Cross Media Publishing

elektrotechnika.org.pl
  • No tags were found...

Cross Media Publishing

Od początku powstania naszej firmy kładziemy specjalnynacisk na długoplanową perspektywę rozwoju produktu.Jesteśmy przekonani, że w działalności biznesowejkluczem do sukcesu staje się zorientowanie naprzyszłościowe rozwiązania i sprostanie pojawiającymsię biznesowym i technicznym wyzwaniom.Naszym zaś celem jest skuteczne wsparcie klientóww tych staraniach.Wszystkie nasze aplikacje działaja w architekturzeklient/serwer i w pełni wspierają standard Unicode,co jest dzisiaj koniecznym wymogiem dla firmdziałających na wielojęzycznych rynkach.System Amirada pozwala przedsiębiorstwomnatychmiast reagować na zachodzące zmianyi na bieżąco dostarczać aktualną informacjęo oferowanych produktach, a tym samym zapewnić imrealną przewagę nad pozostałymi graczami na rynku.Edgar KleinDyrektor ZarządzającyAmirada GmbHPrzekonajcie się Państwo o tym sami!Zaufali nam ...


amirada.designW nowoczesnym przedsiębiorstwie,w dzisiejszych czasach wymaganiastawiane katalogom są bardzowysokie. W dobie internetu i corazwiększej automatyzacji, jest rzecząprawie niemożliwą, aby "ręczne"tworzenie katalogów im sprostało.Dzięki wieloletnim staraniomrozwinęliśmy nowoczesny system,który z zadziwiająco niewielkimnakładem pracy umożliwi Państwusamodzielne tworzenie wysokiejjakości złożonych katalogów.Poprzez moduł amirada.designotrzymujecie Państwo możliwośćautomatyzacji składu DTP bezznajomości programowania(metoda "drag and drop"). Wszystkoprzy zachowaniu najwyższejelastyczności - żadnych katalogówo charakterze niekończących się list.Niezależnie od tego, w jakim mediumPaństwo publikują (drukowanekatalogi, karty danych PDF, etykiety)program amirada.design nada formęPaństwa danym.Jako platformę DTP używanyjest Adobe InDesign, obecnienajwydajniejszy produkt na rynku.Wszystkie mocne strony programuInDesign są wykorzystywane,a ponadto dodano brakujące funkcje.Technologia klient/serwerdopuszcza, aby wszystkieczynności wdrożyć w wielofilialnychprzedsiębiorstwach.amirada.designWidok na projektowaną strukturę publikacji oraz bezpośrednie połączenie z bazą produktową PIM Pełna i częściowa automatyzacja składu DTP Karty informacyjne PDF Workflow Management Integracja ze środowiskiem Adobe InDesignZintegrowane bazodanowe rozwiązania wydawnicze | www.amirada.pl


Atuty modułu amirada.designOszczędność czasu składu DTPnawet do 80%Połączenie bazy danych z oprogramowaniemautomatyzującym skład pozwala skrócićproces produkcji publikacji drukowanych, nawetdo 80%, a niektórych przypadkach nawet o 95%.Wyeliminowanie mechanizmu "kopiuj-wklej"zmniejsza do minimum liczbę błędów, a tymsamym radykalnie skraca korektę. To wszystkoprzekłada się w końcowym rozrachunku na obniżeniekosztów.WielojęzycznepublikacjeWielojęzyczność bazy jestpodstawą do produkcjiw bardzo nieskomplikowanysposób kolejnychwersji językowychPaństwa publikacji.W tradycyjnych rozwiązaniachkolejne wersjejęzykowe oznaczają kolejne koszty składu DTP orazdodatkowego czasu pracy Państwa pracowników.Dzięki naszemu systemowi koszt składu DTP 5 czy10 wersji językowych jest zbliżony do kosztu składuDTP 1 wersji językowej.Profile krajówZ pewnością znanesą Państwu trudności,które pojawiająsię przy produkcjimateriałów marketingowychna innyniż macierzystyrynek. Różnice są nietylko w języku, aleteż w walucie, jednostkach, formacie liczb i datyoraz zdjęciach produktów. Wszystkie te elementysą przechowywane w profilu kraju i uwzględnianepodczas produkcji. Dzięki temu katalogi są nie tylkotłumaczone, ale wręcz specjalnie stworzone dladanego Państwa.Automatyczne tworzenie odsyłaczySystem pozwala tworzyć dynamiczne odsyłaczedo każdego obiektu. Mogą to być produkty,akcesoria albo zdjęcia. Tekst odnośnika może miećdowolną treść (np. "Patrz strona" lub "str.") orazbędzie automatycznie przetłumaczony.Elementy składoweNapędy przyciskównapęd niepodświetlany sP22‐k/ak str. 41napęd niepodświetlany sP22‐w/aw str. 41napęd niepodświetlany sP22‐B str. 42ŁącznikiŁączniki przycisków sP22 na szynę str. 48Pełna i częściowa automatyzacja,praca z szablonamiPodstawą tworzenia katalogów są dynamiczneszablony stworzoneza pomocą AdobeInDesign.Dzięki ich elastycznościoprogramowaniecałkowicie automatyczniegeneruje kolejnestrony katalogu,a w przypadku bardzozindywidualizowanegolayoutu częściowoautomatycznie(np. katalogi z art.biurowymi, gadżetamireklamowymi).Dwukierunkowa aktualizacjaWyprodukowany dokument InDesign nie jestzwykłym dokumentem tej aplikacji. Cały czasutrzymywane jest połączenie pomiędzy katalogiema bazą danych. W każdym momencie przygotowaniado druku możliwa jest aktualizacja tekstów,tabel i zdjęć - bez konieczności ponownego składu.Dodatkowo dla pól tekstowych każda zmianaw dokumencie może być powrotnie zapisanado bazy danych.Serwer PDFFormat PDF sprawdził się szczególnie w zastosowaniachinternetowych np. jako karty informacyjne.Moduł serwera plików PDF amirada.pdfserverpozwala automatycznie generować tysiące plikówPDF, wykorzystując przy tym pełnię możliwościInDesigna. Referencja do każdego pliku zostajezapisana w strukturze bazy danych, zaś samplik w dowolnie określonej lokalizacji. Następniepoprzez moduł internetowy amirada.live link dopliku jest umieszczany w serwisie www.Zintegrowane bazodanowe rozwiązania wydawnicze | www.amirada.pl


amirada.translateRozwijające się przedsiębiorstwo,chcące rozszerzyć swoją działalnośćna inny niż macierzysty rynek, musisprostać trudnemu zadaniu jakimjest przygotowanie obcojęzycznejpublikacji. Wraz ze wzrostemasortymentu rośnie też ilośćinformacji koniecznychdo przetłumaczenia i następniedo kontroli. Dzięki modułowiamirada.translate przejdzieciePaństwo ten etap bezboleśniei sprawnie.Program pozwoli zdecydować,jakiego rodzaju treści powinnyzostać przetłumaczone. Czy są tonazwy produktów i klas, cechy i ichwartości, słowniki, jednostki itd.Wygenerowane pliki XLS możnaprzekazać do zewnętrznegotłumaczenia a następnie z powrotemje zaimportować. System sam zadbao to, aby zapisać je we właściwymmiejscu w bazie.amirada.translateOkno aplikacji. Po lewej okno wyboru tumaczonych treści. Po prawej dostępne opcje. Integracja z oprogramowaniem Microsoft Excel Wsparcie dla zewnętrznych systemów tłumaczeniowych (format TMX)Zintegrowane bazodanowe rozwiązania wydawnicze | www.amirada.pl


Atuty modułu amirada.translateExcel jako powszechnie dostępnenarzędzie do edycjiMicrosoft Excel® instalowany jest de factostandardowo na prawie każdym komputerze i możesłużyć jako format wymiany danych. Automatycznielub na życzenie generowane są odpowiednie listy,które następnie mogą być przesłane do biuratłumaczeń.Kolorowe znaczniki, weryfikacjaspójności tłumaczeniaAby przyspieszyć tłumaczenie, programoznacza w pliku XLS wszystkie te pola, którewymagają większej uwagi podczas tłumaczenia.Przykładowo, kolorem oznaczane są takie samepojęcia, które w różnych miejscach zostały inaczejprzetłumaczone.Tłumaczenie kontekstoweDla dobrego tłumaczenia często decydujący jestkontekst. Przeglądanie słowników, wartościi artykułów w otoczeniu kontekstowym umożliwiaznalezienie idealnego tłumaczenia i najlepszejpisowni.Zgodność z formatem TMXJeśli stosują Państwo w swoim przedsiębiorstwiesystemy tłumaczeniowe (across, Trados,Transit), to nie muszą Państwo niczego zmieniać.Obsługując format TMX 1.4b zawartość bazy jesteksportowana i tłumaczona przy użyciu specjalistycznychnarzędzi.Mniejsza objętość tłumaczonychdokumentówWybierając opcję prezentacji w postaci płaskiejlisty, takie same wartości i teksty są grupowane.Dzięki temu tłumaczone są tylko jeden raz,co wpływa na obniżenie kosztów.Dodatkowo program zadba o to, aby nie eksportowaćtreści, które z natury nie muszą byćtłumaczone np. nazwy własne, wartości liczbowe(ale już nie jednostki).Zintegrowane bazodanowe rozwiązania wydawnicze | www.amirada.pl


amirada.webconProgram amirada.webconjest modułem do konfiguracjii prezentacji w internecieinformacji z produktowej bazydanych amirada.base. Programwykorzystuje wszystkie funkcjebazy danych produktów i poszerzaje o możliwości, jakie otwieraInternet.Znikną problemy z niespójnościąprezentowanych treści -zagwarantuje to oparcie budowyserwisu www o wspólne źródłodanych. Dzięki systemowemurozwiązaniu będziecie Państwomieli pewność, że prezentowaneinformacje będą zawsze aktualne.Do przeszłości przejdą opóźnieniaz publikacją informacji w internecie,zwłaszcza w językach innych niżmacierzysty.System sam zadba o to, abyaktualne były pobierane pliki(karty PDF, schematy, grafiki).Bitmapy zostaną skonwertowanedo właściwej dla internetu postaci.Wersje językowe publikowane będązgodnie z informacjami zawartymiw profilu danego kraju (znakidiaktryczne, jednostki, waluty).Moduł amirada.webconOkno aplikacji. Przeniesienie zawartości bazy produktowej do www Automatyczna aktualizacja Zaawansowane metody wyszukiwania produktów Integracja z CMS i e-commerceZintegrowane bazodanowe rozwiązania wydawnicze | www.amirada.pl


Atuty modułu amirada.webconZawansowane metodywyszukiwania produktówW przypadku dużej ilości podobnychproduktów, sprawne odnalezieniewłaściwego jest kluczem do atrakcyjnościserwisu. Moduł amirada.webcontworzy przyjazny i intuicyjny interfejswyszukiwania (patrz ilustracja obok).Pożądane maski wyszukiwania konfigurowanesą automatycznie i umieszczanew sieci. Ich ilość nie jest niczym ograniczona.Całkowita konstrukcja algorytmuwyszukiwania może zostać zrealizowanaza pomocą myszy, stosując jedyniefunkcję drag & drop - bez koniecznościprogramowania. Skomplikowany samw sobie proces techniczny pozostajetransparentny dla użytkownika.Optymalizacja bazydo zastosowań internetowychObiektowa architektura produktowej bazy danych -ze względu na swoją złożoność - powoduje, że musibyć ona konwertowana do relacyjnej postaci.Internetowa baza danych (mySQL lub MSSQL) jestdodatkowo optymalizowana pod kątem prędkościwyszukiwania. Aby zachować aktualność danych,zawartość obu baz jest synchronizowana.Staging (serwer wersji)Jeśli z jakiś powodów w serwisie znalazły się błędneinformacje, w każdym momencie można "cofnąćsię w czasie" i przywrócić jedną z wcześniejszychwersji. Dodatkowo zanim umieści się zaktualizowanąwersję na serwerze "live", istnieje możliwość jejprzetestowania i zobaczenia podglądu (lokalnie lubna zdalnym serwerze).Zróżnicowanie asortymentu dlaróżnych wersji językowychOprócz różnic zdefiniowanych w profilu krajuzawartość obcojęzycznego serwisu www możeróżnić się w mniejszym lub większym stopniuprezentowaną ofertą. Może to być tylko jedenz produktów w grupie, ale również cała grupa.Wybór, które produkty mają nie być prezentowanew danym języku wykonuje się za pomocą jedyniekilku kliknięć myszą.Integracja z CMS,wsparcie dla e-biznesuOparcie architektury o standard XML powoduje,że system nasz może być zintegrowany z praktyczniedowolnym systemem do zarządzaniatreścią CMS oraz systemem e-commerce. Pracenad integracją są wykonywane przez inżynierówAmirady podczas procesu wdrożenia.Specjalne funkcje dlawielooddziałowych koncernówWieloodziałowe koncerny posiadają potrzebębudowy złożonych serwisów www. W oparciuo moduł amirada.suite oraz amirada.hub relizujesię scenariusze, w których wiele serwisów internetowychwspółdzieli jedną lub wiele baz.Zintegrowane bazodanowe rozwiązania wydawnicze | www.amirada.pl


NIEMCYAMIRADA GmbHKarlsruheSophienstraße 16576185 Karlsruhetel. (+49) 721 84 08 64 71e-mail: post@amirada.comPOLSKADzierżoniówul. Krasickiego 958-200 Dzierżoniówtel. (+48) 71 718 11 92e-mail: kontakt@amirada.pl

More magazines by this user
Similar magazines