4. srečanje ravnateljev OŠ - Zavod RS za šolstvo

zrss.si
  • No tags were found...

4. srečanje ravnateljev OŠ - Zavod RS za šolstvo

PROGRAM SREČANJA1. Vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja v šol. l.2011/2012 in analiza napak po predmetih in centrih v šol.l.2010/2011 (Alica Prinčič Röhler, ZRSŠ).2. Standardi znanja, taksonomske ravni in področjaspremljanja kot izhodišče za načrtovanje poučevanja inocenjevanje znanja (Jerneja Bone, ZRSŠ).3. Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2011/2012(Matejka Ţagar, RIC, Drţavni izpitni center).4. Seminarji in svetovanja namenjena ravnateljem na poti doe-kompetentnosti (Ingrid Moţina-Podbršček, KOPO).5. Pobude in predlogi.


NPZ V ŠOLSKEM LETU 2011/12, REDNI ROKPredmet Obdobje Preverjanje Vrednotenje Vpogled poizvedbaMAT NPZ/3 petek, 4.5. sreda, 9.5. na OŠ SKSeţana28.5. sreda, 30.5.na OE KPMAT NPZ/2 petek, 4.5. do petka, 25.5. 28.5. 30.5. na šoliSLJ(ITJ, MAJ)NPZ/3: torek, 8.5. ponedeljek, 14.5.na OŠ SK Seţana28.5. sreda, 30.5.na OE KPSLJ NPZ/2 torek, 8.5. do petka, 25.5. 28.5. 30.5. na šoli(ITJ, MAJ)FIZ, KEM NPZ/3 četrtek, 10.5. sreda, 16.5. na OŠSK Seţana28.5. sreda, 30.5.na OE KPGVZ, DDE NPZ/3 četrtek, 10.5. četrtek, 17.5. na OŠSK SeţanaTJA(TJN)28.5. sreda, 30.5.na OE KPNPZ/2 četrtek, 10.5. do petka, 25.5. 28.5. 30.5. na šoli


POIZVEDBA• Moţnost poizvedbe za učence 9. razreda na OE ZRSŠ od8. do 13. ure (sodelujejo pomočniki glavnega ocenjevalca).• Ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja na OEZRSŠ poleg ovrednotenih preizkusov prinese tudi izpis odoseţkih učencev na NPZ. Vsakemu preizkusu mora bitipriloţen zapis vrste napak (seštevek točk, vsebinskenapake) in seznam sporno ovrednotenih nalog.


NPZ V ŠOLSKEM LETU 2011/12, NAKNADNI ROKPredmet obdobje preverjanje vrednotenje vpogled poizvedbaSLJ(ITJ, MAJ)FIZ, KEMGVZ, DDEMAT NPZ/3 sreda, 30.5. 11.6. torek, 12.6.na OE KPNPZ/3 četrtek, 31.5. 11.6. torek, 12.6.na OE KPNPZ/3 petek, 1.6. 11.6. torek, 12.6.na OE KP


…11.6.2012NPZ/3: Ravnatelj sporoči OE ZRSŠ število preizkusov inpredmet preverjanja, pri katerem bodo učenci uveljavljalipravico do poizvedbe - naknadni rok.12.6.2012NPZ/3: Moţnost poizvedbe za učence 9. razreda na OEZRSŠ od 9. do 11. ure (sodelujejo pomočniki glavnegaocenjevalca) – naknadni rok.


VREDNOTENJE• Pomembno: Število preizkusov na učitelja je odvisno odštevila učiteljev, ki se udeleţijo vrednotenja !• Imenujte vse učitelje predmetov, ki se bodo preverjali, razenučiteljev, ki dopolnjujejo delo na vaši šoli (njih imenujeravnatelj »matične« šole).• Udeleţba učiteljev pri vrednotenju v OE (Letno poročilo oizvedbi NPZ v šolskem letu 2010/2011)http://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/


AKTIVNOSTI NA DAN VREDNOTENJAKaj je dobro vedeti?7.45• prihod učiteljev na OŠ Srečka Kosovela Seţana8.00• predstavitev sodelujočih in predstavitev poteka vrednotenja• pregled prisotnosti učiteljev, ki se vrednotenja udeleţijo8.15• razdelitev praznih preizkusov in moderirane različice navodil za vrednotenjeučiteljem8.20-9.30• navodila učiteljem za vrednotenje NPZ-jev.


AKTIVNOSTI NA DAN VREDNOTENJA9.30• učitelji prevzamejo preizkuse, preverijo število preizkusov, kar potrdijo s svojimpodpisom10.00-12.00• učitelji vrednotijo preizkuse• kosilo (po dogovoru s šolo)Po kosilu-do zaključka• učitelji oddajo popravljene preizkuse15.00-18.00• oddaja preizkusov Pošti Slovenije


ANKETNI VPRAŠALNIK ZA RAVNATELJE OSNOVNIH ŠOL –POROČILO O IZVEDBI NPZ 2010/2011 (Državni izpitni center)Analiza anketnega vprašalnika:http://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/4 Vrednotenje preizkusov znanjaV čem kot ravnatelj vidite smisel vrednotenja preizkusovznanja NPZ, ki ga opravljajo učitelji vaše šole?


• Iz odgovorov ravnateljev razberemo, da je vrednotenjesmiselno za več kot 70 % ravnateljev, manj kot 10 % jih jemnenja, da je vrednotenje nesmiselno, okoli 5 % jih navprašanje ni odgovorilo, nekaj več kot 10 % odgovorov paje nerazporejenih, saj iz njih ni bilo mogoče razbratinedvoumnega mnenja o smislu vrednotenja.• Odgovori ravnateljev, katerim se vrednotenje zdi smiselno(pribliţno 70 % ravnateljev), so, zaradi preglednosti,razporejeni v štiri kategorije. Izbira kategorij je bilaopravljena po štetju najpogostejših ključnih besed vodgovorih ravnateljev.Vir: ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA RAVNATELJE OSNOVNIH ŠOL 2011, Državni izpitni center


1. kategorija: Struktura preizkusov/nalog nacionalnegapreverjanja znanja (pribliţno 15 %)Učitelji se seznanijo s strukturo preizkusov in z lastnostmi nalognacionalnega preverjanja znanja, na primer:1) z zahtevnostjo nalog,2) s tipi nalog,3) z znanji, vsebinami in cilji, ki jih naloge preverjajo,4) s taksonomskimi stopnjami,5) s standardi znanja.Vir: ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA RAVNATELJE OSNOVNIH ŠOL 2011, Državni izpitni center


2. kategorija: Vrednotenje in ugovori/poizvedbe (pribliţno20 %)Učitelji se seznanijo s potekom in načinomvrednotenja preizkusov znanja, seznanijo se z večmoţnimi odgovori/načini reševanja učencev, uskladijoin poenotijo kriterije vrednotenja ter si pridobijoizkušnje za utemeljevanje ugovorov in poizvedb.Vir: ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA RAVNATELJE OSNOVNIH ŠOL 2011, Državni izpitni center


3. kategorija: Znanje učencev (pribliţno 20 %)Učitelji dobijo vpogled v znanje učencev: ugotavljajomočna in šibka področja v znanju učencev, odkrivajonajpogostejše napake učencev in spoznavajo odnosučencev do znanja.


4. kategorija: Izobraţevanje učiteljev (pribliţno 55 %)Učitelji pridobivajo dodatna znanja, spretnosti in ideje, ki jihlahko vključijo v svoje strokovno delo (izboljšanje kvalitetepoučevanja in preverjanja znanja v prihodnje), mnenja inizkušnje si izmenjajo v širšem krogu (boljše horizontalno invertikalno povezovanje), ostajajo v povezavi s stroko, dobijopovratno informacijo o svojem delu in o delu drugih učiteljev(samoevalvacija lastnega dela in evalvacija dela drugih).


POIZVEDBENa odstotek poizvedb v rednem roku polegnepravilnega vrednotenja vpliva tudi številonepravilno, napačno ali nepopolno izpolnjenihobrazcev za točkovanje.


POMEN ANALIZE IN INTERPRETACIJEDOSEŢKOV UČENCEV NA NPZ• pravilna interpretacija dobljenih rezultatov/Analizadoseţkov NPZ v Letnem poročilu o izvedbi NPZ (Drţavniizpitni center)• kakovostna povratna informacija za učence - ne samoprimerjava znanja učencev šole s slovenskim povprečjem,temveč tudi za ugotavljanje njihovih močnih in šibkihpodročij• učitelji lahko ugotovijo, na katerih področjih in v kakšnismeri bi lahko izboljšali poučevanje, da bi učenci doseglivišje ravni znanja.


HVALA ZA POZORNOST.

More magazines by this user
Similar magazines