcych dmuchaw´ zamontowanà na sta∏e uk∏adVariflow zapewnia utrzymanie poczàtkowej pr´dkoÊci przep∏ywu zielonki na etapietransportowania jej z g∏owicy tnàcej do dmuchawy. Dzieje si´ tak, poniewa˝ koniecznoÊçponownego przyspieszania przep∏ywu zielonki zosta∏a niemal ca∏kowicie wyeliminowana.Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e dmuchawa z funkcjà regulacji po∏o˝enia pozwalaw trybie zbioru trawy obni˝yç zapotrzebowanie na moc do poziomu ok. 30 kW (40 KM).


Zapobieganie przyspieszonemu zu˝yciu ∏o˝yskNap´d zgniatacza ziarna dzia∏a nawet gdy zespó∏ ten nie jest u˝ywany(nie jest do niego kierowana zielonka). Dzi´ki temu ∏o˝yska zgniataczaziarna stale pracujà, co eliminuje ryzyko ich uszkodzenia bàdêprzedwczesnego zu˝ycia w wyniku wyst´powania silnych wibracji.Uk∏ad pozycjonowania dmuchawy Variflow przyspieszajàcy przygotowaniesilosokombajnu do zbioru innego rodzaju zielonkiW celu zoptymalizowania wydajnoÊci codziennej pracy w okresie jednoczesnego zbiorutraw i kukurydzy zastosowano uk∏ad Variflow, który pozwala zmieniç tryb pracyw ciàgu mniej ni˝ 2 minut - przez jednà osob´ i bez u˝ycia jakichkolwiek narz´dzi!Co wa˝ne, po zmianie trybu pracy silosokombajnu nie trzeba nawet regulowaçnapr´˝enia paska nap´dowego, poniewa˝ uk∏ad pozycjonowania dmuchawy jestwyposa˝ony w opatentowany przez firm´ New Holland mechanizm automatycznegonapr´˝ania paska w obu po∏o˝eniach roboczych. Ponadto jeÊli o okreÊlonej porze rokuzgniatacz ziarna nie jest potrzebny, mo˝na go wymontowaç z silosokombajnu zapomocà opcjonalnego urzàdzenia dêwigowego. CzynnoÊç ta trwa niespe∏na 20 minut.¸atwa i tania konserwacja okresowaDzi´ki zastosowaniu mniejszej liczby wa∏ków WOM i przek∏adni uda∏o si´wyeliminowaç wiele czynnoÊci serwisowych. Dost´p do du˝ych ch∏odnic mo˝nauzyskaç bardzo ∏atwo, a py∏ gromadzàcy si´ w komorze ch∏odnicy jest usuwany przezszczotk´ obrotowà. W pe∏ni dost´pne sà tak˝e filtry i wskaêniki poziomu oleju, cododatkowo upraszcza serwisowanie silosokombajnu i obni˝a ca∏kowity koszt jegou˝ytkowania. Du˝e pokrywy mo˝na szybko i bez wysi∏ku odchyliç w celu wykonanianiezb´dnych czynnoÊci obs∏ugi okresowej. Za nimi znajdujà si´ wszystkie podzespo∏ywymagajàce serwisowania, co pozwala zaoszcz´dziç sporo czasu.13


Najwy˝szajakoÊçrozdrabnianianiezale˝nie odpotrzeb odbiorcyRozdrabnianie zawsze z najwy˝szà jakoÊciàKonstruktorzy nowych silosokombajnów do∏o˝yli wszelkich staraƒ, aby uwzgl´dniç zalecenia technologów ˝ywienia i specjalistów zdziedziny hodowli zwierzàt odnoÊnie do regulacji d∏ugoÊci sieczki. Potrzeby rolników w zakresie jakoÊci sieczki i mo˝liwoÊci jejprzerobu sà zale˝ne od rodzaju stosowanego systemu mieszania oraz rozprowadzania zielonki i paszy. Dlatego silosokombajny zserii FR9000 firmy New Holland mo˝na ÊciÊle dostosowaç do swoich indywidualnych wymagaƒ.PRECYZYJNA REGULACJAD¸UGOÂCI CI¢CIAPe∏ne mo˝liwoÊci regulacji d∏ugoÊci ci´ciaUk∏ad nap´dowy rolek podajàcych HydroLoc umo˝liwianatychmiastowà zmian´ d∏ugoÊci ci´cia bez potrzeby zatrzymywaniasilosokombajnu. Zastosowanie wydajnego nap´du hydrostatycznegorolek podajàcych pozwoli∏o uzyskaç jeszcze lepszà spójnoÊç wzakresie d∏ugoÊci wytwarzanej sieczki, poniewa˝ dzi´ki optymalnemuzsynchronizowaniu pr´dkoÊci roboczej urzàdzenia dodatkowego irolek podajàcych zielonka jest wyrównywana bardziej precyzyjnie.Du˝y wp∏yw na t´ spójnoÊç ma równie˝ zachowanie sta∏ej odleg∏oÊcimi´dzy rolkami podajàcymi a g∏owicà tnàcà. Opisane powy˝ejrozwiàzania umo˝liwiajà uzyskanie kiszonki znakomitej jakoÊci.Szeroka gama konfiguracji no˝y u∏atwiajàcaprecyzyjne dobieranie d∏ugoÊci ci´ciaNiezale˝nie od rodzaju przerabianej zielonki modelesilokombajnów z serii FR9000 mogà pracowaç zró˝nymi konfiguracjami no˝y, co w po∏àczeniu zuk∏adem HydroLoc gwarantuje uzyskanie dok∏adnietakiej d∏ugoÊci sieczki, jaka jest akurat potrzebna.Liczba no˝y2x6 8 - 442x8 6 - 332x12 4 - 222x16 3 - 16,5Zakres regulacjid∏ugoÊci ci´cia (mm)14


NIEZMIENNIE WYSOKAJAKOÂå ROZDRABNIANIAG∏owica tnàca do zbioru roÊlin energetycznychW przypadku wyposa˝enia silosokombajnu z seriiFR9000 w no˝e w konfiguracji 2 x 16 roÊlinyenergetyczne, takie jak kukurydza, mo˝narozdrabniaç tak, aby uzyskaç d∏ugoÊç sieczkiidealnà do produkcji biogazu.W∏aÊciwe proporcje mieszanki czàstek sieczki o ró˝nych wielkoÊciachPrawid∏owe wymieszanie ma∏ych, Êrednich i najwi´kszych czàstek sieczki maniebagatelny wp∏yw na apetyt i przyrost masy zwierzàt hodowlanych. Dlatego no˝enajwi´kszej na Êwiecie g∏owicy tnàcej do silosokombajnów u∏o˝ono we wzór jode∏ki, abyuzyskaç maksymalnà precyzj´ rozdrabniania. Wyjàtkowo du˝a szerokoÊç tej g∏owicyzapewnia uzyskanie cieƒszej warstwy zebranej zielonki i wi´kszej precyzji ci´cia.Brak ∏odyg i du˝ych liÊci kukurydzy dzi´ki zoptymalizowaniu precyzji ci´ciaPrecyzyjne ci´cie zielonki jest warunkiem uzyskania paszy wysokiej jakoÊci. Dzi´ki montowanemustandardowo uk∏adowi ostrzenia no˝y oraz cenionemu przez klientów uk∏adowi Adjust-O-Matics∏u˝àcemu do optymalnego ustawiania listwy tnàcej precyzja ta pozostaje na niezmiennie wysokimpoziomie. Oba uk∏ady obs∏uguje si´ z wn´trza kabiny, dzi´ki czemu ostrzenie no˝y i regulacj´ustawienia listwy tnàcej mo˝na wykonywaç znacznie cz´Êciej. W przypadku zbierania suchej kukurydzyprecyzj´ ci´cia zielonki przemieszczanej mi´dzy listwà tnàcà i no˝ami poprawia dodatkowo optymalnyuk∏ad no˝y zamontowanych na g∏owicy. Ostrzenie no˝y i regulacj´ ustawienia listwy tnàcej mo˝nawykonaç tak˝e gdy g∏owica obraca si´ w kierunku odwrotnym do kierunku roboczego.NIEZMIENNIE WYSOKA SKUTECZNOÂåMIA˚D˚ENIA ZIARENMaksymalna precyzjaW celu zapewnienia jednakowej skutecznoÊci mia˝d˝enia ziaren silosokombajny z serii FR9000wyposa˝ono w rolki zgniatacza o szerokoÊci a˝ 750 mm. W po∏àczeniu ze znacznà szerokoÊcià g∏owicytnàcej zapewnia to równomierne rozprowadzanie zielonki na szerokim obszarze roboczym i, w zwiàzkuz tym, umo˝liwia zmniejszenie gruboÊci warstwy zielonki skutkujàce wi´kszà precyzjà mia˝d˝enia ziaren.W zale˝noÊci od jakoÊci i wielkoÊci ziarna oraz bie˝àcych wymagaƒ mo˝na zastosowaç rolki z ró˝nymitypami wy˝∏obieƒ oraz jednà z kilku dost´pnych opcji ró˝nicowania pr´dkoÊci. Niebagatelny wp∏ywna wysokà skutecznoÊç mia˝d˝enia ziaren ma tak˝e zastosowanie niezawodnego uk∏adu nap´dowegoprzystosowanego do pracy z obcià˝eniami znacznie wi´kszymi od przewidywanych.15


BezgranicznaprzyjemnoÊç zjazdy16NIEZRÓWNANY UK¸AD JEZDNYNowy uk∏ad jezdny, opracowany specjalnie na potrzeby silosokombajnów, zapewnia optymalnà kontrol´ nadpr´dkoÊcià jazdy i poprawia wydajnoÊç codziennej pracy. Dzi´ki zastosowaniu uk∏adu Power Cruise prowadzeniesilosokombajnu z serii FR9000 firmy New Holland jest wyjàtkowo przyjemne. Dostosowuje on stosunek pr´dkoÊciobrotowej silnika do pr´dkoÊci obrotowej na wyjÊciu przek∏adni tak, aby zapewniç jak najwi´kszà sprawnoÊç uk∏adunap´dowego w ka˝dych warunkach. Ponadto dba o zmniejszenie zu˝ycie paliwa i poziomu ha∏asu podczas jazdypo drogach publicznych, a w trakcie pracy na polu zapewnia niezmiennie wysokà sprawnoÊç roboczà.


Komfortowa i bogato wyposa˝ona kabinamodeli z serii FR9000Stosowana w silosokombajnach z serii FR9000kabina o polepszonej widocznoÊci zapewniaznakimità widocznoÊç we wszystkich kierunkach(pe∏ny kàt 360 stopni), co znaczàco poprawia komfortca∏odziennej pracy. Standardowo montowany jest wniej fotel operatora z zawieszeniem penumatycznymi fotel pasa˝era. Zamontowana po prawej stroniekonsola jest zintegrowana z fotelem. Znajdujàcesi´ na niej elementy sterowania rozmieszczonow taki sam, sprawdzony sposób jak we flagowychmodelach kombajnów firmy New Holland z seriiCX8000 i CR9000, co oznacza, ˝e z jej pomocàmo˝na obs∏ugiwaç ka˝dà najwa˝niejszà funkcj´.Nie bez znaczenia jest tak˝e fakt wyposa˝eniasilosokombajnu w monitor IntelliView llwyÊwietlajàcy wszystkie istotne informacje.Znakomita widocznoÊç w ka˝dym kierunkuZastosowane w nowej kabinie szyby profilowane zapewniajà idealnà widocznoÊç(pe∏ny kàt 360°) w ka˝dym trybie pracy. Drzwi kabiny nie tylko u∏atwiajà wsiadaniei wysiadanie, lecz tak˝e - dzi´ki optymalnie dobranemu kszta∏towi - u∏atwiajàobserwacj´ rury wy∏adowczej niezale˝nie od jej po∏o˝enia. Kabiny silosokombajnówfirmy New Holland z serii FR9000 skonstruowano tak, aby u∏atwiç operatorowiobserwacj´ obszaru z przodu, boku (podczas wy∏adunku) i z ty∏u maszyny.17


BEZGRANICZNA PRZYJEMNOÂå Z JAZDYKONSTRUKCJA KABINY NAJLEPSZAW SWOJEJ KLASIENiezrównana stabilnoÊç podczas jazdy podrogach publicznychPoniewa˝ silnik zamontowano rz´dowo,silosokombajn zachowuje idealnà stabilnoÊç wtrybie drogowym - nawet podczas jazdy zpr´dkoÊcià maksymalnà (40 km/h) i z doczepionymci´˝kim urzàdzeniem dodatkowym. KoniecznoÊçzastosowania balastu eliminuje tak˝e du˝y rozstawosi. Mo˝liwoÊç zamontowania silnika na niewielkiejwysokoÊci pozwoli∏a ponadto uzyskaç znakomitàwidocznoÊç do ty∏u. Poniewa˝ ko∏a skr´cajà si´pod kàtem 55°, promieƒ skr´tu modeli z seriiFR9000 wynosi zaledwie 6,1 m.18¸atwy dost´p do wszystkich istotnych informacjiSta∏y dost´p do potrzebnych informacji jest warunkiem uzyskaniamaksymalnej wydajnoÊci. Nowy monitor IntelliView II, montowanytak˝e we flagowych modelach kombajnów firmy New Holland z seriiCX i CR, jest wyposa˝ony w szeroki, kolorowy ekran. WyÊwietla onwszelkiego rodzaju informacje, a ponadto umo˝liwia wprowadzaniewybranych ustawieƒ i kontrolowanie okreÊlonych funkcji. Dzi´kiszerokiemu ekranowi i wykorzystaniu kolorów wyÊwietlaneintormacje sà wyjàtkowo przejrzyste - wystarczy jedno spojrzenie,aby zapoznaç si´ z potrzebnymi danymi.


Stuprocentowe bezpieczeƒstwo:uk∏ad MetaLoc opracowany przez firm´New HollandUk∏ad MetaLoc wykrywa metalowe przedmiotyi za poÊrednictwem monitora IntelliView IIinformuje operatora o tym, w której cz´Êci rolekpodajàcych si´ one znajdujà.W silosokombajnach z serii FR9000 funkcjata jest wyjàtkowo przydatna, poniewa˝ modelete wyposa˝ono w szeroki zespó∏ rozdrabniajàcy.W przypadku wykrycia metalu uk∏ad nap´dowyrolek podajàcych HydroLoc reagujeniezw∏ocznie. W takiej sytuacji uk∏ad rewersupodbieracza automatycznie unosi os∏on´ przedwiatrem i zmienia kàt ustawienia chowanychpalców, umo˝liwiajàc odrzucenie zielonki.Wi´ksza wydajnoÊç pracy dzi´ki zautomatyzowaniu obs∏ugi wielu funkcjiAutomatyzacja obs∏ugi wielu funkcji silosokombajnu poprawia komfort pracy i zapewniawi´kszà wydajnoÊç. Do funkcji tych nale˝à m.in. synchronizacja pr´dkoÊci obrotowejnagarniacza z pr´dkoÊcià jazdy i synchronizacja pr´dkoÊci roboczej przenoÊnika Êlimakowegoi podajnika. Zautomatyzowana zosta∏a tak˝e obs∏uga funkcji wykorzystywanych na uwrociu,takich jak unoszenie urzàdzenia dodatkowego i opuszczanie go z powrotem w po∏o˝enierobocze czy sprz´˝enie regulacji po∏o˝enia hedera z podajnikiem. Obs∏ug´ silosokombajnuu∏atwia tak˝e mo˝liwoÊç wprowadzenia i zapami´tania ustawieƒ dotyczàcych po∏o˝enia rurywy∏adowczej, dzi´ki którym rura ta jest ustawiana zawsze pod takim samym kàtem wzgl´demprzyczepy podstawionej po lewej bàdê prawej stronie.Te i inne funkcje obs∏ugiwane automatycznie, a tak˝e programowalne ustawienia nie tylkopodnoszà wydajnoÊç pracy, lecz tak˝e znaczàco skracajà czas przestojów.Pe∏na kontrola wy∏adunkuOperator mo˝e ustawiç rur´ wy∏adowczà wpraktycznie ka˝dym kierunku. Mo˝liwoÊç jejobracania pod kàtem 210 stopni dodatkowozwi´ksza komfort pracy.


URZÑDZENIA DODATKOWE PRZEZNACZONEDLA SILOSOKOMBAJNÓW Z SERII FR9000BEZKONKURENCYJNE PODBIERACZE DODODATKOWE DO ZBIORU ZBÓ˚Sprawne zbieranie z pól nawet najci´˝szego pokosuDzi´ki oferowanym przez firm´ New Holland podbieraczom do traw zserii 200FP zbieranie pokosu z pól trwa wyjàtkowo krótko. W celuzapewnienia optymalnego podawania pokosu zastosowano sprawdzonàtechnologi´: z´by z niewielkim rozstawem i przenoÊnik Êlimakowyz chowanymi palcami. Ponadto pr´dkoÊç obrotowa nap´dzanegohydraulicznie nagarniacza jest zsynchronizowana z pr´dkoÊcià jazdy,co zapewnia p∏ynnà prac´ na polu. Opcjonalnie podbieracz mo˝e byçwyposa˝ony w ko∏a wysuwane i wsuwane hydraulicznie.Podbieracze do traw firmy New Holland z serii 200FPModele 270FP 280FP 290FPSzerokoÊç robocza (m) 3 3,8 5,2PrzenoÊnik Êlimakowy z chowanymi palcami ● ● –PrzenoÊnik Êlimakowo-∏opatkowy O O ●Hydrauliczny nap´d nagarniacza ● ● ●● Standardowo O Opcjonalnie – Niedost´pneW silosokombajnach z serii FR9000 rama do mocowaniaurzàdzenia dodatkowego jest standardowo wyposa˝ana wpoprzeczne zawieszenie swobodne sterowane za pomocà dwóchspr´˝yn, które zapewnia perfekcyjne prowadzenie doczepionegourzàdzenia nad ziemià. Przed wjechaniem na drog´ publicznàzawieszenie swobodne mo˝na zablokowaç.Zespó∏ przygotowawczy umo˝liwiajàcy zamocowanieszerszej gamy urzàdzeƒ dodatkowychOpcjonalnie dost´pny jest wyposa˝ony w nap´dzanàhydraulicznie 5. rolk´ podajàcà zespó∏ przygotowawczypozwalajàcy doczepiç do silosokombajnu takie urzàdzeniadodatkowe, jak heder zbo˝owy czy heder do zbioru kukurydzy.20


TRAW I URZÑDZENIAHedery zbo˝oweSprawdzone hedery zbo˝owe firmy New Holland z seriiHigh-Capacity, Extra-Capacity i Varifeed sà w pe∏ni zgodne zsilosokombajnami z serii FR9000. Ich parametry robocze zapewniajàp∏ynny przep∏yw zielonki pozwalajàcy w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊcisilosokombajnu w zakresie rozdrabniania zebranej zielonki.Praca na nierównym terenieOpcjonalnie dost´pny jest uk∏ad Autofloat ze zintegrowanympoprzecznym zawieszeniem swobodnym sterowanym hydraulicznie.Podczas pracy na nierównym terenie z doczepionym urzàdzeniemdodatkowym do zbioru kukurydzy albo hederem zbo˝owym uk∏adten znaczàco poprawia komfort obs∏ugi silosokombajnu.Kosiarka talerzowa 570FW firmy New HollandW celu umo˝liwienia zbioru zbó˝ z pe∏nà szybkoÊcià w silosokombajnie mo˝nazamontowaç wysokowydajnà kosiark´ rotacyjnà o szerokoÊci roboczej 5,50 m.W kosiarce tej zastosowano nachodzàce na siebie no˝e, mechanizm hydraulicznegoprzechylania hedera i uk∏ad ShockPRO chroniàcy ka˝dà tarcz´ z osobna w celuwyeliminowania ryzyka uszkodzenia przek∏adni z´batej.21


URZÑDZENIA DODATKOWE PRZEZNACZONEDLA SILOSOKOMBAJNÓW Z SERII FR9000HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZYDu˝y zapas mocy przydatny przy zbiorze obfitych plonówOferowane przez firm´ New Holland hedery z serii 400FI do zbioru kukurydzy zapewniajà najwy˝szàwydajnoÊç przerobu kukurydzy na sieczk´ do produkcji kiszonek. Nawet najbardziej obfite plony sàzbierane i przerabiane z imponujàcà szybkoÊcià. Oferowane hedery do zbioru kukurydzy sà idealniedostosowane do mo˝liwoÊci silosokombajnów z serii FR9000.Pe∏na kontrola nad prowadzeniem ∏odyg kukurydzyDzi´ki zastosowaniu b´bnów ze sterowaniem krokowym iszybkotnàcych ostrzy obrotowych dost´pne urzàdzenia dodatkowedo zbioru kukurydzy zapewniajà precyzyjne i powtarzalne ci´cie∏odyg dowolnych rozmiarów, a tak˝e dok∏adne prowadzenie tych∏odyg przez poszczególne podzespo∏y. Ponadto klient ma dowyboru tarcze o ró˝nych rozmiarach u∏atwiajàce przystosowaniesilosokombajnu do zbioru kukurydzy ka˝dej wielkoÊci.Hedery 400FI firmy New Holland do zbioru kukurydzy sà przystosowane do pracy w ka˝dych warunkachModele 420FI 430FI 440FI 450FI 470FI 480FISzerokoÊç robocza (m) 4,50 4,50 6,00 6,00 7,50 7,50Liczba rz´dów kukurydzy 6 6 8 8 10 10Typ tarczy ma∏a du˝a ma∏a du˝a ma∏a du˝a22


Uk∏ad prowadzenia wzd∏u˝ rz´du poprawiajàcy komfortpracy i zwi´kszajàcy wydajnoÊçOpcjonalny automatyczny uk∏ad prowadzenia wzd∏u˝ rz´duodcià˝a operatora. Wbudowane czujniki monitorujà ukszta∏towanierz´du i przekazujà odpowiednie sygna∏y do modu∏uelektronicznego, który steruje zaworem uk∏adu kierowniczego.Produkcja wysoko od˝ywczych paszKolby kukurydzy sà cennym materia∏em do wytwarzania po˝ywnychpasz. W przypadku wyposa˝enia silosokombajnu firmy New Hollandz serii FR9000 w odpowiedni zespó∏ przygotowawczy mo˝na doniego doczepiç heder do zbioru kukurydzy, znaczàco zwi´kszajàczakres zastosowaƒ maszyny.23


NEW HOLLAND TOP SERVICEW RAMACH US¸UGI NEW HOLLANDTOP SERVICE FIRMA NEW HOLLANDI DEALER ZAWSZE S¸U˚Ñ POMOCÑ.Najwy˝sza dost´pnoÊç. Zarzàdzana we wspó∏pracy z dealerami firmy New Holland orazzespo∏ami New Holland Parts & Service, us∏uga New Holland Top Service* zapewnia pe∏newsparcie i dost´pnoÊç aktualnych informacji przez 24 godziny na dob´, 7 dni w tygodniu(w sezonie ˝niwnym), poprzez numer telefonu 00800 64 111 111.Pod ten numer telefonu mo˝na dzwoniç o dowolnej porze w takich sprawach, jak:sieç dealerów firmy New Holland, zamawianie broszur, dane techniczne produktów,problemy z produktami i wszelkich innych.Najwy˝szy poziom zadowolenia. Zespó∏ New Holland Top Service obs∏uguje i monitorujeka˝de zg∏oszenie a˝ do znalezienia ostatecznego rozwiàzania. Zg∏oszenia sà zamykanedopiero po koƒcowej rozmowie telefonicznej z klientem, która ma na celu potwierdzenie jegope∏nego zadowolenia. Opinie uzyskane z takich rozmów sà wykorzystywane w regularnychprzeglàdach majàcych na celu sta∏e ulepszanie procesu.Najwy˝sza szybkoÊç. W przypadku problemów z produktem zespó∏ New Holland Top Service,we wspó∏pracy z dealerem i zespo∏ami New Holland Parts and Service, stara si´ jak najszybciejzdobyç niezb´dne cz´Êci i rozwiàzaç ka˝dy problem techniczny. W celu zapewnienia dostawycz´Êci na czas dealerzy firmy New Holland korzystajà ze sprawnie dzia∏ajàcych systemówzamawiania i dostarczania cz´Êci oraz sk∏adów cz´Êci zapewniajàcych obs∏ug´ przez24 godziny na dob´, 7 dni w tygodniu. Dla utrzymania wysokiego standardu obs∏ugiw zakresie cz´Êci regularnie organizowane sà zaawansowane szkolenia produktowedla personelu dealerów.Najwy˝szy priorytet. Firma New Holland doskonale zdaje sobie spraw´ z faktu, ˝e ka˝dyspadek wydajnoÊci w okresie zbiorów mo˝e byç bardzo kosztowny. Z tego wzgl´du sprz´tnajwy˝szej klasy i wydajnoÊci jest w okresie gwarancyjnym obj´ty dodatkowym wsparciemtechnicznym. Kierownik dzia∏u New Holland Top Service mo˝e Êciàgnàç cz´Êci niezb´dnedo szybkiego rozwiàzania problemu z dowolnej placówki nale˝àcej do sieci New HollandParts and Manufacturing, w tym z linii produkcyjnych. Nasza priorytetowa obs∏uga logistycznazapewnia szybkà dostaw´ cz´Êci, by maszyna mog∏a jak najszybciej wróciç do pracy.Us∏uga New Holland Top Service pozwala zapomnieç o potencjalnych problemachzwiàzanych z wydajnoÊcià i skupiç si´ na pracy.* Procedury New Holland Top Service sà w trakcie wprowadzania w Polsce20


WI¢CEJ NI˚ SAM PRODUKT.Wykwalifikowani serwisanci dealera zapewniajàpomoc technicznà na najwy˝szym poziomieProgram certyfikacji serwisantów dealera pomaga w utrzymaniu zaka˝dym razem takiego standardu pomocy technicznej, jakiego oczekujàklienci. Na potrzeby takiego programu firma New Holland stworzy∏anarz´dzie online majàce na celu szkolenie oraz rozwijanie kwalifikacji ipodnoszenie poziomu wiedzy wszystkich serwisantów zatrudnionych wstacjach dealerskich firmy New Holland. Narz´dzie takie umo˝liwiaserwisantom uzupe∏nianie i odÊwie˝anie wiedzy zdobytej podczas szkoleƒorganizowanych w oÊrodkach szkoleniowych firmy New Holland, a tak˝e sta∏epodnoszenie kwalifikacji.Service Plus - d∏ugotrwa∏a ochronaUs∏uga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia w∏aÊcicielom maszynrolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron´ po up∏ywie wa˝noÊcigwarancji przewidzianej umowà. Szczegó∏owe informacje na ten tematmo˝na uzyskaç u lokalnego dealera.Dost´pnoÊç us∏ugi jest ograniczona.Us∏uga podlega warunkom i postanowieniom umownym.Jako eksperci bran˝y, rozumiemy Twoje potrzeby finansoweCNH Capital, spó∏ka zapewniajàca obs∏ug´ finansowà klientów firmy New Holland,posiada dog∏´bnà znajomoÊç bran˝y rolniczej. Ka˝dy klient jest inny i ma w∏asnepotrzeby sprz´towe oraz finansowe. W∏aÊnie dlatego rozszerzyliÊmy obs∏ug´klienta o dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety finansowe. Dealerzyfirmy New Holland i specjaliÊci CNH Capital wspó∏pracujà ze sobà, by oferowaçnajnowoczeÊniejszy sprz´t rolniczy wraz z elastycznymi i innowacyjnymirozwiàzaniami finansowymi. Korzystajàcy z us∏ug CNH Capital majà pewnoÊç,˝e obs∏uguje ich instytucja finansowa specjalizujàca si´ w rolnictwie.DIAAkcesoria montowane przezdealerów (Dealer InstalledAccessories - DIA)New Holland jest markà globalnà.Wiemy jednak, ˝e ró˝ne warunkilokalne oznaczajà ró˝ne potrzeby.Lokalni dealerzy zapewniajà dostaw´i monta˝ szerokiej gamy atestowanychakcesoriów optymalizujàcychwydajnoÊç maszyn.25


DANE TECHNICZNEModele FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090SilnikMarka/typ Iveco/Cursor 10 Iveco/Cursor 13 Iveco/Cursor 13TCD Caterpillar/C18 Iveco/Vector 8Liczba i uk∏ad cylindrów/obj. skokowa cylindra (liczba, uk∏ad/litry) 6, rz´dowy/10,3 6, rz´dowy/12,9 6, rz´dowy/12,9 6, rz´dowy/18 8, widlasty/20,1Moc znamionowa wg normy ISO 14396 - ECE R120przy 2100 obr./min (kW/KM) 291/395 343/466 395/537 470/639 565/768Moc maks. wg normy ISO 14396 - ECE R120przy 2000 obr./min (kW/KM) 312/424 368/500 425/578 504/685 606/824Maks. moment obr. wg normy ISO 14396 - ECE R120przy 1500 obr./min (Nm) 1820 2145 2470 2939 3533PojemnoÊç zbiornika paliwa (standardowego) (l) 1100 1100 1100 1100 1100PojemnoÊç dodatkowego zbiornika paliwa (opcjonalnego) (l) 285 285 285 285 285Zespó∏ podawanianap´d HydroLoc nap´d HydroLoc nap´d HydroLoc nap´d HydroLoc nap´d HydroLocRegulacja d∏ugoÊci ci´cia bez ograniczeƒ bez ograniczeƒ bez ograniczeƒ bez ograniczeƒ bez ograniczeƒLiczba rolek podajàcych (liczba) 4 4 4 4 4SzerokoÊç otwarcia zespo∏u podawania (mm) 860 860 860 860 860Uk∏ad wykrywania metalu MetaLoc z identyfikacjà po∏o˝enia ● ● ● ● ●G∏owica tnàcaSzerokoÊç ramy g∏owicy tnàcej (mm) 900 900 900 900 900Ârednica g∏owicy tnàcej (mm) 710 710 710 710 710SzybkoÊç robocza g∏owicy tnàcej (obr./min) 1130 1130 1130 1130 1130Liczba ci´ç na minut´ (2 x 8 no˝y) (liczba/min) 9060 9060 9060 9060 9060Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 8 no˝y) (mm) 6-33 6-33 6-33 6-33 6-33Liczba ci´ç na minut´ (2 x 12 no˝y) (liczba/min) 13600 13600 13600 13600 13600Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 12 no˝y) (mm) 4-22 (8-44 w przypadku g∏owicy z 6 no˝ami)Liczba ci´ç na minut´ (2 x 16 no˝y) (liczba/min) 18100 18100 18100 18100 18100Zakres d∏ugoÊci ci´cia (2 x 16 no˝y) (mm) 3 - 16 3 - 16 3 - 16 3 - 16 3 - 16Uk∏ad ustawiania listwy tnàcej Adjust-O-Matic ● ● ● ● ●Uk∏ad automatycznego ostrzenia no˝y ● ● ● ● ●Uk∏ad automatycznego ostrzenia no˝y z nap´dem dwukierunkowym O O O O OUk∏ad Variflow (wyposa˝enie stand.)Zgniatacz ziarnaZmiana trybu pracy (rodzaju zbiorów) w ciàgu < 2 minutÂrednica rolek (mm) 200/250 200/250 250 250 250Zespó∏ dwóch rolek z´batych (liczba z´bów) 77 lub 99/99 lub 126 lub 166 99 lub 126 lub 166 99 lub 126 lub 166 99 lub 126 lub 166SzerokoÊç rolek zgniatacza ziarna (mm) 750 750 750 750 75010-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci ● ● ● ● ●22-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci O O O O O50-proc. ró˝nicowanie pr´dkoÊci (zbiór zbó˝) O O O O OOdleg∏oÊç mi´dzy rolkami (mm) 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10Regulacja odleg∏oÊci r´czna/zdalna r´czna/zdalna zdalna zdalna zdalnaDmuchawaÂrednica obudowy dmuchawy (mm) 565 565 565 565 565SzerokoÊç obudowy dmuchawy (mm) 775 775 775 775 775Rura wy∏adowczaMaks. wysokoÊç rury wy∏adowczej (mm) 6400 6400 6400 6400 6400Kàt obrotu (°) 210 210 210 210 210Automatyka rury wy∏adowczej ● ● ● ● ●Zabezpieczenie przed wy∏amaniem rury wy∏adowczej ● ● ● ● ●26


Modele FR9040 FR9050 FR9060 FR9080 FR9090Skrzynia biegówLiczba biegów do jazdy w przód (wybieranych zdalnie) (liczba) 4 4 4 4 4Blokada mechanizmu ró˝nicowego ● ● ● ● ●Za∏àczany mechanicznie nap´d na 4 ko∏a O O O O OPrze∏o˝enie przek∏adni g∏ównej 11/111 11/111 11/111 11/111 11/111Maks. pr´dkoÊç jazdy przy 1400 obr./min ● ● ● ● ●40 km/h O O O O OKabinaFotel z zawieszeniem pneumatycznym ● ● ● ● ●Fotel instruktora ● ● ● ● ●Monitor kolorowy IntelliViewII z regulacjà po∏o˝enia ● ● ● ● ●Do 3 kamer O O O O OKlimatyzacja ● ● ● ● ●Klimatyzacja automatyczna O O O O OOgrzewanie ● ● ● ● ●WymiaryPromieƒ skr´tu (m) 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1A wysokoÊç silosokombajnu z oponami 650/75R32 (*) (m) 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78B szerokoÊç silosokombajnu z oponami 650/75R32 (m) 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98C rozstaw osi (m) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2D maks. przeÊwit pod silosokombajnem (zale˝ny od rozmiaru opon) (mm) 560 560 560 560 560Masa (kg) 12300 12500 12600 12900 13100(*) Na niektórych rynkach dost´pne sà tak˝e ko∏a jezdne o rozmiarach innych ni˝ wymienione: 710/75R34, 800/65R32, 900/60R32, 1050/50R32, 800/75R32 oraz 710/70R42● Standardowo O Opcjonalnie – Niedost´pneADBC27


NEW HOLLAND.SPECJALISTA W BRAN˚Y ROLNICZEJTWÓJ LOKALNY DEALEROdwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.comZAPYTAJ OJAZD¢ PRÓBNÑ!Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´ciamogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:New Holland Brand Communications. Bts Adv. - 09/08 - TP01 - (Turyn) - Wydrukowano w PolisceFirma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

More magazines by this user
Similar magazines