12. cvičení 17.05.2013

nb.vse.cz
  • No tags were found...

12. cvičení 17.05.2013

25201510původní řadaMA(5)MA(6)MA(6)_2500 5 10 15


1) Když odstraňujeme sezónnost sudé délkypoužíváme centrované klouzavé průměrydélky o 1 větší než je sezónnost řady.2) Když odstraňujeme sezónnost lichédélky, používáme prosté klouzavé průměrystejné délky jako je sezónnost řady.


1994 302,21994,25 321,81994,5 345,21994,75 334,31995 319,91995,25 3431995,5 367,91995,75 350,31996 339,11996,25 360,71996,5 386,21996,75 361,71997 340,41997,25 357,61997,5 3781997,75 356,81998 336,81998,25 3511998,5 368,61998,75 344,91999 324,21999,25 348,11999,5 3701999,75 348,32000 338,22000,25 355,52000,5 378,22000,75 361,94003803603403203002802602402202001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


• Sezónnost řady má délku 4• Použijeme proto centrovaný klouzavý průměrdélky 54003803603403203001992 1994 1996 1998 2000 2002


• Regresní přístup k sezónní složce


• Zavedeme pomocné proměnné projednotlivá čtvrtletí (úseky sezónny), jednenúsek musíme vynechat (multikolinearita):y T St QQ3tttt0111t2Q2t3tt


• Rozlišujte exponenciální vyrovnávání a exponenciální trend!• Hodnota y t je vyrovnávána s použitímvšech předchozích hodnot.• Obvykle volíme váhy pro jednotlivápozorování tak, že klesají směrem dominulosti (neboli pozdějšípozorování, která jsou blíže vyrovnávanéhodnotě, mají větší váhu). Pro odhad sepoužívá metoda nejmenších čtverců:


Váhy volíme pevné, minimalizacíuvedeného vzorce dostaneme odhadparametru beta.


Excel: karta Data: Analýza dat –exponenciální vyrovnávání


INDEXNÍ ANALÝZA


IndexymnožstvíúroveňsouhrnnéIndividuálnísouhrnnéindividuálníjednoduchésloženéjednoduchésložené


q• Extenzitníukazatel, početQ• Extenzitníukazatel, objemp• Intenzitníukazatel, cenapQq


• Srovnání dvou hodnot téže veličiny (ukazatele) vedvou situacích (např. běžné a základní časovýchobdobí).• Máme-li k dispozici více porovnávaných dvojic(obvykle celá řada hodnot ukazatele), vztahujemevšechna porovnávání k jedné referenční hodnotě• Bazické indexy▪ Obvykle první (nejstarší) hodnota.• Řetězové indexy▪ Vztahujeme hodnotu k bezprostředně předchozí hodnotěukazatele.


• Doplňte bazické indexy pro početdokončených bytů v ČR se základem v roce1997 a 2000:Rok I_i/1997 I_i/20001997 1001998 132,41999 141,62000 150,4 1002001 98,22002 108,32003 107,6


Rok I_i/1997 I_i/20001997 100 66,489361998 132,4 88,031911999 141,6 94,148942000 150,4 1002001 147,6928 98,22002 162,8832 108,32003 161,8304 107,6Funguje trojčlenka:ii./1997./ 2000ii2000/19972000/ 2000150.41001.504


• Pro výpočet krom zadaného indexu prosrovnání let 1997 a 2003 potřebujeme ještěindex porovnávající rok 1997 a rok 1990:i2003/1990yy20031990yyyy2003199719901997ii2003/199711997/1990161.830.37660.8


• Určete hodnotu indexu porovnávajícího početdokončených bytů v ČR v roce 2003 s rokem1990, jestliže index, který porovnává rok 1997s rokem 1990 je roven 0,376.


V tabulce jsou údaje o cenách 100 g balení sýrave dvou prodejnách v březnu a dubnu 2012.Prodáno ks Cena Kč/ks Tržba (Kč)Prodejna březen duben březen duben březen dubenA 100 80 10 12 1000 960B 50 60 8 5 400 300celkem 150 140 1400 1260


Jak se změnil objem prodaného zboží, cena atržba v dubnu oproti březnuI. V prodejně AII.III.V prodejně BCelkem


Prodáno ks Cena Kč/ks Tržba (Kč)Prodejna březen duben březen duben březen dubenA 100 80 10 12 1000 960B 50 60 8 5 400 300celkem 150 140 1400 1260Objem:IqA=80/100=0.80 Pokles v prodejně A o 20 %.IqB=60/50=1.20 Nárůst v prodejně B o 20 %.Cena:IpA=12/10=1.2 Cena v prodejně A vzrostla o 20 %.IpB=5/8=0.625 Cena v prodejně B klesla o 37.5 %.Tržba:IQA=960/1000=0.96 Tržba v prodejně A klesla o 4 %.IQB=300/400=0.75 Tržba v prodejně A klesla o 25 %.


Prodáno ks Cena Kč/ks Tržba (Kč)Prodejna březen duben březen duben březen dubenA 100 80 10 12 1000 960B 50 60 8 5 400 300celkem 150 140 1400 1260Objem celkem:I(Σq)= Σq1/ Σq0=(80+60)/(100+50)=140/150=0.933Pokles celkového objemu prodaného zboží o 6,7 %.Cena celkem:I(p)= p1/ p0= [ΣQ1/ Σq1] / [ΣQ0/ Σq0]== [(960+300)/(80+60)] / [(1000+400)/(100+50)]== (1260/140) / (1400/150)=9/9.33=0.964Pokles průměrné ceny o 3.5 %.Tržba celkem:I(ΣQ)= ΣQ1/ ΣQ0=(960+300)/(1000+400)=1260/1400=0.9


• Laspeyresův (L)• Porovnává objemy, které odráží změnu ceny apoužívá množství ve výchozím období• Pacheho (P)Porovnává objemy, které odráží změnu ceny apoužívá množství v posledním období• Fisherův (F) – odmocnina ze součinu (L) a (P)

More magazines by this user
Similar magazines