Srpen 2012 - Praha 9

praha9.cz
  • No tags were found...

Srpen 2012 - Praha 9

SRPEN 2012PRAŽSKOU MHD ČEKAJÍ OD ZÁŘÍ VELKÉ ZMĚNYOFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9www.PRAHA9.czNAJDETE V TOMTO ČÍSLE:CO JE ÚZEMNÍ PLÁN, COŘEŠÍ, JAKÝ MÁ VÝZNAM?JAK DO NĚHO MŮŽETEZASAHOVAT?Příští číslo vyjde27. srpna 2012BAREVNÁ DEVÍTKA:CESTA KOLEM SVĚTAZA JEDINÝ DENPĚVECKÝSBORCANTORIAPŘÍPRAVNÉTŘÍDYPOHÁDKY NADVOREČKU


Územní plán nemusíte jen kritizovat, můžete ho sami ovlivňovatPodle zákona musí všechnystavby a závažné změnyv území, například zabíránízelených ploch, odpovídatplatnému územnímu plánu.Jeho vznik a změny můžeteovlivnit.Občanská sdružení Prahy 9 svolávajíveřejné mítinky protizástavbě zeleně a zahušťování stávajícívýstavby. Je zcela v pořádku,že se zajímají o dění kolem sebe,ale kritika v tomto směru na údajnounetečnost radních by měla býtadresná a konkrétní. Protože kdyžpřijde na lámání chleba, ukazujese, že kritická slova o nečinnostiradnice jsou většinou založena naneznalosti zákona. Navíc mnohévěci mohou ovlivnit sami občané.Stačí se jen včas aktivně zapojitdo procesu schvalování územníhoplánu, popřípadě jeho změn.„Územní plán je pro povolovánístaveb východiskem. Úřady, tedystavební odbory státní správy, nesmějíschválit žádnou stavbu, kterámu neodpovídá. Např. pokud chceněkdo budovat továrnu na zemědělsképůdě, musí nejprve projítdlouhým procesem změny územníhoplánu, získáním územníhorozhodnutí a nakonec stavebníhopovolení,“ vysvětluje místostarostaPrahy 9 odpovědný za územnírozvoj Marek Doležal a zdůrazňuje:„Pro realizaci každé stavbytedy investor potřebuje celou řadupovolení – soulad s územním plánem,vydání územního rozhodnutía stavebního povolení. Občané, azejména pak občanská sdružení,se mohou většiny těchto kroků(správních řízení nebo specifickýchúředních procedur) aktivněúčastnit a vznášet své připomínky.“Přitom platí, že pokud chcete ovlivnitpodobu nějaké konkrétní stavbynebo jiného záměru, je nezbytnéúčastnit se aktivně všech kroků povolovacíhoprocesu – tedy sledovatcelý proces od územního plánu ažpo kolaudaci.Co je územní plán?Územní plán si klade za cíl nalézttakové předpoklady, které byumožnily další výstavbu a trvaleudržitelný rozvoj spočívající v nalezenívyváženého stavu mezi zájmyživotního prostředí, hospodářstvía společenství lidí obývající danéúzemí. Měl by se snažit naplnit potřebysoučasné generace tak, abyumožnil existenci a přežití i generacípříštích.Územní plán má podobu velkémapy, kde jsou barevně odlišenaúzemí s různou funkcí – obytnéčásti, zóny pro průmysl, silnice,nákupní centra, zelené plochyapod. Plány se zpracovávají zpravidlana 10 let, takže vždy obsahujínejen popis stávajícího stavu danéhoúzemí, ale především jeho předpokládanýrozvoj.„Územní plán je klíčový dokumentpro jakýkoliv stavební rozvojlidských sídel a změny v krajině.Jak jsem již řekl, pro stavby nebozáměry, které nejsou v souladu súzemním plánem, nesmí žádnýúřad vydat povolení, napříkladúzemní rozhodnutí nebo stavebnípovolení. Naopak projekty, kteréjsou v územním plánu zaneseny,jsou velmi obtížně odvratitelné,“shrnuje místostarosta Marek Doležal.Územní plány schvalují zastupitelstvaobcí. V Praze se územní plánzpracovává pro celé hlavní město aschvaluje ho Zastupitelstvo hl. m.Prahy, tedy nikoliv ZastupitelstvoMěstské části Praha 9. Jeho aktuálnípodoba je veřejně přístupná(k nahlédnutí na odboru územníhorozvoje nebo odboru územníhoplánu, na internetových stránkáchhl. m. Prahy).Změny územního plánuPodle zákona by měl být územníplán dlouhodobě platný, aby mohlposkytovat všem obyvatelům, majitelůmnemovitostí, podnikatelůmi firmám jistotu. Mění se v okamžiku,kdy se změní podmínky, zanichž byl schválen. V Praze všakmagistrát hlavního města od roku2000, kdy byl přijat nový územníplán, ročně projednává několikstovek jeho změn.Chcete-li se vyjadřovat ke změnám,které vyhlašuje Magistrát hl. m.Prahy, ať už jako občan Prahy, podnikatel,majitel nemovitosti, místníobčanské sdružení apod., je třeba,abyste sledovali úřední desku (vbudově úřadu nebo na internetu).Jedině tak se lze včas dozvědět opřipravovaných změnách územníhoplánu. A chcete-li je ovlivnit, jenezbytné účastnit se všech krokůprocesu schvalování změn.V současné době připravuje Magistráthl. m. Prahy koncept novéhoúzemního plánu hlavního městaPrahy, tzv. metropolitní plán. Tenby měl vstoupit v platnost v roce2015.Postup při projednávání změn jeprakticky totožný jako při schvalovánínového územního plánu.Lze ho stručně shrnout takto:• Magistrát hl. m. Prahy zveřejnízadání změn územního plánu• zadání je po 30 dnů vystavenona úřední desce• do 15 dnů od posledního dnevystavení je možné podatpřipomínky• Veřejné projednání zadání změnúzemního plánu• Magistrát hl. m. Prahy zveřejníkoncept návrhu změn územníhoplánu• Veřejné projednání konceptunávrhu změn územního plánu• do 30 dnů od konání veřejnéhoprojednání je možné podatpřipomínkyMagistrát hl. m. Prahy zveřejní•návrh změn územního plánu• návrh musí být vystaven po 30dní na úřední desce• do 15 dnů od posledního dnevystavení je možné podatpřipomínky• Návrh změn územního plánuposoudí nadřízení orgán• shledá-li nadřízení orgán nedostatky,proces se vrací zpět• Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválízměny územního plánuJak posílit své šancena úspěchChcete-li se svými připomínkami kúzemnímu plánu či jeho změnámuspět, je třeba, abyste je formulovalijednoznačně a podávali je i písemněve všech krocích schvalování.Argumenty, které používáte, sepokuste podepřít fakty, studiemi,průzkumy apod. Důležitá je i účastna veřejném projednání územníhoplánu a ústní formulace vašich připomínek.Pamatujte, že čím více lidí podávánámitky k územnímu plánu, tímvážněji se jimi musí pořizovatel, tedyMagistrát hl. m. Prahy, zabývat.A nezapomínejte na podporu samosprávy,protože společný postupmá větší šanci na úspěch.„Konstruktivní iniciativu občanů aobčanských sdružení vítáme,“ říkáza MČ Praha 9 Marek Doležal. „Sobčanskými sdruženími jako SOSStřížkov, Krocan, Záchrana Prosekajsme v pravidelném kontaktua společně se snažíme nalézt přijatelnářešení. Podařilo se nám napříkladpozastavit výstavbu domuv Litvínovské, dlouhodobě usilujeme,aby nedocházelo k nadměrnézástavbě u stanice metra Střížkov.Tady je sice možné podle územníhoplánu stavět, protože se nejedná ozelenou plochu, ale plány investora– 80 000 m² zastavěné plochy– jsou pro nás nepřijatelné. Jednámes ním proto o případné směněčásti pozemků u metra Střížkov zapozemky na jiném místě Prahy 9,kam by mohl přemístit podstatnoučást zamýšlené výstavby. Městskáčást by pak mohla na získaných pozemcíchu metra vybudovat park.“Vinobraní na farmářských trzích na ProsekuFarmářské trhy před Poliklinikou Prosek se na přelomu srpna a září ponesou v duchu vinobraní.Ve dnech 28. a 30. srpna a 4.a 6. září od 9 do 17 hodin sefarmářské trhy na Proseku zaměřína vinobraní. Nenechte siujít ochutnávku burčáku zdarmaa živou hudbu jako doprovodnýprogram. Zastavit se můžete takéu stánku ze Znojma s rychlokvaškami,ochutnat domácí chléb seškvarkovým sádlem, staročeskýtrdelník a další. Farmářské trhyv těchto dnech zkrátka přicházejíse širší nabídkou než obvykle.A ještě jedna dobrá zpráva: provelký zájem občanů i prodejcůZ RADNICEmkzůstává provozní doba i běhemprázdnin v původní podobě, tedyv úterý a ve čtvrtek.redSrpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 7


TÉMA MĚSÍCEBarevná devítka – cesta kolem světa za jediný denI letos v létě můžete poznatkus světa. Na cestupo cizokrajných zemích sevydejte tramvají do vysočanskéhoparku Podviní.Zde na vás bude čekatspousta chutí, vůní, bareva rytmů z mnoha krajin.Multikulturní festivalBarevná devítka se letoskoná již poosmé, v sobotu25. srpna od 14 hodinv parku Podviní v Praze 9.Barevná devítka je příležitostí,při níž se setkají lidé různýchnárodností žijící v Praze a v Česku.Poznáte specifika cizí kulturya země, okusíte její domácí kuchynia zažijete její atmosféru navlastní kůži. Představí se vám kulturya kuchyně různých světadílů,tanečníci a hudebníci z dalekýchi blízkých krajin, ochutnáte tradičnídelikatesy z nejrůznějších zemía zakoupíte výrobky, které jindeneseženete. Pro děti je připravenomnoho workshopů i soutěží včetněcelofestivalové hry Za hodinukolem světa. Vstup je zdarma.Barevná devítkaPark PodviníSobota, 25. srpna, 14–22 hodinPořadatel: Městská část Praha 9Program festivalu– hlavní pódiumUprostřed parku Podviní vyrostepódium, na němž vám exotickékrajiny představí svá bohatství.Uvidíte lví tanec, Shao-lin a Tai-čiz Číny, tradiční zpěv a tanec ze zemíAfriky, Ruska, Bulharska, Vietnamu,Irska, Moldávie nebo Pákistánu.Zajímavou částí programubude tradiční hrdelní zpěv interpretůz Mongolska a místní hudbai tanec, bollywoodský, orientální čilady latin tanec nebo zhudebněnéruské básně z 18. století.Hudební hvězdyHvězdami hlavního programuletos budou hned dvě kapely.Kubánská sedmičlenná skupinaSON CALIENTE rozbalí své dynamickélatinskoamerické rytmyve stylu samby, rumby, bosa novy,cha-chy i mamba. Nikoli náhodouse jejímu frontmanovi přezdíváJames Brown z Kuby, při hudbětěchto muzikantů si skvěle zatančíte.Festivalovou zábavu nakoneczdokonalí skupina ALVIK,kosmopolitní elektro-jazzová formace,jejíž vystoupení mísí jazz,hiphop, drum´n´bass a delikátnípísňovou formu a vytváří z hudbyjedno velké dobrodružství.Etnotržiště a workshopypro všechnyBarevná devítka přiváží pokladyz celého světa a vy si je můžetekoupit nebo se naučit sami vyráběttradiční předměty. Odvezete sinapř. bubínky z Angoly či africkéfair trade výrobky, ručně vázanépanenky a koberce z Afghánistánu,prohlédnete si fotografie dětíz Keni a Guineje, naučíte se bojovémuumění s čínskou školou,uvidíte japonské kaligrafie, knihya kimona, zkusíte si také origami,můžete si natisknout svá tričkav dílně s depronovými tiskátkynebo v tibetské dílně. Svou činnostpředstaví velvyslanectví a kulturníinstituty Bulharska, Jihoafrickérepubliky, Ruska a Japonskaa také neziskové organizace, kterése zabývají problematikou migrace,integrace a rozvojové činnosti.Chutě a vůně světaJak chutnají dálky? Na festivalumůžete okusit pokrmy z domácíkuchyně mnoha zemí jako Angola,Arménie, Afghánistán, Čína, Gruzie,Pákistán, Rusko, Vietnam.Ochutnat a odnést si můžete vínoz Bulharska či Moldávie anebotaké čaj v čajovně na louce a fairtrade kávu z různých částí světa.Cesta kolem světaza hodinuTaké letos se pro děti připravujecelofestivalová soutěž Za hodinukolem světa. Děti v ní procestujísvět, v každé zemi se dozví něconového o cizích kulturách, krajícha tradicích a mohou si odnéstkrásné dárky.Vstup na akci je pro všechny návštěvníkyzdarma!Sledujte aktuální informace na internetunebo Facebooku akce.www.barevnadevitka.czlšKde je parkPodviní?Praha 9, Vysočany(ohraničen ulicemiPodvinný mlýn a Rubeška)PoliklinikaDopravametro "B" Českomoravskátram. 16, autobus 151,Vysočany8DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


Policisté z Místního odděleníPolicie ČR Prosek řešili v dubnuletošního roku krádež, při nížmuž a žena vzali z kabelky 77letéženy plastikové pouzdro s 10 928korunami. Oslovili ji ve vestibuludomu v Dvoudílné ulici a předstírali,že jí nesou přeplatek tisíc korunze sociálních dávek. Zlodějkanutila seniorku, aby jí podepsalapapíry o předání. Ta sice odmítlaa chtěla, aby jí dvojice předložilanějaký průkaz, ale muž strčil rukudo její kabelky a odcizil hotovost.Podobně se podvodníci vydávají zapracovníky plynárny, energetickýchzávodů, instalatéry... Pražští policisténedávno řešili případ, kdy u starépaní zazvonil neznámý muž s tím,že vytopila sousedy pod sebou a že semusí podívat do jejího bytu, odkudvoda uniká. Paní muže do bytu pustilaa ten ji následně zaúkoloval ohledněpomoci při opravě sifonu v kuchyni.Přitom využil její nepozornostia odcizil jí z peněženky 500 Kč. Vymluvilse, že jde koupit lepidlo, a odešel.Paní se šla po delším čekání zeptatsousedů, co jim provedla, alesousedé o ničem nevěděli. Poté starépaní došlo, co se stalo, a po návratudo svého bytu zjistila odcizení peněz.Jindy zazvonil u starého pána neznámýmuž, který chtěl vpustit do bytupod záminkou výměny oken v celémdomě. V nestřeženém okamžiku odcizilstarému pánovi z bundy, kterouměl na věšáku v chodbě, peněženkus finanční hotovostí a občanskýmprůkazem. Tuto skutečnost seniorzjistil a následně oznámil policii ažnásledující den.Další ze lstí, které podvodníci nejčastějipoužívají, jsou telefonátypod různými záminkami. V červnuvolal ženě (ročník narození 1924)bydlící na Krocínce dosud neznámýpachatel a vydával se za jejíhosyna. Chtěl půjčit 60 000 korun,pro něž si poslal svou údajnou přítelkyniMartinu. Mladé ženě bylokolem 25 let, měřila asi 160 centimetrůa měla černé vlasy po ramena.Jí seniorka peníze dala, ovšemjak se později ukázalo, syn jí o penízenikdy nevolal.Podobný případ řeší také policistéz Vysočan. Šestasedmdesátiletážena, které se rovněž ozval po telefonuúdajný syn s prosbou o půjčení peněz,protože mu někdo ukradl autoa mobil, však měla o něco větší štěstí.Sto třicet tisíc korun, jež chtěla vybratz banky a pomoci tak synovi, jí v Českéspořitelně odmítli vyplatit okamžitěs tím, že hotovost bude mít připravenuaž následující den. Přišla tak„jen“ o 9000 tisíc korun. Tuto částkuměla doma a předala ji „synovu kamarádovi“čekajícímu před domem.Rady, jak těmtopřípadům předcházet:• Neotvírejte automaticky dveře,nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďtesi panoramatické kukátko, kterévám umožní si návštěvníka prohlédnout.Na dveřích používejtebezpečnostní řetízek.• Buďte opatrní, nevěřte každému,kdo vás za dveřmi požádá o pomoc.To, že vás někdo oslovujejménem, ještě neznamená, že vászná. Mohl si to přečíst napříkladna štítku na dveřích.• Na dveřích je vhodné mít na jmenovcemužské jméno nebo příjmenív množném čísle (např.Novákovi) – hlavně tehdy, kdyžv bytě žije samotná žena.• V případě návštěvy pracovníkavodáren, plynáren či poskytovateleelektřiny se o takové návštěvědozvíte včas od správce domu,případně z domovní nástěnky.Tento pracovník se musí prokázatprůkazem, který jej opravňujetuto činnost vykonávat, a vše simůžete ověřit telefonicky u firmy,která jej zaměstnává!• Pokud očekáváte opraváře, řemeslníka,který je předem ohlášen,doporučujeme, abyste domanebyli sami.• Pokud vás navštíví podomní prodejcezboží či služeb, jednejtes ním raději na chodbě před svýmbytem. Nepouštějte prodejce dobytu! Nerozhodujte se ukvapeně,požádejte o čas na rozmyšlenou,zaslání nabídky poštou.BEZPEČNOSTSenioři, pozor na zloděje a podvodníky!V poslední době policisté opět zaznamenávají častější bezohledné zneužívání důvěřivosti a bezbrannosti seniorů.Zloději a podvodníci vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak se vetřít do jejich blízkosti a okrást je nebo podvést.• Doma nemějte více peněz v hotovostinebo velmi cenné věci, pokudnemáte zabudovaný trezor. Penízesi raději uložte na účet a cennostido bezpečnostní schránky v bance.Policisté doporučují své cennévěci vyfotografovat, při jejich případnémodcizení vám jejich fotografieusnadní identifikaci.Prevence zajímájen aktivní seniory„Případů okradení či podvedení seniorůje ve srovnání s jinými druhykriminality relativně málo. Našespolečnost však velmi citlivě vnímápřípady, kde je ublíženo těm, kteřímají ztíženou možnost se bránita nebezpečí předvídat. To jsou takédůvody, proč i naše městská částpodporuje aktivity zaměřující seprávě na tyto rizikové skupiny. Napříkladspoluorganizovala již dvaročníky Senior akademie, cyklupřednášek o tom, jak se nestat obětízlodějů a podvodníků nebo jak sebránit, když už se stanete obětí nejrůznějšíchtrestných činů,“ konstatujemístostarosta Prahy 9 AdamVážanský zodpovědný za oblastbezpečnosti. „Bohužel Senior akademiíči jiných preventivních akcípořádaných ve spolupráci s PoliciíČR či Městskou policií Prahase však účastní jen aktivní senioři.Dostat tyto informace k těm zbývajícímbývá obtížné.“ mkINZERCEPROJEKT „ZPĚT DO PRÁCE“ – POMOC LIDEM BEZ DOMOVANalézt lidem bez přístřeší a ohroženým bezdomovectvím nové pracovní uplatnění a zlepšit jejichpozici na volném trhu práce je cílem projektu s názvem „Zpět do práce“. Projekt je zaměřený pouzena osoby na území hl. m. Prahy. S finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropskéhosociálního fondu Evropské unie ho realizuje Projekt Integrace o.p.s.Cílovou skupinou projektujsou osoby bez přístřeší -zjevní a potenciální bezdomovci, kdy společnými charakteristikamijsou zejménadlouhodobá nezaměstnanost,nízká kvalifikace, sníženépříležitosti na trhu práce, záznamv rejstříku tresu, či jinánepříznivá sociální situace.V úvodní fázi probíhá aktivnívyhledávání potenciálníchúčastníků a zmapováníjejich individuálních potřeb.Dalším krokem je zprostředkováníkrátkodobýchči jednorázových pracovníchpříležitostí. Součástí je taktéžrekvalifikace klienta.„Zázemí projektu jev tzv. Job klubu, kde probíhajíi konkrétní školicí aktivity,jako je trénink klíčovýcha pracovních dovedností,“řekl Mgr. Petr Knop, ředitelspolečnosti Projekt Integrace.Job klub (Moskevská 1464/61,Praha 10) je pro klienty otevřenýod pondělí do pátku,vždy od devíti do dvou hodin.„Jedná se o nízkoprahovýprostor, kde je k dispozicikomfortní zázemí včetněinternetu a pevné linky,“dodává Knop. Projekt, kterýkončí 31. srpna 2013, využilodo začátku června již přes900 osob.Více na webových stránkáchspolečnosti:http://projektintegrace.cz/projekt integrace o.p.s.Projekt Integrace o.p.s. je organizaceprimárně pomáhající zdravotněa mentálně postiženým občanůmv jejich resocializaci.Předmětem hlavní činnosti je předevšímvzdělávání a zaměstnávánítěchto osob v chráněných tréninkovýchdílnách na Praze 10.V současné době organizacezaměstnává více než 30 občanůse zdravotním nebo mentálnímpostižením.Evropský sociální fondPraha & EU: Investujeme do vaší budoucnostiSC-321286/03Srpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 9


TIPY, RADY, OZNÁMENÍMobilní obchodní kancelář Pražské plynárenskéPražská plynárenská, a. s., ve spoluprácis dceřinou společností Měřenídodávek plynu, a. s., a Úřadem MČ Praha9 nabízí odběratelům zemního plynuslužbu mobilní obchodní kancelář,jejímž prostřednictvím si stávající i potenciálnízákazníci Pražské plynárenskémohou vyřídit záležitosti souvisejícís odběrem zemního plynu bez návštěvykontaktních míst v Praze 2 a 4.Termíny přistavení:15. 8. 2012 od 14.30 do 17.00 hod.20. 9. 2012 od 8.00 do 11.00 hod.25. 10. 2012 od 12.00 do 14.30 hod.20. 11. 2012 od 8.00 do 11.00 hod.Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovémautomobilu VW Transporteroznačeném logem Pražské plynárenské,a. s., zaparkovaném na parkovištiVelkoobjemovékontejneryInternetové centrum ProsekInformační internetové centrum pro občany Prahy 9Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.czSchůzku lze domluvittelefonicky nebo e-mailem.e-mail: praha9@veciverejne.cz,tel.: 602 219 190,SBĚRNÝ DVŮRPRO PRAHU 9za Úřadem MČ, Sokolovská 324/14.Mobilní kancelář poskytuje zejménanásledující služby:• zahájení, převod a ukončení odběruzemního plynu• změny smluvního vztahu (způsobuplacení, zasílací adresy, jména atd.)• převzetí reklamace• výměna, kontrola a zaplombováníplynoměru• informace k otázkám souvisejícíms dodávkami zemního plynu• tiskopisy a informační brožurySlužeb mobilní kanceláře mohou využíti občané přilehlých obcí a částí Prahy.Bližší informace na tel.: 267 175 174a 267 175 202, www.ppas.czSlužba přistavování velkoobjemových kontejnerůje o letních prázdninách přerušena. Rozpis na dalšíměsíce bude včas zveřejněn na stránkách Devítky,na úřední desce a na webových stránkách úřadu.Praha 9Klub zastupitelů MČ Praha 9Poslanecké dny:každou první středu v měsíciPraha 9, Jablonecká 322,od 14.00 do 16.00.Telefon: +420 283 286881 028 20061Kontejnery občanského sdruženíDiakonie BroumovStanoviště:Jablonecká (v bývalém obchodnímcentru u Prosecké ul.)Poliklinika ProsekVerneřická (u pošty)Vysočanská (prostřední zastávkaautobusu)Poliklinika VysočanyNovovysočanská – U Nové školyPodkovářská – Jana PřibíkaNáměstí OSN – Prouzova (u parku)Náměstí Na Balabence (u ZŠ)Klíčovská (náměstíčko)Pronájem garáží na ProsekuPotřebujete parkovat naProseku a nemáte kde?Samostatné uzavíratelné garáže(nikoliv garážová stání) jsouk pronájmu v garážích v Lovosickéulici na Proseku. Za garážzájemci (nemusí mít trvalé bydlištěna „devítce“) zaplatí měsíčnínájem 1200 Kč. Termínprohlídky si lze domluvit na tel.:776 616 616 - Milan Tuček.Dětská pohotovostve FN BulovkaDětskou pohotovost pro„devítku“ zajišťuje ve všednídny, v sobotu, neděli a v doběsvátků Fakultní nemocniceBulovka, Budínova 2, Praha 8-Libeň.Ordinační hodiny LSPP proděti ve FN Bulovka:Pondělí - pátek: 16.00 – 7.00Sobota a neděle: nepřetržitěTelefon: 283 842 224266 084 220Pískovcová – ProseckáJaké věci je možné darovat:Letní a zimní oblečení – dámské,pánské, dětskéLůžkoviny, prostěradla, ručníky,utěrky, záclonyLátky – minimálně 1 m²Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,skleničky – nepoškozenéPeří, péřové a vatové přikrývky, polštářea dekyObuv – nepoškozenáUzavíratelné garážev LovosickéLÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍPOMOCI (LSPP)NA ÚZEMÍ PRAHY 9Provozovatel LSPP: PoliklinikaProsek, Lovosická 440/40,Praha 9DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00hod - 6.00 hod, o víkendecha svátcích od 19.00 hod.posledního pracovního dne do6.00 hod. prvního pracovníhodne.Tel.: +420 286 881 518Pod Šancemi 444/1, Praha 9Tel.: +420 284 098 581PROVOZNÍ DOBA:pondělí až pátek 8.30 – 17.00sobota 8.30 – 15.00Oblastní kancelář ODS Praha 9sídlí na adrese:Jandova 4, Praha 9, 1. patro,Telefon i fax:+420 283 891 989Praha 9Regionální kancelář TOP 09Praha 9Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)Možnost objednání natel.: 602 262 686Možnost objednání:Senátor Tomáš Kladívkotel.: +420 737 250 258Senátorské dny:každé pondělí od 15.00 – 18.00Vaši zastupitelé:Strana zelenýchIng.VašiZdeněkzastupitelé:Davídektel.: 283 091 328e-mail: Ing. Zdeněk davidekz@p9.mepnet.czDavídekRNDr. Tel.: 283 Petr 091 Pišoft, 328 Ph.D.e-mail: petr@pisoft.czdavidekz@p9.mepnet.czMUDr. RNDr. Jan Petr Trnka, Pišoft, Ph.D.e-mail: jantrnka@centrum.czpetr@pisoft.czMUDr. Jan Trnka, Ph.D.Můžetee-mail:násjantrnka@centrum.cznavštívit 29. srpnaod 18.00 na radnici Prahy 9.Praha 9Adresa: OVV ČSSD Praha 9,Jablonecká 723, Praha 9-ProsekTelefon: +420 283 882 131e-mail: ovv.praha9@cssd.czKlub zastupitelů za za za ČSSD děkujepřejevšem spoluobčanům za za krásné pomocpři a slunečné řešení problémů prázdniny. a podnětůDalšív setkání rámci Prahy se zastupiteli 9. Setkání Milanem se se zastupiteliApeltauerem Pavlem Milanem Baudysem a Apeltauerem Miloslavem a Leošema PaclíkemHanušem Miloslavem seseuskutečníopět Hanušem uskutečnív úterý se uskutečníaž v úterý19. června 13. března 11. záříod 16.00 od 16.00 od 16.00do 17.30. do 17.30.do 17.30 hodin.10DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


Pomoc sociálně vyloučeným osobám při hledání zaměstnáníVe Středisku křesťanské pomoci Praha 9-Horní Počernice skončil projekt fi nancovanýEvropským sociálním fondem, Státním rozpočtem ČR a Hlavním městem Praha s názvemZaměstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodněné osoby.Jednalo se o projekt, který probíhalod března 2010 do února2012. Šlo o pomoc sociálně vyloučenýmosobám na území Prahypři jejich návratu na pracovnítrh. Uživateli byli klienti Azylovéhodomu Střediska křesťansképomoci Horní Počernice a dalšíosoby z Městských částí Praha 9,Praha 14 a Praha 20, kteří bylinezaměstnaní, nezaměstnanostíohrožení a při vstupu na trhpráce znevýhodnění z důvodupříslušnosti k některé z následujícíchskupin: příslušníci etnickýchmenšin, osoby z odlišného sociokulturníhoprostředí, osoby ohroženézávislostmi, osoby po výkonutrestu, imigranti, oběti domácíhonásilí a mladí lidé do 26 let věkuopouštějící ústavní zařízení nebovyrůstající bez rodin.Projekt nabízel:1. zlepšení orientace v požadavcícha nabídce trhu práce2. rozvoj a prohloubení dovednostípotřebných k nalezení a udrženísi pracovního místa3. odstranění osobních překážek,které brání v získání a udrženísi pracovního místa4. nalezení vhodného pracovníhomísta pro ty, kdo si již osvojilia rozvinuli potřebné dovednostia překonali překážky pro vstupna trh práceUživatelé byli rozdělenido dvou skupin:1. uživatelé, jejichž cílem je nalézta udržet si zaměstnání – bylinásledně zapojeni do pracovníhotréninku a vzdělávacího cyklu.2. uživatelé, jejichž cílem je zlepšeníorientace v možnostech a požadavcíchtrhu práce (např. ženy namateřské, které nemohou pracovatnyní, ale o práci se budouucházet v budoucnu).Počet podpořených osob:212 osob absolvovalo počátečnídiagnostický pohovor.• 56 uživatelů plnilo svůj individuálníplán.• 178 uživatelů absolvovalovzdělávání ve třech oblastech:pracovně právní, sociálně právnía základní dovednosti práce naPC a s internetem se zaměřenímna hledání práce.112 osob bylo podpořeno úspěšně.• 100 uživatelů ze skupiny 2.absolvovalo všechny vzdělávacísemináře• 12 uživatelů ze skupiny 1. získalov rámci projektu zaměstnání, vekterém absolvovali minimálně3 měsíce.TIPY, RADY, OZNÁMENÍJeden příběh za všechnyStanislav – znevýhodnění na trhupráce: nejisté bytové podmínky,příslušnost k etnické menšině.Pan Stanislav vyrůstal v dětskémdomově. Původně je vyučený železobetonář.V době realizace projektubydlel v Azylovém domě Střediskase svou manželkou a čtyřmidětmi, vlastní bydlení rodina neměla.Pracoval v úklidové servisnífirmě jako čistič vlakových vozů.Do práce docházel vždy včas a pracovalrád, ovšem v důsledku požitíalkoholu na pracovišti byl propuštěn.Zaevidoval se na Úřad práce.Pracovní poradce mu nabídl účastv projektu a pan Stanislav nastoupildo tréninkového zaměstnání veStředisku. Poradce s ním také důkladněprobral jeho situaci a společněsi stanovili individuální plán,podle kterého postupovali, aby panStanislav nalezl novou práci conejdříve. Pan Stanislav absolvovalpracovně právní a sociálně právnísemináře a docházel také do kurzuvzdělávání v základech dovednostína PC zaměřeném na budoucí samostatnostv hledání práce přesinternet. Pracovní poradce s nímtaké nacvičoval a konzultoval, jakhledat práci a sestavit životopis.Po měsíci hledání pracovníhouplatnění pan Stanislav nastoupildo stavební firmy jako pomocnýdělník.mkTento projekt financovalOperační program Praha – AdaptabilitaEVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU:INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KULTURNÍ PROGRAMYVSTUPY NA AKCE VOLNÉWWW.PRAHA9.CZ25. 8.BAREVNÁ DEVÍTKAETNOFESTpark Podviní – Vysočany14:00–22:0016. 9.PROSECKÝ PODZIMpark Přátelství - Prosek14:00–21:006. 9.PODVINÍ 2012park Podviní - Vysočany16:30–22:001.–2. 9.VYSOČANSKÁ POUŤpřed parkem Podviní Vysočany22.–23. 9.SVATOVÁCLAVSKÁPOUŤ NA PROSEKUokolí kostela sv. Václava na ProsekuSrpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 11


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍDomácí hospicfunguje i v PrazeNikdy nevíme, kdy se do takové situace můžeme dostat:někdo z našich blízkých vážně onemocní, standardnímožnosti léčby budou vyčerpány a my nechceme,aby prožil poslední týdny či dny života v anonymnímprostředí nemocnice. Zároveň se však bojíme, žebychom se o něj nezvládli postarat sami. Jak ošetřitproleženiny? Jak zajistit infuzi? Co dělat v případě,že bude mít bolesti?Po vzoru zahraničních zkušenostívšak už i v Praze existujeřešení: služba domácí hospic,která nevyléčitelně nemocnýmlidem umožňuje prožít konecživota důstojně v domácím prostředív kruhu blízkých, a to poddohledem lékaře a s pomocí zdravotníchsester.„Náš tým rodině pomáhá ve všechsituacích, které poslední dny životaprovázejí. Zajistíme, aby mělklient doma kvalitní postel, infuznístojan či další pomůcky, pomůžemes vyřízením administrativy a vespolupráci s rodinou se o pacientastaráme několik hodin denně nebopodle potřeby,“ vysvětluje principDomácího hospice Most k domovujeho zakladatel Jiří Kabát.Klienty domácího hospice jsouvětšinou onkologičtí pacientiv terminálním stadiu onemocnění.„Podmínkou pro přijetí klientado péče domácího hospice je takéspolupráce rodiny. Naše sestřičkyjsou sice u klienta každý den a přijedoupodle potřeby, ale péče závisíi na rodině. Ta například připravujejídlo nebo dbá na podáváníléků,“ vysvětluje Marek Brožek,vedoucí lékař hospice.Právě v dohledu lékaře nad klientemje Domácí hospic Most k domovuvýjimečný. „Náš lékař-specialistaklienta vždy na začátkuvyšetří a spolu se sestrou sestavíošetřovatelský plán. Smyslemtéto paliativní péče není smrtpřiblížit ani oddálit, ale zmírnitutrpění a bolesti klienta,“ dodáváJiří Kabát.Péči zajišťuje tým zkušených a milýchzdravotních sester. „Lidé sesmrti bojí, přitom je to přirozenásoučást života. Snažíme se protobýt klientovi i rodině oporou. Nakonci nám pak pozůstalí častoříkají, že se zpočátku báli, jak všebude probíhat, ale jsou rádi, žedokázali svému bližnímu zajistitklidný konec života,“ říká vrchnísestra Domácího hospice Mostk domovu Romana Vejmělková.Prozatím klient nebo jeho rodinaplatí vstupní poplatek 2000 Kč,který zahrnuje koordinaci léčby,konzultace lékaře a úpravu medikacepro celou dobu péče (v blízkébudoucnosti možná budepojišťovna hradit i péči lékaře,poplatek by se neplatil). Pokudje třeba další návštěva lékaře,stojí 1500 Kč. Ve většině případůprobíhá u pacientů v terminálnímstadiu pouze jedna nebo dvě návštěvy.Činnost ošetřovatelskéhopersonálu je hrazena ze zdravotníhopojištění, pacient za ni tudížneplatí žádné poplatky. První návštěvasociálního pracovníka, přikteré zajišťuje základní sociálníporadenství, je zdarma. Podrobnějšíinformace najdete na www.mostkdomovu.cz.hvilustrační fotoJubilanti80 letJaroslava PochopováMilada KratochvílováZdenka KnappováGustav PadertaVlasta SpáčilováKvětuše JaklováStanislav SoučekJosef ŠtajnerJosef KešnarBožena DošláEva SvobodováZdeněk MaršíkBohumil ŠnajdrIng. Zdeněk LhotkaMiloslav StunaAnežka VorudováLibuše DavidováAnežka VirusováKvětoslav BarešováSociální a návazné službypro děti, mládež a rodinyDosavadní díly našeho Malého seriálu o sociálních službách taktrochu opomíjely skupinu dětí, mládeže a rodiny. Pojďme si tedynyní představit některé z místních organizací pro ně určených.Klub Harfica, Harrachovská 422,Praha 9, tel.: 723 520 415Nízkoprahový klub pro děti amládež od 12 do 20 let. Otevřenovždy v úterý až pátek mezi 15.00a 19.00.Proxima Sociale, o. s., působív lokalitách Vysočany a Prosek vždyve středu a čtvrtek odpoledne,tel.: 775 610 001Organizace provádí terénní sociálnípráci neboli streetwork, kteráspočívá ve vyhledávání ohroženýchdětí a mládeže ve věku 13 až 19let v jejich přirozeném prostředí (naulici) a v následném poskytovánísociálních služeb (poradenství,doprovod do institucí, situačnía krizová intervence).Pedagogicko-psychologickáporadna pro Prahu 3 a 9, U Novéškoly 871, Praha 9, tel.: 266 312530, 266 310 939Poradna nabízí odbornou psychologickoua speciálněpedagogickoupomoc dětem, mládeži a rodičům.Zahrnuje například řešení rodinnýcha vztahových problémů, výchovnýcha výukových obtíží, posuzováníškolní zralosti, kariérové poradenstvíapod.85 letLudmila PohunkováBožena KnapováMarie DavídkováVladislav LinhartOtilie LinhartováJiřina ŽižkovskáJulia BatochováMarie BurešováHana ŠkvorováVladislav KávaVěra ŠmídováJiřina ŠtrbováMarie Sokolíková90 letMarie BeneiterováVlasta KebkováV této rubrice jsou zveřejňována pouze jména jubilantů, kteří k tomu dali písemný souhlas.91 letLudmila PodleskáRůžena VěnečkováMiluše GoldováZdeněk BroušekKvětoslav Hejdová92 letMarie KrbcováAnna HrdáFrantišek Novotný95 letAnna Pokorová98 letBožena VlháčkováBlahopřejeme!Malý seriál o sociálních službách (17. díl)Středisko výchovné péče Klíčov,Čakovická 783/51, Praha 9,tel.: 286 887 075Středisko poskytuje preventivně výchovnoupéči dětem a mladistvýms poruchami chování. Jeho cílemje diagnostika a náprava výchovnýchproblémů nebo negativníchprojevů chování. Středisko zahrnujeambulantní oddělení, celodenníoddělení a také pobytové (internátní)oddělení.Kulturní a mateřské centrumKnoflík, budova ZŠ Na Balabence,Praha 9, tel.: 605 806 230Místo pro setkávání dětí i dospělých.Nabízí hudební, taneční,výtvarné, jazykové kroužky a řadudalších aktivit.Zajíček na koni, o. s., Kontaktnícentrum: Sokolovská 195, Praha 9,tel.: 731 009 645Poskytuje pomoc s organizovánímvolnočasových aktivit dětí a mladistvýchze znevýhodněných skupinobyvatel (tělesný, mentální, kombinovanýči sociokulturní handicap)se zaměřením na integraci. Zajišťujevýlety, jízdy na koních, tábory,víkendové pobyty, dále poradenství,hlídání dětí apod.V závěru je nutno připomenout,že některé organizace mohoumít přes letní prázdniny omezenýprovoz, proto je vhodné informovatse na možnost návštěvy nejprvetelefonicky.Věra Barešová12 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍSpolečenské centrum pro seniory Prahy 9 v srpnuSpolečenské centrum pro seniory Prahy 9 (Klub seniorů Prosek), Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,www.ssspraha9.cz, mobil: 724 905 785.1.8. 2012 – středaSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Výlet do Ctěnic na zámek s procházkoudo Vinoře – od 10.30 do16.00. Celodenní turistický výlet(sejdeme se na zastávce autobusuč. 302, u stanice metra Letňany)2. 8. 2012 – čtvrtekSpeciální cvičení s prvky jógy - od8.00 do 9.00Vycházka do Zoologické zahrady– od 10.00 do 15.00 (sejdeme sena autobusové zastávce č. 112,stanice metra Nádraží Holešovice)3. 8. 2012 – pátekSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Vycházka s trekkingovými holemi(Nordic Walking) – od 10.00 do14.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)6. 8. 2012 – pondělíSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro senioryDeskové hry pro osoby se ZTPa seniory – od 10.00 do 12.00Cvičení Tai chi – pro seniory(1. skupina) – od 13.00 do 14.00Cvičení Tai chi – pro seniory(2. skupina) – od 14.00 do 15.007. 8. 2012 – úterýSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro seniory– od 10.00 do 12.00Kavárnička pro starší a pokročilévč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.Tréninky paměti; Rožnění na grilu.Angličtina pro seniory– lektorka od 17.00 do 18.008. 8. 2012 – středaSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Výlet do Úval – od 10.10 do 16.00.Celodenní turistický výlet (sejdemese na nádraží Praha-Libeň předpokladnou)9. 8. 2012 – čtvrtekSpeciální cvičení s prvky jógy– od 8.00 do 9.00Vycházka do Botanické zahrady– Skleník Fata Morgana od 10.00do 15.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)10. 8. 2012 – pátekSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Vycházka s trekkingovými holemi(Nordic Walking) – od 10.00 do14.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)13. 8. 2012 – pondělíSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro senioryDeskové hry pro osoby se ZTPa seniory – od 10.00 do 12.00Cvičení Tai chi pro seniory(1. skupina) – od 13.00 do 14.00Cvičení Tai chi pro seniory(2. skupina) – od 14.00 do 15.0014. 8. 2012 – úterýSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro seniory– od 10.00 do 12.00Kavárnička pro starší a pokročilévč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.Tréninky paměti; Rožnění na grilu.Angličtina pro seniory – lektorka od17.00 do 18.0015. 8. 2012 – středaSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Turistický výlet do Roztok u Prahy– od 10.30 do 16.00 (sejdemese v 10.30 hodin na Masarykověnádraží u pokladen)16. 8. 2012 – čtvrtekSpeciální cvičení s prvky jógy– od 8.00 do 9.00Návštěva Muzea čokolády– od 10.00 do 15.00 (sejdeme sev Celetné ulici č. 10, Praha 1,před vchodem)17. 8. 2012 – pátekSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Vycházka s trekkingovými holemi(Nordic Walking) – od 10.00 do14.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)20. 8. 2012 – pondělíSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro senioryDeskové hry pro osoby se ZTPa seniory – od 10.00 do 11.00Cvičení Tai chi pro seniory(1. skupina) – od 13.00 do 14.00Cvičení Tai chi pro seniory(2. skupina) – od 14.00 do 15.0021. 8. 2012 – úterýSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro seniory – od 10.00do 12.00Kavárnička pro starší a pokročilévč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.Tréninky paměti; Rožnění na griluAngličtina pro seniory– lektorka od 17.00 do 18.0022. 8. 2012 – středaSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Turistický výlet do Klánovickéholesa – od 10.10 do 15.30 a z Úvalvláčkem zpět (sejdeme se na nádražíPraha-Libeň před pokladnou)Angličtina pro seniory– lektorka od 17.00 do 18.0023. 8. 2012 – čtvrtekSpeciální cvičení s prvky jógy– od 8.00 do 9.00Turistický výlet do Brandýsanad Labem - od 10.00 do 16.00(sejdeme se na zastávce autobusuč. 385, při východu z metra staniceLetňany)24. 8. 2012 – pátekSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Vycházka s trekkingovými holemi(Nordic Walking) – od 10.00 do14.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)27. 8. 2012 - pondělíSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro senioryDeskové hry pro osoby sezdravotním postižením a seniory– od 10.00 do 12.00Cvičení Tai chi pro seniory(1. skupina) – od 13.00 do 14.00Cvičení Tai chi pro seniory(2. skupina) – od 14.00 do 15.0028. 8. 2012 – úterýSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Speciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 9.00 do 10.00Bazar pro seniory– od 10.00 do 12.00Kavárnička pro starší a pokročilévč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.Tréninky paměti; Rožnění na griluAngličtina pro seniory– lektorka od 17.00 do 18.0029. 8. 2012 – středaSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Turistický výlet do Chval– od 10.00 do 16.00 (sejdeme sena konečné stanici metra ČernýMost u východu)30. 8. 2012 – čtvrtekSpeciální cvičení s prvky jógy– od 8.00 do 9.00Toulky Prahou – od 10.00 do15.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)31. 8. 2012 – pátekSpeciální zdravotní cvičení s prvkyjógy – od 8.00 do 9.00Vycházka s trekkingovými holemi(Nordic Walking) – od 10.00 do14.00 (sejdeme se na autobusovézastávce č. 112, stanice metraNádraží Holešovice)Zájemci o služby:• výuku francouzského jazyka prozačátečníky (od září 2012),• o masérku pro seniory,• o bazar – prodej nového oblečenípro seniorky za nízkou cenu,hlaste se co nejdříve na adreseHarrachovská 422/2, Prosek(mobil: 724 905 785)INZERCESC-320921/10Srpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 13


ŠKOLSTVÍCo se v přípravné třídě naučíš, v prvnítřídě jako když najdešaneb co všechno se dětiv přípravkách za rok naučilyV přípravných třídáchv ZŠ Novoborská právě začalposlední týden školníhoroku. Do třídy 0.A protovcházím s nezbytnou dávkouzvědavosti zjistit, dojaké míry se právě jejichceloroční docházka promítlav celkové adaptabilitě nanové prostředí a nároky. Dozačátku „vyučování“ zbývápár minut, většina žáčkůuž je ve své třídě, působíuvolněně, shlukují se veskupince a cosi důležitéhoprobírají. „Dobrý den,děti.“ „Dobrý den, paníučitelko!“ Jeden z posledníchpředprázdninovýchdnů právě začíná.Prostřídají se všichni. A pěkněnahlas dokazují, že znají např.čísla od nuly do stovky, umějí číslicenapsat na tabuli, hbitě počítajído deseti, určí základní geometrickétvary. Stejně tak pracujís písmenky abecedy, rozlišují krátkáa dlouhá slova, jednotlivé slabiky,bez problému vyjmenují dnyv týdnu, měsíce a rok, orientují sev pohybu ručiček na hodinách. Potomse shromáždí před tabulí a zahudebního doprovodu paní učitelkypředvedou půvabné pásmoříkanek a písniček, které s vervoudoprovázejí i vlastními pohybovýmietudami. Nakonec ještě určujíUž umíme psátnázvy barev a různých předmětůkolem sebe, na které jim paníučitelka ukáže. Jenže tentokrátv angličtině a zcela správně. Notedy, nemůžu si nevybavit vlastní,mnohem pozdější začátky jazykovýchkurzů.A jsme v béčkuPo přestávce zamířím vedle dotřídy 0.B. Tady mně druhý přípravnýročník bez varování předvedeúvodní anglickou konverzacis paní učitelkou, kdy všichni bezproblému reagují na základní kontaktnífráze. Poté se společně usadína koberci a v promyšleném a postupnémstřídání obrázků s nejrůznějšímivýjevy, včetně jejichzakrývání a následného označení,určují jejich obsah. Opět anglicky.A také tady se potom postupně vystřídajíu tabule, píší, už zase česky,naučená slova a povídají si o nich.Ale to už se blíží čas na svačinua děcka v soutěžních dvojicích ještěpředvádějí svou znalost sčítánía odčítání. A jen tak mimochodemmě také seznámí s možnostmi,jakými způsoby se dá na prstechobou rukou nebo prostřednictvímtečkovaných obrázků znázornit tosamé číslo.Od září už sedm třídIndividuální přístup, vhodně zvolenévzdělávací a další aktivitya nepochybně i nadšení a zápalpro práci u obou učitelek ukázaly,jak je právě v přípravných třídáchmožné výrazně zlepšit komunikativnía sociální dovednosti a návykydítěte, rozvíjet jeho jemnoumotoriku i časovou a prostorovouorientaci.„Dobře víme, že ne každé dítě jev šesti letech připravené nastoupitdo základní školy. Proto jsme přesvědčeni,že právě přípravná třídapomůže tam, kde mateřská školauž pomoci nemůže. Mám velkouradost,“ přiznává radní pro školstvíZuzana Kučerová a pokračuje:„Zkušenosti z prvních dvoupřípravných tříd naše očekávánínaplnily. Navíc letos v září můžemena devítce nabídnout v našichZŠ celkem již sedm takových přípravnýchtříd.“Jitka FišerováUmíme počítatZasloužená relaxace14DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


Přípravné třídyv ZŠ Litvínovská 500Najděte si svou Cestičku do školyVŠKOLSTVÍTaké ZŠ Litvínovská 600otevře v září přípravnou tříduZŠ Litvínovská 600 probíhajív průběhu léta stavební úpravy,výmalby, rekonstrukce toaleta nákup hraček, učebnic a didaktickýchpomůcek pro novou přípravnoutřídu, která v září 2012přivítá první žáčky.Ne každé dítě je připravené v šestiletech do základní školy nastoupit.Ať se jedná o sociální nevyzrálost,problémy s udržením pozornosti,hyperaktivitu, logopedické obtížeči prostou potřebu ukotvení kulturně-sociálnícha hygienickýchnávyků, je přípravná třída základníškoly tím správným místem,kde hledat pomoc.Malý počet dětí ve třídě (max. 15dětí), individuální přístup, stravovánía školní družina, postupnézapojování do komunikace s žákyprvního stupně a bezplatná docházka,to vše v rámci přípravy naškolní docházku nabízí v Praze 9přípravné třídy.redNávrhy a realizace dekorací stěn jsou prací Kristýny CílkovéTaké v ZŠ Litvínovská 500 se od letošního září otevírajídvě přípravné třídy. Zpracovaný a schválený je Školnívzdělávací program pro přípravné třídy Cestička do školy.Od letošního května se budujív přízemí školy dvě učebnya jedna herna, dětská šatničkaa kabinet pro vyučující.Na jaře proběhly stavební úpravy,rekonstrukce elektrických rozvodů,v současné době se dokončujedekorace stěn, jejíž návrh a realizaciprovedla bývalá žákyně MgA.Kristýna Cílková, absolventka výtvarnéakademie. Krásný a funkčnínábytek pro předškoláky čekána vybalení a rozmístění, didakticképomůcky, hračky a hry jižjsou připravené pro budoucí maléškoláčky.Více o přípravných třídách nahttp://www.praha9.cz/pripravne-tridy-u-zakladnich-skol.html.redÚpravy v ZŠ Litvínovská 600 jsou v plném prouduNová ředitelka v MŠ U Nové školyDo funkce ředitelky Mateřské školy U Nové školy 637 na devítce bylaod 1. srpna letošního roku jmenována Mgr. Miroslava Karásková.Kreativnímateřskéškoly 2012Mateřská škola Veltruskáa společnost Dodavatelskýservis s. r. o. si vás dovolujípozvat 9. 10. 2012 od 10.00do 18.00 hodin a 10. 10. 2012od 9.00 do 18.00 hodinv areálu Mateřské školyVeltruská, Praha 9-Prosek,Veltruská 560na prodejní výstavuhraček, didaktických pomůcek,výtvarného materiálu a knih proděti předškolního věku, dálevybavení pro mateřské školy,školní družiny a dětské kluby.Další informace na www.kreativnimaterskeskoly.cz(vstup na prodejní výstavuzdarma)Srpen 2012Vodní svět s TEREZOU6. a 7. třídy ze ZŠ Litvínovská 600 s organizací TEREZA navštívily jednotlivě Prokopskéúdolí s tématem Vodní svět. Název TEREZA je vlastně zkratka TERÉnní ZÁkladna,kterou organizace měla v Prokopském údolí.Sraz s lektorkami byl vždy naSmíchovském nádraží, odkudjsme se vydali motoráčkem do Holyně,kde naše poznávání Prokopskéhoúdolí začalo.Na úvod jsme si připomněli pravidla,jak se chovat v chráněnéoblasti, a vyrazili poznávat tamnírostliny a živočichy.Dostali jsme dopis od „kamaráda“blešivce potočního žijícího v Dalejskémpotoce, který nám popsalradosti s kamarády, ale také jaké toje, pokud dojde ke znečištění vody.Podle klíče jsme poznávali rostlinya některé se nám podařilo i najít.Obdivovali jsme uložení hornin,zamýšleli jsme se, jaký dopad máa může mít zastavění údolí obytnýmidomy nebo chatami. Vodav Dalejském potoce měla 15 °C– škoda, plánovali jsme totiž, žepři objevování těch nejmenšíchobyvatel potoka se budeme broditpotokem – nevyšlo to, a tak jsmealespoň z břehu zvedali kamenya síťkou se snažili ulovit schovávajícíse živočichy a pomocí klíče určovat,co jsou zač. Pak jsme je zasepustili zpět do jejich domova.Prokopské údolí je oázou klidua přírody uprostřed Prahy. Exkurzetam trvala něco kolem tří hodina byla shrnutím i doplněním a oživenímlátky zeměpisu a přírodopisuze 6. ročníku.Text a foto:Hana ŠtěpánkováDEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 15


DOPRAVAPražskou MHD čekají od září velké změnyVeřejnou dopravu v hlavnímměstě čekají od zářírozsáhlé změny. Dojde kezrušení několika tramvajovýchlinek a redukovánabude i síť autobusů.Zároveň s tím vznikne síťpáteřních linek s kratšímiintervaly. Provoz metra aniželeznice se měnit nebude.Cílem optimalizace linek povrchovéveřejné dopravy je vzniktzv. sítě metropolitních linek. Vzorembyly úspěšně provedené optimalizaceve městech Berlín, Hamburknebo Mnichov v poslednímdesetiletí.TramvajeV tramvajové síti dochází předevšímk těmto změnám:• omezení nabízené kapacity natramvajových tratích do Ďáblic,k Vozovně Kobylisy, v ulici Trojskáa v ulici Zenklova• reorganizace tramvajové dopravyve východní části Prahy (sjednocenínástupní hrany v termináluŽelivského ve směruna Palmovku při zrušení málovyužívaného spojení Strašnice– Vysočany a zavedení novéhospojení Vysočany – Vinohrady;snížení nabízené kapacity natramvajových tratích v ulici Černokosteleckáa Koněvova)• optimalizace oblasti Holešovic(omezení provozu tramvajovýchlinek na Libeňském mostěa okolo Pražské tržnice, vzniknového rychlého spojení oblastiOrtenova náměstí na NáměstíRepubliky i Václavské náměstí)• posílení úseků s překračovánímkapacity (oblast Žižkova, Letné,Karlína)• dílčí omezení na tramvajovýchtratích do Modřan (pouze večera o víkendu) a na Barrandov(pouze v ranní špičce pracovníhodne)• nové přímé spojení z Letnépřes Malou Stranu do oblastiSmíchova, propojení NáměstíRepubliky s uzlem Malostranská(požadavek Městské částiPraha 1)zatraktivnění spojení z oblasti•Braníka a Podolí na Václavskénáměstí jako alternativa k silnězatížené lince metra C (v kombinacis návaznými autobusovýmilinkami, viz autobusy)a také k velmi zatíženému úsekumetra B• posílení oblasti Nuslí, Albertova(propojení areálu ČVUT) a novépřímé rychlé spojení ze Spořilovana Karlovo náměstí a Národnítřídu jako alternativa k metru Ca také k silně vytížené tramvajovétrati v Bělehradské uliciPáteřní tramvajové spoje, mezikteré budou patřit linky 3, 9, 11,17 a 22, budou mít ve špičce intervalčtyři minuty. Tři z nich aleuž nyní takové intervaly nabízejí.Mimo špičku budou jezdit po pětiminutách, o víkendu každých 7,5až deset minut.Kromě páteřních linek vznikajítaké páteřní svazky linek, kdy v určitémúseku dvě společně jedoucílinky mají vzájemně koordinoványintervaly a jízdní řád tak, abydohromady měly srovnatelnounabídku spojů jako páteřní linka.Těmito svazky jsou linky 1+25,5+26, 10+16 a 12+20.Nová metropolitnísíť autobusůCelkem 38 autobusových linekbude nově zařazeno mezi takzvanémetrobusy, které budou mít vešpičce interval šest až osm minut.Mimo špičku pak budou jezditkaždých 15 až 20 minut. Některélinky už v těchto intervalech v současnostijezdí.Na metrobusy budou nasazenypředevším kloubové vozy. Mezimetrobusy budou patřit mimojiné spoje číslo 119, 136, 177, 180či 197.Největší nárůsty přitom zaznamenalytzv. tangenciální linky – tyspojují především okrajové částiměsta a nabízejí určitou „zkratku“těm cestujícím, pro které je cestapřes centrum nevýhodná.Změny autobusů naseverovýchodě PrahyV severovýchodní části Prahyproběhla hlavní část optimalizacelinek v roce 2008 spolu s prodlouženímlinky metra C do Letňan,proto nyní dochází jen k dílčímúpravám, případně k vyhodnocenírealizovaných úprav. V severovýchodníčásti Prahy tvoří síť metrobusůlinky 102, 112, 136, 140,144, 158, 177, 183, 195 a 200.Vzhledem k nízkému využití linky152 večer a o víkendu je její provozomezen na pracovní den do cca 20hodin, v oblasti Bohnic nabízejídostatečnou kapacitu a intervalyostatní linky, do Čimic je o víkendurozšířen provoz linky 183. Nazákladě přepravních průzkumůdochází k prohloubení koordinaceintervalů linek 102, 144 a 200s ostatními linkami v oblasti Bohnic.Zároveň je na základě požadavkůměstských částí Praha 8a Praha-Ďáblice v pracovní deni o víkendu rozšířen provoz linky202, která je ze Kbel prodlouženana Černý Most.Linka 185 je vedena i ve směru docentra přes terminál Letňany, v úsekuLetňany – Palmovka je v provozujen polovina spojů ve špičkách pracovníhodne (v tomto úseku nabízídostatečnou kapacitu linka 140).I přes určité omezení spojů na lince185 dochází díky lepší koordinacis linkou 302 ke zkrácení intervalův úseku Kbely – Letňany.S ohledem na nízké využití linky186 v úseku Satalice – Kbely je tatolinka zkrácena do trasy Hloubětínská– Satalice, což zároveň nabízírychlejší spojení do centra s přestupemna metro B v Hloubětíně.Úsek Nádraží Holešovice – Letňany– Bakovská je zajištěn novoulinkou 201, spojení Černý Most– Satalice – Kbely – Avia Letňanyzajišťuje prodloužená linka 202v odpovídajících provozních parametrech.Pro spojení ze Satalick metru C je možno využít stávajícírychlé spojení linkou 269 doLetňan nebo vlaky S3 na Hlavnínádraží.K nové síti metropolitních linek seještě budou moci vyjadřovat městskéčásti. Koncem roku město Prahasystém vyhodnotí a případněod ledna upraví.Se změnami Praha 9nesouhlasí„K návrhu dopravních opatřenísouvisejících se zavedením metropolitnísítě linek Pražské integrovanédopravy, které schválilaRada hl. m. Prahy, se bohuželMěstská část Praha 9 nemohla vyjádřit,“konstatuje radní pro dopravua životní prostředí Prahy 9Tomáš Holeček. „Řada změn námpřipadá nesmyslných. Napříkladtramvaj číslo 3 – kromě toho, žehistoricky patří do Vysočan – jedosud jakousi páteřní linkou spojujícíHloubětín a Vysočany s centremPrahy. Její trasa na devítcevede Poděbradskou ulicí, která sev posledních letech raketově rozvíjía vzhledem k počtu lidí, kteřízde dnes žijí, je současný stav spojůměstské hromadné dopravy,jejich intervaly i počet zastávek jižzcela nevyhovující. S Magistrátemhl. m. Prahy jednáme o rozšířenístanic MHD. Například v prvníetapě rekonstrukce tramvajovétrati v Poděbradské vzniknev oblasti Nové Harfy nová tramvajovázastávka. Nová dopravníopatření v souvislosti se zaváděnímmetropolitní sítě linek PID,tak jak jsou prozatím schválena,jsou podle našeho názoru krokemvzad a budeme usilovat o takovézměny, které i obyvatelům Prahy9 přinesou avizované zkvalitněnícestování městskou hromadnoudopravou.“Text a ilustrační foto: mk16DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


PRPrázdniny s chutí čerstvého mléka a čokolády v kraji MozartaPředstavte si, že si jen taklenošíte na čerstvém horskémvzduchu se stéblemvoňavé trávy na rtecha štíty Alp za zády. Z dálkyse ozývá bučení krava v nedaleké salaši vyrábíz jejich mléka místní hospodářlahodný sýr. Sen?Nikoliv. Léto v Salcbursku,ideálná dovolená.Hory a louky, to je místní příroda.Na Salcbursku se nacházípřes 550 horských pastvin, procházkypo stezkách mezi nimi jsoutou nejlepší meditací pro všechny,kteří si chtějí odpočinout od městaa utíkají na venkov. Horské klimaje příjemné i v prázdninových měsících,kdy jinde v nížinách panujínepříjemná vedra.Region Hochkönig se nachází podstejnojmenným horským masivem,který se tyčí do výšky bezmálatří tisíc metrů nad mořem.Tři vesnice – Maria Alm, Dienten,a Mühlbach se krčí v malebnémúdolí pod skalnatými obry. Oblastje protkána 340 km turistickýchstezek a cyklotras všech stupňůobtížnosti.Krajině dodávají specifický rázvšudypřítomné pastviny. Na nekonečnýchhektarech se pase dobyteka vzduchem se nese konejšivávůně bylinek. Některé pastvinyjsou přístupné pro dětské kočárkya dá se na ně snadno přijet po lesníchcestách. Na pastvinách čekajína děti zvířata k pohlazení, prolézačkyz přírodních materiálů, koupání.Dětské stezky doprovází různépříběhy. Na některé pastvinyvedou i stezky pro horská kola, najiných se konají kulturní akce.TIP: Cestu do centra této destinacesi nespletete. Ze Salcburkuzamíříte po A10 ve směru naBischofshofen a během 40 minutjste v srdci turistického ráje Salcburska.Dovolená s chutímístních specialitUž dávno odzvonilo časům, kdy sichudí Češi vozili do zahraničí vlastníjídlo. Oblast Hochkönig nabízícelou řadu jedinečných místníchspecialit za příjemné ceny. Byl byhřích je neochutnat. Na gastronomickouvycházku vám doporučujemevydat se po cestě zvané Viaculinaria.Tras je tady celkem sedm, klikatíse mezi pastvinami, po pár kilometrechvždy turisty zavedou doněkteré ze speciálních certifikovanýchhospůdek. 184 podniků nabízínevšední kulinářský zážitekpředevším milovníkům ryb, piva,sýrů, šnapsu, masa nebo cukrářskýchvýrobků (více na www.viaculinaria.com/cz/).TIP: Lahůdky, které se dají ochutnatcestou po salcburských pastvinách,posbíráte cestou i do originálníkuchařky. Na pastvináchdostanou turisté v každé salaširecept včetně tipů na přípravu odsamotných obyvatel salaše. Nabídkazahrnuje studené pochoutkyjako sýr naložený v oleji, odvážnáhlavní jídla, ke kterým patříi noky s roztaveným sýrem, selskévepřové pečené s bramboramia ředkvičkovým salátemnebo oblíbené borůvkové knedlíky.S každou túrou sbírka receptůvzrůstá a nakonec z ní vzniknemalá kuchařská kniha. Kartičkys recepty jsou spojeny koženýmřemínkem a doplněny mapkou zedřeva. Na druhou stranu kartičekse dají zaznamenávat poznámkyo nejhezčích vzpomínkách z výletů,tím se stává z kuchařky osobnícestovní deník.Mezi jamkamipo zeleném trávníčkuOkolo vás se rozprostírají nádhernéscenérie, tvář vám hladí jemnýhorský vánek a hudbu cvrčků občaspřeruší ťuknutí odpalovanéhogolfového míčku. A že se vám odpalnepovedl? Nevadí. Na dopadajícímíček možná ani nedohlédnete,protože vás zaujme místnípříroda. Takový je golf na hřištíchGolf Alpin.Okolo Salzburgu je na 60 hotelůpro golfisty. Lehce se tedy můžestát, že budete odpalovat na úpatíledovce nebo z vysokohorské bažiny.Začátečníci se naučí v golfovýchškolách a akademiíchsprávně zacházet s holemi a bílýmmíčkem. Ti, kteří mají s golfemzkušenosti, si zde mohou zdokonalittechniku hry.TIP: V květnu 2012 otevřelav St. Johann-Alpendorf své bránynávštěvníkům devítijamkové golfovéhřiště a devítijamková cvičnálouka.CESTOVÁNÍNádherný výhled na jezero Fuschlseesi vychutnáte z novéhodevítijamkového hřiště GolfclubWaldhof.Přímo před branami Mozartovaměsta Salzburku se nachází jedenz nejstarších klubů Rakouska, Golf& Country Club Salzburg. Se svýmivíce než dvě stě let starými stromypředstavuje toto devítijamkovézařízení opravdový hřeb mezi rakouskýmigolfovými hřišti.Salzburk – město Mozarta,hudby, historie a tradicSrdcem tohoto kraje je barokníměsto Salcburg, rodiště WolfgangaAmadea Mozarta. Město je dějištěmasi čtyř tisíc kulturních akcíročně. Proto se mu také přezdíváJeviště světa. Nejznámější z nich jeSalcburský festival vážné hudby.Salcburg je plný překrásné architektury.Největší skvosty nejlépepoznáte, když se vydáte po některéz prohlídkových tras. Nejznámějšívede od Zámku Mirabel kolemZemského divadla a Domu Mozartovýchrodičů, přes řeku Salzach pomostě Makartsteg. Znají ho hlavněmladí lidé. Zamilované páry na zábradlímostu připevňují visací zámkya tím si pojišťují svou lásku.Dominantou Salzburgu je historickáPevnost Hohen Salcburga pohled na ni vás provází po celoudobu vyhlídkové trasy. Ta vedekolem Mozartova rodného domu,okolo Staré radnice, přes Rezidencisídelních knížecích arcibiskupů,Mozartovo náměstí, Salcburgskýchrám a jeden z nejstarších hřbitovůsvěta – Hřbitov sv. Petra.Salzburg není jen historie a architektura.Je to také regionálníkuchyně a nepřeberné množstvíkavárniček, odkud je pohled naměsto ještě příjemnější.A jakápak by to byla návštěva Salzburgu,kdybyste si k dobré kávěnedali nejproslulejší místní zákusek– Mozartovy koule. Ty pravé sedělají ručně a dostanete je jen tady.TIP: Salzburg je známý také svýmpivem. Místní pivovarnictví má600letou tradici a po celém městěfungují desítky rodinných pivovarů.Nejznámější značkou je asiSalcburgský Stiegl. Pivovar bylzaložen již v roce 1492.PRSC-321030/59Srpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 17


18KULTURAGalerie 9Sokolovská 324/14Praha 9Otevřeno v pondělí až čtvrtek od 10do 19 hodin, vstup volný. Objednávkyhromadných návštěv na tel. 236041 292, objednávky komentovanýchprohlídek na tel. 737 540 969.Stejnojmennou výstavupřináší Galerie 9 od2. srpna do 4. září.Již v době studia – ve spoluprácise spolužákem Petrem Zvoníčkem– se utváří jeho celoživotnítvůrčí téma s názvem Grotesknídestiláty. Obecné zásady Groteskníchdestilátů jsou definoványPetrem Zvoníčkem již koncem šedesátýchlet v manifestu Postblitismua později dále rozvíjeny – v devadesátýchletech pak doplněnyJan Kronus• 14. 9.1947 v Měcholupechv okrese Louny.• Žije a pracuje v Praze.Absolvent studia výtvarnévýchovy (1965–1969)na Pedagogické fakultěUniverzity Karlovy vPraze (žák profesorů CyrilaBoudy, Karla Lidického,Miroslava Míčka a MartinaSalcmana).Jan Kronus:Groteskní destilátyTřináctá komnata, olejtématem Imaginární optografie.V průběhu let vznikají práce a projektyJana Kronuse v různých oblastechuměleckých aktivit. Vedlekreseb, olejů a grafiky jsou toi plastiky ze dřeva a kamene, různéobjekty, malovaný nábytek, textya fotografie. V použití výtvarnýchtechnik převládá olejomalba naplátně. Velice často ve své práci využívátaké kresbu perem, případněi v kombinaci s jinou grafickoutechnikou. Přes různé tematické„výlety“ (cyklus krajin, abstraktníkompozice) dominuje jeho tvorběMalí hudebnícirozezněli BalabenkuZávěrečný koncert Hudební školy Yamaha Knoflíkpod širým nebem se konal ve středu 20. června.DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Na hřišti Na Balabence se sešližáčci všech oborů, lektorkyvšech poboček, rodiče, přáteléKnoflíku, kamarádi. Jak se již stávátradicí, nevyhnuly se nám kapkydeště, přesto ale koncert byl,vlastně také tradičně.Koncert je milým setkáním, hudebníoslavou celého knoflíkovéhoroku, života na Balabence, ukázkoutoho, jak nám „rostou“ žáčci.Vždyť Robátka z prvních koncertůKnoflíku hrála nyní na keyboardy,flétny… S radostí se přidaly i dětiz knoflíkových školiček, se kterýmijsme se loučili. Na cestu do velkéškolky jim hráli společně slavnostnífanfáry malí keyboardisté.Byl to moc fajn knoflíkový rok.Na všech pobočkách se sešli milírodiče i pilní žáčci. Byť jsme seloučili, nový rok je v plném proudu,chystají se rozvrhy, tisknouletáky, objednávají pomůckya chystají se nové obory pro maléi větší (kytary, flétny, pop zpěv…)i osvědčené programy již od věkučtyř měsíců.Na shledanou v září, v novém knoflíkovémYamaha roce 2012/2013.Více informací naleznete na www.yamahaknoflik.webnode.cz nebona www.kmcknoflik.cz.Eliška Kasinováfigurální vyjádření. Pro všechnatvůrčí období pak je zcela typickýsymbol ženy, stále znovu a znovupodrobovaný laskavé „destilaci“...Se zobrazovanou skutečností alezachází volně – vše je vždy podřízenonosné myšlence a původnímuzáměru, nikoli kalkulaci promožná následná vylepšení. Tvůrčísmysl má proto jen zase další nová„destilace“ tématu.Jeho práce jsou zastoupeny v soukromýchsbírkách doma i v zahraničí.ekKnihovnyPrahy 9o prázdnináchKnihovna ProsekMěšická 3/806Praha 9-Prosektel.: 286 881 064Otevírací doba:pondělí: 13–19 hod.úterý: 9–16 hod.středa: 12–19 hod.čtvrtek: 12–19 hod.pátek: 9–16 hod.Knihovna VysočanyZbuzkova 34/285Praha 9-Vysočanytel.: 283 893 593Otevírací doba:pondělí: 13–19 hod.středa: 12–19 hod.pátek: 9–16 hod.Kreativní dílnaZastav se a tvořDílna je určena pro všechnyvěkové kategorie, tvořímezde pro radost, zábavu, štěstí,harmonii, uklidnění. Za krátkoudobu můžete z obyčejnýchvěcí vytvořit neobyčejné, nachvilku se odreagovat od denníhoshonu a ještě si odnéstvlastní umělecké dílo. Vždy vestředu od 17 do 19 hodin.O prázdninách…8., 15., a 22. srpnaDámský klubOd 19 do 21 hodin15. srpnaProgram bude uzpůsoben momentálnímurozhodnutí účastníků,vždy bude k nabídce:• fi lcování/mokrá i suchámetoda• práce s fi lcem/šití• drátkování/inspiracevýstavou• korálkování• práce s papírem/vitráže/papírový věnecK účasti na dílně se nemusíteobjednávat.PohádkyNa DvorečkuNa oblíbenéPohádky naDvorečkumůžete vyrazitse svými dětmitaké v srpnu.Představeníse uskutečnív Jandově 4v Praze 9-Vysočanechvždy od 16.00.22. 8.O kohoutkovi a slepičceMalé divadélko Praha29. 8.Jak šel pejsek do školyDivadélko RomanetoSrpen 2012


KULTURAZámecký areál Ctěniceotevřel své brányME ve fotbaleEURO 2012Muzeum hlavního města Prahy zahajuje činnost v zámeckémareálu Ctěnice, Praha 9-Vinoř, Bohdanečská 1.Večerníček Chaloupka na vrškua jiné pohádky z ateliéru ŠárkyVáchové.Výstava připomíná lidové obyčejei kouzlo lidového řemesla, venkovskýživot v 19. století plynoucíměsíc po měsíci v souladu s měnícíse přírodou. Vernisáž se uskutečnív sobotu 25. srpna ve 14 hodin nazámku v prvním patře.Poutavá expozice nabídne 150 originálníchloutek a dekorace z vícenež 25 českých pohádek. Maléi odrostlejší návštěvníky provedehistorií a vývojem animovanýchpohádek, které u nás mají dlouhoua úspěšnou tradici, připraveno jepromítání filmů a tvořivý workshop,ve kterém si děti budou mocivyzkoušet malování a výrobu loutek,animaci a další pozoruhodnéčinnosti spojené s filmem a loutkami.„Rádi bychom představililoutkářské umění z bezprostředníblízkosti, pozvali návštěvníky dosvěta fantazie a kouzelných příběhů.Připomeneme večerníček22. Svatováclavská pouť na ProsekuVýzva pro stánkařea ostatní prodejce22. Svatováclavská pouť na Proseku se koná 22. a 23. září 2012.Registrace k prodeji začíná od 13. srpna, vždy od pondělí do pátkuod 9.00 do 15.30, tel.: 773 564 885, 608 221 355.Všechny informace vám sdělí fi rma REBE Consulting s. r. o.Pouze tradiční pouťové zboží a občerstvení!Chaloupka na vršku, Vánoční koledy,seriál Kostičky, Pinocchio,Paní Bída a další oblíbené tituly.Svým zaměřením a pojetím je tatovýstava vskutku ojedinělá, koncipovanátak, aby zaujala, pobavilaa přilákala rodiny s dětmi, mateřskéa základní školy i širokouveřejnost,“ konstatuje autorkavýstavy Jana Sommerová, kteráv předcházejících letech realizovalaúspěšné výstavy Jak se oblékajípohádky a Česká filmová loutka.Výstava trvá do 3. února 2013.Více na www.muzeumprahy.cz.redJednu z prvních jedinečných publikací,které připomínají nejdůležitějšígóly a události EURO2012, převzali od NakladatelstvíOlympia fotbalisté SK Praga Vysočany.V knize najdete kompletníservis od kvalifikace až po výsledky.Její cena je 449 Kč, k dostání jev síti knihkupectví, na internetovýchstránkách www.iolympia.cznebo v prodejně Olympia Vaníčkova2, Praha 6-Strahov.red3. Vysočanská pouť... se koná 1. a 2. září ve Vysočanech, Kovanecké ulici– bývalé škvárové hřiště před parkem Podviní. Doprava:metro B, stanice Českomoravská.Foto: Vladimíra MarianovskáProgram na pódiu:sobota 1. září14.00 FIAKR spolek emeritníchumělců pražských, originálníhudební těleso, které osobitýmzpůsobem interpretuje staropražskéa české lidové písničky14.40 O Karkulce– Divadélko VYSMÁTO – loutkovédivadlo Aleše Bílka15.30 FIAKR16.15 WALDA MATUŠKA revival– přijďte zavzpomínat na legendučeské hudební scényPouťové atrakceObčerstveníVysočanskou pouť pořádá Městskáčást Praha 9 ve spolupráci s fi rmouHelfer a synové.Změna programu vyhrazena.Srpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 19


KULTURAFolkové Podviní 2012aneb když slunce a múzy tančí na strunáchsvatý Petr stál při nás. Sluníčkoudělalo výjimku a jakoImalý zázrak, jen pro toto odpolednea večer, nahradilo nekonečnémraky a nemilosrdně padajícívodu. A o spojení krásného počasís krásnou hudbou se už postaraliumělci nad jiné povolaní: TLUPATLAP, Vašek KOUBEK, MartinaTRCHOVÁ a TRIO, PETR KA-LANDRA MEMORY BAND.A závěrečnou zlatou tečku letošníhoročníku se stala skupina NE-ZMAŘI. Její společné vystoupenís legendou trampské písně MikimRYVOLOU naplnilo kamennéhradiště neopakovatelnou atmosférou.Lidé stáli těsně kolem pódiaa zpívalo se nejen u mikrofonů,ale i všude kolem. Magickýmprostorem hradiště letěly k nebievergreeny Hoboes i další písněbratří Ryvolů. Wabi i ostatní trempovéu nebeských ohňů, drhli nepochybněsvé kytáry a banja spolus námi, jen o pár tónů a pater výš.Co více si přát, co více psát o tomtokrásném večeru? Desátý ročníkFolkového Podviní máme ještědaleko před sebou, ale kouzelnějšíkonec devátého je těžké si představit.Na viděnou za rok, přátelé!dr. Otto SeplFoto: Konstantin a OttoCelá fotogalerie nawww.podvini.czO tom, že se devátý ročník folkového festivalu skutečněvydařil, hovoří fotografie lépe než jakákoli slova.Dětský denSokolana ProsekuSokolové na Proseku připravilive středu 6. června dětský den.Malé děti s rodiči si hrály na zahradě,předškoláci a starší děti závodilina koloběžkách. Text a foto: om20DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


správy První českomoravské byly postaveny na desetihektarovém pozemku v katastru Libněv blízkosti Rakousko-uherské státní dráhy.Továrna přilákala do Libně a Vysočan další dělníky, kteří se zabydleli v jejím okolí. V roce 1888 se začala stavět nová škola. Původní dvoutřídka na Královské třídě už pro 503 žákůnejen z Vysočan, ale i z Proseka z roku 1880nedostačovala. Nově postavená třípodlažníškola na návrší nad obecním úřadem zahájilavyučování v listopadu 1890. Měla šest tříd,kabinety, kreslírnu, školní kapli, sborovnu,ředitelnu a byt pro školníka. V roce 1890 měla škola 466 žáků. Dnes slouží tato historická budova anglickému gymnáziu. Dalším rozsáhlým podnikem, který Vysočanyposunul o další krok k podobě města, byla Parostrojní mlékárna ve Vysočanech založenáBedřichem Freyem v roce 1896. Freyova mlékárnazásobovala mléčnými výrobky téměř celou Prahu, v jejíchž různých částech mělasklady. Mléko, smetana a máslo bylo také roznášenopo jednotlivých domech. V tomtéž roce (1896) byly Vysočany spojenys Prahou tramvajovou dráhou, což byl ne-sporně jeden z klíčových momentů rodícíhose města. Křižíkova tramvaj jezdila po linceFlorenc–Karlín–Libeň–Vysočany, byla osm kilometrů dlouhá a v Praze, kde dosud jezdilakoňská tramvaj, byla první tramvajovou linkou. Rok 1896 se stal vrcholem rozvoje vysočanskéhoprůmyslu v druhé polovině 19. století. Z pracovního pobytu u T. A. Edisona ve Spojenýchstátech, kde byl ředitelem vývojovýchkanceláří a laboratoří, a po čtyřleté šéfkonsev továrnách nepracovalo naplno. I tak alebylo v Libni, Vysočanech, Střížkově, Proseku a Hloubětíně přes 250 mrtvých a téměř 500raněných. A tak průmyslová oblast Vysočan a Libně dostala v poválečných letech zcela novou tvář.Pobořené tovární objekty byly opraveny nebo dostavěny, většinou tak úplně změnily podobu.Nové sídliště pro 33 000lidí se budovalo odpoloviny šedesátých let na Proseku. Proseckésídliště mělo uspokojit velkou poptávku pobydlení a mnoha lidem dalo to, po čem toužili– vlastní bydlení. Světlým okamžikem v betonovém a jakobynahodilém uspořádání šedivých paneláků na zhruba dvousethektarové ploše byla asidvacetihektarová nezastavěná plocha, z kterépozději vyrostl park Přátelství s vodotečí a jezírky.Nevyplnil sice celou plochu, jen o něco víc než polovinu. Zato ale vnesl do betonové šedi oázu zeleně, klidu a pohody.Zároveň byla postavena i komunikace spojující Vysočany s Prosekem – vysočanská estakáda.Na svou dobu se jednalo o moderní sil- niční spojku postavenou v letech 1965–1966vesměs na sloupech, která se stala jednouz pražských dominant. Na konci sedmdesátých let vznikly nové urbanistické projekty na přestavbu Vysočan. Následujícídesetiletí vneslo do Vysočan velmi čilý stavební ruch. Asanaci podlehla téměřcelá severní strana Sokolovské ulice (a některé stavby na protější straně), včetně nízkýmidomky zastavěného prostoru v širokém pásu od Rokytky až k Jandově ulici, Freyovy ulicea okolí, dnešního náměstí OSN a dalších.A pak se Vysočany, osvobozené od zchátralých a zdevastovaných domů, otevřely zcelanovému urbanistickému řešení.Městská část Praha 9 – tím je myšleno území Vysočan, Proseku, Hrdlořez, části Libně, Střížkova, Hloubětína a Malešic – prožívá postránce společenské a urbanistické bouřlivývývoj už od poloviny 19. století. Z idylickéhovenkova začátku 19. století se během padesátilet staly Vysočany významným průmyslovýmměstem, které se v dalším čtvrtstoletí ještěrozrostlo. A po připojení k Praze utvrdilohlavnímu městu postavení průmyslovéhocentra českých zemí. Spolu s Vysočany se proměňovala i sousedníkatastrálníúzemí. Urbanistická stagnacepo druhé světové válce trvala do osmdesátýchlet. Pak se během dvou desetiletí začala tvářměstské části výrazně měnit. Z předměstskézanedbané čtvrti se na asanovaných místechobjevily architektonicky zajímavé obytnédomy a skleněné paláce různých společností(Sokolovská ulice a okolí), O2 arena, GalerieFénix a Hotel Clarion. Sokolovská ulice sestala vzorovou komunikací se zatravněným kolejovým svrškem. Další urbanistická etapařeší území, kde dříve stávaly tovární objekty,a některé další lokality. Dokonce i prosecké sídliště dostává podobuskutečného města. Dvě nové stanice metraelegantně propojily Prosek s centrem Prahy. Revitalizovaný park Přátelství zve k příjemnýmprocházkám nebo posezení s pohledemna klidnou vodní hladinu, vodní kaskády nebohravé fontánky. Na hlavních ulicích vyrostlypaláce. Další zajímavé i odvážné urbanistické projekty,zahrnující lokality vzniklé asanacíbývalých továrních objektů, jsou zpracoványna dalších patnáct let dopředu. Taková je situacednes.Miroslav Kuranda Seznamte se:Městská část Praha 9Městskou část Praha 9 tvoří Vysočany, Prosek a Hrdlořezy a části území Libně,Střížkova a Hloubětína. V minulémvydání Rokytky jsme si je začali blížepředstavovat a pokračovat budeme i nyní.Druhou polovinu 19. století ve Vysočanech a Libni ovlivnila především železniční doprava.Území současné městské části protnuly dokonce tři dálkové železniční tratě. V roce1872 do Neratovic, Kralup a Turnova. O rok později dráha spojující Vídeň s Berlínema v roce 1877 státní dráha, jejíž trať vedla z Olomouce do Prahy a Drážďan. Spojení Vysočana Libně s ostatní Evropou třemi tratěmi se stalo důležitým momentem pro industrializacizdejší původně jen zemědělské krajiny, kde se pěstovala vinná réva, obilí, brambory a řepa cukrovka. Na území Vysočan byly vybudovány vinné sklepy bratří Tauberů (1871), kam se dováželo víno z celé Evropy. Tady se zpracovávalo, stáčelodo lahví a distribuovalo obchodníkům. První českomoravská továrna na strojev Praze byla založena v roce 1871. Vyrábělastroje a zařízení pro potravinářský a chemickýprůmysl, železné konstrukce, lokomotivy, lodě a zemědělské stroje. A to i přesto, že v sousedním Karlíně už od roku 1854 prosperovalastrojírna Daněk a spol. specializovaná na zařízení cukrovarů. Výrobní haly a sídloČíslo 8/2012Ročník L 224 221


struktérské zkušenosti ve švýcarské továrněna vícefázové generátory Oerlikon se do vlastivrátil Emil Kolben. A založil ve Vysočanechvlastní elektrotechnickou továrnu Kolben a spol. Kolbenův elektrotechnic-ký podnik byl od počátku vybaven výhradně elektrickýmistroji na třífázový proud. (Kolben byl za-stáncem a průkopníkem střídavého proudu,na rozdíl od Edisona a Křižíka. Také veškeré městské elektrické vybavení v Praze používalostejnosměrný proud.) Po dvou letech, kdy Kolbenova továrna byla schopna vyrábět motorydo 1500 kW, vyvážet je i do průmyslověvyspělých zemí Evropy a pracovat na zakázcena generátory pro novou elektrárnu pro Prahu,budovanou v Holešovicích, se původněnevelká továrna významně rozšířila.Rozrostly se i Vysočany. V polovině 19. stoletíbylo ve Vysočanech 58 domů, v nichž žilo 644 obyvatel. V roce 1900 tady žilo už 4365obyvatel, kteří bydleli ve 178 domech. V průběhujednoho století se na území, kde zpočát-ku bylo zhruba deset usedlostí či dvorů v širokémúdolí Rokytky a pak souvislá linie domků a chalup na jejím pravém břehu pod vysočanskoutvrzí, byly postaveny několikapatro- vé domy, které již vytvářely ulici, kde mohlajezdit i tramvaj. V přízemí domů byly kupeckékrámy a obchody, drobné dílny a živnosti poskytující služby a hostince. Zdravotní péčizajišťovala nemocnice a obecní a školní lékař,lékárník a několik porodních babiček. Školaměla deset učeben a navštěvovalo ji okolo700 žáků. O nezaměstnané pečoval ústav prozprostředkování práce s vlastnístravovnou.V průběhu druhé poloviny devatenáctého století tady rozkvetla i spolková a hlavně kulturníčinnost. Od roku 1874 působila ve Vy-sočanech Národní beseda a divadelní spolekLubor. Na podzim roku 1889 byla založena tělocvičná jednota Sokol Vysočany. Zpěváckýspolek Záboj, pak další divadelní ochotnický spolek Osvěta, hudební spolek Lyra. Spo-lek svobodných střelců, Spolek vojenských vysloužilců, sportovci založili Spolek velocipedistů,zápasnický spolek Bína a fotbalové kluby S.K.Vysočany a Slavoj Vysočany. Dále tu působily vzájemně se podporující spolekVousáč, Baráčnická jednota a zejména Sbordobrovolných hasičů. Činnost se vyvíjela v sálechhostinců, jen spolek Osvěta si vybudovalsvé „kamenné divadlo“ – stánek múz v Čechově(tenkrát Zbuzkově) ulici.Vesnička Vysočany se během jednoho století,zejména v průběhu jeho druhé poloviny,proměnila na město se všemi městskými atributy.A tak na konci 19. století se obecní zastu- pitelé Vysočan právem hrdě obrátili na císařeFrantiška Josefa I. s žádostí o povýšení jejichobce na město. Císař František Josef I. výnosemz 27. srpna 1902 jejich žádosti vyhověl. Od té doby mají Vysočany také městský znak. V roce 1910 měly Vysočany 6888 obyvatel,blížilo se desáté výročí povýšení obce naměsto a Vysočanští začali s přípravami oslav jubilea tím, že zahájili stavbu nové budovy radnice. Majitel pozemku, na němž mělo býtpostaveno východní křídlo, však nakonecodstoupil od slibu, že jej poskytne, a radnice zůstala nedostavěná. Přesto byla v lednu 1912 slavnostně otevřena a svému účelu slouží dosud,s dostavěnou chybějící částí.Ještě před vypuknutím první světové válkyna úpatí proseckého svahu vyrostl moderníareál několikapodlažních výrobních objektůFrantišek Odkolek, a. s., parní mlýn a továrnana chléb ve Vysočanech. Fungovala až doroku 1994.Průběžně spolu s růstem mezinárodníprestiže Kolbenovy továrny se rozšiřoval i jejívýrobní komplex, stavěly se další provizorníhaly, vznikaly nové skladové plochy apod. Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol., se v roce 1921 sloučila s První českomoravskou továrnou na stroje (Českomoravská-Kolben, a. s.) a v roce 1927 fúzovalas karlínskou Daňkovou strojírnou (Českomoravská-Kolben-Daněk,a. s.).Z Holešovic se v roce 1923 přestěhovala doVysočan továrna Aero, která si tu postavilavlastní sídlo. V továrně se vyráběla zprvu jendřevěná letadla, pak částečně oplechovanáa v závěru její existence v padesátých letech minuléhostoletí trupy a některé části proudovýchstíhaček. Vyráběla se zde vojenská, sportovní idopravní letadla, v době krize jako náhradnívýroba několik typů malých automobilů, kterédodnes jsou ozdobou při sjezdech autoveteránů.I tato továrna byla postižena bombardovánímamerických letadel v roce 1945. V roce 1928 v dnešní Poděbradské ulici nedalekoHarfy vznikla Dýhárna Orel vyrábějícídýhy a překližkové desky. Budovy byly silněpoškozeny bombardováním na konci druhésvětové války a v roce 2000 přestavbou na tiskárnu. K uvedeným velkým průmyslovým podnikům,založeným ve dvacátém století, se v roce1934 připojila Pražská spalovna. Zabírala rozsáhléúzemí po levé straně Poděbradské ulice (směrem z Prahy) a pražská obec zvolila pro spalovnu tuhých odpadů právě tuto lokalituz důvodu využití jejích produktů v průmyslovýchVysočanech. Spalovna nejen spalovalaodpady, ale vyráběla i páru a elektřinu, a plnilatak funkci výkonné teplárny a elektrárny. Kotelna měla 100 metrů vysoký komín. Vzniklástruska se využívala k výrobě tvárnic. V roce1997 byl provoz spalovny definitivně ukončen a šest let poté byly budovy zbourány.Významně rostl počet obyvatel a spolus ním se stále rozšiřovalo množství a druhy služeb zajišťovaných živnostníky. Řešila sebytová problematika – většinou stavbou několikapodlažníchčinžovních domů s krámky a dílnami v přízemí, které působily velkoměstskýmdojmem. Ve dvacátých letech vznikla kolonie dělnických domků Za Aero, kteroupostavilo město. Hned vedle kolonie Za Aerospontánně vyrostla nouzová dělnická kolonie Čína (na hranicích Vysočan a Hloubětína), postavená z maringotek a podobných objektů. Na protějším břehu Rokytky vznikla podobnákolonie Mandžurie. Okupace a druhá světová válka zdárnému vývoji průmyslu v továrnách na území Městskéčásti Praha 9 učinily poměrně rázný ko-nec. ČKD i automobilka Pragovka a některédalší továrny byly nuceny přejít na výrobu prookupační zbrojní průmysl nebo jiné vojenské účely. Ing. Emil Kolben byl již v roce 1939 donucenvzdát se vedení firmy, část jeho rodinyemigrovala do Anglie, část byla internovánav koncentračních táborech. Sám Kolben, který přes naléhání rodiny i přátel vlast neopustil,byl ve svých 81 letech (1943) zatčen a transportovándo Terezína, kde za několik týdnůzemřel. Nebyl však jediným ze zakladatelů našeho průmyslu, koho takový osud stihl.Další ranou zdejšímu průmyslu bylo masivníbombardování nejdůležitějších továren 25. března 1945 americkými letadly. Útok byl vedendetailně zpracovaným taktickým plánem zasáhnout a zničit průmyslové centrum ve Vysočanech, aby významné továrny nemohlysvou výrobou konkurovat zavedeným světovýmfirmám. Téměř všechny strategické cílesepodařilo z větší části zničit. Při náletu bylypoškozeny i obytné domy.Celkem bylo v Libni a Vysočanech zničeno nebo vážně poškozeno 60 továrních objektů. V sutiny se proměnily Českomoravské strojírny(zcela zničeno tam bylo 171 500 m 2 plochdílen), Českomoravská Kolben Daněk, Vysočanskámlékárna, hlavní sklady firmy Julius Meinl, mostárna a továrna na stroje bratří Prášilů, Ottova chemická továrna, libeňský lihovar, parní mlýny Františka Odkolka, továrnana celuloidové zboží a další továrny. Za- tímco materiální škody byly enormní, většímztrátám na lidských životech zabránil fakt, že si Američané pro svůj nálet vybrali neděli, kdy 222 223


řed čtyřmi lety jsem potkala„Pmladého nadšeného muzikanta,který mě zaujal tím, že hráldechovku zadarmo pro seniory.A tenhle šikovný mladý muž se nabídl,že s námi bude spolupracovat.Od té doby pořádáme Letní slavnostipro seniory, letos již 3. ročník,“říká Michaela Žáčková, ředitelkaStřediska sociálních služebPrahy 9. Středisko je spolu s Nadačnímfondem Veselý senior významnýmpartnerem akce a onímmladým muzikantem je pořadatelPetr Sovič, který se svou Žižkovankoupo oba dny také vystupoval.V pátek hrála Žižkovanka jen seSenior Dixielandem Praha na improvizovanémpódiu pod altánemdomova seniorů, v sobotu se užod jedenácti hodin rozjel maratonzábavy a umění naplno. KroměŽižkovanky Petra Soviče vystoupilimimo jiné také mažoretky z TJSokol Prosek, Walda Matuška (revival),Meduňky s country tanci,vokální skupina Skety či GoldenBig Band Prague a Martin Pisařík.Nechyběla módní přehlídka seniorekz klubu Prosek a přítomnýmzazpíval i Martin Maxa.„Rok od roku se jedná o většíakci… V letošním roce jsme sipoprvé vyzkoušeli pořádání akcev parku. Park Podvinný mlýn jekrásně upravený, láká k návštěvě.Pódium, které jsme ráno stavěli,vzbuzovalo pozitivní reakce a jižv dopoledních hodinách se pomaluzačali scházet diváci,“ doplňujeMichaela Žáčková.Na slavnostech jste našli altán Veseléhoseniora se soutěží o fotoaparát,sanitku se zdravotníky ochotnýmipomoci i poradit, ale i holiče, malováníobličejů či výrobu šperků.ŽIVOT KOLEM NÁSSenioři slavili začátek léta maratonemJiž 3. Letní slavnosti nejen pro seniory se konaly páteční odpoledne 22. června v zahradě Domova seniorů v uliciNovovysočanská a následující sobotu až do noci ve vysočanském parku Podviní.Jen slibovaná legenda české dechovkyJosef Zíma opět nemohlapřijít – umělci zemřela manželka,herečka Eva Klepáčová.A na poslední chvíli se omluvilai Radka Fišarová, nesehnala hlídánípro svého potomka. Všechnyprogramy byly bezbariérovéa zdarma.Text a foto: mhINZERCESC-320825/05Srpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 23


ŽIVOT KOLEM NÁSCantoria-Praha okouzlila v severní Itálii celý světKaždá žena zná své přednosti a ví, čím druhé okouzlit. Když však dámy z pěveckého sboru Cantoria-Praha nasadísvou nejmocnější „zbraň“ – rozeznějí zlato v hrdle, otočí se za nimi celý svět. Potvrdilo se to i na mezinárodnímfestivalu sborového zpěvu Alta Pusteria, který se koncem června konal v severní Itálii.Jednoho z největších pěveckýchsborových festivalů světa seletos zúčastnilo na devět desíteksouborů z Evropy, Asie, Ameriky.Cantoria-Praha na něj odjíždělas novými tvářemi, obnoveným repertoárem,novými plány a očekáváním.Výsledek? „Sklidily jsmevelký úspěch a navázaly spoustukontaktů,“ usmívá se sbormistryněa umělecká vedoucí sboru Mgr.Jaroslava Halamová.Původně komorní sbor zaměřujícíse především na úpravy lidovýchpísní (Dvořák, Smetana, Suchoň,Trojan, Lýsek, Malát, Kulínský….)nebo díla Brahmse, Mozarta, Myslivečka,Michny, Händela, Foersteramá dnes všestranný repertoár.Od staré hudby až k současnýmautorům včetně spirituálů, operníchsborů, muzikálových písní ajiž tradičních úprav lidových písní.Není tedy divu, že se jako jeden zmála pěveckých sborů na festivalupředstavil hned ve třech kategoriích– duchovní hudba, lidové písněa populární hudba.Šíře repertoáru, precizní provedeníokořeněné zápalem a nadšenímpro zpěv, to všechno zvedalo posluchačeze židlí a nutilo organizátoryk pozváním. „Rádi by násviděli například ve Vídni, Itálii,Izraeli, ale uvidíme, co nám dovolínaše finanční možnosti,“ konstatujeJaroslava Halamová.Nenechte si ani vy ujít vystoupeníženského pěveckého sboruCantoria-Praha. Nový repertoárpředstaví doma – v divadle Gong –17. září.mk, Foto: Cantoria-PrahaSeznamte se: Cantoria-Praha• Ženský pěvecký sbor Cantoria-Praha vznikl jako občanské sdruženína konci roku 1985. Sbormistryní a uměleckou vedoucí jeMgr. Jaroslava Halamová, která sbor pod záštitou oddělení kulturyMěstské části Praha 9 založila.• Sborem za dobu jeho trvání prošlo mnoho desítek zpěvaček všechvěkových kategorií. V současné době se počet kmenových členekustálil přibližně na čtyřiceti. Korepetitorkou a dlouhodobou klavíristkousboru je Helena Svatoňová.• Cantoria-Praha je zvána k účinkování při nejrůznějších příležitostech.Zpívá při slavnostních akcích, účinkovala při fi lmovémnatáčení a účastní se pravidelně mnoha pěveckých soutěží ipřehlídek národních i mezinárodních (Pražské svátky písní, Festivalsborového umění Jihlava, účast na cyklu koncertů v pražskémHlaholu, Pražské dny sborového zpěvu, Festival amatérských pěveckýchsborů Svitavy, mezinárodní soutěžní festival Svátky písníOlomouc, Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Verona, soutěžnífestival Praga Cantat).• V posledních letech navštívila Cantoria-Praha na pozvání spřátelenéhosboru Lichtenrader Chor Berlín, zúčastnila se mezinárodníhosoutěžního festivalu Sopoty v Polsku, Cantate Budweis, mezinárodníhofestivalu adventních písní v Budapešti a série koncertův českých a moravských městech.• K tradici sboru patří každoroční vystoupení a vánoční koncertyv pražských koncertních síních a kostelech.INZERCEkrásy svetové úrovnena dosah rukySlováckoVítěz soutěže EDEN 2011 pro Českou republikuwww.kudyznudy.cz/EDENSC-320490/161240759_12_2_CzechTourism_inz 188x130mm Slovacko.indd 1 15.5.2012 10:25:41DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


ŽIVOT KOLEM NÁSPražské mažoretkyS Tělovýchovnou jednotou Sokol Vysočany jsou už neodmyslitelněspojeny Pražské mažoretky. A končící letošnísezona 2011/2012 pro ně byla velmi úspěšná.Pražské PIDI mažoretkyČtrnáct malých holčiček ve věkudo 7 let uzavřelo už svoji druhousezonu. V tomto školním rocenacvičily dvě krásné sestavy Slona Šmoulové.Zúčastnily se pěti soutěží s těmitoúspěchy: Děti v akci – 6. místo,Jarní pohár – 3. místo, Oblastníkolo Národního šampionátu– 3. místo a titul II. vicemistr oblasti,Benešovská mažoretka –1. místo a společně se skupinouMINI putovní pohár za nejlepšíchoreografie, Chodovská beruška– 3. místo.Kromě soutěží se představily natěchto vystoupeních: Den Českéobce sokolské, dětský den v Podvinnémmlýně, FIJO Cheb, Sokolskýprůvod Prahou.V srpnu je čeká jejich první mažoretkovésoustředění.Trenérky skupiny: Jana Lochmanová,Karolína Oehmová, KateřinaVacátková.Pražské BABY mažoretkyMají v letošním roce hodně nováčků.V počtu 23 mažoretek ve věku7 až 10 let vystupují na různýchkulturních a společenských akcíchv Praze a okolí. Účastní se řadysoutěží a festivalů.Ze soutěží se mohou pochlubit těmitoúspěchy: O Pohár ze zámku Kolína- 4. místo, Děti v akci - 3. místo,Chodovské berušky – 2. místo.Pražské MINI mažoretkyNárodní šampionát mažoretek –sólo/duo: v letošním roce nás holčičkyreprezentovaly opravdu navýbornou. Anička Žižková – mistrČR, Anička Žižková + AdélkaŠišková – vicemistr ČR, VaneskaRajchartová + Janička Bacsová4. místo na mistrovství Čech.Národní šampionát mažoretek -skupina mažoretky vybojovaly tituly:mistr oblasti 2012, II. vicemistrČech 2012 a na mistrovství ČR seumístily na krásném 7. místě.Trenérky skupiny: Světla Jarošováa Soňa Purmová.Pražské MINI mažoretkyUž nejsou žádné mini, ale jsou tokrásné malé slečny ve věku 10 až13 let. Tento tým navštěvuje 25mažoretek. Děvčata vystupují narůzných společenských akcích,festivalech a účastní se řady soutěžívčetně Národního šampionátumažoretek.Ze soutěží se mohou pochlubitúspěchy: O Pohár ze zámku Kolína– 2. místo, Děti v akci – 1. místo,Jarní pohár – 4. místo, Benešovskámažoretka – 2. místo (společněse skupinou PIDI získaladěvčata putovní pohár za nejlepšíchoreografie).Národní šampionát mažoretek –sóla: Klára Faltusová – 4. místo,Barbora Pulchartová 7. místo namistrovství Čech. Národní šampionátve twirlingu, mistrovstvíPražské TOP mažoretkyČR: Daniela Kopřivová – 4. místov disciplíně rytmické taneční sólo.Národní šampionát mažoretek –skupina: vicemistr oblasti 2012,II. vicemistr Čech 2012, I. VicemistrČR 2012 a nominace na mistrovstvíEvropy, které se uskutečnív říjnu letošního roku.Trenérky skupiny: Zuzana Jedličkováa Adéla KadlecováPražské PRINCESSmažoretkyTo jsou už zkušené slečny ve věku13 až 16 let. Tuto skupinu navštěvujev letošním roce patnáct dívek,které vystupují pro širokou veřejnosta účastní se i řady soutěží.Mohou se pochlubit těmito úspěchy:Soutěže – skupina: O Pohár zezámku v Kolíně – 2. místo, Dětiv akci – 2. místo.Sóla/dua byla také úspěšná: O Pohárze zámku v Kolíně - DenisaRajchartová 1. místo, Romanaa Liběna Řápkovy – 2. místo.Národní šampionát ve twirlingu,mistrovství ČR: Romana a LiběnaŘápkovy – 4. místo v disciplíněrytmické duo.Národní šampionát mažoretek –sólo: Denisa Rajchartová vybojovalatitul II. vicemistr ČR 2012.Národní šampionát mažoretek –skupina: Oblastní kolo – 4. místo,Zemské finále – 4. místo, MČR– 3. místo a titul II. vicemistr ČR2012.Trenérky skupiny: Světla Jarošová,Soňa Purmová.Pražské TOP mažoretkySlečny, které do této skupiny chodí,už nejsou žádnými nováčky.Toto těleso vzniklo jako reprezentačnískupina celého týmu Pražskýchmažoretek. Jedná se o mažoretkyve věku 13 až 25 let, kteréjsou buď aktivními mažoretkamiv jiných podskupinách, nebo jsoučlenkami pouze zde.Dívky se zaměřují na vystoupenípro širokou veřejnost, tuzemskéi zahraniční festivaly, soutěžní přehlídky.Spolupracují s několika dechovýmiorchestry, se kterými nacvičujízajímavé show programy.Mohou se pochlubit: Belgie –1. místo (show parade, mezinárodnípřehlídka), Štětí – 2. místo.Mažoretky se nyní připravují nazájezd do Francie a čeká je turnépo Německu.Trenérky skupiny: Denisa Břízová,Blanka Musilová.Pražské PIDI mažoretkyPražské PRINCESS mažoretkyChtěli byste i vy být součástítohoto týmu? Přijďte na nábor,který se uskuteční 3. září 2012 od18 hodin v TJ Sokol Vysočany.Bližší informace o nás najdetena webových stránkáchwww.prazskemazoretky.czText a foto: bmSrpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 25


SPORTBK Prosekvede děti kesportuMáte zájem o aktivní vyplněnívolného času vašeho dítěte?Chtěli byste umožnit všestrannýrozvoj jeho osobnosti? Chcete,aby získalo důležité návyky doživota cestou sportovně zaměřenýchaktivit? Schází vašemu potomkovisprávný týmový duch?Nebo chcete, aby se jenom bavilo?Přijďte spolu s ním na informačníschůzku do sportovní haly SK Prosek,Lovosická 559.Schůzky se budou konat celé zářívždy ve středu od 17.00 hodin.Těší se na vás trenéři, kteří majídlouholeté zkušenosti s mládežnickýmsportem.Bližší informace na tel.: 774 636043. O naší práci se můžete vícedozvědět také na internetovýchstránkách www.bkprosek.cz nebowww.akademiemicovychher.cz.Basketbalový klubJsme součástí občanského sdruženíSK PROSEK Praha se sídlemLovosická 559, Praha 9. V basketbalovémsvětě jsme známí podnázvem BK PROSEK. Náš klubčítá zhruba 200 členů, z toho je150 dětí od těch nejmenších až poženské složky. Naše družstva sepravidelně umisťují na předníchmístech v žákovských kategoriích(festivaly) i v celostátních soutěžíchřízených Českou basketbalovoufederací. Naše ženy hrajíIII. ligu.Michal Tahotný,předseda BK ProsekRagbisté Pragy jsou mistryČeské republiky v sedmičkáchRagbistům Pragy se podařilopotřetí v řadě vybojovatmistrovský titul v ragbyo sedmi hráčích, když vefinále porazili v domácímprostředí Spartu 24:19.Třikrát se spolu utkaly Spartaa Praga ve finále kvalifikačníchturnajů a třikrát vyhrála Sparta.Počtvrté se oba týmy potkaly vefinálovém turnaji sedmičkovéhošampionátu. Tentokrát však vyhráliragbisté pořadatelského finálovéhoturnaje Pragy nad Spartou24:19.„Utkání bylo hodné finále. Obatýmy byly vyrovnané a mohl vyhrátkaždý z nich,“ poznamenalk šampionátu místopředseda Českérugbyové unie David Frydrych,z jehož rukou také převzal kapitánPragy Petr Čížek pohár pro vítěze.Ještě minutu před koncem byl stavfinále 19:19 a nakonec při posledníakci se po vyhraném mlýně vydalneohroženě do brankoviště Spartyšestatřicetiletý hráč Pragy PavelSyrový a položil rozhodující pětku.„Nechtěl jsem, aby se prodlužovalo,to už by málokdo vydržel,“přiznal po utkání úspěšný hráčmistrovského týmu Pavel Syrový.„Vystřídali jsme během sedmičkovéhošampionátu a pěti turnajůcelkem 19 hráčů. Jsem spokojený,neboť obhájit titul je těžší než jejvyhrát poprvé. Navíc Sparta bylahodně silná a výhra ve finále bylai otázkou štěstí. Vyhrát mohla stejnětak i Sparta, které nevyšly jejíšance,“ řekl po turnaji kouč mistrůPragy Eduard Krützner mladší.Ragbistům Pragy se podařilo potřetí v řadě vybojovat mistrovský titulv ragby o sedmi hráčíchTřetí Dragon BrnoO třetí místo se utkání prodlužovaloa v nastaveném čase vyhráliborci Dragonu Brno 26:21 nadTatrou Smíchov. Překvapivě dobřese dařilo ragbistům Přelouče, kteřív boji o páté místo zdolali Vyškov27:19.Mistrovství sedmiček se hrálo prvníčervencový čtvrtek v Praze nahřišti Pragy ve Vysočanech a pošesti hodinách a dvaceti utkáníchbylo jasno. Praga je mistrem v ragbyovýchsedmičkách pro rok 2012stejně jako předtím byla už v roce2011 a 2010.Ragby v sedmi je olympijský sport.Tato hra se šišatým míčem bude užv roce 2016 součástí programu naolympijských hrách.Zrcadlo výsledkůFinále:Praga – Sparta 24:19 (12:19)O třetí místo:Dragon Brno – Tatra Smíchov 26:21po prodlouženíO páté místo:Přelouč – Vyškov 27:19O sedmé místo:Olomouc – Havířov 30:0Pořadí1. Praga, 2. Sparta, 3. Dragon Brno,4. Tatra Smíchov, 5. Přelouč,6. Vyškov, 7. Olomouc, 6. Havířov.Text a foto: Petr Skála,Prvnizpravy.czAtletika Knoflík zakončila sezonu s reprezentantem Josefem ProrokemAtletická přípravka při Kulturním a mateřském centru Knoflík Atletika Knoflík završilasportovní sezonu se svým patronem, překážkářem Josefem Prorokem, kterému budoudržet atleťátka palce i na OH v Londýně. Těšit se můžeme po letní sezoně na „olympijskou“besedu s ním, trénink či Josefovu patronaci knoflíkových atletických závodů.Ohlédneme-li se, malá atleťátkaz Knoflíku stihla za tuto sezonumnohé: pravidelný tréninkovýrežim pod vedením skvělých trenérek,kde je hlavním cílem všestrannostdětí, radost z pohybu, správnéatletické a sportovní návyky, aletaké hra. Vždyť Atletika Knoflík jesoučástí Atletiky pro děti, programu,kde je atletika hrou, součástíAtletického svazu ČR. Malí atleti sitaké vyzkoušeli své první soustředěnív Nýřanech, zažili první velkézávody na krásném oválu v PodviníTo dáme 2012!, kde jim znělai hymna. Rozdáno bylo bezmála300 medailí, v jedné ze soutěží nejmladšíchsi zasportovali i rodiče.Knoflíkový atletický rok se povedl,děkujeme za spolupráci předevšímAtletickému klubu SpartaPraha a Atletice pro děti. Dík patříMěstské části Praha 9 a Základníškole Balabenka za možnosttrénovat na hřišti na Balabence.Velká pochvala a poklona ale patříhlavně malým atleťátkům za píli,výdrž a radost z pohybu a rodičůmdětí za pohodu, radost, podporui pomoc při závodech.Těšíme se na novou sezonuspolu s vámi. Atletika Knoflíkvíc info: www.kmcknoflik.cz čidita@frankl.czek26DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


20. letní soustředění Školy Taekwon-do Dan-GunJiž podvacáté se členové prosecké Školy Taekwon-do Dan-Gun sešli v Horním Bradle u Seče na jubilejním letnímsoustředění. Jako každý rok se jim na dva týdny stalo útočištěm rekreační středisko Tesla.Soustředění probíhalo ve dvouturnusech. První byl určen proděti a druhý pro mládež a dospělé.Děti ve věku 6 až 12 let cvičilytaekwon-do jedenkrát denně v dopoledníchhodinách a odpolednehrály bodované hry do celotýdenníhry. Dospělí trénovali dvakrát denně.Děti během dne procvičovalynejenom korejské bojové uměnítaekwon-do, ale užily si i mnohoher a soutěží.Součástí dětského soustředěníbyly pod vedením vedoucích dvaorganizované poznávací výlety.Děti navštívily punkevní jeskyněspolu s Macochou a na druhývýlet vyrazily do překrásnéhoskanzenu Veselý kopec. Dětskésoustředění je již mnoho let připravenotak, aby si členové přivezlido Prahy mnoho novýchzážitků a dovedností. Naučí senapříklad vázat různé typy uzlů,skládat papírové origami, znátdruhy stromů, zvířat, ovládatzáklady zdravovědy. Na závěrsoustředění děti dostaly mnohoZ letního soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gundárků včetně účastnických cena pohárů pro nejlepší.Pro dospělé sportovce byl programsoustředění zaměřen nazdokonalování jejich technickýchdovedností v taekwondu a zlepšeníjejich fyzické kondice. Pod vedenímtrenérů pravidelně pilovaliSpolečnost Snow For Fun, provozující Ski a Bike Centrumna Proseku, pořádá již 2. ročník dětských cyklistickýchzávodů – Prosecké skotačení 2012.Akce se uskuteční v neděli 9. září 2012 od 11.00 v areálu SkicentraSnow For Fun na Proseku, v těsné blízkosti bobové dráhy. Na programubudou cyklistické závody, kterých se mohou zúčastnit děti všechvěkových kategorií, včetně těch na odrážedlech.Děti se dále mohou těšit na bohatý doprovodný program – překážkovoucyklodráhu, lanový park, skákací hrad a další. Všichni účastníci mohouvyhrát atraktivní ceny – dětské kolo Scott nebo pobyty v rakouských čiitalských Alpách. Pro dospělé je připraveno testování kol značky Scott,k vidění bude i bike bmx exhibice.Pro příchozí bude také základní servis kola zdarma. Přihlaste se včas –na první čekají zajímavé dárky. Více informací, včetně registračního formulářehledejte na www.snow4fun.cz.redtechniky. V rámci fyzické přípravyse běh prokládal různými cvičeními,nechybělo ani posilování. Vevolném čase se relaxovalo u bazénuv areálu nebo dalšími sporty. Potrénincích nikdy nechyběl společnýfotbálek a aktivní odpočinek.Během celého pobytu přáloDěti budou na Proseku skotačit již podruhé!SPORTtaekwondistům krásné počasínejen pro cvičení, ale i pro hry vevodě a v lese. Letošní soustředěníbylo co do počtu účastníků rekordní.Přes 90 taekwondistů ve sportovnímstředisku strávilo prázdninovéchvíle plné slunce a pohody.Pro příští rok 2013 má proseckáškola novinku. Připravuje letnísoustředění nejenom pro své členy,ale i pro všechny děti, které sichtějí toto bojové umění vyzkoušet.Soustředění bude vedeno jakotábor s tréninky taekwonda, budouse ho moct zúčastnit všichni,i když nemají žádnou zkušenosts jiným sportem nebo bojovýmuměním. Nebude opět chybět celotýdennísoutěž, hry, výlety...Nový nábor do prosecké ŠkolyTaekwon-do Dan-gun proběhnedne 12. září od 17.00 do 19.00v prostorách vestibulu GymnáziaLitoměřická 726, Praha 9-Prosek.Bližší informace lze nalézt na internetovýchstránkách http://dangun.taekwondo.cz.Text a foto: ppSrpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 27


SPORTSportovní hry pro žáky základních škol a gymnázií na devítceMěstská část Praha 9 organizuje každoročně před koncem školního roku pro žáky základních škol a gymnáziíregionální turnaj – Sportovní hry MČ Praha 9. V tomto dnes již tradičním turnaji soutěží na 900 žáků našich škol.Turnaj se konal 5. a 6. června ve sportovním areálu ZŠ Novoborskána Proseku. Zhruba 300 žáků prvního stupně základních škol soutěžilov atletických disciplínách a míčových hrách 5. června. Žáci druhéhostupně základních škol a gymnázií obsadili sportoviště 6. června. redPřehled vítězů:Mladší žáci (žákyně) 2.–5. třída50 mchlapci (2.–3. tř.) Matěj Procházka – 8,1 s Novoborskádívky (2.–3. tř.) Barbora Vlčková – 9,1 s Novoborskáchlapci (4.–5. tř.)Martin Kareš – 7,7 sNovoborskáRoman Isaev – 7,7 s Litvínovská 500dívky (4.–5. tř.) Kateřina Hakrová – 8,2 s Novoborská200 mchlapci (2.–3. tř.) Adam Stupka – 35,90 s Univerzumdívky (2.–3. tř.) Nikola Havlínová – 38,9 s Novoborská500 mchlapci (4.–5. tř.) Jan Kovařík – 1.44,8 min. Novoborskádívky (4.–5. tř.) Agáta Svobodová – 1.46,7 min. UniverzumSkok dalekýchlapci Matěj Černík – 3,96 m Litvínovská 500dívky Martina Vorlíčková – 3,26 m NovoborskáPřekážková dráhadružstva (2.–3. tř.)ZŠ Novoborská – 3:20,10 min.Vybíjená – dívkyZŠ ŠpitálskáMalá kopaná – chlapciZŠ UniverzumStarší žáci (žákyně) 6–9. třída:60 mchlapci (6.–7. tř.) Samuel Schejbal – 8,3 s Balabenkadívky (6.–7. tř.)Nela Šoltysová – 9,3 sGymnázium ČeskolipskáTereza Kývalová – 9,3 sGymnázium Litoměřickáchlapci (8.–9. tř.) Lukáš Veselý – 7,7 s Balabenkadívky (8.–9. tř.) Adriana Kennes – 8,8 s Balabenka800 mchlapci (6.–7. tř.) Antonín Semerád – 2:39,9 min. Gymnázium Českolipskádívky (6.–7. tř.) Eliška Svobodová – 2:54,4 min. Univerzumchlapci (8.–9. tř.) Marek Difko – 2:26,9 min. Litvínovská 500dívky (8.–9. tř.) Anna Zimovjanová – 2:51,9 min. Gymnázium ČeskolipskáSkok dalekýchlapci (6.–7. tř.) Jakub Vlček – 4,42 m Novoborskádívky (6.–7. tř.) Markéta Vařečková – 3,95 m Litvínovská 500chlapci (8.–9. tř.) Viktor Bergmann – 5,28 m Gymnázium Litoměřickádívky (8.–9. tř.) Anna Nečinová – 5,03 m NovoborskáHod medicinbalemchlapci (6.–7. tř.) Ondra Houdek – 10,73 m Univerzumdívky (6.–7. tř.) Veronika Javůrková – 9,00 m NovoborskáVrh koulíchlapci (8.–9. tř.) Radek Hofman – 12,15 m Gymnázium Českolipskádívky (8.–9. tř.) Markéta Lišková – 9,43 m NovoborskáStreetbal dívkyGymnázium LitoměřickáVolejbal – družstvaGymnázium ČeskolipskáMalá kopaná – chlapciZŠ Na BalabenceTurnaj O pohár starosty Prahy 9V rámci fotbalového turnajového dopoledne 24. červnana Pragovce se uskutečnily dva turnaje – O pohárstarosty Prahy 9 a turnaj Praga Cup.Na trávníku mohli diváci povzbuzovatcelkem 96 dětí vevěku 7 až 12 let.Turnaj O pohár starosty Prahy 9byl určen pro kategorii starší přípravka.A kteří z mladých fotbalistůbyli nejúspěšnější?1. FK Bohemians Praha2. TJ Březiněves3. SK Praga Vysočany4. Spartak KbelyV turnaji Praga Cup změřily sílymladší přípravky. A výsledek?1. SK Praga Vysočany2. FK Bohemians Praha3. TJ Březiněves4. Spartak KbelyText a foto: pkNa hřišti v Hrdlořezech se bojovaloO pohár Městské části Praha 9TJ Spartak Hrdlořezy ve spolupráci s Městskou částí Praha9 uspořádal 23. června v areálu Na Břežance v Hrdlořezechuž III. ročník turnaje O pohár Městské části Praha 9.Starší přípravka SK Praga VysočanyTurnaje se zúčastnilo celkemsedm týmů, za které nastoupilo68 dětí (65 chlapců a 3 děvčata).Na dvou hřištích bylo odehráno21 utkání, ve kterých padlo89 branek (průměr 4,24 branky nazápas), pouze jedno utkání skončilobez branek.Všechny týmy obdržely za celkovéumístění pamětní poháry, diplomya tašky po okraj naplněné všemimožnými dobrotami, které děti milujía trenérům se z nich ježí vlasy.Všichni hráči a trenéři týmů na prvnímaž třetím místě byli navíc odměněnizlatými, stříbrnými a bronzovýmimedailemi. Individuálně ocenění(nejlepší střelec, brankař a hráč) sina památku odnesli sošky.Rád bych poděkoval všem, kterýmza tři roky pořádání Poháru Městskéčásti Praha 9 tato akce něcoříká a přirostla jim k srdci. Měřenísil dětí se snažíme, i díky podpořePrahy 9, dělat trochu jinak,než je to obvyklé jinde, a snad senám to daří, i když se pořád učímea zkoušíme chodit cestami dosudneprobádanými a občas i pořádnězarostlými.Vladimír Liška, trenér mládežeTJ Spartak Hrdlořezy28DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


INZERCENOVÉ LOKALITYsoutěžo nejvtipnějšíletní fotku1. – 31. 8. 2012BEZ HYPOTÉKYDRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ• Nemusíte bance prokazovat bonitu – žádné daňové přiznání,žádné potvrzení o příjmu• Byt si můžete převést do osobního vlastnictví• Nový byt si můžete pořídit v jakémkoliv věku• Výjimečné ceny• Nyní i v lokalitách Prosek, Barrandov, HostivařInformace o soutěži na:www.galerie-fenix.czINZERCE V ČASOPISUVít Vrbický | tel.: 603 786 170 | e-mail: vit.vrbicky@ceskydomov.czSC-320857/12 SC-320857/12800 500 506více info na finep.cz233-12_FIN_inzerce_DRUZSTEVNI-BYDLENI__NASE-PRAHA9__PETKA-PRO-VAS__DEVITKA_92x130mm_v2.indd16.5.2012 10:36:414 444 4 4 4 SC-320868/03 SC-320966/08Srpen 2012DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 29


INZERCESC-320752/09ŘÁDKOVÁ INZERCEHodinový manžel – váš pomocníkv domácnosti. Tel.: 736 140 942VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRUAKCE 30% NA: OHRANĚNÉ DÍLCE DLEPŘÁNÍ, VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO,MASIV, SMRK A BUK, OSB. www.kovaninabytkove.czM: 776 334 190PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ– montáž a oprava rozvodů,plynospotřebičů a plynové revize. Tel.:603 937 032. Vladimír TymešSTĚHOVÁNÍ BYTŮ, PIANIN, VYKLÍZENÍBYTŮ, POZŮSTALOSTÍ, ZAPŮJČENÍ BAL.MATER. TEL.: 602 253 777Knihy a knižní pozůstalost koupími odvezu. Tel.: 286 891 400RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍSTROMŮ. Realizace a údržba zahrad.Tel.: 606 662 223, 723 899 561Stropní sušák prádla, montáž namíru. Tel.: 602 273 584PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ I LAKÝRNICKÉPRÁCE + ŠTUKOVÁNÍ, STĚRKOVÁNÍ.TEL.: 606 227 390, E-MAIL:JSAIFRT@SEZNAM.CZKoupím byt, rodinný, činžovní dům,vilku, pozemek i jinou nemovitostkdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,na velikosti ani vlastnictví nezáleží,i za odstupné – nájemní, družstevní,i nečlen družstva, služební, podnikovýapod. Nechám čas na vystěhování,uhradím za vás dluhy na nájmu,exekuce, atd., vyřídím i právně velmikomplikované případy, stáhnu soudnívýpověď, žalobu, věcná břemena,podílové spoluvlastnictví atd. Koupím ibyt neoprávněně obsazený nežádoucímnájemníkem, příp. dám náhradní byt čidomeček mimo Prahu a doplatek apod.Platím v hotovosti, záloha možná ihned.Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY –www.nastrom.cz, rizikové kácení, řezstromů. Tel.: 604 81 06 63, P. NestarecDiS., 776 191 307, Ing. KrajinováKurzy AJ za 400Kč/měsíčně!Učí rodilí mluvčí - budoucí učitelé.14:30 - 17:15; min. 16.hod. měsíčně.www.twp.cz 283 893 145jobs@tefl worldwideprague.comTEFL Worldwidewww.hodinovymanzeljano.czDrobné a větší opravy a řemeslné prácev domácnosti. Precizně.Tel.: 775 507 600Malířské a lakýrnické práce, dodánía montáže okenních žaluzií.Čistě kvalitně za rozumné cenyV. Kovanda, tel.: 723 022 892vacl.kov@centrum.czPravidelná cvičení tchaj-ťi od 6.září 2012 v 17:30 v tělocvičně MŠSokolovská 182, PH 8 info a přihláškywww.tanart.czKoupím byt na Praze 9. Osobní čidružstevní vlastnictví. Případný dluh,exekuci či jiný závazek vyřeším. Platímihned. Solidní jednání. 775 68 80 57KUPON NA OBJEDNÁNÍ ŘÁDKOVÉ INZERCEText vyplňujte čitelně hůlkovým písmem, každý znak včetně interpunkčních znamének pište do jednotlivých políček 1 řádek = 30 zanků počet znaků x 3,60 Kč Kč za řádekcelkem znaků: x 3,60 Kč Kč celkem: počet vydání: celkem bez DPH: +20% DPH: celkem vč. DPH:název společnosti/jméno a příjmení:sídlo/adresa:telefon:e-mail:datum:podpis objednatele:IČO/r.č.:Možnosti doručení kuponu do kanceláře vydavatele:• osobně – každý všední den od 9:00 do 15:00na adrese Strategic Consulting, Na Poříčí 8, Praha 1• manažerovi inzerce Devítky (po telefonické domluvě)• elektronicky – naskenované a odeslané do mailu: devitka@ceskydomov.cz• faxem – na číslo 224 816 818• korespondenčně – na adresu kanceláře vydavateleStrategic Consulting, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1Po obdržení inzerce bude obratem vystavená faktura na celkovou částku a následně odeslanána vyplněný e-mail. Řádková inzerce bude zveřejněna v prvním vydání (v případěvíce vydání od vydání) s uzávěrkou po datu uhrazení řádkové inzerce objednatelem.30DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9Srpen 2012


SC-321030/46


SC-320443/13

More magazines by this user
Similar magazines